Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, ikrafttredelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, ikrafttredelse"

Transkript

1 Oppstartsreferat Detaljregulering for del av Campus Gjøvik Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, ikrafttredelse Dato: Sted: Gjøvik rådhus og teams PlanID: 0457 Saksnummer: 21/ Eiendomsopplysninger Gnr/Bnr 66/178 og 66/27 Planområde totalt 1,8 daa (fra planinitiativet) Adresse Teknologivegen 24 Eiers navn Industribygg AS og Gjøvik kommune 2. Møtedeltakere og kontaktpersoner jf. planforskriften 2, andre ledd bokstav h Fagkyndig Firma Kontaktperson TAG Arkitekter AS Stig T Thomassen Organisasjonsnummer E-post Telefonnummer Adresse Nøstegaten 44 Postnummer/poststed 5011 Bergen Forslagsstiller 1

2 Firma/ Privatperson Kontaktperson Industribygg Næring AS Per Jacobsen Organisasjonsnummer E-post Telefonnummer Adresse Studievegen 16 Postnummer/poststed 2815 Gjøvik Gebyr Fakturaadresse: Industribygg Gjøvik AS, Andre representanter fra forslagstiller Firma Kontur AS Navn Margret Weidner E-post Telefon Firma TAG Arkitekter AS Navn Monica Revheim Sherling E-post Telefon Gjøvik kommune - planmyndighet Hovedkontakt Åge André Michaelsen E-post Telefon Arealplanlegger Tone Dullerud E-post Telefon Arealplanlegger Daniel Michael Larsen E-post Telefon Gjøvik kommune - fagansvarlige Fagområde Byggesak Navn Nina Jeanette Bjerke E-post 2

3 Telefon Fagområde Navn E-post Brann Geir Atle Engen Telefon Kort om planinitiativet, hovedutfordringer og gjeldende planer Formålet med planen jf. planforskriften 1, andre ledd, bokstav a) Hensikten med planen er å legge til rette for et kombinert bygg på Campus med studentrelatert aktivitet (treningssenter) og kontorer for arbeidsplasser. Plasseringen av kontorvirksomheten er valgt for å knytte eksisterende bebyggelse med ny, med bakgrunn i samlokaliseringsfordeler knyttet til blant annet helseutdanningen og IT-sikkerhet. Det er Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) som er aktuell hovedleietaker i nybygget. HDO skal etter planen ha kontorarealer i plan 3-5. HDO HF leverer drift og forvaltning av teknologibaserte tjenester til aktørene i det prehospitale miljøet og den akuttmedisinske kjede. HDO er eid av de fire regionale helseforetakene, og leverer tjenester til alle landets helseforetak og kommuner. Hovedargumentet til plasseringen av nybygget er den nærmest ideelle plasseringen av HDO sin virksomhet midt mellom helsebygget til NTNU («H-bygget») og IT-/sikkerhetsmiljøet til NTNU (som flyttes over til 2. byggetrinn i Studieveien 16). Plassering er valgt for å knytte eksisterende bebyggelse sammen med ny, med bakgrunn i samlokaliseringsfordeler knyttet til blant annet helseutdanningen og IT-sikkerhet. Gjennom en slik fysisk plassering av HDO knyttes disse miljøene nærmere sammen med spennende samarbeids- og utviklingsmuligheter fremover. Planområdet er i dag regulert til grønnstruktur felles friområde (FRI3) og offentlig eller privat tjenesteyting (OP4). Fremtidig formål: kombinert formål kontor/ offentlig eller privat tjenesteyting som støtter opp under undervisningsaktivitet på Campus, samt studentrelaterte aktiviteter. HDO sin leieavtale i Hans Mustad gate utløper, og det er viktig å finne et alternativ plassering slik at de statlige arbeidsplassene blir sikret i byen. I forhold til tidligere møte i mai 2021 viser det seg å være noe større handlingsrom i tidsløpet med tanke på når bygget må være klart. Det ble redegjort for at det vil være nødvendig å starte byggingen tidlig i 2023 for å rekke fristen før HDOs gjeldende leieavtale utløper. Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? Hovedutfordringen med tiltaket er at det i strid med planformålet i både gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Sikring av friområder og grønnstruktur har vært vesentlige tema i tidligere prosess og det vil være viktig å begrunne valg av lokalisering og utbygging. 3

4 Gjeldende planstatus Plantype/-navn Kommuneplanens arealdel Områdereguleringsplan for Campus Gjøvik Godkjentdato Formål som blir berørt 3001 blågrønnstruktur 1160 off/priv tjenesteyting Grønnstruktur, felles friområde fri3 Bebyggelse og anlegg, Offentlig eller privat tjenesteyting OP4 Endres/ erstattes/ oppheves Opphever deler av planen Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området endres, jf. plan- og bygningsloven Retningslinjer og planer Nasjonale, regionale føringer og kommunale føringer særlig relevante Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale føringer Overordna planer Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging , Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 2018 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1995 Barn og unge i plan og byggesaker (veileder) Flaum- og skredfare i arealplanar, 22. mai 2014 Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling Veileder M-1780/2020 Bygging på nedlagte deponier (Miljødirektoratet) Forventninger til kommunal arealplanlegging fra Fylkesmannen i Oppland, 2015 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (i opphevingsprosess) Regional plan for klima og energi Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Regional plan for folkehelse Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Kommuneplanens samfunnsdel Langtidsplan 2018, vedtatt Kommuneplanens arealdel , vedtatt Områdereguleringsplan for Campus Gjøvik, vedtatt

5 Kommuneplanens arealdel, Bestemmelser og retningslinjer Særlige relevante kapitler er: Kap. 1: Rettsvirkning Kap. 2: Plankrav Kap. 4: Krav til nærmere angitte tekniske løsninger Kap. 5: Rekkefølgekrav Kap. 6: Formings-, miljø- og funksjonskrav Kap. 7: Miljøkvalitet, estetikk og bygningsvern Kap. 8: Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanarbeid Kap. 9: Bestemmelser til arealformål relevante Kap : Hensynssoner Planbeskrivelsen skal redegjøre for hvordan planforslaget ivaretar krav i kommuneplanen. Andre kommunale dokumenter Strategi for ny byutvikling; Samordnet areal og transportstrategi for Gjøvik. Visjon Gjøvik 2030 Studentmelding Plan for utvikling av Gjøvik som universitetsog studentby Kommunedelplan for klima Veileder for leke- og aktivitetsområder, Gjøvik kommune 2014 Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik kommune 2020 Kravspesifikasjon for å levere digitale arealplankart Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag a) Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer jf. 1, andre ledd, bokstav g) Hvilke føringer gir de? Fra beskrivelsen til KPA fremkommer det «Campus skal utvikles ved å fortette og sammenkoble langs en sentralakse. Dette gir rom for å utvide bygningsmassen betydelig, samtidig som man styrker forholdet mellom Fagskoleområdet og NTNU.» I hvilken grad vil den foreslåtte planen følge opp disse føringene? Foreslått plan følger opp føringene om fortetting langs en sentral akse på Campus. Formål om offentlig/ privat tjenesteyting i følges opp i den grad at det ønskes regulert til tjenesteyting som støtter opp under undervisningsaktivitet på Campus, samt studentrelaterte aktiviteter. Foreslått plan følger ikke opp føringene satt til blågrønne strukturer ved at det planlegges bebyggelse for kontor og annen virksomhet. Planen bryter med føringene som er satt. b) Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner jf. 1, andre ledd, bokstav g) Hvilke føringer gir de? OP4 Bygg innenfor området skal benyttes til funksjoner som støtter opp under utdanningsvirksomheten, jf. 4-5 Maks BYA 80%. Makshøyde er kote 199 (tilsvarer 3-4 etasjer avhengig av terrenget) 5

6 Området omfatter også uteområder, parkering og interne trafikkarealer. Det skal være fri ferdsel gjennom områdene. Overflateparkering tillates med maks BYA 5 %. Mellom P1 og GS3 skal det sikres gangareal med bredde minimum 3 meter. FRI3 - Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Arealer som ikke allerede har et grøntpreg skal tilsås og beplantes. Friområdene tillates ikke gjerdet inn. Benker og andre parkelementer som ikke er til hinder for allmenn bruk av området tillates 4-5 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg Områder for bebyggelse og anlegg skal benyttes til høyere og videregående utdanning og til annen virksomhet, som har sammenheng med institusjonenes strategiske planer og som, gjennom samarbeid og utveksling av kompetanse, kan bidra til videreutvikling av institusjonene på campus. I hvilken grad vil den foreslåtte planen følge opp disse føringene? Foreslått plan følger opp føringene satt til formål om offentlig/ privat tjenesteyting i den grad at: Planlagt bebyggelse skal benyttes av funksjoner som støtter opp under utdanningsvirksomheten Det skal legges opp til studentrelaterte aktiviteter Foreslått plan følger ikke opp føringene satt i FRI3, ved at det planlegges bebyggelse for kontor og annen virksomhet. Planen bryter med føringene som er satt ved at det planlegges et annet formål enn det som er regulert. Friområde ønskes formålsendret til bebyggelse Kotehøyde ønskes satt til kote 203 (samme kotehøyde som i OP/K4 (Studievegen 16) kan tilsvare 5 etasjer 5. Planens innhold og tilpasning (hentet fra planinitiativet) a) Presentasjon av prosjektet/planidéen jf. 1, andre ledd, bokstav c), d) og e) Hoveddelen av planområdet er i dag ikke bebygd, og består av et grøntareal uten særlig vegetasjon. Terrenget heller ned mot nord, og området blir ikke i dag brukt til noe. Nytt planlagt bygg vil være koblet på og en forlengelse av nabobygg i Teknologivegen 24. Tiltaket er et kombinert bygg med studentrelatert aktivitet på plan 1 og 2, og kontorvirksomhet i plan 3-5. I tillegg vil det være kjeller under bygget med lager og tekniske rom. Bygget har et bruksareal på 3127 m2, bebygd areal på 528 m2, og gesimshøyden er ca. kote 202 moh. Tiltaket forholder seg til regulerte byggehøyder i delområde OP/K4. b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og rundt planområdet jf. 1, andre ledd, bokstav b) og f) 6

7 Området er del campus området for NTNU Gjøvik. Planforslaget vil tilpasse seg eksisterende omkringliggende bebyggelse når det gjelder skala, uttrykk og materialbruk. Kotehøyden på gesims blir tilpasset bebyggelse i umiddelbar nærhet (OP/K4 5 etasjer), men vil ligge under gesimshøyden på bebyggelse på OP/K1 (6 etasjer). Når det gjelder materialbruk og fasader, søkes det å tilpasse tiltaket i størst mulig grad til omkringliggende bebyggelse, men det vil også tilføyes nye elementer. Tiltaket vil dermed bli en bidragsyter til det heterogene og sammensatte bygningsmiljøet på Campus. Tiltaket vurderes til å ikke være mer fremtredende i topografien enn omkringliggende bebyggelse, og vil dermed ikke ha noen dominerende virkning i landskapet. Bebyggelsen tilpasser seg naturlig det eksisterende terrenget på stedet. 6. Planfaglige tema for planarbeidet jf. Planforskriften 2, andre ledd bokstav c) Tema drøftet i oppstartsmøtet Campusutvikling Forholdet til områdereguleringsplanen: Områdereguleringsplanen for Campus Gjøvik angir rammene for den langsiktige utviklingen av området. Tiltaket bygger videre på den sentrale aksen som går igjennom Campus, og legger til rette for både studentvelferd og videreutvikling av koblingen mellom utdanningsvirksomheten på Campus og andre kompetansemiljøer. Planinitiativet utfordrer områdereguleringsplanen på enkelte punkter: Omdisponering av friområde FRI3 til utbyggingsformål inkludert påvirkning på tilgrensende uteoppholdsarealer. Økt byggehøyde i forhold til område OP4 fra 4 til 5 etasjer Treningssenter: NTNU har utarbeidet en velferdsrapport om utviklingen på Campus. Undersøkelsene viser at det er behov for arealer og lokaler til treningssenter og frivillighet. Det er positivt at planinitiativer følger opp dette med en løsning for treningssenter på Campus. Treningssenter kan ligge som et eget tilbud, men kan også være gunstig med samlokalisering av dette tilbudet sammen med andre tilbud til studentene, jf. frivillighet. Spørsmålet vil være om det er egnet i dette tiltaket, eller om en alternativ lokalisering er mer egnet dersom flere velferdsfunksjoner for studentene skal samles i et bygg. Det er viktig å involvere studentene i tidlig fase slik at de kan si sin mening om innhold, lokalisering osv. Studentrådet kan være en egnet gruppe til medvirkning. I tilknytning til treningssenteret er det viktig at det blir lagt til rette for en møteplass og sykkelparkering i nærheten av inngangspartiet. Kontorvirksomhet HDO: Kommunen ser behovet for å finne en løsning for ny lokalisering av HOD, og det kan være positive synergier knyttet til en samlokalisering inn mot kompetanse- og utdanningsmiljøet på Campus. Koblingen mot helseutdanningen og IT-sikkerhet er relevante i forhold til HDO sin virksomhet. Hovedhensikten med planen for Campus 7

8 er å legge til rette for utdanningsvirksomhet, men 4-5 i bestemmelsene åpner også for kontorvirksomhet under visse forutsetninger. I denne saken har NTNU gjort en vurdering, og anbefaler at HDO etablerer seg på Campus. Kommunen støtter denne vurderingen, og legger til grunn at HDO sin virksomhet er innenfor rammene av 4-5. I planinitiativet er det konkludert med at HDO bør ligge mellom OP4 (helseutdanning) og OP/K4 (IT-sikkerhet) for å oppnå optimal fysisk samlokalisering. Dette grepet er begrunnet ut i fra nærhet til relevante fagmiljøer og optimalisering av potensialet for synergier både for HDO og studentene. Grønnstruktur: Grepet utfordrer imidlertid den helhetlige grønnstrukturen sentralt på Campus med omdisponering av friområde FRI3. Grønnstrukturen var et sentralt tema i prosessen med områdereguleringen, og var også gjenstand for innsigelse pga omdisponering av grøntarealer. Før en eventuelt kan anbefale en omdisponering er det grunnleggende viktig med en god vurdering av alternativer som ikke berører grønnstrukturen. Dokumentasjon av vurdering av alternative muligheter innenfor områdereguleringsplanen er et nødvendig grunnlag. Trinnvis utvikling innenfor område OP5, påbygg innenfor OP4 er eksempler på alternativer innenfor forslagsstiller sitt handlingsrom. I tillegg vil det også være andre alternativer. En slik alternativvurdering er ønskelig før kommunen tar stilling til oppstart av planarbeidet gjennom en politisk beslutning. Det er viktig med en politisk forankring tidlig i prosessen basert på et godt kunnskapsgrunnlag. I tillegg vil alternativvurderingen være viktig for øvrige parter i planprosessen. Vurdering av alternativ plassering: I møtet redegjorde Industribygg for at HDO opprinnelig var tenkt inn i det nye bygget i delområde OP/K4, men at NTNU i stedet skal inn i de lokalene. Det har vært stor etterspørsel etter nye lokaler på Campus fra NTNU. I prosjektet er det ikke utredet andre alternativer enn det som ligger i planinitiativet. Arealet i OP5 viste Industribygg til at har et større potensial med opptil 6000 m 2, og at det i utgangspunktet er ønskelig med NTNU sin virksomhet der. Arealplan utfordret potensialet for en trinnvis utbygging av arealet, samt å undersøke muligheten for økte behov fra NTNU som leietaker allerede nå. Gjeldende plan åpner for en ekstra etasje innenfor OP4, men industribygg viste til at det eksisterende bygget ikke er dimensjonert for dette. Det er behov for en grundig alternativutredning på bakgrunn av potensialet som ligger i områdereguleringsplanen. Utredningen må vurdere fordeler og ulemper med de ulike alternative, og muligheten for en trinnvis utvikling av utbyggingsarealene både på bakkeplan og i høyden. 8

