SIKKERHETSDATABLAD. ULTIMATE CUT poleringsmiddel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. ULTIMATE CUT poleringsmiddel"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD ULTIMATE CUT poleringsmiddel SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/25/2021 1:17:14 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ULTIMATE CUT poleringsmiddel Artikkelnr UFI 0YQQ-3266-M00C-9S Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Bruk som frarådes Båtpleiemidler, generelt Ingen kjente 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn BILTEMA NORGE AS Postadresse Industrivegen 17 Postnr. Poststed Land NO-2069 Jessheim Norge Telefon E-post Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: SEKSJON 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2 Etikettinformasjon EUH 066, EUH 210 Farepiktogrammer (CLP) Signalord Page 1 of 14

2 Faresetninger EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280A Benytt vernehansker. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse SEKSJON 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer Blandninger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifisert. CAS-nr EC-nr Indeksnr EUH 066, H304, Asp. tox. 1, 10-25% Paraffinolje CAS-nr EC-nr Reach-nr: xxxx Ikke klassifisert 5-10% Alcohols, C12-13, ethoxylated CAS-nr EC-nr Reach-nr: xxxx H302, H318, H400, Acute tox. 4, Aquatic Acute 1, Eye Dam. 1, <1% Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m³, ppb, ppm, vekt%, vol% Komponentkommentarer H-setninger omtalt i 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd. SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Page 2 of 14

3 Generelt Vanlig førstehjelp hvis nødvendig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Behandle symptomatisk Innånding Hudkontakt Øyekontakt Frisk luft. Vask grundig med såpe og vann eller bruk egnet hudrengjøringsmiddel. Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Svelging Skyll nese og munn med vann. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Aspirasjon til lungene vid brekning eller fortæring kan forårsake kjemisk lungebetennelse. Senk hodet slik at oppkastet ikke renner tilbake i munnen og halsen. Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell Ikke relevant. Ingen anbefalinger er angitt. 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Aspirasjonsfare Allergi Kreft Reproduksjonsskader Symptomer på overeksponering Kommentarer Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved normal håndtering finnes ingen kjente symptomer for dette produktet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved normal håndtering finnes ingen kjente symptomer for dette produktet. Ved normal håndtering finnes ingen kjente symptomer for dette produktet. Ingen kjente kroniske effekter. Produktet er ikke klassifisert som aspirasjonstoksisk. Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende. Produktet er ikke klassifisert som karsinogen. Produktet er ikke klassifisert som reproduksjonsforstyrrende. Kan gi tørr og sår hud. 4.3 Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Page 3 of 14

4 SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukning 5.1 Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler CO2, skum, pulver. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Uegnet brannslukningsmidler Ikke bruk direkte vannstråle / høytrykk. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter Ikke brannfarlig. Giftige røykgasser kan dannes ved brann. 5.3 Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr Annen informasjon Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. Forlat faresonen umiddelbart. SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Farlige forbrenningsprodukter Ingen kjente For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Nødprosedyrer Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko For innsatspersonell For innsatspersonell Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Søl må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. 6.3 Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Mindre spill tørkes opp. Forvaring Dem opp og samle opp. Page 4 of 14

5 Opprydding Annen informasjon Ingen spesiell metode for opprensing angitt. 6.4 Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se punkt 8 SEKSJON 7: Håndtering og lagring Se avsnitt Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå kontakt med huden og øynene. Sett alltid toppen på etter bruk. Pakk ikke om. Beskyttende tiltak Tiltak for å hindre brann Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse Ikke brannfarlig Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. Tiltak for å beskytte miljøet Råd om generell yrkeshygiene Håndteres slik at faren for spill minimeres. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager og i lukkede originalbeholdere. Spesielle egenskaper og farer Annen informasjon Forhold som skal unngås Tekniske tiltak og lagringsbetingelser Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. Oppbevaring i lengre tidsrom enn ett år anbefales ikke. Ingen kjente Lagringstemperatur : C Egnet emballasje Krav til lagerrom og beholdere Råd angående samlagring Ytterligere informasjon om lagringsforhold Oppbevares i originalemballasjen. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer og dyrefor. Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. 7.3 Spesifikk bruk Page 5 of 14

6 Spesielle bruksområder Følg alltid gjeldende rutiner for håndtering av produktet. SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier Anbefalte overvåkningsordninger Ingen spesielle anbefalinger. Eksponeringskontroll Grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC Forholdsregler for å hindre eksponering Passende miljømessig eksponeringskontroll 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Øye- / ansiktsvern Øyevern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal det benyttes øyebeskyttelse. Hudvern Håndvern For vedvarende og lengre kontakt benytt egnede hansker. Nitrilhansker (EN374) anbefales Annet hudvern enn håndvern Normalt ikke nødvendig ved vanlig bruk. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig ved vanlig bruk. Termisk fare Annen informasjon Ingen spesielle anbefalinger. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Page 6 of 14

7 Tilstandsform Pasta. Krem Lukt Farge Løselighetsbeskrivelse Relativ tetthet Bulktetthet Smeltepunkt/smeltepunk tsintervall Karakteristisk. Hvitaktig. 1,420 C Kokepunkt / kokepunktintervall 117 ph (handelsvare) ph (bruksløsning) Flammepunkt Eksplosive egenskaper Eksplosjonsgrense Selvantennelighet Antennelighet (fast stoff, gass) Oksiderende egenskaper Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann log Pow: Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Komponentnavn log Pow: 4 Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifis Komponentnavn log Pow: 5,96 Alcohols, C12-13, ethoxylated Fordampningshastighet Damptrykk Damptetthet Viskositet Dekomponeringstemperatur VOC Luktterskel ,93 C Kinematic:20,5 C, >20,5 C 9.2 Annen informasjon Page 7 of 14

8 SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsfarer tilknyttet dette produktet Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen spesielle reaktivitetsrisikoer forbundet med dette produktet Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Det er ingen kjente betingelser som lett kan resultere i en farlig situasjon Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Unngå kontakt med base Farlige spaltningsprodukter Unngå kontakt med baser. Farlige spaltningsprodukter Karbonoksider. Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper. Annen informasjon SEKSJON 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon Page 8 of 14

9 Emne Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifisert. LD50 Oralt Verdi >5000 mg/kg Art Rotte LD50 Dermalt Verdi >3000 mg/kg Art Kanin LC50 innånding Verdi >1600 ppm. Art Rotte Varighet 6h Emne LD50 Oralt Paraffinolje Verdi >5000 mg/kg Art Rotte LD50 Dermalt Verdi >3000 mg/kg Art Kanin Emne LD50 Oralt Alcohols, C12-13, ethoxylated Verdi >10000 mg/kg Art Rotte LD50 Dermalt Verdi >2000 mg/kg Art Rotte Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Aspirasjonsfare Allergi Kreft Reproduksjonsskader Symptomer på overeksponering Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved normal håndtering finnes ingen kjente symptomer for dette produktet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved normal håndtering finnes ingen kjente symptomer for dette produktet. Ved normal håndtering finnes ingen kjente symptomer for dette produktet. Ingen kjente kroniske effekter. Produktet er ikke klassifisert som aspirasjonstoksisk. Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende. Produktet er ikke klassifisert som karsinogen. Produktet er ikke klassifisert som reproduksjonsforstyrrende. Kan gi tørr og sår hud. Page 9 of 14

10 Kommentarer Akutt giftighet Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Produktet er ikke klassifisert som mutagen. STOT - enkelteksponering STOT - gjentatt eksponering Sannsynlige eksponeringsveier Virkninger som gjensidig påvirker hverandre Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Øyne, hud Ingen kjente SEKSJON 12: Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet Emne Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifisert. Akutt akvatisk, Daphnia Verdi 4720 mg/l Testmetoden EC50 Varighet 48h Emne Akutt akvatisk, fisk Paraffinolje Verdi >1000 mg/l Testmetoden LC50 Varighet 96h Emne Alcohols, C12-13, ethoxylated Toksikologiske data fra komponenter Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Det forventes ingen økologiske effekter ved normal bruk. Miljøtoksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Kjemisk oksygenforbruk (COD) Biologisk oksygenforbruk (BOD) Persistens og nedbrytbarhet Verdi Verdi Verdi Det finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering. Page 10 of 14

11 Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Verdi Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Komponentnavn Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifis Verdi 159 Komponentnavn Alcohols, C12-13, ethoxylated Verdi 776, Mobilitet i jord Mobilitet 12.5 Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon SEKSJON 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL EWC: * Maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. EWC: * Emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer. Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Ja Ja 13.1 Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Annen informasjon Må ikke deponeres i naturen. Må ikke blandes med husholdningsavfall. Produktet må ikke slippes ut i kloakk eller avløp. Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet. SEKSJON 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer ADR RID Page 11 of 14

12 IMDG ICAO/IATA 14.2 UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.3 Transport fareklasse ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.4 Emballasjegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.5 Miljøfarer IMDG Marine pollutant Miljøskadelig Nei Nei SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-direktiv Nr.1272/2008 av 16. desember 2008, CLP Forskrift 2008 nr Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Forskrift nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt 6. desember 2011 nr med endringer P-nr: 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet Page 12 of 14

13 SEKSJON 16: Andre opplysninger 1-1 Forkortelser og akronymer A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet. H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene. R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske. S: Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt. T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides. Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). EUH 066, EUH 210 EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H302 Farlig ved svelging. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H318 Gir alvorlig øyeskade. H400 Meget giftig for liv i vann. Utfyllende opplysninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Endringer i forhold til den forrige versjonen BILTEMA NORGE AS Seksjon 2 Seksjon 7 Seksjon 9 Seksjon 13 Informasjonskilder leverandørens sikkerhetsdatablad Page 13 of 14

14 Råd om hensiktsmessig opplæring Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 (CLP) Kalkuleringsmetode På grunnlag av testdata Page 14 of 14

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann SIKKERHETSDATABLAD Batterivann SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 11:22:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Batterivann

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Svamper

SIKKERHETSDATABLAD. Svamper SIKKERHETSDATABLAD Svamper SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/8/2016 8:42:34 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Svamper Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. VINYLGLANSSVAMP Furuduft

SIKKERHETSDATABLAD. VINYLGLANSSVAMP Furuduft SIKKERHETSDATABLAD VINYLGLANSSVAMP Furuduft SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/8/2016 10:56:58 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Absorb plus

SIKKERHETSDATABLAD. Absorb plus SIKKERHETSDATABLAD Absorb plus SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/2/2018 8:45:11 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Absorb plus Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/9/2016 1:12:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RENSELEIRE Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/5/2018 2:38:02 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RENSELEIRE Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flockfix

SIKKERHETSDATABLAD. Flockfix SIKKERHETSDATABLAD Flockfix SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/15/2017 8:33:30 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Flockfix Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens SIKKERHETSDATABLAD Håndrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/4/2014 3:44:27 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Håndrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BILTEMA LÆRBALSAM 200ML

SIKKERHETSDATABLAD BILTEMA LÆRBALSAM 200ML SIKKERHETSDATABLAD BILTEMA LÆRBALSAM 200ML SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/15/2014 2:43:04 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND

SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/7/2016 11:07:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BLÅSESAND Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit SIKKERHETSDATABLAD AKRYLFUGEMASSE hvit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/30/2015 8:48:47 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn AKRYLFUGEMASSE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Smeltelim

SIKKERHETSDATABLAD. Smeltelim SIKKERHETSDATABLAD Smeltelim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/2/2015 1:23:49 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Smeltelim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Salttabletter

SIKKERHETSDATABLAD. Salttabletter SIKKERHETSDATABLAD Salttabletter SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/25/2018 7:45:37 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Salttabletter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/20/2017 3:54:46 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FUGEMALING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Våtservietter

SIKKERHETSDATABLAD. Våtservietter SIKKERHETSDATABLAD Våtservietter SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/31/2016 10:57:40 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Våtservietter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT 100ML

SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT 100ML SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT 100ML SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 5/2/2014 8:49:32 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BREMSECALIPERFETT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Vinylglans

SIKKERHETSDATABLAD. Vinylglans SIKKERHETSDATABLAD Vinylglans SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 4/19/2017 4:27:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Vinylglans Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende såpe

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende såpe SIKKERHETSDATABLAD Flytende såpe SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/2/2014 9:34:18 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Flytende såpe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FROSTVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD FROSTVÆSKE SIKKERHETSDATABLAD FROSTVÆSKE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 8/28/2014 12:51:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FROSTVÆSKE Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER SIKKERHETSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 9/11/2017 2:37:31 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn WHITEBOARD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Lykteglasspolish kit

SIKKERHETSDATABLAD. Lykteglasspolish kit SIKKERHETSDATABLAD Lykteglasspolish kit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/14/2018 10:47:29 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Lykteglasspolish

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 1.1 Produktidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 1.1 Produktidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD ph SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/14/2016 4:33:44 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ph Artikkelnr. 36476 Komponentnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BYGGLIM

SIKKERHETSDATABLAD BYGGLIM SIKKERHETSDATABLAD BYGGLIM SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/6/2017 1:40:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BYGGLIM Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Festemasse/flislim LA315

SIKKERHETSDATABLAD. Festemasse/flislim LA315 SIKKERHETSDATABLAD Festemasse/flislim LA315 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/17/2015 3:55:26 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig SIKKERHETSDATABLAD LIM ikke giftig SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 4:18:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LIM ikke

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Silikon, høytemperatur

SIKKERHETSDATABLAD. Silikon, høytemperatur SIKKERHETSDATABLAD Silikon, høytemperatur SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 3/23/2015 8:55:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Silikon,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Allrent

SIKKERHETSDATABLAD. Allrent SIKKERHETSDATABLAD Allrent SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 5/16/2014 1:44:38 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Allrent Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim SIKKERHETSDATABLAD Folielim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/2/2015 10:39:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Folielim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT

SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/19/2017 4:14:46 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BREMSECALIPERFETT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØRGJENGEPASTA

SIKKERHETSDATABLAD RØRGJENGEPASTA SIKKERHETSDATABLAD RØRGJENGEPASTA SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/22/2018 2:39:58 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RØRGJENGEPASTA

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. FROSTVÆSKE (GLYKOL) koncentrert

SIKKERHETSDATABLAD. FROSTVÆSKE (GLYKOL) koncentrert SIKKERHETSDATABLAD FROSTVÆSKE (GLYKOL) koncentrert SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/29/2016 10:34:28 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøring av platetopp

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøring av platetopp SIKKERHETSDATABLAD Rengjøring av platetopp SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/19/2016 1:21:11 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Rengjøring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand SIKKERHETSDATABLAD Blåsesand SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 9/18/2019 2:31:28 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Blåsesand Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/19/2014 2:20:30 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FUGEMALING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAKNINGSSILIKON, HØYTEMPERATUR

SIKKERHETSDATABLAD PAKNINGSSILIKON, HØYTEMPERATUR SIKKERHETSDATABLAD PAKNINGSSILIKON, HØYTEMPERATUR SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/2/2017 11:37:12 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand SIKKERHETSDATABLAD Blåsesand SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/4/2016 11:38:46 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Blåsesand Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SKJERMRENS Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Primer SK 5 kg

SIKKERHETSDATABLAD. Primer SK 5 kg SIKKERHETSDATABLAD Primer SK 5 kg SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/11/2015 2:11:10 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Primer SK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hundesjampo

SIKKERHETSDATABLAD. Hundesjampo SIKKERHETSDATABLAD Hundesjampo SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 7/31/2017 1:55:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hundesjampo Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Girolje 75W-90 Syntetisk

SIKKERHETSDATABLAD. Girolje 75W-90 Syntetisk SIKKERHETSDATABLAD Girolje 75W-90 Syntetisk SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/18/2018 10:56:26 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tåkesmøreolje

SIKKERHETSDATABLAD. Tåkesmøreolje SIKKERHETSDATABLAD Tåkesmøreolje SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/2/2016 12:48:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tåkesmøreolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Silikon Våtrom

SIKKERHETSDATABLAD. Silikon Våtrom SIKKERHETSDATABLAD Silikon Våtrom SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 9/4/2014 11:44:18 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Silikon Våtrom

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit SIKKERHETSDATABLAD AKRYLFUGEMASSE hvit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 6/12/2019 11:25:32 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn AKRYLFUGEMASSE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer SIKKERHETSDATABLAD Oljesanerer SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/10/2015 3:37:17 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Oljesanerer Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRELIM UTENDØRS

SIKKERHETSDATABLAD TRELIM UTENDØRS SIKKERHETSDATABLAD TRELIM UTENDØRS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/7/2015 8:50:12 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRELIM UTENDØRS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Marintetning

SIKKERHETSDATABLAD. Marintetning SIKKERHETSDATABLAD Marintetning SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/4/2017 10:56:33 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Marintetning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Lakkforsegling

SIKKERHETSDATABLAD. Lakkforsegling SIKKERHETSDATABLAD Lakkforsegling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/20/2019 8:32:24 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Lakkforsegling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens SIKKERHETSDATABLAD Håndrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/14/2018 8:49:48 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Håndrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling SIKKERHETSDATABLAD Tavlemaling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tavlemaling Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine

SIKKERHETSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine SIKKERHETSDATABLAD POOL tester KIT PH/Chlorine SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/29/2015 1:37:21 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Silikonfett

SIKKERHETSDATABLAD. Silikonfett SIKKERHETSDATABLAD Silikonfett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 4 Utgitt dato 3/27/2019 1:52:56 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Silikonfett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL MILD LUKT

SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL MILD LUKT SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL MILD LUKT SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 7/25/2018 12:46:24 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TINESALT

SIKKERHETSDATABLAD TINESALT SIKKERHETSDATABLAD TINESALT SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/21/2018 1:22:34 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TINESALT Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Universalsmøremiddel, bio

SIKKERHETSDATABLAD. Universalsmøremiddel, bio SIKKERHETSDATABLAD Universalsmøremiddel, bio SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/28/2014 10:41:25 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tinesalt

SIKKERHETSDATABLAD. Tinesalt SIKKERHETSDATABLAD Tinesalt SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 9/14/2017 9:57:20 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tinesalt Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Universalrengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. Universalrengjøring SIKKERHETSDATABLAD Universalrengjøring SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/30/2015 9:57:58 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Universalrengjøring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AdBlue Exhaust reduction fluid

SIKKERHETSDATABLAD. AdBlue Exhaust reduction fluid SIKKERHETSDATABLAD AdBlue Exhaust reduction fluid SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/1/2017 2:49:18 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RUSTETER

SIKKERHETSDATABLAD RUSTETER SIKKERHETSDATABLAD RUSTETER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/2/2015 4:17:38 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RUSTETER Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FLYTENDE PLANTENÆRING

SIKKERHETSDATABLAD FLYTENDE PLANTENÆRING SIKKERHETSDATABLAD FLYTENDE PLANTENÆRING SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 8/7/2015 3:40:44 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FLYTENDE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tekstilrens Premium

SIKKERHETSDATABLAD. Tekstilrens Premium SIKKERHETSDATABLAD Tekstilrens Premium SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/14/2016 10:29:54 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tekstilrens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tapet- og vevlim

SIKKERHETSDATABLAD. Tapet- og vevlim SIKKERHETSDATABLAD Tapet- og vevlim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/23/2015 4:08:53 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tapet- og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENSEGELE FOR TILBEHØR

SIKKERHETSDATABLAD RENSEGELE FOR TILBEHØR SIKKERHETSDATABLAD RENSEGELE FOR TILBEHØR SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/28/2015 1:17:42 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RENSEGELE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LODDETRÅD

SIKKERHETSDATABLAD LODDETRÅD SIKKERHETSDATABLAD LODDETRÅD SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/21/2016 11:07:57 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LODDETRÅD Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer SIKKERHETSDATABLAD Oljesanerer SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/10/2015 3:37:17 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Oljesanerer Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøring av platetopp

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøring av platetopp SIKKERHETSDATABLAD Rengjøring av platetopp SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/22/2017 12:43:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hurtigglans

SIKKERHETSDATABLAD. Hurtigglans SIKKERHETSDATABLAD Hurtigglans SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 3/23/2017 4:11:51 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hurtigglans Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Radiatorsement

SIKKERHETSDATABLAD. Radiatorsement SIKKERHETSDATABLAD Radiatorsement SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 9/5/2018 2:49:02 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Radiatorsement

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett SIKKERHETSDATABLAD PTFE-fett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 6/5/2015 8:35:48 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn PTFE-fett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bilsjampo

SIKKERHETSDATABLAD. Bilsjampo SIKKERHETSDATABLAD Bilsjampo SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utgitt dato 11/4/2012 1:53:45 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Bilsjampo Artikkelnr. 361731,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hjelmrens

SIKKERHETSDATABLAD. Hjelmrens SIKKERHETSDATABLAD Hjelmrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/29/2012 2:16:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hjelmrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Marin silikon

SIKKERHETSDATABLAD. Marin silikon SIKKERHETSDATABLAD Marin silikon SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/2/2015 2:42:02 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Marin silikon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske (glykol), longlife G30

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske (glykol), longlife G30 SIKKERHETSDATABLAD Frostvæske (glykol), longlife G30 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utgitt dato 11/2/2012 10:41:03 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 5/13/2015 11:34:14 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SANITÆRVÆSKE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MARINE SILIKON Hvit

SIKKERHETSDATABLAD. MARINE SILIKON Hvit SIKKERHETSDATABLAD MARINE SILIKON Hvit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/28/2016 4:25:52 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn MARINE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske SIKKERHETSDATABLAD Frostvæske SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/8/2017 7:53:58 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Frostvæske Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Møbelrens

SIKKERHETSDATABLAD. Møbelrens SIKKERHETSDATABLAD Møbelrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/2/2016 2:06:29 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Møbelrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/17/2014 9:48:45 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn HÅNDOPPVASKMIDDEL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Reparasjonsasfalt

SIKKERHETSDATABLAD. Reparasjonsasfalt SIKKERHETSDATABLAD Reparasjonsasfalt SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/14/2015 9:57:11 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Reparasjonsasfalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skokrem

SIKKERHETSDATABLAD. Skokrem SIKKERHETSDATABLAD Skokrem SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 5/27/2015 3:58:49 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Skokrem Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Litiumfett

SIKKERHETSDATABLAD. Litiumfett SIKKERHETSDATABLAD Litiumfett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/4/2015 12:43:16 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Litiumfett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tekstillim

SIKKERHETSDATABLAD. Tekstillim SIKKERHETSDATABLAD Tekstillim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/15/2014 10:47:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tekstillim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BT Multibond Rapid

SIKKERHETSDATABLAD. BT Multibond Rapid SIKKERHETSDATABLAD BT Multibond Rapid SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/27/2015 10:20:53 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BT Multibond

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BAD- OG KJØKKENMALING HVIT

SIKKERHETSDATABLAD BAD- OG KJØKKENMALING HVIT SIKKERHETSDATABLAD BAD- OG KJØKKENMALING HVIT SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/3/2017 12:43:55 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML

SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/26/2015 2:30:37 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BARBERSKUM

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bremsesylinderfett

SIKKERHETSDATABLAD. Bremsesylinderfett SIKKERHETSDATABLAD Bremsesylinderfett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/29/2014 11:15:18 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Bremsesylinderfett

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MC-rengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. MC-rengjøring SIKKERHETSDATABLAD MC-rengjøring SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/17/2015 8:40:41 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn MC-rengjøring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Soft Top Kit

SIKKERHETSDATABLAD. Soft Top Kit SIKKERHETSDATABLAD Soft Top Kit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 10/19/2016 10:55:31 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Soft Top Kit

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett SIKKERHETSDATABLAD PTFE-fett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/2/2014 2:47:38 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn PTFE-fett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KROMPOLISH

SIKKERHETSDATABLAD KROMPOLISH SIKKERHETSDATABLAD KROMPOLISH SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/13/2016 2:17:16 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn KROMPOLISH Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sagkjedeolje BIO

SIKKERHETSDATABLAD. Sagkjedeolje BIO SIKKERHETSDATABLAD Sagkjedeolje BIO SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/17/2015 11:04:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Sagkjedeolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sagkjedeolje

SIKKERHETSDATABLAD. Sagkjedeolje SIKKERHETSDATABLAD Sagkjedeolje SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/9/2014 8:49:40 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Sagkjedeolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/30/2015 11:32:17 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Monteringspasta

SIKKERHETSDATABLAD. Monteringspasta SIKKERHETSDATABLAD Monteringspasta SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 3/10/2016 2:45:40 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Monteringspasta

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Godlukt

SIKKERHETSDATABLAD. Godlukt SIKKERHETSDATABLAD Godlukt SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/23/2016 3:42:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Godlukt Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Felgrens Premium

SIKKERHETSDATABLAD. Felgrens Premium SIKKERHETSDATABLAD Felgrens Premium SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 10/16/2017 8:15:36 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Felgrens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tåkesmøreolje

SIKKERHETSDATABLAD. Tåkesmøreolje SIKKERHETSDATABLAD Tåkesmøreolje SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 3/16/2017 1:04:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tåkesmøreolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fuktsluker

SIKKERHETSDATABLAD. Fuktsluker SIKKERHETSDATABLAD Fuktsluker SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/8/2017 4:07:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Fuktsluker Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Kjederens, bio

SIKKERHETSDATABLAD. Kjederens, bio SIKKERHETSDATABLAD Kjederens, bio SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/27/2015 8:36:25 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Kjederens,

Detaljer