Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 139/18 Plan- og miljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 139/18 Plan- og miljøutvalget"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 15/36 Saksmappe: 2016/ /2018 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av all eksisterende bebyggelse og gjenoppføring av fritidsbolig, anneks og brygge, samt steinsetting - GB 15/36 - Søvikneset 13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 139/18 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og fra gjeldende reguleringsplan, for riving av eksisterende fritidsbolig og bod, som omsøkt. Det gis samtidig dispensasjon for å sette i stand steinsetting langs sjøen, samt for oppføring av brygge, som omsøkt. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det vil ikke bli gitt igangsettingstillatelse for oppføring av brygge før det eventuelt foreligger tillatelse til mudring av arealet foran brygge for å kunne sikre adkomst med båt. Steinsettingen langs sjøen skal følge dagens linje og det tillates ikke at man fyller lenger ut i sjøen. Det skal heller ikke graves opp masser fra sjøen i forbindelse med steinsettingen. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og fra gjeldende reguleringsplan for oppføring av ny fritidsbolig og anneks, som omsøkt. Administrasjonen delegeres myndighet til å gi dispensasjon for oppføring av ny hytte og anneks med tilnærmet lik plassering som eksisterende bebyggelse. Samlet bruksareal for hytte og anneks skal ikke overstige 120 m², hvorav anneks kan utgjøre inntil 20 m². Administrasjonen får også delegert fullmakt til å kunne gi dispensasjon for legging av vann og avløpsledninger samtidig. Bakgrunn for saken: Eier av eiendommen GB 15/36 ønsker å oppgradere eiendommen ved å rive all eksisterende bebyggelse, for å oppføre ny fritidsbolig med tilhørende anneks, samt ny brygge. Videre søkes det om å utbedre steinsetting langs sjøen. Samlet areal for den nye bebyggelsen er oppgitt til 120 m², hvorav 20 m² er anneks.

2 Ansvarlig søker opplyser at eksisterende bebyggelse på eiendommen har en svært dårlig standard og at det derfor er ønskelig å rive og bygge nytt. Ny hytte og anneks planlegges plassert nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse og det er ønskelig å beholde eksisterende bygninger i byggeperioden. Det søkes om tillatelse til å rive eksisterende bebyggelse og oppføre ny fritidsbolig på eiendommen. Bygninger som søkes revet Saksutredning: Søknaden: Det søkes om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig, anneks og brygge med tilhørende terrengendringer, samt reparasjon av stablemur langs sjøen. Omsøkte tiltak skal erstatte eksisterende fritidsbolig og bod/anneks som søkes revet. Planlagt fritidsbolig får et samlet bruksareal på 100 m², anneks får bruksareal på 20 m². Brygge får 12 meter front og et samlet areal på 30 m². Ny fritidsbolig, fasade mot sjøen.

3 Ca plassering brygge Hytte Anneks Søknaden er mottatt av kommunen den Tilleggsdokumenter er mottatt Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er i sin helhet avsatt til byggeområde for fritidshus i reguleringsplanen for Ytre Kilen Vest. Reguleringsplanen er egengodkjent den Det er ikke spesielle bestemmelser for fritidsbebyggelsen, utover at det ikke skal tillates ytterligere fritidsbebyggelse i området. Søknadens dispensasjonsforhold: Omsøkte tiltak betinger dispensasjon fra gjeldende plan for utvidelse av fritidsbebyggelse ut over det planen åpner for. Da det ikke er satt byggegrense i planen vil tiltaket også betinge dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100 metersbeltet langs sjøen i Pbl Relevante bestemmelser i saken: I tillegg gjelder det generelle byggeforbudet i 100 metersbeltet langs sjøen: 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf nr. 5 og 12-7 nr. 2.

4 Naturmangfoldloven: Se uttalelse fra fagleder miljø og landbruk. Uttalelse fra høringsinstanser: Saken har vært forelagt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder Fylkeskommune, og Norsk Maritimt Museum for uttalelse: Vest-Agder fylkeskommune, v/konservator sier i e-post av at de ikke har merknader til tiltaket. Norsk Maritimt Museum sier i e-post av at de ikke har innvendinger til tiltaket. Fylkesmannens Miljøvernavdeling uttaler seg til saken i brev av Det vises til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. Etter en opplistning av deler av retningslinjene sies det: «Fylkesmannen vektlegger at eiendommen ligger i et område med stort press på strandarealene. Bygging som omsøkt er i strid med de statlige planretningslinjene. Ny hytte og anneks kommer vesentlig nærmere sjøen, og det bebygde preget ut mot sjøen økes. I tillegg søkes bryggen anlagt i et sjøområde registrert med svært viktig ålegrassamfunn. Fylkesmannen kan ikke se at denne saken skiller seg vesentlig fra andre saker som gjelder hyttebebyggelse i strandsonen. Dersom det gis dispensasjon i aktuelle sak, vil dette kunne skape uheldige presedensvirkninger i forhold til senere liknende saker. I sum vil en rekke slike dispensasjoner kunne føre til en uheldig praksis, som igjen kan medføre at hensynene bak byggeforbudet i strandsonen eller andre arealdisponeringshensyn blir skadelidende. På bakgrunn av ovennevnte, gir Fylkesmannen kommunen råd om å avslå dispensasjonssøknaden slik den foreligger». Det vises til uttalelsene i sin helhet. Internt har saken vært forelagt fagleder miljø og landbruk, som uttaler følgende i notat av : Ytre Kilen er registrert som et svært viktig Ålegrassamfunn. Det vises til foretatt befaring og at det ikke vokser Ålegras i aktuelt område, og at omsøkte brygge derfor ikke vil ha noen effekt på den registrerte naturtypen. Til sist påpekes det at dybdeforholdene på stedet gjør at det ikke er mulig å komme til med båt uten at det mudres i området. Fagleder mener det bør settes vilkår om at en tillatelse til brygge avhenger av tillatelse til mudring. Det vises til uttalelsen i sin helhet. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Tegninger viser bil i carport. Eiendommen har ikke kjørevei fram, men tenker å benytte dette taket til skjermet uteplass fram til det eventuelt en gang i framtiden blir tillatt veg framført. Da det ikke er bilvei frem til eiendommen blir det på et vis feil å bygge car-port, men da denne får en annen funksjon inntil det eventuelt blir etablert vei ansees dette for å ha liten betydning. Totalt blir bebyggelsen på 120 m² BRA, der 20 m² legges til annekset.

5 Det fremgår ikke klart av tegninger og beregninger om det arealet som er under overbygd areal ved inngangsparti er medregnet i de oppgitte arealer. Dersom plan og miljøutvalget velger å gi dispensasjon til omsøkte tiltak bør det settes vilkår om maks 120 m² BRA. Bryggen får et fotavtrykk på inntil 30 m² med 12 meters front i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Da området er regulert gjelder ikke kommuneplanens bestemmelser direkte i dette området. Bestemmelsene kan likevel brukes da planen ikke har bestemmelser om bryggers størrelse. I denne saken søkes det samtidig om å istandsette steinsettingen langs sjøen, da dette er å anse som reparasjon vurderes dette å være kurant. Det er svært grunt på stedet og steinsettingen vil derfor ikke kunne fungere som bryggefront og det blir den nyoppførte bryggen som vil være eneste brygge på eiendommen. Tomtegrenser som det steinsettes mellom, med unntak av der brygge planlegges. Anneks tenkes lagt i klasse F1 på kote + 2,25 innvendig golv (bygg med sporadisk bruk), fritidsboligen plasseres i klasse F2 på kote +2,50 uk golv. F1 er, i henhold til tabell for sikkerhetsklasser, byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer og lagerbygninger uten fast bemanning. Et anneks er en bygning som er ment for varig opphold og slike bygninger hører derfor til i klasse F 2, hvor kravet til høyde er at underkant gulv skal ligge minimum på kote + 2,5. Omsøkte plassering for anneks kan derfor ikke godkjennes. Dersom utvalget velger å gi dispensasjon bør det settes vilkår om at ingen av bygningene kan plasseres lavere enn underkant gulv på kote + 2,5. Området er regulert og vi søker oppføring med tiltak som er prosjektert etter kommuneplanens og reguleringsplanens bestemmelser når det gjelder størrelser. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens bestemmelser, men det er ikke riktig å si at det er i tråd med reguleringsplanens bestemmelser, da disse ikke åpner for ytterligere bebyggelse. Det er nylig gitt tillatelser og dispensasjoner på naboeiendommer -presedens. Det er 3 naboeiendommer som ligger under samme reguleringsplan og har samme reguleringsformål. På eiendommen lengst vest i planen, GB 15/29 er det i 2006 gitt tillatelse til et mindre tilbygg som kommer lenger bort fra sjøen enn opprinnelig hytte. Tillatelsen ble gitt uten at det ble gitt dispensasjon. Nærmeste nabo i vest GB 15/27 har i 2014 fått tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte og anneks, samt oppføring av bod. Dette er heller ikke behandlet som en dispensasjon. På samme eiendom ble det i møte i plan- og miljøutvalget gitt dispensasjon for etablering av terrasse og basseng. Denne saken hadde ikke Fylkesmannen merknader til. På nærmeste naboeiendom i øst er det ikke registrert byggesaker, etter 2005.

6 Ut fra de tillatelser som tidligere er gitt på naboeiendommer kan vi ikke se at det er noen saker som i størrelse og volum tilsvarer det som det her søkes om, administrasjonen kan ikke se at det foreligger noen saker som skaper presedens. De gitte tillatelser taler likevel for at det åpnes for beskjedne utvidelser av eksisterende bygningsmasse. Omsøkte hytte og anneks er omsøkt på maksimal størrelse av det kommuneplanen åpner for. Kvister og vinduer på loft/hems, slik de er vist her medfører at bygget fremstår som om det har 2 etasjer, selv om det er 1 etasje pluss hems. Det viste toalettrommet har ikke tilstrekkelig høyde i henhold til gjeldende tekniske forskrifter og kan derfor ikke godkjennes, dette vil imidlertid bli tatt opp ved en eventuell senere søknad etter pbl Ettersom hytte og anneks flyttes betydelig nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse vil tiltaket etter administrasjonens vurdering medføre at det bebygde preget mot sjøen vil økes ved en gjennomføring av dette tiltaket. Da terrenget heller nedover mot sjøen vil en flytting av byggene, som omsøkt også medføre behov for større terrengendringer enn det som vil være påkrevd ved tilnærmet samme plassering som dagens bebyggelse. Dette spesielt grunnet krav til høyde over havet, for å sikre mot flomskader. Det vises til dispensasjonssøknaden i sin helhet. Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes om riving av eksisterende hytte og bod/anneks, samt oppføring av ny hytte, anneks og brygge, samt utbedring av steinsetting langs sjøen. Tiltaket er i strid med reguleringsplanen og det generelle byggeforbudet i 100 metersbeltet, og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. I gjeldende reguleringsplan er eiendommen avsatt til byggeområde for fritidshus, og det er i bestemmelsene er sagt at det ikke tillates ytterligere fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen er vedtatt i 1991, og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra: Hensynet bak reguleringsplanen er at aktuell eiendom skal benyttes til fritidsformål, med bestående bygningsmasse. Det åpnes ikke for ytterligere utvidelser, men det er i mange saker der det er gitt dispensasjoner likevel blitt sett på kommuneplanens begrensninger for størrelse på hytter og anneks.

7 Hensynet bak byggeforbudet i 100 metersbeltet er å ivareta biologisk mangfold, samt å sikre allmenne hensyn, herunder begrense nedbyggingen av strandsonen. Ved dispensasjoner fra byggeforbudet skal forhold som har betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser vurderes. Det blir i alle slike saker lagt vekt på at det bebygde preget mot sjøen generelt sett ikke bør økes. Etter administrasjonens vurdering vil det i denne saken være naturlig å tillate utvidelser i henhold til kommuneplanens begrensninger, selv om dette strider mot reguleringsbestemmelsene. Men endret plassering nærmere sjøen kan vi ikke se er forenelig med de hensyn som skal tas. I denne saken vil det være mulig å oppnå de samme kvaliteter, med en mer tilbaketrukket plassering. Det er utfordrende at bygningene søkes lagt så langt frem på tomta som her. Dette vil medføre at det bebygde preget økes da det blir større avstand til bakenforliggende terreng som dagens bygninger ligger nærmere opp mot. Utfordringen med å trekke bygningene frem forsterkes ved at det naturlige terrenget faller ned mot sjøen og det er et krav at underkant gulv ikke skal ligge lavere enn kote + 2,5. Dersom man skal imøtekomme kravet, vil omsøkte plassering, spesielt for annekset sin del, medføre forholdsvis stor heving av det naturlige terrenget, noe som ytterligere vil øke det bebygde preget. Når det gjelder oppføring av ny hytte og anneks, som omsøkt mener administrasjonen at hensynet bak byggeforbudet i 100 metersbeltet blir vesentlig tilsidesatt, dersom det gis dispensasjon. Omsøkte riving, er naturlig nok uproblematisk. Vi kan heller ikke se at oppføring av omsøkte brygge, eller reparasjon av steinsettingen langs sjøen i vesentlig grad tilsidesetter hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen, eller byggeforbudet i 100 metersbeltet. Dette begrunnes med at det allerede er steinsatt i overgangen mot sjøen langs hele eiendommen. Reparasjon av dette vil man kunne gjøre uten søknad, men ettersom det nå, mest sannsynlig skal rives og bygges opp på nytt, samt etableres ny brygge vil dette medføre behov for dispensasjon. Det settes vilkår om at arbeid med brygga ikke kan igangsettes før det eventuelt foreligger tillatelse til mudring. Dette begrunnes med at en brygge på stedet med de dybdeforhold som er her nå ikke vil kunne benyttes. Når det gjelder registrert ålegras samfunn som Fylkesmannen peker på, henvises det til miljøvernleders uttalelse som sier at tiltaket ikke vil påvirke ålegraset. Når det gjelder riving av eksisterende hytte, etablering av brygge, samt reparasjon av steinsetting langs sjøen mener administrasjonen at hensynet bak byggeforbudet i 100 metersbeltet og reguleringsbestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt, dersom det gis dispensasjon. Når det gjelder oppføring av hytte og anneks skal ikke kommunen behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Da dispensasjon for oppføring av hytte og anneks avslås etter bestemmelsens første punktum, vurderes ikke denne delen av søknaden nærmere i forhold til fordeler og ulemper, da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. For resten av tiltaket må det, i henhold til Pbl 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Fordeler og ulemper: Det er i dag oppført en eldre hytte og bod/anneks på eiendommen. Søker opplyser at det er stort behov for oppgraderinger og at eksisterende bygningsmasse ikke er verd å reparere. Hytta kan vedlikeholdes, men det er i slike tilfeller en fare for at hytta blir stående å forfalle ytterligere, grunnet lite bruk, noe som vil være uheldig.

8 Det er tidligere gitt tillatelser til mindre tilbygg og endringer på naboeiendommer. Selv om disse sakene ikke er direkte sammenlignbare viser de at en beskjeden utvidelse av bebyggelsen og mindre endringer bør kunne tillates. Vi mener derfor at en søknad med en mer tilbaketrukket plassering lettere vil kunne imøtekommes. Når det gjelder steinsetting og brygge anses det som en fordel at det søkes om å vedlikeholde/bygge ny steinsetting, dette er sånn sett ikke et nytt tiltak. At eksisterende tiltak holdes i god stand og vedlikeholdes medfører at området som helhet oppleves som velstelt og godt ivaretatt. At dette er utbedring av eksisterende tiltak betyr at det ikke blir endringer i forhold til allmenne interesser, og det bebygde preget i kystlandskapet endres ikke i vesentlig grad. At det for en mindre del av strandsonen velges å bygge brygge fremfor å vedlikeholde eksisterende steinsetting utgjør en veldig liten forskjell. Området er allerede utbygd og de allmenne interessene forringes ikke ytterligere, og tiltaket vil ikke være skjemmende for kystlandskapet. Når det gjelder riving av eksisterende hytte og bod, samt oppføring av brygge og reparasjon av steinsetting langs sjøen, mener administrasjonen at etter ovennevnte er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. I henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader. Vedlegg 1 Dispensasjons søknad 2 Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om riving av hytte og oppføring av ny fritidsbolig - anneks og brygge - GB 15/36 - Søvikneset 13 3 Vurdering etter Naturmangfoldloven - GB 15/36 - Søvikneset 13 4 Hytte Furuborg Anneks Furuborg 6 Brygge Furuborg 7 Tilsvar Søvigneset 13 GB sit.kart 9 Uttalelse - dispensasjon - fritidsbolig - anneks - brygge - GB 15/36 - Søvikneset Uttalelse til søknad om dispensasjon for fritidsbolig - anneks og brygge på Søvikneset 13 - GB 15/36 11 Oversendelse av merknader fra Norsk Maritimt Museum - dispensasjon - fritidsbolig - anneks - brygge - GB 15/36 - Søvikneset 13

9 Vedlegg B- 1 Dispensasjonssøknad Eiere: Tone og Vidar Furuborg Søker: Møvik byggetjenester AS Eiendom: Søvigneset 13, gnr. 15 bnr Langenes, reguleringsplan Ytre Kilen Vest Planid: Det søkes om oppføring av brygge, anneks til hytte og ny hytte. Eksisterende hytte ønskes beholdt under byggeperioden for deretter å rives før ferdigattest skal gis på de nye tiltakene. Det søkes også om oppføring av brygge med istandsetting av steinsetting i stranda, samt tilhørende tomtearbeid. Tegninger viser bil i carport. Eiendommen har ikke kjørevei fram, men tenker å benytte dette taket til skjermet uteplass fram til det eventuelt en gang i framtiden blir tillatt veg framført. Totalt blir bebyggelsen på 120 m² BRA, der 20 m² legges til annekset. Bryggen får et fotavtrykk på inntil 30 m² med 12 meters front i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Dagens hytte har en svært dårlig standard. Eiendommen er regulert til fritidsboligformål, men reguleringsplanen har ikke byggegrenser mot sjø. Anneks tenkes lagt i klasse F1 på kote + 2,25 innvendig golv (bygg med sporadisk bruk), fritidsboligen plasseres i klasse F2 på kote +2,50 uk golv. Det søkes slike dispensasjoner: - Fra PBL 1-8 fordi det mangler byggegrense i gjeldende plan og fra plankrav i kommuneplanens arealdel - Fra formål i sjø for nedsetting av pillarer mv. til brygge. - Evt. disp fra flomsonehøyder for å legge bygg lavere i terrenget Vi har slike begrunnelser: Området er regulert og vi søker oppføring med tiltak som er prosjektert etter Kommuneplanens og reguleringsplanens bestemmelser når det gjelder størrelser. En ny plan vil være unødvendig for dette tiltaket. Det er nylig gitt tillatelser og dispensasjoner på naboeiendommer - presedens. Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kristiansand org. nr

10 Hytta kan ikke repareres slik den framstår i dag uten å rives. Det er helsemessig nødvendig å fjerne eksisterende bygg på grunn av manglende vedlikehold og råte- og muggskader. Tiltaket ligger i område som fra før er bebygd og vil ikke være til sjenanse for annen bebyggelse. Stedet er ikke utsatt for slagsjø (Ytre kilen vest). Ved større høyder vil tiltaket bli høyere i landskapet. Det er ikke ønskelig av hensyn til eksponering og til naboer. Byggene plasseres hhv 7 og 4 meter fra nabogrense. Byggene søkes trukket mer mot nord enn dagens bygg for å ikke ligge helt i skyggepartiene frafjell og trær i syd. Det er vanlig byggeskikk på stedet å kunne legge bygningen på en solrik del av tomta. De forhold, formål og detaljer det søkes dispensasjoner fra blir ikke skadelidende om det dispenseres i denne saken. Reguleringsplanen ble laget på en tid der man ikke benyttet byggegrenser mot sjø/vann. Det foreligger en overvekt av fordeler framfor ulemper om det gis dispensasjoner. Med hilsen Anne Karen Birkeland, søker Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kristiansand org. nr

11 AREALENHETEN Møvik Byggetjenester AS Andøyfaret Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2018 Jan Inghard Thorsen 15/ Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om riving av hytte og oppføring av ny fritidsbolig, anneks og brygge - GB 15/36 - Søvikneset 13 Viser til innkommet søknad om riving og gjenoppføring av hytte, anneks og brygge på GB 15/36 Søvikneset 13. Da søknaden mangler vesentlige opplysninger må vi be om tilleggsdokumentasjon før saken kan tas opp til behandling. Det opplyses i søknaden at omsøkte tiltak er prosjektert etter kommuneplanens og reguleringsplanens bestemmelser når det gjelder størrelser. Dette er imidlertid ikke riktig. Reguleringsplanens bestemmelser sier: «Område opprettholdes med 4 stk. fritidshus. Det skal imidlertid ikke tillates ytterligere fritidsbebyggelse i området». På plankartet er eksisterende hytte vist som eksisterende bygg, som inngår i planen. Dette innebærer at det ikke åpnes for utvidelser av eksisterende bebyggelse, eller nye bygg, som omsøkte anneks. Det må derfor søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for oppføring av hytte, anneks og brygge som ikke inngår i plan. Kommuneplanens bestemmelser for fritidsboliger får ikke direkte anvendelse i denne saken, men disse vil trolig bli brukt som retningsgivende dersom det åpnes for å gi dispensasjon. Kommuneplanen har følgende bestemmelser: «Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 120 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som ikke har eller får parkeringsareal på egen tomt. Det tillates kun en boenhet pr tomt. Maks mønehøyde 5,5 meter og maks gesimshøyde 4 meter. Anneks med maks BRA = 20 m2 og maks mønehøyde 4 meter og maks gesimshøyde 3 meter kan kun oppføres der totalt bruksareal ikke overstiger maks tillatt bruksareal på tomta, og skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter». Innsendte tegninger for hytte er ikke påtegnet gesimshøyde, men denne ser ut til å være noe høy. Vi minner om at gesimshøyde skal måles på høyeste gesims. Anneks er vist med gesimshøyde 4 meter, noe som i tilfelle vil avvike fra kommuneplanens bestemmelser. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Direktenr: Web: Søgne 4682 Søgne Org.nr: MVA

12 Brygge: Det er vedlagt 2 stk. situasjonsplaner hvor det ene viser brygge på 2x8 meter, mens det andre viser 2,5x12 meter. Tegningen viser 2x8 meter og i beskrivelsen står det at brygge skal være inntil 30 m² med 12 meters front. Dette må klargjøres slik at det fremkommer tydelig hva det søkes om. Steinsatt strandlinje: Det opplyses i søknad og på situasjonskart at det planlegges istandsetting av steinsetting i stranda, samt tilhørende tomtearbeid. For at det skal være klart hva dette arbeidet innebærer ber vi om at det innsendes en nærmere redegjørelse for dette arbeidet. Gjerne med bilder av dagens situasjon og fotomontasje som viser fremtidig situasjon. Videre må det sendes inn en utomhusplan som viser hvilke tiltak som evt. planlegges utenfor selve bygningskroppen og hva som planlegges der eksisterende bygninger står. Vann og avløp: Ingeniørvesenet har tidligere godkjent tilkobling til kommunalt vann og avløp for denne eiendommen. Vi kan imidlertid ikke se at det er søkt om dispensasjon eller tillatelse til dette arbeidet. Dette arbeidet bør medtas som en del av omsøkte tiltak for å hindre ekstra gebyrer og unødig lang saksbehandlingstid. Vi gjør oppmerksom på at tillatelse til legging av ledninger i sjøen betinger dispensasjon og er avhengig av tillatelse etter Havne og farvannsloven. Nabovarsel: Vi kan ikke se at det foreligger bekreftelse på at eier av GB 15/48 Ole Martin Johnsen har bekreftet å ha mottatt nabovarsel. Vi ber om at dette ettersendes. Adkomst: Da det ser ut til å være begrensede muligheter for adkomst med store maskiner til eiendommen ber vi om en plan for hva som er planlagt med tanke på frakt av maskiner og utstyr til og fra eiendommen i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket. Hytte: Plantegninger på loft er mangelfulle det er ikke påtegnet hva loft skal brukes til, dette med unntak av Wc. Det skal fremgå av tegninger hva dette loftet skal benyttes til. For øvrig kan vi ikke se at det inntegnede Wc rommet tilfredsstiller kravene til romhøyde i teknisk forskrift. Vi ber om en redegjørelse rundt dette, samt reviderte tegninger. Høyde i forhold til flomsoner: Dersom det skal gis tillatelser til å plassere byggverk for varig opphold (F.eks. fritidsbolig og anneks) med underkant gulv lavere enn kote + 2,5 må dette prosjekteres til å tåle stormflo. Dette innebærer bla. at det må benyttes materialer som vil tåle vannpåvirkning og at alle elektriske komponenter skal plasseres høyere enn kote + 2,5. Saken settes på vent inntil ovenstående er avklart og etterspurte dokumenter er innsendt. For ordens skyld opplyses at frister for kommunens behandling av saken ikke begynner å løpe før søknaden er komplett. Frist for innsendelse av etterspurt dokumentasjon settes til Med hilsen Jan Inghard Thorsen byggesaksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift Kopi til: Vidar Furuborg Øygardsheia 17 B 4643 Søgne

13 NOTAT Søgne, Jan Inghard Thorsen Saksnr Snr: 2016/ Arkivnr Lnr: 10112/2018 Ark: 15/36 /STSU Vurdering etter Naturmangfoldloven - GB 15/36 - Søvikneset 13 Det følger av naturmangfoldloven 7 at de miljørettslige prinsippene i samme lov 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer før det fattes vedtak i saker som berører natur. Saken gjelder søknad om riving av eksisterende bygninger og oppføring av nye. I tillegg er det søkt om bygging av 16 m² brygge. Brygga skal forankres med 3 peler med Ø 200mm. Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra Naturbase og viser at store deler (82 daa) av Ytre Kilen er registrert som svært viktig ålegrassamfunn (A) I følge NIVA har brygger en negativ effekt på ålegrasplanter rett under og rundt bryggene pga. reduserte lysforhold. Området ble befart Befaringen viste at det ikke vokser ålegras i aktuelt område. Derimot var det relativt tett med grønnalger. Anslagsvis 10 meter fra land kunne noen ålegrastuster skimtes. Bygging av brygge som omsøkt vil derfor ikke ha noen effekt på den registrerte naturtypen. Slik dybdeforholdene er på stedet er det ikke mulig å komme til med båt til stedet brygga er tenkt anlagt. Det er veldig grunt og det vil åpenbart være behov for mudring dersom ei brygge skal kunne tjene sin funksjon. Ettersom det er Fylkesmannen som er saksbehandler på mudringssaker, bør det settes vilkår om at en ev tillatelse til bygging av brygge avhenger av tillatelse til mudring.

14 Med hilsen Steinar Sunde fagleder miljø og landbruk

15 Saksbehandler: Steinar Sunde / Tlf.nr:

16 X12 10x x21 Kj. 8,0m2 Dusj Vask 6,4m2 T s k o 9x21 Gang Trapp 8,9m2 Stue 48 m2 G Sov. 7,7m2 9x21 G 9x21 Sov. 10m2 9x x CP 10m X12 11X12 vf vv x20 11x12 BRA; 92 m2 + cp BYA; 105 m2 + cp 11x x20 18x21 18x x20 11x20 11x20 9x Kvist x10 Kvist x x10 Sovehems Wc 4,3m2 Sovehems Sovehems 9x Sovehems Plan. 2.etg. BRA; 0 9x Tegn Mål 1:100 Tiltakshaver; Tone og Vidar Furuborg Søvigneset 13, 4643 Søgne. Dato Møvik Byggtjenester AS

17 Fasade nord vest. Fasade syd øst. 590 Limtre beregnes av leverandør Limtre Limtre 9x10 34 o Netto mm betong Nett K-189 Tegn Mål 1:100 Snitt A-A Ringmurselement Radonsperre mm polystyren Tiltakshaver; Tone og Vidar Furuborg Søvigneset 13, 4643 Søgne. Dato Møvik Byggtjenester AS

18 Gesimshøyde 4000 Gesimshøyde 4000 Fasade nord øst. DEX-001 Fasade nord øst. Tegn Mål 1:100 Tiltakshaver; Tone og Vidar Furuborg Søvigneset 13, 4643 Søgne. Dato Møvik Byggtjenester AS

19

20

21 Søgne kommune Byggesak Tilleggsdokumentasjon til søknad om rivning av hytte og uthus, samt oppføring av ny fritidsbolig, anneks og brygge. GB 15/36 Søvigneset 13. Viser til ref. 2016/ /2018. Bakgrunn for søknad: Det søkes om å rive eksisterende hytte, da hytten ikke kan repareres slik den framstår i dag uten å rives. Det er helsemessig nødvendig å fjerne eksisterende bygg på grunn av manglende vedlikehold og råte -og muggskader. Eksisterende uthus kan heller ikke repareres og det er tenkt at annekset således erstatter dette bygget. Pr. dd. er det godkjent for fritidsbebyggelse og i den forbindelse ønsker tiltakshaver å bygge opp ny hytte med anneks, vi anser derfor ikke tiltaket for å tilføre et nytt bygg men at det fremdeles inngår i reguleringsplanens bestemmelser med 4 stk fritidshus i området. Tiltakshaver søker om oppføring av hytte på 100 m2 og anneks på 20 m2, dermed vil totalt bruksareal ikke overstige maks tillatt bruksareal på tomten. Vedr. anneks; øverste gesims er det samme som mønet pr. definisjon, men vi ber at høyden kan beholdes, da det ikke utgjør noen forskjell i landskapet. Til opplysning, i 2010 ble det søkt om rammetillatelse for rivning av eksisterende hytte og uthus, samt bygging av ny hytte og anneks. Her ble det gitt rammetillatelse for tiltaket. Dagens søknad gjelder samme tiltak, men er gjort noen endringer som går på størrelse og plassering. Brygge: Nye tegninger vedlagt. Det søkes om brygge på 2,5x12 meter. Steinsatt strandlinje: Bilder viser steinsatt kant/brygge langs hele strandlinjen. Denne har vært murt og vedlikeholdt frem til 2008, og strandkanten ble ryddet jevnlig. Nå er bryggekanten seget betydelig innover og flere steder har det rast ut stein i sjøen. Et par av bildene vises når det er ekstremt lavvann. I tillegg til brygge er det ønskelig å tilbakeføre stein/bryggekanten til opprinnelig stand, slik at den er trygg og stabil å ferdes ved. Se vedlagte bilder. Uteområdet skal i størst mulig grad opprettholdes med eksisterende plener og bed. Eksiterende hytte ligger på stengrunn skal renskes og bli naturtomt. Vann og avløp: Ingeniørvesenet i Søgne kommune har godkjent søknad om arbeid på vann og avløpsanlegg ved Søvigneste 13. I forbindelse med søknad om rivning av

22 hytte og uthus, samt oppføring av ny fritidsbolig, anneks og brygge søkes det om å få lagt vann og avløp til gjeldene bygg. Her er det Per Try AS som vil stå for entreprenørarbeidet og TRY RØR AS som vil utføre legging av rør og tilkoblingen. Tiltaket vil medføre at det settes ned en pumpe kum som vil pumpe ut avløp til hovedledning. Dispensasjon vann og avløp: I forbindelse med tiltaket om å legge vann og avløp søkes det om dispensasjon til å legge ledninger i sjøen. Try rør ønsker å tilkoble ledningen ved å koble seg direkte inn på ledningsnettet og sveise koblingene. Dette er tiltak som allerede er utført ved tidligere koblinger i sjøen ved andre hytter i området. For å unngå flere ledninger i sjø og tilkobling på land, slik som vann og avløpsforskriften tilsier søker vi om dispensasjon fra denne. Det vil være til stor fordel for alle som benytter seg av Ytre Kilen at det ikke går mange ledninger ut og inn fra eiendommen her. Nabovarsel: Nabo ved GB 15/48 er varslet ved rekommandert brev og vil ha en frist på 14 dager for å gi en evt tilbakemelding. Adkomst: Det er planlagt å bruke eksisterende vei vest for frakt av materialer og maskiner. Det er ikke store maskiner som er nødvendig. Dette har tiltakshaver avklart med grunneier. Alternativt, ved behov, kan materialer fraktes sjøveien ved avlevering ved kanal Rona. Hytte: Reviderte tegninger ligger vedlagt. Inntegnende wc rom tilfredsstiller ikke krav til romhøyde ved teknisk forskrift, da dette ikke er nødvendig med tanke på at wc rom ikke er et oppholdsrom. Høyde i forhold til flomsoner: Fritidsbolig plasseres i klasse F2 på kote uk gulv. Anneks legges i klasse F1 med kote på innvendig. Det er søkt om dispensasjon fra flomsonehøyder for å legge bygg lavere i terrenget. Dette gjelder kun anneks. Kommentar til fylkesmannens uttalelse: Det er tatt hensyn mtp allmenn tilgang til sjøen. Videre er plassering av bygg vurdert slik at det er til minst sjenanse for naboer. Vedr den inn søkte bryggen så henviser vi til tidligere undersøkelser i Ytre Kilen utført av NIVA i forbindelse med ny kanal. Her ble det påvist at ålegress samfunnet befinner seg ca 250 meter fra eiendommen. Tiltaket vil derfor ikke berøre ålegress samfunnet. Se vedlagt rapport. Det vises til nylig gitte tillatelser og dispensasjoner på naboeiendommer (hytter, brygger, småbåthavn etc). Presedens. Ved behov ta kontakt med ansvarlig søker - TRY RØR / Tone Furuborg.

23

24 Fra: Sayej, Sendt: :13:27 Til: Postmottak Tittel: 18/ Anmodning om uttalelse - dispensasjon - fritidsbolig, anneks, brygge - gnr. 15/36 - Søvikneset 13 Vi viser til ovennevnte sak og til deres brev av 5. januar 2018 (ref.nr. 2016/ /2018). Fylkeskonservatoren har ingen merknader til tiltaket på land. Når det gjelder bryggeanlegg, har vi sendt saken videre til Norsk Maritimt Museum for uttalelse. Med vennlig hilsen, Dr. Ghattas Jeries Sayej Arkeolog/konservator Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Postboks 517, Lundsiden St. Hansgate 1, 4606 Kristiansand Tlf.: E-post: All kommunikasjon med oss kan bli arkivert. For mer info:

25 Miljøvernavdelingen Søgne kommune Postboks SØGNE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/ / Uttalelse til søknad om dispensasjon for fritidsbolig, anneks og brygge på Søvikneset 13, gnr/bnr 15/36 i Søgne kommune Vi viser til kommunens skriv av Saken gjelder en bebygd fritidseiendom (1,3 dekar), med ca. 50 meter lang strandlinje til Ytre Kilen på Langenes. Dagens hytte og uthus søkes revet og erstattet med en vesentlig større hytte, samt anneks, til sammen 120 kvm bruksareal (BRA). I tillegg er det søkt om å anlegge brygge på peler (16 kvm) med 8 meter bryggefront. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Ytre Kilen vest fra Planen omfatter primært boligformål, men omsøkte eiendom inngår i et bygge-område langs sjøen med 4 eksisterende fritidsboliger. Reguleringsbestemmelsene sier at det angitte området opprettholdes med 4 stk. fritidshus. For øvrig tillates det ikke ytterligere fritidsbebyggelse i området. Reguleringsplanen viser ingen byggegrense mot sjøen. Samtlige tiltak krever derfor dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen etter pbl Søknaden må derfor vurderes etter statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. I 100-metersbeltet langs sjøen skal bl.a. følgende retningslinjer legges til grunn: Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende bygninger bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. ( ). Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates. Det bør i utgangspunktet være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: E-post: Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Nettside: Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Orgnr

26 Fylkesmannen vektlegger at eiendommen ligger i et område med stort press på strandarealene. Bygging som omsøkt er i strid med de statlige planretningslinjene. Ny hytte og anneks kommer vesentlig nærmere sjøen, og det bebygde preget ut mot sjøen økes. I tillegg søkes bryggen anlagt i et sjøområde registrert med svært viktig ålegrassamfunn. Fylkesmannen kan ikke se at denne saken skiller seg vesentlig fra andre saker som gjelder hyttebebyggelse i strandsonen. Dersom det gis dispensasjon i aktuelle sak, vil dette kunne skape uheldige presedensvirkninger i forhold til senere liknende saker. I sum vil en rekke slike dispensasjoner kunne føre til en uheldig praksis, som igjen kan medføre at hensynene bak byggeforbudet i strandsonen eller andre arealdisponeringshensyn blir skadelidende. På bakgrunn av ovennevnte, gir Fylkesmannen kommunen råd om å avslå dispensasjonssøknaden slik den foreligger. Vi minner om at det av pbl annet ledd, følger at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må fremgå av vedtakets begrunnelse at kommunen har vurdert og tatt stilling til disse vilkårene, jf. forvaltningslovens krav til begrunnelse. Vi ber, av hensyn til klageadgangen, om å få tilsendt kopi av vedtak i saken så snart dette er fattet. Med hilsen Pia Karine Hem Molaug (e.f.) faggruppeleder plan Ole-Johan Eik seniorrådgiver Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf.: Kopi til: Møvik Byggetjenester AS Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Side 2 av 2

27 Fra: Sayej, Sendt: :52:26 Til: Postmottak Tittel: Merknader: Norsk Maritimt Museum - Anmodning om uttalelse - dispensasjon - fritidsbolig, anneks, brygge - gnr. 15/36 - Søvikneset 13 Vest-Agder Søgne Søvigneset (saknr 18/02413). Fylkeskonservatoren mottok en uttalelse fra Norsk Maritimt Museum i dag angående denne saken. Museet har ingen merknader, se nedenfor. Hilsen Ghattas Sayej Med vennlig hilsen, Dr. Ghattas Jeries Sayej Arkeolog/konservator Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Postboks 517, Lundsiden St. Hansgate 1, 4606 Kristiansand Tlf.: E-post: All kommunikasjon med oss kan bli arkivert. For mer info: Fra: Jørgen Johannessen Sendt: torsdag 18. januar :02 Til: Sayej, Ghattas Emne: Svar på anmodning om uttalelse dispensasjon fritidsbolig, anneks, brygge gnr. 15/36 Søvikneset 13 Vest Agder Søgne Søvigneset Hei, Norsk Maritimt Museum har ingen innvendinger til tiltaket. Jørgen Johannessen Arkeolog/saksbehandler Konservator NMF Norsk Folkemuseum Avdeling Norsk Maritimt Museum Seksjon for arkeologi Postboks 720 N-0214 Oslo

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen Søgne kommune Arkiv: 37/38 Saksmappe: 2016/2850-51070/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 15.12.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 192/14 Plan- og miljøutvalget

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 192/14 Plan- og miljøutvalget Søgne kommune Arkiv: 31/87 Saksmappe: 2014/1775-30626/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet samt formålet i kommunedelplan, og fra byggeforbudet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/1776-34362/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 14.08.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/161-9600/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 05.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg / heving av tak på hytte - GB 31/83 - Brønnviga 45

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg / heving av tak på hytte - GB 31/83 - Brønnviga 45 Søgne kommune Arkiv: 31/83 Saksmappe: 2017/1786-42628/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.10.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for påbygg / heving av tak på hytte - GB 31/83 - Brønnviga

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av levegg ved brygge, samt oppføring av levegg - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av levegg ved brygge, samt oppføring av levegg - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54 Søgne kommune Arkiv: 47/101 Saksmappe: 2017/3237-8126/2018 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 14.02.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av levegg ved brygge, samt oppføring av

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling: Tilbygg til garasje - GB 24/95 - Amfenesveien 150

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling: Tilbygg til garasje - GB 24/95 - Amfenesveien 150 Søgne kommune Arkiv: 24/95 Saksmappe: 2016/2637-45717/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling: Tilbygg til garasje - GB 24/95 - Amfenesveien 150 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - tilbygg til to anneks - GB 20/143 - Prestebukta 27

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - tilbygg til to anneks - GB 20/143 - Prestebukta 27 Søgne kommune Arkiv: 20/143 Saksmappe: 2017/2310-3506/2018 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 23.01.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - tilbygg til to anneks - GB 20/143 - Prestebukta 27 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Søgne kommune Arkiv: 26/66 Saksmappe: 2017/3616-7244/2018 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 09.02.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for brygge - GB 42/34 - Kilstangen 79

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for brygge - GB 42/34 - Kilstangen 79 Søgne kommune Arkiv: 42/34 Saksmappe: 2016/894-12473/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for brygge - GB 42/34 - Kilstangen 79 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Ingrid Salthaug Kleveåsen 13 4515 Mandal Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/3014-20387/2017 Jan Inghard Thorsen 42/39 02.05.2017 Melding om sak som har

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41 Søgne kommune Arkiv: 20/118 Saksmappe: 2015/765-33935/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 24/4 - Amfenesveien 144

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 24/4 - Amfenesveien 144 Søgne kommune Arkiv: 24/4 Saksmappe: 2016/846-18828/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.05.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 24/4 - Amfenesveien 144 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bruksendring av skole til bolig - GB 43/37 - Tånevigveien 30

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bruksendring av skole til bolig - GB 43/37 - Tånevigveien 30 Søgne kommune Arkiv: 43/37 Saksmappe: 2015/2417-47118/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 03.11.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bruksendring av skole til bolig - GB 43/37 - Tånevigveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 37/74 - Basstuvåga 30

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 37/74 - Basstuvåga 30 Søgne kommune Arkiv: 37/74 Saksmappe: 2018/1049-14441/2018 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 20.03.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 37/74 - Basstuvåga 30 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og miljøutvalget

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og miljøutvalget Søgne kommune Arkiv: 47/73 Saksmappe: 2014/3696-2541/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for diverse tiltak - GB 47/73 - Røsstadveien 412 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell fra GB 12/3 som tilleggsareal til GB 12/109 - Kileheia

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell fra GB 12/3 som tilleggsareal til GB 12/109 - Kileheia Søgne kommune Arkiv: 12/3 Saksmappe: 2017/3259-52180/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 07.12.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell fra GB 12/3 som tilleggsareal til GB 12/109

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen - bruksendring og VA i garasje - GB 74/78 - Søgneveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen - bruksendring og VA i garasje - GB 74/78 - Søgneveien 21 Søgne kommune Arkiv: 74/78 Saksmappe: 2017/303-32848/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 27.07.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen - bruksendring og VA i garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - utvidelse av hytte - GB 12/70 - Vragevigheia 65

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - utvidelse av hytte - GB 12/70 - Vragevigheia 65 Søgne kommune Arkiv: 12/70 Saksmappe: 2016/1284-24094/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 09.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - utvidelse av hytte - GB 12/70 - Vragevigheia 65 Utv.saksnr

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bygging av bod på GB 35/6 Røsstadveien 310

Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bygging av bod på GB 35/6 Røsstadveien 310 Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2017/2913-50289/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 24.11.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bygging av bod på GB 35/6 Røsstadveien 310 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/41 - Røsstadveien 30

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/41 - Røsstadveien 30 Søgne kommune Arkiv: 34/41 Saksmappe: 2017/3139-49503/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/41 - Røsstadveien 30 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Søgne kommune Arkiv: 34/29 Saksmappe: 2012/2085-25547/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Utv.saksnr

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Dorrit Svenning Elvegata 2 A 4608 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1795-39625/2016 Jan Inghard Thorsen 38/53 30.09.2016 Melding om sak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 37/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 37/ Ing. T.H. Ryen Tangvallveien 6 4640 SØGNE SØGNE KOMMUNE Arealenheten Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/2567-35616/2015 Terje Axelsen 37/50 29.03.2016 Dispensasjon for oppføring av bod og terrasse/platting

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

Saksutskrift. Dispensasjon - Gnr 64 Bnr Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget

Saksutskrift. Dispensasjon - Gnr 64 Bnr Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget Saksutskrift Dispensasjon - Gnr 64 Bnr 164 - Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig Arkivsak-dok. 16/02212-7 Saksbehandler Silvia Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget 14.11.2016 54/16

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ /2016 Jan Inghard Thorsen 25/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ /2016 Jan Inghard Thorsen 25/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Agder Byggconsult A. Karlsen Postboks 6506 4693 KRISTIANSAND S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2696-39658/2016 Jan Inghard Thorsen 25/42 30.09.2016 Melding

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Søgne kommune Arkiv: 38/163 Saksmappe: 2014/2237-12056/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.03.2016 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25, Langenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25, Langenes Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-15668/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 07.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen Søgne kommune Arkiv: 17/15 Saksmappe: 2012/2921-36378/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja Gbnr 053/013 - Naust Administrasjonssjefens innstilling: 1. Med henvisning

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 74/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 74/ Hellesund Drift AS Att. Vidar Borø Sommerveien 173 4640 SØGNE SØGNE KOMMUNE Arealenheten Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/2824-41749/2015 Terje Axelsen 74/54 12.11.2015 Dispensasjon for deling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 81/2 - Brunvatneveien 395

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 81/2 - Brunvatneveien 395 Søgne kommune Arkiv: 81/2 Saksmappe: 2015/3582-28831/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.07.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 81/2 - Brunvatneveien 395 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24 Søgne kommune Arkiv: 47/42 Saksmappe: 2016/3330-2956/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.02.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel -

Detaljer

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133 Arkivsaknr: 2017/1215 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.02.2018 Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2018/ /2018 Lene Sørensen 31/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2018/ /2018 Lene Sørensen 31/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Kari Gro og Arild Wiik Gabriel Scotts Vei 52 FÆRVIK Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2018/2491-47502/2018 Lene Sørensen 31/106 23.11.2018 Dispensasjon for oppføring av

Detaljer

DISPENSASJONSSØKNAD: OPPFØRING AV LEVEGG PÅ GNR. 9, BNR. 2 - LAUNES. TILTAKSHAVER: GRETHE LAUNES. BEFARING

DISPENSASJONSSØKNAD: OPPFØRING AV LEVEGG PÅ GNR. 9, BNR. 2 - LAUNES. TILTAKSHAVER: GRETHE LAUNES. BEFARING Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Eirik Skogstad Nilsen SAKSMAPPE: 2016/472 ARKIV: 009/0002 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 105/16 31.08.2016 DISPENSASJONSSØKNAD: OPPFØRING AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig - GB 42/32 - Eid 173

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig - GB 42/32 - Eid 173 Søgne kommune Arkiv: 42/32 Saksmappe: 2015/2144-47819/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell med eksisterende bolig - GB 46/2 - Hellesvig 12

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell med eksisterende bolig - GB 46/2 - Hellesvig 12 Søgne kommune Arkiv: 46/2 Saksmappe: 2017/2976-207/2018 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 02.01.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell med eksisterende bolig - GB 46/2 - Hellesvig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og etablering av utslippsanlegg - GB 6/1 - Langenesveien 722

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og etablering av utslippsanlegg - GB 6/1 - Langenesveien 722 Søgne kommune Arkiv: 6/1 Saksmappe: 2017/3396-11356/2018 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.03.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og etablering av utslippsanlegg - GB 6/1

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen 1 Søgne kommune Arkiv: 32/69 Saksmappe: 2017/154-17002/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 03.04.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - utrigger på brygge - GB 32/6 - Hallandvik

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - utrigger på brygge - GB 32/6 - Hallandvik Søgne kommune Arkiv: 32/6 Saksmappe: 2018/2614-47583/2018 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 05.11.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - utrigger på brygge - GB 32/6 - Hallandvik Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen Søgne kommune Arkiv: 50/33 Saksmappe: 2014/1970-43857/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 11.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - oppføring av fritidsbolig og anneks - GB 16/96 - Øygardsheia 85

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - oppføring av fritidsbolig og anneks - GB 16/96 - Øygardsheia 85 Søgne kommune Arkiv: 16/96 Saksmappe: 2018/1151-17736/2018 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.04.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - oppføring av fritidsbolig og anneks - GB 16/96 - Øygardsheia

Detaljer

Vedtak om endring av reguleringsplan for Skiftodden - felt BFF7 - Plan ID

Vedtak om endring av reguleringsplan for Skiftodden - felt BFF7 - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2018/1591 - Anne Marit Tønnesland L12 18.06.2018 27328/2018 Vedtak om endring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya Søgne kommune Arkiv: 21/13 Saksmappe: 2008/414-11615/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer