Indre Østfold kommune - Faglig innspill til oppstart av detaljregulering av Bergerudåsen II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Østfold kommune - Faglig innspill til oppstart av detaljregulering av Bergerudåsen II"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref: /55600 Deres dato: Deres ref: Bernt Bekke Arkitekter AS Storgata MYSEN Saksbehandler, innvalgstelefon Bjørn Murvold, tlf Indre Østfold kommune - Faglig innspill til oppstart av detaljregulering av Bergerudåsen II Vi viser til deres oversendelse datert med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Bergerudåsen II, ved Båstad i Indre Østfold kommune. Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse. Området er satt av til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Planområdet er på ca. 7 daa, der ca. 5 daa er fulldyrket mark. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør derfor fremgå i planbeskrivelsen. Vårt innspill er delt i to, hvor første del er fremhevede innspill, vurderinger og råd tilknyttet det varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for planarbeidet. Innspill Ved varsel om oppstart av private reguleringsplanforslag, skal det være vedlagt referat fra oppstartsmøte med kommunen, eller opplyses hvor dette er tilgjengelig, jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 5 første ledd. Vi kan ikke se at dette følger med oversendelsen eller er lagt ut på kommunens hjemmesider. Dette gjør det vanskeligere å ta konkret stilling til saken og hvilke hensyn som må eller bør ivaretas i det videre arbeidet med planen. Vi forutsetter at forskriftens bestemmelser blir fulgt opp ved senere oppstart av reguleringsplaner. E-postadresse: Sikker melding: Postadresse: Pb Moss Besøksadresse: Moss: Vogts gate 17 Drammen: Grønland 32 Oslo: Tordenskiolds gate 12 Telefon: Org.nr

2 Side: 2/4 Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å vedta arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven. Det er en forutsetning at planene kommunen vedtar er innenfor rammene av gjeldende nasjonal politikk. Plan- og bygningsloven gir selv viktige føringer og verdier for planleggingen. De nasjonale forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon Her samles mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i planleggingen. Vi viser også til Fylkesmannens brev med forventninger til kommunal arealplanlegging , datert , som finnes på våre hjemmesider. Området består i hovedsak av dyrket mark. I retningslinje i Fylkesplan for Østfold står det at «Dyrka mark skal ikke tas i bruk til utbygging. Fortetting og transformasjon skal prioriteres. Unntatt er arealer som allerede er bundet i reguleringsplan». Dette arealet er ikke tidligere regulert, men det er satt av til boligbygging i kommuneplanens arealdel. Det står i kommuneplanens arealdel en rekkefølgebestemmelse 4.3 bokstav c at «Utvidelse av Bergerudåsen boligområde (B1). Utbygging kan ikke starte før området som omfattes av Reguleringsplan for Kirkebyåsen vest 2 er ferdig utbygd og tidligst i 2023». Etter det vi er kjent med er det fortsatt ubebygde tomter i reguleringsplan for Kirkebyåsen vest 2. En del av Bergerudåsen boligområde er allerede regulert, men ikke bebygd. Det er også påbegynt arbeid med reguleringsplan for Kirkebyåsen vest 3. Etter det vi kan se bør det ikke være prekær mangel på tilgjengelige boligtomter i dette området som tilsier at den dyrkede marka bør bygges ned. Vi ber derfor kommunen vurdere å legge videre planarbeid på is inntil ev. videre utvikling av Båstad blir vurdert på nytt i utarbeidelse av ny kommuneplan for Indre Østfold. Dersom kommunen og tiltakshaver likevel velger å gå videre med planarbeidet, viser vi til nasjonale jordvern- og matproduksjonshensyn og forventer at det legges opp til en mest mulig arealeffektiv utnyttelse. Jf. også fylkesplanens retningslinjer der det står at «Ved utbygging av nye områder skal arealene utnyttes effektivt og være bærekraftige i et klima-/miljøperspektiv». Gjennom planarbeidet bør det avklares hvorvidt matjorda fra arealet kan flyttes med sikte på fortsatt å kunne brukes til matproduksjon. Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet: - Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). - Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). Følgende temaer vurderes som viktige i det aktuelle planområdet: Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR-Barn og unge. Det skal være en særskilt ordning i hver kommune som sikrer at barn og unges interesser ivaretas. Det må belyses i saken hvordan barn og unges interesser er hensyntatt. Eventuell opparbeidelse av lekearealer må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge bomiljøer, fremme helse og trivsel samt forebygge kriminalitet og sosiale forskjeller. Vi viser også til 5-1 om medvirkning og tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i planprosessen. Kommunene må gjennom tilrettelegging for tilstrekkelig og variert boligbygging bidra til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Kommunene bør implementere den nasjonale strategien Bolig for velferd ( ) og benytte

3 Side: 3/4 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til Estetikk i plan- og byggesaker (T-1179). Reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for tiltak i planen vil påvirke estetikk og landskap. Universell utforming. Vi viser til Regjeringens handlingsplan for universell utforming ( ). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper. Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. Vi viser også til lov om likestilling og forbud mot diskriminering, som trådte i kraft 1. januar Blå-grønn struktur. Vi viser til DN-håndbok 23 Grønn by arealplanlegging og grønnstruktur, T Fortetting med kvalitet og Framtidens byers veiledning om Blågrønn faktor. Det er viktig å bevare og etablere ny blå-grønn struktur. Vann og grønnstruktur har betydning for det lokale miljøet som trivselsskapende element. Det har også en viktig verdi for lek, stedsindentitet, naturmangfold, landskap og klimatilpasning. Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal samordne forvaltningen ved å gi felles mål og prinsipper. Prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vi minner om at vurderingene som gjøres skal fremgå, jf. 7. Eksisterende kunnskap om området må framskaffes og det må vurderes om det er behov for ytterligere undersøkelser. Fremmede skadelig arter. Området bør undersøkes for fremmede skadelige arter, for å bekjempe og/eller hindre spredning av disse. Det bør også etableres kontrollrutiner ved innkjøring av masser til planområdet. Før flytting av masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold. Vi viser forøvrig til forskrift om fremmede arter 24 punkt 4. Vi anbefaler Statens vegvesens rapport om fremmede skadelige arter (nr. 387/2016) og Forsvarsbyggs Håndbok i økologisk restaurering. Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Vi anbefaler DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). Området må vurderes ut fra sikkerhetshensyn, for eksempel flom, havnivåstigning, stormflo, overvann, grunnforhold, fare for ulykker eller annen fare. Det er viktig å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur samt sikre materielle verdier. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved utarbeidelse av planer for utbygging, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK med veiledning. Vi viser også til NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011 Flom- og skredfare i arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Håndtering av overvann og flommer blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler nettsiden og DSBs veileder Klimahjelperen. Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging og tilhørende veileder MA-128. Støyforholdene skal være utredet på fasade og uteoppholdsarealer ved regulering av området, jf. retningslinjens punkt 3.1. Retningslinjen angir maksimale støygrenser, men vi vil peke på at også støyeksponering under disse verdier kan påvirke helse og trivsel. I støyutsatte områder må det stilles konkrete krav til avbøtende tiltak, bebyggelse og uteområder. Luftkvalitet. Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T Vi viser også til forurensningsforskriften kapittel 7 som fastsetter luftkvalitetskrav. Det må også ses på samspilleffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke plagen/helserisikoen. Terrenginngrep og masseforvaltning. Massehåndtering, inkludert endelig disponering, må være en del av den tidlige planprosessen. Det bør i utbyggingsprosjekter stilles krav til å utrede massebalansen og å vurdere plangrep som reduserer masseoverskuddet. Overskuddsmasser bør, om mulig, brukes til gjenvinning fremfor å legges i deponi.

4 Side: 4/4 Klimagassutslipp og energi. Norges utslipp av klimagasser skal i 2030 være redusert med minst 40 prosent, sammenlignet med referanseåret I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn, jf. klimaloven. Det skal planlegges for reduserte klimagassutslipp gjennom gode løsninger for energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta klimahensyn i all relevant planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive transportløsninger og lokaliseringer som bidrar til redusert transportbehov. SPR for klima- og energiplanlegging fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i planleggingen. SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir føringer for hvordan arealbruken skal bidra til at man når de nasjonale klimamålene. Reguleringsplanen må følge opp relevante føringer fra kommunens klima- og energiplan. Vannforvaltning. Alle planområder vil måtte håndtere vann som drenerer til bekker, vassdrag og sjø. Eksisterende vannveier i området bør undersøkes og det må sikres at planleggingen bidrar til måloppnåelse i samsvar med Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma ( ). Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomstene minst skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides i tråd med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Vi anbefaler nettsidene og Vi vil komme tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. Med hilsen Carl Henrik Jensen (e.f.) seniorrådgiver Bjørn Murvold seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Kopi til: Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst Postboks HAMAR Viken fylkeskommune Postboks SARPSBORG Mattilsynet avd. Østfold og Follo Felles postmottak Pb BRUMUNDDAL Indre Østfold kommune Postboks TRØGSTAD Statens vegvesen region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER

5 BERNT BEKKE ARKITEKTER AS Vår ref.: 8997/ /681 Postboks 294 Deres ref.: 1851 MYSEN Dato: Indre Østfold kommune - detaljregulering Bergerudåsen II - Båstad - uttalelse til oppstart Vi viser til oversendelse (udatert) med varsel om oppstart av ovennevnte planarbeid med opprinnelig frist for innspill Etter vår anmodning om utsettelse av frist i forbindelse med overgang til Viken, ble det satt ny frist Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av boligtomter i tilknytting til eksisterende regulert boligområde i Bergerudåsen i sydlig utkant av tettstedet Båstad. Varselet er utarbeidet av Bernt Bekke Arkitekter As Fysisk avgrensning Planområdet for det varslede tiltaket utgjør 5,25 dekar og omfatter deler av gnr./bnr. 159/1. I underkant av 5 daa er dyrket mark i dag. Forholdet til fylkesplan for Østfold Planen må forholde seg til fylkesplanen som gir rammer for utbygging helt fram til Det varslede planområdet ligger utenfor Fylkesplanens tettstedsgrense, og blir derfor regnet som spredt boligbygging utenfor senterstruktur, jf. retningslinje & 1.13 i Fylkesplanen. Videre definerer retningslinjene at spredt utbygging skal ikke skje på dyrka mark men i tilknytning til grender (kommuneplanens arealdel), jf , Viken fylkeskommune forutsetter at retningslinjene i fylkesplanen legges til grunn, og at det tas opp på et tidlig stadium dersom disse rammene skal utfordres. Oppstartsmøtereferat Viken fylkeskommune savner referat fra oppstartsmøtet, jf. 5 i «Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven». Vi kan forøvrig ikke se at informasjon om varselet er lagt ut på kommunens hjemmeside. Vi forutsetter at forskriftens bestemmelser blir fulgt opp ved senere oppstart av reguleringsplaner. Forholdet til kommuneplanen Arealet er i kommuneplanens arealdel (av ) vist som framtidig boligområde. Tiltakets formål er således i samsvar med arealbruksformål i gjeldende kommuneplan. Jordvern PLAN Avd for Kommunale Planer Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 10, 0185 OSLO Telefon: E-post: Internett: Org.nr.: Dokumentet er elektronisk godkjent

6 2 Fylkesplanens retningslinjer for areal- og energibruk sier følgende: I Nye Moss og Indre Østfold kommuner bør dyrket- og dyrkbar mark som i dag ligger innenfor langsiktig tettstedsgrense revurderes i første kommuneplanprosess, og bør ikke påbegynnes i mellomtiden. Planområdet består i hovedsak av dyrka mark og befinner seg utenfor langsiktig tettstedsgrense. Selv om arealene allerede er avsatt som fremtidig bebyggelse i kommuneplanens arealdel må planformål vurderes opp mot overordnede føringer og nasjonal politikk. Jordvernet står spesielt sterkt, og bevaring av dyrka mark er av nasjonal interesse, se oppdatert jordvernstrategi ( ). Viken fylkeskommune mener det ville vært mest hensiktsmessig at regulering av området avventer kommuneplanprosess for Indre Østfold kommune, og at det sees i sammenheng med helhetlig areal-, transportpolitikk i den nye kommunen. Avgrensningen av tettstedsgrense skal skje innen to år etter etableringen av kommunene og skal skje i tett samarbeid med fylkeskommunen og regional stat, jf. fylkesplanens retningslinjer punkt Videre må det redegjøres for om det er mulig å sikre matjorda ved å midlertidig lagre, flytte og bygge opp en ny, tilfredsstillende struktur et annet sted. Andre viktige tema i det eventuelt videre planarbeidet vil være: Risiko- og sårbarhet Vi viser til plan- og bygningslovens 4-3 som forutsetter at det ved utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Barn og unge Vi viser til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Grunnforhold De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas i planleggingen. Bebyggelse på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan skaffes tilfredsstillende sikring. Flomfare Risiko for flom må vurderes, og planen må utformes slik at skade så langt det er mulig unngås. Kollektivtrafikk Det må legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk, og det bør avklares om det er aktuelt å anlegge busslomme innenfor planområdet. Østfold kollektivtrafikk og/ eller aktuelt busselskap bør kontaktes for å avklare eventuelle spørsmål i denne sammenheng. Estetikk og byggeskikk Bygningsuttrykk og grad av utnytting må tilpasses eksisterende bebyggelse som skal inngå i planen og omkringliggende bebyggelse. Hensyn til natur- og landskapsverdier 2

7 3 Ny bebyggelse må tilpasses landskapet, ikke omvendt. Bebyggelsens fjernvirkning må vurderes, og uheldig eksponering må unngås. Friluftsinteresser Friluftsinteressene i området må kartlegges og ivaretas i planen. Grønnstruktur Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon må vurderes. Ved å stille krav om rekkefølgebestemmelse vil man kunne sikre etablering av utearealer og grønnstruktur før området tas i bruk. Universell utforming Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder. Vi viser til Miljøverndepartementets temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven (plandelen) som finnes på departementets nettside og Kommunalteknisk forenings hefte Universell utforming og reguleringsbestemmelser. Kulturminner Saken har vært forelagt Kulturarv som uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Vi ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) 8. Planfremstilling Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med Miljøverndepartementets veiledningsmateriell som finnes under departementets nettside «Veiledning om plan- og bygningsloven med forskrifter». Oppsummering På bakgrunn av fylkesplanens retningslinje og jordvernhensyn anmoder vi kommunen på det sterkeste om å avvente regulering, og vurdere området i forbindelse med kommuneplanarbeidet for Indre Østfold kommune. Dersom planarbeidet allikevel skulle gjennomføres ber vi om at forholdet til overordnede planer og jordvern vurderes spesielt. Vi har ingen videre innspill på det nåværende tidspunkt. Vi forutsetter videre at planarbeidet stilles i bero i henhold til vårt ovenstående faglig råd. Med hilsen 3

8 4 Per Kierulf Avdelingssjef Kommunale planer Diana J. Hansen Rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent 4

9 Statens vegvesen Bernt Bekke Arkitekter AS Post boks 294 l MYSEN Behand lende enhet : Region øst Saksbehandler / telefon: Sigrun Gj ølberg / Vår referanse: 19 / Deres referanse: Vår dato : Uttalelse t il varsel om oppstart av detalj reguleringsplan for Bergerudåsen II i T røgstad kommune Vi viser t il brev (udatert) med varsel om oppstart av ovennevnte planarbeider. Hensikten med planarbeidet er a legge t il rett e for utvikling av 5-6 boligtomt er i tråd med kommuneplanens arealdel i t ilknyt ning t il allerede regulert område Bergerudåsen I. Planområdet er på ca. 7,l daa og er uregulert. I kommuneplanens arealdel har området formål fremt idig boligom råde. Statens vegvesens ansvar Statens vegvesen er vegadminist rasj on for st at en på riksveger og fylkeskommunen på fylkesveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for a planle gge, utvikle, d rifte og vedlikeholde vegene på en best mulig måte for brukerne og samf unnet for øvrig. Samt idig er vi et fagorgan med sektoransvar på veg ne av Samferdselsdepartementet. Gj ennom sektoransvaret skal vi bidra t il oppfølging av stat lig polit ikk på det offent lige vegnettet og ivareta hensyn som t rafi kksikkerhet, kollekt iv, gange, sykkel, luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn staten har myndighet. I dette brevet uttaler vi oss som vegadminist rasj on for stat en på riksveg 22 og som fagorgan med sektoransvar. Innspill som vegadministrasjon for staten Adkomst fra riksveg 22 Krysset mellom planområdet s ad komstveg og riksveg 22 er regulert gj ennom reguleringsplan for «Bergerudåsen l» av 2. mai I henhold t il planbest emmelse 2.4 skal krysset og ad komstvegen være ferdig ut bedret før igangsett ingst illatelse for boligbygging og St atens vegvesen skal god kj enne byggeplan for arbeidet t ilknytt et riksveg 22 f ør arbeidet starter. Det må tas inn en t ilsvarende rekkefølgebest emmelse for dette Postadresse Statens vegvesen Region øst Postboks I 0 1ONordre Ål 2605 LILE HAMMER Telefon: firmapost- Org.nr: Kontoradresse Skoggata MOSS Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Postboks Vadsø

10 2 krysset i reguleringsplanen for «Bergerudåsen 2». Det må også tas inn en best emmelse som sier at St at ens vegvesen skal godkj enne byggeplan for alle t iltak på og langs riksveg 22 før gj ennomf øring. Innspill som fagorgan med sektoransvar Trafi kksikkerhet Det er viktig at valgte løsninger ivaretar t rafi kksikkerhet og fremkommelighet for alle t rafikantg rupper. Samt idig bør det utvikles gode int erne t rafikksystem for ahindre farlige situasj oner. Vi anbefaler at alle offent lige t rafi kkarealer dimensj oneres ett er Stat ens vegvesens håndbøker. Vi tenker da spesielt på fr i sikt i kryss og avkj ørsler. Løsninger bør planlegges slik at store kj øretøy ikke tren ger a rygge, og areal t iltenkt lekeplasser bør ikke plasseres i t ilknyt ning t il manøvreringsarealer for renovasj onskj øret øy eller parke ring sarealer som baserer seg på ryggende kj øretøy. Kryss og avkjors ler Kryss og avkj ørsler utformes (geomet ri og sikt) iht. Stat ens vegvesens handbok N1 00 Vegog gateutforming, kapitt el D. 1, samt håndbok V121 Geome tri sk utforming av veg og gat ekryss. Sikt krav i kryss og avkj ørsler def ineres som siktt rekanter. Disse tegnes inn og målsett es i kryss og avkj ørsler. Den delen av siktt rekanten so m event uelt kommer ut enfor regulert vegareal, reguleres som hensynsso ne. Innen siktt rekant en skal event uelle sikt hindringer (som for eksempel veget asj on eller snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kj ørebanenivå. Enkeltelement som t rær, st olper eller liknende med en diamet er mindre enn 0,15 m kan st å innen siktt rekanten. Disse kravene tas inn i en reguleringsbestemmelse. Dersom det skal reguleres hensynssone for fr i sikt i krysset sør i planområdet kan det se ut som at planavgrensningen bør utvides noe over t omt 5 i reguleringsplanen for «Båstad l» Det bør også tegnes inn fr isiktsoner i kryss mellom anlegg for gående og syklende. Fo r mer informasj on om sikt krav i gang- og sykkelanlegg viser vi t il Vl 22 Sykkelhåndboka. Tilret telegg ing for gående og syklende Med henvisning til nasj onale og lokalpolit iske mål om at flere skal velge kollekt iv, sykkel og gange so m t ransport middel, mener vi at det må prioriteres ati lrettelegge for fotgj eng ere og syklister. Dette gj øres blant annet i form av gode adkomst løsninger og interne, gj ennomgående snarveger. Det er også nødvendig at det t ilrett elegges for mest mulig direkte adkomster for gående og syklende for hele planområdet. Vi anbefaler at t iltakskatalogen for t ransport og miljø benytt es i videre planarbeid for a t ilrett elegge for sykkel og gange. Kollekt iybe t jening Planbeskrivelsen bør redegj øre for hvordan kollekt ivtransport betj ener o mrådet. Beskr ivelsen bør også omfatt e gangforbindelser og avstander t il relevant e st oppesteder.

11 3 Parkeringsdekning for bil Parkeringsavgift er og t ilgang t il parkeringsplasser har st or betyd ning for bilbruken. Parke ringsbegrensning kan derfor i større grad brukes som t rafi kkregulerende virkemiddel. Det bør tas inn en planbest emmelse som st iller et maksimumskrav t il ant all parke ringsplasser for bil. Det bør også t ilrett elegges for lading av elbil. Syk kelparkering Det bør settes et minimumskrav t il antall sykkelparkeringsplasser i planen. Kravet bør formuleres på en slik måte at det er etterprøvbart. Bestemmelsene bør også st ille krav t il kvaliteten på syk kelparkeringen. Plassene bør et ableres under t ak med låsemulig het er i nærhet t il inngangspart iene. Ett ersom stadig flere velger elsykk el som t ransport middel bør bestemmelsene sikre ladepunkt for elsykl er i tilknytning t il sykkelparkering. #? sor as n Vi forut sett er at Klima- og miljødepart ement et s ret ningslinj er for behandling av st øy i arealplanlegg ing (T- 1442/ 2016) legges t il grunn for planarbeidet og at bebyggelse og uteområder planlegges slik at grenseverdiene i Tabell 3 f ølges. Vi forut setter også at Klimaog miljødepartementets ret ningslinj e for behandling av luft kvalitet i arealplanlegging (T- 1520) legges t il grunn for planarbeidet. Nødvendige t iltak f or aoppna t ilfredsst illende st øynivåer og luf tkvalit et må sikres gj ennom bestemmelser t il planen. Universell ut form ing Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafe n i plan- og bygningsloven. I l - 1 heter det at prinsippet om universell utforming skal ligge t il g runn for planlegging og kravene t il det enkelte bygget iltak. Dett e betyr at likeverdige muligheter t il samfunnsdeltakelse skal frem mes gj ennom plan- og bygningslovens syst em og best em melser. Universell utform ing er en samf unnskvalitet med særlig betydning for personer med f unksj onsnedsett else, j f. reg jeringens hand lingsplan for universell ut forming Planarbeidet må derfor redegj øre for og vise hvordan universell utforming ivaretas, for eksempel skal t ransport syst emet være universelt ut formet. Seksj onen for plan og t rafi kk Med hilsen Siri Ro lland seksj o nsleder Sigrun Gj olberg avdelingsingeniør Dokumentet er godkj ent elektronisk og har derfor ingen handskre vne signat urer. Kopi

12 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 4

13 GRO KROG LANDSKAPSARKITEKT MNLA Hiin Gård 1870 ØRJE Gro Krog Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Susan Solbrå 1 NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart Detaljreguleringsplan for Bergerudåsen II GBnr 159/1 - Trøgstad kommune, Østfold Vi viser til varsel om oppstart datert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. Flom, erosjon, skred og overvann God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på og E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: , Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen Capitolgården Postboks 2124 Postboks OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR

14 Side 2 Vassdrag- og grunnvannstiltak Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. Energianlegg Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse. NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til

15 Side 3 NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. Med hilsen Toril Hofshagen regionsjef Susan Solbrå senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Kopi til: Trøgstad kommune

Flom- og skredfare, vassdragsmiljø og energianlegg i arealplaner, NVEs prioritering av saker

Flom- og skredfare, vassdragsmiljø og energianlegg i arealplaner, NVEs prioritering av saker Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland Vår dato: 17.06.2015 Vår ref.: 201403352-3 Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Heidi Mathea Henriksen. 22959759,

Detaljer

Uttalelse til forslag til regulering for Klaus Egges vei 34 i Oppegård kommune.

Uttalelse til forslag til regulering for Klaus Egges vei 34 i Oppegård kommune. Oppegård kommune Postboks 51 0 1 41 1 KOLBOTN Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region øst Karin Andersen / 24058362 1 8/93422-7 1 8/3986-1 5 01.07.201

Detaljer

Innkomne merknader til varsling av oppstart områdereguleringsplan for Roligheten, Sarpsborg kommune

Innkomne merknader til varsling av oppstart områdereguleringsplan for Roligheten, Sarpsborg kommune Innkomne merknader til varsling av oppstart områdereguleringsplan for Roligheten, Sarpsborg kommune Det ble varslet oppstart av planarbeidet 21. februar 2011. Det kom inn fem innspill, som er oppsummert

Detaljer

Våler kommune - innspill til varslet oppstart av områderegulering for Gylderåsen - store datasenter og uttalelse til foreslått planprogram

Våler kommune - innspill til varslet oppstart av områderegulering for Gylderåsen - store datasenter og uttalelse til foreslått planprogram Våler kommune postmottak@valer-of-kommune.no Miljøvernavdelingen Deres ref.: 18/147 Vår ref.: 2018/2622 421.4 CHJ Vår dato: 06.06.2018 Våler kommune - innspill til varslet oppstart av områderegulering

Detaljer

Uttalelse. Gnr. 57, bnr. 422,412,413 og 13, samt deler av gnr. 57 bnr Mysen - Eidsberg kommune - detaljregulering - varsel om oppstart

Uttalelse. Gnr. 57, bnr. 422,412,413 og 13, samt deler av gnr. 57 bnr Mysen - Eidsberg kommune - detaljregulering - varsel om oppstart Odin Prosjektering As Beddingen 8 Aker brygge 0250 OSLO Vår ref.: 2015/3143-38803/2015 Deres ref.: Dato: 17.04.2015 Uttalelse. Gnr. 57, bnr. 422,412,413 og 13, samt deler av gnr. 57 bnr. 214 - Mysen -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

ft/æleee Postboks FJERDINGBY Behandling: Dette dokumentet er e/e/ètmnzkk(godkjent ettersyn formannskapssekretær Dato:

ft/æleee Postboks FJERDINGBY Behandling: Dette dokumentet er e/e/ètmnzkk(godkjent ettersyn formannskapssekretær Dato: RÆLINGEN KOMMUNE Rådet for mennesker med nedsatt Rælingen Postboks kommune, 100 ft/æleee t; funksjonsevne Utbyggingsservice Deres ref.:/deres 18/2685/ Uttalelse ettersyn dato: Vår ref.: 2015/4818-126NVENRUS

Detaljer

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Arnemo - Tynset kommune, Hedmark

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Arnemo - Tynset kommune, Hedmark Planråd AS Storgata 57 2609 LILLEHAMMER Bjørnar Semmingsen Vår dato: 08.03.2019 Vår ref.: 201902021-2 Arkiv: 323 Deres dato: 18.02.2019 Deres ref.: 09154 BS Saksbehandler: Kristin Selvik 1 NVEs generelle

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Spydeberg kommune - varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for gbnr 27/20, 27/18 og 29/4 Innspill

Spydeberg kommune - varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for gbnr 27/20, 27/18 og 29/4 Innspill Sørli arkitekter Øragt. 13 7200 KYRKSÆTERØRA Miljøvernavdelingen Deres ref.: ikke oppgitt Vår ref.: 2013/4777 421.4 CHJ Vår dato: 10.07.2013 Spydeberg kommune - varslet oppstart av arbeid med detaljregulering

Detaljer

VS: 17/ EN - Svar: Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Kragebergvegen gang- og sykkelveg

VS: 17/ EN - Svar: Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Kragebergvegen gang- og sykkelveg Fra: Postmottak Sendt: 13. november 2017 10:40 Til: _Arkiv Emne: VS: 17/00024-58 - EN - Svar: Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Kragebergvegen gang- og sykkelveg Fra: Dalseg, Anders

Detaljer

Lunde - uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan

Lunde - uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan Miljøvernavdelingen Prosjektgruppen AS Pb. 1058 4682 SØGNE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/14452 29.09.2016 Lunde - uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan Vi viser til

Detaljer

Våler kommune (Østfold) Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.: PlanID /Anne Grete Trevor 1

Våler kommune (Østfold) Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.: PlanID /Anne Grete Trevor 1 Våler kommune (Østfold) Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD Vår dato: 05.06.2018 Vår ref.: 201834065-2 Arkiv: 323 Deres dato: 23.04.2018 Deres ref.: PlanID 013761/Anne Grete Trevor Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Statens vegvesen. Merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vandugbakken gnr. 55 bnr. 16 og 206 i Eidsberg kommune

Statens vegvesen. Merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vandugbakken gnr. 55 bnr. 16 og 206 i Eidsberg kommune Statens vegvesen Solli Arkitekter AS Erik Børresens Alle 9 3015 DRAMMEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jan Antonsen / 69243554 16/163081-5

Detaljer

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel Gjøvik kommune, Oppland

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel Gjøvik kommune, Oppland FYLKESMANNEN I INNLANDET Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Vår dato: 13.09.2019 Vår ref.: 201107095-24 Arkiv: 323 Deres dato: 05.07.2019 Deres ref.: 17/1980 Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innsigelse

Detaljer

Eidsvoll kommune Postboks EIDSVOLL. Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av

Eidsvoll kommune Postboks EIDSVOLL. Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Sjekkliste for reguleringsplan vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags og energiressurser samt forebygging av skader fra flom og skred. Kommunene

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Oppdragsgiver: Vammaveien 15 AS Oppdrag: Detaljreguleringsplan for eiendommen Kopang, gbnr 53/70, m.fl. i Vammaveien

Oppdragsgiver: Vammaveien 15 AS Oppdrag: Detaljreguleringsplan for eiendommen Kopang, gbnr 53/70, m.fl. i Vammaveien Notat Oppdragsgiver: Vammaveien 15 AS Oppdrag: Detaljreguleringsplan for eiendommen Kopang, gbnr 53/70, m.fl. i Vammaveien Sted: Sarpsborg Dato: 30.oktober 2016 Fra Til Info Firma v/ E-post X WSP Frøydis

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 5 innspill etter varsling. Geir Låche. Epost datert 3.11.2017 Geir Låche, eier av 90/28,

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for felt 3 Kringleåslia / Kringelåslia Nedre FB12 og FB13 - Øyer kommune, Oppland

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for felt 3 Kringleåslia / Kringelåslia Nedre FB12 og FB13 - Øyer kommune, Oppland FYLKESMANNEN I INNLANDET Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Vår dato: 17.01.2019 Vår ref.: 201842654-2 Arkiv: 323 Deres dato: 13.12.2018 Deres ref.: 17/1696-16 Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart

Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart Ved varsel om oppstart ble det avgitt 8 merknader. Nedenfor er merknadene oppsummert med planleggers kommentar.

Detaljer

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: Eidsvoll kommune Rådhuset 2080 EIDSVOLL Vår dato: 01.10.2018 Vår ref.: 201704927-4 Arkiv: 323 Deres dato: 19.09.2018 Deres ref.: 2017/1410/MFO Saksbehandler: Kjetil Indrevær 1 NVEs generelle innspill ved

Detaljer

Namsos kommune - Reguleringsplan Otterøya - Kunngjøring oppstart av planarbeid

Namsos kommune - Reguleringsplan Otterøya - Kunngjøring oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Blom AS Namdalshagen, Postboks 416 7801 NAMSOS Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/02999-2 Anne Caroline Haugan 03.04.2013 Namsos kommune - Reguleringsplan Otterøya - Kunngjøring

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør Plan 23 AS Åsengata 4 C Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 15/220242-32 01.08.2018 Uttalelse til varsel om oppstart

Detaljer

PLUSARKITEKTUR. Innkomne merknader ved offentlig ettersyn

PLUSARKITEKTUR. Innkomne merknader ved offentlig ettersyn Innkomne merknader ved offentlig ettersyn Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 06.11.2018 DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, nasjonal

Detaljer

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Landsem Plan & Bygg: jlansem(donline.no Vår dato: 2 6 APR. 2012 Vår ref.: NVE 201202923-2 rm/ome Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: Ole M. Espås Deres ref.:

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers og rådmannens kommentarer

Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers og rådmannens kommentarer Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers og rådmannens kommentarer Innhold Generelt... 1 Direktoratet for mineralforvaltning, 14.08.2018, (jnr. 16/04074-x)... 1 Fylkesmannen i Østfold, 27.08.2018

Detaljer

Prosjekt: Kryss Rv 22 - Kjærlighetsstien i Mysen. Høringsutgave. Sammendrag av innspill med kommentarer. Parsell: Kommune: Eidsberg

Prosjekt: Kryss Rv 22 - Kjærlighetsstien i Mysen. Høringsutgave. Sammendrag av innspill med kommentarer. Parsell: Kommune: Eidsberg Sammendrag av innspill med kommentarer Høringsutgave Prosjekt: Kryss Rv 22 - Kjærlighetsstien i Mysen Parsell: Kommune: Eidsberg Region øst Moss kontorsted Sammendrag av innspill til varsel om oppstart,

Detaljer

Uttale til oppstartsmelding - Detaljplan for seks bustader på gnr. 24 bnr. 2 på Lambanesheiane, Fusa

Uttale til oppstartsmelding - Detaljplan for seks bustader på gnr. 24 bnr. 2 på Lambanesheiane, Fusa Heidi E. Ørjansen Fra: fmhopostmottak@fylkesmannen.no Sendt: 21. juli 201710:42 Til: heidi.orjansen@geoplan.no Kopi: postkasse@fusa.kommune.no Emne: Uttale til oppstartsmelding - Fusa - Gnr 24 bnr 2 -

Detaljer

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuneplanseminar Evje og Hornnes Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Rammer for kommuneplanarbeidet Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ / Gunhild Kvistad

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ / Gunhild Kvistad Statens Vegvesen Region midt Postboks 2525 6404 MOLDE Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/48644-4 17/06031-2 Gunhild Kvistad 05.07.2017 Steinkjer - Fylkeskommunens uttalelse til detaljreguleringsplan

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Prosjekt: Fv. 455 gang- og sykkelveg Buskogen - Alshus. Bestemmelser DETALJREGULERINGSPLAN. PlanID : Kommune: Fredrikstad

Prosjekt: Fv. 455 gang- og sykkelveg Buskogen - Alshus. Bestemmelser DETALJREGULERINGSPLAN. PlanID : Kommune: Fredrikstad DETALJREGULERINGSPLAN Bestemmelser Prosjekt: Fv. 455 gang- og sykkelveg Buskogen - Alshus PlanID : 01061056 Kommune: Fredrikstad Region øst Moss kontorsted 27. mai 2013 Dato for siste revisjon : Dato for

Detaljer

Varsel om planoppstart for detaljregulering - Gbnr. 70/197, Mellomhaugene II i Bjugn kommune til høring

Varsel om planoppstart for detaljregulering - Gbnr. 70/197, Mellomhaugene II i Bjugn kommune til høring Vedlegg 5 Merknader Norgeshus AS Postboks 161 7223 MELHUS Vår dato: 15.12.2017 Vår ref.: 201709680-2 Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: 30.11.2017 Finn Herje Deres ref.: GIA 17-0506 22959919 1 Varsel

Detaljer

Halden kommune - innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og uttalelse til forslag til planprogram

Halden kommune - innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og uttalelse til forslag til planprogram Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: 2015/1425 Vår ref.: 2018/3731 421.3 CHJ Vår dato: 31.08.2018 Halden kommune - innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens

Detaljer

Sammendrag og kommentarer til innspill varsel om oppstart av planarbeid

Sammendrag og kommentarer til innspill varsel om oppstart av planarbeid Sammendrag og er til innspill varsel om oppstart av planarbeid 1. Innledning I dette dokumentet gis en gjennomgang av de innkomne merknadene ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Fylkesveg

Detaljer

Rv. 3 Segla bru - Sigstad Gang- og sykkelveg SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Løten kommune

Rv. 3 Segla bru - Sigstad Gang- og sykkelveg SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Løten kommune REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 Segla bru - Sigstad Gang- og sykkelveg Løten kommune Region øst Desember 2018 OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag og kommentarer Alle merknader Rv. 3/25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet

Detaljer

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark Kirsti Stokke Burheim From: Gunnar Stenvik Sent: 21. august 201311:03 To: Kirsti Stokke Burheim Subject: FW: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark t.o. Gunnar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Arealplanlegging i NVE Region sør Heidi Mathea Henriksen Stortingsmelding 15 Hvordan leve med farene Vi må tilpasse oss og leve med naturfarene Økende utfordringer pga

Detaljer

Namsos - Melding om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 14 bnr 7

Namsos - Melding om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 14 bnr 7 Allskog Ingvald Ystgaardsveg 13 A 7047 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/01682-2 Grete Sildnes 26.03.2012 Namsos - Melding om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for deler

Detaljer

Bruk av blågrønn faktor i kommunale plansaker og hvordan sikre effektiv bruk på de ulike plannivåene

Bruk av blågrønn faktor i kommunale plansaker og hvordan sikre effektiv bruk på de ulike plannivåene Bruk av blågrønn faktor i kommunale plansaker og hvordan sikre effektiv bruk på de ulike plannivåene Planavdelingen Seniorrådgiver Cecilie Gardan Sørum Utredningsleder Kristin Nordli Oppgaver og hensyn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen i Skoger

Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen i Skoger 1 Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen i Skoger OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL OPPSTART AV PLANARBEID Varsel om oppstart regulering: Bane NOR annonserte varsel om oppstart av reguleringsplan 17.

Detaljer

LØKENHOLTET 2, DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

LØKENHOLTET 2, DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Etter adresseliste. DERES REF: VÅR REF: 10204128 Fredrikstad, 29. november 2018 DOKUMENTKODE: 10204128-PLAN-BREV-001 TILGJENGELIGHET: Åpen LØKENHOLTET 2, DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING VARSLING

Detaljer

Arendal kommune - Innspill til melding om oppstart av regulering for Påskedagsheia - delområder B1 - B2, gnr/bnr 430/201 m.fl.

Arendal kommune - Innspill til melding om oppstart av regulering for Påskedagsheia - delområder B1 - B2, gnr/bnr 430/201 m.fl. Asplan Viak Postboks 701 Stoa 4808 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 611261-01 2017/628 06.02.2017 Arendal kommune - Innspill til melding om oppstart av regulering for Påskedagsheia

Detaljer

Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund

Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund Nasjonal planid: 0105 22075 Forslag til Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre. dato Datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Detaljreguleringsplan Kirkeveien 23-25

Detaljreguleringsplan Kirkeveien 23-25 SAMMENDRAG AV INNSPILL TIL PLANARBEIDET Med forslagstillers kommentarer Plan: Detaljregulering Kirkeveien 23-25» PlanID: 02050 : 20.11.2017 Detaljreguleringsplan Kirkeveien 23-25 Det ble varslet oppstart

Detaljer

Oppegård og Ski kommuner - kommuneplan for Nordre Follo delplan Oppegård - Fylkesmannens uttalelse

Oppegård og Ski kommuner - kommuneplan for Nordre Follo delplan Oppegård - Fylkesmannens uttalelse Vår dato: Vår ref: 21.01.2019 2019/8973 Deres dato: Deres ref: «REFDATO» 17/1571 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Saksbehandler, innvalgstelefon Marit Louise Lindholm, 22003666 Oppegård

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund

Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund Nasjonal planid: 0105 22075 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund Reguleringsbestemmelsener vedtatt av Sarpsborg bystyre. dato Datert: 29.09.2018

Detaljer

Forhåndsuttalelse til reguleringsplan for boligområdet på Ura Høknesnes 18/2 i Namsos kommune

Forhåndsuttalelse til reguleringsplan for boligområdet på Ura Høknesnes 18/2 i Namsos kommune Saksbehandler: Julie Helmersberg Brevik Deres ref.: Vår dato: 21.06.2012 Tlf. direkte: 74 16 83 03 E-post: jbr@fmnt.no Vår ref.: 2012/3620 Arkivnr: 421.4 Schjerves Arkitektkontor AS Verfsgt 2 7801 NAMSOS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 (10372017001) - 1. GANGSBEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372017001 2017/148 16978/2018 Raguvarman Uthayamoorthy Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

NVEs tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Linnerudgården, GBnr 138/55 og Eidsvoll kommune, Akershus

NVEs tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Linnerudgården, GBnr 138/55 og Eidsvoll kommune, Akershus file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-eid/472383_fix.html Side 1 av 1 20.01.2017 Fra: Myre Torleiv Yli[tym@nve.no] Dato: 19.01.2017 15:01:01 Til: Eidsvoll Post Tittel: NVEs tilbakemelding ved offentlig

Detaljer

Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss,

Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN Planhefte Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss, E18 Rambøll AS Hobøl kommune Region øst Prosjektavdeling øst, E18 Ørje - Vinterbro Dato: 12. september 2016 FORORD Statens

Detaljer

PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN

PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Formål og avgrensning... 3 3. Kommuneplanens arealdel som styringsverktøy... 3 4. Bakgrunn og behov for retting...

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

Moss og Rygge kommuner - innspill til varslet oppstart av planarbeid for farleden i innseilingen til Moss og uttalelse til planprogram

Moss og Rygge kommuner - innspill til varslet oppstart av planarbeid for farleden i innseilingen til Moss og uttalelse til planprogram Kystverket Sørøst post@kystverket.no Miljøvernavdelingen Deres ref.: 2015/1660-14 Vår ref.: 2016/8044 421.4 CHJ Vår dato: 10.02.2017 Moss og Rygge kommuner - innspill til varslet oppstart av planarbeid

Detaljer

Henriksen Heidi Mathea 28. november 2012 14:15 Til: "'norrud@heras.no'" Kopi: Sverdrup Anne Cathrine Innspill til varsel om oppstart av arbeid med forslag til

Detaljer

Naturfarer og vassdragsmiljø i arealplan Svein Arne Jerstad 25. august 2017

Naturfarer og vassdragsmiljø i arealplan Svein Arne Jerstad 25. august 2017 Naturfarer og vassdragsmiljø i arealplan Svein Arne Jerstad 25. august 2017 Agenda Felles mål føre var - robust Nasjonale og vesentlige regionale interesser Skredrapporter Flomskader er menneskeskapte

Detaljer

Detaljregulering Ragnhildrødveien - offentlig ettersyn uttalelse

Detaljregulering Ragnhildrødveien - offentlig ettersyn uttalelse Statens vegvesen Sandefjord kommune Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse; Vår dato: Region sør Øyvind Flaatten / 33371811 16/180320 6 17/818-7 29.06.2017 Detaljregulering

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune Rælingen kommune Saksbehandler: Mai-Lin Rue Telefon: 908 08 783 E-post: mlr@p1.no Dato: 02.07.2018 Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune På vegne av Tjonåsen Utvikling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Øyer kommune reguleringsplan Kringelåslia nedre FB12 og FB13 høring

Øyer kommune reguleringsplan Kringelåslia nedre FB12 og FB13 høring Vår dato: Vår ref: 28.01.2019 2018/596 Deres dato: Deres ref: Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER Saksbehandler, innvalgstelefon Olav Malmedal, 61 26 61 41 Øyer kommune reguleringsplan Kringelåslia nedre

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune Fylkesmannen i Nordland Statens Hus 8002 BODØ Vår dato: 05.10.2016 Vår ref.: 201304863-6 Arkiv: 323 Deres dato: 23.06.2016 Deres ref.: 16/8959 Saksbehandler: Eva Forsgren 22959616/efor@nve.no 1 NVEs uttalelse

Detaljer

Vår ref.: VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STENDE HYTTEFELT, SØNDRE LAND KOMMUNE

Vår ref.: VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STENDE HYTTEFELT, SØNDRE LAND KOMMUNE Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato 20.03.2019 Vår saksbehandler: hege.ingul@arealpluss.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 7/ Reguleringsplan Tronsetbakken planid gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 7/ Reguleringsplan Tronsetbakken planid gangs behandling Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2012001 Arkivsaksnr: 2012/21-15 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 7/17 12.01.2017 Reguleringsplan Tronsetbakken

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solbakken i Eidsvoll kommune

Statens vegvesen. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solbakken i Eidsvoll kommune Statens vegvesen Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/159619-2 2015/2839/MFO

Detaljer

Innsigelse til forslag til kommuneplan for Nannestad arealdelen

Innsigelse til forslag til kommuneplan for Nannestad arealdelen Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Gyda Viken / 24058289 18/33997-17 2018/331-162 11.10.2018 Innsigelse

Detaljer

Sammendrag av innkomne innspill med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert

Sammendrag av innkomne innspill med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert Sammendrag av innkomne innspill med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 11.10.2018 Innhold Generelt... 1 NVE, 31.05.2018, (jnr. 17/03516-44) og 21.09.2018 (jnr. 17/03516-40)... 1 Statens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

Fylkesmannens uttalelse- kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Nes kommune i Akershus fylke

Fylkesmannens uttalelse- kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Nes kommune i Akershus fylke Vår dato: Vår ref: 25.02.2019 2019/9590 Deres dato: Deres ref: Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES Saksbehandler, innvalgstelefon Alexander Karlsson, 22003599 Fylkesmannens uttalelse- kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Stiberget - Hals - Breimoen - Vefsn

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Stiberget - Hals - Breimoen - Vefsn Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen Saksb.: Cathrine Hoff Mikalsen e-post: fmnocmi@fylkesmannen.no Tlf: 75531622 Vår ref: 2015/4414 Deres ref: Vår dato: 19.12.2016 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Samordnet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

Forebygge naturskader - et kommunalt ansvar

Forebygge naturskader - et kommunalt ansvar Forebygge naturskader - et kommunalt ansvar Oddvar Brenna Fagkoordinator areal Justis og kommunal avdelingen - Planseksjonen 13.05.2019 embetsledelse samfunnssikkerhet og beredskap støtte og kommunikasjon

Detaljer

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner GRANDAHL EIENDOM AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR OPSTADVEIEN 108 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG B3 - SAMMENDRAG AV OG UTTALELSER

Detaljer

Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID / /NADEKL ALTA,

Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID / /NADEKL ALTA, Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID 20140005 14/3472-11/NADEKL ALTA, 20.11.2014 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid,

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Innspill - varsel om oppstart - detaljregulering - Vandugbakken Mysen - Eidsberg kommune

Innspill - varsel om oppstart - detaljregulering - Vandugbakken Mysen - Eidsberg kommune SOLLI ARKITEKTER AS Vår ref.: 176257/2016-2016/14039 Erik Børresensg 9 Deres ref.: 3015 DRAMMEN Dato: 30.11.2016 Innspill - varsel om oppstart - detaljregulering - Vandugbakken 95-97 - Mysen - Eidsberg

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613898-01 Espeland vannbehandlingsanlegg - detaljregulering Dato: 08.08.2017 Skrevet av: Katrine Bjørset Falch Kvalitetskontroll: Rune Fanastølen Tuft VURDERING ETTER FORSKRIFT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl Spesialrådgiver Tom Hoel Danske planlov Planlægning til butiksformål 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer