Årlig oversikt over folkehelsen 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årlig oversikt over folkehelsen 2016"

Transkript

1 Årlig oversikt over folkehelsen 2016 Utarbeidet av Folkehelseteamet - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Befolkningssammensetning Oppvekst- og levekårsforhold Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Skader og ulykker Helserelatert adferd Helsetilstand Forklaring til tabeller Befolkningssammensetning Oppvekst og levekår Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Skader og ulykker Helserelatert atferd Helsetilstand Kilder Årlig oversikt over folkehelsen Side 1

3 1 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i folkehelseloven 5 og 6 og forskrift om oversikt over folkehelsen 3, 4 og 5, samt veileder om oversikt over helsetilstand. Folkehelseloven gir kommunene ansvar for å ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, samt de positive og negative faktorene som virker inn på denne. Det skal foreligge et skriftlig dokument hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og arbeidet med kommunal planstrategi. I tillegg skal kommunen også ha en løpende oversikt over folkehelsen som skal ligge som grunnlag for det fortløpende folkehelsearbeidet. Den 4-årige oversikten over folkehelsen, «Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene », ble utarbeidet sammen med kommunedelplan for folkehelse i 2015 (Folkehelseplanen). Dokumentet er tilgjengelig på kommunens nettsider, og ligger som grunnlag for Folkehelseplanen og planstrategien. Dokumentet «Årlig oversikt over folkehelsen» ble utviklet som svar på kommunens plikt til løpende oversikt over folkehelsen jf. 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen. Krav i forskrift om oversikt over folkehelsen med veileder, er ivaretatt i forhold til innhold og tema. Hensikten med dette dokumentet er at det skal være kortfattet og lettlest. Hvert tema har en kort beskrivelse av status og en definisjon av hovedutfordringene. Videre er det definert en alvorlighetsgrad i form av fargekode; rød, gul og grønn. Hovedutfordringene blir understøttet av diagrammer, og det er en punktvis beskrivelse av mulige årsaker, konsekvenser og behov. Folkehelseteamet vil hvert år publisere en oppdatert, ny «Årlig oversikt over folkehelsen», etter at sentrale myndigheter har publisert sin oppdaterte statistikk. En slik årlig oversikt vil kunne gi et godt, faglig grunnlag for beslutninger i administrasjonen og hos politikere - slik at Fet kommune kan jobbe for bedre folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller ved å tenke helse i alt vi gjør! Årlig oversikt over folkehelsen Side 2

4 2 Befolkningssammensetning Beskrivelse: Befolkningssammensetning beskrives med grunnlagsdata om befolkningen som antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av utfordringsbildet for folkehelsen. Fet kommune består av innbyggere per Kommunen består av en relativt ung befolkning med en større andel barn, og færre eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Generelt i samfunnet ser vi at andelen eldre øker, og dette kan føre med seg økt behov for helsehjelp. Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder er omtrent lik som resten av landet. I 2014 og 2015 tok kommunen imot tilsammen 13 flyktninger, og i 2016 er det planlagt at det skal bosettes 25 flyktninger. For perioden er det planlagt mottak av 45 flyktninger. I tillegg er det en økende andel europeiske innvandrere til kommunen. Innvandrerandelen i kommunen er allikevel lav, sammenlignet med fylket og nærliggende kommuner. Forventet levealder for Fets befolkning er 81 år for kvinner og 79 år for menn, noe som for menn er tilnærmet likt fylket som helhet og tilnærmet lik landsgjennomsnittet. Forventet levealder for kvinner er noe lavere enn fylket som helhet. Fet har noen flere menn (totalt 5751) enn kvinner (totalt 5448) i befolkningen. Hovedutfordringer: Befolkningsvekst Større andel barn i kommunen Økt innvandring Andel barn (0-17 år) og andel eldre (over 80 år) i Fet Andel barn 0-17 år i Fet ift hele landet Andel eldre (+80 år) i Fet ift hele landet Hele landet Andelen av befolkningen i de ulike gruppene i forhold til landsgjennomsnittet gitt i forholdstall for 2014 (Norge=100) Andel innvandrere i Fet i prosent Fet Nedre Romerike Akershus Mulige årsaker: Arbeidsinnvandring Økt flyktningekvote Nybygging i kommunen; eneboliger, rekkehus tiltrekker mange familier Mulige konsekvenser: Manglende stedstilhørighet pga. mye innflytting og mange som pendler Økte samfunnskostnader Press på tjenester til flyktninger Mulige behov: Økt tjenestebehov Integrering av nye tilflyttere til kommunen, med særskilt fokus på flyktninger Økt behov for tilbud til barnefamilier, barn og unge Årlig oversikt over folkehelsen Side 3

5 3 Oppvekst- og levekårsforhold Beskrivelse: Oppvekst og levekår er viktige betingelser for helse og livskvalitet. Folks helse er i stor grad bestemt av sosioøkonomiske levekår som utdanningslengde, inntekt og yrke. I Fet kommune har innbyggerne høyere median inntekt, og det er færre lavinntektshusholdninger enn i fylket og landet som helhet. Det er en høyere andel personer med middels eller høy utdanning i kommunen enn gjennomsnittet i landet. Boforholdene viser at det er få personer i Fet som bor alene sammenlignet med landet som helhet og nærliggende kommuner. Arbeidsledigheten i Fet var tilnærmet lik fylket og landet i for øvrig i Kommunen har færre personer på uføretrygd enn landet som helhet. Det har vært nedgang i frafall i videregående skole fra til , men en økning i frafall i Andelen frafall ligger under landsgjennomsnittet, men over fylkesgjennomsnittet. Elevene i 7. og 10. trinn i Fet trives like godt som i fylket og ellers i landet. Elevene i Fet rapporterer derimot om noe mer mobbing i 7. trinn enn i fylket og landet, og andelen som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere er høyere i Fet enn i fylket og landet. Barn og unge utsatt for mobbing har dobbelt så høy risiko for å utvikle psykiske helseplager som sine jevnaldrende. Hovedutfordringer: Sosiale helseforskjeller Mobbing 8 Andel som opplever mobbing 2-3 ganger i mnd. eller oftere, 7. trinn / / /2016 Fet Akershus Nasjonalt Mulige årsaker: Mulige konsekvenser: Mulige behov: Ulikheter i utdanning og inntekt Psykososiale forhold Økte sosiale helseforskjeller Psykiske helseplager hos mobbeofre Dårligere trivsel på skolen Lavterskeltilbud Styrkning av sårbare grupper Økt innsats mot mobbing Økt behov for psykisk helsehjelp til barn og unge Årlig oversikt over folkehelsen Side 4

6 4 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Beskrivelse: Fet kommune har mange fine friluftsområder. Innbyggerundersøkelsen fra 2013 viste at hele 82 % av innbyggerne var enten fornøyd eller svært fornøyd med mulighetene for natur- og friluftsliv i kommunen. Kommunen har en lavere mengde gang og sykkelveg med kommunalt driftsansvar enn Akershus, og ligger også godt under sammenlignbare kommuner og resten av landet. Det er et aktivt kultur-, idretts- og organisasjonsliv med mange frivillige lag og foreninger. Styrking og etablering av flere sosiale møteplasser er viktig. Av kommunens innbyggere får 84 % har drikkevann fra offentlig vannverk. Innrapporterte tall viser svært god kvalitet og leveringssikkerhet. Badevannskvaliteten ved de mest besøkte friluftsbadene måles hvert år og bedømmes å være god. Grunnet kvikksølvinnhold er det ikke tilrådelig å spise abbor eller gjedde over 25 cm. Det var ingen store utbrudd av smittsom sykdom i 2013 og Kommunen har oversikt over virksomheter med omfattes av kravene til forebygging av legionella. Veitrafikkstøy er den største kilden til støyplage i kommunen. Dette gjelder særlig Rv 22. Strålingsfare vurderes å være akseptabel. Det er lite radon i kommunen. Kommunen er i influensområdet for nasjonale anlegget for deponering og lagring av lav- og middels radioaktivt avfall i Himdalen og for Institutt for energiteknikk på Kjeller som begge er underlagt streng myndighetskontroll. Kommunen har to virksomheter som håndterer farlige stoffer og som omfattes av storulykkeforskriften. Det er igangsatt et prosjekt med kartlegging av inneklima i offentlige bygg (2014). De første rapportene viser mangler med hensyn til inneklima i skoler. Helsemyndighetens tilsyn har avdekket tilsvarende forhold for barnehager. Hovedutfordringer: Tilfredsstillende inneklima skoler og barnehager Sosiale møteplasser Mulige årsaker: Mulige konsekvenser: Mulige behov: Naturgitte og menneskeskapte forhold, også utenfor kommunens grenser Miljøfaktorer kan påvirke folkehelsen både i positiv og negativ retning Etablerer sosiale møteplasser, gang- og sykkelveier, turstier. Utbedring eller fornying av skolebygg Årlig oversikt over folkehelsen Side 5

7 5 Skader og ulykker Beskrivelse: Ulykker med personskade er et vesentlig folkehelseproblem som også rammer yngre aldersgrupper. Generelt skiller ikke Fet kommune seg spesielt fra nabokommuner og landssnittet når det gjelder skader som har ført til sykehusinnleggelser eller dødelighet av ulykker (alle typer). Når det gjelder trafikkulykker er det på nasjonalt nivå en klar nedgang både i dødsulykker og antall skadde i trafikken, mens tallene for Fet ikke har vist tilsvarende nedgang de siste fire årene. Omfanget av vold er vanskelig å måle fordi en stor andel av de som utsettes for vold ikke melder ifra eller forteller noen i hjelpeapparatet om det. Tall fra Fet og Rælingen lensmannskontor er relativt stabile over de siste fire årene når det gjelder antall anmeldelser for vold, mens mottatte anmeldelser i kategorien familievold øker. Det er usikkert hva som er årsaken til dette, men lensmannskontoret viser til økt fokus hos politiet på å anmelde familievold som én viktig mulig forklaring. Romerike krisesenter har over de siste 5 årene hatt en økning i antall beboere på 61 %, noe som kan tyde på en reell økning i omfanget av familievold i de 14 kommunene de dekker. Det å bli utsatt for vold kan, i tillegg til å medføre direkte fysiske skader, også gi andre omfattende fysiske og psykiske helseplager. Grov, gjentagende og/eller kontrollerende vold som utøves i nære relasjoner kan få særlige alvorlige konsekvenser. Fordi mange ikke melder ifra eller forteller noen i hjelpeapparatet om vold som utøves, ligger det store utfordringer i det å kunne gjenkjenne tegn på vold, spørre om vold og å iverksette nødvendige tiltak når vold mistenkes. Hovedutfordringer: Å få ned antall drepte og skadde i trafikken Å gjenkjenne tegn på vold, melde på mistanke og å samhandle godt på tvers Anmeldte voldssaker Fet/Rælingen Anmeldte familievoldssaker Fet/Rælingen Nye voldssaker hos barnevernet Fet Mulige årsaker: Trafikkulykker: Forhold ved trafikanter, kjøretøy, veg/vegmiljø og vær/føreforhold Vold: Psykisk sykdom, kjønns-roller, vold i barndommen, kulturell bakgrunn, rus/alkohol kan ha betydning Mulige konsekvenser: Trafikkulykker og vold kan medføre: død, fysisk/psykisk sykdom/skade, manglende mestring av skole/arbeidsliv, store samfunnskostnader Mulige behov: Trafikk: Fortsatt fokus på, og videreutvikling av skadeforebyggende tiltak Vold: Økt kompetanse og årvåkenhet, bedre rutiner for varsling, bedre samhandling på tvers Årlig oversikt over folkehelsen Side 6

8 6 Helserelatert adferd Beskrivelse: Helserelatert adferd handler om den adferden som særlig spiller inn på helsen vår i negativ eller positiv forstand. Fysisk aktivitet forebygger blant annet type 2 diabetes, hjerte-karsykdommer, muskel-skjelettplager og enkelte former for kreft. Nasjonal statistikk viser at det er sosioøkonomiske forskjeller på grad av fysisk aktivitet, hvor de som har høy utdannelse er mer fysisk aktive enn de med lavere utdanning. Et sunt kosthold er viktig for god helse i alle aldre. Utviklingen av overvekt og fedme kan bremses ved å rette tiltak mot barn og deres fysiske og sosiale miljø, heriblant kosthold. Viktige arenaer for dette arbeidet er helsestasjon, barnehager og skoler/sfo. Blant ungdom er det lite bruk av tobakk, kun 1 prosent sier de røyker ukentlig. Av de som bruker tobakk er snus mer utbredt enn røyk. En undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Fet viser at mange elever vet hvor de skal få tak i hasj. Mellom 16 og 23 prosent av elever på ungdomsskolen sier de kan skaffe hasj i løpet av 2-3 dager. Det er bare 2 prosent av elevene som sier at de bruker hasj. Allikevel vil økt tilgjengelighet av hasj kunne gi lavere terskel for utprøving, og økt forbruk. Hovedutfordringer: Lett tilgjengelighet av hasj for ungdomsskoleelever i Fet Sosioøkonomiske forskjeller ift fysisk aktivitet og kosthold Tilgjengelighet hasj Andel ungdomsskoleelever i Fet som tror de vil klare å skaffe hasj i løpet av 2-3 dager (i prosent) Ja Nei Vet ikke Gutter Jenter Inaktive voksne etter utdanningsnivå (nasjonale tall) Høyskole/universitet Videregående Grunnskole Andel inaktive i prosent Mulige årsaker: Kort avstand til Lillestrøm (etablerte rusmiljø og anskaffelse av rusmidler) Ulik evne til å tilegne seg og bruke kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet Mulige konsekvenser: Lavere terskel for å prøve hasj og økt forbruk Flere unge med rusproblemer Økte sosiale helseforskjeller Mer overvekt Mulige behov: Årlig oversikt over folkehelsen Side 7 Rusforebyggende tiltak for unge Tettere samarbeid mellom ungdomsskolen og Helsetjenesten Lavterskel tilbud om fysisk aktivitet og kosthold

9 7 Helsetilstand Beskrivelse: Helsetilstanden er summen av psykisk og somatisk helse og uhelse hos et individ. De fleste parameterne på somatisk og psykisk helse kommer godt ut for befolkningen i Fet kommune, sammenlignet med gjennomsnittet i landet som helhet. Det er ingen områder hvor vi skiller oss særlig negativt ut. Den vanligste dødsårsaken i Fet er kreft, deretter hjertekarsykdommer. Vi har litt høyere dødelighet av kreft, men færre nye krefttilfeller enn gjennomsnittet i landet som helhet. Det er ingen nyere kommunale tall på overvekt hos voksne, men nasjonal trend er at unge voksne blir tyngre. Her er det sosioøkonomiske forskjeller. Selv om statistikken er god gir de kommunale enhetene og fastlegene tilbakemeldinger om tydelige helseutfordringer i kommunen. Det er særlig psykiske helseproblemer hos ungdom og unge voksne som går igjen. Mange opplever å ikke mestre livet sitt, og i jaget på å mestre mer og bedre utvikles stress som gir utslag i både kroppslige plager og psykiske plager som depresjon og angst. Det er stor pågang på tjenester innen psykisk helse for barn og unge. Mye av problemene til barna skyldes samlivsbrudd og/eller konflikter i familien. I tillegg til å gi god behandling til de som trenger det, er det derfor viktig å styrke barn og unges mestringsstrategier. I et samfunn hvor «virkeligheten» i stor grad defineres av sosiale medier, blir det stadig viktigere å lære ungdom kritisk sans og gi dem realistiske forventninger til livet. Hovedutfordringer: Psykisk uhelse, særlig hos ungdom og unge voksne Økende andel overvektige blant unge voksne Overvekt/fedme hos voksne nasjonalt, andel i prosent Overvekt/fedme selvrapportert Ungdom og helse 2015 Daglige helseplager Depressivt stemningsleie Plaget av ensomhet Prosent av ungdom som føler seg "ganske mye" eller "veldig mye plaget" Mulige årsaker: Urealistiske krav til egne prestasjoner og livet generelt Ukritisk bruk av sosiale medier Fysisk inaktivitet Ulik mulighet og evne til å tilegne seg helsekunnskap Mulige konsekvenser: Økende andel voksne med psykiske plager Livskriser og brudd som påvirker barn i familier Fortsatt økende overvekt Økende sosiale forskjeller i helse Mulige behov: Årlig oversikt over folkehelsen Side 8 Økt tilbud om livsmestring og psykisk behandling Lavterskel helseinformasjon

10 8 Forklaring til tabeller 8.1 Befolkningssammensetning Andel barn og eldre i Fet: Andelen av befolkningen i de ulike gruppene 0-17 år og over 80 år, i forhold til landsgjennomsnitt gitt i forholdstall for 2015 (Norge = 100). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet. Andel innvandrere: Viser andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt per 1. januar i prosent av befolkningen. Asylsøkere og personer på korttidsopphold er ikke med. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet og Akershus fylkeskommunes statistikkbank. 8.2 Oppvekst og levekår Frafall videregående skole: Viser andel frafall i videregående skole totalt og etter foreldrenes høyeste fullførte utdanningsnivå. Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens bostedskommune det året han eller hun startet på grunnkurs i videregående opplæring. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet. Mobbing 7.trinn: Viser andel elever som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, oppgitt i prosent. Kjønn samlet. Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet. 8.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Antall km sykkel- og gangsti: Viser antall kilometer sykkel- og gangsti med kommunalt driftsansvar per innbyggere. Bygger på tall som kommunen rapporterer inn årlig. Tallene for kommunen sammenlignes med gjennomsnittet i landet, fylket og kostragruppe 7. Kostragruppe 7 er en gruppe med kommuner som er sammenlignbare med Fet kommune i forhold til økonomi (bundne kostnader per innbygger og frie disponible midler per innbygger) og folkemengde. Kilde: KOSTRA, SSB 8.4 Skader og ulykker Antall trafikkskadde Fet: Viser antall trafikkskadde i Fet. Kilde: SSB. Antall trafikkdrepte Fet: Viser antall trafikkdrepte i Fet. Kilde: SSB. Årlig oversikt over folkehelsen Side 9

11 Anmeldte voldssaker Fet/Rælingen: Viser antall anmeldte voldssaker i Fet/Rælingen. Kilde: Fet og Rælingen lensmannskontor. Anmeldte familievoldssaker Fet/Rælingen: Viser antall anmeldte familievoldssaker i Fet/Rælingen. Kilde: Fet og Rælingen lensmannskontor. Nye voldssaker hos barnevernet i Fet: Viser antall nye voldssaker hos barnevernet. Kilde: Barnevernstjenesten i Fet. 8.5 Helserelatert atferd Tilgjengelighet hasj: Viser andelen ungdomsskoleelever i Fet (8.-10.trinn) i prosent, som tror de vil klare å skaffe hasj i løpet av 2-3 dager. Kilde: Ungdata undersøkelsen, Fet kommune 2015 Inaktive voksne: Andel inaktive voksne (mindre enn 1 time aktivitet som gjør dem svette og andpustne per uke), etter utdanningsnivå. Nasjonale tall. Andel i prosent, standardisert for alders- og kjønnssammensetning. Kilde: Norgeshelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet. 8.6 Helsetilstand Overvekt/fedme hos voksne: Viser andelen (i prosent) av voksne mellom år, som er overvektige eller har utviklet fedme. Nasjonale tall. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning. Basert på selvrapportert høyde og vekt (KMI). KMI mellom 25 og 29,9 = overvektig. KMI på 30 og over = fedme. Kilde: Norgeshelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet. Ungdom og helse: Viser andelen ungdom ved ungdomsskolen i Fet (8-10.trinn) som føler seg «ganske mye» eller «veldig mye» plaget (av daglige helseplager, depressivt stemningsleie eller ensomhet). Kilde: Ungdata undersøkelsen, Fet kommune 2015 Årlig oversikt over folkehelsen Side 10

12 9 Kilder Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank, Norgeshelsa statistikkbank, SSB (KOSTRA), Akershus fylkeskommune statistikkbank, Skoleporten; Utdanningsdirektoratet, Fet og Rælingen lensmannskontor, Allmennlegeutvalget i Fet, Ungdata undersøkelsen i Fet 2015 og Fet kommune. Folkehelseloven. Lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid. Hentet fra Forskrift om oversikt over folkehelsen. Hentet fra Helsedirektoratet (2013). God oversikt - en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. (Veileder IS-2110). Hentet fra Kommunedelplan for folkehelse Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Årlig oversikt over folkehelsen Side 11

Årlig oversikt over folkehelsen. Våren 2016

Årlig oversikt over folkehelsen. Våren 2016 Årlig oversikt over folkehelsen Våren 2016 Innhold Innledning... 3 1 Befolkningssammensetning... 4 2 Oppvekst og levekår... 5 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø... 6 4 Skader og ulykker... 7

Detaljer

Årlig oversikt over folkehelsen. Våren 2017

Årlig oversikt over folkehelsen. Våren 2017 Årlig oversikt over folkehelsen Våren 2017 Innhold Innledning... 3 1 Befolkningssammensetning... 4 2 Oppvekst og levekår... 5 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø... 6 4 Skader og ulykker... 7

Detaljer

Årlig oversikt over folkehelsen 2018

Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Presentasjon kommunestyret 25.03.19 Bettina Fossberg, kommuneoverlege sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forankring i lovverk Folkehelseloven (2012) pålegger

Detaljer

Årlig oversikt over folkehelsen 2018

Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Presentasjon politiske utvalg Hans Olav Balterud, rådgiver i miljørettet helsevern Bettina Fossberg, kommuneoverlege sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forankring

Detaljer

Årlig oversikt over folkehelsen 2018

Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Årlig oversikt over folkehelsen 2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Befolkningssammensetning... 3 3 Oppvekst og levekår... 4 4 Fysisk, biologisk,

Detaljer

Årlig oversikt over folkehelsen

Årlig oversikt over folkehelsen Årlig oversikt over folkehelsen 2018 [Vedtatt] Innhold Innledning... 3 1 Befolkningssammensetning... 4 2 Oppvekst og levekår... 5 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø... 6 4 Skader og ulykker...

Detaljer

UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018

UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018 UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018 Innhold Voksne... 2 Befolkningssammensetning... 2 Levekår... 2 Helserelatert atferd... 2 Helsetilstand... 2 Barn og unge... 3 Økende sosial ulikhet

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Kilder i oversiktsarbeidet

Kilder i oversiktsarbeidet Kilder i oversiktsarbeidet Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa er bra, men Kilder med samme

Detaljer

Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017

Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017 Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017 Folkehelse er et nasjonalt satsingsområde og i forbindelse med at agderfylkene er blitt programfylker innen folkehelsearbeid er det spesielt fokus på folkehelsearbeid

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon Folkehelseoversikt 2016 -Askøy Sammendrag/kortversjon Hva er en folkehelseoversikt? Etter lov om folkehelse, skal alle kommuner ha oversikt over det som påvirker helsen vår, både positivt og negativt.

Detaljer

Folkehelseoversikten 2019

Folkehelseoversikten 2019 Folkehelseoversikten 2019 Helse skapes der vi bor og lever våre liv Hvordan kan arealplanen bidra: Grønne områder Sosiale møteplasser Medvirkning og samarbeid Sosial kapital Trygghet og tillit Møteplasser

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Hvordan forstå statistikk?

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 MIDT-BUSKERUD DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid.

Detaljer

HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen

HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen 1 2 Har det betydning for budsjettarbeidet å vite hvordan innbyggerne i Fauske har det? 3 Sitat: «Det er blant annet denne informasjonen som

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.05.2019 19/10048 19/104232 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

Ut fra denne informasjonen vurdere konsekvenser og årsaksforhold, og definere hovedutfordringer og ressurser for kommunen

Ut fra denne informasjonen vurdere konsekvenser og årsaksforhold, og definere hovedutfordringer og ressurser for kommunen Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 1 Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg og arvelige faktorer. Det er derfor viktig

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Plan- og bygningslovkonferansen, Elverum 1. november 2013 Folkehelseloven

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet v/ane Bjørnsgaard & Arnfinn Pedersen Oppland fylkeskommune Stolpejaktforeningen Folkehelse: Definisjoner Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD MIDTFYLKET DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid. Presentasjonen

Detaljer

Løpende over sikt over helsetilstanden i Flekkefjord Kommune 2018

Løpende over sikt over helsetilstanden i Flekkefjord Kommune 2018 Løpende over sikt over helsetilstanden i Flekkefjord Kommune 218 1. Frafall i videregående skole 2. Mobbing 3. Barnefattigdom 4. Andel uføretrygdede 5. Antibiotika bruk 6. Overvekt og inaktivitet 7. Psykiske

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse Demografi påvirkningsfaktorer helse 5.211 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD BUSKERUD FYLKE VARIASJON I KOMMUNER DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning I denne presentasjonen vises statistikk og folkhelseindikatorer for Buskerud fylke. For å gi et

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk og

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05. Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.2012 Disposisjon Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Lillehammer, 12. september 2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Folkehelsearbeid i kommunen. Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid Asker juni 2018

Folkehelsearbeid i kommunen. Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid Asker juni 2018 Folkehelsearbeid i kommunen Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid Asker 5. - 7. juni 2018 Mitt mål med dette innlegget: At dere skal ønske å følge opp folkehelsearbeidet

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Helsetilstanden i Norge Else Karin Grøholt

Helsetilstanden i Norge Else Karin Grøholt Helsetilstanden i Norge 2018 Else Karin Grøholt 24.9.2018 Folkehelserapporten Nettutgave med enkeltkapitler som oppdateres jevnlig Kortversjon: «Helsetilstanden i Norge 2018» lansert 15.mai Kortversjon:

Detaljer

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012 Folkehelseprofiler Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Molde, 01.06.2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler og statistikkbank 2. Datagrunnlag

Detaljer

Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland

Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland Hvorfor? Hva? Hvordan? Hovedfunn Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen

Detaljer

Ulikhet i helse Regjeringens konferanse om ulikhet Gamle Logen tirsdag 21. august Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Ulikhet i helse Regjeringens konferanse om ulikhet Gamle Logen tirsdag 21. august Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet Ulikhet i helse Regjeringens konferanse om ulikhet Gamle Logen tirsdag 21. august 2018 Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet Mål Tilstand Tiltak Kunnskap Refleksjoner Mål for folkehelsearbeidet i

Detaljer

KILDER TIL LIVSKVALITET. Regional Folkehelseplan Nordland (Kortversjon)

KILDER TIL LIVSKVALITET. Regional Folkehelseplan Nordland (Kortversjon) KILDER TIL LIVSKVALITET Regional Folkehelseplan Nordland 2018-2025 (Kortversjon) FOLKEHELSEARBEID FOLKEHELSA I NORDLAND Det overordnede målet med vår helsepolitikk må være et sunnere, friskere folk! Folkehelsearbeid

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

Presentasjon av noen av funnene for Gjøvikregionen

Presentasjon av noen av funnene for Gjøvikregionen Presentasjon av noen av funnene for Gjøvikregionen v/wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskommune www.oppland.no/folkehelse Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Presentasjon av noen av funnene for Midt- Gudbrandsdal

Presentasjon av noen av funnene for Midt- Gudbrandsdal Presentasjon av noen av funnene for Midt- Gudbrandsdal v/wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskommune www.oppland.no/folkehelse Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lillehammer 17.12 2013 1 Hva Prosessen Valg av hovedutfordringer Videre bruk av folkehelseoversikten Erfaringer 2 Lov om folkehelsearbeid 5 - Oversikt

Detaljer

Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet

Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet Femte største kommune Nærmere 125 000 innbyggere 2 000 nye innbyggere hvert år 49 % med universitetsutdanning Over 140 nasjonaliteter landets rikeste

Detaljer

Disposisjon. 1. Kort om kjennetegn ved folkehelsearbeid. 2. Forventninger til kommunene - kommuners ansvar for folkehelsearbeid

Disposisjon. 1. Kort om kjennetegn ved folkehelsearbeid. 2. Forventninger til kommunene - kommuners ansvar for folkehelsearbeid Disposisjon 1. Kort om kjennetegn ved folkehelsearbeid 2. Forventninger til kommunene - kommuners ansvar for folkehelsearbeid 3. Støtte til kommunene 2 En enkel(?) definisjon av folkehelsearbeid «Folkehelsearbeid

Detaljer

Folkehelseoversikt - Eidsberg 2015. Helsetilstanden i befolkningen - 1. utgave

Folkehelseoversikt - Eidsberg 2015. Helsetilstanden i befolkningen - 1. utgave Folkehelseoversikt - Eidsberg 2015 Helsetilstanden i befolkningen - 1. utgave Innhold 1.Innledning... 1 2. Sammendrag... 3 3. Befolkningssammensetning... 5 3.1 Befolkningssammensetning... 6 3.2 Innvandrere

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Presentasjon av noen av funnene for Hadeland

Presentasjon av noen av funnene for Hadeland Presentasjon av noen av funnene for Hadeland v/wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskommune www.oppland.no/folkehelse Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner

Detaljer

Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011

Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011 Nøkkeldata til kommunene Byglandsfjord 16. september 2011 Implementering av ny folkehelselov : plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem Statlige helsemyndigheter:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget. Anni Skipstein, Folkehelseseksjonen, Østfold fylkeskommune Galleri Oslo,

Kunnskapsgrunnlaget. Anni Skipstein, Folkehelseseksjonen, Østfold fylkeskommune Galleri Oslo, Kunnskapsgrunnlaget Anni Skipstein, Folkehelseseksjonen, Østfold fylkeskommune Galleri Oslo, 04.06.2018 Hva er folkehelse? o Def.: Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helsen.

Detaljer

Deltakelse og svarprosent i Bardu

Deltakelse og svarprosent i Bardu Ungdata i Bardu Korusnord.no Deltakelse og svarprosent i Bardu Helheten i ungdoms liv FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og

Detaljer

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge?

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? 1 Dialogseminar 8. 9. april 2013 En liten øvelse. I løpet av de to siste ukene har du sagt eller gjort noe som

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Vedlegg Statistikk til Kommunedelplan Oppvekst

Vedlegg Statistikk til Kommunedelplan Oppvekst Vedlegg Statistikk til Kommunedelplan Oppvekst Innhold Ungdata 2018............ 2 Helse, sykdom og selvbilde......... 2 So sialt fellesskap......... 3 Skolemiljøet............ 4 Lokalmiljøet............

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Plan og bygningslovkonferansen i Elverum Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab

Plan og bygningslovkonferansen i Elverum Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab Plan og bygningslovkonferansen i Elverum 2013 Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab Folkehelseloven 3. Definisjoner I loven her menes med a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Trivsel og vekst. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune

Trivsel og vekst. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune Trivsel og vekst Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune 2015 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 1.1 Definisjoner... 4 1.2 Kilder til informasjon... 4 2 Statistikk

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Fjellregionen i tall. Demografi påvirkningsfaktorer helse. 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra

Fjellregionen i tall. Demografi påvirkningsfaktorer helse. 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Demografi påvirkningsfaktorer helse 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Tidspunkt: Uke 13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 344 Svarprosent: 89% Skole Er du enig eller uenig i

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Ungdomstid og helse. Knut-Inge Klepp

Ungdomstid og helse. Knut-Inge Klepp Ungdomstid og helse Knut-Inge Klepp Blindern vgs 23. oktober, 2017 www.fhi.no/folkehelserapporten Sykdomsbyrdeanalyse Hva er det vi dør av i de ulike aldersgruppene? Hvilke helseproblemer er det vi lever

Detaljer

Forslag til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Kommunestyret 14.11 2013

Forslag til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Kommunestyret 14.11 2013 Forslag til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Kommunestyret 14.11 2013 1 BAKGRUNN + forskrift (og veileder) 2 Lov om folkehelsearbeid 5 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse Barn og unges psykiske helse Arendal, 16.08.2016 Linda Granlund, divisjonsdirektør for Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet Oversikt 1. Dagens ungdomsgenerasjon 2. Psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Detaljer

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen Robust oppvekst i helsefremmende kommuner Ole Trygve Stigen Hva er robust oppvekst? Hva gjør en helsefremmende kommune? 2 Faktorer som har betydning for oppvekst - eksempler Familiesituasjon (stabilitet,

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

DATA TIL SKADEFOREBYGGING I VESTFOLD

DATA TIL SKADEFOREBYGGING I VESTFOLD DATA TIL SKADEFOREBYGGING I VESTFOLD Hvilke muligheter ligger i? Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel 2015 Oversikt Ungdataundersøkelsen Vestfoldskjema 2017 aktuelle spørsmål Eksempler på funn Folkehelseundersøkelsen

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Lokale data FHI data Kommunens analyse Oversiktsarbeid i kommunen - en todelt prosess:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Vedlegg 1 - Lokale funn fra Ungdata 2019

Vedlegg 1 - Lokale funn fra Ungdata 2019 Vedlegg 1 - Lokale funn fra Ungdata 2019 Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida. Rapporten tar for seg 23 temaer og gir

Detaljer

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Fagdag Arendal 23. november 2016 - Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Folkehelserådgiver i Lillesand kommune; Maj-Kristin Nygård og Regiondirektør Margot Telnes, Husbanken

Detaljer

Glåmdalsregionen i tall

Glåmdalsregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Barn og unges helse i Norge

Barn og unges helse i Norge Barn og unges helse i Norge Else-Karin Grøholt Avdeling for helsestatistikk Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk sykehus og helsetjenesteforening Konferanse om barn og unges helse 8. februar 2010 Generell

Detaljer

God helse og livsmeistring for alle

God helse og livsmeistring for alle God helse og livsmeistring for alle Startet i jobben mars 2018 Ny organisering Folkehelseforum Møte med rådmannens ledergruppe Ønsker mer satsing på folkehelse Startet på nytt folkehelsedokument Kommunar

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Mobbeombudet i Trøndelag

Mobbeombudet i Trøndelag Mobbeombudet i Trøndelag møter kommuner i Program for folkehelsearbeid Trøndelag 2017-2023 Gitte Franck Sehm Stjørdal 15.03.2019 Mobbeombudets arbeid på fire nivå INDIVIDNIVÅ (barn, elever, foreldre)

Detaljer

Hva sier Ungdata om norsk ungdom og hvordan bruke resultatene lokalt?

Hva sier Ungdata om norsk ungdom og hvordan bruke resultatene lokalt? Hva sier Ungdata om norsk ungdom og hvordan bruke resultatene lokalt? Anders Bakken Leder for Ungdatasenteret på OsloMet storbyuniversitetet Te ka slags nøtte? Narvik, 10. oktober 2018 Hva er Ungdata?

Detaljer

Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse. Utviklingstrekk og utfordringer. Sel

Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse. Utviklingstrekk og utfordringer. Sel Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse Utviklingstrekk og utfordringer Folketallet i Sel kommune har vært i gradvis tilbakegang i mange år. Pr. 1. januar 2017 var det 5916 innbyggere i kommunen. Diagram:

Detaljer