Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Balestrand kommunes helse- og omsorgstenester til personar med utviklinghemming Adressa til verksemda: Balestrand kommune, Kong Beles veg 20, 6899 Balestrand Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i verksemda: Lise-Lotte Jørgensen Samandrag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomførte tilsynsbesøk i Balestrand kommune mai Vi undersøkte om kommunen ved systematisk styring og leiing sikrar at personar over 18 år med utviklingshemming, og som bur i eigen bustad, får forsvarlege helse- og omsorgstenester. Tilsynet var avgrensa til tenestene personleg assistanse i form av praktisk bistand og opplæring, helsetenester i heimen og tilgang til utgreiing, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning. Knytt til kvart tema undersøkte vi også om kommunen legg til rette for og ivaretek brukarane sin rett til medverknad og informasjon, og om kommunen legg til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetenesta. Vi undersøkte også om kommunen innhentar politiattest ved tilbod om tilsetting. Tenester for funksjonshemma yter tenester til utviklingshemma i Balestrand kommune. Kommunen har vanskar med å rekruttere personell med høgskuleutdanning til tenestene. Fleire vernepleiarar er ute i permisjon. Tenestene har høgt sjukefråvær og det vert brukt vikarar utan helse- og sosialfagleg utdanning i stillingane. Vi fann manglar ved styringa som vi meiner inneber risiko for svikt i utføring av tenestene personleg assistanse og helsehjelp. Dette har vi omtalt i rapportens kapittel 6. Ved tilsynet vart det avdekt to avvik:

2 Avvik 1 Kommunen sikrar ikkje forsvarleg planlegging, gjennomføring og evaluering av tenestetilbodet. Avvik 2 Kommunen sikrar ikkje at brukarane får forsvarleg legemiddelbehandling. Dato: Anne Eli Wangen revisjonsleiar Turid Måseide revisor

3 Innhald Samandrag Innleiing Omtale av verksemda - spesielle forhold Gjennomføring Kva tilsynet omfatta Funn Vurdering av styringssystemet Regelverk Dokumentunderlag 9 9. Deltakarar ved tilsynet... 11

4 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter systemrevisjon i Balestrand kommune i perioden Revisjonen er ein del av den planlagde tilsynsverksemda hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane dette året. Fylkesmannen har mynde til å føre tilsyn med helse- og omsorgstenestene etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenestene m.m (helsetilsynslova) 2. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om verksemda gjennom internkontrollen sin sikrar etterleving av ulike krav i lovgivinga. Revisjonen omfatta å undersøkje: kva tiltak verksemda har for å avdekkje, rette opp og førebyggje lovbrot innanfor dei temaa tilsynet omfattar om tiltaka vert følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerte om tiltaka godt nok sikrar at lovkrava vert følgde Ein systemrevisjon vert gjennomført ved dokumentgransking, ved intervju og andre undersøkingar. Rapporten skal gjere greie for eventuelle avvik som er avdekte under revisjonen. Den gjev derfor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet verksemda har gjort innanfor dei områda som tilsynet omfatta. Avvik betyr at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte. 2. Omtale av verksemda - spesielle forhold Balestrand kommune har 1294 innbyggjarar. Kommunen har organisert helse- og omsorgstenestene til personar med utviklingshemming i tenester for funksjonshemma. Tenesteområdet sin avdelingsleiar har administrativt, økonomisk og fagleg ansvar for verksemda. Avdelingsleiar rapporterer til kommunalsjef helse og omsorg som har det overordna ansvaret for tenestene. Tenesteområdet har ein assisterande leiar som også er kontaktperson i ei av bueiningane. Tenesteområdet har ansvaret for tre bueiningar og eit aktivitetssenter. Ved kvar bueining er det peika ut ein person med vernepleiarkompetanse som har fagansvaret for tenestemottakarane i eininga. Den fagansvarlege har også ansvar for tillaging av legemiddel. Medisinane vert tillaga i vekedosettar. Alle tilsette med godkjend fullmakt og opplæring deltek i utdeling av legemiddel til tenestemottakarane. Kommunen har utfordringar når det gjeld rekruttering av høgskuleutdanna personell til tenestene. Fleire vernepleiarar er ute i permisjon. Høgt sjukefråvær og manglande tilgang på vikarar har prega siste året. Det er for tida ikkje fagansvarleg eller personell med vernepleiarkompetanse i den eine bueininga. Tenesteområdet har fleire tilsette utan helse- og sosialfagleg utdanning. Kommunen har turnusordning med 13-timarsvakter i tenesteområdet. Verksemda brukar Gerica som journalsystem. Kommunen er i gang med å ta i bruk TQM elektronisk kvalitetssystem. Ikkje alle tilsette har tilgang til elektronisk avvikssystem.

5 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfatta følgjande aktivitetar: Revisjonsvarsel vart sendt ut Oversikt over dokument som verksemda har sendt over i samband med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Formøte vart halde Samtale med 4 tenestemottakarar og pårørande/verjer vart gjennomført Opningsmøte vart halde Intervju: 15 tilsette vart intervjua. Oversikt over dokumentasjon som blei gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det vart gjennomført synfaring og stikkprøvar ved Viktoriahagen bufellesskap og ved medisinrommet til heimetenesta ved Balestrand helsetun. Sluttmøte vart halde Kva tilsynet omfatta Fylkesmannen undersøkte om kommunen gjennom systematisk styring og leiing sikrar at personar over 18 år med utviklingshemming, og som bur i eigen bustad, får forsvarlege helseog omsorgstenester. Vi undersøkte om kommunen legg til rette for at personar med utviklingshemming får personleg assistanse i form av: tilsyn og bistand til å ivareta eigenomsorg bistand til aktivisering opplæring i dagleglivets gjeremål og personleg stell og eigenomsorg Vidare undersøkte vi om kommunen legg til rette for at personar med utviklingshemming får helsetenester i heimen og tilgang til medisinsk undersøking, utgreiing og behandling i form av: hjelp til legemiddelhandtering oppfølging for å vurdere behov for legekonsultasjon oppfølging etter legekonsultasjon helsehjelp ved akutte tilstandar hjelp til å komme i kontakt med fastlege og spesialisthelsetenesta, samt hjelp og følgje under konsultasjon Knytt til kvart tema undersøkte vi om kommunen legg til rette for og ivaretek tenestemottakarane sin rett til medverknad og informasjon, og om kommunen legg til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetenesta. Vi undersøkte også om kommunen innhentar politiattest ved tilbod om tilsetting.

6 Tilsynet omfatta ikkje tenester som vert gjeve med bruk av tvang (helse- og omsorgstenestelova kap. 9 og pasient- og brukarrettslova kap. 4A), brukarstyrt personleg assistanse (BPA) og helsehjelp ved legevakt og tannhelsetenester. Om fastlegen og spesialisthelsetenesta gjev forsvarleg helsehjelp var heller ikkje del av tilsynet. 5. Funn Ved tilsynet vart det påpeikt to avvik: Avvik 1 Kommunen sikrar ikkje forsvarleg planlegging, gjennomføring og evaluering av tenestetilbodet. Avvik frå: Helse- og omsorgstenestelova 4-1, jf. pasient- og brukarrettslova 3-1 til 3-3, jf. internkontrollforskrifta 4. Følgjande opplysningar frå intervju med tilsette, tenestemottakarar, pårørande/verje, dokumentgjennomgang og stikkprøvar ligg til grunn for avviket: A. I kvar bueining er det peika ut ein fagansvarleg som mellom anna har ansvar for arbeidet med individuell plan (IP) og innkalling til ansvarsgruppemøte. Fagansvarleg skal ha vernepleiarkompetanse. I ei av bueiningane er det for tida ikkje tilsett fagansvarleg eller personell med vernepleiarkompetanse/høgskuleutdanning. B. Det er slått fast i skriftlege prosedyrar at inntaksnemnda er koordinerande eining i kommunen. Ikkje alle tilsette kjende til at kommunen har koordinerande eining (KE). Det er bestemt at den fagansvarlege i kvar bueining er koordinator for IP og ansvarleg for oppdatering av IP. Ikkje alle tilsette kjenner til at den fagansvarlege skal vere koordinator for IP. C. Gjeldande vedtak om tenester er frå 2008 og Ved intervju vart det opplyst at vedtaka ikkje vert jamleg evaluerte. Iplos vert ikkje jamleg oppdatert. Ikkje alle IP vert evaluert og oppdatert innan planlagt revisjonsdato. D. Tenestetilbodet skal evaluerast i ansvarsgruppemøte. Verksemda har mål om gjennomføring av ansvarsgruppemøte minst ein gong i året. Det vert ikkje gjennomført ansvarsgruppemøte for alle brukarane kvart år. E. Primærkontakt har ansvar for å oppdatere vekeplanar/dagsplanar for kvar einskild tenestemottakar. I Viktoriahagen var det ikkje utarbeidd plan for laurdag og søndag, og heller ikkje lagt til rette for fysisk aktivitet i helgane. Det vart opplyst at tenestemottakarar som ikkje kan gå ut utan følgje, ikkje får gå ut i helgane. I følgje avviksmeldingar og årsmelding kjenner leiinga til at det er utfordringar knytt til hjelp med gjennomføring av sosiale aktivitetar. F. Alle brukarar har verje. Dagsplanar/vekeplanar vert fortløpande evaluerte i husmøte/ avdelingsmøte. Brukarar/pårørande/verje deltek ikkje i utarbeiding og oppdatering av dagsplanar/vekeplanar. Primærkontakt er kontaktperson for pårørande/verje.

7 Tilbakemeldingar og ønske frå pårørande/verje vert drøfta i husmøte. Tenesteleiar tek eventuelle søknader vidare til inntaksnemnd/kommunalsjef. Verksemda mottek få søknader/klager. G. Kommunen brukar Gerica som journalsystem. Gerica inneheld ikkje oversikt over legemiddel og opplysningar om diagnose. Tiltaksplanane i Gerica er ikkje oppdaterte og vert heller ikkje brukte. Eventuelle endringar i tiltak eller utføring av tenester vert ikkje dokumenterte i Gerica. Dei tilsette har ikkje fått systematisk opplæring i bruk av Gerica. H. Verksemda har utarbeidd introduksjonsprogram for nytilsette. Det vart opplyst at det ikkje var ordningar for systematisk opplæring/internundervisning. Kommunen har ansvar for tenestemottakarar med epilepsi. Dei tilsette har ikkje fått særskilt opplæring om epilepsi. Dei har heller ikkje fått opplæring og øving i førstehjelp. I. Det vart opplyst at verksemda ikkje har nok personell med vernepleiarkompetanse, og at kommunen har vanskar med å rekruttere personell med slik kompetanse. Det vert nytta personell utan helse- og sosialfagleg utdanning i stillingsheimlar for faglærte. Viktoriahagen har avtale om at dei kan tilkalle vernepleiar frå dei andre bustadene eller personell frå heimesjukepleien ved behov. J. Kommunen har ikkje gjennomført brukarundersøking i tenesteområdet, men har planar om å gjennomføre slik undersøking i Avvik 2 Kommunen sikrar ikkje at brukarane får forsvarleg legemiddelbehandling Avvik frå: Helse- og omsorgstenestelova 4-1, jf. legemiddelhandteringsforskrifta 3, 4 og 7, jf. internkontrollforskrifta 4. Følgjande opplysningar frå intervju med tilsette, tenestemottakarar, pårørande/verje, dokumentgjennomgang og stikkprøvar ligg til grunn for avviket: A. Legemiddelliste frå fastlegen vert nytta ved tillaging av dosettar og utdeling av legemiddel frå dosett. Fastlegen sender oppdatert legemiddelliste i intern post. Det hender at det tek dagar før oppdatert legemiddelliste kjem fram til rett mottakar i bueiningane. B. Legemiddelliste eller opplysningar om kva legemiddel tenestemottakarane brukar vert ikkje dokumentert i Gerica. Opplysningar om CAVE og diagnose vert ikkje dokumentert i Gerica. C. Kommunen har peika ut kommunalsjef for helse og omsorg som verksemdleiar og ansvarleg for legemiddelhandteringa. Personell med legemiddelkompetanse eller personell med nødvendig opplæring har fullmakt til å dele ut legemiddel til tenestemottakarane. Når det ikkje er personell med fullmakt på vakt, deler tilsette utan fullmakt ut legemiddel etter først å ha fått løyve frå avdelingsleiar. Avdelingsleiar har ikkje legemiddelkompetanse. Det vert skrive avvik på hendingane. D. Det vert signert for gitt legemiddel på eige skjema. Det vert ikkje alltid dokumentert i Gerica at det er gitt legemiddel.

8 E. Det hender at fastlege sender e-melding om endringar i medisinering og opplysningar om eventuelle behov for oppfølging/observasjon av brukaren. Det er berre vernepleiarane som har tilgang til e-meldingane. Det er ikkje alltid vernepleiar på vakt i bustadene. F. Kommunen har skriftlege prosedyrar for legemiddelhandtering. Det vart opplyst at prosedyrane vart reviderte i samarbeid med tilsynsfarmasøyt i Av dei skriftlege prosedyrane gjekk det fram at dei var reviderte i G. Av 40 avviksmeldingar i handla 27 om avvik i legemiddelhandteringa. H. Det er ikkje utarbeidd skriftleg prosedyre for risikovurdering av legemiddelhandteringa. Ved intervju vart det opplyst at verksemda har gjort slike risikovurderingar. 6. Vurdering av styringssystemet Ved tilsynet vart det avdekt manglar ved leiing og styring som vi meiner inneber risiko for svikt i tenestene til utviklingshemma. Kommunen skal sikre tilstrekkeleg fagkompetanse i tenestene, og sørge for at dei tilsette har tilstrekkeleg kunnskap og ferdigheiter om fagfeltet og om internkontrollen, jf. helse og omsorgstenestelova 4-1 d) og internkontrollforskrifta 4c). I følgje leiinga har kommunen store vanskar med å rekruttere høgskuleutdanna til tenestene. Det vert brukt mange vikarar, og mange av dei tilsette er utan helse- og sosialfagleg utdanning. Mangel på fagleg kompetanse, stort vikarbruk og manglande rutinar for opplæring og fagleg påfyll fører til at tenestene er meir sårbare, og det er større risiko for at det kan oppstå svikt. Slik vi vurderer det, er tiltaka kommunen har sett i verk for å kompensere for manglande kompetanse i bustadene ikkje tilstrekkelege for å redusere risiko for svikt i tenesteytinga. Brukarerfaringar skal nyttast til forbetring av tenestene, jf. internkontrollforskrifta 4e). Det er ikkje gjennomført brukarundersøking i tenesteområdet. Verksemda mottek få klager. Slik vi vurderer det, har verksemda i liten grad lagt til rette for å innhente og aktivt bruke brukarerfaringar saman med anna kunnskap om tenestene i forbetringsarbeidet. Den ansvarlege for verksemda skal skaffe oversikt over område i verksemda der det er fare for svikt eller mangel på etterleving av lovkrav, jf. internkontrollforskrifta 4f). Det er ikkje gjort systematiske risikovurderingar av tenestene til utviklingshemma. Dei ansvarlege for verksemda er likevel kjende med manglar på ein del område utan at det er sett i verk tiltak for å rette opp. Dei tiltaka som leiinga har sett i verk er slik vi vurderer det, ikkje tilstrekkelege for å redusere risiko for svikt i tenesteutøvinga. Manglande evaluering av vedtak, manglande evaluering av funksjonsnivå og oppdatering av funksjonskartleggingar (Iplos), manglande oppdatering av IP, manglande samarbeid med brukaren/pårørande/verje om endringar i tenestetilbodet, manglande gjennomføring av tiltak som gjeld sosiale og fysiske aktivitetar og manglande dokumentasjon av tenesteutføringa og tilbakemeldingar/ønske om tenester frå brukar/pårørande/verje medfører stor risiko for svikt og for at tenestemottakarane ikkje får den hjelpa dei har behov for. Manglande utføring av fortløpande medisinendringar ordinert av fastlege kan føre til at tenestemottakarane ikkje får

9 tidsnok rett legemiddelbehandling. Bruk av personell utan fullmakt til utdeling av medisinar meiner vi aukar risiko for svikt i legemiddelbehandlinga. Den ansvarlege for verksemda skal utvikle, iverksette, kontrollere og evaluere nødvendige prosedyrar, rutinar og tiltak for å avdekke, rette opp og førebyggje brot på lovgjevinga, jf. internkontrollforskrifta 4g). Mangel på nødvendig kontroll, systematisk evaluering og oppfølging på dei områda vi har nemnt kan bidra til at tenestemottakarane ikkje får forsvarlege helse- og omsorgstenester. 7. Regelverk Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter ( pasient- og brukerrettighetsloven) Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial - og helsetjenesten Forskrift av 03. april 2008 nr 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Forskrift av 21. desember 2000 nr 1385 om pasientjournal Forskrift av 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Forskrift av 16. desember 2011 nr 1393 om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 8. Dokumentunderlag Dokumentasjon frå verksemda knytt til den daglege drifta og andre viktige forhold som vart send over då revisjonen vart førebudd: Oversikt over tenestemottakarar i målgruppa for tilsynet Kopi av vedtak med saksutgreiing for tenestemottakarar i målgruppa Eigenvurderingsskjema av kommunens legemiddelhandtering i bustader til personar med utviklingshemming Organisasjonskart for verksemda Oversikt over leiarar og tilsette i tenestene for funksjonshemma Kopi av referat frå møte om overflytting frå NAV til Helse og omsorgstenestene unge tenestemottakarar Innhaldsoversikt Styringssystem Frå Styringssystemet Balestrand kommune Tenester for funksjonshemma: Organisasjon og ansvar tenester for funksjonshemma Rutine for kontaktpersonmøte Rollebeskrivelse for kontaktpersonar Rollebeskrivelse fagansvarleg/vernepleiar Stillingsomtale miljøterapeut Prosedyre for samarbeid med verjer Introduksjon av nytilsette Kompetansesikring og kompetanseheving Sakshandsaming koordinerande eining og inntaksteam Skjema: møteprotokoll inntaksnemnd/koordinerande eining

10 Skjema: Iplos- opplysningar Skjema: søknad om helse og omsorgstenester Mal for sakliste personalmøte, tenester for funksjonshemma Prosedyre for miljøkontakt sine oppgåver Prosedyre for brukarmøter Prosedyre for ansvarsgruppemøte Informasjon til tilsette personvern og informasjonstryggleik Prosedyre for bruk av plukkliste i Gerica Prosedyre for avvikshandtering Prosedyre for korrigerande tiltak Kopi av avvikskjema Delegeringsreglement Helse og omsorg delegering frå kommunalsjef til avdelingsleiar Kopi av individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning Kopi av avtale- samarbeid mellom kommunehelsetenesta, tenesta for PU og den offentlege tannhelsetenesta Kopi av delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF samarbeid om lærings- og meistringstilbod Framside og innhaldsoversikt: Introduksjon av nytilsette Balestrand kommune Oversikt over avviksmeldingar 2015 tenester for funksjonshemma Dokumentasjon som vart gjennomgått under revisjonsbesøket: 17 journalar i Gerica Gjeldande turnusplan for tenesteområdet Kopi av vaktbøker frå Fjærestad, Lerkehaugen og Viktoriahagen bufellesskap for dei siste fire vekene 40 avviksmeldingar frå siste året 2 referat frå husmøte/personalmøte februar/mars referat frå kontaktmøte/ansvarsgruppemøte frå det siste året, møta galdt to tenestemottakarar Perm- prosedyrar for legemiddelhandsaming Perm- introduksjon for nytilsette Perm- verksemda sitt styringssystem Stikkprøvar: «Helse- og miljøperm» -vekeplanar/dagsplanar for den enkelte tenestemottakar i Viktoriahagen «Beskjedbok» - notatbok Perm- legemiddellister på medisinrommet til heimetenesta ved Balestrand helsetun Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen: Brev frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Balestrand kommune av melding om tilsyn E-post frå Balestrand kommune til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane av Brev med vedlegg frå Balestrand kommune til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane av E-post med vedlegg frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Balestrand kommune av

11 Brev med vedlegg frå Balestrand kommune til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane av E-post med vedlegg frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Balestrand kommune av Brev med vedlegg frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Balestrand kommune av program for tilsynet E-post frå Balestrand kommune til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane av E-post frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Balestrand kommune av E-post frå Balestrand kommune til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane av E-post med vedlegg frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Balestrand kommune av revidert program for tilsynet 9. Deltakarar ved tilsynet Tabellen under gir ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte, og over kva personar som vart intervjua. Namn Funksjon / stilling Opningsmøte Tore Birkeland Eide Geir Anders Fjærestad Gro Loftesnes Henri v.d Star Ane Buene Evi-Katrine Solhaug Lidal Thor Hildeskår Asbjørn Apneseth Ingvild Bakke Audun Raubotn Ingunn Merete Sande Biserka Demirovic Siv Regina Hector Lise Lotte Jørgensen Margrethe Vie Myren vernepleiar/miljøterapeut, Fjærestad assistent, Fjærestad sosionom/miljøterapeut, Fjærestad psykiatrisk hjelpepleiar/ kontaktperson, Fjærestad helsefagarbeidar/miljøarbeidar, Lerkehaugen hjelpepleiar/hjelpepleiar, Lerkehaugen sosionom/miljøterapeut, Lerkehaugen vernepleiar/kontaktperson, Lerkehaugen omsorgsarbeidar/hjelpepleiar, Victoriahagen lærar/miljøterapeut, Victoriahagen hjelpepleiar/hjelpepleiar, Victoriahagen hjelpepleiar/kontaktperson, Victoriahagen sosionom/fagkoordinator tenesteleiar kommunalsjef Intervju Sluttmøte Frå tilsynsorganet deltok: Anne Eli Wangen, fylkessjukepleiar, revisjonsleiar Turid Måseide, seniorrådgjevar, revisor Jacob Andersen, ass. fylkeslege, revisor Dina Lunde, rådgjevar, observatør

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Balestrand kommune

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Balestrand kommune Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Balestrand kommune Adressa til verksemda: Kong Beles veg 20, 6899 BALESTRAND Tidsrom for tilsynet: 12.06.2015

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med legemiddelhandteringa ved Gaupne omsorgssenter, Luster kommune Adressa til verksemda: 6868 Gaupne Tidsrom for tilsynet: 14.08.2013 25.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A. Lærdal kommune

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A. Lærdal kommune Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A Lærdal kommune Adressa til verksemda: Postboks 83, 6886 Lærdal Tidsrom for tilsynet: 12.06.2015 til 19.10.2015

Detaljer

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Hyllestad kommune

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Hyllestad kommune Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Hyllestad kommune Adressa til verksemda: 6957 HYLLESTAD Tidsrom for tilsynet: 25.11.2015 02.05.2016 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sogn og Fjordane Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune Adressa til verksemda: Hittunsvegen 6, 6899 Balestrand Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Årdal kommunes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming Adressa til verksemda: Årdal kommune, Statsråd Evensens veg 4, 6885 Årdalstangen

Detaljer

Lindås kommune Kvernhusmyrane ISDALSTØ

Lindås kommune Kvernhusmyrane ISDALSTØ Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 30.05.2017 Dykkar dato Vår referanse 2017/2207 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Lindås kommune Adressa til verksemda: Lindås

Detaljer

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A. Leikanger kommune

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A. Leikanger kommune Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A Leikanger kommune Adressa til verksemda: Skrivarvegen 7, 6863 LEIKANGER Tidsrom for tilsynet: 09.07.2013 04.11.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Eid kommunes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming Adressa til verksemda: Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6771 Nordfjordeid Tidsrom

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune Samandrag

Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune 2013 Adressa til verksemda: 5337 Rong Tidsrom for

Detaljer

Austfjordvegen MASFJORDNES. Kontaktperson i verksemda: Helga Irene Ellingsen, Helse- og omsorgsleiar

Austfjordvegen MASFJORDNES. Kontaktperson i verksemda: Helga Irene Ellingsen, Helse- og omsorgsleiar Sakshandsamar, innvalstelefon, Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Masfjorden kommune Adressa til verksemda: Masfjorden kommune Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med Sokndal kommune Adressa til verksemda: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for tilsynet: 17.09.13 - Kontaktperson i verksemda: Nav-leiar Kjell Håland

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Vaksdal kommune

Rapport frå tilsyn med Nav Vaksdal kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 55 57 22 35 Vår dato 10.05.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/1424 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Vaksdal kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Utkast til rapport frå tilsyn med Kvinnherad kommune, Husnestunet

Utkast til rapport frå tilsyn med Kvinnherad kommune, Husnestunet Vår ref. 2017/7575 Utkast til rapport frå tilsyn med Kvinnherad kommune, Husnestunet Adressa til verksemda: Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5410 Rosendal Tidsrom for tilsynet: 24.-25. oktober 2017

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i kommune Adressa til verksemda: Grandavegen 9, 6823 Sandane Tidsrom for tilsynet: 04.07.2014

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter Samandrag

Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 6.5.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/204 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter 2013 Adressa til verksemda: Fjøsangerveien

Detaljer

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar.

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 25.6.2013 Dykkar dato Vår referanse 20/1595 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Osterøy kommune 2013 Adressa til verksemda:

Detaljer

Postboks 24, 5649 Eikelandsosen Tidsrom for tilsynet: 10. og 12. november 2015 Kontaktperson i verksemda: Hanne Lygre, leiar Nav Fusa

Postboks 24, 5649 Eikelandsosen Tidsrom for tilsynet: 10. og 12. november 2015 Kontaktperson i verksemda: Hanne Lygre, leiar Nav Fusa Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Fusa kommune Adressa til verksemda: Postboks 24, 5649 Eikelandsosen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Sogndal kommune

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Sogndal kommune Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Sogndal kommune Adressa til verksemda: Postboks 153, 6851 SOGNDAL Tidsrom for tilsynet: 25.11.2015 30.05.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato 23.9.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/10742 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Austrheim kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Helse Førde, psykiatrisk klinikk, Nordfjord psykiatrisenter og Indre Sogn psykiatrisenter Adressa til verksemda: Postboks 1000, 6807 Førde Tidsrom

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/2325 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Flora kommunes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming Adressa til verksemda: Flora kommune, Markegt. 51, 6905 Florø Tidsrom

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Sofus Barnevern

Rapport frå tilsyn med Sofus Barnevern Sakshandsamar, innvalstelefon Eirik Lyssand 5557 2111 Vår dato 02 april 2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/225 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Sofus Barnevern Adresse til verksemda: Sofus barnevern,

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Vågsøy kommune Adressa til verksemda: Postboks 294, 6701 Måløy Tidsrom for tilsynet: 06.05.2014-22.10.2014

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Bergen Akuttsenter Samandrag

Rapport frå tilsyn med Bergen Akuttsenter Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato 21. mars 2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/368 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Bergen Akuttsenter 2013 Adressa til verksemda:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 26. og 27. april 2016 tilsyn med Nav Etne kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 26. og 27. april 2016 tilsyn med Nav Etne kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 55 57 22 35 Vår dato 10.05.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/1424 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Etne kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Garnes ungdomssenter Samandrag

Rapport frå tilsyn med Garnes ungdomssenter Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato 09.04.13 Dykkar dato Vår referanse 2013/208 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Garnes ungdomssenter 2013 Adressa til verksemda: Garnestangen

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Vik kommune Adressa til verksemda: Postboks 134, 6891 Vik i Sogn Tidsrom for tilsynet: 10.06.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Gloppen kommune

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Gloppen kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Gloppen kommune Adressa til verksemda: Grandavegen 9, 6823 Sandane Tidsrom for tilsynet: 12.04.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med barnevernstenesta i Suldal kommune sitt arbeid med oppfølging av meldingar Adressa til verksemda: Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Suldal Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Fjaler kommunes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming Adressa til verksemda: Fjaler kommune, postboks 54, 6961 Dale i Sunnfjord

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Stord kommune

Rapport frå tilsyn med Stord kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 05.04.2017 Dykkar dato Vår referanse 2017/611 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Stord kommune Adressa til verksemda: Stord kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med barnevernstenesta i Tysvær kommune sitt arbeid med oppfølging av meldingar Adressa til verksemda: Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Selje kommune

Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Selje kommune Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A i Selje kommune Adressa til verksemda: 6740 Selje Tidsrom for tilsynet: 25.11.2015 Kontaktperson i verksemda:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Familiekontoret i Nordfjord Adressa til verksemda: Lotevegen 23 Tidsrom for tilsynet: 31.07.2013 28.11.2013 Kontaktperson i verksemda: Dagleg leiar

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte i tidsrommet 29. mai til 1. juni 2017 tilsyn med Nav Sund kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte i tidsrommet 29. mai til 1. juni 2017 tilsyn med Nav Sund kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 5557 2235 Vår dato 16.06.2017 Dykkar dato Vår referanse 2017/3769 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Sund kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Adressa til verksemda: Kommunehuset, 6740 Selje Tidsrom for tilsynet: 25.11.2013 13.05.2014

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken til personar med psykisk utviklingsheming ved Vestre Slidre kommune Adressa til verksemda: 2966 Slidre Tidsrom for tilsynet: 14.09.12 10.12.12

Detaljer

Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbod. Jølster kommune

Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbod. Jølster kommune Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbod Jølster kommune Adressa til verksemda: 6843 Jølster Tidsrom for tilsynet: 23.01-19.03.2015 Kontaktperson i verksemda: Kommunalsjef Kirstin Bruland Samandrag

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med kommunens helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Vindafjord kommune Adressa til kommunen: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Styve Gard Samandrag

Rapport frå tilsyn med Styve Gard Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 18. april 2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/213 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Styve Gard 2013 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Kommunen er organisert med to nivå, sentraladministrasjonen og tenestenivået.

Kommunen er organisert med to nivå, sentraladministrasjonen og tenestenivået. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55572244 Vår dato 5.4.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/974 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Samnanger kommune 2016 Adressa til verksemda: Samnanger

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk - 10. og 11. juni 2015

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk - 10. og 11. juni 2015 Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO År / Saksrnal..> Skjåk kommune Midtgard 2690 Skjåk Motteko: 1 9 AUG2015 Saksbeh: Arkivkode C--.57- Deres referanse Dato 07.08.2015 Vår refera nse 2015/1967-5 620 E13.1 Saksbehandler

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Bømlo kommune Samandrag

Rapport frå tilsyn med Nav Bømlo kommune Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/2297 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Bømlo kommune 2014 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Vågsøy kommune - samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen Adressa til verksemda: postboks 294, 6702 Måløy Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Naustdal kommune Adressa til verksemda: Postboks 43, 6806 Naustdal Tidsrom for tilsynet: 14.04.2015

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Kvinnherad kommune

Rapport frå tilsyn med Nav Kvinnherad kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 5557 2244 Vår dato 13.11.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/11057 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Kvinnherad kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Jølster kommune

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Jølster kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Jølster kommune Adressa til verksemda: 6843 Skei i Jølster Tidsrom for tilsynet: 09.02.2016 Kontaktperson

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Adressa til verksemda: Postboks 1, 5021 Bergen Tidsrom for tilsynet: 27.-28.april 2010 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Førebels rapport frå tilsyn med «Behandling av søknad om økonomisk stønad frå personar med forsytingsansvar for barn» i Lærdal kommune Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbod Naustdal kommune Adressa til verksemda: Postboks 43, 6806 NAUSTDAL Tidsrom for tilsynet: 12.02.2013 16.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbodet. Gulen kommune

Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbodet. Gulen kommune Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbodet Gulen kommune Adressa til verksemda: Eivindvikveien 1119, 5966 GULEN Tidsrom for tilsynet: 11.12.2013 31.03.2014 Kontaktperson i verksemda: Kommunalsjef omsorg

Detaljer

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Adressa til verksemda: postboks 1000, 6807 Førde Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med kvalifiseringsprogrammet (KVP) ved Nav Time, Time kommune Adressa til verksemda: Postboks 400, 4349 Bryne Tidsrom for tilsynet: 28.07. 21.11. 2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Endeleg rapport frå tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad frå personar med forsytingsansvar for barn i Jølster kommune Adressa til verksemda: 6843 Skei

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med Indre Ryfylke Barnevern sitt arbeid med undersøkingssaker Adressa til verksemda: Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda Tidsrom for tilsynet: 10.07.2017 07.12.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterheim ved Årdal kommune Adressa til verksemda: Postboks 40, 6881 Årdalstangen Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med helsestasjonstenester for barn 0-6 år i Stryn kommune Adressa til verksemda: Rognehagen 11, 6783 Stryn Tidsrom for tilsynet: 21.01.2013-23.04.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterheim i Høyanger kommune Adressa til verksemda: Høyanger kommune, Pb. 159, 6991 Høyanger Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med «Behandling av søknad om økonomisk stønad frå personar med forsytingsansvar for barn» i Askvoll kommune Adressa til verksemda: Postboks 174, 6988

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013

Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Vibeke Herskedal, 5557 2601 Vår dato 24.april 2013 Deres dato Vår referanse 2013/3220 Deres referanse Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013 Adressa til

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunale tenester til brukarar med psykisk liding og rusmiddelproblem i Aurland kommune Adressa til verksemda: Vangen 1, 5745 Aurland Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Bremanger kommune Adressa til verksemda: Postboks 104, 6721 Svelgen Tidsrom for tilsynet: 10.06.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med helsestasjonstenester for barn 0-6 år i Sogndal kommune Adressa til verksemda: postboks 153, 6851 Sogndal Tidsrom for tilsynet: 21.01.2013-26.06.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med Nav Sauda, Sauda kommune Adressa til verksemda: Brugt. 2, 4200 Sauda Tidsrom for tilsynet: 8., 9. og 16.06. 2015 Kontaktperson i verksemda: Elin Kjellstad,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med helsestasjonstenester for barn 0-6 år Vang kommune Adressa til verksemda: 2975 Vang i Valdres Tidsrom for tilsynet: 21.01.2013 25.06.2013 Kontaktperson i verksemda:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med Gloppen kommune - samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen Adressa til verksemda: Grandavegen 9, 6823 Sandane

Detaljer

Helsetilsyn 2011 Rapport - Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune. 26.04.2011.

Helsetilsyn 2011 Rapport - Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune. 26.04.2011. Helsetilsyn 2011 Rapport - Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune. 26.04.2011. Framdriftsplan Avvik 1. tidsfrist: Kommunen sikrar ikkje systematisk kartlegging av

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med oppfølging av hjelpetiltak ved Sogn barnevern Adressa til verksemda: Sogndal kommune, postboks 153, 6851 Sogndal Tidsrom for tilsynet: 27.02.2014

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med helsestasjonstenester for barn 0-6 år i Eid kommune Adressa til verksemda: Eid Helsestasjon, 6770 Nordfjordeid Tidsrom for tilsynet: 27.05.2013-29.10.2013

Detaljer

Rapport frå tilsyn med. behandling av hjerneslag. Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 2013

Rapport frå tilsyn med. behandling av hjerneslag. Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 2013 Sakshandsamar, innvalstelefon Signe Marit T. Stephanides, Vår dato 19.12.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/11447 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med behandling av hjerneslag Helse Fonna HF, Haugesund

Detaljer

Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Håvard Svendal, Gaular legekontor -

Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Håvard Svendal, Gaular legekontor - Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Håvard Svendal, Gaular legekontor - Postadresse Førdevegen 15, 6973 SANDE I SUNNFJORD Besøksadresse: Førdevegen 15, 6973

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år i Eid kommune Adressa til verksemda: Rådhusvegen 11, 6771 Nordfjordeid Tidsrom for tilsynet: 21.01.2016

Detaljer

Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbod. Vågsøy kommune

Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbod. Vågsøy kommune Rapport frå tilsyn med rehabiliteringstilbod Vågsøy kommune Adressa til verksemda: Postboks 294, 6701 MÅLØY Tidsrom for tilsynet: 30.05.2013 10.10.2013 Kontaktperson i verksemda: Tenesteleiar institusjon

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Endeleg rapport frå tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad frå personer med forsørgarplikt for barn i Vågå kommune Adressa til verksemda: Edv. Stormsveg 2, 2680 Vågå

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med helsestasjonstenester for barn 0-6 år i Høyanger kommune Adressa til verksemda: postboks 159, 6991 Høyanger Tidsrom for tilsynet: 21.01.2013 16.05.2013

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Bergen kommune - barnevernstenesta i Åsane

Rapport frå tilsyn med Bergen kommune - barnevernstenesta i Åsane Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato 16.10.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/9868 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Bergen kommune - barnevernstenesta i Åsane Adressa

Detaljer

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet.

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet. Sakshandsamar, innvalstelefon Eirik Lyssand. 55 57 21 11, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/13117 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Familievernkontoret i Fana Adressa til verksemda: Østre Nesttunsvei

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Rapport frå tilsyn med tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Rapport frå tilsyn med tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding Høyanger kommune Adressa til verksemda: postboks 159, 6991 Høyanger Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge - Helse Førde HF, Klinikk psykisk helsevern, avdeling psykisk helsevern for barn og unge, Nordfjord barne- og ungdomspsykiatrisk

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED GJESDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 12. november 2008 Vår ref: 08/8428 KOMMUNEN SI ADRESSE: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård KOMMUNENUMMER: 1122

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå landsomfattande tilsyn med barnevernstenesta si oppfølging av barn i fosterheim i Vågsøy kommune Adressa til verksemda: Postboks 294, 6701 Måløy Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med barneverntenesta i Vindafjord kommune Adressa til verksemda: Vindafjord kommune, Kommunehuset, 5580 Ølen Tidsrom for tilsynet: 08.07.- 18.12.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Rapport frå tilsyn med kommunale tenester til brukarar med psykisk liding og rusproblematikk i Gloppen kommune

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Rapport frå tilsyn med kommunale tenester til brukarar med psykisk liding og rusproblematikk i Gloppen kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunale tenester til brukarar med psykisk liding og rusproblematikk i Gloppen kommune Adressa til verksemda: Grandavegen 9, 6823 Sandane Tidsrom

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i Mottaksklinikken Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF Adressa til verksemda: Postboks 1400, 5021 Bergen Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Engen sykehjem 2012 Adressa til verksemda: Bergen kommune Byrådsavdeling

Detaljer

Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Hilde Marie Sund, Legegruppa SMS AS -

Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Hilde Marie Sund, Legegruppa SMS AS - Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Hilde Marie Sund, Legegruppa SMS AS - Postadresse Hans Blomgate 39, 6900 FLORØ Besøksadresse: Hans Blomgate 39, 6900 FLORØ

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Hjelp Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Innhald 1.1 Innleiing... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Omfang... 2 1.3 Bakgrunn... 2 2.1 Ansvar

Detaljer

Erfaringar frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til vaksne personar med utviklingshemming som bur i eigen bustad

Erfaringar frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til vaksne personar med utviklingshemming som bur i eigen bustad Erfaringar frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til vaksne personar med utviklingshemming som bur i eigen bustad Seniorrådgiver/jurist Eilin Reinaas Fagkoordinator Janne Bjørsnøs Kva vil

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med institusjonens tilrettelegging og oppfølging av fritid og fritidsaktivitetar, og bebuarens rett til medverknad ved Stiftelsen Klokkergården - avdelingane

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Thomas Hebard, Gloppen legekontor -

Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Thomas Hebard, Gloppen legekontor - Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Thomas Hebard, Gloppen legekontor - Postadresse Grandavegen 9, 6823 SANDANE Besøksadresse: Grandavegen 9, 6823 SANDANE Tidsrom:

Detaljer