9 Estetikk og arkitektur Byggehøyder 4 eller 5 etasjer Konsekvenser for sol/skygge for LEK2 må dokumenteres. Overgangen mot eksisterende bygg som har 3 etasjer er viktig. Det er tatt inn en ekstra etasje i prosjektet etter dialogmøte i mai. Ikke avgjørende for gjennomføringen av tiltaket, men forslagsstiller ønsker å få det vurdert gjennom en planprosess. Materialbruk konkretisere krav til utforming, materialbruk og fargesetting i bestemmelsene. Detaljreguleringsplan tilsier økt fokus på detaljer i utformingen. I oppstartsmøtet ble dette ikke drøftet inngående, og det blir mer aktuelt dersom det blir besluttet oppstart av planarbeidet. Kommunen anbefaler generelt prioritering av bruk av tre som byggemateriale siden det er et klimavennlig materiale. For øvrig vil det være aktuelt å drøfte tilpasning til eksisterende materialbruk og fargebruk. Det er vesentlig å legge til rette for et attraktivt inngangsparti med god sammenheng til møteplass i nærheten. God løsning for sykkelparkering tilbud med overdekket areal, lademulighet og låsemulighet. I planen vil det være behov for en utomhusplan. Overgang til eksisterende bygg er et viktig grep, både i forhold til høyde og utforming av bygget. Fleksibilitet det er viktig at bygget er utformet med en fleksibilitet slik at lokalene er egnet for utdanningsvirksomhet dersom kontorvirksomheten flytter i fremtiden. Følge opp relevante momenter fra bestemmelse 4-4 i områdereguleringsplanen, og konkretisere føringer for utformingen av prosjektet. Klima, miljø og energi Følge opp relevante forhold i 7-2, 7-3, 7-4 og 7-5 i KPA. Bestemmelser og retningslinjer jf i KPA skal følges opp i planarbeidet. Det er krav om å redegjøre for: Tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp utover gjeldende byggteknisk forskrift Valg av energiløsninger og byggematerialer med klimafotavtrykk Tiltak for å redusere avfall og klimagassutslipp på byggeplassen Energi og utslipp: Det er i utgangspunktet krav om tilknytning til fjernvarmenettet, men på visse vilkår kan dette unntas (se kommuneplanbestemmelsene 16-1). Solceller og andre energieffektive løsninger, som varmepumper og vannbåren varme, er også energiløsninger som bør vurderes. I klimaplanen har kommunen flere føringer på hvordan vi skal bygge mer klimavennlig (klimaplanen er under revisjon). Dette går blant annet på materialvalg hvor vi etterstreber utstrakt bruk av tre og massivtre, samt å inkludere tiltak hvor 9

10 fossilfri byggeplass kan oppnås. Det finnes mer informasjon på Miljødirektoratet sine sider, blant annet en veileder og informasjon om Gjøvik kommune sin første fossilfrie bygg- og anleggsplass på Biri ( Merkostnader og tilskuddsordninger: - Gjennom Klimasats gir Miljødirektoratet støtte til klimatiltak, og har i år utvidet ordningen for å dekke merkostnader i forbindelse med offentlige anskaffelser. Klimatiltak som vurderes gjennomført i gjeldende prosjekt kan, i samarbeid med kommunen, søke om støtte for å dekke merkostnader gjennom Klimasatsordningen. - Enova har også egne tilskuddsordninger for fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser, som også inkluderer egne støtteordninger for biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner, samt tunge elektriske kjøretøy. Foreløpige tanker i prosjektet et tilkobling av bygge til fjernvarmenettet, og i tillegg er det aktuelt å vurdere bruk av solceller på taket. Uteoppholdsarealer og lekeplass Tiltaket innebærer omdisponering av friområde til utbyggingsformål og påvirker den gjennomgående grønnstrukturen på Campus. Det er ikke stilt spesifikke krav til opparbeidelse av friområde 3 i områdereguleringsplan, men det er sikret som et grønt uteoppholdsareal. Arealet ligger inntil krysset for gang- og sykkelvegene sentralt på Campus, som er omkranset av grøntarealer. LEK1 og LEK 2 er opparbeidet på bakgrunn av rekkefølgekrav i reguleringsplanen, og vegetasjonsbelte 4 er også sikret i planen. I sum utgjør alle disse arealene grønnstrukturen i denne delen av Campus, og er viktige uteoppholdsarealer for både studenter, ansatte og barn. Omdisponering av regulert friområde må begrunnes godt gjennom redegjørelse av alternative lokaliseringer på Campus. Hvilke konsekvenser vil en omdisponering av arealet gir for den helthetlige grønnstrukturen og bruken av de tilgrensende arealene? Behov for en sol- og skyggeanalyse som viser skyggevirkningen av tiltaket for tilgrensende arealer. Analysen må også vise effekten av nabobebyggelsen slik at sumeffekten blir dokumentert. Analysen må også vise effekten av et bygg med 4 etasjer og 5 etasjer. Ved en eventuell omdisponering av arealet vil det være nødvendig med en avklaring av aktuelle kompenserende tiltak. Medvirkningsopplegget vil kunne gi nyttige innspill til kompenserende tiltak, og de tiltakene må sikres gjennom rekkefølgekrav. Tiltak som allerede er sikret og gjennomført i henhold til områdereguleringsplanen er ikke å anse som kompenserende tiltak i denne saken. Eksempler kan være planting av oppstammede trær, utvendige treningsapparater, eller andre tiltak som øker kvaliteten på møteplassene. Grønt tak for biologisk mangfold ble også drøftet, men det er primært bruken av arealene på bakkeplan som er aktuelle i forhold til kompenserende tiltak. 10

11 Områdereguleringsplanen stiller krav om sikring av gangpassasje på minimum 3 meter bredde mellom parkeringsplass P1 og GS3 gjennom OP4. Viktig å følge opp denne intensjonen, og det kan sikres gjennom forbindelse gjennom resterende del av FRI 3 frem til GS5. Barn og unges interesser Arealet ligger tett på barnehagen på Campus og den internasjonale skolen. Et nytt bygg på regulert friområde vil påvirke omgivelsene til barna og begrense grøntområdene på Campus. Nærheten til barnehagen og internasjonale skole er også et forhold som er viktig å tenke på i forhold til anleggsfasen. Trafikksikkerhet i anleggsfasen, i tillegg til støy og utslipp i samme periode. Det er behov for tiltaksplan for anleggsfasen, med spesielt fokus på trafikksikkerhet for barn og unge. Fossilfri anleggsplass kan være et tiltak som begrenser ulempene i anleggsfasen. Barn og unges interesser skal ivaretas jf. 6-6 i KPA. Det er begrenset med barnetråkk-registreringer i området, og det er gammelt materiale fra før den internasjonale skole ble etablert på Campus. Det tilsier at det er hensiktsmessig involvere den internasjonale skolen i et medvirkningsopplegg med barnetråkk-registrering. Barnerepresentanten er også viktig å involvere tidlig i prosessen i forbindelse med planleggingen av involvering. Kontaktinfo til barnerepresentanten: Kristin M.Bratland Universell utforming Bestemmelser og retningslinjer under 6-2 i KPA skal følges opp i planarbeidet. Krav til universell utforming må følges opp i planarbeidet i hht gjeldende lov og forskrifter. Mobilietsplan 8-3 i kommuneplanens arealdel stiller krav om en mobilitetsplan for et planarbeid som dette. Planen omfatter et byggeprosjekt på mer enn 1000 m 2 BRA og 50 ansatte. Mobilitetsplan er en bevisstgjøring av hvilken person- og varetransport en virksomhet genererer, og hvordan virksomheten kan tilrettelegge for ulike typer transportmidler og ønsket transportmiddelfordeling. Mobilitetsplanen gir innspill til parkeringskrav til bil og sykkel, og må i dette tilfellet ses i sammenheng med føringene i områdereguleringsplanen. Parkering bil/sykkel Parkeringsbestemmelser fra områdereguleringsplanen for Campus Gjøvik Undervisningssteder Kontorer 0,3 biloppstillingsplasser per ansatt 0,1 biloppstillingsplass per student 0,3 sykkelplass per ansatt 0,5 sykkelplass per student 0,8 2,0 biloppstillingsplass per 100 m 2 BRA I tillegg vil det være behov for sykkelplasser for ansatte, og 0,3 per ansatt er naturlig å benytte også for kontor 11

12 Løsning med parkering for personer med nedsatt bevegelsesevne. For øvrige er det aktuelle føringer i kommuneplanens arealdel 6-4 knyttet til krav til parkeringsplasser for både bil og sykkel. Løsning med utvidelse av dagens parkeringshus på Campus vurderes til å være en aktuell løsning. Det er potensial for ca plasser ved å etablere en ny etasje på parkeringshuset. Løsningen for både biloppstillingsplasser og sykkelparkering skal sikres gjennom planen ved blant annet rekkefølgekrav. Viktig med gode løsninger for sykkelparkering med overdekket areal (fortrinnsvis innendørs for ansatte), låsbare løsninger og lademulighet. Det er viktig med tidlig dialog med berørte fagavdelinger i Gjøvik kommune knyttet til eventuelt påbygg på parkeringshuset siden det er et kommunalt anlegg. Både teknisk drift og utbygging er fagområder som må involveres tidlig. Folkehelse Etablering av et godt tilbud for trening på Campus vil være positivt for helsen til studentene. Det vil bidra til at det blir enklere for studentene å trene i forbindelse med studiene, og vil også være en viktig møteplass utenfor studiene. Samarbeid mellom HDO og helseutdanning kan gi synergier som er positivt for folkehelsen. Jf. 6-8 i KPA. Støy Området ligger utenfor kartlagte støysoner og tiltaket omfatter ikke støyømfintlig bebyggelse. Det er derfor ikke behov for nye støyfaglige utredninger. Støy er utredet og ivaretatt gjennom områdereguleringsplanen. Byggegrense fra gang og sykkelveg Teknisk infrastruktur/ Brann Planarbeidet må avklare byggegrenser til gang- og sykkelveg. VA-rammeplan: Krav til utarbeidelse av VA-rammeplan i forbindelse med reguleringsplanen, jf. 4-1 i KPA. Planen skal vise løsning for vann, avløp og håndtering av avløp. Ved tilknytning til fjernvarme vil det også være hensiktsmessig at rammeplanen viser tilknytningsløsning for fjernvarme. Brann: Området rundt NTNU blir stadig bygget ut og for brann og redningsvesenet skaper fortettingen et økende problem til tilfredsstillende adkomst fra brannbil og tilgang til slokkevann ved til bygg som etableres. Dette er momenter som må tas større hensyn til ved videre utbygginger/ endringer i reguleringsplaner. For det planlagte bygget forutsetter vi at det etableres tilfredsstillende slokkevanntilgang via brannhydrant og adkomstveg med oppstillingsplass for slokkebil/ brannvesenets 12

13 høyderedskap. Utfordring i dag med elementer langs gang- og sykkelvegen som reduserer fremkommeligheten for brannbil. Adkomst til det planlagte bygget vil slik det foreligger i dag måtte skje via eksisterende gangvegsystem. Gangvegsystemet er etablert med ca. 3 meter bredde, og adkomsten kan være utfordrende spesielt vinterstid med snø. Reguleringsplanen viser 4 meter bredde på gang- og sykkelveg, og det er mulig å breddeutvide i samsvar med planen for å sikre bedre fremkommelighet for brannbil. Det er et aktuelt rekkefølgekrav i planen. Viktig med enkel tilgang til treningssenter for brannmannskap viser til veileder knyttet til dette. Avfallshåndtering: Planen må avklare løsning for avfallshåndtering, og følge opp 4-3 i KPA. Det er etablert molok-løsning på arealet i dag. Overvann/ blågrønn struktur Kulturminner og kulturmiljø Overvann skal håndteres lokalt jf. 4-2 i KPA og kommunen sine retningslinjer for håndtering av overvann for utbyggere. Pilegrimsleden går forbi det aktuelle tiltaket, og traseen er sikret i gjeldende områdereguleringsplan med gang- og sykkelveg 5 og 6. Tiltaket vil ikke påvirke traseen vesentlig, men den kan bli påvirket i anleggsfasen med mulig behov for midlertidig omlegging. Rekkefølgekrav i områdereguleringen som må følges opp: Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge en godkjenning fra det nasjonale pilegrimssenteret ved en eventuell midlertidig omlegging av Pilegrimsleden. Naturmangfold Tiltaket berører ikke kjent viktig natur og naturmangfold, og det er ikke behov for videre kartlegging. Det er kun behov for en kort vurdering i planbeskrivelsen etter NML Planavgrensning Planområdet må inkludere nødvendig byggeareal for tiltaket og hele friområde FRI 3, og i tillegg halve bredden på tilliggende gang- og sykkelveger. Det er også behov for vurdering av breddeutvidelse av gang- og sykkelveg for å sikre adkomst for brannbil. Gjeldende plan gir mulighet for 1 meter utvidelse, men en slik utvidelse vil komme tett på etablert lekeplass ved den internasjonale skolen og betinge flytting av belysning. Behov for avklaring om det aktuelt med en endring av linjeføringen for GS3 og GS4 i områdereguleringen for å optimalisere løsningen. Det vil eventuelt forutsette en utvidelse av planområdet. Dette avklares i samråd før varsel om oppstart. 13

14 Eiendomsgrenser Behov for avklaring av eiendomsforhold med Gjøvik kommune. Gjøvik kommune er grunneier av gnr. 66, bnr. 27, og dersom deler av arealet skal tas i bruk til utbyggingsformål må det forberedes arealoverføring parallelt med planprosessen. Det vil være krav til fradeling av areal før tillatelse kan gis. Radon Det er ikke registrert alunskifer, eller aktsomhetsbehov mht. radon i området i NGUs aktsomhetskart for radon. Radon ivaretas i henhold til TEK17, og det er ikke behov for videre utredninger. Samfunnssikkerhet risiko- og sårbarhet jf. Planforskriften 1 andre ledd bokstav i) Flom Skred i bratt terreng Områdeskred (kvikkleire) Grunnforhold Trafikkforhold Området ligger ikke utsatt til med tanke på fare for flom, jf. NVE s faresonekart, aktsomhetskart og flomvegkart. Følge opp tidligere ROS-analyse Området ligger ikke utsatt til i forhold til fare for skred i bratt terreng, jf. NVE s aktsomhetsområder. Arealet ligger under marin grense, men utenfor område med mulighet for sammenhengende forekomst av marin leire (NVE) Det er ikke registrert kvikkleire i området. Sees i forhold til neste punkt vedrørende grunnundersøkelse. Fra planinitiativet: Eiendommen ligger i et område med morenematerialer, og det er ifølge NGU gjort få fjellborringer i området. Med tanke på at det allerede er bygget flere bygg i området er det likevel mindre sannsynlig at eiendommen ikke skal egne seg for utbygging. Vurdering fra oppstartsmøtet: Kvalitet på byggegrunn er kjent fra tidligere prosjekter på Campus. I enkelte områder er det observert bløt byggegrunn, men det har vært nærmere skråningen ned mot RV.4. Det er behov for supplerende grunnundersøkelse i forbindelse med planarbeidet. Geoteknisk rapport skal levers til NADAG ved høring. Overordnede avklaringer knyttet til trafikkløsninger er ivaretatt i områdereguleringen. Detaljregulering må sikre trafikksikkerhet for myke trafikanter i prosjektet, og prioritering av grønne reiser. Generelt følge opp føringen i områdereguleringen og 8-1, 8-2 og 8-3 i KPA. Viktig med tiltaksplan for trafikksikkerhet i anleggsperioden med særskilt fokus på barn og unge. Luftforurensning, støv og lukt Brann- og eksplosjonsfare Tiltaket utløser ikke behov for nye utredninger knyttet til luftforurensning. Campus ligger tett inn mot RV.4 med tilhørende luftforurensning. Nærmeste målestasjon for luftkvalitet ligger i Gjøvik sentrum. Jf i KPA. Planen må sikre fremkommelighet for brannbil og tilstrekkelig slokkevann. for Jf. 4-1 (framkommelighet for brannbil), 4-2 (slokkevann) og TEK17 ift sikkerhet for brann. Se eget punkt om brann. Illustrasjoner og rapporter som skal vedlegges planforslaget Se kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 14

15 Situasjonsplan og utomhusplan Snitt og oppriss Fotomontasje, perspektiv Eventuelt ekstra utomhusplan dersom det er nødvendig med kompenserende tiltak utenfor planområdet. Visualisering i øyehøyde fra kritiske steder på Campus, med fokus på sentralaksene. 3D-modell Kmz-fil Sol- og skyggeillustrasjoner Illustrere effekten av nytt bygg med både 4 og 5 etasjer, inkludert øvrig bebyggelse spesielt fokus på tilgrensende lekearealer. Estetisk redegjørelse Jf. 7-2 i KPA ROS-analyse jf. PBL 4-2 og DSB-veileder. Geoteknisk grunnundersøkelse Undersøkelse av stabilitet VA-rammeplan Jf. 4-2 i KPA. Overvannshåndtering Jf. 4-2 i KPA. Barnetråkk Mobilitetsplan jf. 8-3 i KPA. Landskapsanalyse Integreres i planbeskrivelsen jf. 7-2 i KPA. Naturmangfoldsvurdering Kun behov for en kort vurdering i planbeskrivelsen jf. Naturmangfoldsloven Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet jf. planforskriften 1, andre ledd bokstav h), j) og k) a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet? jf. planforskriften 1, andre ledd, bokstav h) Planinitiativet ligger sentralt på Campus Gjøvik og berører aktørene som har tilhørighet på Campus og studentene. NTNU er en vesentlig part. Fagskolen i Innlandet er også en del av Campus. Tiltaket ligger tett på barnehagen og Gjøvik internasjonale skole. Et nytt bygg på regulert friområde vil påvirke omgivelsene til disse, og interessene til barna er således berørt av planinitiativet. Pilegrimsleden går forbi den planlagte bygget. Pilegrimsleden blir ikke vesentlig berørt etter gjennomføring av tiltaket, men vil sannsynligvis blir berørt i anleggsfasen. b) Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas, ved å forebygge risiko og sårbarhet? 15

16 jf. planforskriften 1, andre ledd, bokstav i) Planforslaget skal følges av en risiko- og sårbarhetsanalyse som er tilpasset nivået på reguleringsplanen. Det er viktig at analysen blir utarbeidet av flere i samarbeid og med god bredde i fagkrets og med kjennskap til planområdet. Det er viktig for å avdekke alle risikoforhold og forebygge risiko og sårbarhet. Analysen kan ta utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen for områdereguleringsplanen, men må være tilpasset gjeldende metodikk. c) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om planoppstart? jf. 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften 2, andre ledd bokstav a) Foreløpig varslingsliste: Statlige og regionale myndigheter: Statsforvalteren i Innlandet Innlandet fylkeskommune Statens vegvesen NVE Hamar bispedømmekontor Mattilsynet avdeling mjøsområdet Miljørettet helsevern IKS Andre offentlige instanser: Eidsiva bioenergi AS, avdeling Gjøvik Eidsiva Nett AS, divisjon nettforvaltning Innlandet politidistrikt Gjøvik brannvesen Gjøvik kirkekontor Mjøsmuseet AS Statsbygg v/strategi- og utviklingsavdelingen, avdeling plan Statnett Elvia AS Horisont miljøpark Interesseorganisasjoner, frivillige lag og foreninger: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oppland Norges Handikapforbund Naturvernforbundet i Oppland Fortidsminneforeningen i Oppland Gjøvik Historielag Visit Gjøvik Byen vår Gjøvik Trygg Trafikk innlandet NTNU Fagskolen i Innlandet SIT og Soppen barnehage Gjøvik internasjonale skole 16

17 Berørte grunneiere og naboer som grenser til planområdet d) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå? jf. 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften 2, andre ledd bokstav a) I planinitiativet er det vist til at det ikke legges opp til medvirkning utover minstekravet i plan- og bygningsloven (tolket som kun ordinær varsling av berørte parter). Planmyndigheten vurderer at det er nødvendig med konkret medvirkning og samarbeid med berørte parter på Campus i dette tilfellet. Medvirkning med studenter gjennom f.eks. studentrådet og studiebypådriver, og involvering av barnehagen og Gjøvik internasjonale skole er nødvendig. Det er viktig at barnerepresentanten Kristin M. Bratland blir involvert i medvirkningsprosessen. Medvirkningen må sees i sammenheng med omdisponering av friareal, eventuelle kompenserende tiltak, samt utforming av tiltaket. Medvirkning skal være gjennomført før innsending av planforslag, og innarbeides i planmaterialet. Ansvaret for gjennomføring av medvirkningen ligger hos forslagsstiller med bistand fra konsulenter. Kommunens oppgave i forhold til medvirkning er å påse at det besørges. e) Hvilke møter er relevant å holde? Regionalt planforum tidlig dialog med regionale myndigheter Informasjonsmøte/ åpent møte Medvirkning Kan være aktuelt drøftes etter varsel om oppstart på bakgrunn av merknadene. Opplegg for medvirkning tilpasset interessentene som blir berørt. Samarbeid Involvering av Gjøvik kommune sin studiebypådriver Signe Ulimoen Øverli. Studiebypådriver er også sekretær for studentrådet. Kontaktinfo: 8. Konsekvensutredning jf. 1, andre ledd, bokstav l) Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 6 Ansvarlig myndighets vurdering av forslagsstillers vurdering jf. KU-forskriften 6 Enig i forslagsstillers vurderinger Uenig i forslagsstillers vurderinger 17

18 Begrunnelse: Planarbeidet er en detaljregulering og er ikke omfattet av 6 11 Ansvarlig myndighets vurdering av planer etter 8 første ledd bokstav a Skal planen vurderes etter 11? Ja: Nei: Begrunnelse: Tiltaket kan i vedlegg 2 i KU forskriften inngå i punkt 11 j) «Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i punkt 10b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttig formål.» Gjøvik kommune støtter forslagsstiller sin vurdering etter 10. Planinitiativet gir vesentlige virkninger for hverken miljø eller samfunn etter kriteriene i 10, og krav om konsekvensutredningen er således ikke utløst. Tiltaket innebærer imidlertid en omdisponering av regulert friområde til utbyggingsformål. I områdereguleringsplanen er det ikke forutsatt opparbeidelse av FRI 3, og det er ikke definert som lekeområde. Omdisponering av friarealet er et vesentlig tema i planarbeidet som må utredes nærmere. Vi forutsetter derfor vurdering av alternativ lokalisering på andre byggeområder, samt vurdering av konsekvenser for tilgrensende friområder. Ved en eventuell omdisponering av arealet vil det også være viktig å sikre kompenserende tiltak i planen. 9. Utbygging og gjennomføring Utbygging- / gjennomføringsavtale Utbyggingsavtale etter pbl kap. 17 Gjennomføringsavtale etter pbl. kap. 18 Krav om utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg Aktuelle rekkefølgekrav Foreløpig ikke noe som tilsier behov for utbyggingsavtale. Det kan være behov for en gjennomføringsavtale med Gjøvik kommune dersom det blir aktuelt med en ny etasje på parkeringshuset. Godkjente tekniske planer (vei, vann, avløp, overvann, renovasjon) Rekkefølgekrav innenfor planområdet Rekkefølgekrav utenfor planområdet Fradeling av tomt før tillatelse Videreføring av aktuelle rekkefølgebestemmelser i områdereguleringsplanen Løsning for parkering for sykkel og bil f.eks. krav om ferdigstilling av nytt dekke på parkeringshus før brukstillatelse Krav om ferdigstilling av eventuelle kompenserende tiltak pga omdisponering av friareal. Breddeutvidelse av gang- og sykkelveg 18

19 10. Spørsmål som forslagsstiller ønsker avklart Planavgrensning Behovet for konsekvensutredning Avklaring av byggehøyder Disse spørsmålene er avklart under disse temaene tidligere i referatet. 11. Framdrift og felles behandling Forslagsstillers planlagte dato for varsling Så snart som mulig Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag Mai 2022 Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12 uker Siste møte i planutvalget før sommeren er 22. juni. Møter etter sommeren er foreløpig ikke fastsatt, men det er normalt et møte per måned fra august/september. November/desember 2022 Mål for planvedtaksdato (avhengig av høringsuttalelser og behov for planendring/ tilleggsutredninger mm.) Parallell prosess plan og byggesak Fremdrift er viktig for å sikre ledige lokaler til HDO før eksisternde leiekontrakt utløper. Behov for byggeklart areal til 2023 med godkjent reguleringsplan og rammetillatelse ved årsskifte 2022/2023. Forslagsstiller ønsker å fremme rammesøknad parallelt med planprosessen slik at rammtillatese kan innvilges så snart planen er vedtatt. Kommentar: Gjøvik kommune anbefaler å avvente søknad av rammetillatelse til offentlig ettersyn av planen er gjennomført og merknadene er vurdert (med påfølgende behandling av rammesøknaden etter at planen er godkjent). På det tidspunktet er det en viss forutsigbarhet knyttet til føringene endelige føringer i planen. Samtidig er det viktig å understreke at det kan bli endringer i rammene i planen som blir avklart først ved godkjenning av planen i kommunestyret. Forslagsstiller er informert om at Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag skal fylles ut og levers sammen med komplett planforslag. Manglende sjekkliste medfører retur av planforslaget. Forslagsstiller er informert om at plankartet skal utarbeides i henhold til Gjøvik kommunes Kravspesifikasjon for å levere digitale arealplankart. 19

20 12. Fagkyndighet og oppstart av planarbeid jf. planforskriften 2, andre ledd bokstav i) og pbl 12-8 andre ledd a) Krav til fagkyndighet Gjøvik kommune har vurdert innsendte CV er for Monica Revheim Sherling og Stig Thomas Thomassen i Tag Arkitekter AS, og legger til grunn at kravet om fagkyndighet er oppfylt. b) Oppstart av planarbeid jf. planforskriften 3, andre ledd og pbl 12-3, fjerde ledd og pbl 12-8 Kommunen anbefaler vurdering av planoppstart etter dvs at planinitiativet legges frem for utvalg for samfunnsutvikling for avklaring om planoppstart siden det er et prinsipielt viktige avvik fra områdereguleringsplanen. Begrunnelsen er at tiltaket medfører omdisponering av friareal på Campus, samtidig som det er kapasitet på andre utbyggingsarealer i områdereguleringen. Ønsket tilleggsdokumentasjon før vi legger frem saken: Utredning av alternativ plassering av tiltaket på Campus i samsvar med områdereguleringen o Utredningen skal vise ulike alternativer i samsvar med områderegueleringen inklusiv mulighet for trinnvis utbygging av areal både på bakkeplan og i høyden o Utedningen skal vurdere fordeler og ulemper ved de ulike alternativene Sol- skyggeanalyse av bygget med 4 og 5 etasjer Analysen skal også inkludere de øvrige byggene på Campus for å vise samlet effekt. Første mulighet er utvalgsmøte 9 desember, alternativt 19 januar. Skrivefrist for saksbehandler er allerede 24. november for desember-møtet. Vi kan forsøke å få til det, men kan ikke garantere at vi rekker det i tide. Innleveringfrist for tilleggsdokumentasjon er i så tilfelle innen fredag 19. november slik at det blir tid til å vurdere grunnlaget. 13. Bekreftelse Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 20

21 Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode avslutte saken. Sted, dato: Gjøvik, For kommunen: Referatet er mottatt og godkjent. For forslagsstiller: 14. Vedlegg 21

Bestille oppstartsmøte Planinitiativ Detaljregulering for

Bestille oppstartsmøte Planinitiativ Detaljregulering for Bestille oppstartsmøte Planinitiativ Detaljregulering for Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven (planforskriften) Dato: 1. Ansvarlige Fagkyndig

Detaljer

Oppstartsmøte for reguleringsplan

Oppstartsmøte for reguleringsplan Oppstartsmøte for reguleringsplan 1 Innledning og formål med møtet Presentasjon av møtedeltakere Rammer for møtet Referat Krav i pbl. 12-8 Tidlig kontakt og gjensidig informasjon Forslagsstiller / fagkyndig

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE 1 av 5 OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE Kommunens formål med oppstartsmøtet (jfr. pbl 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

REFERAT FOR OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN

REFERAT FOR OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN LILLEHAMMER KOMMUNE REFERAT FOR OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN Planens navn: PlanID: Saksbehandler: Møtested: Reguleringsplan for margarinfabrikken, kvartal 21 (foreløpig navn) 2018p190e16 Marianne Bismo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Planinitiativ Detaljregulering for Campus Grimstad Del av NKT-2

Planinitiativ Detaljregulering for Campus Grimstad Del av NKT-2 15.05.2018 Planinitiativ Detaljregulering for Campus Grimstad Del av NKT-2 Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Kontaktinformasjon konsulent Forslag til navn på plan Grøm Eiendom AS,

Detaljer

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK OPPSTARTSMØTE - PLANSAK Detaljregulering for Boganesgeilen 5 og 7 - Edlandsgården Møte: 18.09.2018 kl 14 Deltagere: Jo C. Fougli, Byutvikling Wenche Ø. Clarke, Byutvikling Kristin Bjerrum Kvaløy, Aros

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Notat LEINESFJORD,

Notat LEINESFJORD, Notat LEINESFJORD, 23.10.2018 Til: Kopi til: Fra: Sak: Rambøll v/anna Rongen Gunnar Svalbjørg REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE - DETALJREGULERINGSPLAN HAUG Saksnr. Arkivkode Gradering Avd/Sek/Saksb Deres ref.

Detaljer

1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak Planinitiativ

1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak Planinitiativ OPPSTARTSMØTE - PLANSAK Boliger Fjelltun Møtedato: 22.11.2018 Sted: Kultur og byutvikling, Olav Kyrres gate 23 Deltakere: Birger Helland, Fjelltun eiendom Enok Thorsen, Fjelltun eiendom Pål Dannevig, Stav

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Sak: Detaljregulering for boliger i Fetveien 307 Møtested: Rådhuset Dato: 05.10.2018 Deltakere: Fet kommune: Arne Aukland Inge Fagerhaug Vetle Hommersand Vindveggen

Detaljer

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune Rælingen kommune Saksbehandler: Mai-Lin Rue Telefon: 908 08 783 E-post: mlr@p1.no Dato: 02.07.2018 Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune På vegne av Tjonåsen Utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2018p190e16 18/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2018p190e16 18/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2018p190e16 18/5716-12 Dato: 02.02.2019 Saken behandles slik: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR Utvalg for plan og samfunnsutvikling 14.02.2019

Detaljer

PLANINITIATIV: DETALJREGULERING FOR NYE LÆRINGSVERKSTEDET KNØTTENE BARNEHAGE, VERDAL KOMMUNE

PLANINITIATIV: DETALJREGULERING FOR NYE LÆRINGSVERKSTEDET KNØTTENE BARNEHAGE, VERDAL KOMMUNE PLANINITIATIV: DETALJREGULERING FOR NYE LÆRINGSVERKSTEDET KNØTTENE BARNEHAGE, VERDAL KOMMUNE KRAV TIL PLANPROSESSEN Det er fra 01.01.18 fastsatt ny forskrift om oppstartsfasen i planarbeidet etter plan-

Detaljer

OPPSTARTSREFERAT Detaljregulering for Brusvehagen gang- og sykkelveg

OPPSTARTSREFERAT Detaljregulering for Brusvehagen gang- og sykkelveg OPPSTARTSREFERAT Detaljregulering for Brusvehagen gang- og sykkelveg Oppstartsmøte Dato 28.09.2018 Sted Gjøvik kommune Saksnummer 18/8761 PlanID 05020429 Planinitiativ mottatt 30.08.2018 Plantype Detaljregulering

Detaljer

Notat LEINESFJORD,

Notat LEINESFJORD, Notat LEINESFJORD, 13.06.2019 Til: Fonn landskap, v/dina Fonn Sætre Kopi til: Torgeir Nilsen Fra: Gunnar Svalbjørg Sak: REFERAT FRA OPPSTARTMØTE REGULERINGSPLAN - KLEIVAN EIENDOMSPARK I LEINESFJORD Saksnr.

Detaljer

Leif A. Lie PLANINITIATIV Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen

Leif A. Lie PLANINITIATIV Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen Leif A. Lie Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen Dato: 30.10.2018 Versjon: 01 www.asplanviak.no Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Leif A. Lie Tittel: Planinitiativ Oppdragsnavn: Detaljregulering

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Referat fra oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte Referat fra oppstartsmøte Plannavn: Nørvågen industriområde. Plantype: Reguleringsplan Eiendom (gnr./bnr.): 48-152, 227. Saksnummer: 2016/443. Planid: 157320160002 Møtedato og sted: 20.05 2016 Smøla rådhus.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK OPPSTARTSMØTE - PLANSAK Bofelleskap Gunnar Warebergsgate Møtedato: 22.11.2018 Sted: Kultur og byutvikling, Olav Kyrres gate 23 Deltakere: Rolf Robert Ness, Stavanger boligbygg Erik Thorsen hirth, Stavanger

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE Referatdato:

REFERAT OPPSTARTSMØTE Referatdato: 13.6.2018 Sak: Skiv.54+naboeiend. Møtedato: 1.6.2018 Referent: Jon Fjellstad Deltagere: Sted: Oppegård rådhus Ketil Hebnes, Expon AS (tiltakshaver) Kari Sivertsen, Shark AS (arkitekt) Jon Fjellstad, Oppegård

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post:

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post: 24.01.19 Planinitiativ Detaljregulering for Tjennheia boligfelt Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Kontaktinformasjon konsulent Forslag til navn på plan Fagbo Eigedom AS Tlf: 90542823

Detaljer

Planprogram for Østjordet, Hanstad PlanID:

Planprogram for Østjordet, Hanstad PlanID: ELVERUM KOMMUNE 28.01.2019 Planprogram for Østjordet, Hanstad PlanID: 2018010 Planområdets beliggenhet er markert med rødt 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og hensikt Formålet med planen er å legge tilrette

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016

Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016 Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016 Temaer Ansvarsfordeling og delegering Plan- og bygningslovens formål Nasjonale forventninger Plansystemet og plantyper Planprosess

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 (10372017001) - 1. GANGSBEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372017001 2017/148 16978/2018 Raguvarman Uthayamoorthy Saksnr: Utvalg:

Detaljer

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK Gamle Forusvei 14

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK Gamle Forusvei 14 OPPSTARTSMØTE - PLANSAK Gamle Forusvei 14 Tid: 19.mars kl 13-14 Deltagere: Jo C. Fougli, Detaljplan Wenche Ø. Clarke, Detaljplan Michael Mæland - michael@ingm.no Tom Egeland - tom.egeland@modena.no Trond

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for felt NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 m.fl., planid 2709 Stavanger kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for felt NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 m.fl., planid 2709 Stavanger kommune PLANINITIATIV Forslag til detaljreguleringsplan for felt NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 m.fl., planid 2709 Stavanger kommune Kunde: Prosjekt: Ormen Lange AS Ormen Prosjektnummer: 10212236

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Det varsles at det kan igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale (jr. PBL 17-4.)

Det varsles at det kan igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale (jr. PBL 17-4.) Sarpsborg, 11.6.19 Mottaker Adr/pb Postnr/poststed Hei, Det igangsettes nå et arbeid med en reguleringsplan i ditt nærområde. Grunneiere og naboer varsles med dette om at igangsettingen av detaljregulering

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte

2.3 Mal for referat oppstartsmøte 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Detaljregulering for Fylkeshuset Møtedato: 22.05.2018 Deltakere fra forslagsstiller: Dag Berg-Leirvåg, Nordland fylkeskommune. Deltakere fra

Detaljer

Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156

Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156 30.04.19 Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156 Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver HAG-Natvigveien 156 AS v/asle Thorsen Tlf: 404 02 960 e-post: asle@hag-eiendom.no Kontaktinformasjon

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Dalvegen 1, Nærbø - Hå kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for Dalvegen 1, Nærbø - Hå kommune PLANINITIATIV Forslag til detaljreguleringsplan for Dalvegen 1, Nærbø - Hå kommune Kunde: Dalvegen Eiendom AS Prosjekt: Dalvegen 1 Prosjektnummer: 10212971 Rev.: 1 20.06.2019 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ 26.01.18 BAKGRUNN Kommunedelplan for His bydelssenter Kommunedelplanen ble vedtatt av Arendal bystyre 28. september 2017. Planen legger opp til en konsentrert

Detaljer

MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Plan Plannummer 0521.00 Saksnr 19/1222 Møtested Møtedato 26.04.2019 Møtetidspunkt Kl. 13.00-14.00 Deltakere Fagkyndig/ fagansvarlig Forslagstiller Time kommune Detaljregulering

Detaljer

Planinitiativ: Detaljregulering for Åsane 2-6

Planinitiativ: Detaljregulering for Åsane 2-6 Til: Fra: Sandefjord kommune Ingeniørservice AS v/veronika Valbø Dato 09.09.2019 Emne: Informasjon til oppstartsmøte Planinitiativ: Detaljregulering for Åsane 2-6 Generell informasjon Forslagsstiller /

Detaljer

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning: DETALJREGULERING FOR SANDNES SKOLE OG BARNEHAGE Nasjonal arealplan-id: 20170064 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.07.2017 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: xx.xx.2017 1 AVGRENSNING

Detaljer

Referat for oppstartsmøte i plansaker

Referat for oppstartsmøte i plansaker Referat for oppstartsmøte i plansaker ArkivsakID: 18/9864 Plannavn: Roppestadkollen, detaljregulering Plannummer: 2018016 Møtested: Færder kommune Møtedato: 04.10.2018 Deltagere fra forslagstiller: Trond

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Oppstartsmøte Planinitiativ Detaljregulering for DEL AV KOSSEVIGHEIA

Oppstartsmøte Planinitiativ Detaljregulering for DEL AV KOSSEVIGHEIA Oppstartsmøte Planinitiativ Detaljregulering for DEL AV KOSSEVIGHEIA Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven (planforskriften) Dato: 14.6.2019 1.

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut. Referatet

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent: Deltakere fra kommunen: Vi gjør oppmerksom på at all kommunikasjon

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Årenesplatået 2, gnr. 71 bnr. 135, Drangeid

Årenesplatået 2, gnr. 71 bnr. 135, Drangeid Detaljregulering for Årenesplatået 2, gnr. 71 bnr. 135, Drangeid PLANINITIATIV Planinitiativ i henhold til 1 i Forskrift om behandling av private planforslag i henhold til plan- og bygningsloven. Følgende

Detaljer

Referat oppstartsmøte «Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt»

Referat oppstartsmøte «Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt» Referat oppstartsmøte «Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt» 1. Generelle opplysninger Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Skiljåsaunet boligfelt Plantype: Områdereguleringsplan Detaljreguleringsplan

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Åsane gnr. 199 bnr. 150 mfl. @ Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg Nasjonal arealplan-id 1201_62890000 Saksnummer

Detaljer

Arkivkode: PLAN Behandling: 72/19 Hovedutvalg for forvaltning / Hovedutvalg for forvaltning / Kommunestyret

Arkivkode: PLAN Behandling: 72/19 Hovedutvalg for forvaltning / Hovedutvalg for forvaltning / Kommunestyret 1 av 6 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Tina Eltervåg Arkivkode: PLAN 1620201707 Arkivsaksnr: 17/2522 Gradering: Behandling: 72/19 Hovedutvalg for forvaltning 16.05.2019 / Hovedutvalg

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Oppstartmøte den Nytt drivstoffanlegg 90/127

Oppstartmøte den Nytt drivstoffanlegg 90/127 Oppstartmøte den 1.7.2019 Nytt drivstoffanlegg 90/127 Diverse Saksbehandler Gudmund Forseth Møtedato 1.7.2019 Arbeidstittel Coop Nord SA Adresse/ stedsnavn Meistervik Plan-ID Områderegulering Detaljregulering

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut. Referatet

Detaljer

Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF)

Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF) BYPLAN REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan for Bodøsjøen B4 PlanID: 2016013 Møtedato: 8.11.2016 Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF)

Detaljer

1. Bakgrunnen for oppstartsmøtet

1. Bakgrunnen for oppstartsmøtet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid 2017007 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 13.11.2018 PS 118/18

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering for Kirkhaugen, Rønvik.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering for Kirkhaugen, Rønvik. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 12. 01.2018 2017/16518-3 L12 Byplan Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering for Kirkhaugen, Rønvik.

Detaljer

PLANINITIATIV OG FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE

PLANINITIATIV OG FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE PLANINITIATIV OG FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE Saken gjelder Stedsnavn, tema for plan Strand hyttegrend Gnr/bnr /28 og deler av Forslag til plantype Forslag til plannavn Temaer som ønskes diskutert Detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID 2016010. Siste behandling i Komitè for plan, næring og miljø: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0481.00, K2 - L12 Vår ref: 15/2246-30 Journalpostid: 18/9891 Saksbeh.: Wibecke Natås PLAN 0481.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Agri Eiendom AS, Postboks 469 Sentrum, 0105 Lillestrøm

Agri Eiendom AS, Postboks 469 Sentrum, 0105 Lillestrøm Steinkjer kommune Plan- og utredningstjenesten Revisjon nr: 1 Utarbeidet av: ANMA Dato: 03.05.18 Oppstartsmøte vedr. privat reguleringsplan Oppstartsmøte vedr. privat reguleringsplan Dato: 22.06.2018 Navn

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE OG PLANINITIATIV Detaljregulering gnr. 48, bnr butikktomta på Borgen - i Ullensaker kommune

ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE OG PLANINITIATIV Detaljregulering gnr. 48, bnr butikktomta på Borgen - i Ullensaker kommune Ullensaker kommune v/ståle Fosli Postboks 470 2051 Jessheim postmottak@ullensaker.kommune.no Dato: Vår ref.: 21.11.2018 1428.18A/AK ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE OG PLANINITIATIV Detaljregulering gnr. 48,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074201 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse SJEF

Detaljer

Plan- og næringsutvalget sender saken tilbake til administrasjonen.

Plan- og næringsutvalget sender saken tilbake til administrasjonen. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 12. januar 2016 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Fornyet varsel

Detaljer

Lenvik kommune mottok planforespørsel for hele/deler av Gnr./Bnr. 45/3, 45/1 2, 45/83, 45/239, 45/31 7 og 45/429.

Lenvik kommune mottok planforespørsel for hele/deler av Gnr./Bnr. 45/3, 45/1 2, 45/83, 45/239, 45/31 7 og 45/429. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Oppstartsmøte privat reguleringsplan; Gnr. 45 bnr. 3, m.fl. PlanID: 1931 2018 03 Plantittel Nye Seljestad Plantype Detaljregulering Eiendom (gnr./bnr.): 45/3, 45/1 2, 45/83,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

PLANINITIATIV for reguleringssak: Kvartal 314 nord

PLANINITIATIV for reguleringssak: Kvartal 314 nord PLANINITIATIV for reguleringssak: Kvartal 314 nord Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er forslagsstillers

Detaljer

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ).

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ). PLANINITIATIV LOESHAGEN BOLIGOMRÅDE - Gnr/bnr 132/2 Redegjørelse for planinitiativet: a. Formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med frittliggende, og eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR..

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR.. PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR.. Utarbeidet av firma og logo firma Dato Saltdal kommune Side 1 av 10 Punkter merket med rød skrift skal alltid være med i planbeskrivelsen. De andre punktene

Detaljer

1. Forslagsstillers planinitiativ

1. Forslagsstillers planinitiativ Byutvikling Detaljplan Anne Martha Worsøe Brandsberg-Dahls arkitektkontor AS Dato: 04.07.2019 Engelsminnegata 16a Saksnummer: 19/12834-4 4008 STAVANGER Deres ref.: Referat fra oppstartsmøte 29.05.2019

Detaljer

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET»

OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: Mjøndalen Stadion (Delplan i reguleringsplan for Stadionkvartalet) «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET»

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/ MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR "BYPARKEN" I FOLLEBU - VEDTAK

Saksframlegg. Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/ MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR BYPARKEN I FOLLEBU - VEDTAK Saksframlegg Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/127-10 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR "BYPARKEN" I FOLLEBU - VEDTAK Vedlegg: 1. Plankart, datert

Detaljer

SALTDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV SENTRUM ØST, ROGNAN PLAN-ID: Formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

SALTDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV SENTRUM ØST, ROGNAN PLAN-ID: Formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER SALTDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV SENTRUM ØST, ROGNAN PLAN-ID: 2015003 Siste behandling i Formannskapet dato: Vedtatt av Kommunestyret i møte dato: Under K. Sak nummer:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer