Mangfold gir konkurransefortrinn - en ubenyttet ressurs for norske selskaper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mangfold gir konkurransefortrinn - en ubenyttet ressurs for norske selskaper"

Transkript

1 Mangfold gir konkurransefortrinn - en ubenyttet ressurs for norske selskaper

2 Innholdsfortegnelse Forord Accenture side 3 Forord Seema side 4 Sammendrag side 5 Introduksjon og bakgrunn side 7 Vår analyse av mangfoldsrapportering side 9 Anbefalinger og behov for videre innsikt side 15 Appendiks side 18 Kilder side 19 2

3 Forord Accenture Mangfold i arbeidslivet har kommet for å bli, og vil bare få økt betydning i årene som kommer. Norske selskaper opererer i et marked som preges av økt globalisering og innvandring, og samarbeid på tvers av landegrenser. I denne konteksten blir internasjonal erfaring og kulturell forståelse på alle nivåer i organisasjonen stadig viktigere for å lykkes. Likevel preges den norske samfunnsdebatten mer av diskusjoner om kvinneandeler og kjønnskvotering, enn av hvordan mangfold i bredere forstand bidrar til økt konkurransekraft, innovasjon og lønnsomhet. Mangfold i et internasjonalt marked handler om hvordan organisasjoner drar nytte av sine ressurser. Mye tyder på at mangfold er en ubenyttet ressurs i de fleste norske selskaper. For Accenture er vår globale og mangfoldige arbeidsstyrke en av våre viktigste ressurser, og gir oss tilgang til et bredt spekter av talenter som tar med seg ulike personlighetstyper, perspektiver og erfaringer inn i selskapet. Mangfold er et prioritert område som vi har jobbet med i mange år, men vi innser at vi fortsatt kan bli bedre, spesielt på ledernivåer. Vi ønsker derfor å bidra til økt faktagrunnlag for læring, videre debatt og erfaringsutveksling. Fokuset for denne rapporten er hvordan norske selskaper rapporterer på mangfold i sine årsrapporter. Tilsammen 70 selskaper og 5 kommuner er inkludert i datagrunnlaget, i tillegg til intervjuer med utvalgte selskaper. Årsrapporten er et av selskapenes viktigste kommunikasjonsmedia mot eksterne interessenter, og et viktig virkemiddel for å kommunisere prioriterte områder. For kun få år tilbake skjedde det et skifte i selskapers rapportering og verdsetting av bærekraft og samfunnsansvar. Det skjedde med bakgrunn i verdien disse områdene har for verdiskapning. Et tilsvarende skifte har enda ikke skjedd på mangfoldsområdet. Accenture har skrevet denne rapporten på forespørsel fra Seema, men Seema har ikke vært direkte involvert i arbeidet. Rapporten ble skrevet høsten Hensikten med arbeidet er at konklusjonene og hovedfunnene skal bidra til en offentlig diskusjon om mangfoldsrapportering og verdiskaping gjennom mangfold i Norge. Accenture og Seema har vært samarbeidspartnere siden 2012, og samarbeidet inkluderer blant annet prosjektbistand, kurs, mentorstøtte og pengestøtte. Accenture Ane-Kristine Jacobsen Strategy Senior Manager & Digital Strategy Lead Accenture Norge Wenche Fredriksen Human Capital & Diversity Lead Accenture Norge Inclusion & Diversity Lead Accenture Nordic 3

4 Forord Seema Mangfold i Norge er en virkelighet, økt mangfold i arbeidslivet en nødvendighet og ledelse av mangfoldet utfordrende. Seema AS er det ledende kompetansemiljøet på mangfoldsledelse. Gjennom kurs og opplæring i mangfoldsledelse og lederutvikling, gir vi ledere verktøy til å identifisere og benytte kompetansen blant deres medarbeidere og til å nå nye markeder. I tillegg finansierer og drifter Seema et toårig talentprogram for kvinner med internasjonal bakgrunn og høy utdannelse. Flertallet av de som snakker positivt om mangfold, har hovedfokus på antall nasjonaliteter og språk som er representert i bedriften deres. Noen gir uttrykk for at de ønsker økt andel av kvinner inn i bedriftens ledelse, men når det gjelder etnisk mangfold er 4 hovedfokuset på å rekruttere de beste. Dette gjelder dessverre ikke på ledernivå. Majoriteten gir uttrykk for at de ser på dette som et viktig integreringstiltak, og rekrutterer mangfold på lavere nivå i bedriften. Felles for dem alle er at de er mer opptatt av å telle og føre statistikker enn å fokusere på verdiskapingen. Men rekruttering av ulike nasjonaliteter, medarbeidere med ulik språkbakgrunn, religion, ulikt funksjonsnivå eller en annen seksuell legning skaper ikke økt likestilling, likeverd eller lønnsomhet i seg selv. Det er først når mangfoldet ledes på riktig måte at det magiske skjer, det blir lønnsomt. Gjennom denne rapporten ønsket vi å få økt kunnskap om i hvilken grad bedriftsledere har en bevisst holdning til mangfold, hvordan mangfold rapporteres på i deres årsrapporter og om mangfold blir koblet til verdiskaping. Vi ønsker norske eksempler på best praksis. Med utgangspunkt i dette fikk Accenture i oppdrag å utføre denne undersøkelsen for oss. Vi takker Accenture for deres pro bono støtte for å utføre dette oppdraget. Seema AS Loveleen Rihel Brenna Daglig leder

5 Sammendrag Forskning viser tydelig at mangfold fører til økt innovasjonsevne og lønnsomhet. I en tid med oljekrise, økt innvandring og globalisering bør mangfold stå høyt på agendaen til norske ledere. Likevel viser denne analysen at mangfoldet i norske bedrifter er langt ifra godt nok. Vi ligger langt bak internasjonale ledestjerner, noe som er problematisk for norske selskaper og for norsk økonomi. Situasjonen burde resultere i vesentlige tiltak og forbedringer hos norske selskaper, hvilket vil skje raskere dersom norske myndigheter øker presset og interesseorganisasjoner setter problemstillingen klarere på den politisk agendaen. Verdifullt, men ubetnyttet mangfold Det å ha en allsidig arbeidsstyrke har vist seg å føre til økt lønnsomhet, blant annet fordi det bidrar til å imøtekomme behov for arbeidskraft, sikre kompetanse, forbedre innovasjonsevne, samt gjenspeile kundemassen. Mangfold på ledelsesnivå fører til 35% høyere sannsynlighet for å prestere bedre enn andre selskaper i samme bransje 1. Likevel viser Accentures analyse at få norske selskaper har tatt innover seg den påviste verdien som en sammensatt arbeidsstyrke kan gi, og opplever derfor i liten grad det potensielle utbyttet av mangfoldet. Generelt viser rapporten at norske selskaper er for dårlige på mangfoldsrapportering og ledelse av mangfold, hvilket kommer til uttrykk gjennom fem hovedfunn. Hovedfunn 1. Norske selskaper vier lite plass til rapportering av mangfold i sine årsrapporter. Kun 27% har egne avsnitt om mangfold. 2. Norske selskaper viser lav grad av modenhet i sin mangfoldsrapportering. De som rapporterer fokuserer hovedsakelig på å telle andel kvinner, nasjonaliteter eller språk. Det presenteres svært sjeldent mål for ønsket utvikling av mangfoldet, og kun 13% oppgir verdien de mener mangfold gir i form av eksempelvis økt kompetanse, kundeforståelse, innovasjon eller beslutningstaking. 3. Norske selskaper har et relativt lavt etnisk mangfold i sine styrer og konsernledelser, med 12% ikke-etnisk norske. Disse 12% gjøres opp utelukkende av vestlige personer. For ikke-etniske norske kvinner er tallet kun 2%. 5

6 Ingen av selskapene i denne undersøkelsen rapporter på mangfold utover kvinneandel i styrer og konsernledelser. 4. Norske selskaper viser ikke til mål og tiltak som tilsier at de kan forbedre mangfoldet på arbeidsplassen. Primært må selskapene i større grad fokusere på å lede, og ikke kun øke, mangfoldet i organisasjonen. Dette krever at de iverksetter langsiktige tiltak som endrer kjernekulturen og verdiene i egen organisasjon, snarere enn å fremme «symboltiltak». 5. Norske selskaper har gjennomgående utydelig og ufullstendig kommunikasjon rundt verdien av mangfold. Dette tyder på at få forstår den fulle bredden av mangfoldets verdipotensial. Enkelte fremhever fordeler som kompetanse, omdømme og lønnsomhet. Ingen av selskapene viser derimot en helhetlig og komplett beskrivelse av hvordan mangfold øker verdiskapning, slik som den er bevist å ha. Dette kan tyde på at de heller ikke klarer å benytte seg av det potensielle mulighetsrommet. Anbefalinger for berørte aktører Accenture mener at mangfoldet i det norske arbeidsmarkedet rommer muligheter for økt verdiskapning som selskaper per i dag ikke utnytter. Mange internasjonale selskaper har kommet mye lengre: Sodexo, for eksempel, ser på mangfold som en grunnleggende komponent i selskapets vekststrategi, og følger metodisk opp relevante mål ved hjelp av et «diversity scorecard». Dette knyttes tydelig til insentiver og ligger til grunn for utbetaling av lederbonuser. Også Johnson & Johnson har en tydelig visjon for sitt arbeid med mangfold, og bruker teknologi for å skape forståelse og engasjement knyttet til temaet. Begge selskapene er ledende eksempler på virksomheter som utnytter det potensialet som finnes i en mangfoldig arbeidsstokk og som opplever at de tjener på det. For å lykkes med å skape forretningsverdi som gir resultater på bunnlinjen, mener Accenture at mangfoldsarbeidet må være en integrert del av strategiarbeid og organisasjonsstyring. I studien har vi identifisert følgende suksesskriterier: Tydelig målsetning og visjon for mangfold: hvordan defineres mangfold i organisasjonen og hva ønsker selskapet å oppnå av forretningsresultater? Mangfold på ledelses- og styrenivå: etablere insentiver for å sikre diversifiserte ledelsesteam som bidrar til bedre beslutningsprosesser og økt lønnsomhet. Tydelige måltall og prosesser for oppfølging av mangfoldsarbeid: proaktive tiltak på flere nivåer med hensikt å få ut mest mulig forretningsverdi av en sammensatt organisasjon. Kompetanse og kultur for mangfoldsledelse: øke modenhet og kompetanse knyttet til mangfoldsledelse på alle nivåer i selskapet. Likevel kan ikke selskaper stå alene om å skape varige forbedringer knyttet til mangfold og mangfoldsrapportering. Norske myndigheter må også bidra til dette ved blant annet å etablere insentiver, sørge for at norske selskaper i større grad enn i dag overholder rapporteringsplikten, og vurdere hvorvidt minstekravene for rapportering relatert til etnisk mangfold bør skjerpes. Videre bør organisasjoner som jobber med mangfold bidra aktivt til å sette politisk agenda for slikt arbeid i Norge, gjennom kunnskapsdeling, samt ved å være tydelige i media og ved å drive aktiv lobbyvirksomhet. Til slutt kan det fremheves at forskere også kan belyse barrierene for norske selskapers mangfoldsarbeid, samt hvilke tiltak fra myndigheter som vil være mest effektive for å sikre at selskaper benytter seg av mangfoldets verdi. 6

7 Introduksjon og bakgrunn «Norske ledere for dårlige på mangfold» 2, «Ingen kvinner på topp i statsselskaper» 3, «Hvem kan redde oss fra fattigdom når oljebrønnene tørker ut? Riktig svar: Damene» 4 ; Dette er noen av medieoverskriftene som påpeker at det blir stadig viktigere å ta vare på mangfoldets potensiale, særlig i en periode preget av utfordringer som oljekrise, økt konkurranse fra utenlandske selskaper og økende flyktningstrømmer. Samtidig viser den pågående mediedebatten at det finnes store muligheter for forbedringer i norsk næringsliv når det gjelder strategisk mangfoldsarbeid knyttet til å heve forretningsresultater. På tross av at det å ha en diversifisert ledelse er vist å være en driver for bedre finansielle resultater, er det alt for få norske selskaper som tar vare på denne muligheten: personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land har lavere sannsynlighet for å gjøre karriere sammenlignet med majoritetsbefolkningen og kvinner er underrepresentert i flere bransjer, spesielt ved høyere stillingsnivåer 1,5,6. Hva er mangfold? Mangfold omfatter observerbare forskjeller som kjønn, alder, funksjonsnedsettelse og etnisitet, men også usynlige karakteristika som identitet, seksuell orientering, utdanning, verdier, interesser, kompetanse, familiestatus og religion 5,7. Begrepet tar utgangspunkt i at mangfold er positivt: det at vi både er like og forskjellige på samme tid sees på som verdifullt snarere enn problematisk. Mangfold på en arbeidsplass handler ofte om å gjenspeile befolkningssammensetningen i samfunnet og innebærer forskjeller som kan ha betydning for blant annet relasjoner på arbeidsplassen, tilnærming til arbeidsoppgaver og produktivitet for organisasjonen. I Norge blir begrepet ofte brukt relatert til etnisitet og kjønn. I denne rapporten vil mangfold hovedsakelig fokusere på nettopp disse to aspektene. Hva er verdien av mangfold? Mangfold skaper forretningsverdi knyttet til økt lønnsomhet som følge av at man sikrer seg best kompetanse gjennom rekruttering fra et større utvalg personer, bedre kundefokus fordi man i større grad gjenspeiler kundemassen, samt økt innovasjonsevne og bedre beslutningsprosesser som et resultat av en mer dynamisk arbeidsstokk 1,5. For at virksomheter skal kunne utnytte denne potensielle verdien må de først og fremst anerkjenne at det å tilegne seg og lede mangfold på en god måte gir et konkurransefortrinn. For å lykkes med mangfoldsledelse som gir resultater, må bedrifter arbeide aktivt med å bygge en inkluderende kultur. Dette innebærer å 7

8 Det er ulike rapporteringskrav for ulike arbeidsgivere, offentlige myndigheter og organisasjoner: Private arbeidsgivere, mindre enn 50 ansatte Private arbeidsgivere, mer enn 50 ansatte Offentlige myndigheter Arbeidslivets organisasjoner Kjønn Kjønn Etnisitet Nedsatt funksjonsevne Kjønn Etnisitet Nedsatt funksjonsevne Kjønn Etnisitet Nedsatt funksjonsevne tydelig kommunisere verdipotensialet i en bred arbeidsstyrke, bygge kunnskap og kompetanse om temaet internt, og sikre diversifiserte team i for eksempel innovasjons- og beslutningsprosesser. Dersom dette ikke ivaretas, vil selskapene ikke kunne realisere verdien av mangfoldet de har tilegnet seg, hvilket vil svekke deres konkurransekraft 1,6. Hvorfor og hvor rapporterer norske selskaper på mangfold? Norske selskaper er underlagt flere lover som skal sikre like muligheter på tvers av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, samt seksuell orientering og kjønnsidentitet. For å sikre at disse lovene overholdes har norske arbeidsgivere både en aktivitetsplikt og en rapporteringsplikt 8. Aktivitetsplikten pålegger aktører å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Rapporteringsplikten understreker at selskaper må beskrive mål, så vel som gjennomførte og planlagte tiltak. Årsrapporten er et av selskapenes viktigste kommunikasjonsmedia mot eksterne interessenter. Årsrapporten brukes til å gi interessenter innblikk i økonomiske forhold, så vel som andre aspekter virksomheten er pliktig til og/ eller ønsker å fremheve. På denne måten blir årsrapporten viktig for å formidle selskapenes aktiviteter, mål og tiltak. Selskaper er pålagt å rapportere på mål og tiltak knyttet til kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne i sine årsrapporter. De kan i tillegg velge å sette ytterligere søkelys på mangfoldsarbeid, samt verdien det skaper i organisasjonen. Det er viktig å påpeke at selskapene kan ha tiltak og mål relatert til mangfold som det ikke rapporteres på, men årsrapporten reflekterer i det minste de viktigste områdene som virksomhetene ønsker å kommunisere til sine interessenter. 8

9 Vår analyse av mangfoldsrapportering Ved å analysere hvordan 70 norske selskaper rapporterer på mangfold i sine års- og samfunnsrapporter kommer det frem at mangfold generelt vies lite oppmerksomhet. Dette indikerer at mangfold er et lite prioritert område for de fleste norske selskaper. Våre funn viser at selskapene i hovedsak rapporterer på lovpålagte måltall, men at færre selskaper fokuserer på mål og tiltak. Foreløpig er det få norske virksomheter som oppfatter tilstrekkelig verdi av mangfold til at de ønsker å rapportere på det frivillig. Oppsummert indikerer rapporten at mangfold representerer en ubenyttet ressurs som norske selskaper ikke fokuserer tilstrekkelig på, og som de enda ikke har evnet å realisere verdien av. Videre følger rapportens fem hovedfunn som underbygger denne påstanden. 1. Norske selskaper har lite fokus på mangfold i sine årsrapporter, noe som tyder på at dette er et lite prioritert område Norske selskaper har særdeles lite fokus på mangfold i sine års- og samfunnsrapporter. Dette er et tydelig signal om at det er et lite % Andel bedrifter med eget avsnitt om mangfold prioritert område gitt at disse rapportene er et fundamentalt verktøy for selskapene å kunne kommunisere med eksterne interessenter rundt de viktigste aspektene ved sin virksomhet. Hvorfor et selskap ikke fokuserer på mangfold Et av selskapene vi intervjuet understreket at selv om det å ha en sammensatt arbeidsstyrke er et prioritert område for HR, er det nødvendigvis ikke prioritert for selskapet totalt. I tillegg opplever selskapet det som utfordrende å arbeide aktivt med mangfold når de har vært gjennom flere nedbemanningsprosesser de siste årene. Disse interne utfordringene har ført til at selskapet bevisst ikke har valgt å sette så stort fokus på mangfold eksternt. Det er svært få selskaper som har et eget avsnitt om mangfold (27%) og det er kun 9% som til sammen har skrevet en side eller mer. Over halvparten av selskapene har mindre enn ¼ side om temaet, mens noen få velger å ikke rapportere noe som helst. Med en stadig mer mangfoldig befolkning og arbeidsstyrke i Norge er det overaskende at dette ikke er et tema som engasjer norske selskaper i større grad. Vi har basert på intervjuer og ekstern forskning identifisert noen mulige forklaringer på hvorfor mangfold ikke får et mer betydelig fokus i norske årsrapporter: Mange selskaper har ikke forstått verdien av mangfold. Dersom de hadde forstått den fulle verdien og hvordan den kan realiseres hadde dette naturlig fått et større fokus i årsrapportene % 4% 28% Eget avsnitt 73% 59% Ikke eget avsnitt Andel bedrifter med eget avsnitt om mangfold Rapporterer ikke Mindre enn 1/4 side Mindre enn én side En side eller mer 9

10 Noen selskaper frykter å møte motstand internt og eksternt hvis for eksempel ansatte opplever spørsmål rundt etnisitet som sensitive og diskriminerende. Andre selskaper frykter at det å sette fokus på eget mangfold kan føre til negative reaksjoner dersom dagens nivå ikke er høyt nok eller hvis de ikke evner å oppnå sine målsetninger. Denne problemstillingen kan hindre at selskaper velger å gå foran som foregangsbedrifter. I noen få tilfeller er det tenkelig at selskaper bevisst velger å ikke rapportere på mangfold på grunn av interne utfordringer, som f.eks. nedbemanning. 2. Mange selskaper har en sterk tellekultur og jobber ikke aktivt med å forbedre mangfoldet. Norske selskaper har stort forbedringspotensial med tanke på modenhetsnivået i sin Selskap som ønsker å gå fra tellekultur til verdi Selv om mange selskaper har lavt modenhetsnivå på sin mangfoldsrapportering jobber enkelte selskaper aktivt med å forbedre seg. Administrerende direktør i Hennig-Olsen, som lenge har blitt sett på som en foregangsbedrift innen mangfoldsarbeid, Paal Hennig-Olsen understreker at, «vi skal i tillegg til å telle også begynne å bruke mangfoldet, slik at det gir enda bedre resultater på bunnlinjen». mangfoldsrapportering. Det er en svært utbredt tellekultur i Norge hvor rapportering konsentrerer seg hovedsakelig om enkle måltall. For å øke dagens modenhetsnivå må måltallene kombineres med konkrete mål og tiltak og ytterligere kommunikasjon rundt mangfoldets verdi for organisasjonen. I følge modenhetsmodellen som Accenture har utarbeidet har de fleste selskaper (93%) allerede nådd modenhetsnivå 1 som innebærer at de rapporterer på måltall i sin årsrapport. Langt færre selskaper har nådd nivå 2 (61%) og nivå 3 (53%) som innebærer rapportering på mål og tiltak. En nøye gjennomlesning av rapportene avdekker også at de fleste mål og tiltak er lite konkrete og kvantifiserbare. Det at de fleste selskaper har et sterkt fokus på måltall kombinert med få konkrete mål og tiltak indikerer at de mangler en tydelig visjon for mangfold som en verdidriver i organisasjonen. Disse tendensene til en tellekultur i norske bedrifter er problematisk fordi rapportering på måltall i seg selv er reaktivt, snarere enn proaktivt. I stedet for å utarbeide mål og tiltak som sikter mot å øke og bruke mangfoldet og realisere verdiøkning, tallfester man kun situasjonen slik den er. For å kunne øke og utnytte mangfoldet som 100% Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Måltall Mål Tiltak Verdi 91% 80% 60% 61% 40% 53% 20% 0% 11% MÅLTALL MÅLSETTING OM ØKT MANGFOLD TILTAK FOR ØKT MANGFOLD BESKRIVER VERDIEN AV MANGFOLD Lovpålagte krav Drivere Forståelse av verdi 10

11 foreligger i norsk arbeidsliv er vi helt avhengig av at selskapene selv evner å arbeide målrettet og aktivt for å realisere dette. Det er kun omtrent 1 av 10 som viser tegn til å nå et fullt modenhetsnivå som innebærer en anerkjennelse av mangfoldets egenverdi. Et høyt modenhetsnivå er som modellen påpeker drevet hovedsakelig av selskapers forståelse for verdi. Dette betyr at vi har behov for større opplysning rundt fordelene av en variert arbeidstokk for å kunne forvente at dette modenhetsnivået stiger. Samtidig ser vi tegn på at noen bedrifter ønsker å skifte fokus til å faktisk ta i bruk mangfoldet. Et eksempel er Hennig-Olsen som understreker at de ønsker å slutte med å bare telle og begynne å bruke det mangfoldet de har. 3. Til tross for lite mangfold i norske selskapers styrer og konsernledelser er det få som eksplisitt retter oppmerksomheten mot denne utfordringen Det er generelt svært lite mangfold i ledelse og styrer i norsk næringsliv, og det er spesielt få ikke-etnisk norske i disse gruppene. Samtidig er det få selskaper som indikerer i sine årsrapporter at de fokuserer på å endre denne situasjonen. Lite variasjon i ledelsen er urovekkende fordi flere rapporter har påvist at godt mangfold i ledelsen gir et direkte konkurransefortrinn særlig når lederne er av ulik etnisitet 1. Den største utfordringen for norske konsernledelser og styrer knyttes altså ikke til kjønnsubalanse, men til at ikke-etnisk norske kvinner og menn ikke får eller tar muligheter oppover i systemet. For norske styrer er kvinneandelen på 31%, noe som er påvirket av at de fleste virksomheter plikter å ha 40% kvinner i styrene. For konsernledelsene er kvinneandelen 20%, hvilket viser at kvinneandelen er lavere der hvor selskaper ikke har hatt kvoteringskrav. Til sammenligning er andelen ikke-etnisk norske i styrer og i konsernledelser på 12% og ikke-etnisk norske kvinner på kun 2%. Det er også viktig å merke seg at det nesten utelukkende er «vestlige» blant de ikke-etnisk norske lederne. Det er forskjell på forskjeller, og ikke-etnisk norske i styrer og konsernledelser er ofte personer som er relativt «like» nordmenn, dersom bakgrunn og kultur legges til grunn. Dette betyr at tallene (12% og 2%) i utgangspunktet er i overkant optimistiske og innebærer at selskapene i realiteten går glipp av kompetanse, erfaringer og holdninger som kan hjelpe dem å levere bedre resultater. Selv om disse tallene tegner et dystert bilde av etnisk mangfold i 11

12 Andel selskaper som rapporterer på ulike måltall Mangfold i norske selskaper, styrer og konsernledelser 100% 80% 60% 40% 20% 0% 81 % 14 % SELSKAPET TOTALT Rapporterer på kvinneandel Rapporterer på andel ikke-etnisk norske Rapporterer på andel ikke-etnisk norske kvinner 73 % % % % 12 0% 0% 0% 0% % % 2% % 2% STYRENE 50 % KONSERNLEDELSENE SELSKAPET TOTALT Kvinneandel Andel ikke-etnisk norske Andel ikke-etnisk norske kvinner STYRENE KONSERNLEDELSEN norske selskapers ledelser og styrer får dette lite oppmerksomhet i årsrapportene og svært mange selskaper velger å ikke inkludere måltall relatert til etnisitet. Det begrensede fokuset på etnisitet kan være et resultat av: At fokuset i Norge tradisjonelt har vært knyttet til å øke kvinneandelen, og at selskapene ikke har vært bevisste på andre aspekter ved mangfold. At selskapene på styre- og konsernledernivå har en lav andel ikke-etnisk norske, og at de derfor ikke ønsker å rapportere på et område de er dårlige på. At det praktisk sett er vanskeligere å rapportere på etnisitet enn kjønn, da informasjon om etnisitet ikke er like tilgjengelig. 4. Norske selskaper har ikke utviklet gode nok mål og tiltak til at de klarer å realisere den fulle verdien av mangfold Det er få selskaper som viser til mål og tiltak som har de egenskapene som er nødvendig for å effektivt kunne dra nytte av dagens sammensatte arbeidsmarked. Årsaken er at selskapene som rapporterer på mål og tiltak primært fokuserer på å øke mangfoldet, mens det i liten grad fokuseres på å lede mangfoldet man tilegner seg på en god måte. I tillegg er det få eksempler på tiltak som retter seg mot den kulturelle kjernen av organisasjonen, noe som er nødvendig for å sikre langsiktig endring og forankring. Selskaper fokuserer i hovedsak på aktiviteter relatert til å øke mangfold og likestilling. Dette kommer tydelig frem ved at rekruttering er den vanligste typen tiltak. Det finnes likevel noen tilfeller hvor selskaper fokuserer på å lede ansatte med ulike bakgrunner, f.eks. ved å tilrettelegge arbeidshverdagen til den enkelte (9%), øke selskapets Type mål Diskriminering/likebehandling 37% Kjønnsbalanse generelt 34% Kjønnsbalanse i ledelse/styre 20% Ikke-etnisk norske generelt 3% Ikke-etnisk norske i ledelse/styre 0% Type tiltak Rekruttering 41% Opplæring/Kurs 14% Lønn og arbeidsvilkår 14% Forfremmelser og evalueringer 14% Tilrettelagt arbeidshverdag 9% Mangfoldskompetanse 7% Oppfølging og mentoring 4% Interne interessegrupper 4% 12

13 Kommunikasjon Mangfoldsnettverk Kvinnenettverk Foreldrenettverk LHBT nettverk Cultural Awareness Network Intern/ekstern kommunikasjon Interne kommunikasjonskanaler Eksternt (tradisjonelle media, sosiale media, arrangementer) Oppfølging og rapportering Mangfoldsmåling og oppfølging Kultur Normer Verdier Kjerneprosesser Rekruttering Tildeling Prestasjons- Talent- Eskalering av roller vurdering planlegging uakseptabel adferd Kunnskapsbygging Lederutvikling: Opplæring i ulike Adferdskampanjer Inkluderende lederskap typer mangfold inkluderende arbeidsmiljø mangfoldskompetanse (7%), samt ved å følge opp ansatte og organisere mentorprogrammer (4%). Det er nødvendig å fokusere både på å øke og lede mangfoldet for å kunne realisere den forventede verdiskapningen. Videre ser vi at tiltak ofte retter seg mot kjerneprosesser, snarere enn kjernekulturen i organisasjonen, hvilket fører til at endringene blir mindre dyptgående. Basert på Accentures erfaringer med mangfoldsarbeid bør man jobbe på flere nivåer for å bygge en inkluderende kultur som aktivt forløser og utnytter mangfoldet. Som en metafor for Accentures tilnærming til dette, kan vi bruke en bøye og et ankerfeste. Bøyen ligger i vannoverflaten og er synlig. For å flytte bøyen og få til virkelig endring, må man flytte ankerfestet ved å jobbe med kultur, normer og verdier. Det første nivået omfatter synlige aktiviteter på overflaten av organisasjonen som for eksempel interesse- eller mangfoldsnettverk og ulike mangfoldsarrangementer. Disse aktivitetene vil ikke kunne løse utfordringene alene, men være viktige signaler om at man ønsker å fokusere på mangfold som tema. Det neste nivået inkluderer måling og rapportering av ulike mangfoldsparametere for å sikre at gjennomførte tiltak faktisk fører til endring. Barrierer som står i veien for mangfoldsarbeid To av selskapene vi intervjuet påpeker at kultur kan være en potensiell barriere for mangfoldsarbeid og mangfoldsrapportering. De understreker at holdninger og organisasjonskultur kan stå i veien for at kvinner og ikke-etnisk norske ansatte får og tar lederroller. Det ene selskapet hevder også at det er svært viktig at lederne i selskapet kontinuerlig reflekterer over hvilke verdier og holdninger de utrykker. Deretter rettes fokus på ulike kjerneprosesser i organisasjonen som for eksempel rekrutteringog forfremmelsesprosesser hvor ledere tar beslutninger som har konsekvenser for i hvilken grad mangfoldet utnyttes i organisasjonen. Det dypeste nivået innebefatter tiltak som påvirker bedriftskulturen og atferden til ledelsen. Norske selskaper fokuserer primært på tiltak relatert til måling og prosesser (nivå 2 og 3), eksempelvis tiltak relatert til rekruttering av mangfold, lik lønn, opplæring og kurs. På tross av at disse tiltakene gir større effekt enn «symboltiltakene» på nivå 1, vil disse trolig ikke skape dyptgående og langsiktige endringer. For å forløse og aktivt utnytte mangfoldet i organisasjonen, mener Accenture derfor at selskapene i større grad må arbeide med kultur, normer og verdier knyttet til mangfold i ledelsen og i virksomheten generelt. Hvis selskaper ikke evner å ta stilling til disse dyptgående aspektene av organisasjonen risikerer man at innsatsen for å forbedre mangfoldet ikke lykkes på grunn av ulike barrierer i organisasjonen. Kultur som en barriere for mangfoldsarbeid ble fremhevet som en problemstilling av to selskaper i våre intervjuer. 13

14 5. Få norske selskaper forstår den fulle verdien av mangfold Det er få selskaper som ser ut til å ha forstått den fulle bredden av mangfoldets potensial for verdiskapning. Dette er til tross for at det har blitt påvist en rekke relaterte fordeler, blant annet økt lønnsomhet, bedre kompetanse og kunnskap, økt innovasjonsevne og bedre beslutningsprosesser. I de norske årsrapportene er det kun noen få selskaper som nevner økt effektivitet (3 av 70), bedre omdømme (4 av 70) og høyere kompetanse (3 av 70). Det er ingen selskaper som beskriver en utdypende forståelse av verdi på tvers av flere områder. Selskapers forståelse av mangfoldets verdiskapning er en essensiell driver for å utvikle rapportering og arbeid relatert til mangfold. Uten denne forståelsen er det naturlig at mange selskaper velger å nedprioritere dette som et tema i sin rapportering da fokuset naturlig vil falle på områder som blir ansett å skape fremtidig verdi for selskapet og dets interessenter. For at Norge skal kunne ta i bruk den ubenyttede verdien som eksisterer i en mangfoldig befolkning vil det være nødvendig med en større bevisstgjøring både rundt gevinstene som følge av mangfold og hvordan disse skal realiseres. 14

15 Anbefalinger og behov for videre innsikt Våre funn viser at norske selskaper har utfordringer og forbedringspotensial knyttet til både innholdet og omfanget av sin mangfoldsrapportering. Norske selskaper har generelt lite fokus på mangfold i sin rapportering og det rapporteres svært lite på etnisk mangfold, spesielt på ledernivå. Det har i tillegg blitt belyst at få norske selskaper har nådd fullt modenhetsnivå i mangfoldsrapporteringen. Dette vil si at de færreste rapporterer på måltall, mål, tiltak og verdi. Det er også få selskaper som viser til mål og tiltak som har de egenskapene som er nødvendig for å effektivt realisere mangfoldets verdi. Årsaken er at selskapene som rapporterer på mål og tiltak primært fokuserer på å øke mangfoldet, mens det i liten grad fokuseres på å lede mangfoldet effektivt. Hvorvidt et selskap når et høyt modenhetsnivå er drevet av statlige og samfunnsmessige krav, så vel som selskapenes egenvurdering av mangfold som verdidriver. Barrierer som tidsbruk og frykt for å rette søkelyset mot aspekter ved mangfold selskapene ikke er så gode på, står i veien for bedre mangfoldsrapportering. Siden rapportering er et viktig verktøy for å sette fokus på og øke åpenheten rundt mangfold, er det viktig at norske selskaper blir bedre på nettopp dette. En slik forbedring kan oppnås enten gjennom å styrke driverne eller gjennom å svekke barrierene. Det er spesielt fire interessegrupper som er viktige i arbeidet med å heve nivået på rapporteringen. Disse er selskaper, myndigheter, interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer. Selskaper Norske selskaper bør først og fremst ta innover seg at mangfold representerer en ubenyttet ressurs som kan gi økt konkurransekraft. I dagens marked med stadig tøffere Accentures modell for mangfoldsrapportering Modenhetsnivå Nivå 1 Måltall Rapportering på mangfold gjennom måltall. Dette kan være måltall knyttet til kjønnsbalanse, andel ikke-etnisk norske, antall nasjonaliteter eller annet. Nivå 2 Mål Rapportering gjennom å beskrive mål relatert til mangfold. Nivå 3 Tiltak Rapportering gjennom å beskrive tiltak som skal bidra til at selskapene når de definerte målene. Nivå 4 Verdi Rapportering gjennom å beskrive den faktiske verdien som mangfold gir selskapet. Drivere Selskapets fokus Overvåke mangfoldstilstand Øke mangfold Lede mangfold Verdi Lovpålagte krav Drivere Forståelse av verdi 15

16 konkurranse og globalisering blir det viktig for norske selskaper å utnytte alle ressurser som bidrar til å skape verdi. For å realisere denne verdien fremover er det viktig at selskapene utarbeider gode mål og tiltak relatert til mangfold, spesielt med tanke på hvordan de skal få det beste ut av mangfoldet i sine bedrifter. Det er nødvendig at selskapene innser at de må gjennomføre aktiviteter, som opplæring og kursing av egne ledere, for at mangfoldet skal bidra til økt konkurransekraft. Norske selskaper bør også ha et særskilt fokus på å øke det etniske mangfoldet i sine styrer og konsernledelser, da dette har vist seg ha størst effekt på forretningsresultater. Myndigheter For å sikre konsistent rapportering på mangfold bør norske myndigheter først og fremst sikre at alle norske selskaper overholder rapporteringsplikten. Dette er i dag ikke tilfellet ved rapporterting av mål og tiltak rundt etnisk mangfold. Dette bør følges opp og eventuelle sanksjoner mot virksomheter som ikke opprettholder plikten bør vurderes. Videre bør norske myndigheter se på hvorvidt minstekravene for rapportering relatert til etnisk mangfold skal skjerpes, da denne rapporten har vist at norske selskaper stort sett bare rapporterer i henhold til krav. Kravene kan være at alle selskaper må rapportere på andel ikke-etnisk norske; totalt, i styrene og i konsernledelsene. Dette må likevel vurderes nøye da prosessen med å kartlegge etnisitet kan være kompleks samtidig som spørsmål rundt etnisitet kan oppleves som krenkende av arbeidstakere. Både oppfølging og skjerping av rapporteringskrav kan bidra til mer sammensatte arbeidsstyrker. Myndighetene bør også bruke sin innflytelse i statlige virksomheter og sørge for at disse blir foregangsbedrifter innen mangfoldsarbeid. Interesseorganisasjoner Relevante organisasjoner bør sette politisk agenda for mangfoldsarbeid i Norge, både gjennom synlighet i media og gjennom å drive aktiv lobbyvirksomhet. På denne måten kan organisasjoner bidra til at myndigheter og samfunnet generelt setter krav og forventninger til hva selskaper rapporterer på mangfold. Det er også viktig at organisasjoner bidrar til å styrke kunnskapen hos selskaper og myndigheter gjennom kursing, opplæring og mentoraktiviteter. Selskaper og myndigheter har behov for økt kompetanse på hvordan de skal lede mangfoldet, men også bistand til å forstå verdien av mangfold. Forskningsmiljøer Rapporten har vist at det eksisterer noen barrierer for mangfoldsrapportering, men forskningsmiljøer kan i enda større grad belyse disse barrierene. I tillegg bør disse utforske hvilke tiltak og krav fra myndighetene som kan bidra til at rapporteringen og det faktiske mangfoldet blir bedre. Til slutt bør det gjøres videre undersøkelser av hvordan norske selskaper rapporterer på mangfold i andre kanaler enn årsrapporten da dette kan belyse hvorvidt type kommunikasjonskanal påvirker rapporteringsform og innhold. 16

17 17

18 Appendiks Selskapsutvalg Utvalget av selskaper som er inkludert i rapporten baserer seg primært på Kapitals liste over Norges 500 største selskaper. I tillegg er noen statlige selskaper, Seemas samarbeidspartnere, samt Norges fem største kommuner inkludert i utvalget. Vi har kun inkludert selskaper som har publisert og tilgjengeliggjort årsrapporter. Samfunnsrapporter har også blitt inkludert der disse har vært tilgjengelige. Selskapene fra Kapitals liste over Norges 500 største selskaper ble lagt til grunn, og et representativt utvalg av virksomheter ble selektert basert på sektor, bransje og størrelse. Selskapene som ble inkludert i det endelige utvalget er: ABG Sundal Collier Ewos Group NRK Agder Energi Farstad Shipping NSB AS Anthon B Nilsen Ferd Holding Odfjell Drilling Argentum Fondsinvesteringer Flytoget Opera Software Aspelin-Ramm Gruppen GDF Suez E&P Norge Oslo Kommune Asplan Viak Grieg Seafood Posten Avance Gas Holding Hafslund Salten Kraftsamband Avinor Handelshøyskolen BI Sektorgruppen Baneservice 18 Havyard Group Siemens Beerenberg Høegh LNG Siva Bergen kommune Innovasjon Norge Sparebanken Sogn og Fjordane Betonmast Kitron Statkraft BN Bank Kommunalbanken Statnett Bouvet Lundin Norway Statoil Byggma Mesta Stavanger kommune Bærum Kommune Nergård Stiftelsen Sintef Coop Norge Norconsult Holding Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS Det Norske Oljeselskap Nordic Semiconductor Subsea 7 Norway DNB Norfund Tomra Systems Eika Gruppen Norges Sjømatråd AS Trondheim kommune Ekornes Norgesgruppen Veidekke Eltek Power Systems Norsk Gjenvinning Viken Skog Energiselskapet Buskerud Norsk rikstoto Vinmonopolet Ernst & Young Norsk stål Widerøes Flyveselskap Europris Nortura Yara International I tillegg til analysen av rapporter ble det gjennomført intervjuer med utvalgte selskaper for å fremme dybdeinnsikt.

19 Kilder 1 «Diversity Matters», Hunt, Layton, and Prince, «Norske ledere for dårlige på mangfold», Utrop, «Ingen kvinner på topp i statsselskaper», Dagens Næringsliv, «Det er ikke feminisme. Det er business», Aftenposten, «Mangfoldsledelse: en kunnskapsoversikt», Drange, «Ambivalent mangfold - Byrde eller ressurs? Et studie av mangfoldsforståelser i det norske arbeidslivet», Vaage, «Hvorfor mangfold? En studie av ulike forståelser og praktiseringer av mangfold» Berg et al., «Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering - Veileder for arbeidslivet i aktivitets og rapporteringsplikten», Barne- og likestillingsdepartementet, «Faktaark: Kjønnskvotering i styrer», Regjeringen,

20 Om Accenture Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom business og teknologi for å hjelpe kunder øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med rundt 373,000 ansatte i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på Forfattere: Ane Kristine Jacobsen Sigurd Myhre Rosa Krogh Kristine Bakk Copyright 2016 Accenture All rights reserved. Accenture, its Signature, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.

Krav til kunnskaper og ferdigheter for mangfoldsleder

Krav til kunnskaper og ferdigheter for mangfoldsleder Dette dokumentet gjengir krav til kandidatens kompetanse i Normativt dokument for sertifisering av mangfoldsledere. Kravene til kunnskap og ferdigheter vil danne grunnlag for godkjennelse av kurs, utarbeidelse

Detaljer

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Likestillings- og diskrimineringsombudet Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne Innhold Innledning... 3 Aktivitets- og redegjørelsesplikten...

Detaljer

Fire samlinger i 2017

Fire samlinger i 2017 Vi må jobbe systematisk for å få flere kvinner til topps. Programmet FiftyFifty tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nummer 5, likestilling, og har igjennom 2017 samlet kvinner fra noen av de største bedriftene

Detaljer

Rapporteringsmal. etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3!

Rapporteringsmal. etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3! Rapporteringsmal etter aktivitets- og rapporteringsplikten. Slik kan vi gjøre det på 1 2 3! Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering? Veiledende rapporteringsmal for medlemsforetakene i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

Plan for mangfold og inkludering innen Arcus ASA Denne plan er godkjent av styret i Arcus ASA 15. november 2018

Plan for mangfold og inkludering innen Arcus ASA Denne plan er godkjent av styret i Arcus ASA 15. november 2018 Plan for mangfold og inkludering innen Arcus ASA Denne plan er godkjent av styret i Arcus ASA 15. november 2018 Side 1 av 5 1. Bakgrunn Arcus ASA som konsern og arbeidsgiver skal fremme likestilling og

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument)

Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument) Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument) Dette er et diskusjonsdokument utarbeidet i forbindelse med oppstarten av arbeidet med utvikling av ny strategi for Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

PROSJEKTPORTEFØLJE 2019

PROSJEKTPORTEFØLJE 2019 PROSJEKTPORTEFØLJE 2019 LS INFO 8/2019 LIKESTILLINGSSENTERET Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Vår visjon er like muligheter for alle, og vår målsetting

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Statsansatteundersøkelsen. Temahefte: Opplevelsen av digital tilstand

Statsansatteundersøkelsen. Temahefte: Opplevelsen av digital tilstand Statsansatteundersøkelsen 2018 Temahefte: Opplevelsen av digital tilstand Arbeidet med digitalisering nå og fremover Den digitale utviklingen påvirker virksomhetene i staten og den endrer arbeidshverdagen

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategi Arbeidsgiverstrategi 2020-2025 2 Sammen skaper vi framtida INNHOLD 1 ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4 2 VISJON, VERDIER OG ETIKK 8 3 IDENTITET OG OMDØMME 12 4 SATSINGSOMRÅDER 16 Lederskap 18 Kompetanse 20 Partsarbeid

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Et balansert perspektiv er kritisk for å lykkes med endringsprosesser Organisasjonens

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk 2016 2019 Alle foto: Pixabay/CC-0 Hva er arbeidsgiverpolitikk? Arbeidsgiverpolitikken består av de handlinger, holdninger, verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMOOG VERDIER I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMOOG VERDIER I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMOOG VERDIER ETIKK I CRAMO ETIKK OG VERDIER I CRAMO Kjære kollega, Vårt varemerke og omdømme er våre viktigste eiendeler. Vi har alle et ansvar for å opprettholde våre interessenters

Detaljer

Kompetansesjekken 2019

Kompetansesjekken 2019 Kompetansesjekken 2019 Finans Norge gjennomfører årlig en undersøkelse om finansnæringens kompetansebehov. Her finner du resultatene fra undersøkelsen i 2019. Hovedfunn: Digitalisering og endrede kundepreferanser

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Strategiplan Ver. 1.0 styregodkjent 3. oktober Fra driftsleverandør til digitaliseringspartner

Strategiplan Ver. 1.0 styregodkjent 3. oktober Fra driftsleverandør til digitaliseringspartner Strategiplan 2018-2021 Ver. 1.0 styregodkjent 3. oktober 2018 Fra driftsleverandør til digitaliseringspartner Forutsetninger Ansatte Tydelig eierskap og eierengasjement Vekststrategi gjennom oppkjøp Bygge

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 21.12.2009 Høring NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Norges Blindeforbund viser til høringsbrev av 26.06.09 der NOU 2009:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon og verdigrunnlag... 2 2.1 Visjon... 3 2.2 Verdier... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1

Detaljer

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø Hvordan lykkes? UiO Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Samfunnsutviklingen: 4 megatrender Demografi / Talent Mismatch Individet i fokus

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Verdien av lederkommunikasjon

Verdien av lederkommunikasjon Verdien av lederkommunikasjon Kommunikasjon og ledelse, Abelia og BI NHO, 16. november 2016 Det beste og mest konkrete kulturendringsinitiativet i DNB Slik måler DNB lederkommunikasjon Tydelige budskap

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn?

Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn? Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn? Hvordan måle og utvikle 2llitsbasert ledelse i norsk næringsliv og norsk offentlig virksomhet? Hva gjør de beste virksomhetene? Great Place to Work Norges Beste

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Rekruttering som inkluderer - bevisstgjøring rundt språk og innhold i stillingsutlysninger. Sanja K. Skaar seniorrådgiver avdeling ledelse Difi

Rekruttering som inkluderer - bevisstgjøring rundt språk og innhold i stillingsutlysninger. Sanja K. Skaar seniorrådgiver avdeling ledelse Difi Rekruttering som inkluderer - bevisstgjøring rundt språk og innhold i stillingsutlysninger Sanja K. Skaar seniorrådgiver avdeling ledelse Difi Formålet med gjennomgangen Å se nærmere på hvordan statlige

Detaljer

Veileder. om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet

Veileder. om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet Veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet 1. Innledning Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal jobbe aktivt,

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

TUevent. IT-Rekruttering 2018 Universums karrieremålinger Yrkesaktive Data/IT

TUevent. IT-Rekruttering 2018 Universums karrieremålinger Yrkesaktive Data/IT TUevent IT-Rekruttering 2018 Universums karrieremålinger Yrkesaktive Data/IT Drømmearbeidsgiverrangering Topp 30 Data/IT Arbeidsgiver Plass 2018 Prosent 2018 Trend Arbeidsgiver Plass 2018 Prosent 2018

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid.

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Digifrokost: Digital modenhet

Digifrokost: Digital modenhet Velkommen til Digifrokost: Digital modenhet Program: 08.20: Velkommen, Inge Harkestad og Heidi Dahl, Tekna Big Data 08.30: Hvordan måler vi digital modenhet? Eirik Andreassen, DigitalNorway 08.45: DNBs

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Strategisk retning Det nye landskapet

Strategisk retning Det nye landskapet Strategisk retning 2020 Det nye landskapet 1. Innledning Kartverkets kjerneoppgaver er å forvalte og formidle viktig informasjon for mange formål i samfunnet. Det er viktig at våre data og tjenester er

Detaljer

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis Claus Jervell Likestilling- og diskrimineringsombudet Håndhever av diskrimineringslovverket Håndhever av aktivitets- og redegjørelsesplikten for

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Verdier og organisasjonskultur - kan det måles?

Verdier og organisasjonskultur - kan det måles? Verdier og organisasjonskultur - kan det måles? Årskonferansen IIA 28. mai 2019 Hege Gabrielsen, Innhold 1. 2. Organisasjonskultur på agendaen Hvordan måle og utvikle organisasjonskultur Barneverntjenesten

Detaljer

Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig

Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig Kysthospitalsaken (Brev fra sykehuset til fastlegen) Kjære kollega. Du har søkt om innleggelse for Herr X. Behandlingstilbud

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Innovasjonsstrategi Gjennomføring av morgendagens løsninger

Innovasjonsstrategi Gjennomføring av morgendagens løsninger Innovasjonsstrategi 2018-2020 Gjennomføring av morgendagens løsninger Innovasjon i Bærum kommune Innovasjonsstrategien «På vei mot morgendagens løsninger» ble vedtatt i 2014. Systematisk arbeid har så

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

IT I PRAKSIS 2019 STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER I NORSKE VIRKSOMHETER

IT I PRAKSIS 2019 STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER I NORSKE VIRKSOMHETER IT I PRAKSIS 2019 STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER I NORSKE VIRKSOMHETER IT I PRAKSIS 2019 Studie av strategisk bruk av IT blant ledere i de 500 største virksomhetene i Norge. Baseres på undersøkelser

Detaljer