Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)"

Transkript

1 BRUKEROPPLEVD KVALITET Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2. Helse Vest RHF

2 Utgitt av Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester Tittel Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 2., Helse Vest RHF English title Inpatients experiences with interdisciplinary treatment for substance dependence. 2nd quarter, Helse Vest RHF Ansvarlig Camilla Stoltenberg, direktør Prosjektgruppe Olaf Holmboe, Kirsten Danielsen, Karoline Aasgaard, Lina Harvold Ellingsen-Dalskau, Hilde Hestad Iversen BRUKEROPPLEVD Prosjektleder KVALITET Hilde Hestad Iversen ISSN Rapport :791 Publikasjonstype PasOpp-tabellrapport Antall sider 15 (24 med vedlegg) Oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet Emneord (MeSH) Patient Satisfaction; Inpatients; Substance Related Disorders; Residential Treatment; Surveys and Questionnaires; Health Care Surveys; Norway Sitering Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) [Inpatients experiences with interdisciplinary treatment for substance dependence]. 2., Helse Vest RHF. PasOpp-rapport :791. Oslo, Folkehelseinstituttet.

3 Om undersøkelsen Fra 1. januar 2020 har Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (Hdir) startet opp med løpende, elektroniske målinger av brukererfaringer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern. Det er foreløpig ikke satt en sluttdato. I oppdragsdokumentet fra HOD til de regionale helseforetakene (RHFene) bes sistnevnte om å påse at helseforetakene deltar i de løpende undersøkelsene. Alle offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner som har avtaler med RHFene er inkludert i undersøkelsen. Rene avrusningsenheter ekskluderes. Undersøkelsen omfatter voksne pasienter 16 år og eldre som har hatt døgnopphold. Faglig ansvarlig har mulighet til å ekskludere pasienter ut fra særlig menneskelig hensyn. FHI er ansvarlig for å planlegge og koordinere undersøkelsen mens enhetene selv er ansvarlige for selve datainnsamlingen. FHI har inngått samarbeidsavtaler med de deltakende enhetene. Undersøkelsen er vurdert og godkjent av personvernombudet i FHI. Sammenlignet med tverrsnittsundersøkelsene som ble gjennomført blant pasientgruppen tidligere, vil denne målingen inkludere flere pasienter per enhet og gi statistisk sikrere resultat. Resultatene blir enklere å fortolke og bruke fordi pasientene svarer på samme sted i forløpet. Datainnsamlingen gjennomføres elektronisk med bruk av TSD Nettskjema fra Universitetet i Oslo. Pasientene blir spurt om å delta i undersøkelsen nærmest mulig utskrivning. FHI vil jevnlig, trolig svis, gjøre tilgjengelig rapporter for enheter som har tilstrekkelig antall svarere. Målet er at resultatene skal være relevante for lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, og at resultatene skal formidles raskt tilbake til enhetene. Resultatene vil være uvektet og ujustert, og inkludere svar fra erfaringsspørsmålene i spørreskjemaet. Foreløpig planlegges en nasjonal rapportering årlig der samlede resultat for deltakende enheter sammenstilles. Planen er også at det skal utvikles kvalitetsindikatorer som rapporteres til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet og til kvalitetsbasert finansiering. Denne rapporten gjelder pasienter utskrevet i 2.. Av hensyn til anonymitet og statistisk presisjon lager vi ikke rapporter dersom det er færre enn 5 svar fra en enhet. Vi retter en stor takk til alle dem som har utført et stort arbeid ved TSB-institusjonene og alle pasientene som svarte på undersøkelsen! 3

4 Resultater Spørreskjemaet består av 58 enkeltspørsmål som blir besvart elektronisk i TSD Nettskjema. Avslutningsvis er det satt av to fritekstfelt der pasientene kan skrive mer om henholdsvis erfaringer med institusjonen og tidligere erfaringer med hjelp fra kommunen. I denne rapporten presenteres resultatene fra undersøkelsen i tabeller. Mange av de deltakende enhetene har få pasienter og i srapportene presenterer vi av anonymitetshensyn kun resultater fra erfaringsspørsmål, ikke bakgrunnsspørsmål. Tabellene viser antall svar og svarfordelinger på spørsmålene i undersøkelsen. Tabellene følger strukturen og temaene i spørreskjemaet. De fleste enkeltspørsmålene er besvart på en fempunkts svarskala der 1 = «Ikke i det hele tatt», 2 = «I liten», 3 = «I noen», 4 = «I stor» og 5 = «I svært stor». Gjennomsnittet som presenteres i tabellene er gjennomsnittsskår på den opprinnelige 1-5 skalaen. Landsgjennomsnitt er gjennomsnittet av skårene til alle pasientene som har deltatt i undersøkelsen i perioden. På de aller fleste spørsmålene er verdiene ordnet slik at høye verdier representerer positive svar, der det er motsatt informerer vi om dette under tabellen. Dersom det er få svarere ved en institusjon eller enhet, er usikkerheten rundt resultatene stor, og anonymiteten til den enkelte trues. Vi har derfor fulgt følgende regler for rapportering: 1. Hvis fire eller færre har svart: ingen resultatrapporter grunnet anonymitetshensyn. Resultatene vil likevel inngå i resultatene oppgitt for høyere nivå (for eksempel avdelinger, helseforetak eller regionale helseforetak). 2. Hvis mellom fem og ti har svart: resultater presentert kun som gjennomsnitt, ikke svarfordelinger. 3. Hvis elleve eller flere har svart: både gjennomsnitt og prosentfordelinger på svarkategorier oppgis. 4

5 Mottakelse og ventetid Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? 39 3, ,5 3,7 3,8 39 3, ,6 4 4,2 Spørsmål Antall Svarkategori Hele Nasjonalt 2. Nei Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? 39 Ja, men ikke lenge Ja, ganske lenge Ja, altfor lenge

6 Behandlerne og personalet Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? Har du hatt tillit til behandlernes/ personalets faglige dyktighet? Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedansvaret for deg? I hvilken har du blitt møtt med høflighet og respekt? 38 3, ,4 3,9 4,1 39 3, ,6 3,9 4,1 38 3, ,5 3,8 4,2 39 4, ,9 4,1 4,2 39 4, ,8 4,1 4,5 Spørsmål Antall Svarkategori Hele Nasjonalt 2. Nei, aldri Har du blitt behandlet nedlatende eller krenkende av behandlerne/personalet? 39 Ja, én gang Ja, noen ganger Ja, mange ganger

7 Behandlingen Spørsmål Antall Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte hele nasjonalt 2. 12a 12b 12c 13 Hvilket utbytte har du hatt av behandling i grupper? Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én behandler? Hvilket utbytte har du hatt av behandling med medisiner? Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 36 3, ,4 3,7 37 3, ,3 3, , ,4 3,5 3,5 39 3, ,6 3,8 4,1 7

8 Behandlingen forts. Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært tilfredsstillende? Har du hatt innflytelse på behandlingen din? Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? Har du hatt mulighet til å gi tilbakemeldinger om behandlingen din etter samtaler med behandler? Har du vært med på å velge behandlingen du får nå? Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 38 3, ,4 3,7 3,9 39 3, ,5 3,8 3,9 39 3, ,5 3,7 3,8 38 3, ,4 3, , ,5 3,6 3,8 33 3, ,6 3,4 3,6 20 Har du fått hjelp med psykiske plager? 33 3, ,3 3,3 3,7 21 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 38 2, ,6 22 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 38 2, ,4 3,4 3,5 8

9 Spørsmål Antall Svarkategori Hele Nasjonalt Har din fysiske helse blitt undersøkt av lege under dette oppholdet (f.eks. ved blodprøve, lytting på hjerte, puls og vekt)? 39 Ja Nei Har tennene dine blitt vurdert av lege under dette oppholdet? 38 Ja Nei

10 Miljøet og aktivitetstilbudet Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Har du følt deg trygg ved institusjonen? ,8 4,1 4, Har institusjonen tilrettelagt for kontakt med andre pasienter på en tilfredsstillende måte? Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende? Har institusjonen tilrettelagt for at du kan være fysisk aktiv (f.eks. gå tur, jogge, trene)? Har måltidene ved institusjonen vært tilfredsstillende? Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 39 3, ,5 3, , ,7 3,8 3,6 39 4, ,2 4,2 39 3, ,3 3,9 3,9 39 3, ,4 3,7 4 10

11 Forberedelse til tiden etter utskrivning Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (f.eks. bolig, økonomi, arbeid/skole)? Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? 39 3, ,2 3,4 3,7 32 3, ,3 3,4 3,5 36 3, ,3 3,7 3,9 36 3, ,3 3,5 3,8 11

12 Andre vurderinger Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen tilfredsstillende? Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine? Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å mestre rusproblemene dine? Gir hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg tro på at du vil få et bedre liv etter utskrivning? Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? *** Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? *** 39 3, ,5 3,9 4,1 38 3, ,6 3, , ,6 3, , ,6 3, ,6 3 3,5 37 2, ,6 2, , ,1 1,8 1,7 *** For spørsmål 40 og 41 representerer en lav verdi et positivt resultat. 1 er best mulig skår. 12

13 Tidligere innleggelser ved rusinstitusjoner Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (Tenk på den siste innleggelsen hvis du har vært innlagt flere ganger.) 25 2, ,8 2,8 3 Hjelp fra kommunen du bor i Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Opplever du at kommunen du bor i (f.eks. ved ruskonsulent, fastlege eller ansvarsgruppe) følger deg opp under oppholdet? Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? ,3 3,2 3,2 32 3, ,2 3,2 3,2 13

14 Spørsmål Antall Svarkategori Hele Nasjonalt 2. Ruskonsulent Ansvarsgruppe Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? Du kan sette flere kryss. 39 Oppfølgingstjenester i bolig Heldøgnstilbud Fastlege Annet Ikke aktuelt/har ikke fått hjelp *** *** Svarkategorien 'Ikke aktuelt/har ikke fått hjelp' ble tatt i bruk 13. februar. 14

15 Individuell plan Spørsmål Antall Svarkategori Hele Nasjonalt Har du en individuell plan? (Alle med behov for langvarige og koordinerte helseog sosialtjenester har rett til en individuell plan.) 36 Ja Nei Spørsmål Antall Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor hele nasjonalt Hvis du har en individuell plan, er du tilfreds med denne planen? 21 3, ,7 3,9 3,9 15

16 Vedlegg. Tabeller for halvårlige resultater 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår Spørsmål Antall Antall Antall Antall Antall Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? Har du hatt tillit til behandlernes/ personalets faglige dyktighet? Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedansvaret for deg? I hvilken har du blitt møtt med høflighet og respekt? ,5 82 3,8 80 3,9 92 4,2 69 4,2 53 3,9 82 4,1 80 4,1 91 4,1 69 3,9 53 3,9 82 3,9 79 3,8 92 4,1 69 4,1 52 3, , ,1 53 3,7 82 3,9 79 3,8 91 4,3 69 4,2 53 4,1 80 4,2 80 4,1 92 4,4 68 4, ,2 80 4,2 Gjennomsnittet er beregnet på en skala fra 1-5 hvor 5 er best mulig skår. 16

17 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår Spørsmål Antall Antall Antall Antall Antall 12a 12b 12c Hvilket utbytte har du hatt av behandling i grupper? Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én behandler? Hvilket utbytte har du hatt av behandling med medisiner? Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært tilfredsstillende? Har du hatt innflytelse på behandlingen din? Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? Har du hatt mulighet til å gi tilbakemeldinger om behandlingen din etter samtaler med behandler? Har du vært med på å velge behandlingen du får nå? 71 3,5 61 3,5 39 3,3 70 3,4 75 3,5 91 3,9 68 3,8 52 3,6 81 3,7 78 3,8 67 3,7 63 3,5 44 3,3 58 3,6 67 3,4 92 4, ,7 82 3, ,8 53 3,6 81 3,8 79 3, ,6 81 3,9 79 3,8 90 3,9 68 3,9 53 3,7 81 3,7 79 3,8 89 3,9 66 3,9 52 3,9 81 3,8 78 3,8 90 3,7 67 3,7 51 3,5 79 3,7 77 3,7 Gjennomsnittet er beregnet på en skala fra 1-5 hvor 5 er best mulig skår. 17

18 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår Spørsmål Antall Antall Antall Antall Antall 19 Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 68 3,7 60 3,8 44 3,4 67 3,5 67 3,6 20 Har du fått hjelp med psykiske plager? 78 3,5 58 3,5 50 3,3 74 3,3 66 3,2 21 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 79 3,5 62 3,3 42 3, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 89 3,9 68 3,7 50 3,3 76 3,5 77 3,4 25 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 92 4,4 69 4, ,2 79 4, Har institusjonen tilrettelagt for kontakt med andre pasienter på en tilfredsstillende måte? Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende? Har institusjonen tilrettelagt for at du kan være fysisk aktiv (f.eks. gå tur, jogge, trene)? Har måltidene ved institusjonen vært tilfredsstillende? Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 92 4,2 69 4,2 53 3,8 82 3,7 78 3,8 92 3,8 69 3,9 53 3,8 81 3,8 79 3,8 92 4,3 69 4,4 53 4,1 82 4,3 79 4,2 92 4,2 68 4,2 53 3, ,7 92 3,9 68 3,9 53 3,5 82 3,9 79 3,8 Gjennomsnittet er beregnet på en skala fra 1-5 hvor 5 er best mulig skår. 18

19 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår Spørsmål Antall Antall Antall Antall Antall Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (f.eks. bolig, økonomi, arbeid/skole)? Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen tilfredsstillende? Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine? Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å mestre rusproblemene dine? Gir hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg tro på at du vil få et bedre liv etter utskrivning? 92 3,8 67 3,6 53 3,4 82 3,5 79 3,5 63 3,7 50 3,6 45 3,6 63 3,3 61 3, ,9 46 3,7 76 3,7 72 3,7 82 3,9 62 3,8 50 3,5 79 3,6 71 3,5 92 4,2 68 4,1 52 3,8 82 3,9 79 3,9 88 3, ,6 80 3,8 77 3,6 89 3,9 66 3,9 51 3,6 80 3,8 74 3,7 90 3,9 66 3,9 52 3,6 81 3,8 76 3,8 Gjennomsnittet er beregnet på en skala fra 1-5 hvor 5 er best mulig skår. 19

20 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår Spørsmål Antall Antall Antall Antall Antall Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? *** Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? *** 59 3, ,8 52 3,1 47 2,9 81 1, , ,9 84 1,6 62 1, ,7 78 1,8 Gjennomsnittet er beregnet på en skala fra 1-5 hvor 5 er best mulig skår. *** For spørsmål 40 og 41 representerer en lav verdi et positivt resultat. 1 er best mulig skår. 20

21 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår Spørsmål Antall Antall Antall Antall Antall Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (Tenk på den siste innleggelsen hvis du har vært innlagt flere ganger.) Opplever du at kommunen du bor i (f.eks. ved ruskonsulent, fastlege eller ansvarsgruppe) følger deg opp under oppholdet? Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? Hvis du har en individuell plan, er du tilfreds med denne planen? 75 2,8 55 2,8 38 2, ,9 89 3,3 64 3,2 52 3,3 80 3,2 70 3,1 78 3,2 59 3, ,2 66 3,3 42 3,8 41 3,7 32 3,7 42 4,1 44 3,8 Gjennomsnittet er beregnet på en skala fra 1-5 hvor 5 er best mulig skår. 21

22 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår Spørsmål Svarkategori Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nei Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? Ja, men ikke lenge Ja, ganske lenge Ja, altfor lenge Nei, aldri Har du blitt behandlet nedlatende eller krenkende av behandlerne/personalet? Har din fysiske helse blitt undersøkt av lege under dette oppholdet (f.eks. ved blodprøve, lytting på hjerte, puls og vekt)? Har tennene dine blitt vurdert av lege under dette oppholdet? Ja, én gang Ja, noen ganger Ja, mange ganger Ja Nei Ja Nei

23 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår Spørsmål Svarkategori Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Ruskonsulent Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? Du kan sette flere kryss. Ansvarsgruppe Oppfølgingstjenester i bolig Heldøgnstilbud Fastlege Annet Ikke aktuelt/har ikke fått hjelp *** Har du en individuell plan? (Alle med behov for langvarige og koordinerte helseog sosialtjenester har rett til en individuell plan.) Ja Nei *** Svarkategorien 'Ikke aktuelt/har ikke fått hjelp' ble tatt i bruk 13. februar. 23

24 3

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Blå Kors Sør, Borgestadklinikken avdeling Skien: Behandlingsenhet PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Oslo universitetssykehus HF: Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SRA), Avdeling avhengighetsbehandling

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Blå Kors, Lade Behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny PasOpp-rapport 2016: 78 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 73

PasOpp-rapport 2016: 73 PasOpp-rapport 2016: 73 Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling, Ålesund Behandlingssenter, Seksjon for behandling/utredning Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 54. Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland

PasOpp-rapport 2016: 54. Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp-rapport 2016: 54 Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 90. Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn

PasOpp-rapport 2016: 90. Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn PasOpp-rapport 2016: 90 Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 101. Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen

PasOpp-rapport 2016: 101. Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen PasOpp-rapport 2016: 101 Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 67. Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika

PasOpp-rapport 2016: 67. Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika PasOpp-rapport 2016: 67 Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? PasOpp Døgnpsykiatri 2016 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Floen

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Floen 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 412 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Bergen, Floen Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. UNN, ReStart

BRUKEROPPLEVD KVALITET. UNN, ReStart 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 387 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 UNN, ReStart Utgitt av Folkehelseinstituttet, Område

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 126. Helse Nord RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 126. Helse Nord RHF, private PasOpp-rapport 2016: 126 Helse Nord RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 124. Helse Midt-Norge RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 124. Helse Midt-Norge RHF, private PasOpp-rapport 2016: 124 Helse Midt-Norge RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 117. Helse Sør-Øst RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 117. Helse Sør-Øst RHF, private PasOpp-rapport 2016: 117 Helse Sør-Øst RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter

Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 378 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter Utgitt

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 138. Sigma Nord

PasOpp-rapport 2016: 138. Sigma Nord PasOpp-rapport 2016: 138 Sigma Nord Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med døgnopphold

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 134. Haugaland A-senter

PasOpp-rapport 2016: 134. Haugaland A-senter PasOpp-rapport 2016: 134 Haugaland A-senter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 137. Blå Kors Lade Behandlingssenter

PasOpp-rapport 2016: 137. Blå Kors Lade Behandlingssenter PasOpp-rapport 2016: 137 Blå Kors Lade Behandlingssenter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 135. Stiftelsen Bergensklinikkene

PasOpp-rapport 2016: 135. Stiftelsen Bergensklinikkene PasOpp-rapport 2016: 135 Stiftelsen Bergensklinikkene Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 127. Blå Kors Sør, Borgestadklinikken

PasOpp-rapport 2016: 127. Blå Kors Sør, Borgestadklinikken PasOpp-rapport 2016: 127 Blå Kors Sør, Borgestadklinikken Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 129. Riisby behandlingssenter

PasOpp-rapport 2016: 129. Riisby behandlingssenter PasOpp-rapport 2016: 129 Riisby behandlingssenter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Karmsund ABR-Senter

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Karmsund ABR-Senter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 398 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Karmsund ABR-Senter Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Borgestadklinikken, Loland, Langtid

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Borgestadklinikken, Loland, Langtid 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 329 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Borgestadklinikken, Loland, Langtid Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 368 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter Utgitt av

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 119. Helse Førde HF

PasOpp-rapport 2016: 119. Helse Førde HF PasOpp-rapport 2016: 119 Helse Førde HF Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med døgnopphold

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 371 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 131. Stiftelsen Fossumkollektivet

PasOpp-rapport 2016: 131. Stiftelsen Fossumkollektivet PasOpp-rapport 2016: 131 Stiftelsen Fossumkollektivet Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

St.Olavs hospital, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling

St.Olavs hospital, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 380 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 St.Olavs hospital, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 141. Helse Midt-Norge RHF, offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 141. Helse Midt-Norge RHF, offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 141 Helse Midt-Norge RHF, offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 146. Helse Nord RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 146. Helse Nord RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 146 Helse Nord RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 145. Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 145. Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 145 Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 139. Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 139. Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 139 Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 143. Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 143. Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 143 Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 130. Stiftelsen Kirkens Bymisjon

PasOpp-rapport 2016: 130. Stiftelsen Kirkens Bymisjon PasOpp-rapport 2016: 130 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse.

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Kirkens sosialtjeneste

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Kirkens sosialtjeneste 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 438 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Kirkens sosialtjeneste Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Nord private institusjoner

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Nord private institusjoner 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 448 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Nord private institusjoner Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Kirkens bymisjon

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Kirkens bymisjon 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 437 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Kirkens bymisjon Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Oslo universitetssykehus HF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Oslo universitetssykehus HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 419 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Oslo universitetssykehus HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 431 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Sigma Nord

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Sigma Nord 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 441 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Sigma Nord Utgitt av Folkehelseinstituttet, Område

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Møre og Romsdal HF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Møre og Romsdal HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 428 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Møre og Romsdal HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. St Olavs hospital HF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. St Olavs hospital HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 427 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 St Olavs hospital HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. NKS Kvamsgrindkollektivet

BRUKEROPPLEVD KVALITET. NKS Kvamsgrindkollektivet 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 439 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 NKS Kvamsgrindkollektivet Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Vest RHF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Vest RHF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 450 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Vest RHF Utgitt av Folkehelseinstituttet, Område

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Midt-Norge RHF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Midt-Norge RHF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 451 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Midt-Norge RHF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Sør-Øst RHF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Sør-Øst RHF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 449 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Sør-Øst RHF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET PASOPP-RAPPORT NR 2018: 45. Lovisenberg Diakonale Sykehus

BRUKEROPPLEVD KVALITET PASOPP-RAPPORT NR 2018: 45. Lovisenberg Diakonale Sykehus BRUKEROPPLEVD KVALITET 2018 PASOPP-RAPPORT NR 2018: 45 Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 Lovisenberg Diakonale Sykehus Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Ringerike sykehus, voksenpsykiatrisk poliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for DPS Aust-Agder Øst Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport) Tittel

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Familiepoliklinikken, Kristiansand Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Nordre Vestfold DPS, Tønsberg Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Sykehuset Telemark, tidlig intervensjonspoliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Rikshospitalet, avdeling for nevropsykiatri og psykosomatis Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2016 Hilde Hestad Iversen, seniorforsker Brukeropplevd kvalitet Økende oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013

Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013 Oppsummering av den første brukerundersøkelsen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013 Mona Haugum, forsker Disposisjon Om undersøkelsen

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Modum Bad. Senter for familie og samliv

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Modum Bad. Senter for familie og samliv Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Modum Bad. Senter for familie og samliv Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken PasOpp-rapport Nr 1 2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling PasOpp

Detaljer