Tokke kommune ved rådmann John Kleiv Storvegen Dalen TILSYNSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tokke kommune ved rådmann John Kleiv Storvegen Dalen TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Fylkesmannen i Telemark Tokke kommune ved rådmann John Kleiv Storvegen Dalen TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: kommunen sitt arbeid med elevmedverknad knytt til elevråd, skulemiljøutval og samarbeidsutval Tokke kommune - Tokke skule

2 Samandrag Elevmedverknad knytt til elevråd, skulemiljøutval og samarbeidsutval er temaet for dette tilsynet Elevmedverknad inneber at elevane kan seie meininga si, delta og ha innverknad på alt som gjeld dei på skulen. Elevane sin rett til medverknad blir slått fast ein rekkje stader i opplæringslova og i barnekonvensjonen. Skulen skal vere ein viktig demokratisk arena for barn og unge, der dei kan oppleve å ha medverknad. Arbeidet i elevrådet og andre samarbeidsorgan på skulen er viktige tiltak for å nå dette målet. Tokke kommune har gitt tilbakemelding på førebels rapport i brev datert 5.juni Tilbakemeldinga frå kommunen gjeld vår beskriving av fakta, våre vurderingar og våre reaksjonar. Vi har ikkje funne grunnlag for å endre innhaldet i rapporten på bakgrunn av uttalen frå dykk. Vi held fast ved vår konklusjon om at tilsynet har avdekt brot på regelverket. I denne tilsynsrapporten varslar vi fleire pålegg som er aktuelle å vedta etter at rettefristen.

3 Innhald 1 Innleiing Kort om kommunen Om gjennomføringa av tilsynet Om tilsynsrapporten Elevråd ved grunnskular Rettslege krav Val av elevråd ( 11-2) Skulen si informasjonsplikt og elevrådet sin rett til å uttale seg ( 9A-9) Elevrådet sine oppgåver og rett til å få hjelp i arbeidet Våre observasjonar, vurderingar og konklusjonar Val av elevråd ( 11-2) Skulen si informasjonsplikt og elevrådet sin rett til å uttale seg ( 9A-9) Elevrådet sine oppgåver og rett til å få hjelp i arbeidet Samarbeidsutval (SU) og skulemiljøutval (SMU) ved grunnskolar Rettslege krav Val og samansetnad i SU ( 11-1) Val og samansetnad i SMU ( 11-1a) Skulen si informasjonsplikt og utvala sin rett til å uttale seg ( 9 A-9) SU og SMU sine oppgåver ( 11-1 og 11-1a) Våre observasjonar, vurderingar og konklusjonar Val og samansetnad i SU ( 11-1) Val og samansetnad i SMU ( 11-1a) Skulen si informasjonsplikt og utvala sin rett til å uttale seg ( 9 A-9) SU og SMU sine oppgåver ( 11-1 og 11-1a) Varsel om pålegg om retting Vedlegg: Liste over dokumentasjon... 17

4 1 Innleiing Vi fører tilsyn med offentlege skolar, jf. opplæringslova 14-1 første ledd, jf. kommunelova kapittel 10 A. I tilsyn kontrollerer vi om skolane oppfyller opplæringslova med forskrifter. Dersom kommunen/skulen ikkje følgjer regelverket, kan vi påleggje retting etter at kommunen har fått ein frist for å rette. Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir gjennomførte, jf. opplæringslova første ledd. Vi gir difor eventuelle pålegg i tilsynet til kommunen som har ansvaret for at skulen rettar opp brot på regelverket. Våre tilsyn er offentleg myndigheitsutøving, noko som inneber at vi skal gjennomføre tilsynet i samsvar med reglane i forvaltningsretten og offentleglova. 1.1 Kort om kommunen Tokke kommune ligger i regionen Vest-Telemark og har omkring 2200 innbyggarar. Kommunen har fire tettstader: Dalen, Høydalsmo, Lårdal og Åmdals Verk. Kommunens administrasjonssenter er plassert i Dalen som har omkring 600 innbyggarar. Tokke skule ligger i Dalen og har om lag 190 elevar frå trinn. Skulen har ein avdeling med 12 elevar frå 1.-4.trinn som ligg på Åmdals Verk. Talet på elevar ved Tokke skule har vore relativt stabilt dei seinare åra. 1.2 Om gjennomføringa av tilsynet Fylkesmannen opna tilsyn med Tokke kommune i brev daterte Her varsla vi at vi ville føre tilsyn med Tokke kommune i eigenskap av å vere skuleeigar for Tokke skule. Tilsynet omfattar ungdomssteget ved Tokke skule. Skulen vart bedne om å levere dokumentasjon til oss. Mellom anna blei skulen bedne om å svare på eit spørjeskjema. Skulen blei òg bedne om å sende inn alle referata frå elevrådet, skulemiljøutvalet, samarbeidsutvalet for skuleåra og Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. Vi gjennomførde intervju på Tokke skule Her blei elevrådet, rektor og kontaktlærar for elevrådet intervjua kvar for seg. Det er elevrådsrepresentantane frå ungdomssteget som blei intervjua i dette tilsynet. Elevmedverknad knytt til elevråd, skulemiljøutval og samarbeidsutval er temaet for dette tilsynet. Vi har kontrollert følgjande undertema: 1. Elevråd ved grunnskolar, jf. opplæringslova 11-2 og 9A-9 2. Samarbeidsutval og skulemiljøutval ved grunnskolar, jf. opplæringslova 11-1 og 11-1a Elevmedverknad inneber at elevane kan seie meininga si, delta og ha innverknad på alt som gjeld dei på skulen.

5 Elevane si rett til medverknad blir slege fast ein rekkje stader i Opplæringslova og i Barnekonvensjonen. Skulen skal vere ein viktig demokratisk arena for barn og unge, der dei kan oppleve å ha medverknad. Arbeidet i elevrådet og andre samarbeidsorgan på skulen er viktige tiltak for å nå dette målet. Reell elevmedverknad krev at skulen legg til rette for og følgjer opp at dette faktisk skjer. Fylkesmannen i Telemark har difor i dette tilsynet undersøkt om lovkrava i arbeidet med elevrådet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet blir følgt. Vi har ikkje sett på korleis de oppfyller andre krav i regelverket. 1.3 Om tilsynsrapporten Våre vurderingar i denne rapporten baserer seg i hovudsak på opplysningar som kjem fram i: dokumentasjonen de har sendt inn (sjå oversikt i vedlegg) informasjonen frå våre eigne system og offentlege register intervjua med elevrådet, kontaktlærar for elevrådet og rektor ved Tokke skule 2 Elevråd ved grunnskular 2.1 Rettslege krav Val av elevråd ( 11-2) Ved kvar grunnskule skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten Skulen si informasjonsplikt og elevrådet sin rett til å uttale seg ( 9A-9) Elevrådet skal haldast informert om alt som er viktig for skulemiljøet Elevrådet skal så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skulemiljøtiltak Elevrådet har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø Elevrådet har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skulemiljøet Elevrådet sine oppgåver og rett til å få hjelp i arbeidet Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings- og skulemiljø. Ein medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

6 2.2 Våre observasjonar, vurderingar og konklusjonar Val av elevråd ( 11-2) Observasjoner Vi har motteke ni referat frå elevrådet ved Tokke skule. Tokke skule skriv at dei har eit elevråd for trinn. Skulen fortel i intervju at dei i einskilde tilfelle har gjennomførd eigne elevrådsmøter for trinn. Dette vert gjort for at elevane på ungdomssteget skal kunne diskutere saker som dei er opptekne av. Elevrådet stadfest denne praksisen i intervju med Fylkesmannen. Skulen skriv at dei har vedteke at elevrådet skal bestå av ein representant frå kvar klasse, samt ein vararepresentant. Elevane ved skulen stadfestar at elevrådet er satt saman av ein representant frå kvar klasse i skuleåret 2017/2018. Dei stadfest og at det er valt vararepresentantar frå kvar klasse. Skulen skriv at elevane blir valde 1-2 veker etter skulestart kvar haust. Elevane stadfestar i intervjuar at dei blir valde ved skulestart. Skulen skriv vidare at elevane melder seg sjølv, eller at elevane kjem med forslag til aktuelle elevrådskandidatar. Elevrådet stadfestar denne praksisen i intervju. Elevrådet seier vidare at lærarane passar på at det blir gjennomførd val i alle klassar. Vurderingar Med utgangspunkt i referat frå elevrådet og intervjuar med skulen og elevrådet, finn Fylkesmannen at skulen har oppretta eit elevråd for trinn. Lova krev at kommunen skal fastsetje tal for representantar i elevrådet. Fylkesmannen finn det sannsynleggjort at kommunen, representert ved Tokke skule, har fastsett talet på representantar til elevrådet. Fylkesmannen finn det sannsynleg, ut frå det skulen og elevane fortel, at elevrepresentantane blir valde seinast tre veker etter skulestart om hausten. Konklusjoner Skulen har oppretta elevråd for trinn Kommunen har fastsatt antall representanter i elevrådet Representantane blei vald seinast tre veker etter skulestart Skulen si informasjonsplikt og elevrådet sin rett til å uttale seg ( 9A-9) Observasjonar Skulen skriv at mykje informasjon blir gitt direkte til klassene ved rektor. Til dømes repetisjon av ordensreglementet kvart haust og lovendring av 9A. Vidare skriv rektor at saker som kjem i løpet av skuleåret blir meldt inn til kontaktlærar for elevrådet eller ved at rektor informerer elevrådet direkte. Rektor skriv òg at ho har vore dårleg til å besøke elevrådet i haust. I intervjua fortel rektor at ho har informert elevane ved skulen om resultata av elevundersøkinga, men at undersøkinga ikkje har vore tema i elevrådsmøta. Dette blir

7 stadfesta av både rektor og elevrådet i intervjua. Rektor fortel vidare at ho har informert i klassane og i foreldremøte om elevane sin rett til eit godt skulemiljø, jf. Opplæringslova Kapitel 9A, men at 9A ikkje har vore oppe som sak i elevrådet. Referata frå elevrådet stadfest at verken elevundersøkinga eller Kapittel 9A har vore tema i elevrådet. Vidare viser referata at skulen ikkje har informert elevrådet om resultata frå vernerundar. Dette blir bekrefta i intervjua med skulen og elevrådet. Elevrådet har ved fleire høve teke opp problemstillingar knytt til temperatur, luftkvalitet og støy. Her stadfestar rektor at det er gjort målingar, og at kvaliteten på inneklima er innanfor tilrådde verdiar. Elevrådet som organ har ikkje fått informasjon om desse målingane. Dette vert bekrefta av rektor og elevrådet. Det er òg blitt gjennomførd ei undersøking av toalettforholda ved skulen. Rektor seier i intervju at det føreligg ein plan for utbetring av toalettforholda. I intervjua med rektor og elevrådet kjem det fram at elevrådet som organ ikkje har fått informasjon om desse planane. Elevrådet fekk i oppdrag å kome med innspel til revidering ordensreglementet som blei behandla i elevrådet Innspelet til elevrådet blei behandla i SMU/SU , og elevrådet fekk tilbakemelding om denne saka i elevrådsmøte I referatet frå møte i SU informerer skulen blant anna om satsingsområdet Nulltoleranse for mobbing. Elevrådet er ikkje involvert i dette arbeidet. Dette vert bekrefta av referat frå elevrådet, og i intervju med rektor og elevrådet. Rektor har vore ute i alle klasser og fortalt om prosedyrar/arbeid for å skape eit trygt og godt miljø ved skulen. Rektor seier i intervju at dette temaet ikkje har vore oppe som sak i elevrådet. Skulen stadfestar at det har vore for lite medvit knytt til kva saker elevrådet skal involverast i, og korleis elevrådet skal takast med i arbeidet. Elevrådet stadfestar at dei i liten grad har fått medverke i tiltak knytt til skulemiljøet til elevane. Rektor stadfest at skulen har vore for dårleg til å informere om rett til innsyn i dokumentasjon om skulens arbeid med det systematiske arbeidet for et trygt og godt skulemiljø. Dei tilsendte referata frå elevråd stadfest dette. Vurderingar Fylkesmannen finn at viktige saker som til dømes elevundersøkinga, elevanes nye rett knytt til Kapittel 9A og resultata frå vernerundar ved skulen ikkje har vore oppe i elevrådet. Elevrådet har heller ikkje blitt informert om inneklima og vedlikehald på skulen, sjølv om dette er saker som elevrådet har vore opptekne av. Fylkesmannen meiner at opplysningar frå skulen og tilbakemeldingar frå elevrådet trekker i same retning. Difor vurderer Fylkesmannen at elevrådet ikkje har vore informert om alt som er viktig for skulemiljøet. Skulen stadfestar at dei har vore for lite medvitne til kva saker elevrådet skal involverast i, og korleis elevrådet skal takast med i arbeidet. Referata frå elevrådet stadfest dette. Elevrådet seier i intervju at dei i liten grad har fått medverke i skulemiljøtiltak. Fylkesmannen vurderer difor at skulen ikkje har ein praksis for å ta elevrådet med i arbeidet med skulemiljøtiltak. Rektor stadfestar at skulen har vore for dårleg til å informere om rett til innsyn i dokumentasjon om skulens systematiske arbeid for eit trygt og godt skulemiljø. Det tilsendte referata frå elevrådet stadfestar også dette. Fylkesmannen legger difor til grunn at skulen ikkje har informert om retten til innsyn i denne dokumentasjonen.

8 Elevane har ikkje fått tilstrekkeleg informasjon, og skulen har ikkje involvert elevane i alle saker som er viktige for skulemiljøet. Utan tilstrekkeleg informasjon og involvering vert elevane si rett til å uttale seg i praksis satt til side. Fylkesmannen vurderer difor at skulen ikkje har ivareteke elevane si rett til å uttale seg og komme med framlegg i skulemiljøsaker. Konklusjonar Skulen/rektor har ikkje: informert elevrådet om alt som er viktig for skulemiljøet teke elevrådet så tidleg som mogleg med i arbeidet med skulemiljøtiltak informert elevrådet om at dei har rett til innsyn i alle dokument som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø sikra elevrådet sin rett til å uttale seg og kome med framlegg i alle saker som er viktige for skulemiljøet Elevrådet sine oppgåver og rett til å få hjelp i arbeidet Observasjoner Ein faglærar ved skulen har i oppgåve å følge opp elevrådet. Elevrådet og elevrådskontakten seier at elevane i liten grad fått opplæring i elevrådsarbeid. På spørsmål om korleis Tokke skule legger til rette for at elevrepresentantane kan informere eller ta opp saker med klassen, skriv skulen: «Etter at elevrådstimen falt bort på timeplanen blir det meir tilfeldig. Er avhengig at elevrådsrepresentant avtaler med kontaktlærar/lærarar.» Elevrådsrepresentantane seier i intervju at dei får tid til å ta opp saker i klassemøter når dei spør lærarane, men dei saknar meir systematikk rundt dette. Rektor seier i intervju at dei ikkje har klare retningslinjer for korleis og når elevrådet kan ta opp saker i klassemøter. Eit referat frå elevrådet i januar 2017 syner at elevrådet fekk i oppdrag å lage ei ynskjeliste over utstyr til leik i friminutta. Elevrådsrepresentantane tok saka opp med klassane, og saka kom opp i elevrådet Utstyret kom raskt på plass. Fylkesmann finn ikkje fleire døme på saker der elevrådet og klassane er involvera i heile saksframlegget. Elevrådet seier at dei vanlegvis ikkje får møteinnkalling med agenda. Det er heller ikkje vanleg at referata frå elevrådet blir sende ut i før neste møte vert halde. Referata frå siste elevråd blir vanlegvis gått igjennom av elevrådskontakten ved oppstarten av elevrådsmøta. Elevrådet saknar ein større påverknad på agendaen i elevrådet. Elevrådet seier at sakene som representantane har med frå klassane sine ofte blir diskutert under eventuelt. Dermed kan det bli lita tid til å diskutere desse sakene. Rektor seier at ho har vore lite til stades i elevrådsmøte i skuleåra 2016/17 og 2017/18, og at kommunikasjonen med elevrådet har vore for dårleg. Elevrådet har i liten grad fått høve til å diskutere elevrådssaker med rektor som avgjerdsmakt. Dette vert stadfesta av

9 elevrådet i intervjua. Rektor seier vidare at det fram til no ikkje har vore rutinar for at ho får elevrådsreferata. Skulen har ingen fast framgangsmåte for å gje tilbakemeldingar til elevrådet på saker dei fremjar. Referata synar at fleire elevrådssaker ikkje blir fullstendig/avklarte og vert difor gjengangarar i elevrådsmøta. Vurderingar Fylkesmannen finn at Tokke skule ikkje har ein systematikk når det gjeld korleis elevrådsrepresentantane kan ta opp saker med klassane. Dette stadfestar elevrådet og skulen. Vi finn òg at elevrådet ikkje får møteinnkalling med agenda på forehand, og at elevrådet i liten grad får påverke agendaen i elevrådet. Sakene som representantane har med seg frå klassane vert diskutera under «eventuelt». Vidare finn Fylkesmannen at skulen ikkje sikrar at elevrådet får tilstrekkeleg tilbakemelding på saker som dei fremjar og diskuterer. Dette kjem frem i intervju med elevrådet og av dei referata vi har fått tilgang på. Konklusjonar Skulen har gitt eit medlem av undervisningspersonalet i oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet Skulen har ikkje lagt til rette for at elevrådet kan fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings- og skulemiljø 3 Samarbeidsutval (SU) og skulemiljøutval (SMU) ved grunnskolar 3.1 Rettslege krav Val og samansetnad i SU ( 11-1) Alle grunnskular skal ha eit SU SU skal vere samansett med o tre representantar for dei tilsette: to for undervisningspersonalet og ein for andre tilsette o to representantar for kommunen, der den eine skal vere rektor. o to representantar for foreldrerådet, der den eine skal vere leiaren for FAU, jf siste ledd o to representantar for elevane Val og samansetnad i SMU ( 11-1a) Alle grunnskular skal ha eit SMU. I SMU skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen vere representerte.

10 SMU skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. SU kan sjølv kan sjølv vere skulemiljøutval. Når SU fungerer som skulemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal Skulen si informasjonsplikt og utvala sin rett til å uttale seg ( 9 A-9) Utvala skal haldast informerte om alt som er viktig for skulemiljøet Utvala skal så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skulemiljøtiltak Utvala har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø Utvala har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skulemiljøet SU og SMU sine oppgåver ( 11-1 og 11-1a) SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen. SMU skal medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i SU eller i SMU. 3.2 Våre observasjonar, vurderingar og konklusjonar Val og samansetnad i SU ( 11-1) Observasjonar I «Vedtekter for SU og SMU ved Tokke skule» står det følgande når det gjeld representantar: To representantar frå undervisningspersonalet Ein representant frå andre tilsette To representantar frå elevane + ein elevrep. til SMU To representantar frå foreldrerådet (FAU) + ein foreldrerep. til SMU To representantar frå kommunen (politisk rep. + rektor) I tillegg ein representant frå SU Åmdals Verk i saker av felles interesse. Om SU på Dalen utvidar med ein representant frå SU Åmdals Verk,- skal kommunen også auke med ein representant. (inspektør) (Oppl. 11-1) Referat fra møte i SU ved Tokke skule viser følgende representasjon: To representantar frå undervisningspersonalet, hvorav en var vararepresentant Ein representant frå andre tilsette Ein representant frå elevane

11 Ein representant frå foreldrerådet (FAU-leder) + ein foreldrerep. til SMU To representantar frå kommunen (politisk rep. + rektor) Referatet frå møte i SU viser fråfall frå ein forelder(fau), ein elev og ein «annan tilsett». I tillegg var ein lærar borte, men vedkomande var representert med vara. Referat fra møte i SU ved Tokke skule viser følgende representasjon: Ein representantar frå undervisningspersonalet Ein representant frå andre tilsette To representantar frå elevane Ein representant frå foreldrerådet (FAU-leder, FAU-nestleiar og ein foreldrerep. til SMU Ein representant frå kommunen (rektor) Referatet frå møte i SU viser fråfall frå ein lærar, ein elev og ein politikarrepresentant frå kommunen. Vurderingar Fylkesmannen finn at «Vedtekter for SU og SMU ved Tokke skule» skildrar ein representasjon som innfrir 11-1 i Opplæringslova. Referatet frå siste møte i SU ( ) viser at det mangla ein elevrepresentant for å kunne innfri krava i Basert på SU-referata frå før vurderer likevel Fylkesmann at representasjonen i SU vanlegvis er riktig ved Tokke skule. I siste møte i SU var den eine foreldrerepresentanten leiaren for FAU slik loven krev, jf Brukarane var i mindretal ved møtet , noko som lova opnar for når det gjeld SU, men ikkje SMU. Konklusjonar Tokke skule har etablert eit SU SU ved Tokke skule er lovleg samansett Val og samansetnad i SMU ( 11-1a) Observasjonar Skulen har slått saman SU/SMU til eit organ, noko som rektor bekreftar. Referata og innkallingane frå utvalsmøta skil ikkje mellom SU og SMU. Skulen har lagt til grunn at referata/innkallingar frå møter i SU samstundes gjeld SMU.

12 Vi har motteke eit referat frå møte i SU/SMU inneverande skuleår ( ). Referatet frå dette møtet hadde tittelen Referat frå møte i samarbeidsutvalet (SU). Representasjonen i dette møtet blei skildra i førre avsnitt. Vi har motteke eit referat frå møte i SU/SMU førre skuleår ( ). Referatet frå dette møtet har tittelen Referat frå møte i samarbeidsutvalet (SU). Representasjonen i dette møtet blei skildra i førre avsnitt. Vedtektene for SU og SMU ved Tokke skule nemner blant anna organisering, representasjon, oppgåver, val og møterutinar. Vedtektene skil i stor grad mellom SU og SMU - både når det gjeld formål og oppgåver. I skulens vedtekter er representasjonen beskrive slik at brukarane (foreldre og elever) er i fleirtal. Referat frå utvalsmøte viser at både elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen var representerte. I dette møtet var brukarene i mindretal. Referat frå utvalsmøte viser at både elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen var representerte. I dette møtet var brukarene i fleirtal. Vurderingar Lova seier at kvar skule skal ha eit SU og eit SMU. Fylkesmannen finn at Tokke skule i praksis har slått saman SU og SMU til eit organ, sjølv om skulen sine vedtekter i stor grad skil mellom SU og SMU. I opplæringslova 11-1a står det at SU sjølv kan vere SMU, men dette handlar om at dei same personane kan sitje i begge utval. Skulen må framleis skilje mellom utvala - både når det gjeld møteavvikling, innkallingar og referat. Fylkesmannen vurderer difor at skulen ikkje har eit fungerande SMU. SMU skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Vedtektene for SMU og SU ved Tokke skule beskriver ein representasjon som sikrar brukarfleirtal, men Fylkesmann finn at dette ikkje alltid skjer i praksis. Fylkesmannen finn at skulen ikkje har syte for at vararepresentantar møter ved fråfall til SMU, slik at brukarane alltid kjem i fleirtal. Konklusjoner Tokke skule har ikkje etablert eit fungerande SMU. Elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen er representerte i utvalsmøta ved skulen Skulen har ikkje sikra at SMU er sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal Skulen si informasjonsplikt og utvala sin rett til å uttale seg ( 9 A-9) Observasjoner Fylkesmannen har motteke to referat frå SU/SMU for den perioden som er ein del av dette tilsynet, dvs. skuleåret og skuleåret SU-møtet hadde en varighet på 1,5 timer, og innkallinga inneholdt følgende saker:

13 Sak 1 Kva for oppgåver har SU? Sak 2: Kort informasjon frå rektor: skulestart, nytt lovverk 9A og inkludering /integrering av flykningar Sak 3: Val av SU leiar/ nestleiar / sekretær. Sak 4: Innspel til eventuelle endringar rundt ordensreglane. Sak 5: Ymse SU-møtet hadde en varighet på 1,5 timer, og innkallinga inneholdt følgende saker: Sak 1: Kva for oppgåver har SU? -> vi går gjennom vedtektene. Sak 2: Kort informasjon frå rektor: skulens satsingsområde, skulestart, Polen-tur for 10. klasse, Solidaritetsdag, tysdag 01.11, nasjonale prøver og status flyktningar Sak 3: Val av SU leiar/ nestleiar / sekretær. Sak 4: Ymse Rektor skriv at ho alltid informerer litt om skuledagen/prosjekt/miljø og trivsel ved oppstart av kvart møte. Rektor brukar følgende døme: Prosedyre ved 9a saker ( , sak 2) Dårlege haldningar til flyktningar. Kva gjer vi? ( , sak 2) Arbeid kring trafikksikringsplan ( , sak 4.3) Toalettsituasjon, temperatur i Klasserom ( , sak 4.1) I intervjua svarar elevrådsrepresentanten i SU/SMU at utvala ikkje har fått informasjon om elevundersøkinga i inneverande skuleår. Representanten seier vidare at det ikkje har vore snakka om funn frå vernerundar i SU/SMU. På spørsmål om korleis SU/SMU er tatt med i planlegginga og gjennomføringa av skulemiljøtiltak, svarar rektor «sakene blir sett opp på sakslista og drøfta og diskutert på møta med innspel og forslag.» Elevrådsrepresentantane seier at dei ikkje har snakka med rektor om SU/SMU-sakane i forkant av møta. Dei seier at elevrådet har fått informasjon i etterkant. Skulen skriv at dei har vore for dårlege til å informere om retten til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø Vurderingar Fylkesmannen finn at mange viktige skulemiljøsaker ikkje har vore på sakskartet i SU/SMU dei siste skuleåra. Referata syner at skulen ikkje har informert om viktige saker som til dømes elevundersøkinga, resultat frå vernerundar og ordensreglement. Elevrådsrepresentantane i SU/SMU stadfestar manglande informasjon og diskusjon kring desse tema. Vidare vurderer Fylkesmannen at den låge møtefrekvensen i SU/SMU gjer det vanskeleg for skulen å kontinuerleg ta med SU/SMU i arbeidet med skulemiljøtiltak. Skulen risikerer at sakene mister aktualitet før dei kjem opp til handsaming. Referata viser at skulen i liten grad tar SU med i arbeidet med skulemiljøtiltak. Fylkesmannen vurderer difor at skulen ikkje har ein praksis for å gjera dette.

14 Fylkesmannen finn at Tokke skule ikkje har informert SU/SMU om retten til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø. Skulen stadfestar at dei har vore for dårleg til å informere om denne retten. Fylkesmannen legg til grunn at retten til innsyn i praksis setjast til side dersom representantane i SU/SMU ikkje vert informera om denne retten. Vidare ser vi at viktige skulemiljøsaker som Nulltoleranse for mobbing, Inkludera/integrering av flyktningar og Nytt lovverk 9A kjem opp som reine informasjonssaker i SU/SMU. På den måten mistar utvala moglegheit til å uttale og kome med innspel i sakene. Unntaket er saka om ordensregelementet som var oppe til behandling i SU/SMU Her fekk elevrådet kome med innspel. Konklusjonar Tokke skule har ikkje halde utvala informera om alt som er viktig for skulemiljøet Tokke skule har ikkje så tidleg som mogleg tatt utvala med i arbeidet med skulemiljøtiltak Tokke skule har ikkje sikra utvala si rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø Tokke skule har ikkje sikra utvala si rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skulemiljøet SU og SMU sine oppgåver ( 11-1 og 11-1a) Observasjonar Tokke skule har i praksis slege saman SU og SMU til eit organ, sjølv om skulen sine vedtekter i stor grad skil mellom SU og SMU. Dette stadfest skulen. Fylkesmannen har motteke to referat frå SU/SMU for den perioden som er ein del av tilsynet, dvs. skuleåret og skuleåret Dei sakene som blei diskutert i desse møta er lista opp i førre kapitel. Referata frå møta i SU/SMU og viser at dei fleste sakene blei behandla som «informasjon frå rektor». Referata synar i liten grad nokon diskusjon eller innspel frå andre medlemmer i SU/SMU. Referata syner at SU/SMU ikkje har tatt opp saker som er omfatta av teieplikt dei seinare åra. Vurderingar Tokke skule har i praksis har slått saman SU og SMU til eit organ. Dette gjer at SU ved ikkje fungerer etter hensiktene. Fylkesmannen vurderer også at møtefrekvensen og tidsbruken er så låg at det blir vanskeleg for SU å behandle alle saker som er viktige for skulen. Det er relativt få saker som er tatt opp i SU dei siste åra. Til dømes er har ikkje skulens planarbeid, samarbeid heim-skule, skulehelsetenesta, budsjett, organisering av opplæringa blitt tatt opp i utvalsmøta. Samstundes finn vi at sakene i hovudsak vert

15 behandla som informasjonssaker. Fylkesmannen meiner difor at skulen ikkje legger til rette for at SU kan uttale seg i alle saker som gjeld skulen. Fylkesmannen finn at viktige saker til dømes elevundersøkinga, resultat frå vernerundar og ordensreglement ikkje var tema i SU/SMU gjennom siste skuleår. Vidare finn vi at mange SMU-saker vert tekne opp som «kort informasjon frå rektor». Difor vurderer Fylkesmannen at skulen ikkje har lagt til rette for at SMU kan medverke til at dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. SU/SMU har ikkje tatt opp saker som er omfatta av teieplikt dei seinare åra. Fylkesmannen har difor ikkje vurdert om skulen har en framgangsmåte som sikrar at elevane går ut av møterommet når slike saker vert handsama. Konklusjoner Skulen har ikkje sikra at SU kan uttale seg i alle saker som gjeld skulen. Skulen har ikkje sikra at SMU skal medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. 4 Varsel om pålegg om retting I kapitla ovanfor har vi konstatert at de ikkje oppfyller regelverket på alle område. Vi gir dykk ein frist til å rette regelverksbrota, jf. kommunelova 60 d. Frist for retting er 1.oktober Før fristen må de sende oss ei erklæring om at forholda er retta og ei utgreiing om korleis brota er retta. Dersom de ikkje har retta regelverksbrota før rettefristen, vil vi vedta pålegg om retting. Eit pålegg om retting er eit vedtak som de kan klage på, jf. forvaltningslova kapittel VI. Følgjande pålegg er aktuelle å vedta etter at rettefristen er over: Elevråd ved grunnskular 1. Tokke kommune må syte for at skulen informerer og involverer elevrådet i arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø, jf. opplæringslova 9 A-9. I den samanhengen må kommunen syte for at skulen har ein framgangsmåte/rutine som sikrar at: a. elevrådet blir informert om alt som er viktig for skulemiljøet b. elevrådet så tidleg som mogleg blir tatt med i arbeidet med skulemiljøtiltak c. sikrar at elevrådet blir informert om retten til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø d. elevrådet får høve til uttale seg og kome med framlegg i alle saker som er viktige for skulemiljøet, medrekna skulemiljøsaker som skal handsamast i SU/SMU 2. Tokke kommune må syte for at skulen gjev elevrådet tilstrekkeleg hjelp i arbeidet sitt, jf. opplæringslova I den samanhengen må kommunen syte for at skulen har ein framgangsmåte/rutine som sikrar at: a. elevrådet kan fremje fellesinteressene til elevane og arbeide for å skape eit godt lærings- og skulemiljø

16 Samarbeidsutval (SU) og skulemiljøutval (SMU) ved grunnskolar 3. Tokke kommune må syte for at skulen etablerer ein lovmessig samansett SU og eit lovleg samansett SMU, jf og 11-1a. I den samanhengen må kommunen syte for at skulen har ein framgangsmåte/rutine som sikrar at: a. skulen har eit fungerande SMU b. SMU er sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal 4. Tokke kommune må syte for at skulen informerer og involverer SU/SMU i arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø, jf. opplæringslova 9 A-9. I den samanhengen må kommunen syte for at skulen har ein framgangsmåte/rutine som sikrar at: a. utvala er informera om alt som er viktig for skulemiljøet b. Tokke skule så tidleg som mogleg tek utvala med i arbeidet med skulemiljøtiltak c. Utvala si rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø blir ivareteke d. Utvala si rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skulemiljøet blir ivareteke 5. Tokke kommune må syte for at skulen informerer og involverer SU i alle saker som gjeld skulen, jf. opplæringslova Kommunen må og syte for at SMU kan medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø, jf. opplæringslova 11-1a. I den samanhengen må kommunen syte for at skulen har ein framgangsmåte/rutine som sikrar at: a. SMU kan medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. b. SU kan uttale seg i alle saker som gjeld skulen. De har rett til innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltningslova 18. Skien Hendrik Knipmeijer Seniorrådgivar (tilsynsleiar) Marit Gravklev Seniorrådgivar

17 Vedlegg: Liste over dokumentasjon Referat frå elevrådet skuleåra og : o 10.januar 2017 o 22.mars 2017 o 18.april 2017 o 9.mai 2017 o 7.juni 2017 o 20.september 2017 o 18.oktober 2018 o 10.januar 2018 Møteplan for elevråd haust 2016 Møteplan for elevråd vår 2017 Møteplan for elevråd haust 2017 Møteplan for elevråd vår 2018 Svar frå skulen på Fylkesmannens spørsmål Svar frå elevrådet på Fylkesmannens spørsmål Vedtekter for SU og SMU ved Tokke skule Innkalling og referat frå møter i SU/SMU skuleårene og : o 20.oktober 2016 o 16.oktober 2017

Fyresdal kommune ved rådmann Ketil O. Kiland TILSYNSRAPPORT

Fyresdal kommune ved rådmann Ketil O. Kiland TILSYNSRAPPORT Fyresdal kommune 01.02.2019 ved rådmann Ketil O. Kiland TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: kommunen sitt arbeid med elevmedverknad knytt til elevråd, skulemiljøutval og samarbeidsutval Fyresdal kommune - Gimle

Detaljer

Siljan kommune ved rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TILSYNSRAPPORT

Siljan kommune ved rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune 08.10.2018 ved rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: Kommunen sitt arbeid med elevmedvirkning knyttet til elevråd, skolemiljøutvalg

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Råd og utvalg ved Evjen skole

Råd og utvalg ved Evjen skole Råd og utvalg ved Evjen skole Oversikt over lovkrav, ansvarsoppgaver og møteplan Revideres i Samarbeidsutvalget hver vår 1. Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved Evjen skole I opplæringsloven står det:

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO Dette heftet er i utgangspunket utarbeida for dei tilsette i Suldalsskulen, men me ønskjer og å auka forståinga til foreldre og føresette, slik at dei og kan vera

Detaljer

Kommunale retningsliner for organ for brukarmedverknad i skule og barnehage. Samarbeidsutval Skulemiljøutval Elevråd Foreldreråd/FAU

Kommunale retningsliner for organ for brukarmedverknad i skule og barnehage. Samarbeidsutval Skulemiljøutval Elevråd Foreldreråd/FAU Kommunale retningsliner for organ for brukarmedverknad i skule og barnehage Skule: Samarbeidsutval Skulemiljøutval Elevråd Foreldreråd/FAU Barnehage: Samarbeidsutval Foreldreråd/FAU Innhold 1. Skule...

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Fogn oppvekstsenter levande og lærande

Fogn oppvekstsenter levande og lærande Post: Liane, 4164 Fogn Faktura: Finnøy Kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Møtedato og stad: Torsdag 6. oktober kl. 18.00 på personalrommet. Desse møtte: Kristel

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Austevoll kommune, Austevoll ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule 09.01-11.03.2015 1 Innhald

Detaljer

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( )

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( ) Nytt kap 9A opplæringslova Prop 57 L (2016-2017) Nye reglar om skulemiljø Bakgrunn: Djupedalutvalget (NOU 2015:2) Høyring av nytt kapittel 9 A i april 2016 Proposisjon lagt fram for Stortinget 17. feb.

Detaljer

Barnerettane i SKULEN

Barnerettane i SKULEN Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i SKULEN Aktivitetsark med oppgåveidéar og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til å høyre til eiga elevgruppe etter målform. Klepp kommune

TILSYNSRAPPORT. Retten til å høyre til eiga elevgruppe etter målform. Klepp kommune TILSYNSRAPPORT Retten til å høyre til eiga elevgruppe etter målform Klepp kommune 2014 1. Tema for tilsynet Når minst 10 elevar på årstrinna 1-7 ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE

SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE INNHALD I DENNE PLANEN side Mål for skulemiljøet 3 Lovgrunnlag 3 Lokale reglar 3 Systematisk arbeid for å fremje HMT-arbeidet til elevane.

Detaljer

Nissedal kommune Eining for skule

Nissedal kommune Eining for skule Nissedal kommune Eining for skule PLAN FOR BRUKARMEDVERKNAD i eining for skule i Nissedal kommune Revidert i rektormøtet 22.05.13 2 INNLEIING Skulen skal vere ein viktig demokratisk arena for barn og unge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Til stades: Representant elevrådet 2, nestleiar. Representant undervisningspersonale 1

Til stades: Representant elevrådet 2, nestleiar. Representant undervisningspersonale 1 Referat frå møte i SU 15.12.16 Til stades: Representant foreldrerådet 2, nestleiar FAU Representant elevrådet 1, leiar Representant elevrådet 2, nestleiar Representant undervisningspersonale 2 Representant

Detaljer

KLASSEKONTAKT. Kva kan eg gjere? Kven er eg til for? Korleis kan eg jobbe? Lysarka bygger på FUG - hefte ABC for foreldrekontaktar.

KLASSEKONTAKT. Kva kan eg gjere? Kven er eg til for? Korleis kan eg jobbe? Lysarka bygger på FUG - hefte ABC for foreldrekontaktar. KLASSEKONTAKT Kva kan eg gjere? Kven er eg til for? Korleis kan eg jobbe? Lysarka bygger på FUG - hefte ABC for foreldrekontaktar. FUG (Foreldreutvalget for grunnskuleopplæring): http://www.fug.no/ 1 2

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette er viktig for oss: å

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den..

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den.. + Handlingsplan Elevane sitt skulemiljø ved Åheim skule Godkjent i SU den.. Kapittel 9 A. Elevane sitt skulemiljø 9 A-1.Verkeområde for kapittelet Kapittelet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Jf. opplæringslova Bygland kommune - Bygland skole Vår referanse: 2016 / 2934 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Rådgjevar oppvekst Berit Haugetveit FYLKESMANNEN SIN TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

HEIM SKULE SAMARBEID RUBBESTADNESET SKULE. Vedtekter og prosedyrar for foreldrerådet og foreldrearbeidsutvalet (FAU)

HEIM SKULE SAMARBEID RUBBESTADNESET SKULE. Vedtekter og prosedyrar for foreldrerådet og foreldrearbeidsutvalet (FAU) HEIM SKULE SAMARBEID RUBBESTADNESET SKULE Vedtekter og prosedyrar for foreldrerådet og foreldrearbeidsutvalet (FAU) Rubbestadneset skule - 2018 INNHALD 1. BAKGRUNN... 2 2. FORMÅL... 2 3. LENKER TIL MEIR

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 10.01.2012 Tid: 08:00

Detaljer

Kragerø kommune Kragerø skole

Kragerø kommune Kragerø skole Kragerø kommune Kragerø skole Versjon 5. 15.04.18 Rutine for elevrådsarbeid ved Kragerø skole Rutinen for elevrådsarbeid ved Kragerø skole er utarbeidet i henhold til opplæringsloven 11-2. Ved kvar grunnskole

Detaljer

Fogn oppvekstsenter levande og lærande

Fogn oppvekstsenter levande og lærande Fogn oppvekstsenter Post: Liane, 4164 Fogn Faktura: Finnøy kommune, Judabergv. 6, 4160 Finnøy 26.09.19 Innkalling til møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Fogn oppvekstsenter Møtedato og stad: Torsdag 3.

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette viktig for oss: å arbeida

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

Skolemiljøutval. Rettleier til medlemmene

Skolemiljøutval. Rettleier til medlemmene Skolemiljøutval Rettleier til medlemmene Innhald 1 Innleiing 1.1 Kva er eit skolemiljøutval?... s 4 1.2 Kvifor delta i skolemiljøutvalet? Korleis kan DU medverke til at skolekvardagen blir betre?... s

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde Rettleiing av og tilsyn med barnehagar Forsand kommune 18.01.2018 1 Innhald 1 Innleiing...3 2 Om tilsynet med Forsand kommune...3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE 2012 13 SAMARBEIDSUTVALET Samarbeidsutvalet er samansett av 6 medlemar, 2 valde av foreldre, 2 valde av

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Velkommen : Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen : Velkommen til nytt skoleår! Velkommen 18.00: Velkommen til nytt skoleår! Sak 1: Hva vil det si å være FAU- medlem, klassekontakt? -gjennomgang av skolens ordensreglement -forventninger til samarbeid hjem- skole Sak 2: Delte møter:

Detaljer

Varsel om tilsyn med Gaular kommune - Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule

Varsel om tilsyn med Gaular kommune - Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule Vår dato: Vår ref: 23.05.2019 2019/11079 Dykkar dato: Dykkar ref: Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I SUNNFJORD Saksbehandlar, innvalstelefon Helge Pedersen, 5764 3101 Varsel om tilsyn med Gaular

Detaljer

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Revidert september 2014 Det psykososiale miljøet Rutineomtale

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Haram kommune Vatne ungdomsskule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Haram kommune Vatne ungdomsskule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 38 Lov om endringer i opplæringslova

Detaljer

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Oktober 2015 LOVGRUNNLAG Opplæringslova 9a 3 andre ledd plikta til å undersøkje, varsle

Detaljer

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge.

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge. Vedtekter for ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane Vedtatt på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den 0.0.0. Endra på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den.0.0. 1 Føremål Ungdomspolitisk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg TILSYNSRAPPORT Forsvarleg system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Bjerkreim kommune 1 1. Tema for tilsynet I 2013 blir det i Bjerkreim kommune gjennomført

Detaljer

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova skulemiljø kap 9a i opplæringslova Mål med internkontrollen Skuleeigar o Sikra eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova vert oppfylte Opl Skulane o Sikra

Detaljer

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging Vinje kommune Rådmannen FYLKESMANNEN I TELEMARK Postboks 2603 3702 SKIEN Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato ANDERSSA 2016/1637 9709/2017 SA5 26.04.2017 Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune

Detaljer

REFERAT MØTE I SKULEMILJØUTVALET

REFERAT MØTE I SKULEMILJØUTVALET REFERAT MØTE I SKULEMILJØUTVALET Møte på personalromet på ungdomsskulen Torsdag 10.03.16 klokka 19.30 21.00. 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Forslag: Møteleiar: Leiar smu: Odd Staurset Godkjent

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

L nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

L nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). L17.07.1998 nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Innholdsfortegnelse Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø (206)...2 9A-1. Verkeområde for kapitlet...2 9A-2. Retten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEBASERT VURDERING

TILSYNSRAPPORT SKULEBASERT VURDERING Selje kommune 6740 Selje TILSYNSRAPPORT SKULEBASERT VURDERING Selje kommune Stadlandet skule Sak 2016/4347 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 5 2. Om tilsynet med Selje kommune Stadlandet skule...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga

Detaljer

Elevrådsarbeid i Oppegård

Elevrådsarbeid i Oppegård Elevrådsarbeid i Oppegård Felles retningslinjer august 2015 Innhold 1 Innledning s. 3 2 Lovverk s. 3 3 Elevrådsarbeidet s. 4 4 Elevrådsrepresentantenes rolle og ansvar s. 4 5 Valg av elevrådsrepresentanter

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fjell kommune Fjell ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Fjell kommune Fjell ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Fjell kommune Fjell ungdomsskule 9. juni 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for tilsynet... 3 4. Rettslege krav... 3 Opplæringslova 2-15 Rett

Detaljer

Alle grunnskular. Fagavdeling barnehage og skole

Alle grunnskular. Fagavdeling barnehage og skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200807521-51 Saksbehandlar: OLHG Emnekode: SARK-2000 Til: Frå: Alle grunnskular Fagavdeling barnehage og skole Dato: 17. august 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule November 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet...

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Bømlo kommune, Moster skule.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEIDET MELLOM HEIMANE OG ÅMÅS FRISKULE

PLAN FOR SAMARBEIDET MELLOM HEIMANE OG ÅMÅS FRISKULE PLAN FOR SAMARBEIDET MELLOM HEIMANE OG ÅMÅS FRISKULE OVERORDNA MÅL FOR SAMARBEIDET: Samarbeidet er eit gjensidig ansvar, og det skal vere prega av dialog og respekt for eleven. (K-06) - 1 - OBS! To ganske

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Rolf Sandstad

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Rolf Sandstad Radøy kommune Sæbø skule Robert Lorang Hansen Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: 06.02.2017 Vår: 16/1621-17/1019 rolf.sandstad@radoy.kommune.no Referat frå møte i SUSMU Sæbø skule Stad: Tid: Sæbø

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Dersom

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Tokke kommune Byrte oppvekstsenter Høydalsmo skule Lårdal

Detaljer

Foreldremøte 19. september 2018

Foreldremøte 19. september 2018 Foreldremøte 19. september 2018 Folkestad skule NB: Husk å slå på mobiltelefonen når møtet er ferdig! Presentasjon av personalet TEMA FELLESDEL Praktisk info Samarbeidet skule heim Digitalt medvit «Ta

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule

TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Ullensvang herad, Kinsarvik skule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular... 3

Detaljer

Skolemiljøutval. Rettleiar til medlemmene

Skolemiljøutval. Rettleiar til medlemmene Skolemiljøutval Rettleiar til medlemmene Innhald 1 INNLEIING 1.1 Kva er eit skolemiljøutval?...s 4 1.2 Kvifor delta i skolemiljøutvalet? Korleis kan DU medverke til at skolekvardagen blir betre?...s 5

Detaljer

Naustdal kommune, Naustdal barne og ungdomsskule. Avslutting av tilsyn.

Naustdal kommune, Naustdal barne og ungdomsskule. Avslutting av tilsyn. Sakshandsamar: Helge Pedersen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643101 28.01.2015 2014/529-632.2 E-post: fmsfhpe@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.11.2014 Naustdal kommune Postboks 43 6806

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule TILSYNSRAPPORT Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing Forsand kommune Forsand skule 22.03.16 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Forsand kommune Forsand skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Fakta om ny lov: Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer