Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) DBH-API koding. Eksempel på kode og programbibliotek for å bruke DBH-API

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) DBH-API koding. Eksempel på kode og programbibliotek for å bruke DBH-API"

Transkript

1 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) DBH-API koding Eksempel på kode og programbibliotek for å bruke DBH-API Noen enkle eksempler på kode for å komme i gang med å bruke API-et :52

2 Table of Contents Veiledning for spørringer mot API... 1 Funksjoner Utplukk:... 4 Variabler:... 4 Statuskode... 4 Bruksvilkår... 4 Registrering av bruker... 4 Innlogging og skjerming av data... 5 Eksempel på query Dokumentasjon av tabeller og variabler Teknisk informasjon for å hente data fra API via program - curl... 7 Eksempel på JAVASCRIPT AJAX spørring mot API curl: Eksempel på spørringen med en inputfil: querybody.json... 8 BULK Hente store datasett StreamCsvData Hente store datasett StreamJsonData Hente store datasett Excel Overføring av datasett via API klient Sammenligning DBH Api og DBH Rapporter : GOLANG POST REQUEST O2AUTH bruk i PHYTON R programmering Spring-java programmering Dokumentasjon Vanlige feilsituasjoner Metadata Kort oppsummert Driftstabeller Veiledning for spørringer mot API DBH tilbyr gateway/database API som konverterer spørrespråk til databasespråk og leverer data via HTTP. HK-dir anbefaler at brukere av API et oppgir til HK-dir for å kunne motta meldinger som DBH API dokumentasjon Side 1

3 gjelder drift og bruk av systemet. HK-dir påberoper seg retten til å stoppe spørringer og rapporter om det er nødvendig. Store uthentinger bør kjøres på kveld natt. Data kan hentes via curl eller fra andre program. Data kan også hentes via klientverktøy (API klient). curl kan konverteres til kode via ulike verktøy. For eksempel MuleSoft Advanced REST Client. Data som leveres er organisasjonsdata, studietilbud, studentdata, doktorgradsdata, økonomidata, publiseringsdata fra kanalregisteret, personaldata og andre data(som for eksempel areal). Disse data ene er organisert som tabeller. Innenfor hver tabell kan brukere sette sammen spørringer for å lage egne resultatlister. Spørringer mot DBH API er p.t tilgjengelig via Https REST - POST og JSON format (JavaScript Object Notation). Du kan endre input verdiene (json values ) programmatisk. Logon fra maskin software via Json Web Token (JWT) vil vare i 1 time. Bruker må selv lage rutiner for å hente nytt token før det gamle er gått ut på tid. For eksempel i form av en loop. Der er eksempel på dette i dette dokumentet. Du kan hente data uten token (blank i JWT). Da vil data være beskyttet i henhold til personvernloven(gdpr). Det betyr at små verdier for persondata, vil vise som 0. Pålogging er beregnet for institusjoner som vil se sine egne data. Disse institusjonene må være registrert hos DBH. Vi skiller mellom DIMP(dataimport) og leveringa av data via API. API har en egen pålogging. Både fra API klient og fra servere. Se fingertips i API klienten. Data som genereres via API blir ikke lagret hos DBH. Alle forespørsler etter data blir logget. Logging av forespørsler blir utført for å kunne lage en statistikk som viser bruksmønster for datatjenesten. En slik statistikk kan være nyttig for å vurdere eventuelle forbedringer av tjenesten. Veier inn til DBH data via API. 1. Via klient 2. Programvare. Bruk av curl, Post, R, Javascript, GraphQl eller annen programvare. Ved å bruke programvare, kan du hente fleire tabeller samtidig og sette disse sammen til egne tabeller. Det er fire innganger frå programvarer. - Bulk. /bulk-csv. Get spørring. Vi henter hele tabellen. - StreamCsv. /streamcsvdata. Post spørring. Utplukk av data med store datamengder. Ikke mulig å bruke parameter begrensning. - StreamJson. /streamjsondata. Post spørring. Utplukk av data med store datamengder. Ikke mulig å bruke parameter begrensning. Data kan hentes inn i nettleser fra klient. For eksempel Firefox og leses der som en https get kommando. Direkte fra maskin/api er filen ferdig formatert. - hentcsvtabelldata. /hentcsvtabelldata. Post spørring. Litt eldre funksjon som kan erstattes av /streamcsvdata. - DBH API dokumentasjon Side 2

4 - hentjsontabelldata. /hentjsontabelldata. Post spørring. Leverer jsondata. Mulighet for å bruke parameter begrensning. Se også Tabell API innhald for å få oversikt over tabeller og tabeller med Bulk. I API et ligger mulighet for å hente maskinlesbar dokumentasjon og meldinger om endringer og drift av API et. Bruk av API via programvare krever innlogging med klient_id og secret_id for noen tabeller. Disse er merket med 1 i Feltet FDPR i tabell-2. 2 API metadata. Eksempel på query: "tabell_id":2,"api_versjon":1,"statuslinje":"n", "variabler":["*", "sortby":["tabell id", "filter":[ "variabel": "GDPR", "selection": "filter": "item", "1" Vi tenker oss at når bruker skal sette opp en maskin til maskin kobling, så går han først inn i API klienten og prøver ut spørringen. Deretter kan han prøve spørringen i curl og til sist kan han programmere inn i egne program. Hvis spørringen blir lastet ned på Windows maskin og deretter overført til Linux, må tegnsettet konverteres (f.eks Dos2Unix ev. Unix2Dos). Vi ser feil ved tegnsett hvis æøå er feil. For eksempel Å...rstall. Linjeskift er også forskjellig fra dos til unix format. Systemet er et plug and play system og det er laget en toolboks (ligger på DBH sine nettsider) med eksempel på queries mot de fleste tabellene. Noen av variablene, for eksempel Institusjonskode eller Avdelingskode, er HK-dir sine egne verdier og er ikke offisielle verdier. Valg av returvariabler er brukerstyrt gjennom groupby eller variabler. Variabler brukers på listetabeller som ikke inneholder groupby. Dette er slik som i vanlig SQL.. DBH API dokumentasjon Side 3

5 Vi logger pålogging og fremhenting av data i henhold til GDPR. Funksjoner. - Strømme data. Mulighet for å strømme store datamengder ved /streamcsvdata eller /streamjsondata. Det som kommer ut av disse funksjonene kan man importere i Firefox eller Excel. For mindre datamengder og on-line spørringer mot API, kan /hentcsvtabelldata eller /hentjsontabelldata. Utplukk: Verb som kan brukes til å plukke data: greaterthan, lessthan, between, like, item, all, top, exclude, include. Variabler: Det er også mulig å velge ut hvilke variabler som skal levere data i spørringen. For tabeller med groupby, vil group by bestemme hvilke variabler som er med. For tabeller uten groupby, kan bruker skrive inn hvilke variabler som skal levere data. Forhåndsverdi er *. Det vil si alle. Dette kan endres av bruker. Statuskode Sammen med https metoder som API responderer til, vil det bli returnert https statuskoder. Status 200 indikerer at request er ok. Status 404 betyr at request er ok, men ingen data finnes. Returkoder i 400 segmentet indikerer at noe gikk galt. Det kan være syntaks i JSON, Innhold i JSON eller at du prøver å gjøre noe du ikke er autorisert for. Dette er klientside problem og skyldes gjerne feil ved JSON inn eller innholdet i denne. Returkoder i 500 segmentet indikerer et server-side problem, slik at forespørselen ikke kan utføres. Du får det også når du ikke får kontakt med server. Bruksvilkår Vilkårene for bruk følger til enhver tid gjeldende Norsk lisens for offentlige data. Legg spesielt merke til følgende: HK-dir/DBH tar ikke ansvar for konsekvenser som følge av feil i systemet. DBH skal oppgis som kilde ved bruk av data fra tjenesten. Dataene skal ikke presenteres på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreies eller fremstilles uriktig. Les grundig alle vilkårene for bruk i den standardiserte lisensen for offentlige data Norsk lisens for offentlige data (NLOD). HKdir er ikke ansvarlig for konsekvenser som følge av feil i datagrunnlag eller system som ikke tilhører HKdir. Registrering av bruker I tillegg ønsker vi at aktive brukere av datatjenesten registrerer seg for bruk av APIet ved hjelp av en API nøkkel. Dette er for at vi bedre skal kunne skille på de forskjellige DBH API dokumentasjon Side 4

6 forespørslene som blir gjort, og kommunisere direkte med brukerne av data når det er behov for det. E-postadresser blir ikke delt med noen og brukes kun for å verifisere brukere, generere APInøkler og nå ut til brukerne av dataene. Registrering er ikke obligatorisk. Innlogging og skjerming av data - Pålogging i API. Om du er personlig bruker (hos NSD/SIKT) tidligere: Send mail om at du ønsker tilgang til API data til DBH mail. Om du ikke er bruker kan du velge innlogging i API klient og deretter logge inn via FEIDE. Send deretter mail til oss og vi vil da vurdere om dere kan få tilgang og eventuelt gi dere tilgang. - For tabeller som er merket for skjerming i 001-Innhold, vil persondata mindre enn 3 være anonymisert for brukere som ikke tilhører institusjonen. Om data brukes på nettsider bør det være informasjon om data er anonymisert. - Om data blir brukt og de er GDPR beskyttet, bør det fremkomme der de brukes for å unngå mistolking av data. Eksempel på query. Være mest muleg presis når de hentar data frå DBH-API et. "tabell_id":133,"api_versjon":1,"statuslinje":"n","kodetekst":"j","desimal_separator":".", bare de to første feltene er obligatoriske. "variabler":["studentkategori", <-- '*' gir alle eller navngi felt slik som her "sortby":["studentkategori", <-- Trenger ikke denne? "filter":[ "variabel": "Studentkategori", "selection": "filter": "all", se ellers infotag i skjermbildet "*" variabler = '*' ville gitt alle variabler. Exclude trenger dere heller ikke legge ved. "filter": "like", "%Remote%" % foran eller bak eller begge slik som vanlig sql. DBH API dokumentasjon Side 5

7 "tabell_id":123,"api_versjon":1, "groupby":["institusjonskode", "Årstall", "sortby":["institusjonskode", "filter":[ "variabel": "Institusjonskode", "selection": "filter": "all", "*" "variabel": "Årstall", "selection": "filter": "top", "1" Dokumentasjon av tabeller og variabler. Dokumentasjon av tabeller kan hentes slik: "tabell_id":913,"api_versjon":1,"statuslinje":"n","begrensning":"*","kodetekst":"j","desimal_separa tor":".", "variabler":["*", "sortby":["emne id", "Tabell id", "filter":[ "variabel": "Tabell id", "selection": "filter": "item", "60", "exclude": [ "" For hver tabellen sine variabler, må man lese tabell 2-meteadata. DBH API dokumentasjon Side 6

8 Dokumentasjonen ligger med HTML og andre formateringstegn til hjelp for bruker. Dokumentasjon for det enkelte felt ligger på 002-metadata. Teknisk informasjon for å hente data fra API via program - curl Illustrert med curl. Returdata er JSON eller CSV, avhengig av om du velger å kalle /hentcsvtabelldata eller /hentjsontabelldata. For det siste valget er det mulig å få ut en statuslinje. URL som du skal bruke, vil stå i konfigureringsbildet for API et. Den brukes i forbindelse med https POST spørring over linje til HK-dir sitt endpunkt hos SIKT(som har ansvaret for authentisering). Hent token: curl --data "grant_type=client_credentials" --user sso_id:sso_secret eller i script: JWT=$(curl --data "grant_type=client_credentials" --user <usr>:<pwd> grep -Eo '"access_token"[^,*' grep -Eo '[^:*$' sed 's/[="//g') Klient-id og secret-id må institusjonen selv administrere. Eksempel på curl spørring av rapport 060.: export JWT=<sett inn token som er hentet her. Det kan også være blank> curl -o./result/060-result.dat -i -d -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --header "Authorization: Bearer $JWT" -v -X POST 2>&1 Her blir query hentet fra./querybody/060-querybody.json og data lagt i /Resultat/060-resultat.dat Etter først å ha fått et gyldig token (pålogging) fra SIKT. :set fileformat=unix #!/bin/bash # -i gir informasjon om overføring av data. echo "Starter uthenting av fil 060." export JWT= curl -o./result/060-result.dat -i -d -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --header "Authorization: Bearer $JWT" -v -X POST 2>&1 -i gir statusinformasjon og kan tas bort etter ønske. Eksempel på JAVASCRIPT AJAX spørring mot API. (Representert ved javascript biblioteket AXIOS). stitilapi = <sti til api> jsonquery = innhold i spørring boksen i bildet. DBH API dokumentasjon Side 7

9 let config = onuploadprogress: function(progressevent) let percentcompleted = Math.round( (progressevent.loaded * 100) / progressevent.total );, //progressindikator headers: 'Authorization': 'Bearer ' + this.props.hashtoken, ; Spørring via Javascript - Axios: Axios.post(stitilapi, node: jsonquery,config).catch(error => if (error.response).. else if (error.request).. else.. ); HTTP error vil vise i linjen for Statuskode i konsollet eller leses ut fra "error" seksjonen. I Axios er ikke \ nødvendig, slik som det er gjort i eksempelet nedenfor. curl: Eksempel på spørringen med en inputfil: querybody.json Denne filen kopieres direkte fra spørringen som er lastet ned fra klienten. Om det blir brukt Linux kan filen kopieres fra Windows til Linux. På Linux må det kjøres fromdos kommando, eller tilsvarende, for å konvertere tegnsett. "tabell_id":132,"api_versjon":1,"statuslinje":"n","begrensning":"1000","kodetekst":"j","desimal_separator":".", "groupby":["institusjonskode", "Avdelingskode", "Årstall", "Semester", "Studieprogramkode","Nivåkode", "sortby":["institusjonskode", "Avdelingskode", "filter":[ "variabel": "Institusjonskode", "selection": "filter": "all", DBH API dokumentasjon Side 8

10 "*", "exclude": [ "", "variabel": "Avdelingskode", "selection": "filter": "all", "*", "exclude": [ "", "variabel": "Årstall", "selection": "filter": "top", "2", "exclude": [ "", "variabel": "Nivåkode", "selection": "filter": "all", "*", "exclude": [ "null" Eller: "tabell_id":347,"api_versjon":1,"statuslinje":"n","begrensning":"1000","kodetekst":"n","desimal_se parator":".", "variabler":["avdelingskode","årstall","semester","studieprogramkode", "Finansieringskategori","Nivåkode", "sortby":["institusjonskode", "Avdelingskode", "filter":[ "variabel": "Institusjonskode", "selection": "filter": "item", "1150" DBH API dokumentasjon Side 9

11 , "variabel": "Avdelingskode", "selection": "filter": "all", "*", "exclude": [ "", "variabel": "Årstall", "selection": "filter": "top", "2", "exclude": [ "", "variabel": "Nivåkode", "selection": "filter": "all", "*", "exclude": [ "null" Import fra Last ned CSV resultat. Velge Data Fra tekst Importer Data med skilletegn Filopprinnelse: Unicode (Utf-8) Skilletegn Semikolon. Dette er standardmetoden for import av datafilen. Ved å velge importer som tekst på feltnivå, vil feltet vise slik som i datafilen. DBH API dokumentasjon Side 10

12 BULK Hente store datasett. Dette er en enkel HTTPS GET kommando for åpne data. D.v.s data som ikke er beskyttet av GDPR. Fra nettleser skriver vi: I curl skrives det f.eks: curl -o./resultbulk/001.csv -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" -v -X GET 2>&1 Tabellen blir stream et ned lokalt. Det er ikke mulig å legge inn andre kriteria enn tabellnr. De tabellene som kan lastes ned er merket som bulk tabeller i 001-API-Innhold. Det er ikke mulig å hente datatabeller som beskyttes av persenvernloven(gdpr). Eksempel ved Golang ( package main import ( "fmt" "io/ioutil" "log" "net/http" "os" ) func main() response, err := http.get(" if err!= nil fmt.print(err.error()) os.exit(1) responsedata, err := ioutil.readall(response.body) if err!= nil log.fatal(err) fmt.println(string(responsedata)) StreamCsvData Hente store datasett. Dette kan sees på som en fortsettelse eller erstatning for BULK. Her er det mulig å laste ned store datamengder for alle tabeller med bruk av queries. DBH API dokumentasjon Side 11

13 Dette kan også gjøres i API klienten. JWT=$(curl --data "grant_type=client_credentials" --user <usr>:<pwd> grep -Eo '"access_token"[^,*' grep -Eo '[^:*$' sed 's/[="//g') Eksempel: curl -o./result/060-result.dat -i -d -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --header "Authorization: Bearer $JWT" -v -X POST 2>&1 Data vil måtte importeres i Excel og tilpasses tegnsett utf-8 i Excel. StreamJsonData Hente store datasett. Dette kan sees på som en fortsettelse eller erstatning for BULK. Her er det mulig å laste ned store datamengder for alle tabeller med bruk av queries. Dette kan også gjøres i API klienten. JWT=$(curl --data "grant_type=client_credentials" --user <usr>:<pwd> grep -Eo '"access_token"[^,*' grep -Eo '[^:*$' sed 's/[="//g') Eksempel: curl -o./result/060-result.dat -i -d -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --header "Authorization: Bearer $JWT" -v -X POST 2>&1 Data vil bli beskyttet etter personvernloven(gdpr). Fra klienten kan data lasten inn i nettleser og tolkes. Fra curl vil data være formatert Json som er lett å lese. I dette datasettet vil numeriske tall være representert som numeriske. DBH API dokumentasjon Side 12

14 Excel Overføring av datasett via API klient. Eksempel på spørring: Retur data kan vi legge over i Excel eller lagre som.csv format og deretter overføre til Excel slik som i dette eksempelet. DBH API dokumentasjon Side 13

15 Her viser vi tabell for utenlandske kvinnelige studenter fra 1992 til Sammenligning DBH Api og DBH Rapporter : I noen tilfeller ser vi at det er differanser mellom summene som vises i DBH rapportdel og de summene som vises i API. De vanligste årsakene er: - Valg/avkryssinger i DBH rapport. I API/Klient henter bruker ofte hele tabellen hun/han ønsker å se. I rapportdelen gjøres valg som fører til at data blir filtrert bort. Derfor kan det oppstå større differanser. - Valg av avrunding i DBH rapporter. Av og til ser vi differanser på 1(f.eks) mellom API og Rapport. Dette skyldes mest sannsynlig avrunding av data i Rapportdelen. I API avrunder vi ikke data. Om du er logget in på DBH Statistikk, kan du velge å ta bort avrunding. Da vil små differanser vanligvis forsvinne. - Pålogging i API. Om du ikke er definert for å se persondata (små tall) for egen institusjon, må du opprette bruker. Velg Logg inn og opprett bruker i API klient bildet. Send deretter beskjed til DBH om at vi må opprette autorisering til å se små tall Logg deretter inn og spør på nytt. Om nødvendig kan du teste med å sette "statuslinje":"j". Da vil du få beskjed om antall skjerminger. DBH API dokumentasjon Side 14

16 GOLANG POST REQUEST. Vi kan bruke for å teste kode. package main import ( "bytes" "fmt" "io/ioutil" "net/http" ) func main() url := " fmt.println("url:>", url) var jsonstr = [byte(`"tabell_id":2,"api_versjon":1,"statuslinje":"n","begrensning":"10000","kodetekst":"j","desimal_separator":".", "variabler":["*", "sortby":["tabell id", "Datalengde", "filter":[ "variabel": "Tabell id", "selection": "filter": "all", "*" `) req, err := http.newrequest("post", url, bytes.newbuffer(jsonstr)) req.header.set("x-custom-header", "Authorization: Bearer") req.header.set("content-type", "application/json") client := &http.client resp, err := client.do(req) if err!= nil panic(err) defer resp.body.close() fmt.println("response Status:", resp.status) DBH API dokumentasjon Side 15

17 fmt.println("response Headers:", resp.header) body, _ := ioutil.readall(resp.body) fmt.println("response Body:", string(body)) O2AUTH bruk i PHYTON. auth = ( my-id, my-secret ) # Bytte ut disse post_data = "grant_type": "client_credentials" response = requests.post(" auth=auth, data=post_data) response_object = response.json() api_token = response_object["access_token" library(rjson) library(jsonlite) library(httr) library(tidyverse) R programmering Vi viser her til en egen klient på våre nettsider. Denne klienten er open source og kan modifiseres etter egne behov. Spring-java programmering import org.springframework.security.oauth2.client.oauth2resttemplate; import org.springframework.security.oauth2.client.token.grant.client.clientcredentialsreso urcedetails; import org.springframework.security.oauth2.common.authenticationscheme; import org.springframework.web.client.httpclienterrorexception; import org.springframework.web.client.resttemplate; ClientCredentialsResourceDetails resourcedetails = new ClientCredentialsResourceDetails(); resourcedetails.setclientid(oauthclientid); resourcedetails.setclientsecret(oauthclientsecret); resourcedetails.setaccesstokenuri(" resourcedetails.setclientauthenticationscheme(authenticationscheme.header); RestTemplate resttemplate = new OAuth2RestTemplate(resourceDetails); Så blir dette token et brukt videre i programmet. DBH API dokumentasjon Side 16

18 Dokumentasjon Om bruker lager tabell 913-Dokumentasjon via Direkte Json knapp, vil han få en liste som kan leses i en nettleser eller brukes i et program. Vanlige feilsituasjoner Noen vanlige feil som er enkle å rette: - Kodetekst må stå til J for at forklarende tekst skal komme frem. - Studieprogram navn kan bare vise i resultat tabellen når årstall, semester og studieprogramkode er inkludert som felt i spørringen Tidsskrift forgjengere og etterfølgere. Bytt ut: "sortby":["forgjenger id","etterfølger id", med "sortby":["forgjenger id", - Kjøring fra script. Ikke kopier spørring fra Network i nettleser. Kopier spørring fra Spørring i Api-klient. Altså uten "node":. DBH API dokumentasjon Side 17

19 - Datoformat: 850-Publiseringskanaler. "variabel": "Sist endret", "selection": "filter": "between", "Apr ", F.eks apr er feil format "Apr ",, "exclude": [ "" - Ta utgangspunkt i forslaget i API-klienten ved design av spørring. Metadata. Om man ønsker å hente metadata, kan man bruke tabell 001 og 002. Dokumentasjon for det enkelte felt ligger på 002-metadata. Du kan for eksempel bare hente de feltene som er integer eller decimal og derved få informasjon om disse typene. Anta da at de andre er char felter. F.eks: "tabell_id":2,"api_versjon":1,"statuslinje":"n","begrensning":"100","kodetekst":"n","desimal_separ ator":".", "variabler":["variabel navn","datatype", "sortby":["tabell id", "Datalengde", "filter":[ "variabel": "Tabell id", "selection": "filter": "item", "112", "variabel": "Datatype", "selection": "filter": "item", "int","decimal" DBH API dokumentasjon Side 18

20 Vi anbefaler at man henter inn de metadata som trengs ved oppstarten av systemet og tar vare på dem i en minnetabell. Da slipper man oppslag for hver tabell. Kort oppsummert API et leverer data basert på spørsmål/queries fra et program. Det betyr at det kan oppstå feil om data blir sammenstilt feil. For eksempel kan du få for høye tall om du ukritisk summerer innenfor årstall for studenter. Da kan du sammenligne med rapportdelen av DBH og se om tallene er like. I DBH rapporter vil dere få feilmelding om felt er obligatoriske. Det får dere ikke i API et. Funksjoner for å hente data. - - Strømme data. Mulighet for å hente store datamengder ved /streamcsvdata eller /streamjsondata. For mindre datamengder og on-line spørringer mot API, kan /hentcsvtabelldata eller /hentjsontabelldata brukes. Utplukk av data. Verb som kan brukes til å plukke data: greaterthan, lessthan, between, like, item, all, top, exclude, include. For eksempel: "variabel": "Utgiver", "selection": "filter": "like", "%MDPI%" Saman med "begrensning":"1", gir dette den øverste på listen som er spesifisert i sortering. Eller: "variabel": "Årstall", "selection": "filter": "between", "2016", 2020, "exclude": [ DBH API dokumentasjon Side 19

21 "2017" Variabler Det er også mulig å velge ut hvilke variabler som skal levere data i spørringen. For tabeller med groupby vil groupby bestemme hvilke variabler som blir sendt. For tabeller uten groupby kan bruker skrive inn hvilke variabler som skal levere data. Forhåndsverdi er *. Det vil si alle variabler i tabellen. Dette kan endres av bruker til færre variabler enn det som står i listen over variabler for tabellen. Begrensing. Forhåndsverdi er men bruker kan fritt velge verdi. Vi anbefaler at her står * eller at denne parameteren tas bort om bruker skal ha ut alle data som er større enn linjer med data. Meningen er at denne kunne brukes for å holde kontroll på data som ble sendt til nettleser, slik at bruker kunne teste spørringen uten at minnet til nettleser blir fylt opp. Bruker må vurdere om bruken av denne funksjonen. Driftstabeller Tabbel-001-innhold, og tabell 002-API-metadata gir beskrivelse av tabeller. Tabell gir nærmere beskrivelse av driftsmeldinger og endringerr i felt og tabeller. Eksempel på script som henter driftsmeldinger for september "tabell_id":916,"api_versjon":1, "variabler":["*", "sortby":["dato", "filter":[ "variabel": "Dato", "selection": "filter": "like", " %" Eller: "tabell_id":916,"api_versjon":1, "variabler":["*", "sortby":["dato", "filter":[ "variabel": "Dato", DBH API dokumentasjon Side 20

22 "selection": "filter": "between", " "," " DBH API dokumentasjon Side 21

NSD DATABASE FOR HØGRE UTDANNING(DBH) DBH-API. Tilgang til data via API

NSD DATABASE FOR HØGRE UTDANNING(DBH) DBH-API. Tilgang til data via API NSD DATABASE FOR HØGRE UTDANNING(DBH) DBH-API Tilgang til data via API Database for høgre utdanning tilbyr API for spørringer mot variabler i databasen. Dette dokumentet viser hvordan API et kan brukes.

Detaljer

NSD DATABASE FOR HØGRE UTDANNING(DBH)

NSD DATABASE FOR HØGRE UTDANNING(DBH) NSD DATABASE FOR HØGRE UTDANNING(DBH) DBH-API koding Eksempel på kode og programbibliotek for å bruke DBH-API Noen enkle eksempler på kode for å komme i gang med å bruke API-et. Innhold Veiledning for

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Testing Feiltesting av koden Funksjonstesting: Kilder.10

Innholdsfortegnelse. 1. Testing Feiltesting av koden Funksjonstesting: Kilder.10 1 Innholdsfortegnelse 1. Testing... 3 1.1 Feiltesting av koden... 3 1.2 Funksjonstesting:... 7 2. Kilder.10 2 1. Testing Testing av et system er nødvendig for å finne ut om systemet fungere slik det skal

Detaljer

Oppgave 1 (Opprett en database og en tabell)

Oppgave 1 (Opprett en database og en tabell) Oppgave 1 (Opprett en database og en tabell) 1) I «Object Explorer» (i «SQL Server Management Studio»), høyreklikk over Databases : 1 2 2) Skriv så databasenavnet og klikk OK: 3) Plasser så kursoren på

Detaljer

Educatia AS. Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering. Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia.

Educatia AS. Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering. Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia. Educatia AS Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia.no Side 1 av 9 Introduksjon Dette dokumentet beskriver hvordan Educatias programmeringsgrensesnitt

Detaljer

Gruppe prosjekt del 3. INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298

Gruppe prosjekt del 3. INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298 Gruppe prosjekt del 3 INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298 Del 1 Forholdet mellom HTML, JavaScript og MongoDB HTML, er et markeringsspråk for hypertekst. HTML benyttes for å strukturere

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015

Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015 Operativsystemer med Linux Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015 Oppgave 1 a) Et OS deler tiden inn i små deler, typisk et hundredels sekund, og fordeler slike korte timeslices til alle prossene

Detaljer

Veiledning til STAR Tableau

Veiledning til STAR Tableau Veiledning til STAR Tableau Introduksjon... 1 Tableau Server... 2 STAR-rapporter... 3 Eksempel på STAR-rapport: Studieprogramledere... 3 HVL-prosjekt og det å lage egen rapport... 6 Tableau Desktop...

Detaljer

GraphQL. Hva, hvorfor, hvordan

GraphQL. Hva, hvorfor, hvordan GraphQL Hva, hvorfor, hvordan Dag Olav Prestegarden BouvetOne Nord, 4. mai 2017 Ikke dette Eller dette Men dette Noen problemer med web-apier i dag GraphQL som løsning Features ved GraphQL Agenda Skjemadefinisjon

Detaljer

JSP - 2. Fra sist. Hvordan fungerer web? Tjenerside script HTML. Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script. Ønsker dynamiske nettsider:

JSP - 2. Fra sist. Hvordan fungerer web? Tjenerside script HTML. Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script. Ønsker dynamiske nettsider: Fra sist JSP - 2 Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script HTML statisk Forms Tags Ønsker dynamiske nettsider: Klientside-script/programmering Javascript, vbscript, applets Tjenerside-script/programmering

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. JS: Hei JavaScript! Skrevet av: Arve Seljebu Kurs: Web Tema: Tekstbasert, Nettside Fag: Programmering Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 5 Transportlaget: porter, forbindelser og pakkeformater Introduksjon I denne øvingen skal du studere TCP-protokollen og hvordan TCP etablerer og lukker forbindelser

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. JS: Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

FS-API Status og veien videre. Kai Quale og Mario Ledinscak KDTO

FS-API Status og veien videre. Kai Quale og Mario Ledinscak KDTO FS-API Status og veien videre Kai Quale og Mario Ledinscak KDTO Hvem er vi? KDTO (KD s tjenesteorgan) Fusjon av CERES, BIBSYS og deler av Uninett Kai Har jobbet i KDTO i nærmere 20 år Bakgrunn: Oracle

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner

Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner whitepaper Hvem er Siteimprove? Siteimprove er den eneste softwaren innen web governance som gjør det lettere å administrere og opprettholde ditt nettsted

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Dataporten sikker og enkel deling av data i UH-sektoren

Dataporten sikker og enkel deling av data i UH-sektoren Dataporten sikker og enkel deling av data i UH-sektoren IT-forum Solstrand 4. mai 2016 Andreas Åkre Solberg andreas.solberg@uninett.no Service Provider SAML 2.0: KUN autentisering + SSO Generelt behov

Detaljer

OPPGAVE 1 OBLIGATORISKE OPPGAVER (OBLIG 1) (1) Uten å selv implementere og kjøre koden under, hva skriver koden ut til konsollen?

OPPGAVE 1 OBLIGATORISKE OPPGAVER (OBLIG 1) (1) Uten å selv implementere og kjøre koden under, hva skriver koden ut til konsollen? OPPGAVESETT 4 PROSEDYRER Oppgavesett 4 i Programmering: prosedyrer. I dette oppgavesettet blir du introdusert til programmering av prosedyrer i Java. Prosedyrer er også kjent som funksjoner eller subrutiner.

Detaljer

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Versjon: 4.2.0 Oppdatert: 30.08.2017 Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem 2 Innhold Om dokumentet 3 Sikkerhet på klientsiden 3 Sikkerhetstiltak i koden 3 Rollesikkerhet

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0

Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0 Innhold Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0... 2 Lisensinformasjon og lisensbehandling:... 2 Endre lisensinformasjon:... 2 Lisensbehandling... 3 Brukeradministrasjon:... 5 Brukeradministrasjon

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Feilsøking i BO. Olav Syse, konsulent. Jan Terje Hansen, service manager. Be business intelligent

Feilsøking i BO. Olav Syse, konsulent. Jan Terje Hansen, service manager. Be business intelligent Feilsøking i BO Olav Syse, konsulent Jan Terje Hansen, service manager Hovedfokus: Business Intelligence 900 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen 135 ansatte i

Detaljer

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09. Side 1 av 6 Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.01 14:18. Emne/tittel:. Kategori: "Kan ikke koble til databasen! Sjekk ODBC og event. BDE". Feilmeldinger ODBC-Administrator (OpenDataBaseConnectivity)

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum 2 Læringsmål Mål Introduksjon til filer (som inndata og utdata) Å bruke

Detaljer

Hash-funksjoner. Introduksjon. Steg 1: Strekkoder. Eksempel. Skrevet av: Martin Strand

Hash-funksjoner. Introduksjon. Steg 1: Strekkoder. Eksempel. Skrevet av: Martin Strand Hash-funksjoner Skrevet av: Martin Strand Kurs: Python Tema: Tekstbasert, Kryptografi Fag: Matematikk, Programmering Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole Introduksjon Tidligere har vi sett hvordan

Detaljer

Kort om meg. INF1000 Uke 2. Oversikt. Repetisjon - Introduksjon

Kort om meg. INF1000 Uke 2. Oversikt. Repetisjon - Introduksjon Kort om meg INF1000 Uke 2 Variable, enkle datatyper og tilordning Fredrik Sørensen Kontor: Rom 4311-NR, Informatikkbygget Brukernavn/e-post: fredrso@ifi.uio.no Utdanning: Dataingeniør, 2000 Cand.Scient,

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Nedlasting 1. Bruk en nettleser og gå til adressen: http://java.sun.com/javase/downloads/ 2. Trykk på lenken Download til høyre for JDK 6 Update

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Brukerhåndtering i Alma Et smertens kapittel Er det utsikter til forbedring? Per Hovde, strategirådgiver Unit Litt bakgrunn for problemstillingen

Detaljer

Oversikt. Beskrivelse Bash. 1 UNIX shell. 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt. 3 Input og output. 4 Bash builtins. 5 Linux utilities.

Oversikt. Beskrivelse Bash. 1 UNIX shell. 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt. 3 Input og output. 4 Bash builtins. 5 Linux utilities. Oversikt UNIX shell 1 UNIX shell Beskrivelse Bash 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt 3 Input og output 4 Bash builtins 5 Linux utilities Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer 30.08.2011

Detaljer

Eksamen i IBE102 Webutvikling Våren 2017.

Eksamen i IBE102 Webutvikling Våren 2017. Avdeling for Logistikk Eksamen i IBE102 Webutvikling Våren 2017. Eksamensdag: 5. mai 2017 Tid: 9-13. Faglærer/tlf: Ketil Danielsen, 90619434 Hjelpemidler: Ingen. Antall sider, inkl. forsiden: 6 Målform:

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Denne oppgaven innfører funksjoner, og viser hvordan vi kan skrive og teste funksjoner i Ellie.

Denne oppgaven innfører funksjoner, og viser hvordan vi kan skrive og teste funksjoner i Ellie. Ellie og funksjoner Skrevet av: Teodor Heggelund Kurs: Elm Tema: Tekstbasert, Nettside Fag: Programmering, Teknologi Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole Introduksjon Denne oppgaven innfører

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

Metoder med parametre, løkker og arrayer

Metoder med parametre, løkker og arrayer Metoder med parametre, løkker og arrayer Løse problemer med programmering INF1000, uke3 Ragnhild Kobro Runde METODER MED PARAMETRE Statiske void-metoder med parametre Den typen metoder vi så på forrige

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

User Input / Output Handling. Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05

User Input / Output Handling. Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05 User Input / Output Handling Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05 Oversikt Bruker-input (kap. 3) Hva er input? Validering av input Behandle ugyldig input Farer

Detaljer

Testsituasjon Resultat Kommentar. Fungerer som det skal!

Testsituasjon Resultat Kommentar. Fungerer som det skal! Test- rapport Testsituasjon Resultat Kommentar Test av PHP-variablene. Sjekke om de er riktig deklarert, og om de kommer med fra form til database Alle variablene som skal leses fra konfigurasjonssiden,

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke JS Bin

Detaljer

Mål. Pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Filer og unntak (exceptions) Utgave 3: Kap. 6. Terje Rydland - IDI/NTNU

Mål. Pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Filer og unntak (exceptions) Utgave 3: Kap. 6. Terje Rydland - IDI/NTNU 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Filer og unntak (exceptions) Utgave 3: Kap. 6 Terje Rydland - IDI/NTNU 2 Læringsmål og pensum Mål Lære bruk av inn- og ut-operasjoner

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Oversikt. INF1000 Uke 1 time 2. Repetisjon - Introduksjon. Repetisjon - Program

Oversikt. INF1000 Uke 1 time 2. Repetisjon - Introduksjon. Repetisjon - Program Oversikt INF1000 Uke 1 time 2 Variable, enkle datatyper og tilordning Litt repetisjon Datamaskinen Programmeringsspråk Kompilering og kjøring av programmer Variabler, deklarasjoner og typer Tilordning

Detaljer

Erlend Oftedal. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna

Erlend Oftedal. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna Sikkerhet i Web 2.0 Erlend Oftedal Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna Hva er spesielt med Web 2.0? Innhold fra flere kilder Sosiale nettsteder med brukergenerert innhold Mashups gjerne med innhold

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Del 1 En oversikt over C-programmering

Del 1 En oversikt over C-programmering Del 1 En oversikt over C-programmering 1 RR 2016 Starten C ble utviklet mellom 1969 og 1973 for å re-implementere Unix operativsystemet. Er et strukturert programmeringsspråk, hvor program bygges opp av

Detaljer

QuickGuide Oppdateres fortløpende ved nye funksjoner

QuickGuide Oppdateres fortløpende ved nye funksjoner QuickGuide 27.09.18 Oppdateres fortløpende ved nye funksjoner 1.Dashboard Det første man blir presentert ved pålogging er dashbordet til WELS Base. Dette er fremdeles under utvikling og vil i fremtiden

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB 9 Online Backup Det finnes mange tilbydere av Online Backup. Vi skiller oss ut med å være norske, gode på pris, men først og fremst med å la deg bygge din egen Backup tjeneste. Fordel for partner Bygg

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 12. februar 2019

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 12. februar 2019 BEGYNNERKURS I SPSS Anne Schad Bergsaker 12. februar 2019 FØR VI BEGYNNER... LÆRINGSMÅL 1. Kjenne til og kunne navigere mellom de ulike delene/ vinduene i SPSS, og vite forskjellen på dem 2. Kunne skrive

Detaljer

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 26. april 2018

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 26. april 2018 BEGYNNERKURS I SPSS Anne Schad Bergsaker 26. april 2018 FØR VI BEGYNNER... LÆRINGSMÅL 1. Kjenne til og kunne navigere mellom de ulike delene/ vinduene i SPSS, og vite forskjellen på dem 2. Kunne skrive

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation Martin Lie Ole Kristian Heggøy 08.11.04 Forbedring av arkitektur Problem med alt i ett -løsning: Spredning av forretningslogikk. Avhengighet mellom presentasjonssider

Detaljer

V-R7000 V-R7100 V-T500. Fra programmeringsark til maskin

V-R7000 V-R7100 V-T500. Fra programmeringsark til maskin V-R7000 V-R7100 V-T500 Fra programmeringsark til maskin Denne manualen vil ta for seg hvordan du på enklest måte kan importere PLU, Varegruppe og Gruppe inn på maskinen via Excel. Det du trenger er følgende:

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Øvingsforelesning i Python (TDT4110)

Øvingsforelesning i Python (TDT4110) Øvingsforelesning i Python (TDT4110) Tema: Øving 1, PyCharm, Print, Input, (funksjoner og globale variabler) Gå til https://www.jetbrains.com/pycharm/ og sett PyCharm på nedlasting NÅ Kristoffer Hagen

Detaljer

EGENDEFINERTE FUNKSJONER I SAS OG LITT OM OPEN SOURCE INTEGRASJON SAS FANS I STAVANGER 21.10.2015, MARIT FISKAAEN (SAS INSTITUTE)

EGENDEFINERTE FUNKSJONER I SAS OG LITT OM OPEN SOURCE INTEGRASJON SAS FANS I STAVANGER 21.10.2015, MARIT FISKAAEN (SAS INSTITUTE) EGENDEFINERTE FUNKSJONER I SAS OG LITT OM OPEN SOURCE INTEGRASJON SAS FANS I STAVANGER 21.10.2015, MARIT FISKAAEN (SAS INSTITUTE) EGENDEFINERTE FUNKSJONER INNLEDNING 2 På FANS 4. mars 2015 ble det vist

Detaljer

Grensesnitt mot Telenor - Bredbåndsforum 11. mars Fault Management and Trouble Ticketing

Grensesnitt mot Telenor - Bredbåndsforum 11. mars Fault Management and Trouble Ticketing Grensesnitt mot Telenor - Bredbåndsforum 11. mars 2019 Dette dokumentet beskriver et forslag til løsning på hvordan ISP-ene skal ha grensesnitt mot Telenor i forbindelse med nytt VULA-produkt. Det beskriver

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 17.desember 2001 Varighet: 0900-1300 Fagnummer: LV192D Fagnavn: Web-programmering med ASP Klasser: 1hsf Vekttall:

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: PRØVEEKSAMEN INF1000 Eksamensdag: Prøveeksamen 22.11.2011 Tid for eksamen: 12:15-16:15 Oppgavesettet er på

Detaljer

INF1000: Forelesning 7

INF1000: Forelesning 7 INF1000: Forelesning 7 Klasser og objekter del 2 Konstruktører Static UML REPETISJON 2 Repetisjon Repetisjon forts. Verden består av objekter av ulike typer (klasser). Ofte er det mange objekter av en

Detaljer

1. Arduino Bluetooth 2 HC-05 modul

1. Arduino Bluetooth 2 HC-05 modul 1. Arduino Bluetooth 2 HC-05 modul Bluetooth er en trådløs teknologi som lar to enheter kommunisere med hverandre. Bluetooth ble opprinnelig laget for mobiletelefoner av svenske Eriksson og har vært en

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 25.10.2010 1 INSTALLASJON VIA NETTVERK DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 25.10.2010 Installere via nettverk 25.10.2010 3 Installere

Detaljer

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren Prosedyrer Hensikten med en prosedyre Hensikten med en prosedyre er, logisk sett, å representere en jobb eller en funksjonalitet i et eller flere programmer. Bruk av entall er viktig: vi har generelt en

Detaljer

Kunnskap.no. Administratorrollen for Feide

Kunnskap.no. Administratorrollen for Feide Kunnskap.no Administratorrollen for Feide Innhold Innhold 1.0 HVA ER KUNNSKAP.NO?... 4 1.1 Læremidlene på Kunnskap.no... 4 1.2 Gir elevene mestringsfølelse... 4 1.3 Svar og resultat lagres... 4 1.4 Kartlegger

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Formål Formålet med denne oppgaven er å gi trening i hele pensum og i å lage et større program. Løsningen du lager skal være

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6 Endre passord på Kirkedata... 9 Dropbox på Kirkedata... 12 Apple Mac RDP... 18 Outlook og e-post... 28 Outlook Web

Detaljer

Http- og WebServices funksjoner

Http- og WebServices funksjoner Http- og WebServices funksjoner Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan bruke HTTP(S) POST/GET funksjonene i TakeCargo Sende meldinger Motta meldinger (get) Oversikt over WebServices

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

ORDBMS og OODBMS i praksis

ORDBMS og OODBMS i praksis ORDBMS og OODBMS i praksis Lars Vidar Magnusson November 2, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 01.11.2011 November 2, 2011 1 / 18 Eksempler på ORDBMS Flere av de store databaser i dag hevder

Detaljer

Øvingsforelesning i Python (TDT4110)

Øvingsforelesning i Python (TDT4110) Øvingsforelesning i Python (TDT4110) Tema: Øving 2, Betingelser, if/elif/else Kristoffer Hagen Oversikt Praktisk informasjon Gjennomgang av Øving 1 Oppgaver for Øving 2 2 Praktisk Bruke andre studasser

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk. Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk. Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus Kategorisering av programmeringsspråk? Deklarativ vs. imperativ Lav nivå vs. høy nivå Kompilert vs. tolket

Detaljer