V E D T A K STATENS HELSEPERSONELLNEMND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V E D T A K STATENS HELSEPERSONELLNEMND"

Transkript

1 SAK NR. N2017/8856 Møte Klagesak N2017/8856 Helsepersonelloven 57. Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier - atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Stadfestet. Klageren er dømt for en seksuell handling overfor en gutt som på tidspunktet for hendelsen var 15 år. Det er lagt til grunn at handlingen var en enkeltstående hendelse. Handlingen svekker likevel tilliten til både klageren som sykepleier og til helse- og omsorgstjenesten generelt. V E D T A K I STATENS HELSEPERSONELLNEMND Klager: «klager», «født 197x» Advokat: Benny Solheim Saken gjelder: Klage på Statens helsetilsyns vedtak av 4. august 2017 om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, jf. lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 57. Vedtak: Statens helsetilsyns vedtak av 4. august 2017 stadfestes. Saksforholdet: Klageren er finsk statsborger, og fikk norsk autorisasjon som sykepleier 25. august Utdanningssted er ukjent. På tidspunktet for de hendelsene som foranlediget tilsynssaken, var klageren ansatt som virksomhetsleder for sykehjemmene i (---) kommune. Tilsynssak ble startet etter at Fylkesmannen i (---) (Fylkesmannen) 13. oktober 2016 mottok bekymringsmelding fra advokat (---) på vegne av (---) kommune (arbeidsgiveren). I brevet fremgikk det at klageren 31. mai 2016 ble tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) 200, annet ledd, første punktum, for å ha foretatt seksuell handling med et barn under 16 år. Arbeidsgiveren ble gjort kjent med tiltalen i august 2016, og klageren ble sykemeldt fra september Vedlagt var dokumentasjon fra (---) politidistrikt, sendt til (---) kommune 30. august Ifølge anmeldelsen av 15. februar 2016 fra guttens mor, (---), hadde gutten reagert sterkt på at klageren skulle komme i julebesøk til familien, og fortalt at klageren hadde kommet inn på rommet hans om natten da hun var på besøk hos familien rundt et år tidligere, i februar Klageren og guttens mor hadde samme kveld vært på

2 Saksnr N2017/ byen sammen, og klageren skulle sove over hos familien. Klageren hadde kommet inn på guttens rom om natten, lagt seg under dynen hans og befølt kjønnsorganet hans. Ifølge anmeldelsen har moren merket at gutten har endret seg det siste året, og han har blant annet sluttet med håndball, som han var aktiv med tidligere. I politiavhør 20. februar 2016 forklarte klageren at hun 1. juledag 2015 ble oppringt av samboeren til guttens mor, som fortalte at hun skulle ha gjort noe mot gutten og at hun ikke var velkommen hos dem. Klageren kan ifølge avhøret ikke huske at hun skal ha gjort noe mot gutten. Den aktuelle kvelden, 21. februar 2015, drakk klageren ca. en flaske vin før hun gikk på byen, litt øl og noen shots på byen, og litt vin da de returnerte fra byen. Klageren var da «veldig full». Hun husker at hun gikk opp på guttens rom, vekket han og snakket med han. Hun sendte ham en melding dagen etter der hun beklaget at hun vekket han. Klageren kan ikke tro at hun har gjort det gutten har forklart om, men ser heller ikke noen grunner til at han skal ha snakket usant om hendelsen. Hun ville aldri gjort noe slikt i edru tilstand. Om sitt forhold til alkohol forklarte hun at hun sjelden drikker så mye alkohol at hun blir full, og hun er sjelden ute på byen. Hun har aldri tidligere fått tilbakemeldinger om negativ oppførsel når hun har vært beruset. I politiavhør 23. februar 2016 bekreftet gutten saksforholdet som fremkom av anmeldelsen. Han forklarte at han ikke oppfattet klageren som overstadig beruset. Hun snakket greit uten å snøvle og gikk helt fint da hun kom inn på rommet hans. Hendelsen har plaget ham litt i ettertid. Han synes det som skjedde er flaut, han har følt skyld og tenkt at han burde vært i stand til å verge seg mot klagerens handlinger. I brev fra Fylkesmannen av 5. desember 2016 ble klageren anmodet om å uttale seg til saken, og hun besvarte anmodningen i brev av 22. desember 2016 til Fylkesmannen. Saken er ifølge klageren forferdelig og uendelig trist. Hun tar sterk avstand fra slike handlinger overfor barn. Hun har ikke erkjent straffeskyld i saken da hun ikke kan huske å ha foretatt en seksuell handling overfor gutten. Hun har i ettertid gått regelmessig til samtaler hos lege, psykiater og psykolog. Alta tingrett oversendte dom av 26. januar 2017 mot klageren i e-post av 7. februar 2017 til Fylkesmannen. I retten erklærte klageren seg skyldig etter tiltalen. Hun forklarte i retten at hun ikke husket hendelsen, men godtok guttens forklaring. Klageren ble dømt til samfunnsstraff i 45 timer, subsidiært fengsel i 45 dager. Fylkesmannen oversendte saken i brev av 8. februar 2017 til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon. Klageren ble i brev av 3. mars 2017 orientert om at hennes autorisasjon som sykepleier ble vurdert tilbakekalt. Klageren uttalte seg på nytt til saken i brev av 17. mars 2016 til Statens helsetilsyn. Ifølge klageren erkjente hun straffeskyld i retten selv om hun ikke husket hendelsen, da hun ikke ønsket å belaste gutten ytterligere, og hun ønsket å ta ansvar for det hun var tiltalt for å ha gjort. Klagerens autorisasjon som sykepleier ble tilbakekalt i vedtak av 4. august 2017 fra Statens helsetilsyn. Vedtaket ble påklaget i brev av 24. august 2017 fra klageren til Statens helsetilsyn, og supplerende opplysninger til klagen ble oversendt Statens helsetilsyn i brev av 18. september 2017 fra advokat Benny Solheim. Statens helsetilsyn vurderte saken igjen, og kom til at det ikke var forhold i saken som ga grunn til en endret vurdering. Saken ble i brev av 25. september 2017 oversendt Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling. Statens helsetilsyn ser alvorlig på at klageren er dømt for en seksuell handling mot en gutt under 16 år. Handlingen er svært alvorlig og et grunnleggende avvik fra forventningene til klageren som sykepleier. Statens helsetilsyn har merket seg at det dreier seg om en

3 Saksnr N2017/ engangshendelse som ikke har direkte tilknytning til klagerens virksomhet som sykepleier. Ved det erkjente forholdet har klageren imidlertid vist manglende evne til å sette grenser, og svært dårlig dømmekraft. Det er ikke tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon enn tilbakekall av klagerens autorisasjon. Klageren ber om at vedtaket av 4. august 2017 omgjøres, slik at hun får tilbake autorisasjonen som sykepleier, subsidiært at vedtaket gjøres tidsbegrenset, atter subsidiært at klageren får en begrenset autorisasjon. De formildende omstendighetene som fremkom i retten bør vektlegges i vurderingen av om vilkårene for tilbakekall er til stede. Klageren har blant annet tatt fullt ansvar for sin handling selv om hun ikke kan huske hendelsen. Klageren viser til praksis, særlig til SHPN , der avslag på søknad om autorisasjon som ambulansearbeider grunnet seksuell omgang med barn under 16 år ble omgjort. Denne saken gjelder et betydelig mildere forhold. Et vedtak om tilbakekall av klagerens autorisasjon vil være uforholdsmessig. Klageren har innsett alvoret i sin handling, og de vansker handlingen kan påføre. Hun har vært opptatt av å opptre på en måte i retten som ikke skulle påføre gutten ytterligere belastninger. Hun har også gått til psykolog etter hendelsen. Det er ingen opplysninger som tyder på at klageren har krenket pasienter eller at hun på annen måte utgjør en fare for pasientsikkerheten. Hun har de beste skussmål fra sin arbeidsgiver. Statens helsepersonellnemnds vurdering: Statens helsepersonellnemnd har vurdert om klagerens autorisasjon skal tilbakekalles fordi hun er uegnet til å utøve sitt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven 57. Nemnda legger alminnelig sannsynlighetsovervekt til grunn for bevisvurderingen. Det følger av rettspraksis og langvarig forvaltningspraksis at det er det mest sannsynlige faktum som skal legges til grunn. Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Ifølge forarbeidene bør tilsynsmyndigheten kun i helt spesielle tilfeller gripe inn overfor helsepersonell på grunnlag av atferd som ikke er knyttet til yrkesutøvelsen. Straffbare handlinger, som brudd på straffelovens sedelighetskapittel (seksuallovbrudd i gjeldende straffelov), er i forarbeidene nevnt som et av flere forhold som betraktes som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. Ot. prp. nr. 13 ( ) s Nemnda legger til grunn det saksforholdet som fremgår av rettskraftig dom av 26. januar 2017 fra Alta tingrett. Klageren har godtatt guttens forklaring og erkjent straffeskyld for handlingen. Det fremgår av dommen at klageren natt til 22. februar 2015 kom opp på soverommet hans, sa hun ville prate og ha en klem. Etter en stund la hun seg ned på sengen, og befølte hans penis to ganger på innsiden av boxershortsen. Gutten gikk deretter og la seg på et annet soverom, og observerte morgenen etter at klageren lå og sov i hans seng. Den 22. februar 2015 sendte klageren en melding til gutten: «Hei (---). Beklager så mye at jeg vekket deg i natt. Håper jeg ikke bablet alt mulig rart. Husker ikke noe av det. Huff og huff. Skjønner ikke at jeg ble så beruset». Gutten svarte: «He he går bra». Nemnda legger ut fra opplysningene til grunn at klageren utførte en seksuell handling mot et barn. Det enkelte helsepersonell representerer i tillegg til seg selv, sin profesjon. Et arbeid som sykepleier forutsetter en betydelig grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til en sykepleiers handlemåte. Det er en avgjørende forutsetning for å ivareta nødvendig tillit at sykepleieren også utenfor yrkesutøvelsen opptrer i tråd med normer for akseptert atferd. Pasienter, deres pårørende og allmennheten skal kunne være sikre på at en autorisert sykepleier opptrer på en tillitvekkende måte. Seksuelle handlinger overfor barn viser

4 Saksnr N2017/ manglende evne til å respektere grenser, manglende impulskontroll og er i tillegg misbruk av tillit. Klageren har ved handlingen vist manglende evner til å sette grenser for seg selv, og dårlig dømmekraft. Nemnda legger til grunn at handlingen var en enkeltstående hendelse. Handlingen svekker likevel tilliten i betydelig grad til både klageren som sykepleier og til helse- og omsorgstjenesten generelt. Klageren har anført at det foreligger formildende omstendigheter i saken som bør få betydning for vurderingen. Nemnda ser saken som så alvorlig at dette må tillegges liten vekt. Som sykepleier kjenner klageren til de skadevirkninger slike handlinger medfører. Det er heller ikke dokumentert for nemnda at klageren har gjennomført behandling. Nemnda påpeker at pasienter som kommer i kontakt med eller får kjennskap til at helsepersonell tidligere har hatt seksuell omgang med barn, vil kunne unnlate å benytte eller oppsøke helsetjenesten. Den allmenne tilliten til klageren er dermed svekket, selv om forholdet ikke har kommet den enkelte pasient til kunnskap. Det er de objektive forhold som er avgjørende i vurderingen. Det forhold at klageren ikke utøver klinisk virksomhet som sykepleier nå endrer ikke vurderingen. Klageren har vist til praksis, og særlig nemndas vedtak med referanse HPN , til støtte for sin sak. Nemnda mener saksforholdet ikke kan sammenlignes med aktuell sak, da nemnda blant annet vektla at kontakten mellom klageren og to gutter under seksuell lavalder var frivillig. Nemnda vil i tillegg bemerke at vedtaket er gammelt, det ble gjort for snart femten år siden på et område der det har vært en stadig økende kunnskap om skadevirkningene av seksuelle overgrep med påfølgende rettsutvikling. Klageren er, ved å ha utført en seksuell handling overfor en gutt på 15 år, uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven 57. Samlet vurdering Vilkårene for tilbakekall av klagerens autorisasjon som sykepleier er etter dette oppfylt, og det må foretas en vurdering av om autorisasjonen skal tilbakekalles. Tilbakekall av klagerens autorisasjon er ikke et uforholdsmessig inngrep i denne saken. Ved vurderingen er det hensynet til sikkerhet for pasienter, kvalitet i helsetjenesten og tillit til helsepersonell og helsetjeneste som er sentralt, jf. helsepersonelloven 1. Det er ikke anledning til å gi et tidsbegrenset autorisasjonstap etter helsepersonelloven. Det forholdet klageren er dømt for medfører at det kun er en begrenset autorisasjon som er aktuelt for henne, jf. helsepersonelloven 20 a. femte ledd. En begrenset autorisasjon vil ikke være tilstrekkelig på nåværende tidspunkt. Klagen har ikke ført frem, og det påklagede vedtaket stadfestes. Bergen, Rune Bård Hansen Inger Bonnie Gjerde Siv Hallgren Trond Egil Hansen Øystein Kilander Ingunn Skre Eva Opshaug

5 Saksnr N2017/ Vedtaket er godkjent elektronisk

Den 16. juni 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i. Saksnummer: 14/335

Den 16. juni 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i. Saksnummer: 14/335 Den 16. juni 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i Saksnummer: 14/335 Klager: Født 1979 Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 2. september 2014 om advarsel til lege, jf. lov av 2.

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2015-04-08 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 14/239. Parter Forfatter Tilbakekall av autorisasjon

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-03-05 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 13/292 Parter Klager: Født 1951. Forfatter Begrensning

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: 5. april 2016 Saksnummer: 15/298 Klager: født 1956 Advokat: Per Ove Sørholt Saken gjelder: Klage på Statens helsetilsyns vedtak av 22. september 2015 om advarsel

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-10-22 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Tilbakekall av autorisasjon som fysioterapeut - grove pliktbrudd, uforsvarlig

Detaljer

V E D T A K STATENS HELSEPERSONELLNEMND

V E D T A K STATENS HELSEPERSONELLNEMND SAK NR. N2016/10954 Møte 01.03.2017 V E D T A K I STATENS HELSEPERSONELLNEMND Klager: klager født 1951. Advokat: Saken gjelder: Øyvind Kraft Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 15. januar 2016 om

Detaljer

Den 9. desember 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i. Saksnummer: 15/145

Den 9. desember 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i. Saksnummer: 15/145 Den 9. desember 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i Saksnummer: 15/145 Klager: født 1990 Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 27. april 2015 om tilbakekall av studentlisens som

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-06-18 Doknr/publisert Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Stikkord Ny autorisasjon som lege - skikkethet. Stadfestet. Helsepersonelloven 62. Sammendrag

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2013-164

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2013-164 Statens helsepersonellnemnd - Helsepersonelloven 57. Tilbakekall av autorisasjon som lege atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Stadfestet. Klageren var dømt for flere tilfeller av utuktig atferd, handling

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd Statens helsepersonellnemnd Den 29. september 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i Saksnummer: 15/74 Klager: Per Thorvald Slaastuen, født 3. desember 1952 Saken gjelder: Klage på Statens helsetilsyns

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-04-02 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 14/43 Parter Forfatter Tilbakekall av autorisasjon

Detaljer

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf)

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf) Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014 (Nyhet fra Statens helsetilsyn 3.2.2015 også publisert som pdf) Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014,

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2013-04-24 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 13/21. Parter Klager: Født 1963. Forfatter Suspensjon

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 28.08.2013 Saksnummer: 13/109 Klager: Født 1963 Advokat: Knut Rognlien Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 26. april 2013 om suspensjon av autorisasjon

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Nordisk tilsynskonferanse Island

Nordisk tilsynskonferanse Island Nordisk tilsynskonferanse Island 27. til 29. september 2017 Helsepersonell som misbruker rusmidler mandag 16. oktober 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsepersonelloven Regulerer helsepersonells

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2015-04-08 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 14/250. Parter Forfatter Tilbakekall av autorisasjon

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2012-8

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2012-8 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2012-04-25 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Begrensning av autorisasjon som sykepleier. uforsvarlig virksomhet. Stadfestet.

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 19.04.2005 SAKSNUMMER: 05/00014 KLAGER: A SAKEN GJELDER: Klage over advarsel for unødvendig ressursbruk, helsepersonelloven 6 jf 56. SAKENS BAKGRUNN: Klageren er privatpraktiserende

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: 1. mars 2016 Saksnummer: 15/148 Klager: Født 1966 Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 15. april 2015 om tilbakekall av autorisasjon som lege,

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 25.09.2013 Saksnummer: 13/71 Klager: Født 1938. Advokat: Lars Christiansen, advokatfirma Hjort. Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 8. januar

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Tilsyn og tillit to sider av samme sak - individuell tillit forutsetter institusjonell mistillit

Tilsyn og tillit to sider av samme sak - individuell tillit forutsetter institusjonell mistillit Quality Hotell Leangkollen, 24. november. Tilsyn og tillit to sider av samme sak - individuell tillit forutsetter institusjonell mistillit Direktør Jan Fredrik Andresen Statens helsetilsyn Agoraseminaret

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 29.03.2011 Saksnummer: 10/132 Klager: A, født 194x. Saken gjelder: Klage over avslag på søknad om begrenset autorisasjon som lege etter tidligere tilbakekall, jf.

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-03-05 Doknr/publisert Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Stikkord Ny autorisasjon som sykepleier - skikkethet. Stadfestet. Helsepersonelloven 62. Sammendrag

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no Internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-2/2017 Erstatter

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-12-03 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 14/301. Parter Forfatter Suspensjon av autorisasjoner

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2013-05-22 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 13/23. Parter Forfatter Tilbakekall av autorisasjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 23.11.2010 Saksnummer: 10/65 Klager: A Saken gjelder: Klage på vedtak om tilbakekall av autorisasjon som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven 57. Sakens bakgrunn:

Detaljer

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF:/ OUR REF: DATO:/ DATE:

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF:/ OUR REF: DATO:/ DATE: HELSETILSVnET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene 7 Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. 13 jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 _I DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF:/ OUR REF: DATO:/ DATE:

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 27.09.2011 Saksnummer: 11/37 Klager: A, født 195X. Advokat: Endre Refsdal Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av18. november 2010 om advarsel til

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-290

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-290 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2015-05-13 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Advarsel til hjelpepleier - brudd på plikten til faglig forsvarlig virksomhet

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 15.12.2008 Saksnummer: 08/142 Klager: A, født 196x. Saken gjelder: Klage over vedtak om advarsel til lege, jf. helsepersonelloven 56. Sakens bakgrunn: Klageren ble

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2013-16

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2013-16 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2013-06-19 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Advarsel til lege - uforsvarlig virksomhet, grov mangel på faglig innsikt

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Rusmidler og farer på fest

Rusmidler og farer på fest Ragnhild kom inn på kontoret. Hun holdt hardt i vesken og så hele tiden ut av vinduet. Pasient Jeg lurer på om jeg har blitt voldtatt. Lege Hva er bakgrunnen for at du lurer på dette? Pasient Dette er

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Saksnummer: 15/350 Klager: født 1939 Advokat: Georg Kvande Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 26. juni 2015 om advarsel til lege, jf. lov av 2.

Detaljer

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015 Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015 Det var 145 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2015, noe som er 23 flere autorisasjonstap enn året

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 2018 TILSYN Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Ketil Kongelstad ass. fylkeslege FmOA fmoakko@fylkesmannen.no Tema Fylkeslegens arbeid og vurdering av faglig forsvarlighet i tjenestene;

Detaljer

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF:/ OUR REF: DATO:/ DATE:

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF:/ OUR REF: DATO:/ DATE: HELSETILSVnET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene 7 Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. 13 jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 _I DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF:/ OUR REF: DATO:/ DATE:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/311), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Erik Keiserud)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/311), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Erik Keiserud) NORGES HØYESTERETT Den 2. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00943-A, (sak nr. 2010/311), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (statsadvokat

Detaljer

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten Byrådssak 435/15 Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten AGES ESARK-03-201500090-166 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/2036), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/2036), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2018 avsa Høyesterett dom i HR-2018-568-A, (sak nr. 2017/2036), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat Halvard

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: 1. mars 2016 Saksnummer: 15/203 Klager: født 1968 Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 18. mai 2015 om advarsel til lege, jf. lov av 2. juli

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 24.04.2003 SAKSNUMMER: 02/00176 KLAGER:, født, SAKEN GJELDER: Klage over avslag på søknad om autorisasjon som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven 48 andre ledd bokstav

Detaljer

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v.

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200700960/KJJ Vår ref.: 07/1212 Dato: 23.5.2007 Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og

Detaljer

1. HR-2007-02162-A Endresen:

1. HR-2007-02162-A Endresen: 1. HR-2007-02162-A INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2007-12-21 PUBLISERT: HR-2007-02162-A STIKKORD: Tilbakekall av autorisasjon som lege. Helsepersonelloven 57. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmål

Detaljer

Tilsyn med helsetjenester

Tilsyn med helsetjenester Tilsyn med helsetjenester Radisson Blu Lillehammer hotell, 13. februar 2010 Svein Eggen Sentrale helsemyndigheter Helse- og omsorgsdepartementet Helsetilsynet Sosial- og helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

SALTEN TINGRETT. Den 11. oktober 2007 kl ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. dommerfullmektig Kristian Jarland

SALTEN TINGRETT. Den 11. oktober 2007 kl ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. dommerfullmektig Kristian Jarland SALTEN TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 11. oktober 2007 kl. 1200 ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Rettsvitne: Saken gjelder: 07-142507ENE-SALT dommerfullmektig

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 24.8.2010 Saksnummer: 10/119 Klager: A Saken gjelder: Klage på vedtak om advarsel til omsorgsarbeider, jf. helsepersonelloven 56. Sakens bakgrunn: Tilsynssak ble opprettet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

FEL! OKÄNT NAMN PÅ DOKUMENTEGENSKAP.

FEL! OKÄNT NAMN PÅ DOKUMENTEGENSKAP. FEL! OKÄNT NAMN PÅ DOKUMENTEGENSKAP. -----DOM --- --- Avsagt: 07.11.2005 Saksnr.: Dommere: 05-012271AST-BORG/01 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Karin Stang Peter L. Bernhardt Anne-Mette Dyrnes Påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/94), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/94), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00776-A, (sak nr. 2010/94), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, FEBRUAR 2008

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, FEBRUAR 2008 VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, FEBRUAR 2008 SAKSNUMMER: 07/133 KLAGER: A, født 195x. SAKEN GJELDER: Klage over vedtak om advarsel til psykolog, jf. helsepersonelloven 56. SAKENS BAKGRUNN: Tilsynssak

Detaljer

Klager på helsepersonells oppførsel

Klager på helsepersonells oppførsel Klager på helsepersonells oppførsel Statens helsetilsyn behandler en rekke saker der det klages over at helsepersonell har vist atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, og der det ikke er gitt omsorgsfull

Detaljer

HELSETILSYNET INFORMERER

HELSETILSYNET INFORMERER HELSETILSYNET INFORMERER TILSYNSINFO NR. 4_2005 DESEMBER 2005_13.ÅRGANG tilsyn med sosial og helse TILSYNSINFO er lagt ut på www.helsetilsynet.no. Man kan her tegne et abonnement og få TILSYNSINFO fritt

Detaljer

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene?

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Sesjon B-2 Helsepersonell på tvers Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Bjørn Jamtli Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-150

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-150 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-12-03 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Advarsel til lege - manglende oppfølging, uforsvarlig behandling og brudd

Detaljer

Høringssvar til NOU 2017:15 Forslag til ny revisorlov Advokatfirmaet Strandenæs AS

Høringssvar til NOU 2017:15 Forslag til ny revisorlov Advokatfirmaet Strandenæs AS Finansdepartementet Oslo, 03.12.2017 Vår ref: 4011/AM Deres referanse: 17/3532 FMA PF Høringssvar til NOU 2017:15 Forslag til ny revisorlov Advokatfirmaet Strandenæs AS 1. Innledning Advokatfirmaet Strandenæs

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2013-06-19 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 13/6. Parter Klager: Født 1973. Forfatter Omgjøring

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: Saksnummer: Klager: Saken gjelder: 1. mars 2016 15/168 født 1986 Klage over Statens autorisasjonskontor for helsepersonells vedtak av 12. mars 2015 om avslag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2018 avsa Høyesterett dom i HR-2018-647-A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 23.3.2010 Saksnummer: 09/160 Klager: A Saken gjelder: Klage over vedtak om advarsel til lege, jf helsepersonelloven 56. Sakens bakgrunn: Klageren er allmennlege og

Detaljer

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Lov om universiteter og høyskoler 4-8, 4-9 og 4-10 Lov om helsepersonell

Detaljer

Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten organisering og metoder. ass. fylkeslege Eli Løkken

Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten organisering og metoder. ass. fylkeslege Eli Løkken Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten organisering og metoder ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Hvorfor Hvem Hvorfor Hvordan What s in it for you? Når fylkesmannen kommer på tilsyn Når noe er skjedd

Detaljer

Den 22. mai 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Webster, Falch og Bergh i

Den 22. mai 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Webster, Falch og Bergh i Den 22. mai 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Webster, Falch og Bergh i, straffesak, anke over dom: A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten truffet slik B E S L U T N

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01298-A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) Olsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) Olsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

mister autorisasjon Også vernepleiere

mister autorisasjon Også vernepleiere Anine Terland er vernepleier med hovedfag i helsefag og master i helseadministrasjon og ledelse. Hun har mange års erfaring med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00104-A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat

Detaljer

Tre tema: Rettighetsklager. Klagerett og tilsyn. Hendelsesbasert til tilsyn- klage på noe som har skjedd Annen tilsynsaktivitet

Tre tema: Rettighetsklager. Klagerett og tilsyn. Hendelsesbasert til tilsyn- klage på noe som har skjedd Annen tilsynsaktivitet Tre tema: Rettighetsklager Klagerett og tilsyn Hendelsesbasert til tilsyn- klage på noe som har skjedd Annen tilsynsaktivitet Klager etter pasient- og brukerrettighetsloven Klagene kan deles i to: Rettighetsklager:

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 2011

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 2011 VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 2011 Saksnummer: 10/126 Klager: A Saken gjelder: Klage over vedtak om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, jf. lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

Detaljer

Helsetilsynets arbeid og vurdering av faglig forsvarlighet i tjenestene

Helsetilsynets arbeid og vurdering av faglig forsvarlighet i tjenestene Helsetilsynets arbeid og vurdering av faglig forsvarlighet i tjenestene Administrative reaksjoner Kommuneoverlegens rolle v/trude Bakke, seniorrådgiver Primærmedisinsk uke 2018 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Engeness v/advokatfullmektig Christina Schie Helseth) B E S L U T N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Engeness v/advokatfullmektig Christina Schie Helseth) B E S L U T N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. mai 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Bull og Høgetveit Berg i HR-2018-885-U, (sak nr. 18-048509STR-HRET), A (advokat Tor Engeness v/advokatfullmektig

Detaljer

Legen og Askeladden vs. tilsynsmyndigheten og trollet

Legen og Askeladden vs. tilsynsmyndigheten og trollet Legen og Askeladden vs. tilsynsmyndigheten og trollet Årssamling for avdelingsrådgivere og støttekolleger 17. januar 2019 Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde kommune Det er lunsj og du sjekker posthylla.

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/570), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/570), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01086-A, (sak nr. 2008/570), straffesak, anke over dom, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 14. november 2018 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 14. november 2018 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 14. november 2018 truffet vedtak i Sak nr: 18-016 (arkivnr: 18/267) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Bjørn Eirik

Detaljer

Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker Nordisk tilsynskonferanse Tromsø 26. mai 2011

Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker Nordisk tilsynskonferanse Tromsø 26. mai 2011 Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker Nordisk tilsynskonferanse Tromsø 26. mai 2011 Konstituert fylkeslege Ragnar Hermstad, Helsetilsynet / Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 1 Helsetilsynets oppgave

Detaljer

HALDEN TINGRETT DOM. Avsagt: MED-HALD. Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. mot. [Tiltalte]

HALDEN TINGRETT DOM. Avsagt: MED-HALD. Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. mot. [Tiltalte] HALDEN TINGRETT DOM Avsagt: 25.06.2012 Saksnr: 12-073764MED-HALD Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre Meddommere: Meddommere: Steinar Stiansen Lene Harboe Mjølnerød Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 27.09.2011 Saksnummer: 11/35 Klager: A, født 196x. Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 18. november 2010 om advarsel til psykolog jf. lov av 9.

Detaljer

Saksbehandling ved hendelsesbaserte tilsynssaker

Saksbehandling ved hendelsesbaserte tilsynssaker Saksbehandling ved hendelsesbaserte tilsynssaker Mats Foshaug Assisterende fylkeslege Grunnkurs D - Samfunnsmedisin Formålet med tilsyn Identifisere uønskede hendelser og bidra til å stanse pågående uforsvarlig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Tema i juridisk time: Er det bestemmelser eller særskilte meldeordninger/ Meldeplikt når det gjelder vold i nære relasjoner? Foto: Marit Vestad Fylkesmannen i Møre og 1 Sitat fra

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

Forsvarlighet i helselovgivningen

Forsvarlighet i helselovgivningen Forsvarlighet i helselovgivningen Tillitsvalgtkurs trinn II 1. februar 2012 Lars Duvaland Fagsjef/ advokat Side 2 1 Hovedtema Lovgivning som virkemiddel Hvordan helsetjenesten er regulert Individansvar

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 q Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Innklaget Dato:

Innklaget Dato: Norsk psykologforening, Fagetisk råd Postboks 419 Sentrum N-0103 OSLO Klager Innklaget Dato: 31.10.17 VEDR.: FAGETISK KLAGESAK 41/16K Saken ble behandlet av rådets faste medlemmer: Maria L. Norheim, Jørgen

Detaljer

Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Risiko knyttet til utøvelse av medisin. Gorm Are Grammeltvedt

Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Risiko knyttet til utøvelse av medisin. Gorm Are Grammeltvedt Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger Tillitsvalgtkurs modul II 21. Mars 2014 Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar -reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt

Detaljer