Eksamen REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksaen REA3012 Kjei 2 el 1 og del 2 Nynorsk/Bokål

2 Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig når eksaen startar. Svaret for del 1 skal leverast inn etter 2 tiar ikkje før. Svaret for del 2 skal leverast inn innan 5 tiar. Hjelpeiddel Vedlegg so er stifta til oppgåva Vedlegg so skal leverast inn Svarark u kan begynne å løyse oppgåvene i del 2 når so helst, en du kan ikkje bruke hjelpeiddel før etter 2 tiar etter at du har levert svaret for del 1. el 1: Skrivesaker, passar, linjal ed centieterål og vinkelålar er tillatne. el 2: Alle hjelpeiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy so kan brukast til kounikasjon. 1 Tabeller og forler i kjei REA3012 Kjei 2 (versjon ) kan brukast både på del 1 og del 2 av eksaen (20 sider). 2 Eige svarskjea for oppgåve 1 3 Eige svarskjea for oppgåve 4 Vedlegg 2: Eige svarskjea for oppgåve 1 Vedlegg 3: Eige svarskjea for oppgåve 4 Skriv svaret for oppgåve 1 på eige svarskjea i vedlegg 2. Svarskjeaet er bakarst i oppgåvesettet, og skal rivast laus og leverast inn. u skal altså ikkje levere inn sjølve eksaensoppgåva ed oppgåveteksten. For delar av oppgåve 4 skal du bruk vedlegg 3. Svarskjeaet er heilt bakarst i oppgåvesettet, og skal rivast laus og leverast inn. Bruk av kjelder Skriv svaret for alle dei andre oppgåvene på vanlege svarark. erso du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik åte at lesaren kan finne fra til dei. u skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. erso du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 2 av 64

3 Inforasjon o oppgåva u skal svare på alle oppgåvene, dvs. at ingen av oppgåvene er valfrie. Oppgåve 1 har fleirvalsoppgåver ed fire svaralternativ: A, B, C og. et er berre eitt riktig svaralternativ på kvar fleirvalsoppgåve. u blir ikkje trekt for feil svar. erso du er i tvil, bør du derfor skrive det svaret du einer er est korrekt. u kan berre svare ed eitt svaralternativ. Eksepel enne sabindinga vil addere bro: A. benzen B. sykloheksen C. propan-2-ol. etyletanat erso du einer at svar B er korrekt, skriv du B på svarskjeaet i vedlegg 2. Vurdering Ved vurderinga tel del 1 otrent 40 % og del 2 otrent 60 %. Sjå eksaensrettleiinga ed kjenneteikn på åloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksaen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 3 av 64

4 el 1 Oppgåve 1 Fleirvalsoppgåver Skriv svaret for oppgåve 1 på eige svarskjea i vedlegg 2. (u skal altså ikkje levere inn sjølve eksaensoppgåva ed oppgåveteksten.) a) KVALITATIV ANALYSE Kva for eit av desse salta løyste i vatn vil gi blå farge ed indikatoren brotyolblått? A NaCl B NaCH3COO C NaHSO4 NH4Cl b) KVALITATIV ANALYSE Under er det lista opp tre reagensar so vi bruker i kvalitativ analyse: 2 ol/l HCl(aq) 2 ol/l NaOH(aq) 2 ol/l HSO(aq) 2 4 Kor ange av desse reagensane vil gi gassutvikling ed NaHCO 3? A B C ingen ein to tre Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 4 av 64

5 c) OKSIASJONSTAL Kva er oksidasjonstalet til svovel i natriutiosulfat, Na2S2O 3? A B C -II +II +IV +VI d) ANALYSE, ¹H-NMR ¹H-NMR-spekteret til sabindinga X viser to signal, eitt ved 3,66 og eitt ved 3,43. Begge signala er singlettar. Kva for ei av sabindingane under er X? A B C dietyleter etansyre etanal etanol e) ANALYSE, MS Typiske fragent so blir danna ved fragentering av keton, er viste i tabell 1. Tabell 1 ei tre høgaste toppane i MS spekteret er olekylionet og toppar ved /z = 29 u og /z = 57 u. Kva for keton er dette? A B C pentan-3-on propanon pentan-2-on heptan-4-on Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 5 av 64

6 f) OKSIASJONSTAL Klor har oksidasjonstal +VII i perklorsyre. Kva for ein av desse sabindingane er perklorsyre? A B C HClO HClO2 HClO3 HClO4 g) ESTILLASJON Figur 1 viser eit destillasjonsoppsett. Væska so skal destillerast, blir vara opp til kokepunktet, slik at ho fordapar. Gassen stig opp til destillasjonshovudet. I kjølaren blir gassen overført til væskefor igjen. I kjølekappa er det vatn. Under tre påstandar o destillasjon av vatn ed oppløyste stoff. i) Teroeteret i destillasjonshovudet viser 100 C når vatn destillerer av. ette er kokepunktet til vatnet. ii) Teperaturen i destillasjonskolben å vere inst 30 grader høgare enn kokepunktet til vatnet. iii) Vatnet i kjølekappa skal renne frå A til B, slik at det renn fortast ogleg gjenno. Kva påstand(ar) er riktig(e)? A i) B C ii) i) og iii) i), ii) og iii) Figur 1 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 6 av 64

7 h) REOKSREAKSJONAR Kva for ein av desse redoksreaksjonane er spontan? A B 2H O 2H + O H O + 2Na 2 2 H + 2NaOH C 2Cl + Br 2 2Br + Cl 2 2 2Ag + Cu 2Ag + Cu i) PÅVISINGSREAKSJONAR, ORGANISK KJEMI Reaksjonen i Tollens test er: 2Ag(NH ) (aq) + RCHO(aq) + 3OH (aq) 2Ag(s) + 4NH (aq) + RCOO (aq) + 2H O(l) Kva for eit av desse stoffa kan påvisast ed Tollens test? A B C sykloheksen propanon pentanal etansyre j) ORGANISK ANALYSE, 1 H-NMR Kor ange toppar vil propanon gi i eit 1 H-NMR-spekter? A 1 B 2 C 3 6 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 7 av 64

8 k) POLYMERAR Figurane under viser tre repeterande einingar av fire ulike addisjonspolyerar. Kva for eit av desse polyerane har størst evne til å ta opp vatn? A B C l) GALVANISK CELLE Figur 2 viser ei galvanisk celle. Kor stor spenning viser volteteret? A B C -1,56 V -0,04 V +0,04 V +1,56 V ) BUFFER Kva for ei av desse stoffblandingane løyste i vatn kan vere ein buffer? A NaOH og HCHO B NaOH og CH3OH C NaOH og CH 4 Figur 2 NaOH og HCOOH Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 8 av 64

9 n) TITRERING ME KMnO4 2 For å finne innhaldet av Fe (aq) i ei løysning blei ho titrert ed KMnO 4 (aq). Reaksjonen i titreringskolben kan skrivast slik: MnO (aq) + 5Fe (aq) + 8H (aq) Mn (aq) + 5Fe (aq) + 4H O(l) Til 25,0 L av prøveløysninga gjekk det ed 15,0 L 0,0300 ol/l KMnO 4(aq) før endepunktet for titreringa var nådd. Korleis skal [Fe²+] i prøveløysninga bereknast? A B C [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = 5 15,0 L 0,0300 ol/l 25,0 L 5 25,0 L 0,0300 ol/l 15,0 L 25,0 L 0,0300 ol/l 5 15,0 L 15,0 L 0,0300 ol/l 5 25,0 L o) TITRERING ME KMnO4 2 Korleis kan ein finne endepunktet for ei titrering av Fe (aq) ed KMnO 4(aq)? Reaksjonslikninga er oppgitt i oppgåve 1 n). A et blir danna ei raudbrun felling av Fe(OH) 3(s) i kolben. 2 B Løysninga går frå lilla KMnO 4(aq) til fargelaus Mn (aq). C Løysninga blir farga lilla av KMnO 4(aq). Løysninga blir farga rosa av fenolftalein når all syra er brukt opp. p) POLYMERAR Kva for ein av desse polyerane blir danna ved addisjonsreaksjon? A B C stivelse cellulose polyeten polypeptid Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 9 av 64

10 q) BUFFER Ei bufferløysning inneheld desse koponentane: CH COOH og HO, OH, 3 3 CH3COO løyste i vatn. Til denne løysninga blir det tilsett nokre dropar HCl(aq). Kva for koponent(ar) vil få auka konsentrasjon etter at ny likevekt har innstilt seg? A HO 3 og 3 B CH3COOHog C CH3COOH CH COOH CH COO 3 HO 3 r) LIPI Figur 3 viser eit -vitain. Under er fe påstandar o -vitainet. -vitainet vil addere bro. -vitainet vil reagere ed krosyrereagens. -vitainet vil reagere ed 2,4-dinitrofenylhydrazin. -vitainet vil gi gassutvikling ed ei etta løysning av NaHCO vitainet vil reagere ed Fe (aq) og gi eit lillafarga kopleks. Kor ange av påstandane er korrekte? Figur 3 A B C alle saan fire tre to Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 10 av 64

11 s) HALVREAKSJON Kva er den riktige halvreaksjonen for reduksjon av bro til broid? A 2Br Br 2 2e B 2Br 2e Br 2 C Br 2 + 2e 2Br Br 2 2Br + 2e t) KIRALITET SPEGELBILETEISOMERI OPA har to spegelbileteisoere. L-OPA blir brukt so edisin for Parkinsons sjukdo, edan -OPA er biologisk inaktiv. Kva for ein av figurane A å være OPA? A B C Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 11 av 64

12 Oppgåve 2 a) ORGANISKE REAKSJONAR 1) Reaksjonen er ein hydrolyse av esteren etylpropanat. Fullfør reaksjonslikninga ved å skrive kjeisk forel til produkta. CH CH COOCH H O Produkt 1 + Produkt ) Ved addisjon av HBr til 1-etylsykloheksen blir det danna to produkt. Teikne strekforel/strukturforel til dei to produkta. 3) Teikne fullstendig strukturforel til sabindingane A og B. Alle bindingane skal visast. Sabinding A OKSIASJO N OKSIASJO N Sabinding B b) MASSESPEKTROMETRI 1) Forklar kva vi einer ed olekylion i assespektroetri. 2) Massespektroetri blei brukt til å analysere ei luftprøve i nærleiken av ein fabrikk. Luftprøva inneheldt spor av ein gass so hadde eit olekylion ed /z 44. Forklar at denne luftprøva kan innehalde propan, karbondioksid eller dinitrogenoksid. 3) Ved ein ny analyse ed eit eir avansert instruent blei /z til olekylionet bestet til nøyaktig 44,00105 u. Bruk opplysningane nedanfor til å avgjere kva gass luftprøva inneheldt: Eksakt relativ atoasse: 12C 14N 12,00000 u 14,00307 u 16 O 15,99491 u ¹H 1,00784 u Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 12 av 64

13 c) ORGANISK SYNTESE Ein kjeiklasse skulle gjennoføre ein organisk syntese der propan-2-ol blir overført til propanon: CH3CH(OH)CH 3 CH3COCH 3 1) Forklar kva for enkel test elevane kan gjere for å påvise den funksjonelle gruppa i produktet. 2) Bruk oksidasjonstal og vis at dette er ein redoksreaksjon. 3) Figur 4 viser ¹H-NMR-spekteret til produktet til elevane. Tolk spekteret og forklar o gruppa har klart å lage produktet, eller o dette er spekteret til det opphavlege olekylet. Figur 4 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 13 av 64

14 d) BUFFERLØYSNING Ei karboksylsyre, RCOOH, har Ka=1,0 10 ⁵, pka=5,0. 50,0 L av syra RCOOH ed konsentrasjon 0,100 ol/l blei titrert ed 0,100 ol/l NaOH. Figur 5 viser titreringskurva til RCOOH ed NaOH. Figur 5 1) Løysninga er ein buffer i løpet av titreringa. Forklar kva so er sur og kva so er basisk koponent i denne bufferen. (Syra RCOOH skal ikkje identifiserast.) 2) Vil løysninga vere ein buffer ved ph lik 8,5? Grunngi svaret. 3) Vurder utsegna: «Bufferkapasiteten er størst ved halvtitreringspunktet.» Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 14 av 64

15 el 2 Oppgåve 3 Sink er eit etall ed ange bruksoråde. et kan brukast so ein av reaktantane i batteri, so korrosjonsvern og so legeringsetall. Figur 6 viser eit sink-luft-batteri. Halvreaksjonane kan skrivast slik: Zn + 2OH ZnO + H O + 2e og 2 Figur 6 O 2 2H2O + 4e 4OH a) Ved kva for ein av elektrodane skjer det ein oksidasjon? Grunngi svaret. b) Berekne cellepotensialet til batteriet. c) Sink-luft-batteri blir ello anna brukte til høyreapparat. Berekne batterikapasiteten gitt i Ah til eit batteri so inneheld 1,90 g sink. Sink kan frastillast frå ineralet sinkblende, ZnS. Sinkblende reagerer da ed oksygen i lufta under kraftig oppvaring. et blir danna sinkoksid (ZnO) og svoveldioksid ( SO 2 ). Svoveldioksid reagerer ed oksygen i luft og gir svoveltrioksid. Svoveltrioksid reagerer ed vatn og gir svovelsyre. Fortynna svovelsyreløysning reagerer ed sinkoksid og gir ei løysning av sinksulfat. d) I teksten over er det beskrive fire reaksjonar. Skriv balanserte reaksjonslikningar for alle redoksreaksjonane so er nende i teksten over. e) Siste trinn i prosessen er elektrolyse av sinksulfatløysninga. I elektrolysekaret blir det danna svovelsyre. Skriv halvreaksjonane ved dei to elektrodane. Skriv også den balanserte totalreaksjonen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 15 av 64

16 Oppgåve 4 Til denne oppgåva skal du, ved sida av vanleg papir, bruke vedlegg 3, so du finn sist i oppgåvesettet. Vedlegget skal leggjast ved svaret. Folsyre er eit B-vitain, og det er viktig for celledelinga i kroppen. Figur 7 viser folsyre. Folsyre har ange funksjonelle grupper. a) I figur 1 i vedlegg 3 er det arkert tre ulike funksjonelle grupper i folsyreolekylet. Bruk figuren og skriv nan på dei ulike gruppene. Folsyre Figur 7 I cellene blir folsyre først odanna til dihydrofolsyre, HF, sjå figur 8. HF blir vidare odanna til tetrahydrofolsyre, THF, sjå figur 9. ihydrofolsyre, HF Figur 8 Tetrahydrofolsyre, THF Figur 9 et er THF so er den verksae fora for folsyre. Overføring av HF til THF skjer i enzyet dihydrofolatreduktase. I begge desse reaksjonane er også NAPH ein av reaktantane. b) Når HF blir redusert til THF, blir det overført to hydrogenato frå NAPH. Figur 2 i vedlegg 3 viser THF. Marker på denne figuren kvar desse hydrogenatoa sit. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 16 av 64

17 Når eit substrat set seg på det aktive setet til eit enzy, blir det festa ved hjelp av svake bindingar. esse bindingane er av sae type so dei bindingane so stabiliserer tertiærstrukturen i protein. c) Figur 3 i vedlegg 3 viser HF. Bruk denne figuren til å illustrere kva for svake bindingar HF kan ha til enzyet. Medisinen Metotrexat, figur 10, blir brukt til behandling av kreft. Han verkar so inhibitor for enzyet so katalyserer odanninga av HF til THF. Ein inhibitor er det sae so ein enzyhear. ette er ein konkurrerande inhibitor. d) Forklar kva so gjer Metotrexat eigna so ein konkurrerande inhibitor for odanninga av HF til THF. e) Når Metotrexat blir teken i pillefor, blir noko av edisinen broten ned i taren. Første trinn i denne prosessen er ein hydrolyse. Skriv strukturforel til det inste produktet. Metotrexat Figur 10 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 17 av 64

18 Oppgåve 5 Blyetall blir ello anna brukt til taktekking og radioaktiv skjering. I bilbatteri er bly ein viktig koponent. a) Ei løysning inneheld blyion, Pb²+, og sølvion, Ag+. Forklar korleis du på skolelaboratoriet kan vise at løysninga inneheld både sølvion og blyion. b) Ein type hårfargeiddel inneheld Pb²+-ion. Innhaldet av Pb²+-ion i hårfargeiddelet blei bestet ved titrering ed ETA. 25,0 L av hårfargeiddelet blei pipettert ut i ein Erleneyerkolbe og titrert ed ei 0,0500 ol/l løysning ETA. Forbruket av ETA var 7,85 L. ETA reagerer ed blyion i forholdet 1:1. Berekne konsentrasjonen av Pb²+-ion i hårfargeiddelet. c) erso hårfargeiddelet inneheld blyacetat, Pb(CH3COO) 2vil asseprosenten til blyacetat berekna ut fra analysen i b), gi 0,51 % so svar. Finn asseprosenten til blysaltet i hårfargeiddelet derso den sabindinga so er brukt i hårfargeiddelet ikkje er Pb(CH3COO) 2en Pb(CH3COO) 2 3H2O. For å finne innhaldet av Pb²+-ion i vatn kan du utføre ein kolorietrisk analyse. Pb²+-ion dannar eit farga kopleks ed stoffet MTH. Figur 11 viser standardkurva so blei teken opp. Figur 11 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 18 av 64

19 d) Forklar kvifor denne etoden ikkje er godt eigna til å analysere innhaldet av Pb²+-ion i ein prøve der konsentrasjonen er større enn ca. 40 g per liter. e) u har ei vassprøve ed Pb²+-ion. Konsentrasjonen er ca. 0,002 ol/l. For å bestee konsentrasjonen så nøyaktig so ogleg skal du gjere ein kolorietrisk analyse og bruke standardkurva i figur 11. u skal lage ei prøveløysning for å gjennoføre analysen. Ta osyn til problestillinga so er diskutert i oppgåve 5 d). Kjeikalia du skal bruke, er vassprøva, destillert vatn og nokre dropar av fargeløysninga MTH. Beskriv kva slags utstyr du vil bruke, og fragangsåten for å lage prøveløysninga. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 19 av 64

20 Bokål Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgavene for del 1 og del 2 er stiftet saen og skal deles ut satidig når eksaen starter. Besvarelsen for del 1 skal leveres inn etter 2 tier ikke før. Besvarelsen for del 2 skal leveres inn innen 5 tier. Hjelpeidler u kan begynne å løse oppgavene i del 2 når so helst, en du kan ikke bruke hjelpeidler før etter 2 tier etter at du har levert besvarelsen for del 1. el 1: Skrivesaker, passer, linjal ed centieterål og vinkelåler er tillatt. Vedlegg so er stiftet til oppgavene Vedlegg so skal levers inn el 2: Alle hjelpeidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy so kan brukes til kounikasjon. 1 Tabeller og forler i kjei REA3012 Kjei 2 (versjon ) kan brukes både på del 1 og del 2 av eksaen (20 sider). 2 Eget svarskjea for oppgave 1 3 Eget svarskjea for oppgave 4 Vedlegg 2: Eget svarskjea for oppgave 1 Vedlegg 3: Eget svarskjea for oppgave 4 Svarark Skriv besvarelsen for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. Svarskjeaet er bakerst i oppgavesettet, og skal rives løs og leveres inn. u skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten. For deler av oppgave 4 skal du bruke vedlegg 3. Svarskjeaet er helt bakerst i oppgavesettet, og skal rives løs og leveres inn. Bruk av kilder Skriv besvarelsen for alle de andre oppgavene på vanlige svarark. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik åte at leseren kan finne fra til de. u skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 20 av 64

21 Inforasjon o oppgavene u skal svare på alle oppgavene, dvs. at ingen av oppgavene er valgfrie. Oppgave 1 har flervalgsoppgaver ed fire svaralternativer: A, B, C og. et er bare ett riktig svaralternativ på hver flervalgsoppgave. u blir ikke trukket for feil svar. Hvis du er i tvil, bør du derfor skrive det svaret du ener er est korrekt. u kan bare svare ed ett svaralternativ. Eksepel enne forbindelsen vil addere bro: A. benzen B. sykloheksen C. propan-2-ol. etyletanat Hvis du ener at svar B er korrekt, skriver du B på svarskjeaet i vedlegg 2. Vurdering Ved vurderingen teller del 1 otrent 40 % og del 2 otrent 60 %. Se eksaensveiledningen ed kjennetegn på åloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksaen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 21 av 64

22 el 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (u skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) KVALITATIV ANALYSE Hvilket av disse saltene løst i vann vil gi blå farge ed indikatoren brotyolblått? A NaCl B NaCH3COO C NaHSO 4 NH4Cl b) KVALITATIV ANALYSE Under er det listet opp tre reagenser so vi bruker i kvalitativ analyse: 2 ol/l HCl(aq) 2 ol/l NaOH(aq) 2 ol/l HSO(aq) 2 4 Hvor ange av disse reagensene vil gi gassutvikling ed NaHCO 3? A B C ingen en to tre Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 22 av 64

23 c) OKSIASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet til svovel i natriutiosulfat, Na2S2O 3? A B C -II +II +IV +VI d) ANALYSE, ¹H-NMR ¹H-NMR-spekteret til forbindelsen X viser to signaler, ett ved 3,66 og ett ved 3,43. Begge signalene er singletter. Hvilken av forbindelsene under er X? A B C dietyleter etansyre etanal etanol e) ANALYSE, MS Typiske fragenter so blir dannet ved fragentering av ketoner, er vist i tabell 1. Tabell 1 e tre høyeste toppene i MS spekteret er olekylionet og topper ved /z = 29 u og /z = 57 u. Hvilket keton er dette? A B C pentan-3-on propanon pentan-2-on heptan-4-on Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 23 av 64

24 f) OKSIASJONSTALL Klor har oksidasjonstall +VII i perklorsyre. Hvilken av disse forbindelsene er perklorsyre? A B C HClO HClO2 HClO3 HClO4 g) ESTILLASJON Figur 1 viser et destillasjonsoppsett. Væsken so skal destilleres, vares opp til kokepunktet, slik at den fordaper. Gassen stiger opp til destillasjonshodet. I kjøleren overføres gassen til væskefor igjen. I kjølekappen er det vann. Under følger tre påstander o destillasjon av vann ed oppløste stoffer. i) Teroeteret i destillasjonshodet viser 100 C når vann destillerer av. ette er vannets kokepunkt. ii) iii) Teperaturen i destillasjonskolben å være inst 30 grader høyere enn vannets kokepunkt. Vannet i kjølekappen skal renne fra A til B, slik at det renner fortest ulig gjenno. Figur 1 Hvilken eller hvilke påstander er riktige? A i) B ii) C i) og iii) i), ii) og iii) Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 24 av 64

25 h) REOKSREAKSJONER Hvilken av disse redoksreaksjonene er spontan? A B 2H O 2H + O H O + 2Na 2 2 H + 2NaOH C 2Cl + Br 2 2Br + Cl 2 2 2Ag + Cu 2Ag + Cu i) PÅVISNINGSREAKSJONER, ORGANISK KJEMI Reaksjonen i Tollens test er: 2Ag(NH ) (aq) + RCHO(aq) + 3OH (aq) 2Ag(s) + 4NH (aq) + RCOO (aq) + 2H O(l) Hvilket av disse stoffene kan påvises ed Tollens test? A B C sykloheksen propanon pentanal etansyre j) ORGANISK ANALYSE, 1 H-NMR Hvor ange topper vil propanon gi i et 1 H-NMR-spekter? A 1 B 2 C 3 6 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 25 av 64

26 k) POLYMERER Figurene under viser tre repeterende enheter av fire ulike addisjonspolyerer. Hvilken av disse polyerene har størst evne til å ta opp vann? A B C l) GALVANISK CELLE Figur 2 viser en galvanisk celle. Hvor stor spenning viser volteteret? A B C -1,56 V -0,04 V +0,04 V +1,56 V ) BUFFER Hvilken av disse stoffblandingene løst i vann kan være en buffer? A NaOH og HCHO B NaOH og CH3OH C NaOH og CH 4 NaOH og HCOOH Figur 2 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 26 av 64

27 n) TITRERING ME KMnO4 2 For å finne innholdet av Fe (aq) i en løsning ble den titrert ed KMnO 4(aq). Reaksjonen i titreringskolben kan skrives slik: MnO (aq) + 5Fe (aq) + 8H (aq) Mn (aq) + 5Fe (aq) + 4H O(l) Til 25,0 L av prøveløsningen gikk det ed 15,0 L 0,0300 ol/l KMnO 4(aq) før endepunktet for titreringen var nådd. Hvordan skal [Fe²+] i prøveløsningen beregnes? A B C [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = 5 15,0 L 0,0300 ol/l 25,0 L 5 25,0 L 0,0300 ol/l 15,0 L 25,0 L 0,0300 ol/l 5 15,0 L 15,0 L 0,0300 ol/l 5 25,0 L o) TITRERING ME KMnO₄ 2 Hvordan kan an finne endepunktet for en titrering av Fe (aq) ed KMnO 4(aq)? Reaksjonslikningen er oppgitt i oppgave 1 n). A et blir dannet en rødbrun felling av Fe(OH) 3(s) i kolben. 2 B Løsningen går fra lilla KMnO 4(aq) til fargeløs Mn (aq). C Løsningen farges lilla av KMnO 4(aq). Løsningen farges rosa av fenolftalein når all syren er brukt opp. p) POLYMERER Hvilken av disse polyerene blir dannet ved addisjonsreaksjon? A B C stivelse cellulose polyeten polypeptid Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 27 av 64

28 q) BUFFER En bufferløsning inneholder disse koponentene: CH COOH og HO 3, OH, 3 CH3COO løst i vann. Til denne løsningen blir det tilsatt noen dråper HCl(aq). Hvilke(n) av koponentene vil få økt konsentrasjon etter at ny likevekt har innstilt seg? A HO og 3 3 CH COOH B CH3COOH og C CH3COOH CH COO 3 HO 3 r) LIPIER Figur 3 viser et -vitain. Under følger fe påstander o -vitainet. -vitainet vil addere bro. -vitainet vil reagere ed krosyrereagens. -vitainet vil reagere ed 2,4-dinitrofenylhydrazin. -vitainet vil gi gassutvikling ed en ettet løsning av NaHCO vitainet vil reagere ed Fe (aq) og gi et lillafarget kopleks. Figur 3 Hvor ange påstander er korrekte? A B C alle saen fire tre to Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 28 av 64

29 s) HALVREAKSJON Hva er den riktige halvreaksjonen for reduksjon av bro til broid? A 2Br Br 2 2e B 2Br 2e Br 2 C Br 2 + 2e 2Br Br 2 2Br + 2e t) KIRALITET SPEILBILEISOMERI OPA har to speilbildeisoere. L-OPA brukes so edisin for Parkinsons sykdo, ens speilbildeisoeren -OPA er biologisk inaktiv. Hvilken av figurene A å være OPA? A B C Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 29 av 64

30 Oppgave 2 a) ORGANISKE REAKSJONER 1) Reaksjonen er en hydrolyse av esteren etylpropanat. Fullfør reaksjonslikningen ved å skrive kjeisk forel til produktene. CH CH COOCH H O Produkt 1 + Produkt ) Ved addisjon av HBr til 1-etylsykloheksen blir det dannet to produkter. Tegn strekforel/strukturforel til de to produktene. 3) Tegn fullstendig strukturforel til forbindelsene A og B. Alle bindingene skal vises. Forbindel se A OKSIASJ ON OKSIASJON Forbindelse B b) MASSESPEKTROMETRI 1) Forklar hva so enes ed olekylion i assespektroetri. 2) Massespektroetri ble brukt til å analysere en luftprøve i nærheten av en fabrikk. Luftprøven inneholdt spor av en gass so hadde et olekylion ed /z 44. Forklar at denne luftprøven kan inneholde propan, karbondioksid eller dinitrogenoksid. 3) Ved en ny analyse ed et er avansert instruent ble /z til olekylionet bestet til nøyaktig 44,00105 u. Bruk opplysningene nedenfor til å avgjøre hvilken gass luftprøven inneholdt: Eksakt relativ atoasse: 12 C 12,00000 u 14N 14,00307 u 16 O 15,99491 u ¹H 1,00784 u Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 30 av 64

31 c) ORGANISK SYNTESE En kjeiklasse skulle gjennoføre en organisk syntese der propan-2-ol blir overført til propanon: CH3CH(OH)CH 3 CH3COCH 3 1) Forklar hvilken enkel test elevene kan gjøre for å påvise den funksjonelle gruppen i produktet. 2) Bruk oksidasjonstall og vis at dette er en redoksreaksjon. 3) Figur 4 viser ¹H-NMR-spekteret til elevenes produkt. Tolk spekteret og forklar o gruppen har klart å lage produktet, eller o dette er spekteret til det opprinnelige olekylet. Figur 4 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 31 av 64

32 d) BUFFERLØSNING En karboksylsyre, RCOOH, har Ka=1,0 10 ⁵, pka=5,0. 50,0 L av syren RCOOH ed konsentrasjon 0,100 ol/l ble titrert ed 0,100 ol/l NaOH. Figur 5 viser titreringskurven til RCOOH ed NaOH. Figur 5 1) Løsningen er en buffer i løpet av titreringen. Forklar hva so er sur og hva so er basisk koponent i denne bufferen. (Syren RCOOH skal ikke identifiseres.) 2) Vil løsningen være en buffer ved ph lik 8,5? Begrunn svaret. 3) Vurder utsagnet: «Bufferkapasiteten er størst ved halvtitreringspunktet.» Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 32 av 64

33 el 2 Oppgave 3 Sink er et etall ed ange bruksoråder. et kan brukes so en av reaktantene i batterier, so korrosjonsbeskyttelse og so legeringsetall. Figur 6 viser et sink-luft-batteri. Halvreaksjonene kan skrives slik: Zn + 2OH ZnO + H O + 2e 2 og O 2 2H2O + 4e 4OH Figur 6 a) Ved hvilken av elektrodene skjer det en oksidasjon? Begrunn svaret. b) Beregn cellepotensialet til batteriet. c) Sink-luft-batteri blir blant annet brukt til høreapparater. Beregn batterikapasiteten gitt i Ah til et batteri so inneholder 1,90 g sink. Sink kan frastilles fra ineralet sinkblende, ZnS. Sinkblende reagerer da ed oksygen i lufta under kraftig oppvaring. et blir dannet sinkoksid (ZnO) og svoveldioksid ( SO 2 ). Svoveldioksid reagerer ed oksygen i luft og gir svoveltrioksid. Svoveltrioksid reagerer ed vann og gir svovelsyre. Fortynnet svovelsyreløsning reagerer ed sinkoksid og gir en løsning av sinksulfat. d) I teksten over er det beskrevet fire reaksjoner. Skriv balanserte reaksjonslikninger for alle redoksreaksjonene so er nevnt i teksten over. e) Siste trinn i prosessen er elektrolyse av sinksulfatløsningen. I elektrolysekaret blir det dannet svovelsyre. Skriv halvreaksjonene ved de to elektrodene. Skriv også den balanserte totalreaksjonen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 33 av 64

34 Oppgave 4 Til denne oppgaven skal du, ved siden av vanlig papir, bruke vedlegg 3, so du finner sist i oppgavesettet. Vedlegget skal legges ved besvarelsen. Folsyre er et B-vitain, og det er viktig for celledelingen i kroppen. Figur 7 viser folsyre. Folsyre har ange funksjonelle grupper. a) I figur 1 i vedlegg 3 er det arkert tre ulike funksjonelle grupper i folsyreolekylet. Bruk figuren og skriv navn på de ulike gruppene. Folsyre Figur 7 I cellene blir folsyre først odannet til dihydrofolsyre, HF, se figur 8. HF blir videre odannet til tetrahydrofolsyre, THF, se figur 9. ihydrofolsyre, HF Figur 8 Tetrahydrofolsyre, THF Figur 9 et er THF so er den virksoe foren for folsyre. Overføring av HF til THF skjer i enzyet dihydrofolatreduktase. I begge disse reaksjonene er også NAPH en av reaktantene. b) Når HF reduseres til THF, blir det overført to hydrogenatoer fra NAPH. Figur 2 i vedlegg 3 viser THF. Marker på denne figuren hvor disse hydrogenatoene sitter. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 34 av 64

35 Når et substrat setter seg på det aktive setet til et enzy, festes det ved hjelp av svake bindinger. isse bindingene er av sae type so de bindingene so stabiliserer tertiærstrukturen i proteiner. c) Figur 3 i vedlegg 3 viser HF. Bruk denne figuren til å illustrere hvilke svake bindinger HF kan ha til enzyet. Medisinen Metotrexat, figur 10, blir brukt til behandling av kreft. en virker so inhibitor for enzyet so katalyserer odanning av HF til THF. En inhibitor er det sae so en enzyheer. ette er en konkurrerende inhibitor. d) Forklar hva so gjør Metotrexat egnet so en konkurrerende inhibitor for ovandlingen av HF til THF. e) Når Metotrexat blir tatt i pillefor, blir noe av edisinen brutt ned i taren. Første trinn i denne prosessen er en hydrolyse. Skriv strukturforel til det inste produktet. Metotrexat Figur 10 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 35 av 64

36 Oppgave 5 Blyetall blir blant annet brukt til taktekking og radioaktiv skjering. I bilbatterier er bly en viktig koponent. a) En løsning inneholder blyioner, Pb²+, og sølvioner, Ag+. Forklar hvordan du på skolelaboratoriet kan vise at løsningen inneholder både sølvioner og blyioner. b) En type hårfargeiddel inneholder Pb²+-ioner. Innholdet av Pb²+-ioner i hårfargeiddelet ble bestet ved titrering ed ETA. 25,0 L av hårfargeiddelet ble pipettert ut i en Erleneyerkolbe og titrert ed en 0,0500 ol/l løsning ETA. Forbruket av ETA var 7,85 L. ETA reagerer ed blyioner i forholdet 1:1. Beregn konsentrasjonen av Pb²+-ioner i hårfargeiddelet. c) erso hårfargeiddelet inneholder blyacetat, Pb(CH3COO) 2, vil asseprosenten til blyacetat beregnet ut fra analysen i b), gi 0,51 % so svar. Finn asseprosenten til blysaltet i hårfargeiddelet derso den forbindelsen so er brukt i hårfargeiddelet ikke er Pb(CH3COO) 2en Pb(CH3COO) 2 3H2O. For å finne innholdet av Pb²+-ioner i vann kan du utføre en kolorietrisk analyse. Pb²+-ioner danner et farget kopleks ed stoffet MTH. Figur 11 viser standardkurven so ble tatt opp. Figur 11 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 36 av 64

37 d) Forklar hvorfor denne etoden ikke er godt egnet til å analysere innholdet av Pb²+-ioner i en prøve der konsentrasjonen er større enn ca. 40 g per liter. e) u har en vannprøve ed Pb²+-ioner. Konsentrasjonen er ca. 0,002 ol/l. For å bestee konsentrasjonen så nøyaktig so ulig skal du gjøre en kolorietrisk analyse og bruke standardkurven i figur 11. u skal lage en prøveløsning for å gjennoføre analysen. Ta hensyn til problestillingen so er diskutert i oppgave 5 d). Kjeikaliene du skal bruke, er vannprøven, destillert vann og noen dråper av fargeløsningen MTH. Beskriv hva slags utstyr du vil bruke, og fragangsåten for å lage prøveløsningen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 37 av 64

38 (Blank side) Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 38 av 64

39 Vedlegg 1 Tabeller og forler i kjei (versjon ) Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 ette vedlegget kan brukes under både del 1 og del 2 av eksaen. STANAR REUKSJONSPOTENSIAL VE 25 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for + ne redusert for E o i F 2 + 2e 2F 2,87 O 3 (g) + 2H + + 2e O 2 (g) +H 2 O 2,08 H 2 O 2 + 2H + + 2e 2H 2 O 1,78 Ce 4+ + e Ce 3+ 1,72 PbO 2 + SO H + + 2e PbSO 4 + 2H 2 O 1,69 MnO 4 +4H + + 3e MnO 2 +2 H 2 O 1,68 2HClO + 2H + +2e Cl 2 + 2H 2 O 1,63 MnO 4 + 8H + + 5e Mn H 2 O 1,51 Au e Au 1,40 Cl 2 + 2e 2Cl 1,36 Cr 2 O H + + 6e 2Cr H 2 O 1,36 O 2 + 4H + + 4e 2 H 2 O 1,23 MnO 2 + 4H + + 2e Mn H 2 O 1,22 2IO H e I 2 + 6H 2 O 1,20 Br 2 + 2e 2 Br 1,09 NO 3 + 4H + + 3e NO + 2H 2 O 0,96 2Hg e 2+ Hg 2 0,92 Cu 2+ + I + e CuI(s) 0,86 Hg e Hg 0,85 ClO + H 2 O + 2e Cl + 2OH 0,84 2+ Hg 2 + 2e 2Hg 0,80 Ag + + e Ag 0,80 Fe 3+ + e Fe 2+ 0,77 O 2 + 2H + + 2e H 2 O 2 0,70 I 2 + 2e 2I 0,54 Cu + + e Cu 0,52 O 2 + 2H 2 O + 4e 4OH 0,40 Cu e Cu 0,34 Ag 2 O + H 2 O + 2e 2Ag + 2OH 0,34 SO H + + 2e H 2 SO 3 + H 2 O 0,17 Cu 2+ + e Cu + 0,16 Sn e Sn 2+ 0,15 S + 2H + + 2e H 2 S 0,14 2 S 4 O 6 + 2e 2 2S 2 O 3 0,08 2H + + 2e H 2 0,00 Fe e Fe -0,04 Pb e Pb -0,13 Ni e Ni -0,26 PbSO 4 + 2e 2 Pb + SO 4-0,36 Cd e Cd -0,40 V Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 39 av 64

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. DEL 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) OKSIDASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 REA3012 Kjei 2 Bokål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksaen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir inforasjon o sentralt gitt eksaen og hvordan denne skal vurderes.

Detaljer

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksaen 21.11.2014 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål http://eksaensarkiv.net/ Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Svara for del 1 skal leverast inn etter 2 tiar

Detaljer

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 24.05.2011 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) KVALITATIV ANALYSE Hvilket av disse

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Alle svar bør

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) Oksidasjonstall I hvilken av disse

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN Vedlegg Tabeller og forler i kjei - REA30 Kjei (versjon 0.03.0) Dette vedlegget kan brukes under både del og del av eksaen. STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 5 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for +ne redusert

Detaljer

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 PPGAVE 1 ppgave Svar Forklaring a) C Ingen felling med klorid, derfor kan ingen av saltene være med bly. Felling med sulfat, kan ikke være A. Må være C, som gir felling

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) Oppgave 1 a) Uorganisk analyse Du

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

Formler og annet som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del 1 av eksamen.

Formler og annet som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del 1 av eksamen. Vedlegg Forler og annet so forutsettes kjent ved del av eksaen i kjei 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del av eksaen. FORMLER n= M, n: stoffengde, : asse, M : olar asse eller forelasse n=c V, n:

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr g Væske Gass e 9 0 0 Ca 9 0 3 4 5 6 7 9 30 3 3 4 4 44 45 46 47 4 49 50 5 5 Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 7 73 0 3 f Ta g Tl 53 I 04 05 06 07 0 09 s Mt 0 3 4 5 6 7 *Melk er bygd opp av disse grunnstoffene

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass Figur s. 42 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) BUFFER Hvilken blanding av stoffer

Detaljer

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 Del 1 Oppgave 1 a) HPO 4 2 kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 2 inngår må syre/base paret være H 2 PO 4 /HPO 4 2. Da må HCl tilsettes SVAR A b) Når

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 90 Strukturformel Systematisk navn Begrunnelse for navn 3 2 3 3-metylbutansyre stoffet er en karboksylsyre og endelsen blir: -syre -atomet i den funksjonelle gruppen blir -atom nr. 1 og telles

Detaljer

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Dato: Emnenavn: Fysikk og kjemi Eksamenstid: 6.5.2016 9.00 til 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Erling Strand Ikke-kommuniserende

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53004 Naturfag 2 5-10 emne 1 - Kjemi Studiepoeng: 9 Eksamensdato: 1. desember 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2

Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2 Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Her http://www.udir.no/vurdering/eksamen-videregaende/ finner du - Eksamensveiledning 2014* - Eksamen *Karakterene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5 10 Emne 1, Kjemi Faglig kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 73559875 / 48178852 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

Del 1. Skriv besvarelsen for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv besvarelsen for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv besvarelsen for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) Analyse av ioner i salter

Detaljer

INFORMASJON OM OPPGAVEN

INFORMASJON OM OPPGAVEN INFORMSJON OM OPPGVEN Tid: 5 timer el 1 skal leveres inn etter 2 timer. el 2 skal leveres inn etter 5 timer Hjelpemidler: el 1: Skrivesaker, passer, linjal med cm-mål og vinkelmåler er tillatt. el 2: lle

Detaljer

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2009 AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Vanlege rettskrivingsordbøker,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154.

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Side 1 av 8 sider BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 22.februar Tid : 09:00-15:00 Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Tillatte hjelpemiddel : Kalkulator Chemistry

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI Hjelpemidler: Periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Organisk kjemi 1

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

R.ANNAMALAI

R.ANNAMALAI PTA - I-V M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed. PGT(CHEMISTRY), GOVT. GIRLS HR. SEC. SCHOOL GINGEE, email: ssssmalai@gmail.com. PTA - - I E n =-313.6/n 2, E n =-34.84 n XeF 4 AgCl AgNO 3 AgF AgBr MnO 2

Detaljer

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag Emne 1 - kjemi

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag Emne 1 - kjemi Institutt for grunnskulelærarutdanning 1-7 Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag 2 5-10 Emne 1 - kjemi Fagleg kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 48178852/73559875 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Program for lektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på 10 ioner : i) SO4 2 : sulfation ii) S 2 : sulfidion iii) Cl : kloridion iv)

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

Del 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) Forbrenning Dette er en balansert

Detaljer

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et.

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et. Syrer o baser Det sentrale i en syre-base reaksjon er utvekslinen av H -atomer., o en syre-basereaksjon kan kalles en protolysereaksjon. Her er det vikti å huske på at H -atomer ikke alltid er det samme

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах ---- -------------- ------------------

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE.

1. UTTAKSPRØVE. Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 3. Nordiske kjemiolympiaden 2018 i Oslo og den 50. Internasjonale kjemiolympiaden 2018 i Bratislava, Slovakia & Praha, Tsjekkia Tidspunkt: En dag i ukene 40-42 Varighet:

Detaljer

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist)

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist) Figur s. 90 Molekylformel 3 8 Antall atomer av hver type blir oppgitt Strukturformel Sammentrengt strukturformel Strekformel Systematisk navn eller Propan-1-ol 3 2 2 3 ( 2 ) 2 Viser bindin gene mellom

Detaljer

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. DEL 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) OKSIDASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1001 Innføring i kjemi Eksamensdag: tirsdag 15. desember 2009 Tid for eksamen: 14.30 til 17.30 Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København

2. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 1. Nordiske kjemiolympiaden 2016 i København Dag: 27. januar 2016 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal poengsum: 100

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler:

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen lørdag 2. juni 2007, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på følgende forbindelser : i) Hg2(NO3)2 : Kvikksølv(I)nitrat (Kvikksølv kan

Detaljer

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 Figur s. 68 Navn og formler for kationer Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 + Barium Ba 2+ Bly(II) Pb 2+ Jern(II) Fe 2+ Jern(III) Fe 3+ Kalium K + Kalsium Ca 2+ Kobber(II) Cu 2+ Natrium Na + Nikkel(II)

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00 Side 1 av 7 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for Materialteknologi, Gløshaugen Professor Kjell Wiik, tlf.: 73 59 40

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 09.12.2004 Varighet: 09.00 14.00 Fagnummer: FO120N Fagnavn: Klasse(r): Generell kjemi Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler:

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen fredag 3. desember 2004, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 29. april 2015 Eksarnenstid: kl. 9:00 til k1.13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kommuniserende kalkulator.

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer