KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/1280. av 2. august 2021

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/1280. av 2. august 2021"

Transkript

1 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/1280 av 2. august 2021 om tiltak for god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 om legemidler til dyr og om oppheving av direktiv 2001/82/EF( 1 ), særlig artikkel 95 nr. 8, og ut fra følgende betraktninger: 1) I henhold til artikkel 93 nr. 1 bokstav j) i forordning (EU) 2019/6 skal innehavere av en tilvirkertillatelse som utgangsmateriale bare bruke virkestoffer som er tilvirket i samsvar med god tilvirkningspraksis for virkestoffer, og distribuert i samsvar med god distribusjonspraksis for virkestoffer. 2) I henhold til artikkel 95 nr. 1 i forordning (EU) 2019/6 skal importører, tilvirkere og distributører av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og som er etablert i Unionen, overholde god tilvirkningspraksis og god distribusjonspraksis, alt etter hva som er relevant. 3) Tiltak for god distribusjonspraksis bør sikre identiteten, integriteten, sporbarheten og kvaliteten for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, under transport mellom lokalene der de tilvirkes, og tilvirkerne av legemidler til dyr ved hjelp av forskjellige transportmåter og ved bruk av forskjellige oppbevaringsmetoder, og at disse virkestoffene ikke forlater den lovlige forsyningskjeden under oppbevaring og transport. 4) Det finnes en rekke internasjonale standarder og retningslinjer for god distribusjonspraksis for virkestoffer til legemidler til mennesker( 2 )( 3 ). På unionsplan er det bare vedtatt retningslinjer for god distribusjonspraksis for virkestoffer til legemidler til mennesker( 4 ). I tilsvarende tiltak på området legemidler til dyr bør det tas hensyn til erfaringene med ( 1 ) EUT L 4 av , s. 43. ( 2 ) Good trade and distribution practices for pharmaceutical starting materials. I: WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations: fiftieth report. Genève: Verdens helseorganisasjon, 2016: Annex 6 (WHO Technical Report Series, No. 996). ( 3 ) Guidelines on the principles of Good Distribution Practice of active substances for medicinal products for human use, PIC/S, PI Annex, ( 4 ) Retningslinjer av 19. mars 2015 om prinsipper for god distribusjonspraksis for virkestoffer til legemidler til mennesker (2015/C 95/01) (EUT C 95 av , s. 1).

2 2 bruken av det nåværende systemet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF( 5 ) tatt i betraktning likhetene og de potensielle forskjellene mellom kravene til god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til mennesker og i legemidler til dyr. 5) Et betydelig antall virkestoffer brukes som utgangsmateriale både i legemidler til mennesker og i legemidler til dyr. Importører, tilvirkere og distributører håndterer ofte slike virkestoffer. Det er dessuten ofte de samme sakkyndige fra vedkommende myndigheter som utfører inspeksjoner av god distribusjonspraksis for begge typer legemidler. For å unngå en unødvendig administrativ byrde for bransjen og vedkommende myndigheter er det derfor praktisk at det anvendes lignende tiltak på området legemidler til dyr som på området legemidler til mennesker, med mindre særlige behov tilsier noe annet. 6) For å unngå at tilgangen til legemidler til dyr i Unionen påvirkes negativt, bør kravene til god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, ikke være strengere enn de som gjelder for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til mennesker. 7) Tiltakene for god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, som fastsettes i denne forordningen, bør sikre samsvar med og supplere gjennomføringstiltakene for god tilvirkerpraksis for legemidler til dyr og virkestoffer som brukes som utgangsmateriale, som fastsatt i artikkel 93 nr. 2 i forordning (EU) 2019/6, samt god distribusjonspraksis for legemidler til dyr som fastsatt i artikkel 99 nr. 6 i samme forordning. 8) Tredjepartsaktører som er involvert i distribusjonen av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, bør også overholde relevante deler av god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og dette bør være en del av deres avtalefestede forpliktelser. For å vinne kampen mot forfalskede virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, kreves det at alle parter i forsyningskjeden har en ensartet tilnærming. 9) Det er behov for et kvalitetssystem for å sikre at målene for god distribusjonspraksis nås, og der ansvarsområder, prosesser og risikohåndteringsprinsipper i forbindelse med aktivitetene til personene som er involvert i hele forsyningskjeden, tydelig bør framgå. Ansvaret for kvalitetssystemet bør ligge hos organisasjonens ledelse, det krever lederskap og aktiv deltakelse fra ledelsens side og bør støttes av personalet. 10) En korrekt distribusjon av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, avhenger i høy grad av at det finnes et tilstrekkelig antall kompetente medarbeidere til å utføre alle oppgavene som importører, tilvirkere og distributører av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, har ansvar for. Personalet bør forstå sine individuelle ansvarsområder fullt ut, og disse bør være dokumentert. 11) Personer som distribuerer virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, bør ha egnede og tilstrekkelige lokaler, installasjoner og utstyr for å sikre riktig oppbevaring og distribusjon av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. 12) God dokumentasjon bør være en vesentlig del av ethvert kvalitetssystem. Det bør kreves skriftlig dokumentasjon for å hindre feil som kan oppstå ved muntlig kommunikasjon, og for å gjøre det mulig å spore relevante aktiviteter i forbindelse med distribusjonen av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. Alle typer dokumenter bør defineres og følges. 13) Alle distribusjonsaktiviteter som påvirker identiteten, sporbarheten og kvaliteten for virkestoffene som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, bør beskrives i prosedyrer. ( 5 ) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker (EFT L 311 av , s. 67).

3 3 14) Alle vesentlige aktiviteter eller hendelser bør registreres og lagres for å sikre at opprinnelsen til og bestemmelsesstedet for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, kan spores, og at alle leverandører av, og alle som får levert, slike virkestoffer kan identifiseres. 15) Kvalitetssystemet bør inneholde en fullstendig beskrivelse av alle sentrale aktiviteter ved hjelp av egnet dokumentasjon. 16) Klager, returer og tilbakekallinger bør registreres og håndteres på en grundig måte i samsvar med fastsatte prosedyrer. Registrene bør gjøres tilgjengelige for vedkommende myndigheter. Det bør foretas en vurdering av returnerte virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, før de eventuelt godkjennes for videresalg. 17) Alle aktiviteter som omfattes av god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og som utkontrakteres, bør være korrekt definert og avtalt for å unngå misforståelser som kan påvirke integriteten til slike stoffer. Det bør foreligge en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og leverandør, der begge parters forpliktelser er tydelig fastsatt. 18) Det er nødvendig med regelmessige egeninspeksjoner for å overvåke gjennomføringen og overholdelsen av god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. 19) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for legemidler til dyr nevnt i artikkel 145 i forordning (EU) nr. 2019/6. VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: KAPITTEL I ALMINNELIGE BESTEMMELSER Artikkel 1 Formål og virkeområde 1. Ved denne forordningen fastsettes det tiltak for god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. 2. Denne forordningen får anvendelse på importører og distributører av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og på tilvirkere som distribuerer virkestoffer som de har tilvirket, og som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. 3. Denne forordningen får ikke anvendelse på mellomprodukter av virkestoffer som brukes i legemidler til dyr. Artikkel 2 Definisjoner I denne forordningen menes med a) «god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr», den delen av kvalitetssikringen gjennom hele forsyningskjeden som sikrer at kvaliteten på virkestoffene som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, opprettholdes i alle trinn i forsyningskjeden, fra tilvirkerens anlegg til tilvirkerne av legemidler til dyr, b) «kvalitetssystem» summen av alle aspekter av et system som gjennomfører en kvalitetspolitikk og sikrer at kvalitetsmål nås,

4 4 c) «kvalitetsrisikohåndtering» en systematisk prosess, som brukes både proaktivt og retrospektivt, for vurdering, kontroll, kommunikasjon og gjennomgåelse av risikoene for kvaliteten på et virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, i hele dets livssyklus, d) «innkjøp» mottak, erverv eller kjøp av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, fra tilvirkere, importører eller andre distributører, e) «innehav» oppbevaring av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, f) «levering» all virksomhet som innebærer å levere, selge eller donere virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, til distributører, farmasøyter, tilvirkere av legemidler til dyr eller andre personer i samsvar med nasjonal rett, g) «avvik» avvik fra godkjent dokumentasjon eller en fastsatt standard, h) «prosedyre» en dokumentert beskrivelse av aktivitetene som skal utføres, forholdsreglene som skal tas, og tiltakene som skal treffes, og som direkte eller indirekte er knyttet til distribusjon av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, i) «distribusjon av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr» alle aktiviteter som innebærer innkjøp, import, innehav, levering eller eksport av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, j) «dokumentasjon» skriftlige prosedyrer, instruksjoner, avtaler, registre og data i papirform eller elektronisk form, k) «signert» angivelse av personen som har gjennomført en bestemt aktivitet eller gjennomgåelse. Dette kan være initialer, en fullstendig håndskrevet signatur, et personlig segl eller en avansert elektronisk signatur som definert i artikkel 3 nr. 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014( 6 ), l) «utløpsdato» datoen som angis på beholderen eller etiketten for et virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og som angir hvor lenge virkestoffet kan forventes å oppfylle de fastsatte holdbarhetsspesifikasjonene dersom det oppbevares under de angitte forholdene, og som det ikke bør brukes etter, m) «parti» en definert mengde utgangsmateriale, emballasjemateriale eller produkt som behandles i én prosess eller i en serie prosesser, og som gjør at det kan forventes å være homogent, n) «dato for omtesting» datoen når et virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal undersøkes på nytt for å sikre at det fremdeles er egnet til bruk, o) «transport» forflytning av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, mellom to steder uten at de mellomlagres uforholdsmessig lenge, p) «partinummer» en spesifikk kombinasjon av tall eller bokstaver som identifiserer et parti på en entydig måte, q) «kontaminering» uønsket tilførsel av kjemiske eller mikrobiologiske urenheter eller av fremmedlegemer i eller på et råstoff, mellomprodukt eller virkestoff under tilvirkning, prøvetaking, pakking eller ompakking, oppbevaring eller transport, r) «kalibrering» den rekken av handlinger som under spesifiserte vilkår fastsetter forholdet mellom verdier angitt av et måleinstrument eller -system, eller verdier oppnådd ved en fysisk måling, og de tilsvarende kjente verdiene i en referansestandard, s) «plassert i karantene» statusen for materialer som er isolert fysisk eller på en annen effektiv måte, i påvente av en beslutning om godkjenning eller avvisning, t) «kvalifisering» aktiviteter som viser at utstyret fungerer korrekt og faktisk gir de forventede resultatene, ( 6 ) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av , s. 73).

5 5 u) «validering» et dokumentert program som gir en høy grad av sikkerhet for at en spesifikk prosess eller metode eller et spesifikt system konsekvent gir et resultat som oppfyller forhåndsfastsatte akseptkriterier, v) «forfalsket virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr», ethvert virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, med uriktig angivelse av i) dets identitet, herunder emballasje og merking, navn eller komponenter med hensyn til noen av bestanddelene og disse bestanddelenes styrke, ii) dets opprinnelse, herunder tilvirker, tilvirkningsland, opprinnelsesland, eller iii) dets historikk, herunder registre og dokumenter knyttet til distribusjonskanalene som er brukt. KAPITTEL II KVALITETSSYSTEM Artikkel 3 Utvikling og vedlikehold av et kvalitetssystem 1. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal utvikle og vedlikeholde et kvalitetssystem. 2. I kvalitetssystemet skal det tas hensyn til omfanget av og strukturen og kompleksiteten i disse personenes aktiviteter og de planlagte endringene av disse aktivitetene. 3. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal sikre at alle deler av kvalitetssystemet har tilstrekkelige ressurser i form av kompetent personale og egnede og tilstrekkelige lokaler, utstyr og fasiliteter. Artikkel 4 Krav til kvalitetssystemet 1. I kvalitetssystemet skal det fastsettes ansvarsområder, prosesser og prinsipper for kvalitetsrisikohåndtering. 2. Det skal sikre at følgende forpliktelser er oppfylt: a) Innkjøp, import, innehav, levering, transport eller eksport av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, oppfyller kravene fastsatt i denne forordningen til god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. b) Ledelsens ansvarsområder er klart definert. c) Virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, leveres under rette forhold, til de rette mottakerne og innen en egnet frist. d) Registrering av informasjon skjer samtidig. e) Avvik dokumenteres og undersøkes. f) Det treffes egnede korrigerende og forebyggende tiltak i samsvar med prinsippene for kvalitetsrisikohåndtering. g) Endringer som kan påvirke oppbevaringen og distribusjonen av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, vurderes.

6 6 KAPITTEL III PERSONALE Artikkel 5 Personer med ansvar for kvalitetssystemet 1. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal utpeke en fysisk person som ansvarlig for kvalitetssystemet på hver sted der det utføres distribusjonsaktiviteter. 2. Personene med ansvar for kvalitetssystemet skal ha den myndigheten og det ansvaret som er nødvendig for å sikre at et kvalitetssystem gjennomføres og vedlikeholdes, og de skal være personlig ansvarlige for å oppfylle sine forpliktelser. 3. Personene med ansvar for kvalitetssystemet kan delegere sine oppgaver, men ikke sine ansvarsområder. Artikkel 6 Personale som er involvert i distribusjon av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr 1. Ansvarsområdene til alt personale som er involvert i distribusjon av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal fastsettes skriftlig. 2. Personalet skal få opplæring i kravene fastsatt i denne forordningen til god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. Personalet skal også ha egnet kompetanse og erfaring for å sikre at virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, håndteres, oppbevares og distribueres på riktig måte. Artikkel 7 Opplæring av personale 1. Personalet skal gjennomgå den grunn- og videreopplæringen som er relevant for den enkeltes rolle, og som er basert på prosedyrer og gjennomføres i samsvar med et skriftlig opplæringsprogram. 2. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal føre et register over all opplæring og regelmessig vurdere og dokumentere hvor effektiv den er. Artikkel 8 Hygiene Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal utarbeide egnede prosedyrer for personalets hygiene, herunder personlig helse og egnet bekledning, som er relevante for aktivitetene som utføres. Personalet skal følge disse prosedyrene.

7 7 KAPITTEL IV LOKALER OG UTSTYR Artikkel 9 Krav til lokaler og utstyr 1. Lokaler og utstyr skal plasseres, utformes, konstrueres og vedlikeholdes på egnet måte for å sikre a) egnet drift, for eksempel mottak, riktig oppbevaring, plukking, emballering og utsendelse, b) beskyttelse mot kontaminering, blant annet fra narkotiske stoffer, svært sensibiliserende materiale og materiale med høy farmakologisk aktivitet eller toksisitet, c) riktig distribusjon av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. 2. Det skal være tilstrekkelig plass, belysning og ventilasjon for å sikre den nødvendige atskillelsen, egnede oppbevaringsforhold og renhet. 3. Overvåkingsutstyr som er nødvendig for å garantere kvalitetsegenskapene til virkestoffene som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal kalibreres i henhold til sertifiserte sporbare standarder og etter en godkjent tidsplan. 4. Mottak og utsendelse skal om mulig foregå på forskjellige steder. Dersom det ikke er mulig, skal disse aktivitetene utføres på forskjellige tidspunkter. 5. Områdene der virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, mottas, skal beskytte leveransene mot rådende værforhold under lossing. 6. Mottaksområdet skal være atskilt fra oppbevaringsområdet. 7. Egnet rengjøringsutstyr og egnede rengjøringsmidler skal velges og brukes på en slik måte at de ikke utgjør en kilde til kontaminering. 8. Lokaler skal beskyttes mot at fugler, gnagere, insekter og andre dyr kan komme inn. Et program for bekjempelse av gnagere og skadedyr skal gjennomføres og opprettholdes. Programmets effektivitet skal overvåkes. 9. Defekt utstyr skal ikke brukes og skal enten fjernes eller merkes som defekt. Utstyr skal kasseres på en måte som sikrer at feil bruk unngås. 10. Det skal finnes atskilte områder for oppbevaring av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, som er mottatt, plassert i karantene, avvist, tilbakekalt og returnert, herunder slike virkestoffer med skadet emballasje. 11. Eventuelle systemer som erstatter fysisk atskillelse, for eksempel elektronisk atskillelse basert på et databasert system, skal gi et likeverdig sikkerhetsnivå og valideres på egnet måte. 12. Atskilte områder og produkter skal identifiseres på egnet måte. Artikkel 10 Tilgang til lokaler Tilgangen skal kontrolleres, og lokalene skal være sikret slik at uautorisert tilgang hindres.

8 8 KAPITTEL V DOKUMENTASJON, PROSEDYRER OG REGISTRERING Artikkel 11 Dokumentasjon 1. Dokumentasjonen skal oppfylle følgende krav: a) Være lett tilgjengelig eller lett å finne. b) Være tilstrekkelig omfattende med hensyn til omfanget av aktivitetene til personene nevnt i artikkel 1 nr. 2. c) Være skrevet på et språk som personalet forstår. d) Være skrevet på et klart og utvetydig språk. 2. Dersom det konstateres feil i dokumentasjonen, skal de uten opphold korrigeres, og det skal klart framgå hvem som har foretatt korrigeringen, og når. 3. Eventuelle endringer i dokumentasjonen skal signeres og dateres. Dersom det gjøres endringer, skal det være mulig å lese den opprinnelige informasjonen. Dersom det er relevant, skal årsaken til endringen angis. 4. Hver ansatt skal ha lett tilgang til all dokumentasjon som er nødvendig i forbindelse med oppgavene som skal utføres. 5. All dokumentasjon om de i artikkel 1 nr. 2 nevnte personenes overholdelse av god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes om utgangsmateriale i legemidler til dyr, som fastsatt i denne forordningen, skal gjøres tilgjengelig på anmodning fra vedkommende myndigheter. 6. Sammenheng mellom og kontrolltiltak som gjelder originale dokumenter og offisielle kopier, datahåndtering og registre, skal angis for alle papirbaserte, elektroniske og hybride systemer. Artikkel 12 Prosedyrer 1. Alle distribusjonsaktiviteter som påvirker kvaliteten på virkestoffene som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal beskrives i prosedyrer. Dette omfatter a) mottak og kontroll av leveranser, b) oppbevaring, c) rengjøring og vedlikehold av lokaler, herunder skadedyrbekjempelse, d) registrering av oppbevaringsforholdene, e) sikkerhet for lagerbeholdninger på stedet og for forsendelser i transitt, f) tilbaketrekking fra den salgbare lagerbeholdningen, g) håndtering av returnerte virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, h) planer for tilbakekalling. 2. Prosedyrene skal godkjennes, signeres og dateres av den relevante personen med ansvar for kvalitetssystemet.

9 9 3. Det skal brukes gyldige og godkjente prosedyrer. Dokumentene skal være tydelige og tilstrekkelig detaljerte. Dokumentenes tittel, art og formål skal angis. Dokumentene skal gjennomgås regelmessig og holdes oppdaterte. Det skal foretas versjonskontroll av prosedyrene. Det skal finnes et system som hindrer utilsiktet bruk av den tidligere versjonen etter at et dokument er revidert. Foreldede prosedyrer eller prosedyrer som er blitt erstattet, skal fjernes fra arbeidsstasjonene og arkiveres. Artikkel 13 Registrering 1. Registrene skal være tydelige, og det skal registreres informasjon hver gang en aktivitet utføres, på en slik måte at alle viktige aktiviteter eller hendelser kan spores. 2. Registrene skal lagres i minst ett år etter utløpsdatoen for virkestoffpartiet som de gjelder. For virkestoffer med datoer for omtesting skal registrene lagres i minst tre år etter at hele partiet er distribuert. 3. Registrene skal sikre at opprinnelsen til og bestemmelsesstedet for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, kan spores, slik at alle leverandører av, og alle som får levert, slike virkestoffer kan identifiseres. Hvert innkjøp og hvert salg skal registreres. Informasjonen som registreres, skal lagres og være tilgjengelig og skal omfatte a) transaksjonsdato, b) navn eller betegnelse på virkestoffene som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, c) den opprinnelige virkestofftilvirkerens partinummer, d) mottatt eller levert mengde, e) dato for omtesting eller utløpsdato, f) speditørens eller mottakerens eller leverandørens og den opprinnelige virkestofftilvirkerens navn eller firmanavn og fast adresse eller registrert forretningssted, dersom dette ikke er det samme, g) innkjøpsordrer, h) konnossementer, transport- og distribusjonsinformasjon, i) mottaksdokumenter, j) analysesertifikater, herunder analysesertifikater fra den opprinnelige tilvirkeren av virkestoffet, k) eventuelle ytterligere krav fastsatt i nasjonal rett. KAPITTEL VI AKTIVITETER Artikkel 14 Kontroll av at leverandører oppfyller kravene og er godkjent Dersom virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, kjøpes inn fra en tilvirker, importør eller distributør som er etablert i Unionen, skal personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 kontrollere at den aktuelle tilvirkeren, importøren eller distributøren er registrert i samsvar med artikkel 95 nr. 1 i forordning (EU) 2019/6. Artikkel 15 Mottak av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale 1. Leveransene skal undersøkes ved mottak for å kontrollere at

10 a) beholderne ikke er skadet, 10

11 11 b) alle relevante sikkerhetsforseglinger finnes og er intakte, c) merkingen er riktig, herunder om det er sammenheng mellom navnet brukt av leverandøren og navnet brukt internt, dersom disse er forskjellige, d) nødvendig informasjon, for eksempel et analysesertifikat, er tilgjengelig, e) virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og forsendelsen samsvarer med ordren. 2. Virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, med brutt forsegling, skadet emballasje eller der det foreligger mistanke om mulig kontaminering, skal skilles fra de andre fysisk eller elektronisk, dersom det finnes et likeverdig elektronisk system, og årsaken til problemet skal undersøkes. 3. Virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og som krever særlige oppbevaringsforhold, for eksempel narkotiske stoffer og produkter som skal oppbevares ved en bestemt temperatur eller fuktighet, skal identifiseres umiddelbart og oppbevares i samsvar med skriftlige instruksjoner og relevant nasjonal rett. 4. Dersom personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 har mistanke om at et virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, som de har kjøpt inn eller importert, er et forfalsket virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal de skille det fra de andre fysisk eller elektronisk, dersom det finnes et likeverdig elektronisk system, og underrette nasjonal vedkommende myndighet i medlemsstaten der de er registrert. 5. Avviste virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal identifiseres, kontrolleres og skilles fra de andre fysisk eller elektronisk, dersom det finnes et likeverdig elektronisk system, for å hindre uautorisert bruk av dem til tilvirkning og at de videredistribueres. Informasjon om destruksjonsaktiviteter skal være lett tilgjengelig. Artikkel 16 Oppbevaring 1. Virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal oppbevares under forholdene som er angitt av tilvirkeren, for eksempel ved kontrollert temperatur og fuktighet dersom det er nødvendig, og på en slik måte at kontaminering eller sammenblanding unngås. Oppbevaringsforholdene skal overvåkes, og informasjonen skal registreres og lagres. Informasjonen som er registrert, skal gjennomgås regelmessig av personen med ansvar for kvalitetssystemet. 2. Dersom det kreves særlige oppbevaringsforhold, skal oppbevaringsområdet gjennomgå en kvalifisering og brukes innenfor de fastsatte grensene. 3. Oppbevaringsfasilitetene skal være rene og frie for avfall, støv, skadedyr og andre dyr. Det skal treffes egnede tiltak mot spill, brekkasje og kontaminering. 4. Det skal finnes et system som sikrer lagerrotasjon, for eksempel slik at de produktene som utløper først, eller har første dato for omtesting, skal ut av lageret først, og det skal foretas regelmessige og hyppige kontroller av at systemet fungerer som det skal. Elektroniske lagerstyringssystemer skal valideres. 5. Virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal etter utløpsdatoen skilles fra den godkjente lagerbeholdningen fysisk eller elektronisk, dersom det finnes et elektronisk system, og skal ikke leveres. Artikkel 17 Utkontrakterte aktiviteter 1. Dersom oppbevaring eller transport av virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, utkontrakteres, skal personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 sikre at leverandøren kjenner til og overholder de relevante vilkårene for oppbevaring og transport. 2. Det skal foreligge en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og leverandør, der begge parters forpliktelser er tydelig fastsatt.

12 12 3. Leverandøren skal ikke utkontraktere noe av arbeidet som skal utføres i henhold til avtalen, til en tredjepart uten skriftlig tillatelse fra oppdragsgiveren. Artikkel 18 Levering til kunder 1. Ved levering i Unionen skal personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bare levere virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, til andre distributører, tilvirkere, utleverende apoteker eller personer som har tillatelse i henhold til nasjonal rett. 2. Virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal transporteres i samsvar med vilkårene angitt av tilvirkeren og på en måte som gjør at kvaliteten ikke reduseres. Produktet, partiet og beholderen skal til enhver tid kunne identifiseres. Alle originale etiketter på beholdere skal kunne leses. Det skal treffes tiltak for å hindre uautorisert tilgang til virkestoffene som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, når de transporteres. 3. Det skal finnes et system som sikrer at distribusjonen av hvert parti av virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, lett kan identifiseres, slik at det kan tilbakekalles. Artikkel 19 Overføring av informasjon 1. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal underrette relevante kunder om all informasjon eller alle hendelser som de får kjennskap til, og som kan forårsake avbrudd i leveringen. 2. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal overføre all kvalitetsrelatert eller regulatorisk informasjon om virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, som de har mottatt fra den opprinnelige tilvirkeren av disse virkestoffene, til den relevante kunden, og all slik informasjon som de har mottatt fra kunden, til den opprinnelige tilvirkeren av disse virkestoffene. 3. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal gi den relevante kunden den opprinnelige virkestofftilvirkerens navn eller firmanavn og faste adresse eller registrerte forretningssted samt partinumre. En kopi av det originale analysesertifikatet fra den opprinnelige virkestofftilvirkeren skal gis til kunden. 4. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal på anmodning gi vedkommende myndigheter den opprinnelige virkestofftilvirkerens navn eller firmanavn og faste adresse eller registrerte forretningssted. Den opprinnelige virkestofftilvirkeren kan svare vedkommende myndigheter enten direkte eller via agenter som vedkommende har godkjent. KAPITTEL VII KLAGER, RETURER OG TILBAKEKALLINGER Artikkel 20 Klager 1. Alle klager, både skriftlige og muntlige, skal registreres og undersøkes i henhold til en prosedyre.

13 13 Dersom en klage gjelder kvaliteten på et virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 gjennomgå klagen sammen med den opprinnelige virkestofftilvirkeren, dersom det er relevant, for å fastslå om det bør treffes ytterligere tiltak overfor andre kunder som kan ha mottatt det aktuelle virkestoffet, eller overfor vedkommende myndigheter eller begge. Den berørte parten skal undersøke og dokumentere årsaken til klagen. 2. Informasjonen om klagen skal omfatte a) klagerens navn eller firmanavn og faste adresse eller registrerte forretningssted, b) navn, stillingstittel, dersom det er relevant, og kontaktopplysninger til den som har inngitt klagen, c) klagens art, herunder navn og partinummer på virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og som klagen gjelder, d) dato for mottak av klagen, e) første tiltak som er truffet, herunder dato og identiteten til personen som har truffet tiltaket, f) eventuelle oppfølgingstiltak som er truffet, g) svar til den som har inngitt klagen, herunder svardato, h) endelig beslutning om det aktuelle virkestoffpartiet. 3. Den registrerte informasjonen om klager skal lagres for å kunne vurdere tendenser, produktrelatert frekvens og alvorlighetsgrad med henblikk på å treffe ytterligere og, dersom det er relevant, umiddelbare korrigerende tiltak. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter under inspeksjoner. 4. Dersom en klage videresendes til den opprinnelige virkestofftilvirkeren, skal informasjonen som lagres av personene nevnt i artikkel 1 nr. 2, inneholde eventuelle svar fra den opprinnelige virkestofftilvirkeren, herunder dato og informasjonen som er gitt. 5. Dersom det oppstår en alvorlig eller potensielt livstruende situasjon, skal personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 underrette, rådføre seg med og følge instruksjonene fra lokale, nasjonale eller internasjonale myndigheter, alt etter hva som er relevant. Artikkel 21 Returer 1. Returnerte virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal identifiseres som dette og skilles fra de andre fysisk eller elektronisk, dersom det finnes et likeverdig elektronisk system, fram til resultatet av undersøkelsen av disse returnerte virkestoffene foreligger. 2. Virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, som personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 ikke lenger har i sin varetekt, skal bare tilbakeføres til den salgbare lagerbeholdningen dersom alle følgende vilkår er oppfylt: a) Virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, befinner seg i uåpnede originalbeholdere som er i god stand, og der alle originale sikkerhetsforseglinger er intakte. b) Det framgår av skriftlig informasjon fra kunden at virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, er blitt oppbevart og håndtert under korrekte forhold. c) Den gjenværende holdbarhetstiden er akseptabel. d) Virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, er blitt undersøkt og vurdert av en person med egnet opplæring og godkjenning til å gjøre det. e) Det har ikke forekommet tap av informasjon eller sporbarhet.

14 14 3. Ved vurderingen i henhold til nr. 2 skal det tas hensyn til arten av virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, eventuelle særlige oppbevaringsforhold som kreves, og hvor lang tid det er gått siden det ble levert. Ved behov og dersom det er tvil om kvaliteten på det returnerte virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, skal den opprinnelige virkestofftilvirkeren rådspørres. 4. Det skal føres registre over returnerte virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. For hver retur skal dokumentasjonen inneholde følgende: a) Navn eller firmanavn og fast adresse eller registrert forretningssted til mottakeren som returnerer virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. b) Navn eller betegnelse på virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. c) Partinummer på virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. d) Mengden returnert virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. e) Årsaken til returen. f) Informasjon om bruk eller disponering av det returnerte virkestoffet som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og om vurderingen som er foretatt. 5. Det er bare godkjent personale med egnet opplæring som kan frigi virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, med henblikk på å tilbakeføre dem til den salgbare lagerbeholdningen. 6. Virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, og som tilbakeføres til den salgbare lagerbeholdningen, skal plasseres slik at lagerrotasjonssystemet fungerer effektivt. Artikkel 22 Tilbakekallinger 1. Det skal foreligge en prosedyre der det defineres under hvilke omstendigheter det skal vurderes å tilbakekalle et virkestoff som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr. 2. I tilbakekallingsprosedyren skal det framgå a) hvem som skal delta i vurderingen av informasjonen, b) hvordan en tilbakekalling skal innledes, c) hvem som skal underrettes om tilbakekallingen, d) hvordan det tilbakekalte materialet skal behandles. 3. Personen med ansvar for kvalitetssystemet skal involveres i tilbakekallingen. KAPITTEL VIII EGENINSPEKSJONER OG SLUTTBESTEMMELSER Artikkel 23 Egeninspeksjoner 1. Personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal foreta og føre register over egeninspeksjoner for å kontrollere gjennomføringen og overholdelsen av god distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes som utgangsmateriale i legemidler til dyr, som fastsatt i denne forordningen.

15 15 2. Det skal foretas regelmessige egeninspeksjoner i henhold til en tidsplan fastsatt i kvalitetssystemet. 3. Egeninspeksjonene skal gjennomføres på en upartisk og grundig måte av utpekt kompetent personale fra selskapet. 4. Resultatene av alle egeninspeksjoner skal registreres. Rapportene skal inneholde alle observasjoner som er gjort under inspeksjonen, og skal framlegges for relevant personale og ledelsen. 5. Det skal treffes nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak, og det skal foretas en gjennomgåelse av hvor effektive de korrigerende og forebyggende tiltakene er. Artikkel 24 Ikrafttredelse Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel 2. august For Kommisjonen Ursula VON DER LEYEN President

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0208.fral OJ L 68 /13, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 208/2013 of 11 March 2013 on traceability requirements for sprouts and seeds intended for the production of sprouts (UOFFISIELL

Detaljer

Nr. 73/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/293. av 1. mars 2016

Nr. 73/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/293. av 1. mars 2016 Nr. 73/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/293 2018/EØS/73/19 av 1. mars 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/94/EF. av 8. oktober 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/94/EF. av 8. oktober 2003 Nr. 30/529 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/94/EF 2006/EØS/30/42 av 8. oktober 2003 om prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for mennesker og prøvingspreparater for mennesker(*)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. august 2018 kl. 13.35 PDF-versjon 29. august 2018 21.08.2018 nr. 1262 Forskrift om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1523. av 11. oktober 2018

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1523. av 11. oktober 2018 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1523 av 11. oktober 2018 om fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1237.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1237/2012 of 19 December 2012 approving the active substance Zucchini Yellow Mosaic Virus weak strain, in accordance with Regulation (EC) No

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0891.ELTR OJ L 243/14, p. 47-51 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 891/2014 of 14 August 2014 approving the active substance aminopyralid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

Nr. 35/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 787/2011. av 5.

Nr. 35/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 787/2011. av 5. Nr. 35/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 787/2011 2019/EØS/35/20 av 5. august 2011 om godkjenning av det aktive stoffet 1-naftyleddiksyre

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1031.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1031/2013 of 24 October 2013 approving the active substance penflufen, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005 Nr. 39/349 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF 2009/EØS/39/17 av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til krav til sporbarhet og melding av alvorlige

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0595.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 595/2012 of 5 July 2012 approving the active substance fenpyrazamine, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1175.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1175/2013 of 20 November 2013 approving the active substance benalaxyl-m, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29.

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29. Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 2017/EØS/36/37 av 29. april 2016 om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1506 of 8 September 2015 laying down specifications relating to formats of advanced electronic signatures

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1506 of 8 September 2015 laying down specifications relating to formats of advanced electronic signatures COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1506 of 8 September 2015 laying down specifications relating to formats of advanced electronic signatures and advanced seals to be recognised by public sector

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003. av 22. august 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003. av 22. august 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003 av 22. august 2003 om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

R2007.hza

R2007.hza Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1037.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1037/2012 of 7 November 2012 approving the active substance isopyrazam, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R0993.jaeg OJ L 263/11, p. 1-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 993/2011 of 6 October 2011 approving the active substance 8-hydroxyquinoline, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

Nr. 76/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1759. av 28.

Nr. 76/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1759. av 28. Nr. 76/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1759 2018/EØS/76/26 av 28. september 2015 om godkjenning av glutaraldehyd som eksisterende

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1984 of 3 November 2015 defining the circumstances, formats and procedures of notification pursuant to

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1984 of 3 November 2015 defining the circumstances, formats and procedures of notification pursuant to COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1984 of 3 November 2015 defining the circumstances, formats and procedures of notification pursuant to Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/11 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1918. av 22.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/11 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1918. av 22. 20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/11 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1918 2018/EØS/87/04 av 22. oktober 2015 om opprettelse av et system for administrativ

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/549 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1378. av 25.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/549 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1378. av 25. 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/549 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1378 2018/EØS/57/47 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av kumatetralyl som aktivt

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer

Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer Line Saxegaard Legemiddelinspektør Statens legemiddelverk Høsten 2014 Grossistregelverket og tillatelser

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R0736.jaeg OJ L 195/11, p. 37-41 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 736/2011 of 26 July 2011 approving the active substance fluroxypyr, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1199.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1199/2013 of 25 November 2013 approving the active substance chlorantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1316/2014 of 11 December 2014 approving the active substance Bacillus amyloliquefaciens subsp.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1316/2014 of 11 December 2014 approving the active substance Bacillus amyloliquefaciens subsp. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1316/2014 of 11 December 2014 approving the active substance Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004 Nr. 62/139 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/13 av 15. april 2004 om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2004) 1332] (2004/388/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1090/2014 of 16 October 2014 approving permethrin as an existing active substance for use in biocidal

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1090/2014 of 16 October 2014 approving permethrin as an existing active substance for use in biocidal COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1090/2014 of 16 October 2014 approving permethrin as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 8 and 18 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/39 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/494. av 25.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/39 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/494. av 25. 8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/39 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/494 2019/EØS/63/11 av 25. mars 2019 om visse aspekter ved flysikkerheten i forbindelse med

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R0798.jaeg OJ L 205/11, p. 9-14 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 798/2011 of 9 August 2011 approving the active substance oxyfluorfen, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1143.jaeg OJ L 293/11, p. 26-30 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1143/2011 of 10 November 2011 approving the active substance prochloraz, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/555 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1379. av 25.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/555 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1379. av 25. 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/555 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1379 2018/EØS/57/48 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av difenakum som aktivt

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/24/EF. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/24/EF. av 31. mars 2004 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/817 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/24/EF 2014/EØS/56/29 av 31. mars 2004 om endring med hensyn til tradisjonelle plantelegemidler

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/895. av 22. juni 2018

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/895. av 22. juni 2018 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/895 av 22. juni 2018 om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003 Nr. 58/1687 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003 2006/EØS/58/42 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart(*)

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/585 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1113. av 22.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/585 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1113. av 22. 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/585 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1113 2018/EØS/57/53 av 22. juni 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet benzosyre

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R0820.jaeg OJ L 209/11, p. 18-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 820/2011 of 16 August 2011 approving the active substance terbuthylazine, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. september 2018 kl. 13.00 PDF-versjon 3. oktober 2018 24.09.2018 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1295 of 27 July 2015 approving the active substance sulfoxaflor, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1295 of 27 July 2015 approving the active substance sulfoxaflor, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1295 of 27 July 2015 approving the active substance sulfoxaflor, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE REGULATION (EC) No 469/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF)

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0154.fral OJ L 50/14, p. 7-10 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 154/2014 of 19 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/406 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/406 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/406 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1264. av 20. september 2018

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1264. av 20. september 2018 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1264 av 20. september 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet petoksamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 304/2008. av 2. april om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 304/2008. av 2. april om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. Nr. 18/484 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 304/2008 2015/EØS/18/47 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av klimagasser(*) under henvisning

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

Nr. 26/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 670/2011

Nr. 26/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 670/2011 Nr. 26/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 670/2011 av 12. juli 2011 om endring av rådsforordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/296 of 24 February 2015 establishing procedural arrangements for cooperation between Member States on

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/296 of 24 February 2015 establishing procedural arrangements for cooperation between Member States on COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/296 of 24 February 2015 establishing procedural arrangements for cooperation between Member States on electronic identification pursuant to Article 12(7) of Regulation

Detaljer