Nytt kapittel 10 a om utsortering endret forslag til forskrift etter høring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt kapittel 10 a om utsortering endret forslag til forskrift etter høring"

Transkript

1 Nytt kapittel 10 a om utsortering endret forslag til forskrift etter høring Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Hovedinnhold og konsekvenser av reguleringen...5 Innspill fra høringsinstansene og våre vurderinger Overordnede innspill om plast og plastavfall Formål Virkeområde Definisjoner Innspill om kildesortering og teknologier Kommunens plikter Plikter for virksomheter som genererer husholdningslignende avfall Plikter for virksomheter som bruker landbruksplast Dokumentasjonsplikt Plikt til å rapportere Ikrafttredelse Andre innspill...40 Side 1 av 41

2 Sammendrag Forslag om nytt kapittel 10a i avfallsforskriften om krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall (matavfall og park/hageavfall) og plastavfall har vært på høring. Formålet med dette kapitlet er å øke materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall for å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfall, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp. Hovedhensikten er å øke materialgjenvinningen, som det er satt ambisiøse, bindende krav til i EUs rammedirektiv om avfall. Innhold i forslaget I vårt forskriftsforslag foreslo vi at kommunene må oppnå en gitt utsorteringsgrad for mat- og plastavfall i 2025, 2030 og 2035, samt krav om levering av dette avfallet til materialgjenvinning. For næringsaktører foreslo vi ikke krav til utsorteringsgrad, men et generelt krav til utsortering av husholdningslignende mat- og plastavfall, og krav om levering til materialgjenvinning. Vi vurderte det slik at et generelt krav til utsortering til kommunene ikke ville ha stor betydning i praksis fordi flesteparten av kommunene allerede har innført systemer for utsortering. Etter vår vurdering vil det derfor ikke bidra nok til å nå målene i EU. Et krav om utsorteringsgrad rettet mot næringslivet, derimot, vil være spesielt administrativt krevende å følge opp, både for myndighetene og den enkelte næringsvirksomhet uten utsortering av slikt avfall i dag. Hver enkelt virksomhet har også svært begrenset kunnskap om avfallsmengder og - sammensetning, i forhold til kommunene. Vi foreslo også at norske behandlingsanlegg og avfallsaktører som mottar utsortert bioavfall og plastavfall til behandling og til eksport, skal sørge for materialgjenvinning av dette avfallet. Forslaget inkluderte også plikter om sortering og levering til materialgjenvinning for virksomheter som bruker landbruksplast. Innspill til høringen Miljødirektoratet mottok 21 høringsuttalelser. På bakgrunn av innspillene så vi behov for å klargjøre hvordan pliktene til utsortering av plastavfall skal forstås og beregnes. Vi gjennomførte derfor en ny høring av enkelte endringer. Til denne høringen fikk vi 12 høringsuttalelser. I hovedsak ønsker høringsinstansene et krav om utsortering av bioavfall og plastavfall velkommen. Flere støtter at utsortering er viktig for å ta vare på ressurser i avfallet og nå nasjonale og europeiske målsettinger og krav. Vi ser at flere av høringsinstansene har gjort en fortolkning av den foreslåtte forskriften, i lys av konsekvensutredningen. Utredningen har lagt visse beregningstekniske forhold til grunn, men vi understreker at forskriften ikke spesifiserer hvilke tekniske løsninger som skal brukes eller hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppfylle utsorteringskravene. 2

3 De fleste høringsinstansene ønsker like krav til kommuner og næringsvirksomheter; det vil si enten et generelt utsorteringskrav eller et krav til oppnådd utsorteringsgrad. En del aktører argumenterte for at det vil være tilstrekkelig med et generelt krav om system for utsortering også for husholdninger, slik høringsforslaget er utformet for næringslivet. Andre høringsinstanser mener at det må stilles krav om utsorteringsgrad også til næringslivet. Vi mener den vurderingen som framkommer om dette i høringsforslaget fortsatt står seg. Det er etter vår vurdering gode argumenter for hvorfor det stilles ulike krav til kommuner og næringsliv. Plastavfall fra husholdninger og liknende avfall fra næringsliv En rekke næringslivsaktører, miljøorganisasjoner og bransjeorganisasjoner, og enkelte kommuner støtter innføring av nye krav til utsortering og materialgjenvinning av plastavfall. Flere aktører fra kommunesiden ønsker derimot at foreslått regelverk om plast trekkes tilbake. Disse aktørene peker på flere forhold, særlig behovet for å klargjøre fordeling av ansvar og kostnader mellom kommuner og returselskap i produsentansvaret for plastemballasje. Behovet for å klargjøre dette grensesnittet løftes også av en rekke andre aktører, herunder returselskap for emballasje, miljøorganisasjoner og bransjeorganisasjoner. Det pekes på at samarbeid mellom kommuner og returselskap er nødvendig for å klare nåværende og nye økte krav til materialgjenvinning av plast. Flere høringsinstanser viser til krav i EUs rammedirektiv om avfall om separat innsamling av flere typer avfall, bl.a. plastavfall, og lurer på sammenhengen mellom EU-krav og forskriftens krav om utsortering. Vårt forskriftsforslag åpner for både separat innsamling og innsamling av plastavfall som del av restavfallet for videre sortering. Kommunene som i dag har innført sentralsortering har ikke separat innsamling av plastavfall. Miljødirektoratet legger til grunn at en eller flere av unntaksmulighetene fra kravet om separat innsamling i artikkel 10 (3) i EUs rammedirektiv om avfall vil kunne komme til anvendelse for innsamling av plastavfall sammen med restavfall, dersom avfallet gjennomgår sentralsortering og plastavfallet sorteres ut. EU-kommisjonens Joint Research Center arbeider nå med en studie om separat innsamling der rollen til ulike teknologier for oppsamling, innsamling og sortering også undersøkes. Norge bidrar med faglig underlag til denne prosessen. Etter en samlet vurdering av høringsinnspillene anbefaler vi at kommuner ikke får krav om utsorteringsgrad for plast i 2025, men at dette kravet skyves til Dette innebærer at kommunene får et generelt krav til utsortering av plast og levering av utsortert avfall til materialgjenvinning som gjelder fra forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og ut Dette vil gi kommunene mer fleksibilitet og tid til omstilling, samtidig som vi stiller et krav om utsorteringsgrad fem år etter forskriftens ikrafttredelse for å sikre at kommunene innfører nødvendige tiltak for økt materialgjenvinning av plast i nær framtid. Vi anbefaler at krav til kommuner om utsorteringsgrad i 2030 og 2035 opprettholdes for å nå målene i EU, og slik at kommunene gis langsiktige rammevilkår og klare signaler om ambisjonsnivå med hensyn til 3

4 utsortering og materialgjenvinning av plastavfall. Langsiktige krav kan også drive innovasjon og forbedring av verdikjedene for plast. Vi mener at nytt kapittel 10a kan og bør gjennomføres allerede nå, i tråd med forpliktelser Norge har gjennom EUs reviderte emballasjedirektiv og EUs rammedirektiv om avfall som er innlemmet i EØS-avtalen. Problemstillingen knyttet til behov for klargjøring av grensesnitt mellom kommuner og returselskap vil bli adressert i Miljødirektoratets gjennomgang av produsentansvarsordningene i Norge, og vi vil prioritere dette i arbeidet med forskriftsendringer. Vi anbefaler enkelte klargjøringer, herunder en presisering av at forskriftens virkeområde ikke dekker plastavfall i bl.a. EE-produkter, kjøretøy, tekstiler og drikkevareemballasje som inngår i panteordning. Videre anbefaler vi en presisering av at plikt til utsortering av plastavfall gjelder plastavfall som kan materialgjenvinnes, slik at plast som i liten grad er mulig å materialgjenvinne (f.eks. plast i brukte bleier) ikke blir omfattet. Vi anbefaler også at utsorteringsandel for slikt plastavfall skal beregnes ut fra total mengde plastavfall som kan materialgjenvinnes som er samlet inn fra husholdningene per år. Landbruksplast Flere høringsinstanser støtter nye krav og legger vekt på forsøplingsfaren ved landbruksplast og behovet for å sikre fortsatt høy materialgjenvinning. Disse instansene mener det er behov for mer regulering av aktører i verdikjeden for landbruksplast, bl.a. for å gjøre det lettere for myndighetene å kontrollere overholdelse av kravene. Vi anbefaler enkelte presiseringer av bestemmelsene om landbruksplast, men foreslår ikke nye krav utover kravene som stod i høringsutkastet. Matavfall og park-/ hageavfall Ingen av høringsinstansene har uttalt seg nærmere om kravene som er foreslått for park- og hageavfall, men de har gitt ulike syn på krav om kildesortering og valg av system for utsortering og innsamling av matavfall. Noen instanser mener at forskriften bør åpne for annen utsortering enn kildesortering av matavfall, slik forskriften er utformet for plastavfall. Basert på vurderinger, særlig knyttet til kvalitet, er vår anbefaling å opprettholde kravet om kildesortering av matavfall. Flere instanser mener at det foreslåtte kravet til utsorteringsgrad for matavfall i kommunene er for krevende. Vår vurdering er fortsatt at et generelt krav til utsortering til kommuner vil være for lite ambisiøst og utløse for lite av potensialet som er nødvendig for å nå materialgjenvinningskravene fra EU. For matavfall anbefaler vi å opprettholde kravet. 4

5 Øvrige innspill Vi mottok også en rekke konkrete innspill til forskriftsforslagets definisjoner og virkeområde. Vi foreslår som følge av dette noen forenklinger som gjør forskriften tydeligere. Utover dette ser vi at det vil være behov for at forskriften følges opp med veiledning. En del aktører etterspurte omtale av konkrete definisjoner og artikler fra EUs rammedirektiv om avfall i vårt forskriftsforslag. Vi arbeider nå med implementering av rammedirektivet i nasjonalt regelverk, og innspill direkte relatert til rammedirektivet dekkes i den prosessen. Vi tok også imot en del innspill til forskriftens dokumentasjonskrav, og om rapportering. Vi ser at det vil være behov for veiledning særlig for dokumentasjonsplikten. Vi foreslår noen justeringer, men ingen vesentlige endringer. Hovedinnhold og konsekvenser av reguleringen Forskriftsforslaget gjelder krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall (matavfall og park/hageavfall) og plastavfall for husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Hovedhensikten er å øke materialgjenvinningen, som det er satt ambisiøse, bindende krav til i EUs rammedirektiv om avfall. Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte et oppdrag om å utarbeide forslag til forskrift med krav til utsortering og materialgjenvinning til Miljødirektoratet i Miljødirektoratet vurderte og utredet tre alternative forskriftsmodeller: Alternativ 1: Forskrift med generelt krav til utsortering og levering til materialgjenvinning for næringsliv og kommuner, uten mål om bestemte mengder som må sorteres ut Alternativ 2: Forskrift med et generelt krav til utsortering for næringslivet uten mål om bestemte mengder som må sorteres ut. Krav til oppnådd utsorteringsgrad for 2025, 2030 og 2035 for kommuner, herunder krav om levering til materialgjenvinning Alternativ 3: Forskrift med krav til oppnådd utsorteringsgrad for 2025, 2030 og 2035 og levering til materialgjenvinning for næringsliv og kommuner Miljødirektoratet sendte Klima- og miljødepartementet vårt forslag til forskrift 1. oktober 2018 og en oppdatert versjon ble oversendt 15. mars Av de tre alternativene som ble utredet anbefalte Miljødirektoratet alternativ 2. Vi viser til høringsnotatet for vår vurdering av de ulike alternativene. I vårt forskriftsforslag så vi til EUs bindende krav til forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av 'municipal waste', det vil si husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet, og ambisiøse prosentvise mål for materialgjenvinning av slikt avfall; 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i EUs 5

6 mål tar utgangspunkt i hva som faktisk går inn i gjenvinningsprosessen. Vi la til grunn at det må sorteres ut mer avfall enn hva som faktisk går til materialgjenvinning, på grunn av svinn under sortering og behandling. Vi foreslo at kommunene må oppnå en gitt utsorteringsgrad for mat- og plastavfall i 2025, 2030 og 2035, og krav om levering av dette avfallet til materialgjenvinning. For næringsaktører foreslo vi ikke krav til utsorteringsgrad, men et generelt krav til utsortering av husholdningslignende mat- og plastavfall, og krav om levering til materialgjenvinning. For park- og hageavfall fra både husholdninger og næringsliv foreslo vi også et generelt krav til utsortering, i kombinasjon med krav om levering til materialgjenvinning. Vi foreslo at norske behandlingsanlegg og avfallsaktører som mottar utsortert bioavfall og plastavfall til behandling og til eksport, skal sørge for materialgjenvinning av dette avfallet. Nye dokumentasjonskrav skal sikre oppfølging og etterlevelse av forskriften. Forslaget inkluderte også plikter for virksomheter som bruker landbruksplast om sortering og levering til materialgjenvinning. Miljømessige konsekvenser I høringsnotatet ble det estimert at forslaget vil medføre at andelen plastavfall fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035, og fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035 for bioavfall. Samlet vil dette kunne øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet fra 38 prosent i 2016 til 45 prosent i Administrative konsekvenser Vår vurdering var at alternativ 2 ville gi en forskrift tilpasset både kommuner og næring på en hensiktsmessig måte, hva gjelder administrative konsekvenser. Dette var vurdert opp mot et alternativ 3 med krav til utsorteringsgrad også for næringsliv. Kvantitative mål ville være administrativt krevende for den enkelte næringsvirksomhet, og krevende for myndighetene å følge opp siden det er mange pliktsubjekter. Med denne forskriften vil næringslivet først og fremst måtte komme i gang med utsortering. De administrative konsekvensene for kommunene vil være større ved alternativ 2, men kommunene har i mye større grad enn næringslivet systemer de kan bygge videre på for å ha nødvendig kunnskap om avfallsmengder og -sammensetning. Økonomiske konsekvenser De gjennomsnittlige årlige merkostnadene for alternativ 2 ble anslått til 665 mill. kroner per år i perioden fram til 2035 for husholdningsavfall, og 285 mill. kroner i året for næringsavfall. Merkostnadene er særlig knyttet til to kostnadsdrivere; 1) infrastruktur for innsamling og behandling av avfall og 2) oppfølging av forskriften. Dette innebærer blant annet avfallsanalyser, 6

7 ansattressurser og kommunikasjonstiltak i kommuner og private virksomheter for å sikre at mer avfall sorteres ut til materialgjenvinning. Konsekvensene av forslaget når det gjelder plastavfall må sees i sammenheng med foreslåtte endringer i regelverk for emballasje i avfallsforskriften kapittel 6 og 7. Miljødirektoratet har anslått at ¾ av kostnadene som følger av endringer av emballasjeregelverket er knyttet til de samme konkrete tiltakene for innsamling og behandling av plastemballasje som utløses av kravene i nytt kapittel 10a. Vi viser til høringsnotat og konsekvensutredning for en nærmere redegjørelse av konsekvensene. Innspill fra høringsinstansene og våre vurderinger Miljødirektoratet har mottatt til sammen 21 høringsuttalelser til forslaget. Alle disse innspillene ligger tilgjengelig på Miljødirektoratets høringsside. 1 Høringen ble lagt ut samtidig med høring av endringer i regelverket for emballasje. 2 Flere høringsinstanser har sett de to regelverkene i sammenheng, og gitt høringsinnspill som berører begge forslagene. Enkelte instanser har gitt likelydende innspill til begge høringer og andre har kun levert innspill til èn høring, men med tydelig referanse til den andre. 3 På bakgrunn av høringsinnspill om behov for å klargjøre pliktene til utsortering av plastavfall vurderte vi enkelte endringer som vi sendte på ny høring. 4 Miljødirektoratet mottok 12 høringsuttalelser til denne høringsrunden. Vi gir i dette brevet en oppsummering og vurdering av innspillene som direkte berører forslaget til nytt kapittel 10a. Det kom også flere innspill som ikke er direkte relevante for høringen. Vi har ikke vurdert eller omtalt disse innspillene nærmere. En del høringsinstanser etterspør omtale og vurdering av konkrete definisjoner og artikler i EUs rammedirektiv om avfall som de ikke gjenfinner presisert i vårt forskriftsforslag. Innspill direkte knyttet til dette vil kun i noen grad bli adressert her. Miljødirektoratet implementerer nå EUs rammedirektiv i nasjonalt regelverk. Vi viser her til oppdrag fra KLD om å utarbeide forslag til forskrift om krav til separat innsamling, utsortering og materialgjenvinning av flere avfallstyper, 1 Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall 2 Forslag til endringer i regelverk for emballasje 3 Grønt Punkt Norge har levert innspill som støttes av Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF), Virke, Infinitum, Elektroforeningen, REANS, og Batteriretur via høringssiden for forslaget til endringer i emballasjeregelverket DLF, VIRKE dagligvare og DMF har i tillegg levert eget innspill. 4 Krav til utsortering av plastavfall - høring av enkelte endringer 7

8 som har frist 15. februar Nevnte oppdrag fra KLD har også en del om å utrede krav til differensiering av avfallsgebyr, der fristen er 30.juni I hovedsak ønsker høringsinstansene et obligatorisk krav til utsortering velkommen. Flere støtter at utsortering er viktig for å ta vare på ressurser i avfallet og nå nasjonale og europeiske målsettinger og krav. Miljødirektoratet har mottatt særlig mange innspill til kommunens plikter. Vi har sammenstilt innspillene etter forskriftsforslagets utforming. Vi vurderer og oppsummerer våre vurderinger og anbefaling løpende. Etter vår vurdering medførte kommentarene fra høringsinstansene et behov for å endre forslaget som ble sendt på høring. I tillegg til å foreslå mindre endringer og presiseringer i forskriftsforslaget, foreslår vi å endre kravstillingen til kommunen når det gjelder utsortering av plastavfall. Forslaget er en mellomløsning mellom to alternative forskriftsreguleringer (alternativ 1 og 2) som ble belyst i høringen. Vi vurderer at de foreslåtte endringene ikke gir behov for ny høring. Uttalelse fra Regelrådet Regelrådet har gitt en uttalelse til den delen av forslaget som retter seg mot næringslivet og konkludert med at forslaget er tilstrekkelig utredet. De konstaterer at virkeområdet for forslaget er betydelig og berører et bredt spekter av små og store virksomheter. Regelrådet mener det er en styrke ved utredningen at den har vurdert og hensyntatt administrative byrder som kan være særlig krevende for mindre virksomheter. 1. Overordnede innspill om plast og plastavfall I dette kapitlet omtaler vi overordnede innspill til sammenhengen mellom utsorteringsforskriften (nytt kapittel 10a i avfallsforskriften) og emballasjeregelverket (endringer i kapittel 6 og 7 i avfallsforskriften). Innspill som er relevante for konkrete plikter til f.eks. kommuner er omtalt i senere kapitler Høringsinstansenes innspill Innspill om at nye krav for plastavfall bør trekkes Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs Avfall og Ressurs mener at både bestemmelsene om plastavfall i nytt kapittel 10a og foreslåtte endringer i emballasjeregelverket bør trekkes tilbake. Kommunesektorens organisasjon (KS) og flere enkeltkommuner og kommunale avfallsselskap har gitt innspill i tilsvarende retning. Vår forståelse er at innspillene ikke er rettet mot landbruksplast. Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs hevder at det allerede skjer en lovstridig subsidiering eller støtte til returselskapene for emballasje ved at kommunene betaler en andel av kostnadene som 8

9 skulle vært dekket av produsentene. Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs har innhentet en juridisk vurdering fra professor Erling Hjelmeng ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo om dette. KS viser også til professor Hjelmeng sine vurderinger i sitt innspill og gir uttrykk for samme syn som Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs. Blant annet hevder de at forslaget strider med prinsippet om at forurenser betaler fordi plastemballasje allerede er underlagt produsentansvar, noe som forutsetter at kostnader knyttet til håndtering av avfall dekkes av produsenten. De mener videre at forslaget vil være i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser og regelverket for statsstøtte fordi produsentene dermed unngår en kostnad som ville ha påløpt under "normale markedsvilkår", og at denne i stedet dekkes av offentlige midler. Dette hevder de også innebærer et brudd på selvkostprinsippet. Både KS og Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs viser til pågående gjennomgang av produsentansvaret i Norge, som følge av KLD sitt oppdrag til Miljødirektoratet av 12. november KS og Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs ønsker at dette oppdraget sluttføres før det gjennomføres andre endringer i regelverk som berører avfallstyper omfattet av utvidet produsentansvar. En rekke andre aktører, herunder næringslivsaktører, returselskap for emballasje, miljøorganisasjoner og bransjeorganisasjoner, og enkelte kommuner har gitt høringsinnspill som støtter innføring av nye krav, og disse har ikke argumentert for at de forslåtte endringene som berører plast skal trekkes tilbake. Blant annet er Avfall Norge, Norsk Industri og Avfallsklynge Nord, som representerer syv avfallsselskap, positive til nye utsorteringskrav dersom kravstillingen til kommuner endres, se kapittel 5. SeSammen, som er et samarbeid mellom om lag 12 kommunale avfallsselskap i Midt-Norge, IVAR, BIR, Trondheim kommune og Trondheim renholdsverk støtter Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs sin høringsuttalelse. Oslo kommune ber ikke om utsatt innføring av forslaget i sin høringsuttalelse, men uttrykker at de savner mer vurdering av sammenhengen mellom de to foreslått regelverkene (nytt kap 10a og endringer i regelverk for emballasje). Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs, KS og Avfall Norge har fremmet ulike syn på hvorvidt nye krav til plast bør innføres, og flere kommunale avfallsselskap er medlem i flere av organisasjonene. Det er derfor uklart hva flere kommuner og kommunale avfallsselskap mener, med unntak av de som har levert egne høringsinnspill på dette tema (BIR, Oslo kommune, Trondheim kommune, Trondheim renholdsverk, IVAR, og selskapene som inngår i SeSammen og Avfallsklynge Nord). Behov for klargjøring av roller og ansvar - plastavfall Avfall Norge, Grønt Punkt Norge, KS, Samfunnsbedriftene AR, WWF, Naturvernforbundet, Framtiden i vår hender med flere, framhever viktigheten av en klargjøring av roller, ansvar og 9

10 kostnadsdeling mellom aktørene når det gjelder plastavfall. Aktørene viser særlig til nye krav til produsentansvarsordninger som følger av EUs rammedirektiv om avfall, og Miljødirektoratets gjennomgang av ordninger for utvidet produsentansvar i Norge. Grønt Punkt Norge mener denne gjennomgangen er svært viktig, og at det er avgjørende å forbedre dagens system for å lykkes i å møte økte EU/EØS-krav til materialgjenvinning i WWF mener at både kommuner og produsentene må ta sin del av ansvaret for håndtering av plastavfall, og mener det er behov for en nasjonal plan for plastavfall. WWF viser til prinsippet om at "forurenser betaler", og artikkel 8a i EUs rammedirektiv om avfall herunder at produsenter skal dekke "nødvendige kostander" i ordninger for utvidet produsentansvar. WWF viser videre til innspillet de ga til avfallsforskriften kapitel 6 og 7 sammen med Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender, om at kommunenes nødvendige kostnader til innsamling, transport, sortering og materialgjenvinning av plastavfall bør dekkes av produsentene. I det samme innspillet hevder disse aktørene at det er uklart hvilke kostnader returselskapene skal dekke som følge av det forslåtte regelverket, og de ber om at dette tydelig defineres for å unngå at kostander som skal dekkes av produsenter blir dekket av de kommunale avfallsgebyr. Oslo kommune mener det er uheldig at Miljødirektoratet deler opp forslag til nye rammebetingelser for plast i adskilte prosesser, de savner omtale av gjeldende logistikk for innsamling og mottak av plast og mener at de nye kravene kan medføre at kommunene må ta ansvar for første del av sortering før viderelevering til returselskap Utvidet produsentansvar for mer plast Flere aktører, herunder WWF, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Zero tar til orde for at produsentansvaret for plastemballasje bør utvidet til mer/all plast, for å sikre insentiver for forbrukere og produsenter for materialgjenvinning og sirkulære løsninger Miljødirektoratets vurdering Innspill om at nye krav for plastavfall bør trekkes Økt materialgjenvinning av plast vil redusere utslipp av klimagasser, og utnytte tilgjengelige ressurser bedre. Forskriftsforslaget er en oppfølging av Stortingets behandling av Meld. St. 45 ( ) Avfall som ressurs avfallspolitikk og sirkulær økonomi, der Stortinget ber Regjeringen om å stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast- og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Forslaget følger også opp avfallsstrategien fra 2013 og anbefalinger fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Foreslåtte nye krav i nytt kapittel 10a i avfallsforskriften er en viktig del av Norges gjennomføring av endringer i rammedirektivet om avfall fra Vi viser også til Miljødirektoratets tiltaksanalyse fra 2021 for 10

11 oppnåelse av EUs mål for 'municipal waste' i rammedirektivet om avfall. 5 Analysen viser at mange tiltak må gjennomføres i en eller annen form, og Miljødirektoratet anbefaler at flere relevante virkemidler utredes nærmere. Miljødirektoratet er uenig i at dagens regelverk og foreslåtte endringer utgjør et brudd på EØSavtalen, selvkostprinsippet og prinsippet om at forurenser-betaler. Vi er enige med Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs i at dagens kapittel 7 og forslaget som har vært på høring, skiller mellom et økonomisk og et operasjonelt ansvar for utsortering og håndtering av emballasjeavfall. Det operasjonelle ansvaret ligger hos returselskapene, jf. 7-9, mens det økonomiske ansvaret ligger på produsentene, jf Vi er derimot ikke enige i at det økonomiske ansvaret er et eneansvar. Det er ingenting i ordlyden som tilsier at kostnadene skal dekkes av produsentene alene. Produsentansvarsordninger hviler, som professor Hjelmeng påpeker i sin utredning, på prinsippet om at forurenser betaler. Etter Miljødirektoratets mening er ikke dette prinsippet i veien for at produsentene deler kostnadene med de som faktisk har generert avfallet, nemlig forbrukerne. Dette gjøres ved at kommunen dekker noen av kostnadene ved innsamling og håndtering av emballasjeavfallet gjennom avfallsgebyret. Den nærmere kostnadsfordelingen mellom produsentene og kommunene, er det etter både dagens regelverk og de foreslåtte endringene, opp til partene å bli enige om. Dermed innebærer ikke kostnadsfordelingen som følger av dagens regelverk og de foreslåtte endringene noen økonomisk fordel for produsentene i strid med prinsippet om forurenser betaler og selvkostprinsippet, og det er heller ikke snakk om noe brudd på EØS-avtalen og reglene om statsstøtte. Behov for klargjøring av roller og ansvar - plastavfall Miljødirektoratet understreker samtidig at det er behov for å klargjøre ansvarsfordelingen mellom kommuner og returselskap i regelverket for emballasje, jf. vår anbefaling i første del av gjennomgangen av produsentansvaret av 15. mars Samarbeid mellom kommuner og returselskap er nødvendig for å klare nåværende og nye økte krav til materialgjenvinning av plast, og det er viktig med et avklart ansvarsforhold mellom disse aktørene. I praksis er dette i stor grad et spørsmål om fordeling av kostnader mellom kommunale avfallsselskap/kommuner og produsenter av emballasje. 5 M-2021 "Analyse av tiltak og virkemidler for økt forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende næringsavfall." 6 Svar fra Miljødirektoratet til KLD på del 1 av oppdrag om gjennomgang av utvidet produsentansvar i Norge, saksnr 2020/

12 Vi er enige i at EUs rammedirektiv om avfall, særlig minimumskravene til utvidet produsentansvar i artikkel 8a, medfører behov for å klargjøre roller og ansvar, blant annet den økonomiske ansvarsdeling mellom kommuner og produsenter. Disse bestemmelsene om kostnadsdekning er derimot ikke gjeldene før 5. januar 2023 for ordninger som er opprettet før 4. juli 2018, som den norske ordningen for emballasje. Vi ser også at forslåtte nye krav til plastavfall for returselskap og kommuner kan forsterke dagens utfordringer knyttet til grensesnitt og ansvarsdeling. Disse problemstillingene vil adresseres i pågående gjennomgang av utvidet produsentansvar, der vi skal vurdere og foreslå hvordan minimumskravene til produsentansvar skal gjennomføres. Samlet vurdering Samlet sett mener vi høringsinnspillene ikke gir grunnlag for å trekke foreslåtte nye krav til plast. Miljødirektoratet mener likevel at innretningen av kravene rettet mot kommuner bør justeres, dette blir omtalt i kapittel Utvidet produsentansvar for mer plast En utvidelse av produsentansvarsordningen for emballasje til å omfatte mer plast har ikke vært utredet eller hørt. Miljødirektoratet vil vurdere innspill knyttet til dette i del 2 av vår pågående gjennomgang av produsentansvaret. 2. Formål 2.1. Høringsinstansenes innspill Oslo kommune har spilt inn et forslag til endret formålsparagraf for å få frem at det er et formål å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfall. Oslo kommune, Avfall Norge, m.fl, mener også at formuleringen av 'lignende avfall fra næringslivet', som benyttes i formålsparagrafen, er en uklar definisjon. Se også omtale av dette under definisjoner Miljødirektoratets vurdering Vi er enige i at ordlyden i formålsparagrafen med fordel kan omformuleres slik Oslo kommune foreslår. Formålsbestemmelsen vil med dette også gjenspeile formålene som fremgår av rammedirektivet om avfall i større grad. Fordi landbruksplast ikke er å anse som husholdningslignende næringsavfall, vurderer vi for øvrig at det er nødvendig å endre ordlyden i formålsbestemmelsen slik at denne angir at formålet med kapitlet er "å øke materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall ", uten å innskrenke formålet til materialgjenvinning av (husholdnings)lignende avfall fra næringslivet. Dermed fjernes også formuleringen som flere av høringsinstansene mente var uklar. 12

13 3. Virkeområde 3.1. Høringsinstansenes innspill Oslo kommune foreslår en endring i 10a-2 om virkeområde slik at formuleringen 'husholdningslignende avfall' ikke benyttes. De foreslår at bestemmelsene i kapitlet skal gjelder matavfall, park- og hageavfall og plastavfall fra husholdninger og fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Både Avfall Norge og IVAR har innspill om at det er behov for en tydeliggjøring av kravet om utsorteringsgrad. IVAR stiller spørsmål om basis for å beregne utsorteringsgrad, dvs. hvilken avfallsmengde som utgjør 100 %. Disse innspillene har relevans for virkeområdet, og blir også omtalt i kapittel 5 om kommunens plikter Miljødirektoratets vurdering Første ledd i forskriftens bestemmelse om virkeområde angir at kapitlet gjelder matavfall, parkog hageavfall og plastavfall fra husholdninger og fra offentlige og private virksomheter og institusjoner som genererer husholdningslignende avfall. Videre angir andre ledd at bestemmelsene i dette kapitlet også gjelder landbruksplast. Første og andre ledd er kun en gjentakelse av kravene og pliktene slik disse allerede fremgår av 10a-4, 10a-5 og 10a-6, sammenholdt med definisjonene av husholdningsavfall og husholdningslignende avfall i forskriftens 10a-3. Etter vårt syn er denne delen av bestemmelsen om virkeområde overflødig, og vi foreslår at den fjernes. Dermed fjernes også formuleringen som Oslo kommune mente var uklar. Bestemmelsen presiserer i tredje ledd at forskriften ikke gjelder papir, kartong og trevirke. Vi vurderer at dette er en unødvendig presisering, når det ikke er inntatt noen krav eller plikter knyttet til slike materialer/avfallstyper i forskriften. Vi foreslår derfor at denne presiseringen fjernes. På bakgrunn av innspillene om beregning av utsorteringsgrad for plastavfall ser vi behov for å tydeliggjøre forskriftens virkeområde. I utredningen som ledet fram til de foreslåtte utsorteringsgradene for plast, var det flere avfallstyper som ikke inngikk i beregningsgrunnlaget for total mengde plastavfall. Dette gjelder bl.a. plastavfall i klær og tekstiler, EE-avfall, kasserte batterier, madrasser og annen skumplast, bygge- og anleggsavfall, sanitærprodukter, herunder bleier og bind, vedsekker, tauverk, presenninger, fiberduker og diverse sammensatte produkter, herunder møbler, hvor plast bare er en begrenset andel. Plikten til utsortering av plastavfall gjelder plastavfall fra husholdninger og liknende plastavfall fra virksomheter, dette innebærer viktige avgrensninger. Samtidig ser vi at denne avgrensingen ikke er fult ut dekkende sammenliknet med avgrensingene som er lagt til grunn i utredningen. Vi ser også behov for å tydeliggjøre 13

14 avgrensinger mot avfallstyper som i noen tilfeller kan være husholdningsavfall eller husholdningslignende næringsavfall, men som i utgangspunktet inngår i andre avfallsstrømmer og som håndteres gjennom andre ordninger og reguleringer. Vi foreslår derfor at det i virkeområdet framkommer at bestemmelsene i forskriften ikke gjelder følgende avfallstyper: EE-avfall som er omfattet av kapittel 1 Kasserte fritidsbåter som er omfattet av kapittel 2 Kasserte batterier som er omfattet av kapittel 3 Kasserte kjøretøy som er omfattet av kapittel 3 Kasserte dekk som er omfattet av kapittel 5 Drikkevareemballasje som inngår i panteordning Farlig avfall som er omfattet av kapittel 11 Bygge- og riveavfall Tekstilavfall Vår forståelse er at høringsinstansene heller ikke har forstått forslaget slik at disse avfallstypene er omfattet. Listen over avfallstypene, med unntak av "farlig avfall", var del av høringen av enkelte endringer som vi gjennomførte 1.oktober til 12.november. Høringsinstansene var positive og støtter listen med avfallstyper som ikke er omfattet av virkeområdet i 10a-2. Videre foreslo vi i den andre høringen å avgrense utsorteringskravet for plast ytterligere i bestemmelsene 10a-4, 10a-5 og 10a-6, slik at plikten til utsortering av plast kun gjelder plast som er egnet for materialgjenvinning. Dette er omtalt i kapitlene 6, 7 og 8. Fordi nedbrytbar plast i utgangspunktet ikke er egnet for materialgjenvinning og dermed ikke omfattes, så vi ikke lengre behov for å unnta nedbrytbar plast fra virkeområdet i forskriften, og foreslo derfor å slette unntaket for nedbrytbar plast i virkeområdet. Etter den andre høringen fikk vi en rekke innspill på presiseringen "egnet for materialgjenvinning". Se kapittel 6.3 for våre vurderinger. Vår anbefaling etter høringen er at vi endrer til formuleringen "kan materialgjenvinnes" i stedet. Vi mener fortsatt at det ikke er behov for å unnta nedbrytbar plast fra virkeområdet. 4. Definisjoner 4.1. Høringsinstansenes innspill Definisjonen av husholdningslignende avfall Regelrådet påpeker at Miljødirektoratet kunne gitt en grundigere beskrivelse av hva som menes med 'avfall som ligner husholdningsavfall'. Avfall Norge foreslår at 'husholdningslignende avfall' erstattes og heller defineres som 'næringsavfall som i art og sammensetning ligner på husholdningsavfall'. De påpeker videre at formuleringen "som oppstår hos offentlige og private virksomheter og institusjoner" da vil bli overflødig. 14

15 Oslo kommune og IVAR mener at 'husholdningslignende avfall' er en uklar definisjon og at forskriften gir et diffust grensesnitt. IVAR foreslår at alle typer mat-/hage-/plastavfall skal omfattes og at dette gjenspeiles i 10a-2,3,5. Oslo kommune mener utsortering av mat-, hage og plastavfall skal gjelde alle næringsvirksomheter, inklusiv landbruk, industri, bygg- og anlegg og tjenesteytende næringer med flere. Samfunnsbedriftene mener forskriften kan forenkles ved å slå sammen definisjonene i 10a-3 a og b, samt at kravene til sortering gjelder alt som omfattes av 'municipal waste' Definisjonen av materialgjenvinning Energigass Norge mener definisjon av biologisk behandling, slik den er utformet i høringsnotatet, bør tas inn. De mener dette er viktig fordi det gjør tydelig at materialgjenvinning omfatter produksjon av biogass. IVAR påpeker at det er uklart hva som defineres som materialgjenvinning. De mener pyrolyse også er en form for biologisk behandling som må inn i forskriften Definisjonen av landbruksplast Grønt Punkt Norge mener at definisjonen av landbruksplast må tydeliggjøres, og foreslår at produkter som er emballasje strykes fra definisjon av landbruksplast. Norges bondelag mener også det må tydeliggjøres hva som inngår i avfallsforskriften kapittel 7 og hva som inngår i nytt kapittel 10a Miljødirektoratets vurdering Definisjon av husholdningslignende avfall Flere høringsinstanser viser til definisjonen av 'municipal waste' i rammedirektivet om avfall. Innholdsmessig svarer definisjonene av husholdningsavfall og 'husholdningslignende avfall' i forskriftsforslaget til det samme avfallet som omfattes av 'municipal waste'. Miljødirektoratet ser at definisjonen av husholdningslignende avfall med fordel kan knyttes opp mot definisjonen av næringsavfall i forurensningsloven 27a. Vi anbefaler at definisjonen av husholdningslignende avfall forenkles og klargjøres noe ved å innta en henvisning til denne definisjonen. Vårt forskriftsforslag gjelder for avfall som i art og sammensetning ligner på husholdningsavfall. Vi ser at det vil være et behov for veiledning her. Tjenesteytende næringer er inkludert i forskriftsforslaget. Det næringsavfallet vi adresserer med forskriften vil hovedsakelig genereres av spise- og serveringssteder, dagligvarebransjen og andre tjenesteytende næringer, i tillegg til kantiner og kontorer hos industrivirksomheter. Produksjonsavfall fra matindustri er ikke omfattet, 15

16 men matavfallet fra kantinen knyttet til den samme virksomheten vil være omfattet. Å erstatte definisjonen av "husholdningslignende avfall" med en definisjon av "næringsavfall" vil innebære at forskriftsforslaget endres til å gjelde 'alt' næringsavfall, noe som ville vært et helt annet forslag enn det som har vært på høring. Etter vårt syn vil en slik endring være omfattende og endre hele forskriftens innretning, og medføre behov for ytterligere utredning og ny høring. Vi foreslår derfor her ingen slik utvidelse av forskriften. Vi er ikke enige i Samfunnsbedriftenes forslag til forenkling av forskriften ved å slå sammen definisjonene i 10a-3 a og b. Det er vår vurdering at dette ikke kan la seg gjøre fordi definisjonene peker på/henger sammen med ulike pliktsubjekter i forskriften Definisjonen av materialgjenvinning Definisjonen av materialgjenvinning i forskriften svarer innholdsmessig til definisjonen av materialgjenvinning i rammedirektivet om avfall. Etter rammedirektivets artikkel 11a (4) om rapportering av materialgjenvinning kan behandling av bioavfall ved kompostering og produksjon av biogass telles som materialgjenvinning, dersom behandlingen genererer kompost eller biorest som videre vil bli brukt som et gjenvunnet produkt, materiale eller substans. Det vil si at ved biogassproduksjon må en også se til disponering av bioresten, og ikke produksjonen av biogass alene. Rammedirektivet har ikke spesifiserte krav for bioavfall som går til andre behandlingsmetoder. Artikkel 3(8) i gjennomføringsrettsakt 2019/1004 om beregning og rapportering av data i samsvar med rammedirektivet om avfall handler om avfall som tilføres gjenvinningsprosesser som resulterer i både nytt materiale og energi eller materialer som skal anvendes som brensel eller fyllmasser. Ifølge denne bestemmelsen skal det for slike prosesser brukes en massebalansetilnærming for å avgjøre mengde avfall som blir materialgjenvunnet. EU-kommisjonen har satt i gang en prosess der JRC skal vurdere nye teknologier med 'multiple outputs' og gi anbefalinger til EU-kommisjonen for hvorvidt regler for massebalanse bør nedfelles i veiledning eller i lovverket. De vil blant annet se nærmere på kjemisk gjenvinning av plast, herunder pyrolyse, og pyrolyse av bioavfall. Miljødirektoratet vil følge dette arbeidet. Vi foreslår ikke å endre eller presisere definisjonen av biologisk behandling eller materialgjenvinning i forskriften på nåværende tidspunkt Definisjonen av landbruksplast Definisjonen av landbruksplast omfatter enkelte produkter som er emballasje som gjødsel- og såkornsekker, i tillegg til produkter som ikke er emballasje som rundballeplast og solfangerfolie. All emballasje er omfattet av utvidet produsentansvar regulert i avfallsforskriften kapittel 7. Vi mener at kravet til landbruksvirksomheter om utsortering både kan og bør omfatte plast- 16

17 emballasjeavfall og andre typer plastavfall, tilsvarende kravene som rettes til kommuner og andre næringsvirksomheter. Dersom avfallstyper som er emballasje fjernes fra definisjonen av landbruksplast vil dette vesentlig endre innholdet i forskriften. Vi mener at innspillene fra Grønt Punkt Norge og Norges Bondelag ikke gir grunnlag for å gjøre det. Vi viser også til at vi har foreslått enkelte presiseringer av definisjonene av emballasje og emballasjeavfall i avfallsforskriften 7-3 bokstav a og b, som var på høring samtidig med nytt kapittel 10a. Vi anbefaler at definisjonen i forslaget opprettholdes. Kravene til utsortering og materialgjenvinning i forskriften 10a-6 gjelder landbruksplast som har blitt avfall. Vi vurderer derfor at definisjonen av landbruksplast i 10a-3 bokstav f) bør erstattes med en definisjon av landbruksplastavfall, og at denne definisjonen bør knyttes opp til definisjonen av plastavfall i bokstav e). Med dette vil alle de ulike avfallstypene som kravene i forskriften retter seg mot, være definert i 10a Definisjonen av plastavfall Plastavfall er i forskriftsforslaget definert som "plastemballasje og andre kasserte plastprodukter (..)" Miljødirektoratet ser at definisjonen er noe uklar, og at den med fordel kan knyttes opp mot avfallsdefinisjonen i forurensningsloven 27. Vi anbefaler å innta en henvisning til denne definisjonen, samtidig som vi også foreslår en omformulering av ordlyden i definisjonen av plastavfall. Forslaget innebærer ingen endring av definisjonens innhold. Forslaget var del av endringene som ble hørt 1.oktober til 12. november. Høringsinstansene støttet dette endringsforslaget og det ble påpekt at det var positivt med en tydelig referanse til 27. For øvrig anbefaler vi å presisere hvilke avfallstyper som kravene i forskriften ikke gjelder i forskriftens virkeområdebestemmelse, se punkt Innspill om kildesortering og teknologier I dette kapitlet omtaler vi innspill vi har mottatt om kildesortering, ulike sorteringsteknologier og 'separat innsamling'. Som nevnt innledningsvis vil innspill direkte knyttet til konkrete definisjoner og artikler i EUs rammedirektiv om avfall kun i noen grad bli adressert her. Miljødirektoratet implementerer EUs rammedirektiv i nasjonalt regelverk også i andre prosesser, jf. tidligere nevnte oppdrag fra KLD. 17

18 5.1. Høringsinstansenes innspill Innspill om krav til separat innsamling Oslo kommune etterlyser en omtale av rammedirektivet om avfall sine bestemmelser om separat innsamling av bioavfall i artikkel 22 og artikkel 11 om separat innsamling av papir, metall, plast, glass og tekstiler. Follo Ren viser til de samme artiklene og henvisningene til unntaksbestemmelsene i artikkel 10(2) og (3). De mener at disse presiseringene fra rammedirektivet bør komme tydeligere frem i norsk forskrift og at det er nødvendig med en presisering av hvorvidt kildesortering er ensbetydende med separat innsamling. Oslo kommune foreslår en norsk definisjon av separat innsamling og at en norsk forståelse tas inn i 10a-3 og at definisjonen sees i sammenheng med forslag om endring av kap. 6 og 7 og fremtidig regulering av produsentansvar Innspill om kildesortering og teknologier Ingen av instansene har uttalt seg spesifikt om kravet om kildesortering som er foreslått for parkog hageavfall, men høringsinstansene har ulike syn på krav om kildesortering og valg av system/ teknologi for utsortering og innsamling av matavfall og plastavfall. Om sentralsortering av plastavfall Follo REN, IVAR og Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs støtter forskriftsforslagets innretning med at krav om kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering. Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs er opptatt av at kommunene skal stå fritt til å velge løsninger for innsamling og sortering av avfall. Avfallsklynge Nord mener at valg av teknisk løsning for utsortering må avgjøres på kommunenivå, men er samtidig kritiske til fritak fra kildesortering fordi de mener at kildesortering også har en indirekte effekt på forbrukernes holdninger og innsats på andre miljøområder. Avfallsklynge Nord mener at ettersorteringsanlegg i tillegg til kildesortering er en bedre løsning enn sentralsortering. Oslo kommune påpeker at Miljødirektoratet i sitt høringsnotat ikke dokumenterer at kildesortering av plast ikke kan gi en tilstrekkelig utsorteringsgrad, men samtidig legger til grunn at optiske sorteringsanlegg for kildesortert avfall blir avviklet til fordel for sentrale sorteringsanlegg. Spesielt om matavfall Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs og IVAR påpeker at forskriften bør gi en mulighet for annen utsortering av matavfall, slik det er gitt for plast. 18

19 Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs mener at separat innsamling av matavfall må være hovedprinsipp, men at kravet må kunne fravikes. Dette er begrunnet i at det er betydelige mengder matavfall igjen i restavfallet, selv etter kildesortering. Sammen med Follo Ren mener IVAR at teknologi kan bidra som et supplement til kildesortering av matavfall, og at kildesortering bør kunne erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad. IVAR hevder at sentralsortering må til som supplement for at urbane strøk skal nå 70 % utsortering. IVAR viser til pilotforsøk gjennomført blant annet på sitt anlegg, der det organiske materialet er trukket ut av restavfallet etter sentralsortering. Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs, IVAR og Follo Ren mener at en slik organisk fraksjon kan behandles og gi en kvalitet som er sammenlignbar med matavfall som er kildesortert, og er innenfor gjeldende regelverk for gjødselvareprodukter. Avfall Norge støtter kildesortering av matavfall. De mener at rene avfallsstrømmer for bioavfall er viktig for å oppnå tilfredsstillende kvalitet og en konkurransedyktig pris på sluttproduktene. De peker også på at innblanding av matavfall i annet avfall resulterer i tilgrising og redusert kvalitet på andre avfallstyper som ellers kunne vært sortert ut og materialgjenvunnet. Bondelaget løfter at kvalitet på biorest er viktig. De støtter derfor strenge krav for avfallsstrømmen fra bioavfall. Sett fra deres ståsted er det viktig at det kommer minimalt med plast inn i behandlingsanleggene, og de ønsker derfor nasjonale rammer for hvordan kommuner skal håndtere matavfall. De mener at plastposer uansett ikke vil gi god nok kvalitet og foreslår bruk av papirposer. Om optisk posesortering Avfallsklynge Nord og Oslo kommune mener det er uheldig at det i konsekvensutredningen er forutsatt at eksisterende anlegg for optisk posesortering fases ut til fordel for sentralsortering. Avfallsklynge Nord hevder at en overgang fra eksisterende tjenester til sentralsortering vil gi økte utslipp og store kostnader, og viser til utredninger for enkelte kommuner der man bl.a. har sett på behovet for et økt antall transporter og beholdere. Når det gjelder matavfall mener SeSammen at kildesortering med optisk sortering er en løsning som har gevinst for logistikk og klima, særlig i spredtbygde områder og peker på at store investeringer ikke uten videre kan skrinlegges. De mener det vil være særlig utfordrende for kommuner å nå kravene for matavfall i SeSammen mener det bør være en unntaksmulighet fra kravet til utsorteringsgrad for matavfall i 2025 for de selskapene som har kildesortering med optisk sortering og kan dokumentere en miljøeller samfunnsøkonomisk gevinst. 19

20 5.2. Miljødirektoratets vurdering Innspill om krav til separat innsamling Kravene i dette forskriftsforslaget er knyttet til utsortering av avfall, men regulerer ikke innsamlingen. Definisjonen av kildesortering er ikke det samme som rammedirektivets definisjon av separat innsamling. Med kildesortering viser vi til aktivitet på det tidspunktet avfallet oppstår og kasseres/ kastes. Innsamling er en aktivitet som skjer etter at avfallet er kassert. For plastavfall åpner forskriftsforslaget for at kildesortering kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som kildesortering. Dette innebærer at innsamling av plastavfall som del av restavfallet for videre sortering av restavfall kan benyttes for å oppfylle kravet om utsortering av plastavfall. I de kommunene som har innført sentralsortering blir plastavfall samlet inn sammen med restavfall. Dette er altså ikke separat innsamling av plastavfall. Miljødirektoratet vurderer nå implementering av EUs rammedirektiv om avfall og relevante bestemmelser om separat innsamling, herunder hvordan krav om 'separat innsamling' skal gjennomføres i norsk regelverk, og vi skal svare Klima- og miljødepartementet på et oppdrag om dette innen 15. februar Miljødirektoratet legger likevel til grunn allerede nå at en eller flere av unntaksmulighetene fra kravet om separat innsamling i artikkel 10 (3) i EUs rammedirektiv om avfall vil kunne komme til anvendelse for innsamling av plastavfall sammen med restavfall, dersom avfallet gjennomgår sentralsortering og plastavfallet sorteres ut. EU-Kommisjonens Joint Research Center (JRC) arbeider nå med en studie om separat innsamling av husholdningsavfall og liknende avfall fra næring ('municipal waste'). Studien vil løpe ut 2022 og vil vurdere harmonisering av systemer for separat innsamling. Ifølge JRC vil rollen til ulike teknologier for oppsamling, innsamling og sortering også undersøkes. Norge bidrar med faglig underlag til denne prosessen og har fremmet innspill om at sentralsortering av plastemballasje og visse andre avfallstyper i kombinasjon med kildesortering er nødvendig for å nå de ambisiøse EUmålene for materialgjenvinning av avfall, særlig i byer og andre urbane områder Innspill om kildesortering og teknologier Forskriften stiller krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene. For plastavfall åpnes det for annen sortering. Utover dette står kommunene og næringsvirksomhetene fritt til å velge løsninger. Vi ser i dag at kommuner velger svært ulike teknologiske løsninger, noe som gir ulike kostnader og ulike nivåer av materialgjenvinning. 20

Økt materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Økt materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Økt materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Forslag til nytt kapittel 10a i avfallsforskriften Christoffer Back Vestli seniorrådgiver seksjon for avfall og gjenvinning Miljødirektoratet

Detaljer

Nye krav til håndtering av plastavfall og biologisk avfall

Nye krav til håndtering av plastavfall og biologisk avfall Nye krav til håndtering av plastavfall og biologisk avfall Miljødirektoratets forslag til nytt kapittel 10a i avfallsforskriften Christoffer Back Vestli seniorrådgiver seksjon for avfall og gjenvinning

Detaljer

Forslag til forskriftsregulering av krav til utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Forslag til forskriftsregulering av krav til utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Oslo, 01.10.2018 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5010 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til forskriftsregulering

Detaljer

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 24.01.2017 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5010 Saksbehandler: Rita Vigdis Hansen Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.12.2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/6413 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Overordnete tiltak for å øke

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådens sak Byrådens sak nr.: 2/2016 Vår ref. (saksnr.): 201502865-16 Vedtaksdato: 03.03.20] 6 Arkivkode: 014 BYRÅDENS SAK NR: 2/2016 - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11510 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til fastsettelse av nytt

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensutredning. Nytt kapittel 10a i avfallsforskriften om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Høringsnotat og konsekvensutredning. Nytt kapittel 10a i avfallsforskriften om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Høringsnotat og konsekvensutredning Nytt kapittel 10a i avfallsforskriften om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Miljødirektoratet, 1. oktober 2018 Sammendrag av Miljødirektoratets

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Dato: 16.03.2017 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Håkon Jentoft Arkivkode: 14/00896-4 Org.enhet: Stab

Detaljer

Vedlegg 1: Vurdering av potensial, tiltak og virkemidler. 1. Om Kommisjonens forslag til endringer i mål og rapportering

Vedlegg 1: Vurdering av potensial, tiltak og virkemidler. 1. Om Kommisjonens forslag til endringer i mål og rapportering Vedlegg 1: Vurdering av potensial, tiltak og virkemidler Dette dokumentet er et vedlegg til Miljødirektoratets brev til Klima- og miljødepartementet om overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning

Detaljer

Melding til Stortinget om avfallspolitikken

Melding til Stortinget om avfallspolitikken Melding til Stortinget om avfallspolitikken Grønt Punkt dagen 2012 Hege Rooth Olbergsveen Melding til Stortinget om avfallspolitikken Legges fram 2012/2013 EUs rammedirektiv om avfall: nasjonal avfallsplan

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Notat. Utdypende vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall

Notat. Utdypende vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall Notat Utdypende vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall Miljødirektoratet, Februar 2017 1 Innhold 1. Om oppdraget... 4 2. Dagens håndtering av våtorganisk avfall

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene?

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Polymerdagene, 16. september 2014 Hege Rooth Olbergsveen Agenda Materialgjenvinning av plast er bra for miljøet! Prosesser i EU Norges påvirkningsarbeid

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Avfall Norge 08.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 9-8. Avfallssortering. Kravet om at minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres i ulike avfallstyper

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Disposisjon EU kommisjonens forslag (med hjelp fra Miljødirektoratet) Hva skal måles kommunalt avfall?? Hvor er vi i dag? Avfallsstrategien

Detaljer

Avfallsbransjens rolle i et lavutslippssamfunn

Avfallsbransjens rolle i et lavutslippssamfunn Avfallsbransjens rolle i et lavutslippssamfunn Hvar sier myndighetene og interesseorganisasjonene? Rudolf Meissner, IVAR IKS 28. februar 2017 Avfallsbranjens andel av nasjonale klimagassutslipp Hovedkildene:

Detaljer

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa Produsentansvarsdagen, 27.10.2017, Christoffer Back Vestli Dagens tema Nytt fra EU Forhandlinger om produsentansvar EUs plaststrategi Nytt kapittel

Detaljer

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Materialgjenvinning av byggavfall Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Foto: NASA Sirkulær økonomi 2015 Sirkulær økonomi handler om (tall for avfallsdelen): - økonomisk vekst

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet. Håkon Jentoft

Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet. Håkon Jentoft Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet Håkon Jentoft 18.03.2014 Innhold Gjennomgang av Oslos avfallssystem Gjennomgang av avfallsmengder i Oslo Oppnådde resultater Utfordringer

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

Godkjenning av Emballasjegjenvinning AS som returselskap for emballasje

Godkjenning av Emballasjegjenvinning AS som returselskap for emballasje Emballasjegjenvinning AS Postboks 6454 Etterstad 0605 Oslo Oslo, 06.09.2019 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8858 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Godkjenning av Emballasjegjenvinning

Detaljer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. desember 2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4574 Saksbehandler: Bernt Ringvold Gjennomføring av EUs direktiv

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

PRIVATE AVFALLSAKTØRER I EN SIRKULÆR ØKONOMI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri

PRIVATE AVFALLSAKTØRER I EN SIRKULÆR ØKONOMI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri PRIVATE AVFALLSAKTØRER I EN SIRKULÆR ØKONOMI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri EUs sirkulære økonomi Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til nytt

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Høringsinnspill til endring av særavgiftsforskriften for innføring av avgift på poser av plast og papir

Høringsinnspill til endring av særavgiftsforskriften for innføring av avgift på poser av plast og papir Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Oslo, 26.02.2015 Deres ref.: 14/98041 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/605 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Høringsinnspill

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 14.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400707-5 Siri Johanne Vik,

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Kildesortering i Vadsø kommune

Kildesortering i Vadsø kommune Tlf: 911 08 150 post@masternes.no www.masternes.no Masternes Gjenvinning AS Deanugeaidnu 165 9845 Tana 2018 Kildesortering i Vadsø kommune Tron Møller Natland Masternes Gjenvinning AS 16.10.2018 1 Statistikk

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

Oppsummering av høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien

Oppsummering av høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 13.10.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3203 Saksbehandler: Jon Fonnlid Larsen Oppsummering av høring av

Detaljer

Regelrådets uttalelse

Regelrådets uttalelse Utkast sendt Miljødirektoratet på forhåndsforeleggelse 20.04.18 Regelrådets uttalelse Om: Forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall Ansvarlig: Miljødirektoratet Utredningen

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Uttalelse til utredning om tilleggsregulering - forbud mot oppvarming med mineralolje i landbruksbygg og midlertidige bygg

Uttalelse til utredning om tilleggsregulering - forbud mot oppvarming med mineralolje i landbruksbygg og midlertidige bygg Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/1760 17/00097-11 29.08.2017 Uttalelse til utredning om tilleggsregulering - forbud mot oppvarming med mineralolje i

Detaljer

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen. Særavgiftsseksjonen Postboks 8122 Dep. 0032 Oslo Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet,

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Dato: 30.06.2017 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Håkon Jentoft Arkivkode: 17/02279-4 Org.enhet: Stab

Detaljer

Avfallsstatistikk Workshop

Avfallsstatistikk Workshop Sølvi Rønnekleiv Haugedal Avfallsstatistikk Workshop Workshop 4 oppgaver: 1. Hva beskriver utfordringene med dagens avfallsstatistikk 3 ord (10 min oppgave 10 min presentasjon ordsky) 2. Hva vil du betrakte

Detaljer

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling 2016 Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Program i dag Onsdag 30. november Kl 1200: Lunsj, Radisson Blu, Værnes for de som ønsker Kl

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech Morgendagens materialgjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech 28.09.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje 3 Ambisiøse mål 4 Sirkulær økonomi 1 - Handlingsplan: Dekker verdikjeden og har

Detaljer

Innspill vedr. forslag til obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall

Innspill vedr. forslag til obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall Klima og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2791 Vår ref: GG Dato: 24.01.2019 Innspill vedr. forslag til obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall Miljødirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714)

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Regelrådets uttalelse

Regelrådets uttalelse Regelrådets uttalelse Om: Forslag til endringer i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler Ansvarlig: Mattilsynet Mattilsynet 18/00098-4 31.5.2018 Maria

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Avfallssorteringsanlegget på Forus

Avfallssorteringsanlegget på Forus Avfallssorteringsanlegget på Forus Konsekvenser for regionen Rudolf Meissner Fagansvarlig renovasjon Februar 2018 Lokalisering av sorteringsanlegget i "Miljøparken" på Forus Under oppføring. I drift fra

Detaljer

Regelrådets uttalelse. Om: Forslag om endring av reaksjonshjemlene i produktkontrolloven Ansvarlig: Miljødirektoratet

Regelrådets uttalelse. Om: Forslag om endring av reaksjonshjemlene i produktkontrolloven Ansvarlig: Miljødirektoratet Regelrådets uttalelse Om: Forslag om endring av reaksjonshjemlene i produktkontrolloven Ansvarlig: Miljødirektoratet Miljødirektoratet 2019/5973 19/00122 17.07.2019 Kristin Johnsrud Uttalelse fra Regelrådet

Detaljer

og plastavfall Utredning av konsekvenser av forslag til forskrift for avfall fra husholdninger og liknende avfall fra næringslivet (2017/12503)

og plastavfall Utredning av konsekvenser av forslag til forskrift for avfall fra husholdninger og liknende avfall fra næringslivet (2017/12503) Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Utredning av konsekvenser av forslag til forskrift for avfall fra husholdninger og liknende avfall fra næringslivet (2017/12503) Prosjektrapport

Detaljer

Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall. Bernt Ringvold, Miljødirektoratet,

Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall. Bernt Ringvold, Miljødirektoratet, Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall Bernt Ringvold, Miljødirektoratet, 18.10.2017 Innhold Bakgrunn og hva som har skjedd Situasjonsbeskrivelse hvem gjør hva Utfordringer

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.03.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/159 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje 1 Beskrivelse av høringen Klima- og miljødepartementet har gitt oss i oppdrag å sende forslag om økte pantesatser

Detaljer

Design for gjenvinning. Lars Brede Johansen Utviklingssjef Grønt Punkt Norge

Design for gjenvinning. Lars Brede Johansen Utviklingssjef Grønt Punkt Norge Design for gjenvinning Lars Brede Johansen Utviklingssjef Grønt Punkt Norge lars@grontpunkt.no Den gyldne regel Svinn: Optimering vs. minimering gram CO 2 -ekv. / funksjonell enhet Kjøttdeig Energi- Utnytting

Detaljer

Mer effektive verdikjeder for matavfall Høstkonferansen Avfallsforum Møre- og Romsdal

Mer effektive verdikjeder for matavfall Høstkonferansen Avfallsforum Møre- og Romsdal Frode Syversen, daglig leder, Mepex Consult Mer effektive verdikjeder for matavfall Høstkonferansen Avfallsforum Møre- og Romsdal 30-31.10 2018 Meny 1. Hvorfor tenke på maten? 2. Fakta om matavfall 3.

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

9. november Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring av lov om elsertifikater. (andre kontrollstasjon)

9. november Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring av lov om elsertifikater. (andre kontrollstasjon) 9. november 2016 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring av lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon) 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunnen for forslaget... 3 2.1

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning

Detaljer

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex. Avfall Norge Temadag om MBT 20-05-2010 Presentasjon av MBT-prosjektet 2009 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 20.05.2010 Avfall Norge MBT 1 Presentasjon av MBT-prosjektet 1. Generell

Detaljer

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 16/00046 30.08.2016 Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Ansvarlig myndighet:

Detaljer

Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner Finansdepartementet. 15/2452 MaBo 18/

Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner Finansdepartementet. 15/2452 MaBo 18/ Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner Finansdepartementet 15/2452 MaBo 18/00042 26.04.2018 Finansdepartementet Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler

Detaljer

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/2036 16/00128 20.12.2016 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett

Forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Oslo, 04.12.2018 Høringsuttalelse fra Norske Havner og KS Bedrift Havn: Forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett Norske Havner og KS

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

HØRINGSNOTAT Saksnr. 18/1575. Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse

HØRINGSNOTAT Saksnr. 18/1575. Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse HØRINGSNOTAT 09.05.2018 Saksnr. 18/1575 Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse (forskrift av 26. mars 2010 om byggesak) Høringsfrist: 21. juni 2018 1. Innledning

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1.

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1. Byrådssak 1376 /13 Høring. Endring av forurensningsforskriften kapittel 20. Implementering av direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester i norsk rett. PEVI ESARK-03-201301526-177

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene

Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene 2018-2030 Saksbehandler: Erik Høines, Renovasjon i Grenland 1 Bakgrunn Stilt overfor nye og ambisiøse målsettinger for ombruk, sortering og

Detaljer

Regelrådets uttalelse. Om: Høringsbrev 2018 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Ansvarlig: Arbeidstilsynet

Regelrådets uttalelse. Om: Høringsbrev 2018 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Ansvarlig: Arbeidstilsynet Regelrådets uttalelse Om: Høringsbrev 2018 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Ansvarlig: Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet PB 4720 Torgarden 7468 Trondheim 17/00084 13.09.2018 Magnus Mühlbradt

Detaljer

FOU-PROSJEKT: HAR VI AVFALL I 2030?

FOU-PROSJEKT: HAR VI AVFALL I 2030? FOU-PROSJEKT: HAR VI AVFALL I 2030? HOVEDKONKLUSJONER I PROSJEKTET Kommunene spiller og kan spille en viktig nøkkelrolle i sirkulær økonomi fremover Det sitter mye nyttig kunnskap i norsk avfallsbransje

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge

Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen 2013 Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge 1 Eierskap og funksjoner 2 Disposisjon Hvilke krav skal Grønt Punkt

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3857-1 17/00174 31.10.2017 Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Ansvarlig

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Regelrådets uttalelse. Om: Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet Ansvarlig: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Regelrådets uttalelse. Om: Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet Ansvarlig: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Regelrådets uttalelse Om: Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet Ansvarlig: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Høring 4-2019

Detaljer

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER RELEVANT FOR OMBRUK OG MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL?

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER RELEVANT FOR OMBRUK OG MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL? ØKONOMISKE VIRKEMIDLER RELEVANT FOR OMBRUK OG MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL? Kristin Magnussen Menon Center for Environmental and Resource Economics Byggavfallskonferansen, Oslo, 1.2.2018 Innhold Når

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo 24.09.2013 Ingebjørg Svindland, senioringeniør i Miljødirektoratet Hva skal jeg si noe om? Hva handler forskriftsendringen

Detaljer

Regelrådets uttalelse. Om: Forslag til endringer i bokføringsforskriften Ansvarlig: Finansdepartementet

Regelrådets uttalelse. Om: Forslag til endringer i bokføringsforskriften Ansvarlig: Finansdepartementet Regelrådets uttalelse Om: Forslag til endringer i bokføringsforskriften Ansvarlig: Finansdepartementet Finansdepartementet 18/00091-10 4.7.2018 Maria Rosenberg Uttalelse Om: Forslag til endringer i bokføringsforskriften

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dato 16/4079 FMA 17/00088 22.08.2017 Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Detaljer