Årsplan for Hol Barnehage 2022

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Hol Barnehage 2022"

Transkript

1 Årsplan for Hol Barnehage 2022 Årsplanen bygger på FNs barnekonvensjon Lov om barnehager Rammeplan for barnehage 2017 Vedtekter for Hol kommune Tidligere årsplaner og foreldreevalueringer for Hol barnehage. «Leik og læring hand i hand» Årsplanen er skrevet og redigert av styrer i Hol Barnehage november 21. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

2 Innledning. Hol barnehages årsplan er et verktøy for personalet, samt et dokument til innsyn for de foresatte og andre interesserte over de viktigste punktene gjennom planer, lover og regler for barnehage. Årsplanen bygger på rammeplanens hovedtemaer. Vi fortsetter med prosjekt om inkluderende barnehage og skolemiljø. Tema for prosjektet er: Krenkelse og mobbing. Vi ønsker å ha fokus på barnesyn, foreldresamarbeid og personalet skal avdekke mobbing og jobbe med relasjonskompetansen. Vi skal være bevisste på språk og hvordan bruke språket i dialog og samspill. Barnehagen jobber med en egen plan for barnas psykososiale miljø, som er ny i barnehageloven kap. VIII Vi har også et stort fokus på overganger innad i barnehagen, andre barnehager og til skole. Trygge relasjoner er viktig i disse overgangene. Innad i barnehagen ønsker vi å gå på besøk mellom avdelingene gjennom hele året, for å skape trygge overganger. Ved overgang fra barnehage til skole samarbeider vi med Hovet barnehage, og Hallingskarvet skole. Vi setter opp en plan sammen med skolen for hele året, hvor det er forskjellige aktiviteter. Hol barnehage skal være et godt sted å være. Et sted hvor voksne er deltagende i leik og læring, styrker utvikling og progresjon sosialt, motorisk og språklig gjennom de daglige læringsarenaer. Vi kan tilby utlån av barnehagen til barnas egne arrangementer. Rammeplanens fagområder gjenspeiler seg i alle aktiviteter gjennom året. Aktiviteter kan være lesing, spill, kreativitet, leik og undring inne og ute i barnehagen og nærmiljøet. Vi ønsker gjennom dette å ta del i samfunnets oppgaver og ta vare på miljøet vårt. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og dette ønsker vi å fortsette med. Vi har fokus på å ivareta miljøet slik at barna skal bli gode miljøvernere. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

3 Virksomhetsplanen Virksomhetsplanen for Kultur- og oppvekstetaten gjelder for alle virksomhetene. Den tar for seg de store tiltakene, prosjektene som styres fra KO-administrasjonen. Den bygger på Kommunedelplanen for barnehage og skole som igjen bygger på samfunnsdelen i Kommuneplanen for Hol kommune. Figuren viser: Kommunedelplanen for barnehage og skole er «disposisjonen» til virksomhetsplanen. Det er flere sirkler som viser faktorer som påvirker og som bidrar til at «Hvert enkelt barn løfter seg» (den innerste sirkelen). Den nest ytterste sirkelen viser 6 fokusområder. Alle områdene er viktige og alle virksomhetene skal utarbeide tiltak for hvert fokusområde, men det er umulig å arbeide like godt med alle fokusområder. Både målene og strategiene står i Kommunedelplan for barnehage og skole. Strategiene skal være retningsgivende for hva man skal gjøre for å oppnå målene. Den enkelte virksomhet skal selv finne ut hvilke tiltak den vil arbeide med. Hol barnehage fortsetter sitt arbeid med «Livsmestring og inkluderende læringsmiljø» og gjennom personalarbeid ha fokus på virksomhetsplanen gjennom hele året. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

4 Mål og tiltak for Hol Barnehage Strategisk kompetanse-styring: Alle medarbeidere i barnehager og skoler skal ha kompetanse i henhold til gjeldene krav og behov. Virksomheten skal være en lærende organisasjon. Utviklingsdialog med personal om kompetanseutvikling, ønsker og behov. Verdibasert ledelse: Alle medarbeidere skal arbeide etter prinsippene i verdibasert ledelse. De skal være bevisst på hvilken effekt deres ledelse har på barn og unges læring og utvikling. Medarbeideroppfølging og lederutvikling. Pedagogisk samarbeid på tvers av alle avdelinger. Læring - økt læringsutbytte: Alle barn og unge skal oppleve læringsmiljøer med et positivt læringstrykk der motivasjon, mestring og egen innsats bidrar til mer læring. Det skal være sammenheng i hele læringsløpet. Samarbeid med andre instanser i arbeid med å styrke læringsmiljøet. Pedagogiske læringsverktøy brukes aktivt. Tidlig innsats og tilpasset opplæring: Barn og unge skal få utnyttet sitt læringspotensial gjennom tidlig innsats og god pedagogisk tilrettelegging. Pedagogisk observasjon av det enkelte barns behov bruk av ved blant annet trygghetssirkelen. Livsmestring og inkluderende læringsmiljø: Alle barn og unge skal oppleve et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø som fremmer en sunn psykisk og fysisk helse og bidrar til å forhindre utenforskap og mobbing. Egen plan for psykososialt miljø i barnehagen Strategisk ressursutnyttelse: Høy kvalitet ved alle virksomheter skal sikres gjennom riktig struktur og ressursutnyttelse. Dialog mellom andre etater og ledelse. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

5 Barnehagens verdigrunnlag. Verdigrunnlag danner kulturen i barnehagen. Hol barnehage sitt verdigrunnlag er at barn kan mer enn vi tror. De trenger vår tillit for å utfordre seg selv og oppleve mestring. Vi legger til rette for at alle barn kan delta i alle aktiviteter. Vi vil være støttende i deres undring og utfordre barna på egne ønsker i forhold til kjønn og alder. Hol barnehage skal jobbe for: å gi barna trygghet, trivsel og tilhørighet å oppmuntre, motivere og være positive å vise likeverd, respekt og toleranse for barn, foresatte og ansatte å sette pris på nysgjerrighet, fantasi og kreativitet, og gi barna det de har behov for ut ifra alder og forutsetninger å formidle tradisjoner og samtidig være åpne for nye tanker og metoder å gi plikter og ansvar for å imøtekomme barnas behov for utfordringer å gi barna tid og ro til å tenke og drømme Trygghetssirkelen er en måte å jobbe på, ved å se barnas behov gjennom relasjonskompetansen vi har. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

6 Ansvar og roller. Barnehageeier Hol Kommune. Styrer har det overordnede ansvaret for: personalforvaltning og ledelse i tråd med mål for virksomheten og skal arbeide for et godt arbeidsmiljø stadig pedagogisk og organisatorisk utvikling godt foreldresamarbeid og at foresatte sikres medbestemmelse og medansvar for barnehagetilbudet. Pedagogisk leder har: et medansvar for barnehagens helhetlige drift og for at det arbeides kontinuerlig med å øke kvaliteten og skape et utviklende pedagogisk miljø i barnehagen faglig ledelse og ansvar for avdelingens barn og personal. Barnehagelærer har medansvar og samarbeider med den pedagogiske lederen om det pedagogiske miljøet i barnehagen. Assistenten medvirker i barnehagen og deltar i faglig planleggings-, utviklings, og evalueringsarbeid. Alle ansatte skal: Yte god hjelp og service Arbeide i tråd med Hol kommunes verdiplakat. Barnehagen drives i tråd med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, andre sentrale lover og forskrifter og Hol kommunes egne plandokumenter øke kvaliteten og skape et utviklende pedagogisk miljø i barnehagen medvirke til et godt samarbeid med foresatte og til et godt samarbeid til egne medarbeidere. Hol kommune skal være en lærende organisasjon hvor medarbeiderne lærer i fellesskap, der medarbeiderne får videreutviklet sine evner, der refleksjon over egen praksis er viktig for læring, der taus kunnskap deles i praksis og der nye ideer blir oppmuntret. Vi ønsker dyktige og kompetente medarbeidere som er i stand til å løse de oppgavene de står overfor. Læringen skjer ved å delta i praktisk problemløsning, dele kunnskap med sine kollegaer og ved å reflektere over egen praksis sammen med andre. Det daglige arbeidet gir mulighet for å reflektere over eget arbeid, lære av kollegaer og få råd og veiledning. (kompetansestyringsplan). ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

7 Barnehagens formål og innhold. «Miljøfyrtårn» er vårt overordna tema og som miljøfyrtårn-sertifisert barnehage forplikter vi oss til å ha fokus på blant annet: Ta vare på natur og miljø Turer Kjøkkenhage, økologisk. Gjenbruk Sortering Språk og sosialt samspill: De senere årene har det blitt et økende fokus på hvor viktig språket er for barns sosiale utvikling. Språk og sosialt samspill preger all aktivitet i barnehagen. I Hol barnehage er fokuset: Ulike språktema gjennom året. Personalet skal være gode språkmodeller i alle situasjoner. Sang, rim, regler og bøker som verktøy for å inspirere og skape nysgjerrighet og språkglede. Bilder og konkreter som språkstøtte Legge til rette for gode relasjoner mellom barn-barn/ barn-voksen/ voksen- voksen. Være gode rollemodeller i alle situasjoner Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskapet. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

8 Barns medvirkning. Omsorg: Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Dette handler om at den voksne inviterer til deltagelse i felles aktiviteter, motiverer til egenstyrt aktivitet og støtter barna i deres utvikling. Hol barnehage jobber etter prinsippene i Trygghetssirkelen som handler om å se barnets behov og være tistede for barnet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre (Rammeplan 17). Personalet i Hol barnehage skal være gode relasjonsmodeller for at alle barn skal være trygge. Vennskap: Hol barnehage vil være med på å skape et miljø som legger vekt på respekt, likeverd, gjensidighet og anerkjennelse. Vi jobber med inkluderende barnehage og skolemiljø med fokus på vennskap. Leik og sosial kompetanse: En avgjørende sosial kompetanse er å kunne delta i et fellesskap med andre barn i tidlig alder. Leken er et sentralt fellesskap. Leken skal ha en sentral rolle i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Når barnet ditt svarer: «I dag har jeg bare lekt» da har barnet blant annet utviklet empati, øvd på samarbeid, delt med hverandre, øvd på konflikthåndtering, konstruert byggverk, lært nye ord og begreper, vist hensyn og utviklet vennskap. Barnas psykososiale miljø: Nytt punkt i barnehageloven. En plan som skal være beskrivende for hva vi skal se etter for å gjenkjenne mobbeatferd blant barn og voksne. En oversikt over tiltak som må gjøres dersom mobbeatferd forekommer. For at alle barn skal oppleve trygge og gode dager i barnehagen, er det avgjørende at de ansatte har kompetanse på å forebygge krenkelser og mobbing, gjenkjenne det når det skjer, og vite hvordan en skal ta tak i det. Alle voksne bør kjenne til barnehagens krav og forventninger til sosialt kompetent atferd. Utvikling av sosial kompetanse krever at barnehagen og foreldrene samarbeider nært. Nært samarbeid er også en forutsetning hvor mobbeatferd observeres. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

9 Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Læring skal fremmes i barnehagen. I Hol barnehage sier vi «Leik og læring hand i hand». I det ser vi at barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser og bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. Vi skal være et støttende stillas og jobbe ut ifra «learning by doing», som skal trygge barnas læring. Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter (udir.no). Progresjon skjer innad i avdelingen, de ser og lærer av de andre, liker gjerne å hjelpe til, gjennom omsorg og læring. Livsmestring og helse vil være tema i forhold til det psykososiale miljøet for barna. Vis omsorg spre glede skap tillit. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

10 Vi i Hol barnehage stiller oss spørsmål som: Hvordan legger vi til rette for varierte arbeidsmåter i vår barnehage? Tar vi utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid? Hvordan sørger vi for at barns medvirkning blir ivaretatt? Avdelingenes månedsplaner skal være tydelige på hva vi ønsker å jobbe med og legge vekt på barnas initiativ og medvirkning. Barna skal være med på de daglige gjøremål, i dialog med den voksne og de andre barna. Gjennom året i Hol barnehage skal vi ha fokus på disse syv fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse mat og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknologi Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Dette vil være synlig gjennom månedsplaner og annen dokumentasjon. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

11 Trafikksikker barnehage. Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn. I rammeplanen står det «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt. For å bli godkjent som Trafikksikker barnehage må trafikksikkerhet innarbeides i planer og rutiner i tråd med føringene i Rammeplan og forskrift. Følgende kriterier må oppfylles: Barnehagens årsplan der det framgår at trafikksikkerhet er en del av opplæringen. Rutiner for turer til fots, med bil og kollektivtransport. Plan for foreldremøter som viser at trafikksikkerhet og rutiner for turer er tema I Hol Barnehage har vi rutiner som sier noe om samarbeid med foreldre og hvordan vi i barnehagen opptrer i trafikken. Samtale i barnegruppa før og etter turer ute langs trafikkertvei, for å sikre forståelsen av farer i trafikken Sikkerhet ved turer er at vi skal bruke refleksvester, ha med nødvendig førstehjelps utstyr, telefon med alle foreldres tlf.nr og andre viktige tlf.nr. Gi beskjed om hvor turen går- i barnehagehverdagen er det ikke alltid planen går som tenkt, det kan dukke opp ting underveis som vi må undre oss over, slik at planen kan endres - veien blir til mens vi går ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

12 Samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldremøter: Felles temamøter for alle foreldre i barnehagen eller i en avdeling, presentasjon av barnehagen og informasjon om saker som angår alle foreldre, temaer avtales ved behov. Foreldrerådsmøter: Felles for alle foreldre, ledes og drives av foreldrenes arbeidsutvalg Foreldresamtaler: Med enkeltforeldre om saker som angår deres barn. Oppstartsamtale for nye barn og tilbud ved overgang til ny avdeling. Foreldresamtaler avholdes i april og november, hvor den pedagogiske leder er ansvarlig for å sette av tid, til de som ønsker en samtale. Det kan også settes av tid til samtaler, når en ser det er et behov, dette kan være foreldre eller pedagogisk leder som kan ytre et ønske. Daglig kontakt: Informasjonsutveksling som er viktig å vite om det enkelte barn. Personalet er ansvarlig for å ta kontakt og dele/ ta imot informasjon om barnet FAU: (foreldrenes arbeidsutvalg i barnehagen) Foreldrerådet oppretter et arbeidsutvalg (FAU). FAU jobber for å sikre samarbeidet med barnas hjem, og melder saker inn til SU SU: (Samarbeidsutvalg) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, bestående av representanter for foreldrene, og ansatte og barnehagens eier. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Saker her videreformidles til UKL- utvalg for kultur og levekår. FUB: (foreldreutvalg for barnehagene i kommunen) Organ for alle barnehagene i kommunen Består av en representant fra hvert SU/FAU. Er høringsorgan for barnehagesaker i kommunen. Foreldre har rett til å se og få utlevert dokumentasjon om egne barn, og til å få slettet eller korrigert opplysninger som er feilaktige eller misvisende (udir.no). ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

13 Overganger. Rammeplanen pålegger barnehagen å legge til rette for gode overganger når barnet skal begynne i barnehagen, bytte avdeling, bytte barnehage og når barnet skal begynne på skolen. I Hol barnehage, vil vi året igjennom jobbe med å bli kjent med neste års avdeling. Gymsalen og bibliotek på Hallingskarvet skole, blir brukt for å bli kjent med skolen. Barnehagen og skolen skal utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Skolestarterne har gjennom året et samarbeid med skolens 1.trinn og 5.trinn som er faddere. De er på besøk til hverandre og reiser på turer i nærområdet. Hovet og Hol samarbeider med å inkludere skolestarterne fra begge grender. Det vil være et samarbeid med kontaktlærer fra skolen, som jevnlig vil besøke barnehagen og ta imot besøk på skolen. Dette for å trygge oppstarten til 1.klasse. Overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke et barns utvikling. Overganger innebærer endringer i forventninger og krav til barn og foreldre og berører hele miljøet rundt barnet. Overganger er en del av livet og målet er å legge til rette for at barnet kan mestre dem og komme styrket gjennom dem. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. Kommunen har en egen plan for overganger i Hol kommune (se link siste side). ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

14 Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Den pedagogiske virksomheten skal være synlig gjennom hele barnehagedagen i all aktivitet. Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Pedagogene har planer for arbeid med det sosiale miljøet, språkarbeid, miljøfyrtårn, trafikksikkerhet, foreldresamarbeid og andre aktiviteter. Planlegging foregår i ledermøter, fagmøter, avdelingsmøter, planleggingsdager og individuelle plantider for pedagogene. Planlegging foregår i barnehagens åpningstid. Felles møter for hele personalet foregår etter stengetid. Arbeidet med årsplanen er en kontinuerlig prosess, som intensiveres hvert år og klar for nytt kalenderår. SU kan komme med innspill og innvendinger til den nye planen i et SU møte. Årsplanen blir klargjort for å tas i bruk i januar ved nytt kalenderår. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen (udir.no) Dette dokumenteres ved å henge opp på veggene og i månedsbrev/planer ut til de foresatte, samt i virksomhetsplanen. Vi deler gjerne året inn i perioder, hvor dokumentasjon som utstilling henges opp frem til FN dagen, Lucia, Karneval, foreldrefrokost, Gommo/Goffa dag og sommerfest for å vise frem hva vi har jobbet med. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

15 Barnehagens arbeidsmåter og samarbeidsparter. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Alle barn skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at alle barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal det støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (Rammeplanen 2017). Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier (udir.no) Barnehagen samarbeider med helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP), tverrfaglige tjenester. Det settes opp møter gjennom hele året, hvor det er rom for dialog rundt undring. I disse møtene skal det også være muligheter for foreldre/ foresatte til veiledning og undring. Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet (udir.no) ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

16 Evaluering av arbeidet i barnehagen. Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen (udir.no). I samarbeid med de foresatte og personalgruppa evalueres barnehageåret. Vi evaluerer aktiviteter fortløpende, etter som vi ser hva barna deltar og engasjerer seg i. Etter hvert temaarbeid eller tradisjonsmarkering blir det også foretatt en evaluering i barnehagen. Foreldrenes tilbakemeldinger er viktige punkt å ta med og de inviteres til evaluering i april. Vi ønsker også tilbakemeldinger fra foreldrene fortløpende, om deres reaksjoner på og bidrag til det vi holder på med. Vi gjennomfører brukerundersøkelse, som er en elektronisk undersøkelse, eksterne og lokal undersøkelse. Etter undersøkelsene sammenfatter vi materialet. Barnehagen ønsker foreldres tilbakemeldinger, både i de daglige møtene og ved mer formelle evalueringsmøter. Personalet gjennomfører en ståstedsanalyse i sin vurdering av arbeidet i barnehagen. Referanser: Barnekonvensjonen Barnehageloven Rammeplan 2017 Barnehage vedtekter Ståstedsanalysen Hol barnehage ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

17 Personal i Hol Barnehage (Endringer kan skje gjennom året) Styrer: Kristin Hallingstad Pedagogiske ledere: Marita Bjørnsrud Wærp Silje Økland Tine Synnøve Forbregd ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

18 Pedagoger: Camilla Kvale Sønsteby Unni Mørk Danielsen Barne- og ungdomsarbeidere: Stine Slåtto Liv Anne Totland Kine Myren ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

19 Assistenter: Gro Haugen Olsen Liv Marit Stensvold Ragnhild Nestegard Tormodsgard Fast Vikar: Vikarer: Bente Karin Medhus Synnøve Grøgård Anja Stodola Styrer: tlf Veslefrikk: tlf Askeladden: tlf Smørbukk: tlf ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

20 Vedlegg planer. Plan for arbeid med sosialt miljø, inkluderende barnehage og skolemiljø. Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Vennskapstema Samlinger med fortellinger, Alle Holdningsarbeid Trygge relasjonsmodeller rollespill. Konfliktløsning Oppklare overensstemmelser i samarbeid med barna. Alle Lære gode måter å samhandle på Gode konfliktløsningsmodeller Aktivt foreldresamarbeid Snakke med foreldre om hva som skjer i barnehagen Personal og foreldre Være sammen om oppdragelse til barnets beste Engasjerte foreldre/ foresatte. Personalt samarbeid Faglig diskusjon, omdømmebygging Personal Holdningsarbeid Engasjert personal Generasjonsmøter Få besøk Gommo/Goffa dag Besøke de eldste i bygda på Vika, Dagsentret og Høgehaug Alle Askeladden og Smørbukk Bli kjent med den eldre generasjon, være i dialog med i sang, leik og være kreativ. Kontakt med virksomhetene. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

21 Plan for språkarbeid Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Språktema gjennom året Snakke, lese, spille spill, Alle Sikre at alle barna har Temakasser, spill, besøke biblioteket. grunnleggende puslespill, bøker Bygge opp begreper Språkstøtte Bilder på veggene, samlinger, ting å leke med, voksne som bruker riktig benevnelse La barna være med i daglig arbeid Sang, rim, regler og bøker som verktøy for å inspirere. Alle Alle språkforståelse Gi barna innhold i begrepene. Bidra til at barna for godt begrepsapparat og god språkforståelse Sikre barn en bedre språkforståelse, hos de som trenger et støttende språk Skape nysgjerrighet og språkglede Ordbilder, bøker, sanghefte, leker som understøtter/viser begrepet som introduseres. Bøker, spill, konkreter. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

22 Plan for arbeid med miljøfyrtårn Kildesortering Re sertifiseres høsten 2021 Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Sortere avfall, få barna Alle Bli gode miljøvernere med på det Ha beholdere for plast, papir, metall og restavfall tilgjengelig på avdelingene og andre steder der det er behov, informere barna om hvordan de skal gjøre det. Slå av lys i rom vi ikke oppholder oss i. Skolestarterne samler inn fra avdelingen og kaster i beholdere ute for henting Alle. Beholdere med gode Symboler. Passe på å rydde etter oss når vi er på tur Ha en søppelpose i sekken, plukke opp matpapir etc. Alle Bidra til at barna for godt begrepsapparat og god språkforståelse Være miljøverner i praksis Alltid søppelpose i sekken Sortere avfall Kjøkkenhage med vekt på det økologiske. Sortert avfall blir sendt renovatør, med tilbake melding på vekt. Rapporteres til Miljøfyrtårn innen 1.4. Vi følger prosessen med å sette i stand jorda, så og plante, luke og høste Personal sammen med barna Alle Veslefrikk- urtebed Askeladden- blomster Smørbukk- grønnsaker Vi vil kunne se fra år til år hvor mye søppel vi sortere ut Skape en forståelse for at maten får vi fra jorda. Bidra til et engasjement for å ta vare på miljøet Beholdere for sortering Planter, frø ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

23 Plan for overgang barnehage skole Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Oppstarttur Hovet + Tur til Geiteryggen, Guiden Hol Kittilsonhola Buss/ taxi Skolestarterne i Hovet og Hol, personale fra begge barnehager, eventuelt foreldre som kjører. Dette starter et samarbeid med Hovet for at barna skal bli litt kjent med hverandre før skolestart. Møter i barnehagen, førskolegruppe Samling og turer De voksne på Smørbukk veksler på å lede gruppa Støtte sjølstendighetsutviklingen Styrke gruppefølelsen Møter med barna fra Hovet Fysiske møter Skolestarterne i Hol og Hovet Barna skal bli litt kjent med hverandre før skolestart Møter med Hallingskarvet skole Møter gjennom året, besøk på skolen, møte faddere, felles turer, leike på leikeplassen Lærere og barnehagepersonell Gjøre overgangen til skolen så god som mulig. Skolestartertur vår. Tur til Hol Gamle kyrkje og Kleivi. Historien om Sangemannen og Langesennmannen Skolestarterne i hele kommunen. Samarbeid med alle skolestartere i kommunen, hilse på andre skolestartere og knytte nye bånd. Guide Bjørn i Kyrkja og Buss. ÅRSPLAN HOL BARNEHAGE

Årsplan for Hol Barnehage

Årsplan for Hol Barnehage Årsplan for Hol Barnehage 2019-2020 Årsplanen bygger på FNs barnekonvensjon Lov om barnehager Rammeplan for barnehage 2017 Vedtekter for Hol kommune Tidligere årsplaner og foreldreevalueringer for Hol

Detaljer

Årsplan for Hol Barnehage

Årsplan for Hol Barnehage Årsplan for Hol Barnehage 2018-2019 Årsplanen bygger på FNs barnekonvensjon Lov om barnehager Rammeplan for barnehage 2017 Vedtekter for Hol kommune Tidligere årsplaner og foreldreevalueringer for Hol

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Årsplan Tufte barnehage

Årsplan Tufte barnehage Årsplan 2018-2019 Tufte barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2019 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, rett til redusert betaling,

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2018 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, åpningstider, ferieordninger

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN ÅRSPLAN 2018-2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN VELKOMMEN Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen, er en del av virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage

Å rsplan for Hol barnehage Å rsplan for Hol barnehage 2017-2018 «Leik og læring hand i hand» Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Årsplan Klosterskogen barnehage

Årsplan Klosterskogen barnehage Årsplan 2018-2019 Klosterskogen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2019/2020 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2018/2019:

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Gullhaug barnehage

Årsplan Gullhaug barnehage VÅRE TRADISJONER OG MERKEDAGER: I Gullhaug barnehage har vi et engasjert og kreativt personale som har utviklet gode tradisjoner for våre merkedager. Vi har det gøy sammen med barna!! Aktivitet Tid Foreldre

Detaljer

Årsplan Gråtenmoen barnehage

Årsplan Gråtenmoen barnehage Årsplan 2018-2019 Gråtenmoen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE 01.01.19-31.07.19 Innhold FORORD... 2 INFORMASJON OM TUSSELADDEN BARNEHAGE... 2 VERDIGRUNNLAG... 3 LOV OG RAMMEPLAN... 4 OMSORG... 4 LEK... 5 DANNING... 5 LÆRING... 6

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2019 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018-2019 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2018/2019 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Årsplan Falkum barnehage

Årsplan Falkum barnehage Årsplan 2018-2019 Falkum barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Barnehagens progresjonsplan

Barnehagens progresjonsplan Barnehagens progresjonsplan «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2018/2019 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse Side 6 Implementering

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo. Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017

Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo. Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017 Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Årsplan Båsmo barnehage

Årsplan Båsmo barnehage Årsplan -2019 Barn og barndom Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2018 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning.

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning. Kidsa Øvsttun Progresjonsplan Kropp, bevegelse, mat og helse Kommunikasjon, spra k og tekst Natur, miljø og teknologi Ruste barn for fremtiden Lek med venner Friluftsliv for alle Mat Med Smak Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Ny rammeplan utfordringer for styrere og barnehagelærere. Fylkesmannen i Oppland Lillehammer

Ny rammeplan utfordringer for styrere og barnehagelærere. Fylkesmannen i Oppland Lillehammer Ny rammeplan utfordringer for styrere og barnehagelærere Fylkesmannen i Oppland Lillehammer 14.11.2017 Oversikt: Innledende: om tilbakemeldingene til FM 1.Oversikt over noe som er nytt eller annerledes

Detaljer

Årsplan for Solstrålen barnehage Barnehageåret Visjon: Her får eg visa kem eg e!

Årsplan for Solstrålen barnehage Barnehageåret Visjon: Her får eg visa kem eg e! Årsplan for Solstrålen barnehage Barnehageåret 2018-2019 Visjon: Her får eg visa kem eg e! Rammeplanen sier: Prosjekt plan for fagområde: Natur, miljø og teknologi. Barnehagen skal legge til rette for

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Innhold Stavangerbarnehagen... 3 Presentasjon av Bjergsted barnehage... 4 Barnehagens verdigrunnlag i praksis... 4 Hvordan arbeider barnehagen for å

Innhold Stavangerbarnehagen... 3 Presentasjon av Bjergsted barnehage... 4 Barnehagens verdigrunnlag i praksis... 4 Hvordan arbeider barnehagen for å for Bjergsted barnehage 2018-2019 Innhold Stavangerbarnehagen... 3 Presentasjon av Bjergsted barnehage... 4 Barnehagens verdigrunnlag i praksis... 4 Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov

Detaljer

ÅRSPLAN. Norlandia Kanonen barnehage

ÅRSPLAN. Norlandia Kanonen barnehage ÅRSPLAN Norlandia Kanonen barnehage 2019 2 INNHOLD Velkommen til oss 4 Våre verdier 5 Pedagogisk kvalitet 5 Kunnskap & innovasjon 6 Fagområdene 7 Overgang til skolen 7 Observasjon, dokumentasjon og refleksjon

Detaljer

Årsplan for Finsland barnehage. Alle barn opplever å lykkes hver dag

Årsplan for Finsland barnehage. Alle barn opplever å lykkes hver dag Årsplan for Finsland barnehage Barnehageåret 2018-2019 Alle barn opplever å lykkes hver dag Godkjent i samarbeidsutvalget Innhold Kort presentasjon av barnehagen... 3 Songdalen kommunes politiske vedtatte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 1 05.09.18 Innhold Årsplanens innhold side 3 April side 3 Helse og livsmestring side 3 Overordnet pedagogisk mål for virksomheten side 4 Danning

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan Venstøp barnehage

Årsplan Venstøp barnehage Årsplan 2018-2019 Venstøp barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2018-2022 For ansvar: 2165 Tjenesteenhet: Sørlia barnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Inger Lise Vang Aalberg Visjon: Røtter til

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Skovheim barnehage Lindbâckveien 55, 1163 Oslo 22 28 40 90 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2018-2019 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor!

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE 2017-2018 SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! 2 Telefon nummer og mailadresse til Sømme barnehage... 3 ÅRSPLANENS INNHOLD... 3 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2016-2017... 4 VISJON...

Detaljer

Kvalitetsplan Vardø barnehage

Kvalitetsplan Vardø barnehage Kvalitetsplan Vardø barnehage 2019-2022 Vedtatt av Vardø bystyret 11.03.2019 1. Innledning kvalitetsplan for barnehagene i Vardø er et dokument hvor barnehageeier gir retningslinjer og setter mål. Disse

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer