Bachelor barnehagelærerutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelor barnehagelærerutdanning"

Transkript

1 Studieplan Bachelor barnehagelærerutdanning Beskrivelse av studiet Struktur og innhold Barnehagelærerutdanningens struktur og organisering skal bidra til å oppfylle de mål som er uttrykt ovenfor. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng, og går over tre år på heltid. Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave. Alle kunnskapsområdene skal være profesjonsrettede og integrere relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Praksisopplæring inngår i alle kunnskapsområdene i utdanninga samt i fordypningen. Studiet er campusbasert. Ekstern undervisning (undervisning utenfor campus) brukes i flere kunnskapsområder, jfr. emneplanene for det enkelte kunnskapsområde. I 1. studieår vil én av samlingsukene knytta til NHB og STM ligge utenfor Bodø. I forsterkninger og i 3. studieår vil undervisningen bli koordinert med Bachelor barnehagelærerutdanning (samlingsbasert). Mellom undervisningsøktene skal studentene gjennomføre gruppearbeid, individuelt arbeid og veiledning. Studiet forutsetter at studentene på årsbasis bruker omlag 40 arbeidstimer pr uke. Studentene deles i arbeidsgrupper/basisgrupper. Hensikten med gruppene er at de skal være et forum der studentene kan utvikle pedagogisk refleksjon. Deltakelse i arbeidsgruppene/ basisgruppene er obligatorisk. Gruppene skal føre logg over sitt arbeid. Studentenes selvstudium og egeninnsats er bærende gjennom hele studiet. Pedagogikkfaget er sentralt og sammenbindende fag som inngår i alle kunnskapsområdene, og har et særlig ansvar for progresjon i og profesjonsinnretting av utdanningen. Faget skal i tillegg til å bidra til å utvikle den enkelte student faglig og personlig, bidra sterkt til å binde sammen de ulike delene av utdanningen. Praksisopplæringen er veiledet og inngår som en integrert del i alle kunnskapsområder og fordypning. I praksis skal studentene bli kjent med de utfordringene og kravene som blir stilt til en barnehagelærer. De skal få erfaring i å samhandle med barn og grupper av barn i ulik alder og med ulike forutsetninger. De skal få kunnskap om og erfaring med å være leder for barn og voksne og bearbeide sine erfaringer. Den har et omfang på 100 dager. 95 dager skal gjennomføres i barnehage og 5 dager skal brukes i profesjonspraksis med fokus på overgangen barnehage/skole. 35 dager legges til første studieår, 40 dager til andre studieår og 25 dager til det siste studieåret. Det vil være progresjon i praksisopplæringen. Nærmere beskrivelse av innhold, progresjon og vurdering av praksisopplæringen finnes i Plan for profesjonspraksis og i de enkelte emneplanene. Praksisopplæring første år skal være bestått før studenten får gå ut i praksis 2. år. Studenten kan velge mellom to eller flere forsterkninger våren Forsterkning STM, eller forsterkning NHB. Studentene velger forsterkning ved starten av 3. semester, høst Ved konkurranse om plassene vil karaktergrunnlaget fra 1. år på det aktuelle kunnskapsområdet være avgjørende for hvem som får plass på valgt forsterkning. De må ha bestått grunnemnet for å velge fordypningen i det. Fordypningsenheten omfatter 30 studiepoeng og går over 5. Semester. Studentene kan innenfor visse rammer velge mellom fordypning i Mangfold og mestring, Småbarnspedagogikk eller Utefag. Disse vil bli kunngjort særskilt i 4. semester og i tilknytning til dette vil fagvalg gjøres. I tredje studieår skal studentene skrive bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i kunnskapsområdene eller i fordypningen. Det vil også være mulighet for utveksling og internasjonalt samarbeid enten som et semester eller deler av praksisopplæringen kan tas i utlandet. Arbeidsformer Det i hvert av studieårene lagt opp til prosjektarbeider og seminarer. Prosjektarbeidene og seminarene som inngår på de ulike årstrinn er obligatoriske og må være bestått for at studiet skal godkjennes. Det vil videre bli lagt opp til gruppearbeider og studentforelesninger. Deltakelse er obligatorisk og studentene må være forberedt og aktive med egne innlegg og respons til de øvrige studentenes arbeider. Obligatoriske aktiviteter vil fremkomme nærmere av emneplanene. Veiledningen knyttet til fagundervisninga og den profesjonsfaglige veiledningen sees i sammenheng, og sikres gjennom samarbeid mellom faglærere og øvingslærere. Øvingslærerne har et hovedansvar for den profesjonsfaglige veiledningen. Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk Norsk Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Studiested Side 1 av 38

2 Bodø Oppbygging/emner Åpne alle 1. studieår Høst 2017 Emnekode Emnenavn Studiepoeng KKK100L Kunst, kultur og kreativitet 20 SP NHB100L Natur, helse og bevegelse (1/2) Fullføres vår 2018 Vår 2018 Emnekode Emnenavn Studiepoeng NHB100L Natur, helse og bevegelse (2/2) 20 SP STM100L Språk, tekst og matematikk 20 SP 2. studieår Høst 2018 Emnekode Emnenavn Studiepoeng BUL100L Barns utvikling, lek og læring 25 SP SRL100L Samfunn, religion, livssyn og etikk (1/2) Fullføres vår 2019 Vår 2019 Emnekode Emnenavn Studiepoeng SRL100L Samfunn, religion, livssyn og etikk (2/2) 20 SP Forsterkingsemner (klikk for å velge) 3. studieår Høst 2019 Emnekode Emnenavn Studiepoeng Fordyping (klikk for å velge) Vår 2020 Emnekode Emnenavn Studiepoeng LSU200L Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 SP BO200L Bacheloroppgave Barnehagelærerutdanning 15 SP Side 2 av 38

3 Samlinger Praksisperiode for 2.års studenter ved studiested Bodø : Høst 2018 Praksis uke: Vår 2019 Praksis uke: 5-6 og Læringsutbytte Kunnskap: Kandidaten har kunnskap om lek, forstår og kan delta i barns lek og kan legge ril rette for lek har kunnskap om barnehagens egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, og om didaktisk planlegging og sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte barnas forutsetninger i de enkelte fagområdene har bred kunnskap om barns utvikling, læring og danning, om moderne barndom og barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn, likestilling og identitetsarbeid i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold har kunnskap om lovgrunnlag, herunder barnehagens formål, verdigrunnlag, rammeplan og barns ulike rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap på fagområdet Ferdigheter: Kandidaten kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til selvstendig og i samarbeid med andre lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring og utvikling, og til å begrunne sine valg kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsprosesser, og kan skape godt miljø og gode relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen kan vurdere, stimulere og støtte alle barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsprosesser for barn og medarbeidere kan bruke sin faglighet i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og andre relevante instanser kan identifisere særskilte behov hos alle barn, og på bakgrunn av faglige vurderinger iverksette tiltak raskt kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling Generell kompetanse: Kandidaten behersker profesjonsetiske perspektiver, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale perspektiver og urbefolkningens- ogflerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver, i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap mestrer norsk språk, både muntlig og skriftlig på bokmål og nynorsk på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng, og kan delta i faglige diskusjoner innen utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre har endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens utfordringer i barnehagen Opptakskrav Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Yrkesmuligheter Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administrativ ledelse, drift av barnehager og SFO. Videre utdanning Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike mastergradstudier. Side 3 av 38

4 Utenlandsopphold Det åpnes for å ta 30 studiepoeng fordypning og/eller praksis i utlandet. Praksis, kan tilrettelegges i Norden, andre land i Europa og også andre verdensdeler. Kostnader Utover semesteravgift og pensumlitteratur: Se kostnader forbundet med hvert enkelt emne. Realkompetanse Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler. Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer Eksamen og vurderingsformer Det benyttes ulike former for vurdering i studiet (se emnebeskrivelse for hvert emne/ kunnskapsområde). Eksamen kan være skriftlig skoleeksamen, mappevurdering, hjemmeeksamen, netteksamen, muntlig eksamen eller praktisk eksamen. Obligatorisk arbeid som må være godkjent, krav om deltaking i undervisning, godkjent praksis og annet er formulert som "obligatorisk arbeid" den enkelte emnebeskrivelse. Avsluttende eksamen Det vil være avsluttende eksamener knyttet til de ulike kunnskapsområdene/emnene, samt bacheloroppgave 3. år. For å få avsluttende vurdering må studenten ha utført og fått godkjent det arbeidet og de prøvene som studieplan og emneplan fastsetter. Det skal være obligatorisk studiedeltakelse til de deler av studiet som studenten ikke kan, eller det er vanskelig, å tilegne seg gjennom selvstudium, og for de deler som har særlig relevans for praksis. I planene for de enkelte kunnskapsområdene/emne vil det framgå hvilke kurs, emner, oppgaver, arbeid, øvelser, praksisperioder og lignende som krever obligatorisk studiedeltaking. For øvrig beskriver den enkelte emneplan detaljert hvordan vurdering skjer i de fag som inngår i studiet. Det gis karakter A-F i samtlige fag, slik det fremgår av den enkelte emneplan. Det gis bestått/ikke bestått i praksis. Vurderingen skal ta utgangspunkt i læringsutbytteformuleringene i kunnskapsområdene. Studenten må dokumentere evne til å planlegge, gjennomføre og reflektere over arbeid med barn og barnegrupper og vise faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk og endrings- og utviklingskompetanse. Praksis vurderes helhetlig ved slutten av hvert studieår. Om en student får Ikke bestått i praksis, kan studenten ta opp igjen praksisperioden 1 engang, jf. eksamensreglementet ved Universitetet. I Barnehagelærerutdanningen stilles det krav om faglig progresjon. Fagene bygger gjensidig på hverandre og det stilles større krav til faglig og didaktisk refleksjon gjennom studiet og i forhold til refleksjon i praksis. For å sikre kvaliteten i profesjonsutdanningen kreves det, i Forskrift om eksamen ved Nord universitet, med hjemmel i 3 Adgang til eksamen, punkt 3 og 5 at studenten har bestått alle fag i første studieår for å få starte opp høstsemesteret i tredje studieår. I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning ledd står følgende: "Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse-eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske eller psykiske helse, rettigheter og sikkerhet er ikke skikket for yrket." Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering". Side 4 av 38

5 Programevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser Studieplanen for barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet er utarbeidet på grunnlag av: Nasjonal forskrift om Rammeplan for barnehagelærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-2 annet ledd. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-2 annet ledd. Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Side 5 av 38

6 Emnebeskrivelser (13) Kunst, kultur og kreativitet KKK100L Eventuelt kjøp av gitar, ellers ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET KKK100L Studiepoeng 20,0 Nivå Type emne Undervisningssemeste r Lavere nivå Obligatorisk Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet 1. studieår Bodø Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Janne Vik Lossius Emneansvarlig Universitetslektor Undervisningsspråk Søknadsfrist Beskrivelse av emnet Kunnskapsområdet vektlegger den estetiske dimensjonen hvor utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt. En annen viktig side ved denne kompetansen er at studenten skal kunne bruke digitale medier på en kreativ og reflektert måte. Studenten skal kunne tilrettelegge, gjennomføre og evaluere et mangfold av kunst og kulturuttrykk for barn. Utdanningen skal gjøre studenten i stand til å gi barn opplevelse som inspirerer til lek, læring og danning. Utvikling av studentens evne til å reflektere over kjønn og likestillingsperspektivet står også sentralt, samt evne til å formidle kulturelle tradisjoner, herunder urfolkstradisjoner. Kjernen i kunnskapsområdet er grunnleggende for lek, omsorg, læring og danning. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, forming og pedagogikk. Kostnader Eventuelt kjøp av gitar, ellers ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Side 6 av 38

7 Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskaper. ha kunnskap om grunnleggende visuelle, dramatiske og musikalske elementer og hvordan de bidrar til å gi barn ulike opplevelse og uttrykksformer ha kunnskap om barns musikalitet, musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid innen digital og to- og tredimensjonale former og uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatiske lek og utvikling ha kunnskap om barnehagelærerens rolle og betydning i barns undring, utforskning, skaperglede og lek ha kunnskap om ulike kulturer, det flerkulturelle perspektivet, lokal, nasjonal og internasjonalt, og barns egne kulturuttrykk ha kunnskap om de estetiske fagenes betydning; tidlig i livet og for samfunnet. Ferdigheter: ha ferdigheter i de estetiske fagene, slik at de som barnehagelærere kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn kunne strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetisk opplevelse, undring, utforskning, skaperglede og lek kunne legge til rette for kunst- og kulturopplevelse som fremmer barns undring og skaperglede ha ferdigheter til å stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse kunne anvende og bruke ulike redskaper, teknikker og materialer fra forkjellige håndverkstradisjoner, deriblant samiske, og utforske disse i samspill med barn. Generell kompetanse: se barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarena ha en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns ulike estetiske uttrykksformer som kan bidrar til å gi barn forståelse for hverandres ulike kulturelle bakgrunn forstå barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk kjenne betydningen av og kunne stimulere til barns skaperglede og mestringsfølelse ha evne til å være i skapende prosesser og ivareta kjønn og det flerkulturelle perspektivet i skapende aktiviteter forstå utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen. Forkunnskapskrav Nei. Emnet krever opptak på studieprogram bachelor barnehagelærer. Undervisningsform Undervisingen gis integrert med praktiske og teoretiske innslag hvor det kreves obligatorisk og aktiv deltakelse. Individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Det legges hovedvekt på undervisning der studentene er aktive i ett fellesskap. Det vil derfor inngå undervisning som er obligatorisk. Dette vil framkomme av semesterplanene. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Praksis Praksis i kunst, kultur og kreativitet omfatter 20 dager, hvorav 5 dager er satt til natur, helse og bevegelse (NHB). Vurderingsordning Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F Praktisk oppgave - Tverrfaglig gruppeoppgave: «Våre røtter», teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Praktisk oppgave - Tverrfaglig gruppeoppgave: «Det ordløse», teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Praksis, 15 dager, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Obligatorisk deltakelse - 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent. Hjemmeeksamen, 3 dager, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Praktisk oppgave, 3 dager, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Side 7 av 38

8 Overlappende emner KKK100SLv1 Kunst, kultur og kreativitet - 20 studiepoeng. KKK110Lv1 Kunst, kultur og kreativitet - 20 studiepoeng. Pensumlitteratur Andersen, J. (2001): Det gjemmer seg i blyanten, Pedagogisk forum. Bae, B. (2011): Kraften i lekende samspill. I: Bae, B. (red.): Medvirkning i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget S (20 s.) Bakke, Jensen & Sæbø (2017): Kunst, kultur, kreativitet, Fagbokforlaget. Eilertsen,Mona Mentzoni: Kompendium i keramikk, Leire for liten, leire for stor. Bodø: Trykkeriet ved UiN Gjervan, M m.fl (2012): Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagenoslo: Cappelen Akademisk forlag (25s) Jensen, Mia (2013): Estetiske læreprosesser i skole, kulturskole og barnehage, Akademika forlag. Nordland, E (1997): Gruppen som redskap for læring. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kapittel 5 og 6 (20s) Olofsson, B Knutsdotter (1997): De små mesterne Oslo: Pedagogisk Forum (50 s) Pramling Samuelsson, I/Asplund Carlsson, M.(2009) Det lekende, lærende barnet: i en utviklingspedagogisk teori (50s) ISBN Rønning, G.S. (2013):Rammeplan i barnehagen. Hva så? Oslo: Cappelen Damm akademisk (30s) Stehouwer, Gulle (1998): Musikk mellom liten og stor. Musikkaktiviteter for barn 0-6år og foreldre. Hvorfor og hvordan? Norsk Musikkforlag. Storjord, M. H. (2009) Barnehagebarns liv i en samisk kontekst : en arena for kulturell meningsskaping 100 s Dokumentet er en artikkel/bokkapittel i Barn - (bind-/heftenr. 27(2009)nr. 1, (15s) Søbstad, F (2006):Glede og humor i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk forlag (15s)ISBN / Sæbø, Aud Berggraf (2010): Drama i barnehagen, Universitetsforlaget. Sæther, Morten & Angelo, Elin (2012): Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter, Universitetsforlaget. OBS 2.utgave Ytterhus, B (2002) Sosialt samvær mellom barn inklusjon og eksklusjon i barnehagen Oslo: abstrakt forlag (30s)ISBN og 2.år. Side 8 av 38

9 Natur, helse og bevegelse NHB100L Kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur til ekskursjoner og materiell (ca.): kr.1000 NATUR, HELSE OG BEVEGELSE NHB100L Studiepoeng 20,0 Nivå Type emne Undervisningssemeste r Lavere nivå Obligatorisk Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet 1. studieår Bodø Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Elisabeth Evjen Emneansvarlig Universitetslektor Undervisningsspråk Søknadsfrist Beskrivelse av emnet Emnet tar utgangspunkt i utdanningsfagene fysisk fostring, naturfag og pedagogikk, og omfatter relevante faglige perspektiv i arbeid med fagområdene Kropp, bevegelse og helse og Natur, miljø og teknikk. Kostnader Kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur til ekskursjoner og materiell (ca.): kr.1000 Side 9 av 38

10 Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha kunnskap om hvordan barn lærer verden og seg selv å kjenne gjennom kroppslig aktivitet. ha kunnskap om helsefremmende arbeid, ergonomi, motorikk og fysisk og psykisk utvikling hos barn. ha kunnskap om naturen og miljøet som arena for helsefremmende utvikling, og for å underbygge barns egeninitierte lek- og læringsprosesser. ha kunnskap om sammenhenger mellom barns medvirkning, kroppslig mestring og selvoppfatning. ha kunnskap om de vanligste planter, småkryp og dyr som finnes i nærområdet og om samspillet mellom disse og miljøet. ha kunnskap om bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet for naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. ha kunnskap om fysiske fenomener i atmosfæren og på jorda og miljøutfordringer ha kunnskap om betydningen som gode vaner og et sunt kosthold har for barns helse og læring i et flerkulturelt perspektiv og hvordan dette mangfoldet inngår som helhet i en barnehage. ha kunnskap om sikkerhet i lek og på tur i naturen Ferdigheter: kunne planlegge, tilrettelegge og evaluere lekemiljøer ute og inne, som fremmer barnas lek og læring til alle årstider og legge til rette for barns selvregulerende risikomestring kunne observere og vurdere barns bevegelseskompetanse med utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over naturfenomener, naturens mangfold og hverdagsteknologien kunne artsbestemme et utvalg av vanlig planter, småkryp og dyr kunne legge til rette for at barn opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. ta vare på barns helse og sikkerhet og kunne utføre førstehjelp kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over forebyggende helsearbeid i barnehagen tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett forutsetninger, kjønn og kulturell bakgrunn i den helsefremmende barnehagen Generell kompetanse: benytte de muligheter som finnes i nærmiljøet å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid med utgangspunkt i naturfag og fysisk fostring. medvirke, inspirere og være en god rollemodell sammen med barna, og legge til rette for barnas nysjerrighet, sanseopplevelser, begrepsutvikling, bevegelseslek og fysisk aktivitet slik at de opplever trivsel og glede ved å bruke kroppen og å være ute. analysere og kritisk reflektere over sentrale trivselsfaktorer og helsefremmende faktorer i barnehagen, samt kunne ivareta barnas og egen helse tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett forutsetninger, kjønn og kulturell bakgrunn i den helsefremmende barnehagen Ingen Forkunnskapskrav Undervisningsform Klasseromsundervisning, seminarer, undervisningssamarbeid med praksisbarnehagene og læringsaktiviteter utendørs. Forelesning, lab, ekskursjoner, samlingsbasert, heltid/deltid osv. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Studiet gjennomføres over ett år (høst + vår). I kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse i barnehagelærerutdanningen utgjør praktisk arbeid og teori sammen grunnlaget for sansende, opplevende og eksperimentelle arbeidsformer. IKT (blant annet ved hjelp av "Fronter") inngår i arbeidet med denne enheten, blant annet ved oppdatering av fagstoff/fagdidaktiske emner og ved oppgaveløsninger via internett og E-post. Bruken av digitalt kamerautstyr vil kunne egne seg godt som grunnlag for presentasjon og dokumentasjon i tilknytning til deler av studiearbeidet. I studiet inngår turer i nærområdet, forelesninger, demonstrasjoner, gruppearbeid, tverrfaglige opplegg og oppgaver knyttet til praksis og selvstudium. Fagundervisningen vil kobles tett opp mot praksis. På grunn av at mange aktiviteter/opplegg ikke kan erstattes av selvstudium kreves det minimum 80 % tilstedeværelse i noen undervisningsformer. Dette inkluderer blant annet gjennomføring av oppgaver, presentasjoner, korte undervisningsøkter og praktiske øvelser knyttet til turer i nærområdet og aktiviteter i sal. Studentene skal være aktivt deltagende for å få godkjent tilstedeværelse. Hva som er obligatorisk undervisning framkommer av semesterplanene. Emneevaluering Evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Side 10 av 38

11 Praksis Vurderes: bestått/ikke bestått. Antall uker: 2 Praksis må være bestått for tilgang til endelig vurdering. Vurderingsordning Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F Oppgave 1 - Naturfagsoppgave, gruppeinnlevering, to og to, teller 12/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Oppgave 2 - Observasjon og vurdering av barns bevegelseskompetanse, gruppeoppgave, teller 12/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Oppgave 3 - Pedagogikk refleksjonsoppgave, individuell, teller 20/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Obligatorisk arbeid 1 - Godkjent førstehjelpskurs, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Obligatorisk arbeid 2 - Naturfagsoppgave - individuell, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Praksis - 1. og 2. termin, 2 uker, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte i hvert delemne, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent. Muntlig eksamen, 30 minutter, teller 56/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Overlappende emner NHB100SLv1 Natur, helse og bevegelse - 20 studiepoeng. NHB110Lv1 Natur, helse og bevegelse - 20 studiepoeng. Pensumlitteratur Aarum, A. O., Amland, A. G., Kongsten, L. G., Osa, H. (2007). Kokebok for alle. Fra boller til burritos. Sosial- og helsedirektoratet. ISBN Bakke, H.H.K. (2013): Natur 1. Barn opplever naturen. Cappelen Damm. ISBN: Utgis sommer Bakke, H.H.K. (2013): Natur 2. Barn opplever naturen. Cappelen Damm. ISBN: Utgis sommer Norsk førstehjelpsråd (2007). Førstehjelp. 176 sider. 1. utgave. ISBN/EAN: Lundheim, R. (2013): Helse. Forebyggende helsearbeid i barnehagen. ISBN: Utgis sommer Balke, E (1995) Småbarnspedagogikkens historie: forbilder for vår tids barnehager Oslo:Universitetsforlaget Boken er gått ut, vi ser på alternativ (30 s) Friluftsrådenes Landsforbund: Barnehage i friluft, Ideperm, Oslo 2002 Gjervan, M m.fl (2012) Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN13: (25 s) Langhorn, G. (red.) (2011). Forskerfrøboka. Fagbokforlaget. ISBN (257 s) Løkken, G og Søbstad, F. (2013): Observasjon og intervju i barnehage. Oslo: Universitetsforlaget ISBN: , h., 4. utg. (70 s) Moser, T., Hagen, T. L. og Sandseter, E. B. H. (2013). Kroppslighet i barnehagen: pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. 448 sider. Gyldendal Akademisk. ISBN , Nilsen, Anne-Britt og Nilsen Tore: Aktiviteter i ulike miljø. Univ. forlaget, Oslo 1989 (140 s) Supplement Olofsson, B Knutsdotter (1997) De små mesterne Oslo: Pedagogisk Forum ISBN (50 s) Pramling Samuelsson, I/Asplund Carlsson, M. (2009) Det lekende, lærende barnet: i en utviklingspedagogisk teori ISBN (50 s) Rønning, G.S. (2013). Rammeplan i barnehagen. Hva så? Oslo: Cappelen Damm akademisk. (208 s.) (30 s) Storjord, M. H. (2009) Barnehagebarns liv i en samisk kontekst : en arena for kulturell meningsskaping. Dokumentet er en artikkel/bok-kapittel i Barn - (bind-/hefte nr. 27 (2009) nr. 1, utvalgte kapitler (15 s) Søbstad, F. (2006) Glede og humor i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Utvalgte kapitler, 20 s ISBN / Toman, Jan (1979). Den store naturhåndboka, Schibsted, ISBN Wischmann, Finn (1998): Norsk Fargeflora, NKS Forlaget, (eller lignende flora), ISBN Ytterhus, B (2002) Sosialt samvær mellom barn, inklusjon og eksklusjon i barnehagen Oslo: abstrakt forlag, ISBN og 2.år. (40 s) «Mat i Salten» - «Barns fysiske utvikling: hvordan stimulere barns fysiske utvikling». Gerd Lise M.N. Nordbotten. Cappelen Damm Akademisk, , "Blomster og dyr i fjellet"foseid, Brakestad. Dreyer Forlag Oslo AS Side 11 av 38

12 Språk, tekst og matematikk STM100L Semesteravgift og pensumlitteratur. SPRÅK, TEKST OG MATEMATIKK STM100L Studiepoeng 20,0 Nivå Type emne Undervisningssemeste r Lavere nivå Obligatorisk Vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Beskrivelse av emnet Kunnskapsområdet vil ta opp temaene lek, begrepsinnlæring, kommunikasjon, kartlegging og vurdering, overgang barnehage/skole, barns språkutvikling, barnelitteratur, ledelse og kreativitet, med fokus på barns språklige, begrepsmessige, matematiske og tekstkulturelle utvikling. Det vil være fokus på barns perspektiv og barnehagelærerens oppgaver og ansvar, og på intellektuell utvikling, identitetsutvikling og relasjoner. Temaene vil bli undervist både tverrfaglig og med bidrag fra fagene matematikk, norsk og pedagogikk. I praksis vil studentene få øvelse i å vurdere barnehagens arbeid, med tema både fra norsk og matematikk. Kostnader Semesteravgift og pensumlitteratur. Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha kunnskap om lek som ressurs for utvikling av språk og matematikk ha kunnskap om barns begrepsutvikling, matematiske utvikling og språklige utvikling ha kunnskap om overgangen barnehage/skole ha god kjennskap til barnelitteraturen og kunnskap om dens betydning for identitetsdannelse, språkutvikling og matematisk utvikling Ferdigheter: kunne observere, legge til rette for, kartlegge og følge opp barns språk- og matematikkutvikling være en bevisst språklig rollemodell, dialogpartner, tilrettelegger, holdningsskaper og veileder som fremmer utvikling og læring i språk, tekst og matematikk Generell kompetanse: kunne dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med kunnskapsområdet kunne lede læringsprosesser i personalet, med foresatte og med eksterne samarbeidspartnere mestre norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng Forkunnskapskrav Nei. Åpnet kun for studenter som er tatt opp på Bachelor i barnehagelærer ved UiN. Side 12 av 38

13 Undervisningsform Undervisning ansikt til ansikt, nettbasert undervisning, prosjektorganisert undervisning. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesning, lab, ekskursjoner, samlingsbasert, heltid/deltid osv. Det er obligatorisk å delta i undervisningen og eventuelle andre aktiviteter. Dette vil fremgå av semesterplanen. Ingen Anbefalte forkunnskaper Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Praksis Emnet inneholder en praksisperiode på 2 uker. Vurderingsordning Overlappende emner STM100SLv1 Språk, tekst og matematikk - 20 studiepoeng. STM110Lv1 Språk, tekst og matematikk - 20 studiepoeng. Side 13 av 38

14 Bøker Pensumlitteratur Birkeland, Å. og Carson, N. (2013) Veiledning for barnehagelærere. Cappelen Damm. Kap. 1,2 og 8 (27 sider) Carlsen, M., Wathne, U. og Blomgren, G., Matematikk for barnehagelærere, 2. utgave, Kristiansand: Høyskoleforlaget Hansen, O.H. (2013) Dette vet vi om barnehagen: Læringsmiljøet for de minste barna. Gyldendal akademisk (30 sider) Harms, T., Cryer, D. og Clifford, R.M. (2006). Infant/Toddler environment rating scale, Revised edition. New York: Teachers College Press. Holte Haug, K. og Jamissen, G. (2015) Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen. Cappelen Damm akademisk. Kap.1-5 (85 sider) Høigård, A., Barns språkutvikling muntlig og skriftlig, 3. utgave, Tano Aschehoug Mjør, I., Birkeland, T. og Risa, G. (2012) Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar (LNU), 3. utgave. Cappelen Damm Oslo. Nielsen,M.M. (2014). Dette vet vi om barnehagen; Observasjon og pedagogisk analyse. Gyldendal akademisk. (50 sider) Palsdottir, Herdis, Språkglede i barnehagen, Kommuneforlaget Rønning, G.S. (2013). Rammeplan i barnehagen. Hva så? Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 7 og 8 (43 sider) Samuelsson, I.P. og Carlsson, A.M. (2009) Det lekende lærende barnet i en utviklingspedagogisk teori. Universitetsforlaget. Del III, side (104 sider) Sylva, K., Siraj-Blatchford, I. og Taggart, B. (2010). ECERS-E: The early childhood environment rating scale curricular extension to ECERS-R. Stoke on Trent: Trentham Books. Ytterhus, B (2002). Sosialt samvær mellom barn; inklusjon og eksklusjon i barnehagen. Oslo: abstrakt forlag. Del IV og V s (55 sider) Kompendium *Alvestad,M. (2013). Perspektiver på læring. I Kvello,Ø. m. fl. Barnas barnehage 1. Gyldendal Akademisk. (16 sider) *Aukland, S. Overgangen barnehage skole. I Kvello,Ø. m.fl. Barnas barnehage 1. Gyldendal Akademisk. (27 sider) * Baustad, A.-G. (2012). Using the Infant/Toddler Environment rating Scale for examining the quality of care for infants and toddlers in Norwegian day care centers. Nordisk barnehageforskning, 5(2), (21 sider). * Bjørnestad. E. (2005). Hvordan forstå tradisjonsmøtet mellom barnehage og skole på 1.trinn? Norsk Pedagogisk Tidsskrift 5/2005, (11 sider). *Gifford, S. (2015). Teaching mathematics. Berkshire: Open University Press. Kapittel 11: Problem solving s (14 sider.) * Gjems L. (2010). Kartlegging av barns språk: Godt for hvem, godt for hva? Nordisk barnehageforskning, vol 3, no. 3 (s ). (8 sider.) *Greibrokk, J. (2013). Å analysere bildebøker. (13 sider) * Johansson, E. og Pramling Samuelsson, I. (2009). Å lære er nesten som å leke. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 6 Læringens objekt; matematikk og skriftspråk, s (14 sider) *Korsvold, T. (2013) Fra familiemedlem til rettssubjekt. Framveksten av en moderne barndom. I Greve, A., Mørreaunet, S. og Winger, N. (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget. S (13 sider) Kunnskapsdepartementet. (2008) Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Kan lastes ned; *Nutti Jannok, Y. (2003). Räkna og mäta på samisk vis. Nämnaren 2003(4), s (6 s.). *Storjord, M. H. (2009). Barnehagebarns liv i en samisk kontekst: en arena for kulturell meningsskaping. (20 sider) Side 14 av 38

15 Barns utvikling, lek og læring BUL100L Utover semesteravgift og pensumlitteratur en mulig utgift til ekskursjon (ca kr 200,- ). BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING BUL100L Studiepoeng 25,0 Nivå Type emne Undervisningssemeste r Lavere nivå Obligatorisk. Høst 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet 2. studieår Bodø Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Merethe Olsen Emneansvarlig Universitetslektor Undervisningsspråk Søknadsfrist Beskrivelse av emnet Barns utvikling, lek og læring (BULL) er i hovedsak basert på pedagogikkfaget. Det vektlegges innsikt i, og kunnskap om leken som barns livs - og læringsform, likestilling og likeverd, samt barns rett på en god og tilrettelagt barnehagetid. I emnet vil ny forskning og debatt om barnehagelærerens profesjon og om barnehagens kvalitet være sentralt. Kunnskap og kompetanse fra øvrige kunnskapsområder trekkes også inn. Kunnskap til å møte det forskende og skapende barnet som aktør i eget liv, er sentralt. Andre sentrale tema er: Profesjonskunnskap og forståelse med basis i lek, omsorg, læring og danning, møte med barn og voksne i kompliserte livssituasjoner, barnehagelæreren i historisk perspektiv som grunnlag for nåtidens valg av faglig ståsted, og evne til fornyelse og innovasjon. Barns medvirkning, samspill og relasjoner med andre barn og med voksne vil være gjennomgående. Videre vil tema som: Pedagogisk dokumentasjon, pedagogiske retninger, læreplanteori og didaktikk være vesentlig. Kostnader Utover semesteravgift og pensumlitteratur en mulig utgift til ekskursjon (ca kr 200,-). Side 15 av 38

16 Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha kunnskap om ulike perspektiv på og teorier om lek, læring og utvikling ha kunnskap om de yngste barna så vel som barnet i overgangen til skolen ha kunnskap om omsorg, samspill og relasjoner mellom barnehagens aktører ha kunnskap om barnehagelærerprofesjonen og etiske perspektiver på yrkesrollen hakunnskap om og innsikt i dannelse, mangfold og demokrati ha kunnskap om urbefolkningen, nasjonale minoriteter og det flerkulturelle Norge ha kunnskap om pedagogisk dokumentasjon og samarbeid med barn og voksne Ferdigheter: kunne møte barn og foreldre med åpenhet, anerkjennelse og samarbeidsvilje om barnehagelivet kunne leke og lære i samspill med barn og personale kunne legge til rette med humor og glede i et spennende og kvalitetssikret pedagogisk miljø, inne og ute kunne vurdere og veilede barn og personale og kan utfordre egen faglige utvikling kunne vise faglig innsikt i møte med barn og barnehage, medstudenter og studiemiljø kunne vise relasjonell kompetanse i forhold til personalet, foreldre og samarbeidspartnere Generell kompetanse: vise profesjonell faglig innsikt og forståelse som barnehagelærer, muntlig så vel som skriftlig, i barnehagen og øvrige faglige sammenhenger vise personlig og faglig innsikt og forståelse i og om lek kunne vise personlig og faglig etisk reflektert engasjement i handling for alle barns rett til å medvirke i et godt barnehageliv kunne anvende sin kunnskap om barn og barnehage som del av et mangfoldig og inkluderende lek- og læringsmiljø kunne møte ethvert barn og deres foreldre med respekt, kunnskap og innsikt og kan ta ansvar for og utvikle et samarbeid på faglig grunn Forkunnskapskrav Nei. Åpent kun for studenter som er tatt opp på Bachelor i barnehagelærer ved UiN. Undervisningsform Det legges vekt på forskjellige undervisningsmetoder, fra nettbaserte oppgaver til egne presentasjoner i klasse og variert barnehagearbeid. Det vil bli gitt individuelle- og gruppe-oppgaver, som vil være obligatoriske i studiet. Profesjonspraksis vil være 15 dager, spredt eller samlet. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Obligatoriske forelesninger vil inngå som del av undervisnings- og læringsarbeid. Tett faglig samarbeid med praksisbarnehagene og praksislærerne i studentaktivt arbeid individuelt og i gruppe. Arbeid i grupper som del av profesjonell pedagogisk ledelse og veiledning. Ekskursjoner. Seminar krise og sorg, barnehagelærerens kunnskap og ansvar, i samarbeid med RLE. Prosjekt i et flerkulturelt perspektiv, omsorg, lek, læring og danning. Samarbeid med KKK, NHB og SPK er ønsket. Undervisning som er obligatorisk kan ikke erstattes av et skriftlig pensum, og det vil framkomme i semesterplanen hva som er obligatorisk undervisning. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Side 16 av 38

17 Vurderingsordning Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F Presentasjon - prosjekt, gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - gruppe. Oppgave - individuell, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - gruppe. Praksis, 15 dager, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - gruppe. Obligatorisk deltakelse - deltakelse i undervisning og læring, 4 seminar og 10 X 2 timer veiledningsgrupper, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent. Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - individuell. Hjemmeeksamen - individuell, 3 dager, teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - gruppe. Muntlig eksamen - gruppe, 1 dager, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Overlappende emner BUL100SLv1 Barns utvikling, lek og læring - 25 studiepoeng. BUL110Lv1 Barns utvikling, lek og læring - 25 studiepoeng. Pensumlitteratur Pensumlisten finner du i Leganto. Side 17 av 38

18 Samfunn, religion, livssyn og etikk SRL100L Utover semesteravgift og pensumlitteratur vil det være kostnader til aktuelle ekskursjoner. Antatt størrelse kr SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SRL100L Studiepoeng 20,0 Nivå Type emne Undervisningssemeste r Lavere nivå Obligatoirsk Høst 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Bodø Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk Beskrivelse av emnet Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) inngår med 20 stp i barnehagelærerutdanningens 2.studieår. Kunnskapsområdet baseres i stor grad på fagene samfunnskunnskap, religion, livssyn og etikk (RLE) og pedagogikk. Pedagogisk sosiologi er ett perspektiv. Praksis er en integrert del av kunnskapsområdet, utgjør til sammen 10 dager. Barnehagens plass som del av samfunnet og i samspill med lokalsamfunnet er et sentralt moment. I dette inngår også barnehagens og barnehagelærerens ansvar for å forvalte barnehagen som lov, forskrift og rammeplan bestemmer. Vårt samfunns ansvar og mulighet som en del av den globale påvirkningen og demokratiske samhandlingen med hensyn til konvensjoner og kulturkunnskap er viktige kunnskapsområder. Kunnskap om eget urfolk og nasjonale minoriteter er fellesfaglig. RLE bringer blant annet inn kunnskap om religioner, etikk og filosofi og verdier. Ett fellesfaglig moment for de tre fagene er også kulturens fortellinger og tradisjoner. Kostnader Utover semesteravgift og pensumlitteratur vil det være kostnader til aktuelle ekskursjoner. Antatt størrelse kr Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha kunnskap om barns evne til undring og filosofisk tenkning ha kunnskap om samfunnet og om barnehagens samfunnsmandat, barnehageområdets lovgrunnlag og internasjonale konvensjoner ha kunnskap om etikk og etisk refleksjon som er relevant for det daglige arbeidet i barnehagen og i møte med en mangfoldig barne- og foreldregruppe ha kunnskap om barnehagen som organisasjon og aktørenes ansvar og muligheter ha kunnskap om sammenhengen mellom identitet og religion/livssyn ha kunnskap om kristen tro og kulturarv, og om ulike religioner og livssyn og deres tradisjoner og høytider Ferdigheter: kunne formidle kulturenes og religionenes fortellinger og tradisjoner kunne anvende sin fagkunnskap i emnet i barnehagearbeidet sammen med barn og foreldre kunne legge til rette et miljø for medvirkning og medbestemmelse kunne dokumentere og har faglig grunnlag for å møte alle barn og ivareta deres tarv kunne møte barns undring og spørsmål med oppmerksomhet, respekt og gode samtale. kunne anvende og utvikle etisk refleksjon i møte med ulike utfordringer i en mangfoldig barnehage Generell kompetanse: kunne kommunisere med barn og foreldre også om krevende og vanskelige tema ha fagkunnskap for å kunne veilede personalet i møte med det flerkulturelle samfunnet kunne møte foreldre og delta som barnehagelærer i samtalen om enkeltbarnet ha personlig og barnehagefaglig kunnskap og innsikt til å reflektere over handlinger og egen utvikling. ha høy etisk bevissthet og en reflektert holdning til eget ståsted Side 18 av 38

19 Forkunnskapskrav Emnet krever opptak på studieprogram barnehagelærer. Undervisningsform Varierte undervisningsmetoder, fra nettbaserte oppgaver til egne presentasjoner i klasse og variert barnehagearbeid. Individuelle og gruppe oppgaver. Obligatorisk og aktiv deltagelse i de ulike undervisningsformene. Dette vil fremgå av semesterplanen. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Obligatoriske forelesninger som del av undervisnings- og læringsarbeid. Arbeid i grupper som del av pedagogisk ledelse og veiledning. Ekskursjoner. To seminar: 1) Barns oppvekstvilkår, tverrfaglig samarbeid 2) Krise og sorg, barnehagelærerens kunnskap og ansvar. Prosjekt, tverrfaglig også med andre kunnskapsområder i barnehagelærerutdanningen, pedagogisk dokumentasjon, ansvar, hensikt og muligheter Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Praksis Obligatorisk Vurderingsordning Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F Obligatorisk deltakelse - 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent. Profesjonspraksis 1, 15 dager, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Profesjonspraksis 2 - deltakelse og presentasjon i seminar i tilknytning til praksis, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Presentasjon - gruppe, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F. Overlappende emner SRL100SLv1 Samfunn, religion, livssyn og etikk - 20 studiepoeng. SRL110Lv1 Samfunn, religion, livssyn og etikk - 20 studiepoeng. Pensumlitteratur Pensumlisten finner du i Leganto. Side 19 av 38

20 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid LSU200L Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. LEDELSE, SAMARBEID OG UTVIKLINGSARBEID LSU200L Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningssemeste r Lavere nivå Obligatorisk Vår 2020 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 3. studieår Bodø Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk Beskrivelse av emnet Emnets kunnskapsbase er i hovedsak fagene pedagogikk og samfunnsfag. I emnet relateres pedagogisk ledelse til personalledelse og ledelse av endrings og utviklingsprosesser. Emnet vil vektlegge lederoppgaver i lærende organisasjoner, der ny kunnskap utveksles mellom ansatte og resulterer i nye målsettinger og nye former for ansvars- og oppgavefordeling. Kreative lærings- og problemløsningsverktøy for å stimulere organisasjonsutvikling i barnehager vektlegges. Praksis, med vekt på lederpraksis er en integrert del av emnet. Gjennom lederpraksis skal studentene tilegne seg en konkret forståelse av sentrale lederutfordringer i barnehager. Det rettes et særlig fokus på lederens ansvar for å skape et inkluderende og likeverdig fellesskap blant barn og voksne med ulik kultur, bakgrunn og forutsetninger. Emnet vil formidle kunnskap om tilrettelegging av samarbeid mellom barn, foresatte og personale. Profesjonsetiske lederutfordringer i en barnehage preget av mangfold vil være et gjennomgående tema. Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskaper: ha forståelse av viktige deler av den forskning som ligger til grunn for ledelses- og utviklingsarbeid i barnehager ha oversikt over skille- og forbindelseslinjer mellom administrativ ledelse, personalledelse, pedagogisk ledelse og utviklingsrettet ledelse ha innsikt i ledelse og veiledning av mennesker med ulik kultur, bakgrunn og forutsetninger ha kunnskap om hvordan faktorer som makt, medvirkning og demokrati påvirker beslutningsprosesser i barnehager Ferdigheter: kunne bruke forskningslitteratur og forskningsmetode i konkrete utviklingsarbeid ha forutsetninger for å mestre samarbeid med hjemmet og med barnehagens nærmeste samarbeidspartnere ha hatt erfaring med konflikthåndtering og de ledelsesutfordringer det representerer ha forutsetninger for å reflektere over profesjonsetiske utfordringer, med utgangspunkt i egen rolleforståelse og barnehagens praksis Generell kompetanse: ha forståelse av hvordan organisasjonsstruktur og organisasjonskultur skaper bestemte forutsetninger for ledelse av barnehager være i stand til å identifisere problemområder i barnehagen og iverksette egnede ledelseshandlinger på bakgrunn av problemidentifikasjon ha innsikt i hvordan ledelse kan styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena være i stand til å kommunisere med og veilede barn, foresatte og personale på en konstruktiv måte gjennom lederpraksis blitt fortrolig med team- og møteledelse Forkunnskapskrav Emnet krever opptak på studieprogram for Bachelor barnehagelærer. Side 20 av 38

21 Undervisningsform Varierte undervisningsmetoder. Individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Obligatorisk og aktiv deltagelse i undervisningsformer som ikke kan erstattes av et skriftlig pensum. Det framkommer i semesterplaner hva som er obligatorisk undervisning. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Omfatter forelesninger, nettstøttet undervisning, gruppearbeid, demonstrasjoner, ekskursjoner og individuelle framlegg. Det legges vekt på tett samarbeid med praksisbarnehagene og praksislærerne. Arbeid i grupper vil inngå som del av pedagogisk ledelse og veiledning. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Praksis Obligatorisk Vurderingsordning Oppgave - utviklingsoppgave med utgp. i praksis i barnehage, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F Obligatorisk deltakelse - minimum 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent. Må være bestått før fremstilling til Oppgave - utviklingsoppgave med utgp. i praksis i barnehage. Praksis - Lederpraksis, 15 dager, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Må være bestått før fremstilling til Oppgave - utviklingsoppgave med utgp. i praksis i barnehage. Overlappende emner LSU200SLv1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 studiepoeng. LSU210Lv1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 studiepoeng. BLU2003v1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 studiepoeng. BLU2005v1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 studiepoeng. Pensumlitteratur Pensumlisten finner du i Leganto Side 21 av 38

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Studentsider Studieplan Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Beskrivelse av studiet Dette videreutdanningskurset skal bidra til å styrke studentenes kunnskaper, ferdigheter og didaktiske

Detaljer

Barnehagelærer. Side 1 av 28 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester Høst 2017

Barnehagelærer. Side 1 av 28 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester Høst 2017 NO EN Barnehagelærer Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Som barnehagelærer gir du barn

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning NO EN Barnehagelærerutdanning Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Som barnehagelærer gir

Detaljer

Nettpedagogikk i fleksible studier

Nettpedagogikk i fleksible studier Studentsider Studieplan Nettpedagogikk i fleksible studier Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert med en startsamling og omfatter 7,5 + 7,5 studiepoeng fordelt på 2 emner. Studiet er tilrettelagt

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, bachelor.

Barnehagelærerutdanning, bachelor. NO EN Barnehagelærerutdanning, bachelor. Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Som barnehagelærer

Detaljer

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 Studentsider Studieplan Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 Beskrivelse av studiet Sentrale innholdskomponenter i studiet er ulike veiledningsteorier og metoder, pedagogikk, etikk og kompetanseutvikling.

Detaljer

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2 NO EN Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2 Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TiB) består av TiB 1 grunnleggende barnehagefaglige og barnehagepedagogiske emner og TiB2 småbarnspedagogikk,

Detaljer

Kunst og håndverk, årsstudium

Kunst og håndverk, årsstudium Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kunst og håndverk, årsstudium Beskrivelse av studiet Kunst og håndverk bygger på rammeplan for

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Utdanning i yrkesfaglig veiledning Beskrivelse av studiet Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Utdanning i yrkesfaglig veiledning Målet er å styrke veiledningskompetansen, bidra til bedre kvalifikasjoner

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg,

Detaljer

Barnehagelærer (Bachelor, nett- og samlingsbasert)

Barnehagelærer (Bachelor, nett- og samlingsbasert) Språk/Language: Barnehagelærer (Bachelor, nett- og samlingsbasert) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet 3 år Heltid/deltid Heltid Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen Studieprogramansvarlig

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

2PEL171-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL171-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL171-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL171-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Studentsider Studieplan Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Studiepoeng 30 Type studium Kortere studier/kurs Språk Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Studiested Nesna Oppbygging/emner

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester.

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester. NO EN Barnehagelærer Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som byr på mange gleder, kreative utfordringer og interessante oppgaver? En jobb hvor

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Studentsider Studieplan Helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse av studiet HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil kunne gjøre

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet

Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet Dette studietilbudet er en videreutdanning

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Veiledningspedagogikk 1 Beskrivelse av studiet Veiledningspedagogikk 1 er et tverrfaglig emne som

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Beskrivelse av studiet Veileder-

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Studiet

Detaljer

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen NO EN Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen Kurset retter seg mot assistentgruppen i barnehagen og skal bidra til å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Engelsk 1 KFK Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse for trinn (1)

Lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse for trinn (1) Studentsider Studieplan Lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse for 1-10. trinn (1) Beskrivelse av studiet Lærerspesialistutdanningen innenfor Profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10.trinn

Detaljer

2MPEL PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer

2MPEL PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer 2MPEL5101-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer Emnekode: 2MPEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Emner 2MPEL5101-1 PEL 1, emne 1 og 2MPEL5101-2 PEL 1, emne 2 eller tilsvarende,

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

Spesialpedagogikk breddestudium

Spesialpedagogikk breddestudium Studentsider Studieplan Spesialpedagogikk breddestudium Beskrivelse av studiet Studiet skal gi en bred teoretisk og praktisk oversikt over det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. De ulike emnene i studiet

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, nett-og samlingsbasert

Barnehagelærerutdanning, nett-og samlingsbasert NO EN Barnehagelærerutdanning, nett-og samlingsbasert Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger?

Detaljer

Barnehagelærerutdanning-bachelor, Vesterålen

Barnehagelærerutdanning-bachelor, Vesterålen NO EN Barnehagelærerutdanning-bachelor, Vesterålen Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger?

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2 Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TiB) består

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet 1 for trinn

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet 1 for trinn Studentsider Studieplan Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Beskrivelse av studiet Studiet er inndelt i to emner på 15 studiepoeng hver. Det vil bli lagt vekt

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2016-2017 Navn Nynorsk Barns leik og læring i naturen Engelsk Children`s play and learning in nature Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, Meråker

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, Meråker Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, Meråker Beskrivelse av studiet Studieenheten

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen Barnehagebarn på stranda NO EN Pedagogisk ledelse i barnehagen Pedagogisk ledelse i barnehagen handler om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Barnehagelærerutdanning Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Matematikk 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Oppbygging/emner. Samlinger. Side 1 av 9

Matematikk 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Oppbygging/emner. Samlinger. Side 1 av 9 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Matematikk 1 Beskrivelse av studiet Matematikk 1 er delt opp i to emner på 15 studiepoeng hver

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Barnehagelærerutdanning nett-og samlingsbasert, bachelor.

Barnehagelærerutdanning nett-og samlingsbasert, bachelor. NO EN Barnehagelærerutdanning nett-og samlingsbasert, bachelor. Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre

Detaljer

Studiested Nettbasert Søknadsfrist

Studiested Nettbasert Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN IKT og læring 1 IKT og læring 1 skal være med på å øke den formelle og reelle digitale kompetanse innen

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2 Studentsider Studieplan Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2 Beskrivelse av studiet Rammeplan for barnehagelærerutdanning (R-BLU) av 2013 setter sammen barnehagelærerstudiet i en rekke kompetanseområder.

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 for trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 for 1. -10. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Faglig

Detaljer

2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1

2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1 2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1 Emnekode: 2PEL171N-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2015-2016 Navn Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Barnehagelærer (Bachelor)

Barnehagelærer (Bachelor) Barnehagelærer (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet 3 år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig May Liss Tobiassen E-postadresse May-Liss.Tobiassen@uin.no Telefon 75517714 Studieveileder

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Engelsk 1, for 1.-7. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Studiet består av samlinger

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBD200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3, Stjørdal

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3, Stjørdal Studentsider Studieplan Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3, Stjørdal Beskrivelse av studiet Studiet skal gi studenten fordypa kunnskap om yrkesfaglig/profesjonsfaglig veiledning

Detaljer

2MPEL171S-2 PEL 1, emne 2: Elevens læring

2MPEL171S-2 PEL 1, emne 2: Elevens læring 2MPEL171S-2 PEL 1, emne 2: Elevens læring Emnekode: 2MPEL171S-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Anbefalte forkunnskaper: 2MPEL171-1 PEL 1, emne 1 Læringsutbytte Ved bestått emne har

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Lærer matematikk NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Beskrivelse av studiet Studiet Matematikk

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Spesialpedagogikk 2. Studentsider. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Oppbygging/emner. Samlinger. Side 1 av 8

Spesialpedagogikk 2. Studentsider. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Oppbygging/emner. Samlinger. Side 1 av 8 Studentsider Studieplan Spesialpedagogikk 2 Beskrivelse av studiet Studiet skal på bakgrunn av spes.ped.1 ved Nord universitet eller tilsvarende (30 studiepoeng) bidra til å gi studentene inngående kunnskaper

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp NO EN Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

Videreutdanning i økonomisk rådgivning

Videreutdanning i økonomisk rådgivning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Videreutdanning i økonomisk rådgivning Beskrivelse av studiet Emne 1: ECO1006 - Økonomisk sosiologi,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer