Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Astor ishockeyklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Astor ishockeyklubb"

Transkript

1 Til medlemmer i Astor ishockeyklubb Trondheim, Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Astor ishockeyklubb Styret viser til innkalling til årsmøte av på klubbens hjemmeside og Facebook. Under følger sakslisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Velge dirigent Sak 3: Velge protokollfører Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 5: Godkjenne innkallingen Sak 6: Godkjenne sakslisten Sak 7: Godkjenne forretningsorden Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap Sak 10: Behandle forslag og saker Sak 11: Kontingenter 11.1 Fastsette medlemskontingent 11.2 Fastsette trening- og slipeavgifter Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett Sak 13: Behandle organisasjonsplan og styringsdokumenter 13.1 Info om sportsplan Sak 14: Valg: - 1 -

2 Vedlagt følger følgende dokumenter: - Styrets forslag til forretningsorden - Vedlegg A: Idrettslagets årsberetning - Vedlegg B: Årsberetning de ulike lagene - Vedlegg C: Regnskap med kontrollkomités beretning - Vedlegg D: Innkomne saker - Vedlegg E: Styrets forslag til budsjett - Vedlegg F: Valgkomiteens innstilling Med vennlig hilsen styret i Astor ishockeyklubb - 2 -

3 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov 5 til 8. Sak 2-4: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen Forslag til vedtak: Dirigent Jostein Moen, referent Siver Moestue, to medlemmer til å underskrive protokollen [annonseres på årsmøtet] Sak 5 : Godkjenne innkallingen Styret viser til innkalling til årsmøte i Astor ishockeyklubb av publisert både på klubbens hjemmeside og facebook. Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet godkjennes. Sak 6: Godkjenne sakslisten Sakslisten er gjengitt over. Forslag til vedtak: Sakslisten til årsmøtet godkjennes. Sak 7: Godkjenne forretningsorden Ingen medlemmer gis anledning til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntakelse av innledningsforedraget, og for den hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 3 minutter hver gang Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med medlemmets navn. Forslag må fremmes før strek er satt. Andre forslag som ikke er ført opp på sakslisten, kan behandles hvis 2/3 av representantene stemmer for det. Alle valg vil bli gjennomført skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom det fremmes krav om det. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer og med de unntakelser loven fastsetter. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører. Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes

4 Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning Idrettslagets årsberetning er vedlagt i Vedlegg A og B. Forslag til vedtak: Årsberetningen tas til etterretning. Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning Idrettslagets regnskap for 2021 og kontrollutvalgets beretning er vedlagt som Vedlegg C. Forslag til vedtak: Basert på kontrollutvalgets konklusjon godkjennes regnskapet for Sak 10: Behandle forslag og saker Sak 10.1: Se innkommet sak i vedlegg D. Styrets forslag til vedtak: Styret støtter forslaget til vedtak med følgende begrunnelse: Astor ønsker å bidra til forutsigbarhet både for egne medlemmer og utviklingen av trøndersk hockey. Viktigheten av å se dette i et langsiktig perspektiv understrekes. Sak 11: Kontingenter Sak 11.1: Fastsette medlemskontingent Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingenten fastsettes til kr 200 pr år. Sak 11.2 Fastsette treningsavgifter og slipeavgifter Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift og slipeavgift for sesongen 22/23. Sak 12: Vedta budsjett Idrettslagets budsjett for 2022 er vedlagt i Vedlegg E - 4 -

5 Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2022 godkjennes. Sak 13: Behandle organisasjonsplanen og styringsdokumenter AIHK-HDBK Sportsplan Sak 13.1: Info om sportsplan Det er utarbeidet utkast til idrettslagets sportsplan (AIHK-HDBK-002) som vil bli overlevert til sportslig utvalg og neste styre for ferdigstillelse ila Styrets forslag til vedtak: Sportsplanen (AIHK-HDBK-002) ferdigstilles i ledelse av sportslig utvalg innen utgangen av året Styret gis mandat til å kvalitetssikre og godkjenne sportsplan så fort denne er klar. Sak 14: Valg Årsmøtet 2021 gav styret i oppgave å nedsette sin egen valgkomité. Valgkomitéen har bestått av: - Frode Storesund (leder) - Mariken Halvorsen (medlem) - Lars Utseth (medlem) - Elisabeth Bania (varamedlem). Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022 er vedlagt i Vedlegg F. 14.3: Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 14.4.a-14.4.c: Leder av valgkomiteen, øvrige to medlemmer av valgkomiteen og varamedlem Forslag til vedtak: Bengt Eidem velges som leder. Kathrine Raaen og Margareta Viklund velges som medlemmer. Olav I Lien velges som vara

6 VEDLEGG A Årsmelding fra Styret 2021/22 Styrets sammensetning: Sesongen 2021/21 har styret bestått av følgende verv og personer: Leder Nestleder/barneidrettsansvarlig/politiattes tansvarlig/medlemsnett Styremedlem/sportslig leder Styremedlem/sekretær/jenteansvarlig/do mmerkontakt Styremedlem/kasserer Styremedlem/rekrutteringsansvarlig Styremedlem Første vara Andre vara Jørgen Knapskog Gunn Elin Harbak Olav Imset Lien Siver Moestue Tina Larsen Andreas Sagvang Eivind Aspen Jan Terje Skjetne Margareta Wiklund Kontollkomité har bestått av: Bård Skogstad og Runar Martinsen. Vara: Vegard Strand. Styrets arbeid Også denne sesongen har blitt noe preget av Covid-19, og styrets arbeid har derfor blitt preget av dette. Møter, sosiale tiltak, særskilte arrangementer, mm har dessverre vært vanskelig å gjennomføre. Mye tid har gått til å balansere regelverk mtp smittevern mot ønsket aktivitet for barna og ungdommen vår. Det har vært avholdt 9 styremøter (hvorav 1 ekstraordinært) i løpet av perioden. Referater er ført, og protokoller har fortløpende blitt gitt tilgjengelig på klubbens nettsider via link Styret har vært beslutningsdyktig på alle møter

7 I løpet av året har styret jobbet med å gi en ramme som kvalitetsklubb via å etablere ulike styringsdokumenter definert i ulike kategorier: 1. Lovnorm. Gjeldende lovnorm inneholder bestemmelser som i stor grad er direkte gjengivelse av bestemmelser i NIFs lov. I den nye lovnormen erstattes dette med henvisninger med lenker til de enkelte bestemmelsene i NIFs lov. Astors lover oppdateres ihht dette. 2. Håndbøker a. AIHK-HDBK-002 : Sportsplan. En meget viktig oppgave for dette styret har vært å sikre ferdigstillelse av en sportsplan. Dette arbeidet ble dessverre ikke helt ferdig fullført, men et gjennomarbeidet utkast blir overlevert neste sportslig utvalg for ferdigstillelse og godkjenning av neste styre. 3. Instrukser/retningslinjer a. AIHK-INST-004 : Smittevern (Covid-19) - ble under sesongen erstattet av Trondheim kommunes veileder: n/start b. AIHK-INST-006 : Drift av kafe. Ikke påstartet. c. AIHK-INST-007 : Kjøreplan hockeyskolen. Under utarbeidelse Den økte åpenheten ved å gjøre protokoller, håndbøker og instrukser tilgjengelig for alle medlemmer på nettsidene våre mener vi er viktig for å øke kvaliteten i den jobben styrene fra år til år gjør over tid. Når styret nå avslutter sin periode så står klubben mye bedre rustet til god og kvalitativ klubbdrift for framtiden. Smittevern: Denne sesongen har også vært noe preget av smittevernsbegrensninger grunnet Covid-19, dog i mindre omfang enn fjoråret. Styret ønsker å berømme spillere, støtteapparat og foreldre for stor forståelse av til dels sterkt inngripende tiltak. Klubben samlet har gjort en god dugnadsjobb i kampen mot pandemien. Vi ønsker å takke alle som har bidratt! Sportslig: Også denne sesongen har til dels vært preget av begrensninger som følge av Pandemi. Til tross for dette har man stort sett kunne trene som normalt, med innslag av restriksjoner, samt også fått spilt kamper i alle årganger, dog med en del avlysninger og utsettelser. Gjennom god dialog og samarbeid har vi utnyttet istiden godt og sørget for at alle har hatt et godt tilbud

8 Også de minste har vi gjennom samarbeid greid å holde i aktivitet ved å finne smidige løsninger i istiden, slik at disse ikke ble skadelidende under pandemien. I sommersesongen hadde alle lag fra U11 og eldre tilbud om ferdighetstrening med innleid ressurs (Christoffer Berger, M/S Elite) 1-2 ganger per uke. Det er gjort et fantastisk rekrutteringsarbeid under sesongen, ønsker å trekke frem den enorme innsatsen fra frivillige med uteisen på Dalgård, og samtidig sende en stor takk til Trondheim Bydrift. Uteisen er også en stor hjelp i det viktige rekrutteringsarbeidet. Det er svært viktig å bevare den gode dialogen med drift i vår egen ishall, må huske at de to det er viktigst å ha et godt forhold til er vaktmesteren og mattisen! Arrangementer i regi av Astor: 3V3-cup Skillscamp U13, U14 og U med Skills coach Magnus Hallin fra Svedjeholmen (Örnsköldsvik, Sverige) samt også for U10, U11 og U12 med Martin Jansson(Nidaros Jr. Elite) og Tobias Johansson(Utviklingsansvarlig NIHF). Astor har arrangert 2 aktivitetsdager, , og med innslag av NIHF's Pilotprosjekt 3v3 for eldre årganger fra U11 og oppover. (Dette utgikk på den siste grunnet Covid-begrensninger). Hockeyskole avviklet som normalt i uke 42-45, med stor oppslutning, og god hjelp fra U15-årgangen. Skøytedag på Dalgård Uteis, mange barn på isen, og god hjelp fra U14-årgangen. Vi har mottatt gode tilbakemeldinger på samtlige arrangement fra hockey-miljøet for øvrig og alle som har bidratt fortjener et solid klapp på skuldra! Astor arrangerer kvalifiseringspulje for U15 Forbundscup i Dalgård Astor arrangerer Regionlagsturnering U15 i Leangen Den besluttet Regionen å avvikle ordinært seriespill på stor bane for årgangene U11, U12 og U13. Bakgrunnen for dette ligger hovedsakelig i at det er store sportslige ujevnheter mellom lagene, som igjen medfører store resultatforskjeller. Bekymringen ligger i at man frykter frafall i flere av årgangene som følge av de store forskjellene, og man ønsker å finne bedre løsninger som skal være mer utviklende for alle nivåer i samarbeid med, og mellom klubbene. Astor er, og har vært, en proaktiv part som ønsker dialog mellom Region og klubber årgangsvis, for så snart som mulig å gjenoppta kampspill, samt også starte planlegging for seriespill neste sesong. Det ble den avholdt møte mellom Region, lagleder/trenere U11 og U12 samt breddeklubbenes sportslige ledere for å planlegge kampspill for resten av sesongen, samt starte dialogen om kampspill for neste sesong. Det ble enighet om gjennomføring for resterende av inneværende sesong for U11 og U

9 U13 er fortsatt uavklart, både inneværende sesong, og for kommende sesongs U14-serie

10 Rekruttering: Rekruttering er navet i klubbens eksistens og en aktivitet som alltid skal ha høyeste prioritet. Som følge av en kald vinter i forrige sesong, så har vi fortsatt med en rekordstor rekruttering. Men grunnet mangel på istid og fulle kohorter ble vi dessverre tvungen til å begrense markedsføringen. Om vi hadde hatt mer istid ville nok klubben lett kunne økt rekrutteringen betydelig. Det ble avviklet 4-ukers hockeyskole i uke for barn i alderen 4-10 år. U15 stilte opp med både ungdommer og foreldre, og bidro til en knirkefri gjennomføring av hockeyskolen, sammen med en større dugnadsgjeng fra klubben. Vår 4-ukers hockeyskole er et utmerket arrangement som knytter hele klubben sammen. Denne fellesdugnaden er et viktig DNA i klubben som forsterker tilhørigheten til klubben. Vi ser at mye arbeid faller på rekrutteringsansvarlig i klubben og på sikt bør man nok bli enda flinkere på å involvere flere ressurser i den viktige jobben med rekruttering. Rekruttering ellers har vært meget «pågående» gjennom hele sesongen. Vi har ikke takket nei til deltakere, men vi føler på at mikro er sprengt ift antall barn. Søndag 20.februar så arrangerte vi skøytedag på uteisen vår. Her telte vi på det meste 300 personer på isen, og tok et totalt estimat på deltagere. Vi delte også ut 180 medaljer til barn som gjennomførte hinderløype. U14 stilte opp med kiosk, skøytesliping etc. De tømte kiosken flere ganger og måtte etterfylle. Kjempesuksess. Søndag 6.mars så arrangerte alle klubbene felles skøytedag på Leangen idrettspark. Tanken bak arrangementet var et felles fokus på rekruttering i kretsen. Samtlige lag stilte med representanter for å vise bredden i midt-norge. Det ble til sammen utlevert 160 medaljer på vegne av kretsen. I påvente av at Tiller IL, avd ishockey skal komme i gang med skøyte og hockeyskole igjen er følgende skolekretser rekrutteringsområde for Astor: Bratsberg, Breidablikk, Byåsen, Dalgård, Flatåsen, Hallset, Hårstad, Ila, Kattem, Kolstad, Nyborg, Nypvang, Okstad, Romolslia, Rosten, Rye, Saupstad, Sjetne, Spongdal, Stabbursmoen, Stavset, Tonstad, Åsheim og Åsveien. Dette er 24 skolekretser. Per nå er Astor veldig dyktig på rekruttering på de fire-fem nærmeste skolekretsene fra Dalgård, men har mye å hente mtp skolekretsene utenfor disse. Under finnes en oversikt over aktive medlemmer (aktivitetstall som idrettsrådet benytter i sin utregning av istid mellom is-idrettene). Dette er tall per 21. mars. Tabellen viser også forskjellen fra i fjor til i år, der vi ser en liten økning i aktive barn og ungdommer i klubben. Sekretæren har hatt ansvar for medlemsregistreringen og kontinuerlig meldt ut medlemmer som har sluttet underveis. Derfor er tallene under reelle tall som godt korrelerer med de som

11 deltar regelmessig på trening. Vi ser også en økning på menn 20+, som skyldes at oldboys og 4. div har fått lov til å gjenoppta trening/kamper etter Covid-19. Jenter Gutter Alder Diff Uteis: Også i år har klubben anlagt uteis. Denne sesongen økte vi størrelsen på isen til ca 50x60m. Det har blitt brukt utallige timer for å holde/vedlikeholde uteisen på anlegget. Sesongen har vært veldig skiftende så isen har blitt lagt fra bunnen av tre ganger. Dette krever mye arbeid. Vi har investert i en ATV med snøfres, skjær og vannevogn. I tillegg til dette så har vi inngått et samarbeid med Trondheim Bydrift ift lån av utstyr, samt at de også bidrar på uteisen. Dette har fungert veldig bra. Når isen har vært bra, så er den blitt mye brukt. Både til organiserte treninger og til frileik for medlemmer og folk fra nærmiljøet. Nidaros brukte også isen da de ikke kunne trene inne. Når det er fint vær så har vi ca 500 besøkende på uteisen ila en helg. Det er ønskelig med kiosk, slipemuligheter og musikk i slike helger. Dette kan gjerne gå på rundgang på lagene, og er en god inntektskilde. Astor takker Trondheim kommune for at vi får lov å anlegge is på kunstgresset på Dalgård. Jentesatsing: Ansvarlig for jentesatsning i Astor ishockeyklubb har vært sekretær Siver Moestue. AIHK har vært representert på 2 av de 3 jentesatsningsmøtene som har vært arrangert i regi av regionen. Det har vært avholdt 1 foreldremøte for jentespillere på U10 med styremedlemmer tilstede, der målet har vært å kartlegge hva som er viktig for å få med denne gruppen videre. Vi har regelmessig stilt med ett eller flere rene jentelag på aktivitetsdager for U10 og yngre. Økonomi: Årsregnskapet for 2021 er ikke ferdigstilt pga manglende lagsregnskap. Forhåpentligvis har vi dette klart på årsmøte. Alle dokumenter blir fremlagt fortløpende

12 Astor Café: Kafeen kunne denne sesongen gjenåpnes etter pandemi. Etter en innledende periode med lav inntjening/underskudd pga oppbygging av varelager/innkjøp av forbruksmateriell, er det nå god inntjening og godt besøk i kafeen. Møter/seminarer/kurs: Astor ishockeyklubb har vært representert på møter, seminar og kurs i regi av NIHF Region Midt og NIHF: Møter: - NIHF Region Midt, klubbledermøter - NIHF Region Midt, sportslig ledermøter - NIHF Region Midt, rekrutteringskomiteen Seminar: - Trenerkurs Intro - flere deltakere - Turneringsadmin og Hockey Live - flere deltakere - Ungdomsseminar NIHF: Dessverre ikke arrangert denne sesongen - Kurs: - Dommerkurs i regi av NIHF Region Midt, dommere - Sekretariatkurs i regi av NIHF Region Midt, representanter fra lagene - Laglederkurs i regi av NIHF Region Midt, lagledere - Førstehjelpskurs i regi av NIHF Region Midt, flere deltakere - Verv i krets og forbund: NIHF Region Midt: Siri Kjeldsberg, utdanningskomitéen NIHF Region Midt Frode Storesund, og Bård Nilssen; anleggskomité NIHF Region Midt NIHF: Helene Martinsen, vara forbundsstyret Elisabeth Myhre Johansen, Ankeutvalget Oppsummering aktiviteter i klubben i sesongen 2021/22:

13 Aktiviteter: 3v3 cup oppstartscup - arrangør Astor U15 Astor skills camp arrangør Astor U14 Aktivitetsdag - arrangør Mikro Aktivitetsdag - arrangør Mini Skøyte & hockeyskole - arrangør hele klubben & Astor U15 Skøytedag på Dalgård idrettspark. Skøytedag på Leangen idrettspark (samarbeid med alle klubber). Hockeyfritidsordning (HFO) - avholdt gjennom det meste av sesongen med hjelp av innleide ressurser fra Nidaros Elite og Trondheim Hockeyshop HockeyAkademi (HA) - avholdt gjennom det meste av sesongen med hjelp av innleide ressurser fra Nidaros Elite og Trondheim Hockeyshop. Frigåing. Innledningsvis begrenset til kohorter, fra januar åpnet for regulær frigåing for alle årganger.. Følgende planlagte arrangementer ble avlyst grunnet Covid-19 3v3 cup romjulen - arrangør Astor U13 - avlyst grunnet Covid-19 Hockeybyttedag - arrangør styret - avlyst grunnet Covid-19 Astors juleavslutning - arrangør styret - avlyst grunnet Covid-19 Astor jentetreninger - arrangør jentekomité - avlyst grunnet Covid-19 Sportslige aktiviteter Påmeldte lag Sesongen 2021/22 har Astor ishockeyklubb med lag i følgende serier: - 1 lag i 4. divisjon kretsserie - 1 lag i Veteran kretsserie - 1 lag i U15A landsserie (2007) - 1 lag i U15B landsserie ( ) - 1 lag i U14 kretsserie (2008) - 1 lag i U13 kretsserie (2009) - 3 lag i U12 kretsserie (2010) - 3 lag i U11 kretsserie (2011) - Utøvere U9 og U10 - Utøvere mikro og U8 - Deltakere ishockeyskole Årsberetning fra lagene er vedlagt i vedlegg B: Styret takker alle som har bidratt med dugnadsarbeid for å drive og utvikle klubben. En stor takk til Trondheim bydrift for godt samarbeid. Til slutt en takk til alle medlemmene som har gjort en innsats for driften av klubben, bl.a. lagledere, materialforvaltere, trenere og

14 cafédrift. Til slutt ønsker vi å komme med en oppfordring til alle for neste sesong om å framsnakke trøndersk ishockey. Sammen er vi sterke! På vegne av styret i Astor ishockeyklubb Trondheim, 23. mars 2022 Jørgen Knapskog Gunn Elin Harbak Siver Moestue Olav Lien Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Tina Larsen Styremedlem Andreas Sagvang Styremedlem

15 VEDLEGG B Info fra lagene På de neste sidene følger info fra de ulike lagene i klubben

16 SENIORVIRKSOMHET: Mamas/Papas: Aktivitet: Ingen grunnet Covid-19 Trener: Nei. Lagledere - Stig Christiansen Antall spillere: Et enormt potensiale Old Boys: Se egen beretning. 4.divisjon: Aktivitet Regionalt seriespill Trener Thomas Leonhardsen Lagleder - Thomas Leonhardsen Antall spillere: 20 spillere har deltatt i seriespill. Per 15. mars har laget spilt 10 kamper og ligger på 5. plass i serien

17 Astor U15 sesongen 2021/2022 Hovedtrenere: Eirik Iversen Assisterende trenere: Petter Hegle, Truels Lone Lagledere: Tom-Erik Kroknes, Margareta Viklund Materialforvaltere: Bård Nilssen, Johan Hansson Truppen har i år bestått av 23 spillere, 21 født 2007 og 2 født Av disse spillerne var det 9 som meldte overgang fra RIHK i forkant av sesongen. Gruppa har hatt 4 istreninger i uka samt 1 barmarksøkt hver uke og yoga annenhver uke i gymsalen på Dalgård skole. I tillegg har vi kjørt teknikktrening og styrketrening i ishallen før/etter istrening. Laget har deltatt i nasjonal serie i U15A og har sikret en plass blant topp 3 i tabellen. Mange spillere har dessuten bidratt i Astors lag i den nasjonale U15B-serien. I februar deltok laget på Victor Hedman Trophy i Örnsköldsvik. Laget kom på 5:e plass. Av sesongen gjenstår kval til Forbundscupen mars og eventuelt sluttspill i Forbundscupen april. Følgende dugnadsarbeid har blitt gjennomført: Dopapir Hjelpere på/utenfor is ifb hockeyskolen Frukt og smoothie Skills Camp Vask av vant Vask av cafe og kjøkken Salg (lodd, kiosk, mat til bortelag) ifb hjemmekamper

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 Sesongrapport U13 Sesongen 2021/2022 Hovedtrener: Jean-Sebastien L Heureux Hjelpetrener: Stig Tommy Dahl Lagleder: Siver Moestue Materialforvalter: Svein Erik Bangsund Lagstamme & antall lag Antall aktive per 15. mars 2022: 12 utespillere/2 keepere Antall lag påmeldt i regional serie: 1 Det var ingen spillere født 2009 som sluttet etter forrige sesong. I løpet av sesongen har det kommet 2 nye spillere til treningsgruppa. Frafall er dermed ikke noe umiddelbart problem, men et par spillere født 2009 som har trent sammen med 2010 har gitt seg i løpet av pandemien. Generelle kommentarer Det ble relativt tidlig klart at også sesongen 2021/22 kunne bli preget av smittevernsbegrensninger. Laget bestemte derfor å melde seg på et relativt stort antall utenbys turneringer, for å øke sannsynligheten for at i alle fall noen turneringer skulle kunne bli avholdt. Laget har hatt et stort fokus på spillerutvikling og treningsglede, og har trent 3-4 ganger på is hver uke. I tillegg har det vært kjørt en barmarksøkt per uke de fleste ukene. Spillere som bor i nærområdet har vært på frigåing 4-5 ganger per uke etter skoletid, i tillegg til at noen spillere har deltatt på Hockeyakademiet. Vi har også innført morgentrening + frokost, som en relativt stor andel av spillerne deltar på. Totalt sett har derfor de fleste spillerne vært på is minst 4 ganger per uke, mens de ivrigste gjerne har trent 8-9 ganger i uken. Vi har et godt samarbeid med 2010, og flere av deres spillere har deltatt både på trening og i kamp. Vi har også hatt et betydelig antall spillere som har deltatt på trening og kamp med Sportslige aktiviteter Sesongen startet med deltagelse på 3 vs 3 cup i Dalgård ishall i august. Selv om det ikke telles mål eller kåres vinner her, leverte vi betydelig flere positive mestringsopplevelser foran motstandernes mål enn det motstanderne våre gjorde foran vårt mål. Mange av spillerne deltok på Astor skills camp m. Magnus Hallin i september

22 I september var vi også en helg på Østlandet, der vi spilte 2 treningskamper mot Furuset 2008/2009, samt deltok på Eagles Cup hos Holmen der vi møtte Hasle/Løren, Grüner og Holmen. Resultatmessig var også denne helgen en suksess. I oktober deltok laget på Dragons Cup på Hamar. Vi spilte mot VIF Hvit, Sparta, Hasle/Løren, SIL Blå, Furuset og SIL Gul. Den store pokalen ble med hjem til Trondheim. Laget var påmeldt flere cuper i desember/januar, men disse ble avlyst på grunn av smittevernsrestriksjoner. Kamptilbudet i regional serie har vært dårlig. Vi har spilt 9 kamper mot Wing, LIHK og RIHK. Det er kun kampene mot RIHK som har vært jevne. Serien ble kansellert i mars. Laget planlegger å delta på Lill-strimma Cup i Timrå og RIHK Invitational i Trondheim på tampen av sesongen. Sosiale aktiviteter Det har vært arrangert grøtfest og julebord, og det har oppsiktsvekkende ofte vært servert pizza eller kake etter trening. Dugnader/økonomi Lagsregnskapet for 2021 balanserer på rundt kroner. Inntektene var noe høyere enn utgiftene, blant annet fordi en del spillere har opparbeidet seg personlige dugnadsmidler. Vi har deltatt på dopapirdugnader og telledugnader i regi av kommunene, men har likevel måttet kreve inn egenandel på utenbys turneringer. Annet Nei. Trondheim, , Siver Moestue

23 Sesongrapport U11 Sesongen 2021/2022 Lagleder(e): Carolyn Rosten og Hanne Hovde Bye Hovedtrener(e): Knut Arne Harbak og Erik Sundqvist Hjelpetrenere: Trond A. Øvrum, Lars Erik Juul, Terje N. Andersen, Nikolai Davydov, Andre Eide, Andreas Skjetne, Bengt Eidem, Bjørn Onshus, Iver Søbstad-Andersen (Nidaros U18) Materialforvalter(e) Jøran Kjørsvik (lag), Søren Dubbe (keepere) Støtteapparat (andre): Ingebjørg Tiller Øvrum (sosial komite), Bengt Eidem (sosiale medier ++) Lagstamme & antall lag U11 Pr. 14/ teller U11 gruppen 34 stk. aktive spillere Antall lag påmeldt i lokal serie: 3 33 født født 2010 (nedsøkt) 30 utespillere - 4 målvakter 31 gutter - 3 jenter Vi har hatt 4 frafall, og tilvekst på totalt 8 nye spillere gjennom sesongen Gruppen er sammensatt av spillere tilhørende 13 ulike skolekretser Generelle kommentarer Sportslig aktiviteter Barmarkstreninger (2 ganger i uken) fra og med 6. juni til isen ble lagt i Dalgård Ishall (skolestart) Gjennom sesongen har U11 hatt tre faste treninger på is i uken: mandager (1t), tirsdager (45min), torsdager (45min). Totalt 2,5 t pr uke. I oktober ble det arrangert 2 treningskamper på stor bane (5v5) mot LIHK. Laget har deltatt med 3 lag i lokalserien (NIHF Region Midt U11): o Astor Blå (fikk 6 oppsatte kamper) o Astor Burgunder (fikk 8 oppsatte kamper) o Astor Hvit (fikk 6 oppsatte kamper) o Vi har rotert på spillere slik at alle har fått muligheten til å spille med alle. Vi har samtidig hele tiden forhørt oss med de som har spilt færrest kamper først. Konsekvent. Av ulike årsaker som covid, annen sykdom eller familieplaner har noen spillere likevel spilt noen få færre kamper enn andre. o Spillerne har fått spille kamper i snitt. Laget har i perioden august-november deltatt på 4 stk. 3v3 arrangement (2 arrangert av Astor, 1 av RIHK, 1 av LIHK) Februar reiste vi til Åndalsnes der Isfjorden hadde invitert til hockey-helg (Winter Classic). Lørdag bestod av 3v3 kamper, søndag av en 5v5 kamp. Arrangementet og turen var en kjempesuksess. 18.mars er vi invitert på 3v3 cup mot Leangen under deres treningstid, og 20.mars inviterer vi de til 3v3 cup hos oss under vår treningstid (ekstra treningstid som vi har fått tildelt). 1-3 April reiser laget til Østersund og deltar på «ICA Kvantum Cup» (30 spillere er påmeldt). Dette er ny dato/cup-navn på Ulf Dahlen Cup en som opprinnelig skulle avholdes i Januar. Grunnet covid og retningslinjer ble denne flyttet til april. Kampformat i denne cup en er 3v3. 12 spillere fra U11 har deltatt på HFO denne sesongen. Disse har rett etter HFO deltatt på U11-treningen (mandager). Hospitanter (pr.d.d.) o 7 stk. U11 ere har hittil i sesongen deltatt på en eller flere kamper på U12. o 9-10 stk. U11 ere har hittil i sesongen deltatt på en eller flere U12 treninger.

24 o o Vi har invitert hospitanter (fra U10) til å være med på noen av våre lokalserie kamper. Her har totalt 3 stk. U10 spillere fått invitasjon til å spille 5 kamper hver. Grunnet sykdom eller andre praktiske årsaker, ble fordelingen i faktisk spilte kamper: 5, 3, 2. I tillegg har vi også hatt hospitanter på treningene våre, dette fra både U10, U12, U13 og U14. Når det gjelder de to siste (U13 og U14), har dette vært to spillere som startet med hockey i år. U14 spilleren trente med oss fra ca. September 2021 til og med februar Han ble da flyttet opp i treningsgruppen til U12. Sosiale aktiviteter Covid-situasjonen har gjort det utfordrende å ha sosiale arrangementer utover treningene. Vi planlegger derfor å få til flere sosiale arrangementer fremover, nå som smittesituasjonen tillater det. Uteisbanen på Dalgård har vært i flittig i bruk når været har tillatt det. Under vinterferien var det mange av spillerne og foreldre som møttes for løkkehockey i finværet. Søndag 6.mars hadde vi tre hjemmekamper mot Isfjorden og Leangen hockey. De to første kampene var seriekamper, mens den siste ble treningskamp siden kretsen kansellerte resten av sesongen. Vi ønsket å gjøre litt stas på våre gjester, og inviterte derfor alle spillere fra de tre lagene på pølser og saft i kafeen mellom/etter kampene. Dette var et tiltak som ble tatt veldig godt imot. Dagen før var det mange av spillerne og foreldre som var publikum når Nidaros Elite spilte kvalik-kamp mot Narvik. Dugnader/økonomi Laget har god økonomi med rundt kr på lagkontoen. I løpet av sesongen har vi deltatt på følgende dugnader for å få inn penger: 31.oktober hadde vi vår første hjemmekamp og hadde da hadde vi kakesalg på tribunen med ok fortjeneste. Vi hadde tribunesalg under 3v3-cupen som Astor arrangerte i høst og hadde god fortjeneste. I november var vi med på bambusa-dugnaden og tjente kr til lagkassa (23 solgte familiepakker). I januar var vi med på kjøkken- og dopapirdugnaden og vi hadde bra oppslutning blant foreldre. (Totalt kjøpte vi 46 sekker dopapir 26 sekker kjøkkenpapir). Dugnader under arrangementer: Vask av garderober: deler av høsten har foreldre bidratt med vask av garderober før/etter treninger. Dette avsluttet vi når det ikke lenger var påkrevd. Under hjemmekampene har vi hatt en fin gjeng med foreldre som har stilt opp i sekretariatet. Vi har nå 7 foreldre som har god kontroll på sekretariatsoppgavene (de fleste av disse har deltatt på kurs), og 5-6 som er under opplæring. Fra midten av januar til midten av februar hadde laget kiosk-vakter i Astor-kafeen. Sosialt ansvarlig fikk med seg flere foreldre til å forberede og servere pølser og saft når vi hadde besøk av Isfjorden og Leangen hockey 6.mars. Annet Lokalserien på stor bane (5v5) ble, med umiddelbar virkning, kansellert etter kamphelgen 6.Mars Krets jobber med å finne alternativer til disse kampene, med annet spillformat og struktur. I skrivende stund, er ikke dette alternativet avklart. Derav står spillerne uten oppsatte kamper, og klubbene må selv sørge for å lage egne alternativer. Generell kommentar: Det finnes ingen terminliste for sesongen fra krets/forbund. Kampene blir forløpende berammet underveis sesongen gjennom. Dette skaper dårlig forutsigbarhet. Da kampavvikling er i helger, finner vi det enda viktigere at en terminliste etterstrebes å få på plass slik at man kan planlegge bedre. Sammenlignet med andre idretter i byen virker dette noe uprofesjonelt.

25 Istidsmalen ble poengtert som et vanskelig tema av 2011-årgangen i fjor. Spesielt problematiserte vi at det ble for mange endringer i istidene gjennom sesongen. Dette punktet har vært mye bedre i år da vi har beholdt de samme tidene gjennom sesongen (med unntak under hockeyskolen). Vi har dog fått føle på at alle våre treninger denne sesongen startet veldig tidlig. Treningene har startet 15:45, 16:45 og 17:00, og dette har dessverre medført til at flere ikke har rukket seg på alle treninger (både spillere og trenere). Vi har i siste del av sesongen også hatt med oss en spiller fra Nidaros U18 inn i trenerteamet. Dette som et steg i å tilrettelegge for bygging av erfaring blant trenerspirer. Han har kommet veldig godt inn i gruppen, dyktig med barna og vi anser dette til å ha fungert meget godt. Trondheim, Carolyn Rosten og Hanne Hovde Bye

26 Årsberetning Astor U10- sesongen 2021/2022 Antall aktive spillere (antall som har deltatt på trening i 2022) 25 Jenter: 10 Gutter: 15 Tilkomst: 13 Alder: 2012: : : 4 Treningshverdag Trent med 2013 to ganger i uken (tirsdag og lørdag) Kamphverdag Deltatt på 3 aktivitetsdager etter nye retningslinjer. Noe amputert pga korona. En fast keeper. Lederteam Lagledere: Jørgen Pedersen og Ina Killingberg Trenere (på is): Lars Skanke, Rune Selnes, Erling Ytterås, Thomas Lakeman Materialforvalter: Erling Ytterås Lagledere: Lars Skanke, Rune Selnes, Erling Ytterås, Thomas Lakeman, Andrejs Kalnacs, Ina Killingberg Highlights: Stor rekruttering inneværende sesong Mistet noen gjennom Covid Stor jenteklasse som fungerer veldig bra

27 Sesongrapport U9 Sesongen 2021/2022 Hovedtrener: Stig Tommy Dahl Hjelpetrenere: Christopher Wannebo Sindre Eriksen Bente Kvitland Kristian Bjerkan Lars Erik Børke Lagleder(e): Jannicke Fremstad Monica Skavdal Skjetne Materialforvalter(e): Jan Terje Skjetne Thomas Fjær Terje Halseth Lagstamme & antall lag Antall spillere registrert i Spond per : 34 (hvorav 4 jenter). 9 lag har vært påmeldt totalt 5 aktivitetsdager. Generelle kommentarer [Informasjonsflyt, antall foreldremøter, osv] Det er avholdt 1 foreldremøte, Vi sliter med å få foreldre inn i støtteapparatet, vi mangler sosialkontakter og SoMe ansvarlig. Spond brukes som hoved infokanal til foreldre. I tillegg har vi egen facebook side. Sportslig aktiviteter Aktivitetsdager: Det var i utgangspunktet planlagt 7 aktivitetsdager for U9 sesongen 2021/2022, men det en ble avholdt 5 pga situasjonen med korona pandemien. Astor har arrangert 2 av dem. Sensitivity: Internal

28 Winter Classic: Som følge av at U9 mistet treningstid på hverdager i en periode og avlyste aktivitetsdager pga Covid restriksjoner arrangerte vi Winter Classic på uteisen til Astor. Alle deltakere fikk premie. Helbanekamp/show: Vi har hatt 2 helbanekamper for U9 og 2 helbanekamper sammen U10. Her har vi hatt lys/røyk show på alle kampene. Treninger: Trener sammen med U10 denne sesongen, tirsdager og lørdager. Vi fikk igjen denne sesongen utfordringer med covid restriksjoner der vi måtte trene i mindre grupper og mistet istid på hverdager og fikk endret treningstid i en periode. U9 og U10 trente separat da det var restriksjoner på gruppestørrelser. Kurs trenere: Ingen trenere har vært på kurs denne sesongen. Sosiale aktiviteter: Grilling og kakao etter Winter Classic Halloween med lys/røyk show og godis etter trening Julemarkering med nisser på slutten av treningen med godteposer Kveldsmat etter trening (taco) Felles invitasjon til Nidaroskamp på Leangen Dugnader/økonomi: Salg kaffe, brus og kaker på tribune under 2 aktivitetsdager Bambusa dugnad Skrapelodd på Spond Sensitivity: Internal

29 Trondheim, Monica Skavdal Skjetne Jannicke Fremstad Lagledere U9 Sensitivity: Internal

30

31

32 VEDLEGG C Regnskap for 2022 med kontrollkomitéens beretning På de neste siden følger regnskap for 2022, samt kontrollkomitéens beretning

33 VEDLEGG D Innkomne saker Fra Stig Tommy Dahl, pr mail : Astor ishockeyklubb sin holdning til Trønderstigen. Trønderstigen slik den fremstår pr. i dag fordrer i utgangspunktet en samling av spillere fra og med U16 nivå i Nidaros hockey. Astor ishockeyklubb vil om denne modellen følges kategorisk, kun ha sportslig tilbud til sine medlemmer fra og med mikro til og med U15 (pluss 4. divisjon og Oldboys). Astor ishockeyklubb ønsker derfor ikke å forplikte seg til kategorisk etterlevelse av Trønderstigen som eneste løsning. Det er samtidig viktig for klubben å ikke utelukke samarbeidet gjennom Trønderstigen. En avgjørelse om videre satsning i klubben må eventuelt avgjøres av flere faktorer, slik som: årskullets størrelse, istid kan løses (uten at dette gir negative konsekvenser for andre årskull i klubben) samt at et forsvarlig budsjett utarbeidet av aktuelt årskull kan fremlegges og vedtas i klubbens styre. Forslag til vedtak: Astor ishockeyklubb er positive til Trønderstigen slik den fremstår pr. i dag med en samling av spillere fra og med U16 nivå i Nidaros hockey, men understreker at dette ikke utelukker en videre satsning i klubben basert på nevnte kriterier. Styrets forslag til vedtak: Styret støtter forslaget til vedtak med følgende begrunnelse: Astor ønsker å bidra til forutsigbarhet både for egne medlemmer og utviklingen av trøndersk hockey. Viktigheten av å se dette i et langsiktig perspektiv understrekes

34 VEDLEGG E Budsjett for 2023 Budsjettet ligger som en del av regnskapet. Se vedlegg C

35 VEDLEGG F Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022 Til årsmøtet i Astor ishockeyklubb Trondheim, Valgkomiteens innstilling Styret i Astor ishockeyklubb består ifølge idrettslagets lov av leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer. En enstemmig valgkomite innstiller følgende kandidater til styret: Leder Jørgen Knapskog Nestleder Gunn Elin Harbak Styremedlem 1 Tina Larsen (kasserer*) Styremedlem 2 Siver Andreas Moestue (sekretær*) Styremedlem 3 Stig Tommy Dahl (sportslig*) Styremedlem 4 Tim Zackarias Jesper Forssén (sportslig*)

36 Styremedlem 5 Andreas Amadeus Sagvang (rekruttering - hockeyskole*) *Valgkomiteen understreker at styret konstituerer seg selv, og selv fordeler roller og ansvar mellom de fem styremedlemmene. Rollene i parentes viser kun valgkomiteens metodikk, basert på de tradisjonelle rollene i Astor hockeys styre. De fem kandidatene velges uansett kun som styremedlemmer av årsmøtet. Vara 1 Jan Terje Skjetne (rekruttering nærmiljø, uteis**) Vara 2 Carolyn Rosten (rekruttering jentehockey**) **Valgkomiteen understreker at styret beslutter selv hvor sterkt de drar inn vararepresentanter. Siden det er et arbeidende styre velger vi likevel å vise hvilke roller vara kan ha i et arbeidende styre. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble oppnevnt av årsmøtet den , og vi har jobbet mot å få på plass et godt og velfungerende arbeidende styre. Vi har hatt dialog med eksisterende styre om gjenvalg og det har også kommet inn flere tips om nye kandidater. I arbeidet med styresammensetningen har komiteen tilstrebet en balanse mellom kontinuitet og nye styremedlemmer, og det har vært et genuint mål å få mest mulig likevekt mellom begge kjønn. På årsmøtet i 2021 ble det ytret ønske om kandidater som er eksterne i større eller mindre grad. Også dette året har vi derfor to kandidater som vi anser falle inn under denne kategorien gjennom innstilt leder og nestleder

37 Tidligere har Astor styret hatt én sportslig leder. Dette er en rolle som typisk krever svært høy arbeidsbelastning. Vi har derfor for neste sesong forsøkt å finne to styremedlemmer som sammen kan ta dette ansvaret. Hvordan styret konstituerer seg er opp til styret, men valgkomitéens forslag muliggjør at en slik sportslig leder rolle kan fordeles litt mer utover flere styremedlemmer enn før. Valgkomiteen har forsøkt å fordele styremedlemmer litt utover ulike årskull, men en styresammensetning for å jobbe for alle klubbens medlemmer har vært viktigere enn tilknytning til årskull. Valgkomiteen har forsøkt å finne et styremedlem som brenner for jentehockey. Vi har til slutt likevel kommet til at to kandidater på sport har gått over denne prioriteringen. Ishockeyforbundet har krav til at klubben skal ha et styremedlem som skal være jenteansvarlig. Vi har tillit til at styret utnevner en jenteansvarlig blant styremedlemmene som tar fokuserer og jobber godt for jentenes sak for neste sesong. Vi ønsker styret lykke til! Valgkomiteen har bestått av: Elisabeth V Bania Lars Utseth Frode A S Storesund

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ishavsbyen Kunstløpklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ishavsbyen Kunstløpklubb Til medlemmer i Ishavsbyen Kunstløpklubb 08.03.2018 Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ishavsbyen Kunstløpklubb Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.02.2018. Årsmøtet avholdes den 15.02.2018

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmøtet avholdes torsdag den kl. 18:00 på Sør Amfi, møterom Airball.

Årsmøtet avholdes torsdag den kl. 18:00 på Sør Amfi, møterom Airball. Til medlemmene i Arendals Turnforening Innkalling til årsmøte i Arendals Turnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening. Årsmøtet avholdes torsdag den 28.03.19 kl. 18:00 på Sør

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson, Tore Sunde, Stian Andre Heland (varamedlem).

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson, Tore Sunde, Stian Andre Heland (varamedlem). Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 14.03.2018 Årsberetning 2017 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Arendals Turnforening 2019

Protokoll fra årsmøte i Arendals Turnforening 2019 Protokoll fra årsmøte i Arendals Turnforening 2019 Protokoll fra årsmøte i Arendals Turnforening Årsmøtet ble avholdt 28.03.2019 kl 18 i Sør Amfi, møterom Airball. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.:

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.: 28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 19 delegater.

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vennesla Rytterforening for året 2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vennesla Rytterforening for året 2018 Til medlemmer i Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i for året 2018 viser til innkalling til årsmøte av 24.01.2019. Årsmøtet avholdes søndag 24. februar 2019 kl. 12:00 i varmestua på Vennesla Hestesportsenter.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2017 / 2018

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2017 / 2018 Årsberetning 2017 / 2018 Årsberetning 2017/2018 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 69.ordinære årsmøte 22.mars 2018 kl 1800. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Klubbens årsmelding for 2018

Klubbens årsmelding for 2018 Klubbens årsmelding for 2018 Behandle klubbens og styrets årsmelding 1. Møtevirksomhet i perioden 9 styremøter 1 årsmøte 1 ekstraordinært årsmøte 1 medlemsmøte Foreldremøter Lagledermøter 1 møte med president

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Agenda: Kun de gule utheva punktene skal behandles 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 18:00 på Sør Amfi, møterom Airball

Årsmøtet avholdes den kl. 18:00 på Sør Amfi, møterom Airball Til medlemmene i Arendals Turnforening Innkalling til årsmøte i Arendals Turnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening. Årsmøtet avholdes den 21.03.18 kl. 18:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2018

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2018 Årsberetning 2017 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator 5 er og 7 er lagene: Trenerkoordinator

Detaljer

Lov for Eggedal Idrettslag stiftet 20. januar 1894, revidert 16. januar 2014.

Lov for Eggedal Idrettslag stiftet 20. januar 1894, revidert 16. januar 2014. Lov for Eggedal Idrettslag stiftet 20. januar 1894, revidert 16. januar 2014. Vedtatt den Godkjent av idrettsrådet 1 Formål Eggedal Idrettslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 17

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 17 Protokoll fra årsmøte i Nyborg idrettslag Årsmøtet ble avholdt Nyborg skole i Trondheim mandag 18. mars 2019. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer som var

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Konstituerende årsmøte Tromsø svømmeklubb 2019

Konstituerende årsmøte Tromsø svømmeklubb 2019 Konstituerende årsmøte Tromsø svømmeklubb 2019 Sted: Thon Hotell Polar, Grønnegata 45 Tid og dato: Kl. 1900, 20. juni 2019 Saksliste ekstraordinært årsmøte Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Lillesand Fotballklubb på Lillesand ungdomsskole torsdag

Protokoll fra årsmøte i Lillesand Fotballklubb på Lillesand ungdomsskole torsdag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018 Protokoll fra årsmøte i Lillesand Fotballklubb på Lillesand ungdomsskole torsdag 15.02.2018 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Av de fremmøtte var det 16 stemmeberettigede

Detaljer

Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag Oslofjord Convention Center

Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag Oslofjord Convention Center Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag 21.4.2018 Oslofjord Convention Center Side 2 av 86 Innhold Åpning (kl. 1100)... 4 1. Godkjenne de frammøtte representantene... 4 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Nye Dalgård Ungdomshall

Nye Dalgård Ungdomshall Nye Dalgård Ungdomshall Nyhetsbrev fra styret i Astor ishockeyklubb, på klubbens 55-årsdag 24.11.2018 TRONDHEIM MED DEN ISHOCKEYKULTUREN SOM BYEN HAR TRENGER MINST 7-8 ISFLATER PER 2018. ASTOR ØNSKER Å

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

TIL ALLE KLUBBER. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest søndag 08. april.

TIL ALLE KLUBBER. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest søndag 08. april. TIL ALLE KLUBBER Det nærmer seg tid for Tinget 2018 i Norges Squashforbund. Tinget avholdes på Olympiatoppen Sportshotell Sognsvann søndag 06. mai kl 12.00 17.00. Forslag som ønskes behandlet må være styret

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE. Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb. Sortland, kl. 18:00-19:30

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE. Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb. Sortland, kl. 18:00-19:30 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb Sortland, 19.04.2017 kl. 18:00-19:30 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Innstilling: Årsmøtet godkjenner antall stemmeberettigede. Det

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

KRETSTING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 16.mars 2019 Scandic Hell

KRETSTING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 16.mars 2019 Scandic Hell KRETSTING 2019 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 16.mars 2019 Scandic Hell 1 Velkommen til Kretsting Nord- Trøndelag gymnastikk og turnkrets (NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøte. Vestbyen IL Svømming. Sakliste:

Årsmøte. Vestbyen IL Svømming. Sakliste: Vestbyen IL Svømming Årsmøte I henhold til Lov for Vestbyen IL Svømming, (godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 17.8.2012) 13 innkalles alle medlemmer med dette til årsmøte i Vestbyen IL Svømming

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Arendals Turnforening

Protokoll fra årsmøte i Arendals Turnforening Protokoll fra årsmøte i Arendals Turnforening Protokoll fra årsmøte i Arendals Turnforening Årsmøtet ble avholdt 16.03.2017 kl 17 i Sør Amfi, møterom Bøtte. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Antall

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Tromsø Storm Ungdom 2017

Protokoll fra årsmøte i Tromsø Storm Ungdom 2017 Protokoll fra årsmøte i Tromsø Storm Ungdom 2017 Sted: Langnes Ungdomsskole Dato: Mandag 19. juni 2017 Møtet åpnes kl. 18.10. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret ved styremedlem Ola Engelsen

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Årsmøte 2018 Nord-Odal Idrettslag

Årsmøte 2018 Nord-Odal Idrettslag Årsmøte 2018 Nord-Odal Idrettslag Prestberget 20.03.2018 1 Sak 1 - Godkjenning av stemmeberettigede Årsmøte godkjenner de opptalte stemmeberettigede, XX fremmøte medlemmer og XX fra styret. Sak 2 - Godkjenning

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Protokoll. ÅRSMØTET 2019 i Kristiansands Cykleklubb. 5. Mars 2019 kl. 18:00-19:30

Protokoll. ÅRSMØTET 2019 i Kristiansands Cykleklubb. 5. Mars 2019 kl. 18:00-19:30 KRISTIANSANDS CYKLEKLUBB - Org nr. 975 654 745 POSTBOKS 275 4663 KRISTIANSAND KCK.NO KCK@KCK.NO - 92 30 17 30 Protokoll ÅRSMØTET 2019 i Kristiansands Cykleklubb 5. Mars 2019 kl. 18:00-19:30 Rådhuskvartalet,

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Utgitt første gang: Revidert: Sportslig policy IHK Comet Halden. Side 1

Utgitt første gang: Revidert: Sportslig policy IHK Comet Halden. Side 1 Sportslig Policy for IHK Comet Halden Utgitt første gang: 28.02.2012 Revidert: 07.11.2017 Side 1 HENSIKT Hensikten med sports policy er å si noe om hva Comet står for, hvordan Comet skal jobbe som klubb

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Kaptein og assisterende kapteiner. Andreas Søberg Holte - Filip Nilsson og Kasper Skrettingland.

Kaptein og assisterende kapteiner. Andreas Søberg Holte - Filip Nilsson og Kasper Skrettingland. ÅRSRAPPORT FOR A-LAGET 2018/2019. En sesong midt på treet er ferdig. Gutta har 10 seiere og 8 tap. Vi er det eneste laget som har slått alle laga i 3. divisjon avdeling B og det ble til slutt en fjerde

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer