BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR kl. 18:00-22:00. Følgende varamedlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR kl. 18:00-22:00. Følgende varamedlemmer møtte:"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR kl. 18:00-22:00 Møteleder: Dag Egil Strømme Parti H Følgende medlemmer møtte: Marianne Rieber-Mohn Ola H. Borchgrevink Pedersen Truls Bergersen Wenche F. Berg-Olsen Frigg Winther Rugset Haakon Sandven Hilde Solberg Øydne Sebastian Lundahl Otterhals Cristin Xiaojun Liu Nikki Schei Finn Hebbe Johnsrud Johan Malvik Øystein Goksøyr Følgende medlemmer hadde gyldig forfall: Lena Walle Følgende varamedlemmer møtte: Tom Major Coward Parti Ap Ap Frp Frp H H H H MDG MDG Sp V V Parti H Parti H Antall representanter: 15 Fra administrasjonen: Arthur Wøhni Svein Finnanger Jannike Hovland Berit Inger Øen Åsa Kihlander Nes Stig Olai Kapskarmo Kommunaldirektør Kommunalsjef Kommunalsjef Kultursjef Enhetsleder Spesialrådgiver/utv.sekretær

2 2 SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel 106/21 Godkjenning av protokoll 107/21 Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan /21 Budsjett og økonomiplan tilleggsinnstilling 109/21 Orientering om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan /21 KOSTRA-nøkkeltall Analyse av ressursbruk og tjenestedata for Bærum, sammenlignet med ASSSkommunene og Asker 111/21 Tilskudd til kulturformål /21 Tilskudd til frivillighetstiltak 2022 (Frivillighetsmidler) 113/21 Naturtypekartlegging i Bærum 114/21 Hummerfredning 115/21 Hovedplan - vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø /21 Eiendomsstrategi /21 Referatsaker 118/21 Henvendelser og innspill Eventuelt

3 3 106/21 : Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte godkjennes slik den foreligger. Behandlingen i møtet: Votering: Protokollen ble enstemmig godkjent. MIK - 106/ : Vedtak: Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte godkjennes slik den foreligger. 107/21 : Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Budsjett og økonomiplan De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett og økonomiplanperioden. 2. Årsbudsjett 2022 A. Driftsrammer I. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt. B. Investeringsrammer I. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering (2A) og Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. C. Skatt I. Formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2022

4 4 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. D. Låneopptak 2022 I. Bærum kommune tar opp inntil millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens første ledd. II. Bærum kommune tar opp inntil 500 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser Behandlingen i møtet: MIK - 107/ : Innstilling: 1. Budsjett og økonomiplan De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, innenfor ansvarsområdet til Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett og økonomiplanperioden, med de endringer som fremkommer av behandlingen i møtet (se skjema nederst i protokollen). 2. Årsbudsjett 2022 A. Driftsrammer I. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt. B. Investeringsrammer I. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering (2A) og Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. C. Skatt I. Formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. D. Låneopptak 2022 I. Bærum kommune tar opp inntil millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens første ledd. II. Bærum kommune tar opp inntil 500 millioner kroner i lån til finansiering av videre

5 5 utlån til boligformål jf. Kommunelovens E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser /21 : Budsjett og økonomiplan tilleggsinnstilling Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan vedtas med tillegg av forslag til endringer innen driftsbudsjettet som vist i vedlegg 1 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2022 innarbeides i Økonomimelding I 2022 eller i egen sak dersom det blir store endringer. Behandlingen i møtet: Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. MIK - 108/ : Innstilling: 1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan vedtas med tillegg av forslag til endringer innen driftsbudsjettet som vist i vedlegg 1 i tilleggsinnstillingen. 3. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2022 innarbeides i Økonomimelding I 2022 eller i egen sak dersom det blir store endringer. 109/21 : Orientering om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan Kommunedirektørens forslag til vedtak: Revidert Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan (LDIP) legges til grunn for arbeidet med Handlingsprogram

6 6 Behandlingen i møtet: Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap LDIP tas til orientering. Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H De idrettsanleggene på Fossum som ligger i anleggsplanen skal ikke utsettes som følge av LDIP Votering: Rieber-Mohns forslag ble enstemmig vedtatt. Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt. MIK - 109/ : Innstilling: Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan tas til orientering. De idrettsanleggene på Fossum som ligger i anleggsplanen skal ikke utsettes som følge av langsiktig driftsanalyse og investeringsplan /21 : KOSTRA-nøkkeltall Analyse av ressursbruk og tjenestedata for Bærum, sammenlignet med ASSS-kommunene og Asker Kommunedirektørens forslag til vedtak: Rapporten KOSTRA-nøkkeltall 2020 tas til orientering. Behandlingen i møtet: Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. MIK - 110/ : Innstilling: Rapporten KOSTRA-nøkkeltall 2020 tas til orientering.

7 7 111/21 : Tilskudd til kulturformål 2022 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Tilskudd til kulturformål for 2022 og foreløpig tilsagn om tilskudd i 2022 fordeles i henhold til vedlegg 1 i denne sak. 2. Tildeling til tiltak innenfor rammen av sektorutvalgets ansvarsområde, men som ikke nødvendigvis omfattes av retningslinjene, fordeles i henhold til vedlegg Midler som ikke er fordelt i denne sak, kan fordeles utenom hovedsøknadsfrist. Tilskudd på inntil kr pr søknad kan fordeles administrativt, øvrige søknader legges frem til politisk behandling. Behandlingen i møtet: Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. MIK - 111/ : Vedtak: 1. Tilskudd til kulturformål for 2022 og foreløpig tilsagn om tilskudd i 2022 fordeles i henhold til vedlegg 1 i denne sak. 2. Tildeling til tiltak innenfor rammen av sektorutvalgets ansvarsområde, men som ikke nødvendigvis omfattes av retningslinjene, fordeles i henhold til vedlegg Midler som ikke er fordelt i denne sak, kan fordeles utenom hovedsøknadsfrist. Tilskudd på inntil kr pr søknad kan fordeles administrativt, øvrige søknader legges frem til politisk behandling. 112/21 : Tilskudd til frivillighetstiltak 2022 (Frivillighetsmidler) Kommunedirektørens forslag til vedtak: Tilskudd til frivillighetstiltak (Frivillighetsmidler) for 2022 fordeles som redegjort for i denne saken. Behandlingen i møtet: Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. MIK - 112/ : Vedtak: Tilskudd til frivillighetstiltak (Frivillighetsmidler) for 2022 fordeles som redegjort for i denne saken.

8 8 113/21 : Naturtypekartlegging i Bærum Kommunedirektørens forslag til vedtak: Redegjørelse om naturtypekartlegging i Bærum tas til orientering Behandlingen i møtet: Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig tatt til orientering. MIK - 113/ : Vedtak: Redegjørelse om naturtypekartlegging i Bærum tas til orientering 114/21 : Hummerfredning Kommunedirektørens forslag til vedtak: Bærum kommune søker Fiskeridirektoratet om etablering av permanent fredningssone(r) for hummer i Bærum sjøområde. Behandlingen i møtet: Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. MIK - 114/ : Vedtak: Bærum kommune søker Fiskeridirektoratet om etablering av permanent fredningssone(r) for hummer i Bærum sjøområde. 115/21 : Hovedplan - vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Høringsdokumentet for hovedplan vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø legges ut til offentlig ettersyn.

9 9 Behandlingen i møtet: Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. MIK - 115/ : Vedtak: 1. Høringsdokumentet for hovedplan vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø legges ut til offentlig ettersyn. 116/21 : Eiendomsstrategi Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Kommunedirektørens redegjørelse om eiendomsstrategi for vedtas som grunnlag for videre forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsvirksomhet. 2. Eiendomsstrategien oppdateres ved behov i løpet av strategiperioden, senest innen utgangen av Behandlingen i møtet: Forslag fremmet av Johan Malvik, V Eiendomsstrategien sendes tilbake til Kommunedirektøren og revideres i tråd med følgende innspill: Eiendomsstrategien har gode hovedmål, visjoner og intensjoner. Det savnes allikevel en bedre integrasjon med kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi. De politiske visjonene i samfunnsdelen bør reflekteres tydeligere. Delmålene bør i større grad avspeile hovedmålene, og Eiendoms samfunnsutviklerrolle bør vies større fokus. Votering: Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Malviks forslag, ble kommunedirektørens forslag vedtatt med ti stemmer (6H, 2Ap, mot Malviks forslag som fikk fem stemmer (2MDG, 2V, og falt. MIK - 116/ : Innstilling: 1. Kommunedirektørens redegjørelse om eiendomsstrategi for vedtas som grunnlag for videre forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsvirksomhet. 2. Eiendomsstrategien oppdateres ved behov i løpet av strategiperioden, senest innen utgangen av 2026.

10 10 117/21 : Referatsaker Forslag til vedtak: Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Dokumentnummer Tittel 1. Svar på spørsmål fra representanten Marianne Rieber-Mohn (AP) 2. Vedtaksformulering LDIP 3. Spørsmål og svar stilt i Framsikt 4. bedrevann - tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester, resultat Spørsmål og svar i Framsikt pr Notat om status i Bærum kommunes arbeid mot ensomhet 7. Spørsmål og svar til hovedutvalg Miljø, idrett og kultur (MIK) sitt møte 11. november Behandlingen i møtet: Votering: Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering. MIK - 117/ : Vedtak: Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. 118/21 : Henvendelser og innspill Forslag til vedtak: Dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Dokumentnummer Tittel 8. Budsjettinnspill for Bærum Kulturråd 9. Presentasjon og innspill budsjett og økonomiplan til MIK - Bærum elveforum 10. Fagforbundet Bærums innspill BØP Vernetjenestens kommentarer til BØP Søknad til Bærum kommune om driftstilskudd - Bærum tros- og livssynsforum 13. Innspill BØP fra Akademikerne 14. Sandvika-lykke søknad 2022

11 Ekstraordinære forhold for idretten i Bærum - innspill til budsjett for Innspill behandling av LDIP i MIK-møte 11/ Til sirk i MIK utvalget - Innlegg fra FOSSUM IF vedr. Smiejordet Behandlingen i møtet: Votering: Dokumentene ble tatt til orientering. MIK - 118/ : Vedtak: Dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Eventuelt Dag Egil Strømme (H) viste til oppslag i media vedrørende flathogst og ba kommunedirektøren kommentere dette. - Kommunalsjef Finnanger besvarte at dette er regulert av skogloven og av markaforskriften og at all hogst må meldes fra til kommunen. Det er driveplikt og de som driver hogst må plante på nytt Dag Egil Strømme (H) fikk utvalgets tilslutning til at det kommer til behandling en revidert flerbruksplan for kommunens skoger. Truls Bergersen (Frp) tok opp at Statsforvalteren har gitt tillatelse til å male på deler av Kolsåstoppen og spurte hvilke rettigheter kommunen har som grunneier i en slik sak. - Kommunalsjef Finnanger bekreftet at Bærum kommune er grunneier av deler av Kolsåsområdet, men at det er Statsforvalteren som forvalter fredningen. Dag Egil Strømme utvalgsleder Stig Olai Kapskarmo utvalgssekretær

12 BØP-periode Innstilling til formannskapet 1 Parti Nr. Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT 1 Tilskudd Bærum kunstforening 0,18 0,18 0,00 2 Tilskudd Bærum Elveforum 0,10 0,10 0, Tilskudd til prosjekt for krimitalitetsforebyggende virksomhet i regi av Arba Opprettholde prosjekt Aktivitet i møte mellom generasjoner Fast stilling i planavdelingen for arbeid med reguleringsplaner for sykkel 0,70 0,70 0,70 0,70 2,80 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 6 Styrking av sykkelhandlingsplanen 2,00 2,00 2,00 6,00 0,00 7 Opprettholde Berger svømmehall som publikumsbad 0,60 0,65 1,25 0,00 8 Styrking fritidsstipend 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0, Forslagstekst Beskrivelse Tilskudd til etablering av midlertidig aktivitetshall for egenorganisert aktivitet for unge på Fornebu Utbedring av stier og turveier på Kalvøya og ved Lysakerelven 0,00 3,00 3,00 1,50 1,50 0,00 11 Etablering av badestiger på Kalvøya 0,10 0,10 0,00

13 BØP-periode Innstilling til formannskapet 2 12 Sikring av skrenter, steinsprangnett og fjellskjæringer 1,00 1,00 2,00 0,00 13 Fullføre ridestien ved Øvrevoll, inkludert skilting 0,25 0,25 0,00 14 Fullføring av jordvarmeanlegget ved Jar menighetshus 0,00 0,50 0,50 15 Prosjektmidler til lokale gatekunstaktører 0,20 0,20 0,40 0,00 16 Fjerning av stillehavsøsters i samarbeid med frivilligheten 0,50 0,50 1,00 0,00 17 Utskifting av tyngre kjøretøy og maksiner i den kommunale bil- og maskinparken til nullutslipp\biogass 0,00 5,00 10,00 15,00 18 Styrking av anleggsplanen for idrett 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 19 Styrking av driftstilskudd til breddeidretten 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 20 Vedlikehold av Haslum menighetshus 0,00 3,00 3,00

14 BØP-periode Innstilling til formannskapet 3 H, V, Ap, MDG, SP 21 KD bes sørge for at man gjennom salg av Budstikkagården/Brambanigården til Kalk AS vektlegger at gårdene ikke bare skal ha fortjeneste som mål, men inngå i porteføljen av lokaler som skal levere tjenester til innbyggerne i Bærum generelt og Sandvika spesielt. Salget må ikke vanskeliggjøre at gårdene kan brukes til kunst, kultur, kommunale/private samlingssteder for unge og eldre for eksempel. Enstemmig innstilling til FSK Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 11,23 11,15 8,80 8,80 39,98 11,50 1 0,00 21,50

15 BØP-periode Endelige vedtak MIK 4 Parti H, V, Ap, MDG, SP H, V, Ap, MDG, SP H, V, Ap, MDG Nr Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur KD bes være imøtekommende til at isbading kan skje ved Kadettangen. KD bes samle alle organiserte aktører og innbyggere med behov for møteplasser/lokaler på Fornebu til et felles arbeid for å få løst behovene på kort og lang sikt. Sambruk av lokaler til ulike formål må være en viktig faktor. Innbyggerdialog med alle innbyggere og organisasjoner prioriteres. KD bes ved oppfølgingen av gatekunstplanen, vurdere om det kan sikres en dedikert kontaktperson som følger opp og koordinerer gatekunstprosjekter i Bærum. Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT Enstemmig Enstemmig Enstemmig H, V 4 H, V 5 KD bes prioritere arbeidet med K22 basert på bevilgning i ØM og vedtakene i MIK og i Ungdomsrådet, senest KD bes også forsere arbeidet for en mer permanent løsning for ungdomshus i Sandvika. KD bes igangsette arbeidet med å vurdere mulighetene for å etablere et ungdomshus på Bekkestua. Enstemmig Enstemmig

16 BØP-periode Endelige vedtak MIK 5 H, V 6 Det bes om en oversikt over prosentandel sykkelparkeringsplasser i forhold til bilparkeringsplasser ved innfartsparkeringsplassene og ved kommunale formålsbygg. Enstemmig H, V 7 H, V 8 H, V, Frp H, V, Frp 9 10 KD bes om å se på muligheten for å innføre en klimakalkulator der innbyggerne kan beregne sitt klimaavtrykk KD bes om å gi konkrete råd om hvordan innbyggerens klimaavtrykk kan bedres og vurdere å arrangere challenges/konkurranser for å stimulere til redusert utslipp KD bes innen komme tilbake til MIK med en sak som forteller hvordan Ungdom og Fritid er satt opp, med oversikt over hvilke tilbud som finnes ved hvilke lokasjoner, hvilke åpningstider man har, hvor mange årsverk som disponeres og hvilket samarbeid man har med andre frivillige organisasjoner for å gi et godt tilbud. Det bes om en oversikt over hvilke utfordringer man mener at ungdommen har de forskjellige stedene i kommunen og hvordan utfordringene kan møtes. Det er Frivillighetsår i 2022, og det er satt av 1,5 millioner ekstra i BØP. MIK ønsker å være en medspiller når det gjelder tiltak, markeringer og fordeling av midlene. 11 (6H, 2V, 2 11 (6H, 2V, 2 Enstemmig Enstemmig 4 (2Ap, 2MDG) 4 (2Ap, 2MDG)

17 BØP-periode Endelige vedtak MIK 6 H, Frp 11 KD bes fremme en sak innen 1.kvartal 2022 om status/kapasitet/behov på de ulike innfartsparkeringsplassene, samt evt tiltak og kostnader for å økte antall plasser der det er behov for det. 2 2Ap, 2 (2MDG) H 12 H 13 V 14 Ap 15 Ap 16 Parkeringsplassene under motorveibroen i Sandvika skal skiltes med forbudt for parkering utover 12 timer. Det bes om en sak hvor det vurderes et antall parkeringsplasser med kortere parkeringstid for å avhjelpe mangelen på parkeringsplasser i denne delen av Sandvika øst. KD bes vurdere muligheten for å etablere stupebrett eller badeflåte nord på Rolfstangen ettersom stupebrett ikke lot seg realisere på vedtatt plass av sikkerhetsgrunner. KD bes vurdere om det kan etableres midlertidige tilbud for kultur, folkebibliotek og ungdomstilbud som kompenserer for at Tårnet ungdomsskole utsettes fra 2025 til Kommunen medvirker til innbyggerdialog særlig med ungdom. Dette testes f. eks. på Rykkinn, Fornebu og i Sandvika KD utreder muligheten for anlegging av turvei fra Bærums Verk til By i Lommedalen langs Lomma der det er mulig Enstemmig Enstemmig Enstemmig Enstemmig 9 (2Ap, 2MDG,1SP, 2V, 6 (6H)

18 BØP-periode Endelige vedtak MIK 7 Ap 17 MDG 18 KD skal i samarbeid med interessenter utrede hvilke konsekvenser det vil få å følge Bærum Elveforums anbefaling om kantsoner langs Bærums elver og hva det vil koste. Be kommunedirektøren, sammen med aktuelle samarbeidspartnere, utrede et initiativ til et pilotprosjekt om resirkulering av plast fra havet (etter modell fra Sotenäs kommune, Sverige) Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Enstemmig Enstemmig

19 BØP-periode H, V, AP, MDG, SP 8 Parti H, V, Ap, MDG, SP Nr. 1 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur KD bes være imøtekommende til at isbading kan skje ved Kadettangen. Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT Enstemmig H, V, Ap, MDG, SP 2 KD bes sørge for at man gjennom salg av Budstikkagården/Brambanigården til Kalk AS vektlegger at gårdene ikke bare skal ha fortjeneste som mål, men inngå i porteføljen av lokaler som skal levere tjenester til innbyggerne i Bærum generelt og Sandvika spesielt. Salget må ikke vanskeliggjøre at gårdene kan brukes til kunst, kultur, kommunale/private samlingssteder for unge og eldre for eksempel. Enstemmig innstilling til FSK H, V, Ap, MDG, SP 3 KD bes samle alle organiserte aktører og innbyggere med behov for møteplasser/lokaler på Fornebu til et felles arbeid for å få løst behovene på kort og lang sikt. Sambruk av lokaler til ulike formål må være en viktig faktor. Innbyggerdialog med alle innbyggere og organisasjoner prioriteres. Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Enstemmig

20 BØP-periode H, V, Frp og 9 Parti Nr. Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT 1 Tilskudd Bærum kunstforening 0,18 0,18 0,00 2 Tilskudd Bærum Elveforum 0,10 0,10 0, Tilskudd til prosjekt for krimitalitetsforebyggende virksomhet i regi av Arba Opprettholde prosjekt Aktivitet i møte mellom generasjoner Fast stilling i planavdelingen for arbeid med reguleringsplaner for sykkel 0,70 0,70 0,70 0,70 2,80 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 6 Styrking av sykkelhandlingsplanen 2,00 2,00 2,00 6,00 0,00 7 Opprettholde Berger svømmehall som publikumsbad 0,60 0,65 1,25 0,00 8 Styrking fritidsstipend 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0, Forslagstekst Beskrivelse Tilskudd til etablering av midlertidig aktivitetshall for egenorganisert aktivitet for unge på Fornebu Utbedring av stier og turveier på Kalvøya og ved Lysakerelven 0,00 3,00 3,00 1,50 1,50 0,00 11 Etablering av badestiger på Kalvøya 0,10 0,10 0,00

21 BØP-periode H, V, Frp og Sikring av skrenter, steinsprangnett og fjellskjæringer 1,00 1,00 2,00 0,00 13 Fullføre ridestien ved Øvrevoll, inkludert skilting 0,25 0,25 0,00 14 Fullføring av jordvarmeanlegget ved Jar menighetshus 0,00 0,50 0,50 15 Prosjektmidler til lokale gatekunstaktører 0,20 0,20 0,40 0,00 16 Fjerning av stillehavsøsters i samarbeid med frivilligheten 0,50 0,50 1,00 0,00 17 Utskifting av tyngre kjøretøy og maksiner i den kommunale bil- og maskinparken til nullutslipp\biogass 0,00 5,00 10,00 15,00 18 Styrking av anleggsplanen for idrett 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 19 Styrking av driftstilskudd til breddeidretten 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 20 Vedlikehold av Haslum menighetshus 0,00 3,00 3,00 Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 11,23 11,15 8,80 8,80 39,98 11,50 1 0,00 21,50

22 BØP-periode H, V, Ap, MDG 11 Parti H, V, Ap, MDG Nr. 1 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur KD bes ved oppfølgingen av gatekunstplanen, vurdere om det kan sikres en dedikert kontaktperson som følger opp og koordinerer gatekunstprosjekter i Bærum. Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT Enstemmig

23 BØP-periode Høyre og Venstre 12 Parti Nr. Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT H, V 1 H, V 2 H, V 3 KD bes prioritere arbeidet med K22 basert på bevilgning i ØM og vedtakene i MIK og i Ungdomsrådet, senest KD bes også forsere arbeidet for en mer permanent løsning for ungdomshus i Sandvika. KD bes igangsette arbeidet med å vurdere mulighetene for å etablere et ungdomshus på Bekkestua. Det bes om en oversikt over prosentandel sykkelparkeringsplasser i forhold til bilparkeringsplasser ved innfartsparkeringsplassene og ved kommunale formålsbygg. Enstemmig Enstemmig Enstemmig H, V 4 H, V 5 KD bes om å se på muligheten for å innføre en klimakalkulator der innbyggerne kan beregne sitt klimaavtrykk KD bes om å gi konkrete råd om hvordan innbyggerens klimaavtrykk kan bedres og vurdere å arrangere challenges/konkurranser for å stimulere til redusert utslipp Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 11 (6H, 2V, 2 11 (6H, 2V, 2 4 (2Ap, 2MDG) 4 (2Ap, 2MDG)

24 BØP-periode H, V og Frp 13 Parti H, V, Frp H, V, Frp Nr. 1 2 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur KD bes innen komme tilbake til MIK med en sak som forteller hvordan Ungdom og Fritid er satt opp, med oversikt over hvilke tilbud som finnes ved hvilke lokasjoner, hvilke åpningstider man har, hvor mange årsverk som disponeres og hvilket samarbeid man har med andre frivillige organisasjoner for å gi et godt tilbud. Det bes om en oversikt over hvilke utfordringer man mener at ungdommen har de forskjellige stedene i kommunen og hvordan utfordringene kan møtes. Det er Frivillighetsår i 2022, og det er satt av 1,5 millioner ekstra i BØP. MIK ønsker å være en medspiller når det gjelder tiltak, markeringer og fordeling av midlene. Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT Enstemmig Enstemmig

25 BØP-periode Høyre og Frp 14 Parti Nr. Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT H, Frp 1 KD bes fremme en sak innen 1.kvartal 2022 om status/kapasitet/behov på de ulike innfartsparkeringsplassene, samt evt tiltak og kostnader for å økte antall plasser der det er behov for det. 2 2Ap, 2 (2MDG) Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur

26 BØP-periode Høyre 15 Parti Nr. H 1 H 2 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Parkeringsplassene under motorveibroen i Sandvika skal skiltes med forbudt for parkering utover 12 timer. Det bes om en sak hvor det vurderes et antall parkeringsplasser med kortere parkeringstid for å avhjelpe mangelen på parkeringsplasser i denne delen av Sandvika øst. KD bes vurdere muligheten for å etablere stupebrett eller badeflåte nord på Rolfstangen ettersom stupebrett ikke lot seg realisere på vedtatt plass av sikkerhetsgrunner. Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT Enstemmig Enstemmig

27 BØP-periode Venstre 16 Parti Nr. V 1 V 2 V 3 V 4 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur KD bes vurdere om det kan etableres midlertidige tilbud for kultur, folkebibliotek og ungdomstilbud som kompenserer for at Tårnet ungdomsskole utsettes fra 2025 til KD bes gå i dialog med relevante aktører med mål om å reetablere Kalvøyafestivalen som en nasjonal musikkfestival. KD bes belyse hvordan litteraturen på bibliotekene skal fornyes i Biblioteksmelding del II. KD bes legge fram en sak som belyser tilbudet og bemanningen ved de ulike friitdssentrene for ungdom. Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT Enstemmig 7 (2V, 2AP, 2MDG, 1SP) 6 (2V, 2AP, 2MDG) Trukket 8 (6H, 9 (6H, 2

28 BØP-periode Fremskrittspartiet 17 Parti Nr. Frp 1 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur KD bes komme med en sak for hvordan Isi kan ha søndagsåpent, hver 1. søndag i måneden i perioden februar til og med november, med unntak av juli. Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT 4 (2 2MDG) 11 (6H, 2V, 2Ap,

29 BØP-periode Arbeiderpartiet 18 Parti Nr. Ap 1 Ap 2 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Berger svømmehall videreføres som publikumsbad. En dag pr uke forbeholdes kvinner Parkeringsavgiften på kommunale P- plasser økes med 3 kr pr. time utover KDs forslag i 2021, deretter med 1 krone hvert år. Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT 0,60 1,25 1,25 1,25 4,35 0,00 2 (2Ap) -2,10-2,80-3,50-4,20-12,60 0,00 2 (2Ap) 2 2MDG, 2 2MDG, Ap 3 Ap 4 Ap 5 Handlingsplan sykkel økes krone for krone med økningen i parkeringsavgiften Drift av kommunale parkeringsplasser settes ikke ut på anbud. Øke potten til fritidsstipend og oppfølging av de som mottar stipend av klubbene 2,10 2,80 3,50 4,20 12,60 0,00 2 (2Ap) 1,00 1,00 2,00 0,00 2 (2Ap) 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 2 (2Ap) Ap 6 Økonomien i fritidsklubbene styrkes 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 0,00 2 (2Ap) Ap 7 Transport av unge til fritidsaktiviteter 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,00 2 (2Ap) Ap 8 Satsing gatekunst 0,50 1,00 1,00 0,50 3,00 0,00 2 (2Ap) Ap 9 Tilskudd til Bærum Elveforum 0,30 0,10 0,10 0,10 0,60 0,00 2 (2Ap) Ap 10 Trafikksikkerhet: 4 sett med mobile fartsmålere 0,00 0,40 0,40 2 (2Ap) 2 2MDG, 2 2MDG, 2 2MDG, 2 2MDG, 2 2MDG, 2 2MDG, 2 2MDG, 2 2MDG,

30 BØP-periode Arbeiderpartiet 19 Ap 11 Støtte til Grinimuseet 0,15 0,15 0,15 0,15 0,60 0,00 2 (2Ap) Ap 12 Støtte til 10. august stiftelsen 1,00 1,00 0,00 2 (2Ap) 2 2MDG, 2 2MDG, Ap 13 Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Støtte til konkrete tiltak f.eks. hindre avrenning fra dyrka mark til vassdrag. 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 2 (2Ap) 2 2MDG, Ap 14 Ap 15 Ap 16 Ap 17 Ap 18 Nadderud idrettspark. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase der alternativ 3A legges til grunn, fortrinnsvis med ringtribune med minimum 6000 maksimum 8000 plasser. Netto investeringsramme settes til inntil 420 mill. Det skal bygges klimaog miljøvennlig både i byggefase og drift. (Et mer detaljert forslag til vedtak vil bli fremmet når Nadderud idrettspark kommer til behandling i MIK som egen sak. Se forøvrig forslag 3 fra Ap i FSK.) En fast ressurs gis ansvaret for oppfølging og koordinering av gatekunstprosjekter i Bærum Det iverksettes en pilot med ett byggeprosjekt som har gjenbruk som hovedmål. KD bes vurdere alternativer for å få fortgang i etablering av (midlertidige) møteplasser på Fornebu. Fornebu flerbrukshus. Oppstart vurderes fremskyndet med ett år. 0,00 4 (2Ap, 2MDG) Trukket 2MDG, 1SP) Trukket Trukket 11 (6H, 2V, 2

31 BØP-periode Arbeiderpartiet 20 Ap 19 Ap 20 Kommunen medvirker til innbyggerdialog særlig med ungdom. Dette testes f. eks. på Rykkinn, Fornebu og i Sandvika KD utreder muligheten for anlegging av turvei fra Bærums Verk til By i Lommedalen langs Lomma der det er mulig Enstemmig 9 (2Ap, 2MDG,1SP, 2V, 6 (6H) Ap 21 Skiløypa fra Burudvann til Vensaasseter prepareres for skigåing Trukket Ap 22 Ap 23 KD skal utrede hvilke virkemidler kommunen kan bruke for å redusere utslipp fra vare- og tungtransport, inkludert økonomiske virkemidler. KD skal i samarbeid med interessenter utrede hvilke konsekvenser det vil få å følge Bærum Elveforums anbefaling om kantsoner langs Bærums elver og hva det vil koste. 4 (2Ap, 2MDG) Enstemmig 11 (6H, 2V, 2 Ap 24 Flyreiser og overnatting i kommunens regi skal begrenses. Digitale møter og andre mer klimavennlige reisemåter enn fly skal vurderes. 4 (2Ap, 2MDG) 11 (6H, 2V, 2 Ap 25 Ap 26 Sikre shuttlebusser fra Rykkinn og Bærums Verk til Kolsås T-bane i rushtiden i samarbeid med Ruter. Shuttlebussene skal ha takstsone 1. KD bes utrede tiltak for å øke trafikksikkerheten for barn i Dragveien på Høvik 2 (2Ap) Trukket 2 2MDG,

32 BØP-periode Arbeiderpartiet 21 Ap 27 Sammenhengende kyststi: Kartlegge hvor de største utfordringene er. Målsetting: Fjerne minst en slik utfordring hvert år, til det overordnede målet er nådd. 6 (2Ap, 2MDG, 2V) Ap 28 Utarbeide en kystsoneplan 2 (2Ap) 9 (6H, 2 2 2MDG, Ap 29 Utarbeide en jordvernplan for økt produktivt jordbruksareal og driveplikt. 3 (2Ap, 1SP) 2 2MDG) Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 6,55 6,50 7,50 7,00 27,55 0,40 0,00 0,40

33 BØP-periode Miljøpartiet de Grønne 22 Parti Nr. MDG 1 Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Gratis avfallshåndtering for husholdninger på Isi Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG Sum drift kapital FOR MOT 10,00 10,00 10,00 10, (2MDG) MDG 2 Styrke rammen for veivedlikehold 5,00 5, (2MDG) MDG 3 Flere e-lisenser til bibliotekene 0,40 0,40 0,80 0,00 2 (2MDG) MDG 4 Økt ramme for prosjekt ''sommerlesing'' 0,25 0,25 0,00 2 (2MDG) MDG 5 Økning av p-avgifter -15,00-20,00-20,00-20,00-75,00 0,00 2 (2MDG) MDG 6 Vedlikehold av frilufts- og naturområder 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 2 (2MDG) MDG 7 MDG 8 MDG 9 Bygge flere bie-hotell og pollineringsområder Sette igang prosjekter med urbant landbruk Styrke vedlikehold av frilufts- og naturområder 1,00 1,00 2,00 0,00 2 (2MDG) 2,00 2,00 4,00 0,00 2 (2MDG) 2,50 2,50 5,00 0,00 2 (2MDG) MDG 10 Gatekunstfestival 0,30 0,30 0,60 0,00 2 (2MDG) MDG 11 Forslagstekst Beskrivelse Kommunal støtteordning til Enøk-tiltak for forbrukere 20,00 20,00 20,00 20, (2MDG) 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap,

34 BØP-periode Miljøpartiet de Grønne 23 MDG MDG Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan Øke støtten til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 0,00 2 (2MDG) 5,00 5,00 5,00 5, (2MDG) MDG 14 Øke støtten til Bærumsidretten 2,50 2,50 2,50 2, (2MDG) MDG 15 Grønn Enøk-pakke til kommunale bygg 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 2 (2MDG) MDG 16 Bilfrie sentrumsgater i bystrøkene 0,00 3,00 5,00 2,00 10,00 2 (2MDG) MDG 17 Reversere foreslåtte kutt i investeringer til sykkeltiltak 0,00 2,00 2,00 4,00 2 (2MDG) MDG 18 Nadderud Stadion - nedskalert versjon 0,00-150,00-150,00 2 (2MDG) MDG 19 MDG 20 MDG 21 Forsterket sykkelsatsing, inklusive langs fylkesveier, jf. Byvekstavtalens bestemmelser om samfinansiering Miljøhuset utsettes i påvente av helhetlig plan for Isi-området Reversere kutt vedr. naturforbedring, naturskader, overvannshåndtering, rehabilitering av vassdrag og vannforvaltning 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 2 (2MDG) 0,00-58,80-2,90 58,80 2,90 0,00 2 (2MDG) 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 2 (2MDG) 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, 2 2Ap, MDG 22 Be kommunedirektøren, sammen med aktuelle samarbeidspartnere, utrede et initiativ til et pilotprosjekt om resirkulering av plast fra havet (etter modell fra Sotenäs kommune, Sverige) Enstemmig

35 BØP-periode Miljøpartiet de Grønne 24 MDG 23 Be kommunedirektøren fremme en sak rundt hvordan Bærum kommune skal ta en ledende posisjon blant norske kommuner på implementering av løsninger innen fangst av CO2. 4 (2MDG. 2AP) 11 (6H, 2V, 2 MDG 24 Kommunedirektøren bes utrede en ny landsbruksstrategi for kommunen 6 (2MDG. 2V, 2AP) 9 (6H, 2 MDG 25 MDG 26 MDG 27 MDG 28 MDG 29 MDG 30 Gi støtte for transport mellom de to sonene i Bærum (søke) kollektivpris barn opptil 19 år Forhandle med Viken og Oslo om å gå inn som eier i Ruter med kapitalinnskudd Be kommunedirektøren utrede muligheten til å yte bidrag fra kommunen til å legge kabel i stedet for ''monstermaster'' Kommunedirektøren inviterer til samarbeid med Ruter og Tier om å bruke kollektivbilletter til elsparkesykler Kommunedirektøren bes rette en henvendelse til Statens Vegvesen om innføring av 60 km/t som fartsgrense på nåværende og ny E18 Endre driftsform for kommuneskogen til bærekraftig drift med hovedvekt på bevaring av biomangfold og friluftsverdier etter mønster fra Oslo kommune Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 2 (2MDG) 2 (2MDG) 4 (2MDG. 2AP) 2 (2MDG) 2 (2MDG) 38,95 33,70 22,50 22,50 117,65-132,80 75,10 135,80 77,90 156,00 4 (2MDG. 2AP) 2 2Ap, 2 2Ap, 11 (6H, 2V, 2 2 2Ap, 2 2Ap, 11 (6H, 2V, 2

36 BØP-periode Senterpartiet 25 Parti Nr. SP 1 Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Beholde Berger svømmehall som publikumsbad Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG Sum drift kapital FOR MOT 0,60 1,25 1,25 1,25 4,35 0,00 1 ( SP 2 Opprettholde utgifter til parkdrift 0,40 0,70 0,70 0,70 2,50 0,00 1 ( SP 3 SP 4 Forslagstekst Beskrivelse Nadderud stadion utsettes to år (Konsekvens for drift av utsettelse) KD bes utrede opprettelse av biblioteksfilial på Fornebu innen ,21-55,94-63,44 28,53-104,06-42,00-173,00-178,00 133,00-260,00 1 ( 1 ( 14 (6H, 2V, 2 2Ap, 2MDG) 14 (6H, 2V, 2 2Ap, 2MDG) 14 (6H, 2V, 2 2Ap, 2MDG) 14 (6H, 2V, 2 2Ap, 2MDG) SP 5 KD bes utrede opprettelsen av biblioteksfilial for Lommedalen/Bærums Verk innen (1Sp, 2Ap) 12 (6H, 2V, 2 2MDG) SP 6 Det innføres halv parkeringsavgift for elbiler på kommunens parkeringsplasser Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur -2,50-2,50-2,50-2, ( -14,71-56,49-63,99 27,98-107,21-42,00-173,00-178,00 133,00-260,00 14 (6H, 2V, 2 2Ap, 2MDG)

BÆR U M K O M M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K O M M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K O M M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 16.11.2018 UTVALG FOR SAMARBEID 14.11.2018 kl. 16:15-19 :00 ORIENTERING Person vernombud Anette Engum orienter te om ny personlovgivning Prosjektleder

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR kl. 18:00-20:15. Dato: Morten Skauge

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR kl. 18:00-20:15. Dato: Morten Skauge BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 17.03.2017 OVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR 16.03.2017 kl. 18:00-20:15 Møteleder: Morten Skauge Parti Følgende medlemmer møtte: Wenche Berg-Olsen

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 16.05.2018 OVEDUTVALG FOR MILJ Ø, I DRETT OG KULTUR 15.05.2018 kl. 18.00-20.00 Møteleder: Morten Skauge Parti Følgende medlemmer møtte: Parti

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:35

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 03.11..2014 Tid: 10:15 12:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET kl. 14:00-15:00. Dato: Lisbeth Hammer Krog. Følgende varamedlemmer møtte:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET kl. 14:00-15:00. Dato: Lisbeth Hammer Krog. Følgende varamedlemmer møtte: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 09.05.2017 FORMANNSKAPET 02.05.2017 kl. 14:00-15:00 Møteleder: Lisbeth ammer Krog Parti Følgende medlemmer møtte: Kari Brodin Seljelid Kjell Maartmann-Moe

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00. Dato:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00. Dato: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 08.02.2017 OVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE 07.02.2017 kl. 18:00-21:00 Før behandlingen av sakskartet blir det en orientering om skolebidragsindikatoren.

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.12.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 05.12.2017 Tid: 15:00

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 14.03.2018 OVEDUTVALG FOR BARN OG UN GE 13.03.2018 kl. 18.00-20.00 Møteleder: Anne Lene W. ojem Følgende medlemmer møtte: Elisabeth Nesset

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/14340 18/120821 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune Saksprotokoll Utvalg: Lenvik formannskap Møtedato: 27.11.2018 Sak: 75/18 Resultat: Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune 2019-2022 Behandling: Elin Byberg fremmet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Det forutsettes at budsjett- og økonomiplandokumentet gis en form som svarer opp disse, samt de særlig prioriterte målene for inneværende arbeidsår.

Det forutsettes at budsjett- og økonomiplandokumentet gis en form som svarer opp disse, samt de særlig prioriterte målene for inneværende arbeidsår. Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2019 1. Hovedmålene for kommunen, slik de fremgår av vedtak for inneværende økonomiplan stadfestes. Dette gjelder: a. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 780 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.10.2005 N-011.1 04/10160 05/31586 Saksbehandler: Marit Pettersen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 010.1 15/150746 16/213220 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl. 18:30 21:55 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Wenche Berg (Ap), Malin K. Aamodt (Ap), Steinar Antonsen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 19.06.2015 SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG 16.06.2015 kl. 18:00-20:00 VISNING AV FILM Strandfestivalen på Storøyodden. Utvalgsleder Siw wikan orienterte.

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø 06.12.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 06.12.2017 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

Endring rådmannens saldering:

Endring rådmannens saldering: - 2014 og økonomiplan 2014-2017. Fellesforslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. I. Investeringsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.11.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 05.11.2018 Tid: 13:00 14:50 1 Faste medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 15.05.2013 kl 19:00 Dato: Godkjent: 16.05.2013 Møteleder: Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) Følgende medlemmer møtte: H Ole Kristian Udnes,

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KONTROLLUTVALGET kl. 18:00-20:00 SAKSLISTE. 001/16 Godkjenning av protokoll

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KONTROLLUTVALGET kl. 18:00-20:00 SAKSLISTE. 001/16 Godkjenning av protokoll BÆRUM KOMMUNE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 20.01.2016 KONTROLLUTVALGET 18.01.2016 kl. 18:00-20:00 Møteleder: Parti AP Følgende medlemmer møtte: Carl Wilhelm Tyrén Hilde Solberg Øydne

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget Møtedato/sted 13.11.2012 - Formannskapssalen, kl. 17.00 til kl. 20.30 Møteleder Utvalgsleder Jan Lie Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer

Detaljer

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende:

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende: Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 04.12.2017 Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende: 1. Skattevedtak 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00 SAKSLISTE. Dato: Anne Lene W.

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00 SAKSLISTE. Dato: Anne Lene W. BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 12.05.2017 OVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE 09.05.2017 kl. 18:00-21:00 Møteleder: Anne Lene W. ojem Parti Følgende medlemmer møtte: Elisabeth Nesset alvdan

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 29.08.2018 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 29.08.2018 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 05.12.2018 Sak: 210/18 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 18/6298-4 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Katrine Aalstad fremmet på vegne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato:

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.01.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 10.15 12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arild Oliversen Nestleder Anne Karin Gammelsrud

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 25.04.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsal Øst Møtedato: 25.04.2017 Tid: 15:00

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00 i formannskapssalen. Dato:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00 i formannskapssalen. Dato: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 08.03.2017 OVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE 07.03.2017 kl. 18:00-21:00 i formannskapssalen Før behandlingen av sakskartet presenterte professor i pedagogikk,

Detaljer

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet. Møtetid: kl. 15:30 17:30 Sted: Bergen. Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 8.

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet. Møtetid: kl. 15:30 17:30 Sted: Bergen. Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 8. Ås kommune Møtetid: 03.11.2015 kl. 15:30 17:30 Sted: Bergen MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 8. Møtende medlemmer: Sverre Strand Teigen (H), Halfdan Holm, Sara Aurora Frantzen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. UTVALG FOR SAMARBEID kl ORIENTERING:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. UTVALG FOR SAMARBEID kl ORIENTERING: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 18.12.2017 UTVALG FOR SAMARBEID 13.12.2017 kl. 17.00-20.00 ORIENTERING: HR leder Toms Steen ga en orientering til sak «Kultur og ledelse - orientering

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 FRA SAKSNR: 7/07 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00. Dato: Anne Lene W. Hojem

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00. Dato: Anne Lene W. Hojem BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 29.05.2017 OVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE 04.04.2017 kl. 18:00-21:00 Møteleder: Anne Lene W. ojem Følgende medlemmer møtte: aakon Kvenna Veum Mads Gram

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/10711 19/109685 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

I`Ntitt.LrårLA. Møteprotokoll 033. Formannskapet. SAKSKART Side. Nes Kommune

I`Ntitt.LrårLA. Møteprotokoll 033. Formannskapet. SAKSKART Side. Nes Kommune Nes Kommune Møteprotokoll 033 Formannskapet I`Ntitt.LrårLA Dato: 01.11.2018 kl. 09:15 16:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01241 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Inger Lise Broen Marit Helene Løhren Østby Varamedlem Marit Westad Spaniland Dagmar Karine Andersen

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Inger Lise Broen Marit Helene Løhren Østby Varamedlem Marit Westad Spaniland Dagmar Karine Andersen MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00 20:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Olav Eriksen Nestleder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer