KVAM VIDAREGÅANDE SKULE. P r o s j e k t: Detaljreguleringsplan, del av gnr. 11 Bnr.112 m.fl., Norheimsund, Kvam herad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM VIDAREGÅANDE SKULE. P r o s j e k t: Detaljreguleringsplan, del av gnr. 11 Bnr.112 m.fl., Norheimsund, Kvam herad"

Transkript

1 P r o s j e k t: Foto: Jim Heldal / Hardangerskifer / Geoplan AS (2016) FØRESEGNER Detaljreguleringsplan, del av gnr. 11 Bnr.112 m.fl., Norheimsund, Kvam herad KVAM VIDAREGÅANDE SKULE PlanID: Kvam herad - arkivsaknr: 20/351, 21/10329 Forslagstillar: Vestland fylkeskommune Dato:

2

3 Detaljreguleringsplan for: Kvam vidaregåande skule Gnr. 11, bnr. 112 m. fl., Norheimsund, Kvam herad Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova Saksnr Dato Sign. Oppstartsmøte med Kvam herad og Vestland fylkeskommune 20/ JONE Kunngjering og varsling av oppstart regulering Geoplan AS Varsling av utvida plangrense Geoplan AS Handsaming i politiske utval: Handsama i Kvam ungdomsråd (URÅD) 027/ HEIORJ Handsama i Kvam Miljø-, plan- og bygningsutval (MPB) 029/ HEIORJ 1.gongshandsama i Kvam formannskap (FSK) 080/ HEIORJ Offentleg ettersyn og høyring i tidsrommet HEIORJ Handsama i Kvam ungdomsråd (URÅD) 034/ HEIORJ 2.gongshandsama i Kvam formannskap (FSK) 072/ HEIORJ Vedtak i Kvam heradsstyre 085/ HEIORJ Kunngjering av vedtak ASGJ I medhald av i plan- og bygningslova. Planen er vedteken. Sign.:... PlanID: Arkivsaknr: 20/351, 21/10329 Geoplan AS 1

4 1 GENERELT 1.1 Plandokument reguleringsplan Reguleringsplanen er heimla i plan- og bygningslova (pbl) av 27. juni 2008, 12-3 Detaljreguleringsplan, og består av desse føresegnene og reguleringsplankart med PlanID dagsett Føresegnene gjeld innanfor ramma av Plan- og bygningslova med tilhøyrande vedtekter. 1.2 Føremål med planen Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av ny vidaregåande skule i Kvam, lokalisert i Norheimsund sentrum, i tråd med kommuneplan for Kvam Utbygginga kan skje gjennom fleire byggetrinn. I tillegg vert kultur- og undervisningsareal, areal tilknytt Norheimsund skule, tilhøyrande infrastruktur og tilgrensande offentleg og privat areal innanfor planområdet regulert. 1.3 Avgrensing av planområdet Planområdet er på ca. 22 daa som vist på plankart med reguleringsgrense, og omfattar gnr. 11, bnr. 112 m.fl. og heile eller deler av totalt 17 eigedomar. Plankart er i målestokk 1:1000 med ekvidistanse 1 meter for heile planområdet. Føresegnene gjeld innanfor regulert plangrense. Geoplan AS 2

5 2 REGULERTE FØREMÅL OG OMSYNSSONER 2.1 Regulerte arealføremål jf. pbl 12-5 Planområdet er regulert til følgjande føremål: Bygg og anlegg (jf. pbl 12-5, nr.1) 1111 Bustader - frittliggande småhus (BFS) 1130 Sentrumsføremål (BS) 1160 Offentleg og privat tenesteyting (BOP) 1162 Undervisning (BU) Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur (jf. pbl 12-5, nr.2) 2011 Køyreveg (SKV) 2012 Fortau (SF) 2014 Gatetun (SGT) 2016 Gangveg/gangareal/gågate (SGG) 2018 Anna veggrunn tekniske anlegg (SVT) 2019 Anna veggrunn grøntareal (SVG) 2082 Parkeringsplassar (SPP) 2800 Kombinerte føremål for samferdsleanlegg og/eller teknisk infrastruktur (SKF) 2.2 Regulerte omsynssoner jf. pbl 12-6 Planområdet er regulert med følgjande omsynsoner: Sikringssoner (jf. pbl 11-8 a) 140 Frisikt (H140) Støysoner (jf. pbl 11-8 a) 210 Raud støysone (H210) 220 Gul støysone (H220) Særlege omsynssoner (jf. pbl 11-8 c) 570 Bevaring kulturmiljø (H570) 2.3 Regulerte bestemmelsesområder jf. pbl 12-7 Planområdet er regulert med følgjande bestemmelsesområder: Bestemmelsesområder (jf. pbl 12-7, nr.4) Bestemmelsesheimel 4: Funksjons- og kvalitetskrav til bygningar, anlegg og uteareal (#1) Bestemmelsesområder (jf. pbl 12-7, nr.2) Bestemmelsesheimel 2: Vilkår for bruk av areal, bygningar og anlegg (#2, #3, #4 og #5) Geoplan AS 3

6 3 3.1 REKKJEFØLGJEKRAV Utbygging av offentlege areal innanfor planområdet Utbygging av BOP-1 kan gjennomførast som fleire byggetrinn. Det er krav til dokumentasjon og ferdigstilling for dei to fyrste byggetrinna. Følgjande skal liggje føre før det vert gjeve: Igangsetjingsløyve for Byggetrinn 1 innanfor BOP-1: 1. Felles utomhusplan for offentlege areal jf. pkt Felles teknisk plan for nye tiltak på offentlege areal innanfor planområdet. Teknisk plan skal syne løysingar for VA, overvatn, energitilførsle og avfallsplan for renovasjon. 3. Dokumentasjon på støyfagleg utgreiing og vurdering for byggetrinn 1. Følgjande skal vere ferdigstilt før det vert gjeve: Mellombels bruksløyve for Byggetrinn 1 innanfor BOP-1: 1. Byggetrinn 1 skal vere tilknytt godkjend anlegg for vatn, avlaup og elektrisitet. 2. Opparbeida uteareal tilknytt Norheimsund skule innanfor BOP-2, o_skv-1, o_sgt-2, o_spp Aktuelle støytiltak for byggetrinn Eventuelle skader på eksisterande bygg eller anlegg som følgje av byggearbeidet i byggetrinn Område o_skv-2, o_sf-1, o_sf-2, o_sgg-3, o_svg-2 og o_skf Opphøgd fotgjengarfelt i o_skv-2. Mellombels bruksløyve for Byggetrinn 2 innanfor BOP-1: 1. Byggetrinn 2 skal vere tilknytt godkjend anlegg for vatn, avlaup og elektrisitet. 2. Aktuelle støytiltak for byggetrinn Eventuelle skader på eksisterande bygg eller anlegg som følgje av byggearbeidet i byggetrinn 2 4. Område BOP-1, o_skv-4, o_sf-3, o_sf-4, o_sf-5, o_sf-6, o_sgt-1, o_sgg-1, o_sgg-2, o_spp-6, o_spp-7, o_spp-8. Geoplan AS 4

7 4 FELLES FØRESEGNER 4.1 Målereglar For utnyttingsgrad og måling av høgder, areal og volum gjeld gjeldande byggteknisk forskrift og gjeldande rettleiar for grad av utnytting. 4.2 Avvik frå lineføring i plankart Føremålsgrenser skal opparbeidast som vist i plankartet. Mindre tilpassingar horisontalt og vertikalt kan tillatast for BOP-1 og føremål innanfor samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur. Plassering for bom, avkøyrsle og regulerte fotgjengarfelt er å sjå på som tilrådd. 4.3 Automatisk freda kulturminne Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjonar, må arbeidet straks stansast og fylkeskonservatoren få melding for ei nærare gransking på staden, jf. Kulturminnelova 8, 2. ledd. 4.4 Universell utforming og tilgjenge Universelt tilgjenge skal vere i tråd med gjeldande regelverk. Areal tilknytt bygg og uterom skal i størst mogleg grad utformast slik at flest mogeleg kan vera brukarar på ein likestilt måte. 4.5 Byggegrenser Som regulert byggegrense gjeld byggegrenser vist i plankart. For områda BOP-1 og o_bop-3 ligg byggjegrensene i føremålsgrensene. Der ikkje anna er vist, ligg byggegrenser for BOP-2 i føremålsgrensene. Utover dette gjeld dei generelle reglane i plan og bygningslova (Pbl 29-4 Byggverkets plassering, høgde og avstand frå nabogrense). 4.6 Avkøyrsle Det må sikrast tilstrekkeleg sikt ved etablering av ny inn/utkøyrsle frå eigedom. Tilrådd avkøyrsle til eigedomar er vist med pil for inn/utkøyrsle i plankart. Der avkøyrsle kryssar fortau eller gangveg, skal utforming av fortau tilpassast og kantstein mellom køyrebane og fortau seinkast. 4.7 Fotgjengarfelt Regulerte fotgjengarfelt skal utformast som ordinært oppmerka gangfelt, eller som opphøya gangfelt der dette er meir hensiktsmessig. Kantstein mellom køyrebane og fortau skal seinkast ved ordinært oppmerka gangfelt. Overgangar skal merkast i samsvar med universell utforming. 4.8 Klimatilhøve og energiløysingar Ved utforming, plassering og organisering av bygg og uteområde skal det leggjast vekt på best mogleg tilpassing med omsyn til byggjegrunn, lys/sol, nedbør og vind. I val av energiløysingar skal ein leggje vekt på løysingar som gjev lågast negativ verknad på miljø og klima i eit livslaupsperspektiv. Geoplan AS 5

8 4.9 Tekniske anlegg Alle nye bygg for varig opphald skal koplast til godkjend løysing for vatn- og avlaupsnett og vere tilknytt godkjend anlegg for elektrisitet. Straum, fiber og kablar skal leggjast i jord og i størst mogleg grad samordnast med andre tekniske anlegg. Tekniske anlegg og infrastruktur må plasserast med naudsynt tilgang til inspeksjon og vedlikehald Handtering av overvatn Det skal gjerast greie for handtering av alt overvatn; takvatn, overflatevatn og drensvatn. Handtering av overvatn skal hovudsakeleg gjerast lokalt, og kan med fordel setjast i samanheng med blågrøne løysingar. Handtering av overvatn skal ikkje føre til auke av flaumfare eller redusert kvalitet på tilgrensande areal. Løysing for handtering av overvatn skal dokumenterast Inngrep og tilpassing til landskap, nærmiljø og urban situasjon Utbygging innanfor planområdet skal forsterke Norheimsund som regionssenter. Tilknyting til sentrum skal styrkast, og det skal leggjast vekt på omsyn til nærmiljøet. Overordna kvartalsstruktur skal byggast vidare på. Gater, vegar, fortau/gangareal og torg skal utformast som funksjonelle og samanhengande strukturar. Nye bygg skal vende seg til gaterommet og utforming skal sikre gode romforløp Estetikk, utforming og kvalitet Alle nye tiltak skal ha ei god utforming med høg arkitektonisk kvalitet, varige material og gjennomarbeida detaljering. Skjeringar, fyllingar, murar og masseforflytting skal detaljplanleggjast. Overgang mellom ny og eksisterande situasjon skal gjerast tiltalande. Dekke på gateplan skal fullførast inn til fasadeliv på bygningar Krav til søknad om tiltak Nye tiltak skal vera i tråd med ein kvar tid gjeldande regelverk. For nye bygg og anlegg skal det ved søknad om tiltak leggjast fram detaljert situasjonsplan og situasjonssnitt av tiltaket med kotehøgder i målestokk 1:500, plan, snitt og fasadar i 1:100, samt ei skriftleg utgreiing som gjer greie for korleis krava i føresegnene er oppfylt. Søknad med teikningar skal syna utforming og plassering av bygg og anlegg i høve til tilgrensande strukturar, tilkomst, parkering og uteområde. Kotehøgd for ferdig golv på plan og dekker skal gjevast opp. Estetikk, farge- og materialval skal omtalast og grunngjevast. Geoplan AS 6

9 4.14 Utomhusplan for tiltak For søknadspliktige tiltak innanfor planområdet skal det utarbeidast ein felles heilskapleg utomhusplan som syner detaljert arealdisponering, ikkje i mindre målestokk enn 1:200. Følgjande offentlege areal skal inngå i planen: BOP-1, BOP-2, o_skv-1, o_skv-2, o_skv-4, o_sf-1 til o_sf-6, o_sgt-1, o_sgt-2, o_sgg-1 til o_sgg-3, o_svg-2, o_spp-1, o_skf-1 og o_spp-6 til o_spp-8. Planen skal omfatte utforming av alle areal på bakken og tilgjengeleg opphaldsareal på tak og utomhusanlegg, og skal innehalde følgjande: 1. Bygg sin plassering og utforming med inngangssituasjonar, varelevering og avfallshandtering og samanheng med tilgrensande areal og offentleg rom. 2. Trafikktilhøve og tilkomst for gåande, syklande og køyrande, varelevering, renovasjon, utrykking og brøyting/drift/vedlikehald. 3. Parkering for alle aktuelle køyrety, inkludert sykkelparkering. 4. Plassering, høgder og stigningstilhøve for gater, dekker/nivå, plasser/torg, murer, trapper, ramper, innganger, repos, gjerde, rekkverk, støyskjerming, snødeponi og belysning. 5. Materialbruk på dekker, flater og fasader utomhus. 6. Møblering og utforming av areal til leik og opphald. 7. Plassering av vegetasjon Krav til anleggsperioden Anleggsperioden for utbygging må leggjast til rette slik at det vert til minst mogleg sjenanse for naboar og kringliggande eigedomar. Det skal vere høgt fokus på å oppnå gode tilhøve for HMS, støy, støv og trafikktryggleik i heile anleggsperioden. Minimum 75% av BOP-1 skal vere fossilfri anleggsplass. Alternative løysingar for renovasjon og varelevering gjennom perioden, både til eksisterande områder og byggeplass, skal ha gode tilhøve for framkomst og trafikktryggleik. Særskild skal det takast omsyn til sikring og bruk av tilgrensande områder, slik at desse i størst mogleg grad kan nyttast normalt. HMS-løysingar som råker Norheimsund skule, skal avklarast med skulen. Under anleggsperioden må det sikrast at anleggsarbeidet skjer i samsvar med grenseverdiane i gjeldande rettleiar for støy i arealplanlegginga T Uteopphaldsareal og møteplassar Felles uteopphaldsareal innanfor planområdet skal fremje aktivitet for alle aldersgrupper og betre folkehelsa. Areala skal vere naturlege møteplassar, ha solrik plassering og vere skjerma mot støy, forureining og trafikkfare. Geoplan AS 7

10 5 5.1 REGULERTE FØREMÅL OG OMSYNSSONER BYGG OG ANLEGG (pbl 12-5 nr. 1) Bustader frittliggande småhus (BFS, sosi-kode 1111) Gjeld BFS-1. Føremålet skal nyttast til frittliggande småhus og tilhøyrande teknisk infrastruktur. Byggjegrense for bygg innanfor området er som vist i plankart. Utnyttingsgrad 40 % BRA. Sentrumsføremål (BS, sosi-kode 1130) Gjeld BS-1. Føremålet er tilknytt eigedomen «Iversenbygget» på 11/26 som kan nyttast til handel, forretning, tenesteyting, bustad, kontor, hotell/overnatting og bevertning, samt naudsynt grøntareal og tilhøyrande teknisk infrastruktur. Det kan etablerast inngangsparti, balkongar og heis/trappehus på eksisterande bygg innanfor føremålet. Det skal ikkje leggjast til rette for bustadføremål på gateplan. Det er lagt til rette for 2 parkeringsplassar tilknytt eigedomen på o_spp-8. Det er høve til køyrbar tilkomst for varetransport på o_sgg-1. Offentleg og privat tenesteyting (BOP, sosi-kode 1160) Gjeld BOP-1, BOP-2 og o_bop-3. Føremåla skal nyttast til bygg og uteområde for offentleg eller privat tenesteyting med tilhøyrande grønstrukturar og teknisk infrastruktur. Der ikkje anna er vist, ligg byggjegrenser for områda i føremålsgrensene. BOP-1 skal nyttast til bygg og uteområde for offentleg eller privat tenesteyting. Uteområde skal leggjast til rette for sol og utsikt, og skjermast for miljø- og helsefare. Uteområde tilknytt bygg kan etablerast på bakkeplan og/eller på tak av bygg. Området kan ha ei grad av utnytting på inntil 80 % BYA. Gesimshøgde/mønehøgde på bygg skal ikkje overstige kote +27,00. Tilkomst til tak, tekniske installasjonar på tak eller sikringsgjerde kan vere høgare og opp til Kt +30,50. Bygg skal planleggast i lag med område o_sgt-1, o_sgg-1 og o_sf-3 og ha gode overgangar og samspel med desse areala og tilgrensande gateløp/gatestruktur. Bygg innanfor BOP-1 kan krage ut over o_sf-3, men skal ikkje vere til hinder for fri ferdsle på o_sf-3. Tilkomst- og inngangssituasjonar skal etablerast mot Norheimsund sentrum i aust (Haldeplassen), og mot parkeringsområda i nord. Det skal leggjast til rette for min. 30 låsbare sykkelparkeringsplassar under tak innanfor området, i tilknyting til tilkomst. Det kan leggjast til rette for parkering av skulen sine tenestebilar innanfor føremålet. o-bop-2 skal nyttast til bygg og uteområde for offentleg og privat tenesteyting. Deler av området skal opparbeidast for variert leik og opphald for Norheimsund skule, som erstatningsområde for eksisterande leikeområde tilknytt Norheimsund skule på eigedom 11/12, 11/18, 11/23, 11/290 og 11/462. Bygg og anlegg som tener føremålet kan oppførast innanfor området. Det skal leggjast til rette for min. 30 låsbare sykkelparkeringsplassar innanfor området, 15 av desse under tak. Området kan ha ei grad av utnytting på inntil 40 % BYA. Gesimshøgde/mønehøgde på bygg skal ikkje overstige kote +30,0. Områda skal ha trafikksikker plassering og tilkomst, og skal skjermast for miljø- og helsefare. Eksisterande bygg på eigedom 11/103 innanfor føremålet kan nyttast til forsamlingslokale og aktivitetar tilknytt. 8 parkeringsplassar (inkl. 1 HC-parkering) innanfor området kan nyttast til parkering tilknytt bruken av bygget. Høveleg fysisk køyresperre kan setjast opp om naudsynt. Geoplan AS 8

11 o_bop-3 skal nyttast til bygg, anlegg, uteområde og grønstruktur tilknytt offentleg tenesteyting. Tiltak som fremjar allsidig bruk, leik, opphald og kunstnarisk utsmykking er tillate. Det skal leggjast vekt på heilskapleg utforming ved nye tiltak. Området kan ha ei grad av utnytting på inntil 20 % BYA. Undervisning (BU, sosi-kode 1162) Gjeld o_bu-1. Føremålet omfattar uteområde tilknytt Norheimsund skule med tilhøyrande teknisk infrastruktur. Området skal opparbeidast for variert leik og opphald. Mindre konstruksjonar, bygg og leikeapparat som fremjar føremålet kan oppførast innanfor arealet. Det kan i stor grad leggjast til rette for endring av terreng og terrenghandsaming innanfor føremålet. Området skal ha trafikksikker plassering og tilkomst, og skal skjermast for miljø- og helsefare. Føremålet skal ha eit samanhengande gangareal gjennom området, som er ein del av Grovagjelet. Traseen skal kunne nyttast av motorisert brøyteutstyr og utrykkingskøyrety og må utformast med naudsynt bredde og dekke. Geoplan AS 9

12 5.2 SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 12-5 nr. 2) Køyreveg (SKV, sosi-kode 2011) Gjeld o_skv-1 til o_skv-4. Føremålet omfattar nye og eksisterande offentlege køyrevegar innanfor planområdet og tilhøyrande teknisk infrastruktur. Vegane skal brøytast og haldast ved like heile året. Køyrevegane skal gje tilkomst til byggjeområder, parkeringsareal og eigedomar som naturleg ligg tilknytt. Vegane skal dimensjonerast for tyngre køyretøy og fartsgrense 30 km/t. o_skv-1 er einvegskøyrd og skal nyttast i samband med av/på-stigning for korttidsparkeringane på o_spp-1. o_skv-2 er tovegskøyrd og gjev køyretilkomst til planområdet frå nord. Regulert fortgjengarfelt innanfor føremålet skal opparbeidast som heva gangfelt. o_skv-4 er del av eksisterande veg Grovagjelet. Vegen gjev tilkomst til byggjeområder, bustader og offentleg og privat parkeringsareal som naturleg ligg tilknytt. Fortau (SF, sosi-kode 2012) Gjeld o_sf-1 til o_sf-6. Føremålet skal nyttast til offentleg fortau og tilhøyrande teknisk infrastruktur. o_sf-3 kan ha innslag av grøn vegetasjon og møbleringssoner. Bygg innanfor BOP-1 kan krage ut over føremålet, men skal ikkje hindre fri ferdsle på o_sf-3. o_sf-6 kan utformast med repos og møbleringssoner. Gatetun (SGT, sosi-kode 2014) Gjeld o_sgt-1 og o_sgt-2. Føremålet skal nyttast til opphald, leik og naudsynt køyrbar tilkomst og tilhøyrande teknisk infrastruktur. o_sgt-1 skal vere offentleg tilgjengeleg område mellom BOP-1 og BOP-2. Områda skal utformast og møblerast for variert leik og trygt opphald. Området skal ha vesentleg innslag av vegetasjon. Det kan leggjast til rette for sykkelparkeringsplassar innanfor området. Det skal takast høgde for køyrbar tilkomst for utrykkingskøyrety, naudsynt varelevering, renovasjon og brøyting/drift/vedlikehald. Ferdsle kan regulerast med høveleg fysisk køyresperre. o_sgt-2 skal gje naudsynt tilkomst for varelevering, renovasjon, utrykkingskøyrety og HC-tilkomst tilknytt BOP-2 og Norheimsund skule og idrettshall, samt køyrbar tilkomst til eigedom 11/103. Traseen bør sikrast mot tilgrensande uteområde for leik. Geoplan AS 10

13 Gangveg/gangareal/gågate (SGG, sosi-kode 2016) Gjeld o_sgg-1 til o_sgg-3. Føremålet skal nyttast til offentleg gangareal, plassdanning og teknisk infrastruktur. o_sgg-1 omfattar gangveg langs Grovagjelet og plassdanning i tilknyting til BOP-1. Traseen langs Grovagjelet skal utformast med repos og møbleringssone for benker, ljos og planter. Området skal ha høve til køyrbar tilkomst for varetransport til område BOP-1 og BS-1. Det skal leggjast til rette for min. 20 låsbare sykkelparkeringar under tak innanfor området, eller som integrert del ved tilkomst i BOP-1. Området skal ha god estetisk utforming. o_sgg-2 er del av eksisterande veg Grovabrotet og skal leggjast til rette for tilkomst for mjuke trafikkantar, utrykkingskøyrety, einvegskøyrd tilkomst til bustader som naturleg ligg tilknytt (eigedom 11/6, 11/20, 11/92 og 11/284) og naudsynt varetransport til 11/29 og 11/35. Utforming av arealet skal vere trafikksikkert og tydeleg mot tilgrensande trafikkareal. o_sgg-3 er del av gangareal mellom sentrum og planområdet i nord. Anna veggrunn - tekniske anlegg (SVT, sosi-kode 2018) Gjeld o_svt-1 til o_svt-2. Føremålet skal nyttast til grøfter, skjeringar, fyllingar, terrengtilpassing, støttemurar og tekniske installasjonar langs veg og infrastruktur, i tillegg til naudsynt teknisk infrastruktur. Annan veggrunn - grøntareal (SVG, sosi-kode 2019) Gjeld o_svg-1 til o_svg_4. Føremålet kan nyttast til grøfteareal, skråningsutslag, plantar og murar som funksjonelt inngår i grøntareal i tilgrensing til veg, i tillegg til naudsynt teknisk infrastruktur. o_svg-2 skal i området ved o_sf-2 og o_sgg-3 opparbeidast med ei løysing som i størst mogleg grad bidreg til at mjuke trafikkantar nyttar regulert fotgjengarfelt, og som hindrar kryssing av arealet. Parkeringsplassar (SPP, sosi-kode 2082) Gjeld o_spp-1 og o_spp-6 til o_spp-8. Områda skal nyttast til offentleg parkering og tilhøyrande teknisk infrastruktur. Alle parkeringsplassar skal merkast opp. o_spp-1 er offentleg korttidsparkering for 6 personbiler til av/på-stigning langs fortau. Område o_spp-6 inkluderer totalt 17 parkeringsplassar for personbil og skal nyttast til offentleg parkering. Område o_spp-7 inkluderer totalt 9 parkeringsplassar for personbil og skal nyttast til offentleg parkering. o_spp-8 skal nyttast til offentleg parkering og inkluderer totalt 13 parkeringsplassar. 1 av plassane skal vere tilrettelagt for HC-parkering. 2 av parkeringsplassane skal reserverast til eigedom 11/26 tilknytt BS-1. Geoplan AS 11

14 Kombinerte føremål for samferdsleanlegg og/eller teknisk infrastruktur (SKF, sosi-kode 2800) Gjeld o_skf-1. Området skal nyttast til offentleg parkeringsareal og kollektivtransport/busstransport. Arealet skal leggjast til rette for eit føreseieleg og oversiktleg køyremønster, av/på-stigning for offentleg skuleskyss, og utformast med omsyn til universell utforming, mjuke trafikkantar og syklistar. Det skal leggjast til rette for tilkomst til o_bop-1, o_sgt-1, o_sgt-2 og o_sgg-2, samt køyrbar tilkomst til eigedomar som naturleg ligg tilknytt (11/182, 11/81 og 11/6). o_skf-1 skal minimum omfatte 30 parkeringsplassar for personbilar inkludert HC-parkering, 30 parkeringsplassar for moped/motorsykkel, 10 parkeringsplassar for ATV og 2 parkeringsplassar for minibuss. Minimum 25% av p-plassane skal kunne nå eit ladepunkt. Det skal delvis leggjast til rette for parkering for moped/motorsykkel under tak. Det skal leggjast til rette for HC-parkering etter gjeldande byggteknisk forskrift. Alle parkeringsplassar skal merkast opp. Områda skal planleggjast som eit heilskapleg område og parkeringsløysingane skal leggje særleg vekt på estetikk og grøne, urbane strukturar. Geoplan AS 12

15 5.3 OMSYNSONER (pbl 12-6) Sikringssoner (pbl 11-8 a) Frisikt (140) Gjeld sone H140_1 til H140_8. Sonene skal sikre fri sikt i vegkryss innanfor planområdet. I området mellom frisiktline og veg (frisiktsone) skal det til ei kvar tid vere fri sikt i ei høgd på 0,5 meter over vegplan på tilstøytande vegar. Siktkrav og siktliner for dei einskilde kryss er vist i plankart. Støysoner (pbl 11-8 a) Raud støysone (210) Gjeld sone H210_1. Omfattar område med utandørs støy frå vegtrafikk, der støynivå overstig grenseverdi på L den 65 db. Det skal ikkje gjevast løyve til tiltak for varig opphald innanfor sona utan at det vert gjort avbøtande tiltak som reduserer støynivå til akseptabelt nivå i samsvar med ønskja bruk. Forbodet gjeld ikkje tiltak på eksisterande bygg med mindre tiltaket medfører ei auke i bueiningar. Gul støysone (220) Gjeld sone H220_1 til H220_2. Omfattar område med utandørs støy frå vegtrafikk, der støynivå overstig grenseverdi på L den 55 db. Ved etablering av tiltak innanfor gul sone må det sikrast at grenseverdiane sett i gjeldande rettleiar T-1442 for støy i arealplanlegginga er tilfredstilt. Støynivå på uteopphaldsareal og utanfor vindauge til rom med støyfølsam bruk skal tilfredstille grenseverdiane for støy. Særlege omsynssoner (jf. pbl 11-8 c) Bevaring kulturmiljø (H570) Gjeld sone H570_1. Sona dekker deler av eigedom 11/26 «Iversenbygget», eit sentralt og kulturhistorisk viktig bygg i Norheimsund sentrum. Bygget er på lista over særskilde kulturminneverdiar, «gul liste», i kommunedelplan for kulturminne (Kulturminneplanen). I omsynssona kan det ikkje utførast tiltak på areal som kan vere til skade eller ha negativ verknad på kulturminnet eller opplevinga av det samla kulturmiljøet. Det skal takast særskilt omsyn til kulturminneverdien ved planlegging, handsaming av søknader og gjennomføring av tiltak innanfor sona, jf. Kulturminneplanen pkt Geoplan AS 13

16 5.4 BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl 12-7) Bestemmelsesområder jf. bestemmelsesheimel 4 (jf. pbl 12-7, nr.4): Funksjons- og kvalitetskrav til bygningar, anlegg og uteareal i Norheimsund sentrum Gjeld bestemmelsesområde #1. Bestemmelsesområde #1 Kvalitetskrav til utbygging av nye strukturar i sentrum av Norheimsund Området skal utformast slik at det vert ein attraktiv del av Norheimsund sentrum. Ålment tilgjengelege areal skal ha høg arkitektonisk kvalitet, god utforming og leggjast til rette for gode og inkluderande møteplassar. Utforming på element innanfor området skal vere i samsvar med tilsvarande element og utforming i hovudgata i Norheimsund sentrum. Bestemmelsesområder jf. bestemmelsesheimel 2 (pbl 12-7, nr. 2): Vilkår for bruk av arealer, bygningar og anlegg Gjeld bestemmelsesområde #2, #3, #4 og #5. Bestemmelsesområde #2 Riggområde Området kan nyttast til riggområde ved utbygging av BOP-1, BOP-2 og alle offentlege samferdsleareal innanfor planområdet. Bestemmelsesområde #3 Vilkår om arkeologisk frigjevingsundersøking Innanfor avgrensinga til #3 skal det gjerast arkeologisk utgraving av dei automatisk freda kulturminna (ID ) før det vert sett i verk tiltak i medhald av reguleringsplanen. Tiltakshavar skal ta kontakt med Vestland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomførast, slik at omfanget av den arkeologiske granskinga kan fastsetjast. Bestemmelsesområde #4 Kulturminne SEFRAK-ID Innanfor avgrensinga til #4 ligg tømmerkonstruksjonen til eit SEFRAK-registrert bygg. Det er ukjend tilstand og verdi på konstruksjonen. Ved eventuelle funn av intakte deler skal den opphavlege tømmerkonstruksjonen ikkje demonterast eller rivast før Vestland fylkeskommune har teke stilling til verdi, og om den skal flyttast eller verte ståande. Eventuell demontering og/eller flytting av konstruksjonen må gjerast i samråd med antikvariske mynde etter gjeldande regelverk, og skal ikkje medføre redusert verdi eller skade på kulturminnet. Bestemmelsesområde #5 Bevaring av gamle Norheimsund ungdomsskule Innanfor avgrensinga til #5 ligg gamle Norheimsund ungdomsskule. Deler av skulen frå 1950-talet skal takast vare på. Fasaden fram t.o.m. 4. vindauge på fasaden mot nordaust, og t.o.m. 2. vindauge på fasaden inn mot skulegarden frå tårnet, i tillegg til tårnet, skal stå att. Mot Norheimsund barneskule skal ytre hovudform og fasadeuttrykket i 1950-tals bygget takast vare på, og dei høge vindauga i opphavleg gymsal skal bli ført tilbake. Det er høve til å endre beresystem og rive dekker innvendig i begge fløyer i det som står att. Geoplan AS 14

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR:

REGULERINGSFØRESEGNER FOR: REGULERINGSFØRESEGNER FOR: BUSTADER PÅ VALLAND, NORHEIMSUND KVAM HERAD FORSLAGSSTILLAR: VALLAND BLOM OG HAGE AS Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova Saksnr Dato Sign. Premissavklaring 034/15

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner Side 1 (5) Plan-id 1256-2016 0006 ArkivID Ordførar MELAND KOMMUNE Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova) Utval Utarbeid Revidert

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID:

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID: Reguleringsføresegner for Hordasmibakken gbnr 137/46, 59 og del av 705, m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885 Plan-ID: 1263-201212 Revideringar: Dato:

Detaljer

HYTTEFELT LAUVFJELLET F Ø R E S E G N E R. Detaljreguleringsplan, gnr. 15, bnr. 9 m. fl.

HYTTEFELT LAUVFJELLET F Ø R E S E G N E R. Detaljreguleringsplan, gnr. 15, bnr. 9 m. fl. Prosjekt: 2268 F Ø R E S E G N E R Detaljreguleringsplan, gnr. 15, bnr. 9 m. fl. HYTTEFELT LAUVFJELLET Dato: PlanID: 1241 201102 Fusa kommune - arkivsaknr: 16/1364 (historisk sak: 2011 / 00179) Forslagstillar:

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR: STRANDEBARM BARNEHAGE, KVAM HERAD FORSLAGSSTILLAR: KVAM HERAD

REGULERINGSFØRESEGNER FOR: STRANDEBARM BARNEHAGE, KVAM HERAD FORSLAGSSTILLAR: KVAM HERAD REGULERINGSFØRESEGNER FOR: STRANDEBARM BARNEHAGE, KVAM HERAD FORSLAGSSTILLAR: KVAM HERAD Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova Saksnr Dato Sign. Spørsmål om oppstart regulering handsama av

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan for Opsalmarka næringsområde gnr. 34. bnr. 4

Reguleringsføresegner Reguleringsplan for Opsalmarka næringsområde gnr. 34. bnr. 4 FUSA KOMMUNE Planid: 1241_20180005 Saksnr.: 18/1294 Reguleringsføresegner Reguleringsplan for Opsalmarka næringsområde gnr. 34. bnr. 4 Reguleringsføresegner Planforslag er datert: 24.08.2018 Dato for siste

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Føresegner. Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune. Planid:

Føresegner. Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune. Planid: Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid: 201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid:201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

1.3. Terrenghandsaming (pbl 12-7 nr 3) Reguleringsføresegner for Områdeplan for Bø skule og barnehage

1.3. Terrenghandsaming (pbl 12-7 nr 3) Reguleringsføresegner for Områdeplan for Bø skule og barnehage Reguleringsføresegner for Områdeplan for Bø skule og barnehage Plan ID.: 12602017000900 Eigedom: Gnr 24 bnr 22, 66 og 211 med fleire Dato: 14.05.2018 Rev: 05.10.2018, Radøy kommune 1. FELLESFØRESEGNER

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

FØRESEGNER OG RETNINGSLINJER

FØRESEGNER OG RETNINGSLINJER FØRESEGNER OG RETNINGSLINJER Lambanesheiane Gnr./Bnr.: 24/2 Plan-ID: 201706 Dato: 11.08.2017, revidert 15.12.2017 Innhald Generelle føresegner Bygg og anlegg Samferdsel og infrastruktur Grønstruktur Innleiing

Detaljer

Kleiva, Kvamskogen gnr. 19 bnr. 111 m. fl., KVAM HERAD

Kleiva, Kvamskogen gnr. 19 bnr. 111 m. fl., KVAM HERAD REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Kleiva, Kvamskogen gnr. 19 bnr. 111 m. fl., KVAM HERAD FORSLAGSSTILLAR:.. Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova Saksnr Dato Sign. Spørsmål om oppstart regulering

Detaljer

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Lærdal, gnr.6 bnr.1 mfl. Saltkjelen bustadfelt Nasjonal arealplan-id 1201_xxxx xxxx Saksnummer Siste revisjonsdato føresegn

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Plankonsulent Vidar Mjøs Administrasjonen

Detaljer

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 OS KOMMUNE Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVIK gnr 45, bnr 28 m.fl. Plan nr: 2013000861 Datert/revidert:

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan Hollingsetervegen

Reguleringsføresegner Reguleringsplan Hollingsetervegen Plannamn: Type plan: Planid: 1547201902 Saksnummer i arkiv: 2019/88 Datert: 14.05.2019 Sist revidert: Vedtaksdato: Reguleringsføresegner Reguleringsplan Hollingsetervegen Detaljregulering Vedteken i Kommunestyret

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: 18.01.2017 (endringar etter 2. høyring med raud skrift)

Detaljer

(Plan-id )

(Plan-id ) Side 1 (5) FØRESEGNER FOR URHAUG BUSTADOMRÅDE, GNR 45, BNR 4, 5, 168 m. fl. RADØY KOMMUNE (Plan-id 1260-2016 000 003) Det regulerte området er synt med grenseliner på plankart datert 05.10.18 1 Areala

Detaljer

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad.

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Utarbeidet av: Revisjon i prosess: Planid: 20120101 Arkiv nr.: Dato: 14.03.2013 Vedtak/stadfesting: 09:04.2013 Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG ADRESSE COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no VINDAFJORD KOMMUNE FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG REGULERINGSFØRESEGNER OPPDRAGSNR. UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT A084072 auv

Detaljer

Føresegner

Føresegner Føresegner 27.2.2017 Reguleringsplan for Vågaheia Bokn kommune Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innafor dei regulerte områda skal arealbruken vera som det går fram av plankartet.

Detaljer

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565 P r o s j e k t: 2 3 52 FØRESEGNER Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. K V E R N U R I Jondal kommune PlanID: 1227 2014002 Kommune - arkivsaknr: 14/565 Forslagstillar: Hardangerskifer AS FØRESEGNER

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE Reguleringsføresegnene er heimla i plan- og bygningslova 12-7. 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Dingemoen skule

Detaljreguleringsplan for Dingemoen skule Fjaler kommune Detaljreguleringsplan for Dingemoen skule Føresegner Dato: 19.11.2018 Sist revidert: 12.02.2019 Godkjent: PlanID: 1429201802 1. Generelt Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Tysnes omsorgssenter. Tysnes kommune

Føresegner. Reguleringsplan for Tysnes omsorgssenter. Tysnes kommune Føresegner Reguleringsplan for Tysnes omsorgssenter Tysnes kommune Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innafor dei regulerte områda skal arealbruken vera som det går fram

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Alverneset. gbnr 137/28 m.fl.

Reguleringsføresegner. for. Alverneset. gbnr 137/28 m.fl. Reguleringsføresegner for Alverneset gbnr 137/28 m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2015/7143 Plan-ID: 1263-201402 Revideringar: Dato: Dato plankart: Plankonsulent Arkoconsult

Detaljer

- Industri/lager - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål

- Industri/lager - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål GULEN KOMMUNE Skipavika Næringspark Reguleringsføresegner for Skipavika Næringspark, Skipavika Gnr 79, bnr 4, 30 m. fl. Planid: 14112012005 Saksnummer: 12/443 Dato sist revidert: 10.06.2013 Hovudintensjonen

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565 P r o s j e k t: 2 3 52 FØRESEGNER Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. K V E R N U R I Jondal kommune PlanID: 1227 2014002 Kommune - arkivsaknr: 14/565 Forslagstillar: Hardangerskifer AS FØRESEGNER

Detaljer

Ørskog kommune FØRESEGNER. for detaljregulering av. «Ørskog Hestesportsenter, Kråna» Nasjonal PlanID:

Ørskog kommune FØRESEGNER. for detaljregulering av. «Ørskog Hestesportsenter, Kråna» Nasjonal PlanID: Ørskog kommune FØRESEGNER for detaljregulering av Nasjonal PlanID: 2013003. Oversikt over føremål og areal 12 5. Nr. 1 Bygningar og anlegg Areal (daa) Andre idrettsanlegg (3 områdar) 79,2 12 5. Nr. 2 Samferdsleanlegg

Detaljer

SVÅSANDHAGEN BYGGEFELT FØRESEGNER. Type vedtak, vedtaksdato xx.xx.xxxx. Detaljreguleringsplan, gnr. 13, bnr. 96 m. fl. PlanID:

SVÅSANDHAGEN BYGGEFELT FØRESEGNER. Type vedtak, vedtaksdato xx.xx.xxxx. Detaljreguleringsplan, gnr. 13, bnr. 96 m. fl. PlanID: Prosjekt: 2389 FØRESEGNER Type vedtak, vedtaksdato xx.xx.xxxx Detaljreguleringsplan, gnr. 13, bnr. 96 m. fl. SVÅSANDHAGEN BYGGEFELT PlanID: 12272014001 Jondal kommune - arkivsaknr: 14/82 Forslagstillar:

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FOR BUSTADFELT Leitegarden PÅ DEL AV GNR 51 BNR 1 PÅ LEITE I SKODJE KOMMUNE 1 GENERELT Dato for føresegner: 29.03.2017 1.1 Føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

FUSA KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER DETALJREGULERING STRANDVIK BYGDAPARK

FUSA KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER DETALJREGULERING STRANDVIK BYGDAPARK FUSA KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER DETALJREGULERING STRANDVIK BYGDAPARK Del av gnr. 85, bnr. 2 m.fl. Datert : 26.04.2018 Revidert: xx.xx.xxxx Føresegnene er utarbeida i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER

FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER DVERGSDAL & SUNDE BYGG AS FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER DATO: 04.06.2013 2 FØRESEGNER FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE Føresegner datert 04.06.2013 Plankart datert

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FV -7 Nes Skipadalen, profil 0-650 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå teikning i M 1:1000, datert

Detaljer

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT 10.12.2015 Vik i Sogn, 30.desember 2014 e-post: alvor@live.no 1 etablert 1961 Reguleringsføresegner for Hatlebakkane

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner PLANID: 20031029 Ordførar Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner Godkjend: Kommunestyret 29.10.2003, sak KS-082/03

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Meland kommune. Detaljregulering for. Danielsen skule gnr 23 bnr 1 m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Detaljregulering for. Danielsen skule gnr 23 bnr 1 m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2011 0005 arkivid 14/3224 Ordførar Meland kommune Detaljregulering for Danielsen skule gnr 23 bnr 1 m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Kvålsneset - Dorganeset. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av

Detaljer

Føresegner. Planid: 20140101 Arkiv nr.:

Føresegner. Planid: 20140101 Arkiv nr.: Føresegner Plan: Kommunal detaljreguleringsplan for "Docen-kvartalet". Tenesteyting/Bustad. Utarbeida av: Flora bygg og eigedom Alternativ 1 (med B1) Revisjon i prosess: 30.01.15 Vedtak/stadfesting: Planid:

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo. Kommune: Tokke

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo. Kommune: Tokke REGULERINGSPLAN FØRESEGNER vegfoto Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo Kommune: Tokke Region sør Skien kontorsted 17.06.2017 Vedteke: 14.06.2016 Detaljregulering for E134 Mostøyl-Høydalsmo REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

LUNDERDALSHAUGANE FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan, del av gnr. 36, bnr. 30, 90 og 12 Næringsområde, Torsnes

LUNDERDALSHAUGANE FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan, del av gnr. 36, bnr. 30, 90 og 12 Næringsområde, Torsnes Prosjekt: 2 5 7 9 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 36, bnr. 30, 90 og 12 Næringsområde, Torsnes LUNDERDALSHAUGANE Jondal kommune PlanID: 1227 20130006 Kommune - arkivsaknr: 13/170 Forslagstillar: Torsnes

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210. Føresegner. 1 Reguleringsføremål

Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210. Føresegner. 1 Reguleringsføremål Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5, 2. ledd

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3 Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner 2012005 Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3 Utarbeidd av: Multiconsult as Plankart datert 09.10.2012, endret 30.01.2013, sist endret

Detaljer

1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet datert

1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet datert KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: Detaljreguleringsplan for del av 145/1 m.fl. Skule og fleirbrukshall Husnes Kvinnherad kommune Plan ID 1224 20170005 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Del av Fureberghovden

REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Del av Fureberghovden REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Del av Fureberghovden gnr 19, bnr 547 m.fl. FORSLAGSSTILLAR: Marianne Neumann Hjelle og Borghild Monsen Tveit Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova Saksnr Dato Sign.

Detaljer

Føresegner Plan: Kommunal detaljreguleringsplan for "Docen-kvartalet". Tenesteyting/Bustad.

Føresegner Plan: Kommunal detaljreguleringsplan for Docen-kvartalet. Tenesteyting/Bustad. Føresegner Plan: Kommunal detaljreguleringsplan for "Docen-kvartalet". Tenesteyting/Bustad. Planid: 20140101 Arkiv nr.: Utarbeida av: Flora bygg og eigedom Dato: 03.09.2014 Revisjon i prosess: Vedtak/stadfesting:

Detaljer

Fjell kommune PlanID: 20060002. REGULERINGSFØRESEGNER FOR SØRE BILDØY, VOLLVIKA, GNR. 34, BNR. 31 og 147 M.FL jf plan- og bygningslova (PBL 2008) 12-7

Fjell kommune PlanID: 20060002. REGULERINGSFØRESEGNER FOR SØRE BILDØY, VOLLVIKA, GNR. 34, BNR. 31 og 147 M.FL jf plan- og bygningslova (PBL 2008) 12-7 Fjell kommune PlanID: 20060002 REGULERINGSFØRESEGNER FOR SØRE BILDØY, VOLLVIKA, GNR. 34, BNR. 31 og 147 M.FL jf plan- og bygningslova (PBL 2008) 12-7 Dato 30.04.07, revidert 20.09.07. Sist revidert 22.02.2011

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE

FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE Side 1 (5) FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE Plan-id: 1260-2016 000 500 Føresegner revidert 00.00.2000. Det regulerte området er vist med grenseliner på plankart i

Detaljer

Meland kommune. Reguleringsplan (detalj) Detaljregulering fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbetring av fv Reguleringsføresegner

Meland kommune. Reguleringsplan (detalj) Detaljregulering fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbetring av fv Reguleringsføresegner planid 1256 y arkivid 17/1489 Ordførar Meland kommune Reguleringsplan (detalj) Detaljregulering fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbetring av fv. 244. Reguleringsføresegner (jf. plan- og bygningslova 12-7)

Detaljer

Detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter m.m. Nord-Fron kommune. Reguleringsføresegner. Planid

Detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter m.m. Nord-Fron kommune. Reguleringsføresegner. Planid Detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter m.m. 1 Generelt Nord-Fron kommune Reguleringsføresegner Planid 051620140006 22.2.2017 Desse reguleringsføresegnene gjeld for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE PÅ KAPELLNESET REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE PÅ KAPELLNESET REGULERINGSFØRESEGNER Reguleringsplan for utviding av industriområde på Kapellneset Gbnr. 119/6 m/fl. i Vågsøy kommune Revidert 26.08.2013 Vedtatt i sak K074/13 den 26.09.2013 Føresegnene er knytt til plankart med teikn.nr.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Tokke

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Tokke REGULERINGSPLAN FØRESEGNER vegfoto Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl Kommune: Tokke Region sør Skien kontorsted 17.06.2016 Vedteke 14.06.2016 Detaljregulering for E134 Morgedal-Mostøyl REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE PLANID: 201307 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl.

Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl. Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: Plan-ID: 1263-201409 Revideringar: Dato: Administrasjonen Administrasjonen,

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

STRANDEBARM HOTELL FØRESEGNER. Vedteke i Kvam heradsstyre , sak 023/17. Detaljregulering, gnr. 120, bnr. 37 m. fl.

STRANDEBARM HOTELL FØRESEGNER. Vedteke i Kvam heradsstyre , sak 023/17. Detaljregulering, gnr. 120, bnr. 37 m. fl. Prosjekt: 2362 FØRESEGNER Vedteke i Kvam heradsstyre 02.05.2017, sak 023/17 Detaljregulering, gnr. 120, bnr. 37 m. fl. STRANDEBARM HOTELL PlanID: 1238 20140010 Kommune - arkivsaknr: Kvam herad - 14/1131

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER: Del av gnr. Bnr 11, bnr 5 m.fl., Hagen del II og III, Sandven, Norheimsund

REGULERINGSFØRESEGNER: Del av gnr. Bnr 11, bnr 5 m.fl., Hagen del II og III, Sandven, Norheimsund REGULERINGSFØRESEGNER: Endring av reguleringsplan Del av gnr. Bnr 11, bnr 5 m.fl., Hagen del II og III, Sandven, Norheimsund FORSLAGSSTILLAR: Håkon T. Sandven Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Føresegner. Falkhytten Aust. Detaljregulering. for

Føresegner. Falkhytten Aust. Detaljregulering. for Føresegner for Falkhytten Aust Detaljregulering Arkivsak 2016/1329 PlanID 201605 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing... 3 Definisjonar...

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

Føresegner til reguleringsplan Langheiane B1 og B2 Plani ID: Dagsett 07.februar 2011

Føresegner til reguleringsplan Langheiane B1 og B2 Plani ID: Dagsett 07.februar 2011 Lindås kommune Føresegner til reguleringsplan Langheiane B1 og B2 Plani ID: 201004 Dagsett 07.februar 2011 Generelt: Føresegnene er juridisk bindande og gjev nærare detaljering av arealbruken på plankartet.

Detaljer

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER.

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER «SLETTO VEST» Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014904 REGULERINGSFØRESEGNER jan. 16. rev.2 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368 e-mail:

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune. arland bygg & eiendomsutvikling as 5398 stolmen lk@lysglimt.net mob. +47 90661222 org. m.v.a 987345640 REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune.

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. Vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Kviteseid

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. Vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Kviteseid REGULERINGSPLAN FØRESEGNER Vegfoto Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl Kommune: Kviteseid Region sør Skien kontorsted 29.01.2016 OFFENTLEG ETTERSYN Detaljregulering for E134 Morgedal-Mostøyl REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

SVÅSANDHAGEN BYGGEFELT FØRESEGNER. Kommunestyrevedtak, vedtaksdato Detaljreguleringsplan, gnr. 13, bnr. 96 m. fl. PlanID:

SVÅSANDHAGEN BYGGEFELT FØRESEGNER. Kommunestyrevedtak, vedtaksdato Detaljreguleringsplan, gnr. 13, bnr. 96 m. fl. PlanID: Prosjekt: 2389 FØRESEGNER Kommunestyrevedtak, vedtaksdato 30.09.2015 Detaljreguleringsplan, gnr. 13, bnr. 96 m. fl. SVÅSANDHAGEN BYGGEFELT PlanID: 12272014001 Jondal kommune - arkivsaknr: 14/82 Forslagstillar:

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL Nordplan side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for Plassen - reguleringsføresegner DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN Føresegner dagsett: 01.07.15, rev. 02.02.16 Plankart dagsett: 01.07.15 1. GENERELT Desse

Detaljer

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR Masseuttak/næringsområde på Nor Revidert: 13.06.2006 1. Generelt 1.1. Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensene på plankartet. Arealet er

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer