BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: HOVEDUTVALG FOR BISTAND OG OMSORG kl. 18:00-21:00 Muntlig orientering fra kommunalsjef Cecilie P. Øyen om Forvaltningsrevisjon "Forsvarlig bemanning?" Møteleder: Maria Barstad Sanner Parti H Følgende medlemmer møtte: Bjørn Martin Johnsen Johannes Kiese Lina Parvizian Gøril Andersen Bjørn Røtnes Feyza Kasikci Maria Barstad Sanner Mikkel Mørch Sollie Morten Dahl-Hansen Torill H. Heggen Arnulf Harald Myklebust Line Norman Jernæs Hans Kristian Aag Frank Roland Følgende medlemmer hadde gyldig forfall: Torbjørn Espelien Følgende varamedlemmer møtte: Ida Ohme Pedersen Parti Ap Ap Ap Frp H H H H H H KrF MDG PP V Parti Frp Parti Frp Antall representanter: 15

2 2 Fra administrasjonen Cecilie P. Øyen Geir B. Aga Grete Syrdal Tittel konstituert kommunalsjef Pleie og omsorg Kommunedirektør kommunalsjef Helse og Sosial SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel 077/21 Godkjenning av protokoll 078/21 Budsjett og økonomiplan tilleggsinnstilling 079/21 Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan /21 Orientering om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan /21 KOSTRA-nøkkeltall Analyse av ressursbruk og tjenestedata for Bærum, sammenlignet med ASSSkommunene og Asker 082/21 Bærum kommunes høringsinnspill - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 083/21 Kommunal bostøtte, betingelser og beløpskriterier - en orientering 084/21 Veteranplan - statusmelding 085/21 Tildeling av tilskudd til helse- og velferdsformål /21 Henvendelser og innspill 087/21 Eiendomsstrategi /21 Referatsaker Eventuelt

3 3 077/21 : Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll fra utvalg for bistand og omsorg sitt møte godkjennes slik den foreligger. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt BIOM - 077/ : Vedtak: Protokoll fra utvalg for bistand og omsorg sitt møte godkjennes slik den foreligger. 078/21 : Budsjett og økonomiplan tilleggsinnstilling Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan vedtas med tillegg av forslag til endringer innen driftsbudsjettet som vist i vedlegg 1 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2022 innarbeides i Økonomimelding I 2022 eller i egen sak dersom det blir store endringer. Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt BIOM - 078/ : Innstilling: 1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan vedtas med tillegg av forslag til endringer innen driftsbudsjettet som vist i vedlegg 1 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2022 innarbeides i Økonomimelding I 2022 eller i egen sak dersom det blir store endringer.

4 4 079/21 : Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Budsjett og økonomiplan De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett og økonomiplanperioden. 2. Årsbudsjett 2022 A. Driftsrammer I. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt. B. Investeringsrammer I. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering (2A) og Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. C. Skatt I. Formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. D. Låneopptak 2022 I. Bærum kommune tar opp inntil millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens første ledd. II. Bærum kommune tar opp inntil 500 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser Kommunedirektørens forslag samt vedlegg og tilhørende notater ble enstemmig vedtatt. De endringer som følger av vedlagte BØP-skjema ble vedtatt med votering slik det fremkommer av dokumentet.

5 5 BIOM - 079/ : Innstilling: 1. Budsjett og økonomiplan De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag med de endringene og tillegg som følger av vedlagt BØP-skjema, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett og økonomiplanperioden. 2. Årsbudsjett 2022 A. Driftsrammer I. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt. B. Investeringsrammer I. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering (2A) og Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. C. Skatt I. Formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. D. Låneopptak 2022 I. Bærum kommune tar opp inntil millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens første ledd. II. Bærum kommune tar opp inntil 500 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser /21 : Orientering om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan Kommunedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

6 6 Forslag fremmet av Bjørn Martin Johnsen, Ap Antall sykehjemsplasser og omsorgsplasser skal være tilpasset behovet når hjelp i hjemmet ikke lenger er tilstrekkelig. Dagens dekningsgrad på minimum 22,8 % og innslagspunkt + 80 år, videreføres. Planlagte nye sykehjem og omsorgsboliger må bygges med utgangspunkt i LDIP 2020 og slik at alle får plass når de trenger det. For øvrig tas LDIP til orientering. Det vises til notat "Vedtaksformulering LDIP" fra kommunedirektøren hvor det foreslås at vedtaket endres til: «Revidert Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan (LDIP) legges til grunn for arbeidet med Handlingsprogram ». Tilleggsforslag fra Johnsen (AP) fikk 4 (3AP, 1PP) stemmer mot 12 (6H, 2FrP, 1KrF, 1V, og falt Forslaget fra kommunedirektøren som fremkommer av notat "Vedtaksformulering LDIP" ble enstemmig vedtatt BIOM - 080/ : Innstilling: Revidert Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan (LDIP) legges til grunn for arbeidet med Handlingsprogram /21 : KOSTRA-nøkkeltall Analyse av ressursbruk og tjenestedata for Bærum, sammenlignet med ASSS-kommunene og Asker Kommunedirektørens forslag til vedtak: Rapporten KOSTRA-nøkkeltall 2020 tas til orientering. Enstemmig vedtatt BIOM - 081/ : Innstilling: Rapporten KOSTRA-nøkkeltall 2020 tas til orientering.

7 7 082/21 : Bærum kommunes høringsinnspill - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget Kommunedirektørens forslag til vedtak: Bærum kommune stiller seg bak KS sitt høringssvar av Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt BIOM - 082/ : Vedtak: Bærum kommune stiller seg bak KS sitt høringssvar av /21 : Kommunal bostøtte, betingelser og beløpskriterier - en orientering Kommunedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt BIOM - 083/ : Vedtak: Saken tas til orientering 084/21 : Veteranplan - statusmelding Kommunedirektørens forslag til vedtak: Kommunedirektørens statusmelding for veteranplan tas til orientering. Kommunedirekørens forslag ble enstemmig vedtatt

8 8 BIOM - 084/ : Vedtak: Kommunedirektørens statusmelding for veteranplan tas til orientering. 085/21 : Tildeling av tilskudd til helse- og velferdsformål 2022 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Kommunedirektørens forslag for tildeling av tilskuddsmidler innen helse- og velferd vedtas. 2. 1,2 mill avsettes til å opprette avtale med Alternativ til vold i tråd med tiltak i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. 3. Tilskuddsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderes og tildeles administrativt når nye retningslinjer fra IMDi foreligger. Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt BIOM - 085/ : Vedtak: 1. Kommunedirektørens forslag for tildeling av tilskuddsmidler innen helse- og velferd vedtas. 2. 1,2 mill avsettes til å opprette avtale med Alternativ til vold i tråd med tiltak i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. 3. Tilskuddsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderes og tildeles administrativt når nye retningslinjer fra IMDi foreligger. 086/21 : Henvendelser og innspill

9 9 Forslag til vedtak: Dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Dokumentnummer Tittel 1. Fagforbundet Bærums innspill BØP Innspill BØP fra Akademikerne 3. Innspill BØP Norsk Sykepleierforbund 4. Vernetjenestens kommentarer til BØP Eldrerådets innspill til kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan Innspill til Handlingsplan fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Bærum lokallag 7. Fellesorganisasjonen FO - Hørinsinnspill til kommunedirektørens forslag til BØP Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt BIOM - 086/ : Vedtak: Dokumenter tas til orientering slik de foreligger. 087/21 : Eiendomsstrategi Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Kommunedirektørens redegjørelse om eiendomsstrategi for vedtas som grunnlag for videre forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsvirksomhet. 2. Eiendomsstrategien oppdateres ved behov i løpet av strategiperioden, senest innen utgangen av Forslag fremmet av Lina Parvizian, Ap Nytt kulepunkt under delmål 3: Gjenbruk og sirkulær økonomi skal være en målsetning. Klima -og energi vurderinger skal vektlegges ved prioriteringer av verdibevaringstiltak. Forslag fremmet av Lina Parvizian, Ap Nytt kulepunkt under delmål 6, mellom kule pkt 4 og 5: Legge til rette for boligsektor for innbyggere med vanlig inntekt. Tilleggsforslag (nytt kulepunkt under delmål 3) fra Parvizian (AP) fikk 13 (6H, 1KrF, 1V,

10 10 1PP, 1MDG, 3AP) mot 2 (2FRP) stemmer og ble vedtatt Tilleggsforslag (nytt kulepunkt under delmål 6) fra Parvizian (AP) fikk 4 (3AP, mot 11 (6H, 2FrP, 1KrF, 1V, 1PP) stemmer og falt Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt BIOM - 087/ : Innstilling: 1. Kommunedirektørens redegjørelse om eiendomsstrategi for vedtas som grunnlag for videre forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsvirksomhet med følgende tillegg under kulepunkt 3: Gjenbruk og sirkulær økonomi skal være en målsetning. Klima- og energi vurderinger skal vektlegges ved prioriteringer av verdibevaringstiltak. 2. Eiendomsstrategien oppdateres ved behov i løpet av strategiperioden, senest innen utgangen av /21 : Referatsaker Forslag til vedtak: Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Dokumentnummer Tittel 8. Valg av leverandør for ny kontraktsperiode for innkjøp av dagligvarer til innbyggere med behov for bistand til dette 9. Vedtaksformulering LDIP 10. BIOM - Spørsmål og svar Framsikt pr Notat om status i Bærum kommunes arbeid mot ensomhet 12. Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon krisesenteret 13. Svømmetilbud for mennesker med store funksjonsnedsettelser i Bærum 14. November rapportering til Hovedutvalg bistand og omsorg om innflytting i Carpe Diem demenslandsby m.m. 15. Om legevakt 16. Salg av alkohol fra ubetjent butikk - en orientering 17. Spørsmål om vaksinasjonsstatus helsepersonell 18. Spørsmål og svar i Framsikt pr

11 11 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt BIOM - 088/ : Vedtak: Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Eventuelt Heggen (H) ba på vegne av utvalget om en sak til neste møte med redegjørelse for hvilket handlingsrom vi har til å vedta at uvaksinert helsepersonell omdisponeres til ikke å behandle/besøke våre brukere. Heggen (H) viste til flerbruk/sambruk av møtefasiliteter på Carpe Diem og vestibyle på Solvik sykehjem som en mulighet for å bruke kommunale områder på flere måter, samt nødvendigheten av både ungdomsklubber og seniorsenter i Sandvika og eventuelt muligheten for et lokale som er seniorsenter på dagen og ungdomsklubb på kvelden. På bakgrunn av dette ønsket hun et tverrfaglig seminar sammen med utvalg for miljø, idrett og kultur som kan drøfte problemstillinger på tvers av utvalgene sine områder. Utvalget ber om et notat til neste møte som beskriver hvilke tiltak som er iverksatt knyttet til oppfølgingen av legevakten. Maria Barstad Sanner utvalgsleder Sindre Lågøen Hjetland utvalgssekretær

12 BØP-periode Innstilling til formannskapet 1 Parti Nr. Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Bistand og omsorg Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT 1 Styrking av tilbudet for fysioterapi på sykehjemmen for langtidsbeboere. Det skal være fast besøk av fysioterapeut på sykehjemmene for langtidsbeboere for å bistå med rehabilitering og forebygging av blant annet liggesår. 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 10 (6H, 2 1V, 1) 2 Reduksjon i dekningsgrad utsettes. Kommunedirektøren bes i forkant av eventuell beslutning komme tilbake med svar på tidligere stilte spørsmål. 9,00 24,67 33,67 0,00 10 (6H, 2 1V, 1) 3 4 Bemmaning Løft. Budsjettreduksjon for bemanning gjennomføres ikke. Bemanning i pleie og omsorg reduseres ikke. 5,00 5,00 5,00 5,00 2 3,55 3,55 3,55 3,55 14,20 0,00 5 Styrking av tilbudet Homestart. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 0,00 10 (6H, 2 1V, 1) 10 (6H, 2 1V, 1) 10 (6H, 2 1V, 1) 6 Fremskynding av bygging av Berger sykehjem til Reguleringsarbeidet igangsettes snarest. 0,00 25,20 76,80 1,40 103,40 10 (6H, 2 1V, 1) Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg 19,75 35,42 10,75 10,75 76,67 0,00 25,20 76,80 1,40 103,40

13 BØP-periode Endelige vedtak BIOM 2 Parti Nr. 1 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Bistand og omsorg KD bes gjennomføre en utredning om hvordan man eventuelt kan oppnå flere friske år blant våre innbyggere og eventuelt når man kan forvente at flere friske år. inntreffer i forhold til forebyggende arbeid. Analysen skal også vise motsatt alternativ med eldre befolkning og flere syke år. Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT Enstemmig 2 KD bes igangsette et forprosjekt etter stjerneboligkonseptet for å ta hjem ressurskrevende brukere innen psykiatri og/eller rus. Formålet er å hente hjem resurskrevende brukere og skape et verdig boalternativ i Bærum. 10 (6H, 2 1V, 1) 3 KD bes igangsette et forprosjekt for: Bemannet basebolig for mennesker med langvarig rusutfordring (Alkohol) for å øke verdighet og minske utfordringer i samfunnet for øvrig. 10 (6H, 2 1V, 1)

14 BØP-periode Endelige vedtak BIOM 3 4 Kommunedirektøren bes i 1. kvartal 2021 fremlegge for BIOM status for forsøksprosjektet om frigjøring av tid for sykepleiere til sykepleieroppgaver vedtatt i HP samt bruk av de avsatte midler til formålet. (kr. 1 mill hvert år i perioden ) (kommunestyrevedtak BIOM nr. 3 - Sak 131/20: Handlingsprogram ). "Prosjekt med formål å frigjøre tid for sykepleiere til sykepleieroppgaver ved å flytte oppgaver til annet personell ved institusjonene og hjemmebaserte tjenester. KD bes komme tilbake med forslag til innhold i prosjektet, herunder nødvendig kompetanseutvikling for helsefagarbeidere og assistenter." Enstemmig 5 Kommunedirektøren bes fremlegge for BIOM status for arbeidet med «Robust og myndiggjort ledelse» (HP s. 89). 12 (6H, 2 1V, 1, 3 (3Ap) 6 V 7 V 8 Kommunedirektøren starter opp et arbeid for å bedre heltidskulturen på legevakten for sykepleierne. Det oppfordres å se på alternative løsninger for å få det til. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med tillitsvalgte. KD bes komme tilbake med en sak som belyser hvor mye det koster å holde barnetrygden utenom inntektsberegning i sosialhjelpen. Flere friske år - KD bes utrede alternative boformer for eldre i samarbeid med relevante utbyggere 11 (6H, 2 1V, 1, 12 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1, 4 (3Ap, 1PP) 3 (3Ap) 4 (3Ap, 1PP)

15 BØP-periode Endelige vedtak BIOM 4 V 9 KD bes utarbeide en helhetlig opptrappingsplan i et oversiktlig styringssystem for å planlegge for tilbud til eldre som har behov for tjenester. Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg 10 (6H, 2 1V, 1)

16 BØP-periode H, V, Frp og KrF 5 Parti Nr. Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Bistand og omsorg Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT 1 Styrking av tilbudet for fysioterapi på sykehjemmen for langtidsbeboere. Det skal være fast besøk av fysioterapeut på sykehjemmene for langtidsbeboere for å bistå med rehabilitering og forebygging av blant annet liggesår. 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 10 (6H, 2 1V, 1) 2 Reduksjon i dekningsgrad utsettes. Kommunedirektøren bes i forkant av eventuell beslutning komme tilbake med svar på tidligere stilte spørsmål. 9,00 24,67 33,67 0,00 10 (6H, 2 1V, 1) 3 4 Bemmaning Løft. Budsjettreduksjon for bemanning gjennomføres ikke. Bemanning i pleie og omsorg reduseres ikke. 5,00 5,00 5,00 5,00 2 3,55 3,55 3,55 3,55 14,20 0,00 5 Styrking av tilbudet Homestart. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 0,00 10 (6H, 2 1V, 1) 10 (6H, 2 1V, 1) 10 (6H, 2 1V, 1) 6 Fremskynding av bygging av Berger sykehjem til Reguleringsarbeidet igangsettes snarest. 0,00 25,20 76,80 1,40 103,40 10 (6H, 2 1V, 1)

17 BØP-periode H, V, Frp og KrF 6 7 KD bes gjennomføre en utredning om hvordan man eventuelt kan oppnå flere friske år blant våre innbyggere og eventuelt når man kan forvente at flere friske år. inntreffer i forhold til forebyggende arbeid. Analysen skal også vise motsatt alternativ med eldre befolkning og flere syke år. Enstemmig 8 KD bes igangsette et forprosjekt etter stjerneboligkonseptet for å ta hjem ressurskrevende brukere innen psykiatri og/eller rus. Formålet er å hente hjem resurskrevende brukere og skape et verdig boalternativ i Bærum. 10 (6H, 2 1V, 1) 9 KD bes igangsette et forprosjekt for: Bemannet basebolig for mennesker med langvarig rusutfordring (Alkohol) for å øke verdighet og minske utfordringer i samfunnet for øvrig. 10 (6H, 2 1V, 1)

18 BØP-periode H, V, Frp og KrF 7 10 Kommunedirektøren bes i 1. kvartal 2021 fremlegge for BIOM status for forsøksprosjektet om frigjøring av tid for sykepleiere til sykepleieroppgaver vedtatt i HP samt bruk av de avsatte midler til formålet. (kr. 1 mill hvert år i perioden ) (kommunestyrevedtak BIOM nr. 3 - Sak 131/20: Handlingsprogram ). "Prosjekt med formål å frigjøre tid for sykepleiere til sykepleieroppgaver ved å flytte oppgaver til annet personell ved institusjonene og hjemmebaserte tjenester. KD bes komme tilbake med forslag til innhold i prosjektet, herunder nødvendig kompetanseutvikling for helsefagarbeidere og assistenter." Enstemmig 11 Kommunedirektøren bes fremlegge for BIOM status for arbeidet med «Robust og myndiggjort ledelse» (HP s. 89). 12 (6H, 2 1V, 1, 3 (3Ap) 12 Kommunedirektøren starter opp et arbeid for å bedre heltidskulturen på legevakten for sykepleierne. Det oppfordres å se på alternative løsninger for å få det til. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med tillitsvalgte. Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg 19,75 35,42 10,75 10,75 76,67 0,00 25,20 76,80 1,40 103,40 11 (6H, 2 1V, 1, 4 (3Ap, 1PP)

19 BØP-periode Venstre 8 Parti Nr. V 1 V 2 V 3 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Bistand og omsorg KD bes komme tilbake med en sak som belyser hvor mye det koster å holde barnetrygden utenom inntektsberegning i sosialhjelpen. Flere friske år - KD bes utrede alternative boformer for eldre i samarbeid med relevante utbyggere KD bes utarbeide en helhetlig opptrappingsplan i et oversiktlig styringssystem for å planlegge for tilbud til eldre som har behov for tjenester. Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG drift kapital FOR MOT 12 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1, 10 (6H, 2 1V, 1) 3 (3Ap) 4 (3Ap, 1PP)

20 BØP-periode Arbeiderpartiet 9 Parti Nr. Ap 1 Ap 2 Ap 3 Ap 4 Ap 5 Ap 6 Ap 7 Ap 8 Ap 9 Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Bistand og omsorg Hele og faste stillinger i pleie- og omsorg. Ansatte i deltidsstillinger får tilbud om heltidstilling ved å øke bemanningen. Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG Sum drift kapital FOR MOT 10,00 10,00 10,00 10, (3Ap, 1PP) 11 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 Dekningsgrad av plasser ved heldøgns pleie- og omsorgstjenester videreføres. 12,58 28,27 37,58 37,58 116,01 0,00 4 (3Ap, 1PP) 1V, 1, Befolkningsutviklingen viser at behovet for sykehjemsplasser vil øke i årene som kommer. Kommunen må bygge ut tilstrekkelig kapasitet i forhold til behovene. Bygging av Berger sykehjem forskyves ikke. Forskyve vedtatt tiltak om bemanning i pleie- og omsorg. Lønnstilskudd til ungdomskafene på sykehjemmene og i omsorgsboliger Tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud Tilbakeføre budsjettrammen på 0,5 % på redusert bemanning på sykehjemmene. Barnetrygden skal holdes utenfor inntektsgrunnlaget for å motta sosial stønad Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til avgangselvene i VGO i Bærum 0,00 25,20 76,80 1,40 103,40 0,00 80,00 235,00-385,50-70,50 4 (3Ap, 1PP) 3,55 3,55 3,55 3,55 14,20 0,00 4 (3Ap, 1PP) 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,00 4 (3Ap, 1PP) 2,30 2,30 2,30 2,30 9,20 0,00 4 (3Ap, 1PP) 5,00 5,00 5,00 5, (3Ap, 1PP) 11,00 11,00 11,00 11,00 44,00 0,00 4 (3Ap, 1PP) 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 0,00 4 (3Ap, 1PP) 11 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1,

21 BØP-periode Arbeiderpartiet 10 Ap 10 Ap 11 Antall sykehjemsplasser og omsorgsplasser skal være tilpasset behovet når hjelp i hjemmet ikke lenger er tilstrekkelig. Dagens dekningsgrad på minimum 22,8 % og innslagspunkt + 80 år, videreføres. Planlagte nye sykehjem og omsorgsboliger må bygges med utgangspunkt i LDIP 2020 og slik at alle får plass når de trenger det. Ledige plasser ved Carpe Diem demenslandsby må brukes etter forutsetningene. 4 (3Ap, 1PP) 4 (3Ap, 1PP) 11 (6H, 2 1V, 1, 11 (6H, 2 1V, 1, Ap 12 I tillitsmodellen er tjenestene organisert i team rundt en gruppe brukere. Utrede bruk av tillitsmodellen i hjemmebaserte tjenester. 4 (3Ap, 1PP) 11 (6H, 2 1V, 1, Ap 13 Psykiske helse og rus- voksne: KD bes om en sak som belyser tjenestetilbudet, utfordringer og status på tjenester til voksne med psykisk lidelse og/ eller rusutfordring. 4 (3Ap, 1PP) 11 (6H, 2 1V, 1, Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg 45,33 86,22 147,13 71,73 350,41 0,00 80,00 235,00-385,50-70,50

22 BØP-periode Miljøpartiet de Grønne 11 Parti Nr. Forslagstekst Beskrivelse Hovedutvalg Bistand og omsorg Beløp i mill. kroner VOTERING I Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG Sum drift kapital FOR MOT MDG 1 Forskyve vedtatt tiltak om reduksjon i pleie og omsorg ut av planperioden 3,55 3,55 3,55 3,55 14,20 0,00 1 ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP) MDG 2 Utsette reduksjon av dekningsgrad omsorgsbolig 4,20 4,20 0,00 1 ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP) MDG 3 Utsette reduksjon av dekningsgrad heldøgns pleie- og omsorgsplasser til ,58 28,28 37,58 78,44 0,00 1 ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP) MDG 4 Beholde dagens ramme for Bærum kommunale dagsenter. 2,30 2,30 2,30 2,30 9,20 0,00 1 ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP) MDG 5 Gjøre styrkingen 2 årsverk ergoterapeuter permanent 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40 0,00 1 ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP) MDG 6 Frivillighetsåret: Ansette to frivillighetskoordinatorer på seniorsentrene. Bruke frivillighetsåret som et omdreiningspunkt og stimulere til friviillighet og lage gode forholde for den frivilligheten som allerede er. 1,80 1,80 1,80 1,80 7,20 0,00 1 ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP) MDG 7 Trappe opp bevilgninger til hjemmetjenestene for å imøtekomme fremtidig redusert dekningsgrad ved heldøgns pleie- og omsorgsplasser 2,00 5,00 10,00 17,00 0,00 1 ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP)

23 BØP-periode Miljøpartiet de Grønne 12 MDG 8 Endre utlysningspraksis for kommunale stillinger ved å vektlegge fagpersoner med andre grunnutdanninger enn sykepleier/vernepleier der det er mulig 1 ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP) MDG 9 KD bes 1. legge frem hvordan vi i varetar psykisk helse og rusutfordringer i Bærums befolkning over 65 år i dag og 2. utrede om vi har behov for egne eldrefact, eller annen spesialisert psykisk helseoppfølging for befolkningen over ( 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP) MDG 10 KD bes komme med en sak om på hvilken måte man måler (evt kan måle) effekten av forebyggende helsearbeid i Bærum, og hvordan rapporting av innsatsen kan legges frem for politikerne. Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg 1 ( 21,83 39,53 56,03 19,25 136,64 0,00 14 (6H, 2 1V, 1, 3Ap, 1PP)

BÆR U M K O M M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K O M M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K O M M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 16.11.2018 UTVALG FOR SAMARBEID 14.11.2018 kl. 16:15-19 :00 ORIENTERING Person vernombud Anette Engum orienter te om ny personlovgivning Prosjektleder

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 19.06.2015 SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG 16.06.2015 kl. 18:00-20:00 VISNING AV FILM Strandfestivalen på Storøyodden. Utvalgsleder Siw wikan orienterte.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BISTAND OG OMSORG kl. 18:00-20:20 FRP. Dato: Torbjørn Espelien

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BISTAND OG OMSORG kl. 18:00-20:20 FRP. Dato: Torbjørn Espelien BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 16.11.2017 HOVEDUTVALG FOR BISTAND OG OMSORG 15.11.2017 kl. 18:00-20:20 Møteleder: Torbjørn Espelien Parti FRP Følgende medlemmer møtte: Kari Brodin

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 20.03.2018 HOVEDUTVALG FOR BI ST AN D OG OMSORG 14.03.2018 kl. 18.00-21. 30 Orientering/gjennomgang av LDIP ved rådmann Erik Kjeldstadli Langsiktig

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. UTVALG FOR SAMARBEID kl ORIENTERING:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. UTVALG FOR SAMARBEID kl ORIENTERING: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 18.12.2017 UTVALG FOR SAMARBEID 13.12.2017 kl. 17.00-20.00 ORIENTERING: HR leder Toms Steen ga en orientering til sak «Kultur og ledelse - orientering

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KONTROLLUTVALGET kl. 18:00-20:00 SAKSLISTE. 001/16 Godkjenning av protokoll

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KONTROLLUTVALGET kl. 18:00-20:00 SAKSLISTE. 001/16 Godkjenning av protokoll BÆRUM KOMMUNE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 20.01.2016 KONTROLLUTVALGET 18.01.2016 kl. 18:00-20:00 Møteleder: Parti AP Følgende medlemmer møtte: Carl Wilhelm Tyrén Hilde Solberg Øydne

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET kl. 14:00-15:00. Dato: Lisbeth Hammer Krog. Følgende varamedlemmer møtte:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET kl. 14:00-15:00. Dato: Lisbeth Hammer Krog. Følgende varamedlemmer møtte: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 09.05.2017 FORMANNSKAPET 02.05.2017 kl. 14:00-15:00 Møteleder: Lisbeth ammer Krog Parti Følgende medlemmer møtte: Kari Brodin Seljelid Kjell Maartmann-Moe

Detaljer

Innstilling. VOTERING Beskrivelse. SUM nr. 2,00 3,00 4,00 4,00 13,00 implementering og innhold i konseptet Unikt sykehjem. 6

Innstilling. VOTERING Beskrivelse. SUM nr. 2,00 3,00 4,00 4,00 13,00 implementering og innhold i konseptet Unikt sykehjem. 6 Innstilling Forsl ag 1 Tilskudd til drift av Fontenehus i Bærum. 0,88 2,50 2,50 5,88 2 Ensomhet blir beskrevet som et folkehelseproblem og fire av ti nordmenn er ensomme jf. SSB. Ensomme risikerer både

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. ELDRERÅDET kl. 13:00-15:00

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. ELDRERÅDET kl. 13:00-15:00 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 12.04.2016 ELDRERÅDET 07.04.2016 kl. 13:00-15:00 ORIENTERING Folkehelsekoordinator Merete Larsen Husby orienterte om folkehelsearbeidet i Bærum kommune

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 025/16-029/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 10:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 14.03.2018 OVEDUTVALG FOR BARN OG UN GE 13.03.2018 kl. 18.00-20.00 Møteleder: Anne Lene W. ojem Følgende medlemmer møtte: Elisabeth Nesset

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/7800 18/268627 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 780 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.10.2005 N-011.1 04/10160 05/31586 Saksbehandler: Marit Pettersen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 FRA SAKSNR: 7/07 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE Kristin Storbekkrønning NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE Kristin Storbekkrønning NESTL SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.04.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid Leder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/14340 18/120821 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 09:00 14.10 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2016 Tidspunkt: 09:00-13.40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune Saksprotokoll Utvalg: Lenvik formannskap Møtedato: 27.11.2018 Sak: 75/18 Resultat: Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune 2019-2022 Behandling: Elin Byberg fremmet

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag: Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato 07.12.2017 Sak 48/17 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 17/2861 Tittel BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Behandling Følgende hadde ordet i saken: Knut-Magne

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Line Opseth, Sp og Live Skaaret, H hadde meldt forfall. Ingen vara kunne møte.

MØTEPROTOKOLL. Line Opseth, Sp og Live Skaaret, H hadde meldt forfall. Ingen vara kunne møte. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 23.05.2019 Tidspunkt: 09:00 13:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2017 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:15-13.

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:15-13. Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.01.2014 Tid: 10:15-13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:35

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 03.11..2014 Tid: 10:15 12:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 13.04.2005 Tid: Kl 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 11.05.2018 RÅD FOR MENN ESKER ME D N EDSATT FUNKSJONSE VNE 07.05.2018 kl. 18.00-21.00 Møteleder: Magnar Danielsen Parti H Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 12:00 15:00

Møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 12:00 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 12.09.2018 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00 SAKSLISTE. Dato: Anne Lene W.

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00 SAKSLISTE. Dato: Anne Lene W. BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 12.05.2017 OVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE 09.05.2017 kl. 18:00-21:00 Møteleder: Anne Lene W. ojem Parti Følgende medlemmer møtte: Elisabeth Nesset alvdan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 15.05.2013 kl 19:00 Dato: Godkjent: 16.05.2013 Møteleder: Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) Følgende medlemmer møtte: H Ole Kristian Udnes,

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2012 Tid: kl. 17.00 19.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ståle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl. 18:30 21:55 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Wenche Berg (Ap), Malin K. Aamodt (Ap), Steinar Antonsen

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/10711 19/109685 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 16.11.2018 H OVEDUTVALG FOR BI ST AN D OG OMSORG 14.11.2018 kl. 18:00-20:30 Møteleder: Torbjørn Espelien Parti FRP Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen - Åslund

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen - Åslund ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen - Åslund 14.11.2007 FRA SAKSNR: 24/07 FRA KL: 19:00 TIL SAKSNR: 27/07 TIL KL: 21:00 Av utvalgets

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00. Dato:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE kl. 18:00-21:00. Dato: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 08.02.2017 OVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE 07.02.2017 kl. 18:00-21:00 Før behandlingen av sakskartet blir det en orientering om skolebidragsindikatoren.

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn:

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Parti: SV Ap V Navn: Per Atle Bayner Finn Sture Hultgren Renathe

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde - Alta helsesenter Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Torfinn Reginiussen

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer