Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse, Y- vei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse, Y- vei"

Transkript

1 Studieplan Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse, Y- vei Beskrivelse av studiet Studiet gir en bred innsikt i den maritime næringen, samt ledelse, administrasjon og økonomistyring om bord i fartøy og i maritime virksomheter forøvrig. Studiet skal styrke sjøoffiserenes lederkompetanse for arbeid om bord, og gi det økonomisk-administrative fundamentet for arbeid på ledernivå innen sjøfart, øvrig næringsliv og forvaltning. I løpet av de første to studieårene gjennomfører studentene emnene som defineres i STCW-konvensjonen for nautisk sjøoffiserutdanning. Denne delen av studiet gir det teoretiske grunnlaget for løse ut sertifikat som dekksoffiser. Siste studieår gjennomføres tre fordypningsemner innenfor økonomi, administrasjon og ledelse i tillegg til bacheloroppgave. Det er progresjonskrav underveis i studiet, for å få starte på emner i andre studieår må samtlige emner på første år være bestått, se også Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. En rekke undervisningsmetoder benyttes, klasseromsundervisning, gruppearbeid, seminarer, selvstudier, praktiske øvelser og prosjektarbeid. Det stilles store krav til engasjement og arbeidsdisiplin hos den enkelte. Simulatorer benyttes i undervisningen, spesielt knyttet til ferdighetstrening innen navigasjon. Her trenes på bruk av engelsk språk, kommunikasjon og teamarbeid samt praktisk ledelse inkl. kriseledelse. For noen av emnene vil det være frammøteplikt for deler av undervisningen. Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse kan gjennomføres enten som en fulltids utdanning på tre år eller som en kombinasjon, med de to første årene på heltid og det siste fordelt over to år. På emnene i siste studieår er undervisningen lagt opp som konsentrerte samlinger for å gjøre det mulig for studentene å kombinere studiet med kadett-tjeneste. For å kunne søke om sertifikat krever Sjøfartsdirektoratet praksisopplæring (fartstid som kadett), deler av denne kan gjennomføres parallelt med studiet. Kadett-tjenesten er ikke del av studiet. Studentene må selv skaffe arbeidskontrakt med rederiet, dette organiseres gjennom maritimt opplæringskontor. Det legges til rette for at de studentene som ønsker det kan gjennomføre ulike kurs. Disse er ikke del av studiet, men er nødvendige for å kunne gjennomføre kadett-tjeneste og søke om sertifikat etter fullført studium: Grunnleggende og videregående sikkerhets- og beredskapskurs for skipsfarten, Medisinsk grunnkurs, ARPA Radar (automatic radar plotting aid) kurs, ECDIS/AIS IMO modellkurs og Bridge Resource Management-kurs (BRM). Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk Norsk Fakultet Handelshøgskolen Studiested Bodø Oppbygging/emner Åpne alle Side 1 av 44

2 1. studieår Høst 2015 Emnekode Emnenavn Studiepoeng MA150E Navigering på operativt nivå (1/2) Fullføres vår 2016 MA151E Lasting, lossing og stuing på operativt nivå (1/2) Fullføres vår 2016 MA152E Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på operativt nivå (1/2) Fullføres vår 2016 MA153E Fysikk på operativt nivå (1/2) Fullføres vår 2016 MA154E Matematikk på operativt nivå (1/2) Fullføres vår 2016 MA155E Maritim engelsk på operativt nivå (1/2) Fullføres vår 2016 MA156E Norsk kommunikasjon på operativt nivå (1/2) Fullføres vår 2016 MA157E Maritim kommunikasjon (GMDSS/GOC) (1/2) Fullføres vår 2016 Vår 2016 Emnekode Emnenavn Studiepoeng MA150E Navigering på operativt nivå (2/2) 25 SP MA151E Lasting, lossing og stuing på operativt nivå (2/2) 5 SP MA152E Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på operativt nivå (2/2) 10 SP MA153E Fysikk på operativt nivå (2/2) 4 SP MA154E Matematikk på operativt nivå (2/2) 4 SP MA155E Maritim engelsk på operativt nivå (2/2) 3 SP MA156E Norsk kommunikasjon på operativt nivå (2/2) 3 SP MA157E Maritim kommunikasjon (GMDSS/GOC) (2/2) 6 SP Side 2 av 44

3 2. studieår Høst 2016 Emnekode Emnenavn Studiepoeng MA270E Navigering på ledelsesnivå (1/2) Fullføres vår 2017 MA271E Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå (1/2) Fullføres vår 2017 MA272E Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på ledelses nivå (1/2) Fullføres vår 2017 MA274E Matematikk på ledelsesnivå (1/2) Fullføres vår 2017 MA275E Maritim engelsk på ledelsesnivå (1/2) Fullføres vår 2017 MA276E Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå (1/2) Fullføres vår 2017 Vår 2017 Emnekode Emnenavn Studiepoeng MA270E Navigering på ledelsesnivå (2/2) 18 SP MA271E Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå (2/2) 10 SP MA272E Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på ledelses nivå (2/2) 20 SP MA274E Matematikk på ledelsesnivå (2/2) 3 SP MA275E Maritim engelsk på ledelsesnivå (2/2) 3 SP MA276E Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå (2/2) 3 SP 3. studieår Høst 2017 Emnekode Emnenavn Studiepoeng BE119E Grunnleggende Økonomistyring 1 15 SP Vår 2018 Emnekode Emnenavn Studiepoeng OR127E Organisasjon og ledelse 15 SP 4. studieår Høst 2018 Emnekode Emnenavn Studiepoeng MA280E Bacheloroppgave i nautikk, maritim økonomi og ledelse (1/2) Fullføres vår 2019 Vår 2019 Emnekode Emnenavn Studiepoeng MA280E Bacheloroppgave i nautikk, maritim økonomi og ledelse (2/2) 15 SP Side 3 av 44

4 Læringsutbytte Kunnskap - Kandidaten skal ha bred kunnskap innen maritime fag som oppfyller kravene for dekksoffiserer i STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 og A-II/2 ha bred kunnskap om sikker, effektiv og miljømessig forsvarlig drift av fartøy ha bred kunnskap om fartøykonstruksjoner, stabilitet og skipstekniske løsninger ha bred kunnskap om nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk samt offentlig forvaltningsregimer knyttet til eierskap, bygging og drift av skip ha kunnskap om faktorer som påvirker kommunikasjon, beslutningsprosesser, motivasjon og trivsel om bord i skip kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det maritime fagområde, og hvordan man oppdaterer egen kunnskap innenfor de sentrale emnene i studiet ha kunnskap om maritim næring, shippingmarkeder og transport samt et bredt perspektiv på samfunnsmessige, økonomisk-administrative, teknologiske og ledelsesfaglige forhold som påvirker fartøy- og rederidrift, herunder kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdigheter - Kandidaten kan anvende kunnskap og beherske terminologi tilegnet gjennom studiet på et bredt spekter av maritime problemstillinger og derigjennom treffe begrunnede valg i aktuelle situasjoner herunder navigere og lede operasjoner på et skip reflektere over egen utøvelse av den operasjonelle lederrollen om bord og evne å justere denne under veiledning arbeide selvstendig, analysere situasjoner, handle effektivt og kommunisere godt både på norsk og engelsk innenfor team satt sammen av personer med forskjellig språklig og kulturell bakgrunn finne, vurdere og bruke relevant informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling benytte ulike metoder, verktøy og teknikker som grunnlag for å sikre forsvarlig operasjon og drift av et fartøy Generell kompetanse - kandidaten har innsikt i miljømessige, etiske og økonomiske problemstillinger knyttet til maritim virksomhet har analytiske og teoretiske kunnskaper egnet for videregående studier innenfor nærliggende studieretninger kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen både nautiske- og bedriftsøkonomiske emner har forståelse og respekt for andre fagområder og disipliner, kan arbeide tverrfaglig, utveksle synspunkter, utvikle samarbeidsrelasjoner og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis har kjennskap til innovasjonsprosesser som bidrar til ny forståelse og nye løsninger innenfor næringen Opptakskrav Fullført fagbrev matros. Det gjøres oppmerksom på egne helsekrav for sjøfolk. Yrkesmuligheter Etter endt kadettperiode kan du bli sjøoffiser på skip og flytende innretninger. Man kan også arbeide ved rederiadministrasjoner, verft, utstyrsog tjenesteprodusenter og i olje- og gassektoren. Andre arbeidsgivere kan være offentlige og private organisasjoner knyttet til maritim næring. Utenlandsopphold Nord universitet har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universitet som tilbyr masterutdanning i maritim ledelse, inklusiv World Maritime University og Cyprus Technological University. Kostnader Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur. Kandidater som søker sertifikat etter fullført studium må påregne noen kostnader knyttet til dette for evt. kurs, kost-/reiseutgifter knyttet til kadettid m.v. Side 4 av 44

5 Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Eksamen og vurderingsformer Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmebaserte innleveringsoppgaver, skoleeksamener, casestudier, mappeevaluering og simulatoreksamener anvendes. Det benyttes bokstavkarakterer og karakterene godkjent/ikke godkjent. Avsluttende eksamen Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Programevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (FOR ) Den internasjonale STCW konvensjonen (STCW-78 med tillegg, regel II/1 og II/2) Se også oversikt over aktuelle forskrifter på universitetets hjemmeside. Side 5 av 44

6 Emnebeskrivelser (17) Navigering på operativt nivå MA150E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur NAVIGERING PÅ OPERATIVT NIVÅ MA150E Studiepoeng 25,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emnet inneholder: Planlegging og gjennomføring av reise eller sjøoperasjon, Hvordan en opprettholde en sikker navigasjonsvakt, Fartøys manøvreringsegenskaper, styringsverktøy og manøvrering av skip i ulike farvann og under forskjellige forhold forøvrig, Egenskaper ved og bruk av ulike navigasjonsinstrumenter for sikker navigering, Hvordan en reagerer på nødsituasjoner, og følger vedtatte regelverk og prosedyrer, Engelsk språk i utøvelse av oppgaver ombord, skriftlig og muntlig, Kommunikasjon om bord og med andre fartøy, Nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til navigasjon. Emnet omfatter de krav som stilles i henhold til STCW-konvensjonens kapittel A-II/1. Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Side 6 av 44

7 Læringsutbytte Kurset dekker kravene til STCW kode A-II/1 og B-II/1 funksjon "Navigasjon på det operative nivået". Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskap Være fortrolig med styrings- og kontrollsystemer, driftsprosedyrer og veksling fra manuell til automatisk kontroll og omvendt. Kjennskap til grunnleggende forhold ved radar og automatiske radarplotteanlegg (ARPA), hovedtyper av ARPA, deres bildekarakteristikk, ytelsesstandarder og utfordringene og svakhetene ved bruk av ARPA i navigasjonsøyemed Kunnskap om karakteristiske egenskaper for forskjellige værsystemer Forstå virkningene av dødvekt, dypgående, trim, fart og klaring under kjølen på svingradius og stoppedistanser Forstå virkningene av vind og strøm på behandlingen av skipet Kunnskap om manøvreringer og prosedyrer for redning av person som har falt over bord Kjennskap til minskningen av klaring under kjølen når skipet er i bevegelse (squat), på grunn av grunt farvann og liknende virkninger Kunnskap om forsvarlige prosedyrer for ankring og fortøyning Kunnskap om innholdet i, anvendelse av og formålet med De internasjonale sjøveisreglene Kunnskap om grunnprinsippene som skal iakttas for brovakt Ferdigheter kunne bruke navigasjonskart og publikasjoner, som seilingsbeskrivelser, tidevannstabeller, EFS, navigasjonsvarsler over radio og informasjon om seilingsruter. kunne planlegge, gjennomføre og overvåke en sjøreise, både i kystfarvann så vel oversjøisk. kunne bestemme posisjon ved alle midler og metoder, terrestrisk, astronomisk og elektronisk, ku nødvendige dokumentasjon under planlegging og gjennomføring. kunne bruke himmellegemer til å bestemme et skips posisjon kunne bestemme skipets posisjon ved bruk av: landemerker, navigasjonshjelpemidler, fyrlykter, sjømerker og bøyer, bestikkhold, under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart kunne operere, påvise feil og korrigere instrumenter på broen som ECDIS, radar, ARPA, ekkolodd og fartsmålere og tolke og anvende informasjonen riktig kunne påvise feil ved magnetiske kompass og gyrokompass med astronomiske midler og terrestriske midler, og å ta slike feil med i beregningen kunne bruke og tolke informasjon fra skipets meteorologiske instrumenter om bord kunne rapportere i henhold til "General Principles for Ship Reporting Systems" og VTS-prosedyrer kunne ta forholdsregler for beskyttelse og trygghet for passasjerer i nødsituasjoner kunne gjøre strakstiltak etter kollisjon eller grunnstøting, foreløpig skadeundersøkelse og kontroll kunne etterleve aktuelle prosedyrer for å redde personer fra sjøen, ved assistanse av skip i nød, og hvordan man reagerer når det oppstår en nødsituasjon i havn kunne bruke International Code of Signals, og sende og motta nødsignal SOS med morselampe Generell kompetanse Forståelse for norsk og engelsk språk og IMO s maritime standarduttrykk for å kunne bruke kart og andre nautiske publikasjoner, forstå meteorologiske opplysninger og meldinger om skips sikkerhet og drift, og kommunisere med mannskap, andre skip, kyststasjoner og VTS-sentre Evne å delta aktivt i vurdering av navigasjonsfaglige spørsmål, dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis knyttet til navigasjon Undervisningsform Undervisningsform Ansikt til ansikt Demonstrasjon Praktisk utprøving Fordypningsseminar Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av forelesning, arbeider med studentoppdrag, fordypningsseminarer og simulatortrening, både individuelt og i grupper. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Det er obligatorisk frammøte i emnet. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Side 7 av 44

8 Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Vurderingsordning Pensumlitteratur Kjerstad: Navigasjon ISBN Kjerstad: Fremføring av skip med navigasjonskontroll ISBN Kjerstad, Norvald: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer ISBN Sjøveisregler ISBN Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Side 8 av 44

9 Lasting, lossing og stuing på operativt nivå MA151E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. LASTING, LOSSING OG STUING PÅ OPERATIVT NIVÅ MA151E Studiepoeng 5,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emnet inneholder: Planlegging og overvåkning av lasting, stuing, sikring og lossing av last, Kontroll og oppfølging av last under reisen, Stabilitetsberegninger, Trimberegninger og ullage, Laste- og losseutstyr, Feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker, Belastningsskader og korrosjon Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Læringsutbytte Emnet omfatter de krav som stilles i henhold til STCW-konvensjonen, kap. A-II/1. Emnet er utarbeidet etter IMOs anbefalte læreplanmål i modellkurs 7.03, «Officer in charge of a navigational watch». Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskap: Kjennskap til virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet og stabilitet Vite hvordan en gjennomfører trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last Kjennskap til særlige utfordringer knyttet til faste bulklaster og farlig, risikofylt og skadelig last og deres innvirkning på sikkerheten for mennesker og skip Kunnskap om ulike typer laste og losseutstyr Oversikt over hvor feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker kan oppstå Innsikt i ulike typer belastningsskader og korrosjon Ferdigheter Kunne planlegge inspeksjon for å finne de mest vanlige skadene og feilene som skyldes laste og losseoperasjoner, vanskelige værforhold og korrosjon Kunne etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing Kunne angi hvilke deler av skipet som skal inspiseres hver gang for at alle deler skal dekkes i løpet av et gitt tidsrom Kunne identifisere de delene av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet Kunne oppgi årsakene til korrosjon i lasterommet og ballasttanker og hvordan korrosjon kan identifiseres og forhindres. Generell kompetanse ha bevissthet om miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet både lokalt og globalt og kunne gjøre bruk av denne kunnskapen i sitt arbeid til sjøs knyttet til lasting, lossing, stuing og ivaretakelse av last underveis være en aktiv deltaker i faglige diskusjoner, og kunne dele kunnskap og erfaringer med andre for derved å bidra til utvikling av god praksis knyttet til lasting, lossing, stuing og ivaretakelse av last underveis. Side 9 av 44

10 Undervisningsform Ansikt til ansikt. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av forelesninger, faglærers veiledning av studenters mapper, samt studentenes egeninnsats i form av selvstudier. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Vurderingsordning Pensumlitteratur Tellnes: Stabilitet og trimberegning ISBN Plansjer: M/S Sidus, M/S Millenium og M/S Mercadian Importer (kjøpes på Bodin maritime fagskole) Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Side 10 av 44

11 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på operativt nivå MA152E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. KONTROLL AV SKIPETS DRIFT OG OMSORG FOR PERSONER PÅ OPERATIVT NIVÅ MA152E Studiepoeng 10,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emneinnhold: Skipets konstruksjon, Lederskap og lagarbeid ombord, Sikring av skipets sjødyktighet, Skipets og personellets sikkerhet, Hindring av forurensning, Beredskap ved ulykker om bruk av utstyr knyttet til brannvern, redning og og medisinsk førstehjelp, Regelverket knyttet til fartøyets konstruksjon, sikkerhet og miljø. Emnet omfatter de krav som stilles i henhold til STCW konvensjonens kapittel A-II/1. Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende: Kunnskap Forståelse for skipets oppbygging og skipets viktigste konstruksjonsdeler Kjennskap til hvordan eksterne krefter påvirker de viktigste delene av et fartøy og påvirker skipets sjødyktighet Kjennskap til forskrifter om hindring av forurensning Forståelse for regelverk, prosedyrer og tilnærminger knyttet til å lede arbeid i forbindelse med forebygging, begrensning og slukking av branner Ferdigheter evne til å vurdere og opprettholde skipets sjødyktighet evne å ivareta en effektiv brovaktledelse og arbeide i team Kunne yte førstehjelp, betjene redningsredskaper og lede redningsoperasjoner i den hensikt å berge liv og helse Sikre at offiserer bidrar til å overvåke og påse oppfyllelse av regelverkets krav Kunne ivareta skipets og personellets sikkerhet Generell kompetanse Ha bevissthet om miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet både lokalt og globalt. Være en aktiv deltaker i faglige diskusjoner knyttet til driften om skipet og velferden for mannskap ombord Kunne dele kunnskaper og erfaring med andre for derved å bidra til utvikling av god praksis og et godt opplæringsmiljø ombord. Undervisningsform Ansikt til ansikt Side 11 av 44

12 Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av forelesning og arbeider med studentoppdrag både individuelt og i grupper. Det vil også bli avholdt praktiske øvelser i samhandling med fagene navigasjon og GMDSS. Studenten skal levere inn obligatoriske studiekrav (arbeidskrav). Det er frammøteplikt i dette emnet. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Vurderingsordning Pensumlitteratur - Aasmundseth, Per: Sjørett og økonomi ISBN Lund: Skipsteknikk ISBN Utne: Sikkerhet og miljø ISBN Kompendium "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på operativt nivå" - Forelesningsnotater og annet fagstoff lagt ut på Fronter Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Side 12 av 44

13 Fysikk på operativt nivå MA153E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur FYSIKK PÅ OPERATIVT NIVÅ MA153E Studiepoeng 4,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emneinnhold: Grunnleggende begreper, Masse, tyngde og kraft, Rettlinjet bevegelse, Arbeid, energi og effekt, Kraft og bevegelse, Vektorregning, Friksjon, Statikk, Fysikk i væsker og gasser, Bølger. Læreplanen er utarbeidet etter IMO`s anbefalte læreplanmål i Modellkurs 7.03, Appendix 2 Officer in charge of a navigational watch. Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskap om: grunnleggende begreper i mekanikk Newtons lover. Ferdigheter Kunne regne med bevegelseslikningene for konstant fart og konstant akselerasjon. Kunne regne med formler og finne forskjellige parametre ut fra formlene Kunne regne ut arbeid og effekt. Han skal få forståelse for begrepet virkningsgrad. Videre skal han få Kunne forstå ulike former for energi og bruke love om bevaring av energi Kunne bruke trigonometri i forbindelse med vektorregning Kunne regne med friksjon Kunne forstå og beregne kraftlikevekt og rotasjonslikevekt Kunne regne med trykk i væsker og gasser. Regne ut oppdrift, bruke ulike temperaturskalaer og tilstandsligningen Studenten skal ha fått tilfredsstillende kunnskap, forståelse og dyktighet i faget, slik at han kan utføre beregninger i de maritime emnene og videre i sin profesjon Undervisningsform Ansikt til ansikt Side 13 av 44

14 Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av ordinær undervisning, faglærers veiledning av studentenes arbeid med arbeidsmappene, samt studentenes egeninnsats i form av selvstudier. Oppgavene må så langt det er mulig ha en problemstilling som relasjon til yrket, slik at studenten opplever arbeidet med oppgavene som en del av sin yrkesforberedelse. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Vurderingsordning Pensumlitteratur Fysikk for fagskolen, Ekern/Guldahl. ISBN Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Side 14 av 44

15 Matematikk på operativt nivå MA154E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur MATEMATIKK PÅ OPERATIVT NIVÅ MA154E Studiepoeng 4,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emneinnhold: Tallbehandling og algebra, Ligninger og formler, Grafer, Forhold variasjon og interpolering, Geometri, Trigonometri, Areal og volumberegninger, Vektorer i planet, Prosentregning med vekstfaktor der man vektlegger økonomiske anvendelse, Økonomisk anvendelse av lineære funksjoner, Beskrivende statistikk Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten ha følgende læringsresultat Kunnskap Kunnskap om geometri ved at det legges vekt på egenskapene til figurer og parallelle linjer. Kunnskap om vektorberegninger for bedre å forstå de maritime emnene som f.eks. navigasjon og radarplotting. Kunnskap om økonomiske anvendelser av grunnleggende matematikk Kunnskap om beskrivende statistikk Ferdigheter Kunne løse første og andregradslikninger, ulikheter og formler. Sette opp sine egne algebraiske uttrykk Studenten skal kunne produsere en graf av gitte eller observerte data og trekke ut informasjon fra en graf. De skal også kunne tegne grafer fra enkle funksjoner for et gitt område ut fra en uavhengig variabel. Studenten skal lære seg å interpolere raskt og nøyaktig, siden mange tabeller som brukes av skipsoffiserer krever bruk av lineær interpolering Studenten skal kunne beherske bruke av trigonometriske funksjoner for rettvinklede trekanter Studentene skal beherske modellering av enkle problemstillinger innen det økonomiske fagområdet. Studentene skal beherske de sentrale delene av beskrivende statistikk og kunne tolke denne type statistiske framstillinger Generell kunnskap Studenten skal ha fått tilfredsstillende kunnskap, forståelse og dyktighet i emnet, slik at den kan utføre beregninger i de maritime emnene og videre i sin profesjon. Undervisningsform Ansikt til ansikt Side 15 av 44

16 Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av ordinær undervisning, faglærers veiledning av studenters arbeidsmapper, samt studentenes egeninnsats i form av selvstudie. I den grad der det er mulig bør en del av oppgavene ha en problemstilling som knyttes til yrket, slik at studenten opplever arbeidet med oppgavene som en del av sin yrkesforberedelse. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Vurderingsordning Pensumlitteratur Ekern m.fl: Matematikk for fagskolen ISBN Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Side 16 av 44

17 Maritim engelsk på operativt nivå MA155E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur MARITIM ENGELSK PÅ OPERATIVT NIVÅ MA155E Studiepoeng 3,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Handelshøgskolen Engelsk Beskrivelse av emnet Bruk av "IMO Standard Maritime Communication Phrases", og kunne bruke engelsk språk, skriftlig og muntlig Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten ha følgende læringsresultat Kunnskap Tilstrekkelig engelsk ordforråd om grunnleggende førstehjelpsbehandling Kunne forklare skader og be om medisinsk hjelp på engelsk Tilstrekkelig maritimt engelsk ordforråd og ferdigheter til å kunne gi advarsler om potensielle problemer med marin forurensning. Tilstrekkelig maritimt engelsk ordforråd og ferdigheter til å kunne organisere evakueringsøvelser Tilstrekkelig maritimt engelsk ordforråd og ferdigheter til å kunne forstå nautiske publikasjoner og diagram. Tilstrekkelig kunnskap om maritimt og teknisk engelsk språk for bruk av nautiske publikasjoner, og for å utføre offiserens plikter. Kunnskap om SMCP (Standard Maritime Communication Phrases). Vise forståelse for språket i juridiske tekster Basiskunnskap om de relevante IMO-konvensjonene som omhandler ivaretakelse av livet i sjøen, sikkerhet og beskyttelse av det marine miljø. Ferdigheter Bruke engelsk til å vurdere ulike sider ved et problem og kunne anbefale nødvendige tiltak, beskrive beredskapsprosedyrer, gi instruksjoner til passasjerene i tilfelle en nødssituasjon. Bruke engelsk til å vise kunnskap om brannslokkingsanlegg, brannklasser og kjemikalievern. Kunne organisere brannøvelser. Tilstrekkelig maritimt engelsk ordforråd og ferdigheter til å kunne beskrive meteorologiske forhold, tolke synoptiske diagrammer og meteorologisk informasjon, gi navigasjonsvarsler, samt rapportere skader forårsaket av dårlig vær på havet Vise forståelse for relevansen av engelske krav i henhold til STCW for alle sjøfolk. Skaffe tilstrekkelige språkkunnskaper til å være en god leder og lagarbeider i en maritim besetning. Generell kompetanse Sikre at kommunikasjonen er tydelig og utvetydig gitt og mottatt Forbedre studentens fire ferdigheter; lytting, tale, lese og skrive Side 17 av 44

18 Undervisningsform Ansikt til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Kommunikativ tilnærming. Rollespill, intervju, "information gap", spill, språkutveksling, undersøkelser, pararbeid, gruppearbeid, presentasjoner, læring ved undervisning. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Vurderingsordning Pensumlitteratur P.C. van Kluijven, The International Maritime Language Programme: An English Course for students at Maritime Colleges and for on-board training - SMCP included, Alk & Heijen Publishers, Alkmaar, The Netherlands Maritime standarduttrykk eng-no. Sjøfartsdirektoratet. U-forlaget. ISBN (Brukes både 1. og 2. studieår) Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Side 18 av 44

19 Norsk kommunikasjon på operativt nivå MA156E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. NORSK KOMMUNIKASJON PÅ OPERATIVT NIVÅ MA156E Studiepoeng 3,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emneinnhold: Grunnleggende grammatiske strukturer, syntaks og semantikk, Verbal og ikke-verbal kommunikasjon, Digitale verktøy for utforming av tekster, Rapportskriving, Dokumentasjon, kildebruk og kildekritikk, Presentasjonsteknikk, Kulturforståelse, språk og identitet, Etikk Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat Kunnskap Kunnskap om fagspråk og språklig variasjon Kjenne til standardiserte tekstmaler innenfor sitt fagområde. Kunnskap om verbal og nonverbal kommunikasjon Kunnskap om nettetikk. Ferdigheter Kunne skrive saktekster for ulike formål i den maritime næringen som for eksempel rapporter, søknader, referater og instruksjoner. Være i stand til å skrive sammenhengende tekster som for eksempel debattinnlegg og andre resonnerende framstillinger. Mestre grunnleggende grammatiske strukturer, syntaks og semantikk. Kunne presentere tverrfaglige arbeid og annet faglig arbeid Kunne presentere og problematisere ulike tema gjennom framføringer, foredrag, diskusjoner og debatter. Være aktiv deltaker i møter, instruksjoner, jobbintervju og lignende Kunne søke og vurdere ulike kilder og ha utviklet bevissthet om kildekritikk. Kunne anvende fagstoff fra kilder på en relevant og redelig måte, og kunne oppgi skriftlige, muntlige og digitale kilder. Kunne lese et utvalg tekster i ulike sjangre med hovedvekt på sakprosa, og kunne tolke og reflektere over innhold, form og formål. Kunne bruke digitale verktøy til produksjon av egne arbeider. Kunne bruke presentasjonsverktøy. Generell kompetanse Kunne kommunisere skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte. Kunne mestre ulike skriveroller etter situasjon og formål, som deltaker i den maritime næringen og samfunnsliv for øvrig. Undervisningsform Ansikt til ansikt Side 19 av 44

20 Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Yrkesretting skal vektlegges. Opplæringsmetoder varieres etter fagstoffets egenart og i forhold til studentenes behov. Eksempel: lærerstyrt arbeid praksisorientert undervisning veiledning individuelle arbeidsoppgaver presentasjoner nettstøttet læring gruppearbeid med logg og refleksjon prosjektarbeid med tverrfaglig fokus Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssystem. Vurderingsordning Pensumlitteratur Federl/Hoel: Norsk for fagskolen ISBN Side 20 av 44

21 Maritim kommunikasjon (GMDSS/GOC) MA157E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur MARITIM KOMMUNIKASJON (GMDSS/GOC) MA157E Studiepoeng 6,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emneinnhold: Oppkall av kyststasjoner via DSC både på mellombølge og VHF, Korrespondanse via satellitt, VHF, mellombølge og kortbølge (telefoni, telefaks), Nødalarmering vha. digital selfcall (DSC), Nødkommunikasjon, haster og tryggingsmeldinger via satellitt, VHF, mellombølge (MF) og kortbølge (HF), Telefonering og nødtrafikk via satellitt, Bruk av nødutstyr for peiling og kommunikasjon Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Læringsutbytte Emnet omfatter de krav som stilles i henhold til STCW konvensjonens kapittel A-IV/2 og A- IV/2. Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskap Ha kunnskap om grunnprinsippene i søk og redning radiokommunikasjon, herunder prosedyrer i den internasjonale Aeronautical og Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual Kjenne rutiner for å hindre overføring av falske nød varsler og prosedyrer for å dempe virkningene av slike varsler Ha kunnskap om skipsrapporteringssystemer Ha kunnskap om hvordan en bruker medisinske tjenester over radio Kjenne Bestemmelse om radiotjenester i nødsituasjoner som brann og evakuering ha oversikt over ulike typer radioinstallasjoner kunne gjennomføre forebyggende tiltak for å ivareta sikkerheten for skip og personell i forbindelse med fare knyttet til radioutstyr, herunder elektriske farer og ved ikke-ioniserende stråling. Ha forståelse for virkemåte, testing og vedlikehold av batterier. Ferdigheter Kunne sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS-delsystemer og utstyr Kunne bruke den internasjonale signalboken og IMO`s maritime standarduttrykk for meddelelse av informasjon som er relevant for sikkerheten for menneskeliv til sjøs. kunne sende og motta meldinger i samsvar med internasjonale regler og prosedyrer og effektivt kommunisere på engelsk omrking forhold som er relevante for sikkerheten til skipet og personer om bord Kunne gi radiotjenester i nødsituasjoner, og ivareta radiokommunikasjon ved søk og redning, herunder prosedyrer i håndboken IAMSAR. Kunne teste og ivareta funksjonaliteten til GMDS-utstyret om bord Generell kompetanse Kunne ivareta oppgavene knyttet til On-scene-coordinator når det gjelder å koordinere redningsaskjoner Kunne føre radiodagbok forstå avrapporteringsrutiner knyttet til vern av det marine miljø. Side 21 av 44

22 Undervisningsform Ansikt til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av forelesning, arbeider med studentoppdrag og simulator trening, både individuelt og i grupper. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Vurderingsordning Pensumlitteratur Olsen/Kristensen: Lærebok for GMDSS/GOC ISBN Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Side 22 av 44

23 Navigering på ledelsesnivå MA270E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. NAVIGERING PÅ LEDELSESNIVÅ MA270E Studiepoeng 18,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Emneansvarlig Beskrivelse av emnet Emnet inneholder: Planlegging av en reise, Navigering og operasjon av fartøy, Vær og oseanografiske forhold, Brovakthold og vaktholdsprosedyrer, Manøvrering og håndtering av skip under alle forhold, Betjening fjernkontroller for fremdriftsanlegg og maskinsystemer og funksjoner, Navigering gjennom bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr og -systemer, Bestemmelse av posisjon med ulike hjelpemidler, Samordning av søke- og redningsoperasjoner, Nødssituasjoner og handling ift disse. Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Side 23 av 44

24 Læringsutbytte Emnet dekker kravene til STCW Kapittel II, seksjon A-II/2 og B-II/2, funksjon Navigasjon på ledelsesnivået. Etter gjennomført emne skal studentene ha: Kunnskap bred kunnskap om planlegging av seilas og utførelse av navigasjon samt betjening av navigasjonssystemer, herunder forbindelsen og bruken av tilgjengelige navigasjonsdata og andre relevante hjelpemidler. bred kunnskap om karakteristika ved forskjellige værsystemer og havstrømmer, herunder spesielle forhold i arktiske /polare farvann, samt prinsippene for magnetiske kompass og gyrokompass, og forståelse for systemer som styres av disse og effektene av systemfeil bred kunnskap om relevante nautiske navigasjonspublikasjoner bred kunnskap om prinsippene som skal iakttas for brovakt bred kunnskap om funksjonsprinsipper for skipsmaskineri og hjelpemaskineri på skip og allmenn kjennskap til tekniske uttrykk vedrørende skipsmaskineri bred kunnskap om relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk for adferd på sjøen i forbindelse med SAR, sammenstøt på sjøen, prosedyrer for slep i nødsituasjoner mm. kjennskap til navigasjon av skip i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklingen og videre skal de ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske- og økonomiske konsekvenser knyttet til skipsfarten kunnskap om hvordan man oppdaterer egen kunnskap på fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis. Ferdigheter, studentene kan: planlegge en reise og navigere under alle forhold ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter på havet, og velge seilingsruter i samsvar med General Principles on Ships Routeing og andre nautiske publikasjoner samt praktisere god Bridge Resource Management (BRM) styre driftsprosedyrer og benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere skip, sikkert og effektivt og sikre analytisk, strukturert og målrettet arbeid rapportere i samsvar med "General Principles for Ship Reporting Systems" og VTS prosedyrer gjennomføre posisjonsbestemmelse under alle forhold, herunder fastslå og ta med i beregningen feil ved magnetiske kompass og gyrokompass evaluere navigasjonsinformasjon fra alle kilder, herunder radar og ARPA, i den hensikt å ta og gjennomføre avgjørelser på broen for å unngå sammenstøt og lede navigeringen av skipet bruke ECDIS til gjennomgåelse av reise, ruteplanlegging og gjennomgåelse av systemfunksjoner beregne tidevannsforhold, forstå og tolke et synoptisk kart og vurdere værforholdene i et område, hensynta lokale forhold og øvrig informasjon ta forholdsregler ved grunnsetting av skip, vite hvilke tiltak som skal treffes dersom grunnstøting er nært forestående, og etter en grunnstøting, inklusiv å bringe et grunnstøtt skip flott med og uten bistand gjøre situasjonsvurdering og kontroll ved havari utføre nødstyring og slep Generell kompetanse, studenten er istand til å bidra i tverrfaglig arbeid og tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til navigasjonsoppgavene. istand til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor navigasjon. bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av aktiviteter til sjøs og kunne følge opp dette i arbeidet med kollegaer og navigasjonsoppgaver om bord. istand til å tilegne seg og vurdere ny forskningsbasert kunnskap innenfor området Forkunnskapskrav MA150E Navigering på operativt nivå Undervisningsform Ansikt til ansikt Simulatorer Det er frammøteplikt for deler av undervisningen og simulatortrening i dette emnet. Side 24 av 44

25 Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av undervisning, simulator og arbeider med studentoppdrag både individuelt og i grupper. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Vurderingsordning Pensumlitteratur Kjerstad: Navigasjon Kjerstad: Fremføring av skip med navigasjonskontroll ISBN Cappelen: Sjøveisregler og brovakthold, ISBN Kjerstad, Norvald: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer ISBN I tillegg vil relevante artikler gjennomgått i forelesninger inngå som del i pensum, disse vil bli gjort tilgjengelig i emnets elektroniske klasserom Side 25 av 44

26 Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå MA271E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. LASTING, LOSSING OG STUING PÅ LEDELSESNIVÅ MA271E Studiepoeng 10,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emnet inneholder: Planlegging av og trygg lasting, stuing, sikring og omsorg for lasten under reisen, samt lossing, Tanklasting, Transport av bulklaster/kornlasting, Tunglast, Sikker lastehåndtering og sikring av last, Vurdering av og rapportering av mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker, Føring av farlig last og oppfølging av denne. Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskap, studentene skal ha: bred kunnskap omhvordan last og ballast plasseres og kombineres for å holde belastningen på skroget innenfor akseptable grenser og om virkning av last og laste- og losseoperasjoner på trim og stabilitet bred kunnskap omdrifts-, konstruksjons- og operasjonsmessige begrensninger til ulike typer skip, som tank- og bulkskip bred kunnskap om styrkebegrensningene til viktige konstruksjonsdeler på et standard bulkskip og ferdighet i å tolke gitte tall for bøyemomenter og skjærkrefter. bred kunnskap om relevante internasjonale regler, koder og normer for trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av last, herunder den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG-koden) og den internasjonale koden for sikker transport av farlig bulklaster (IMSBCkoden) Ferdigheter, studentene skal kunne: bruke stabilitets- og trimdiagrammer og utstyr for beregning av belastninger. lage planer for stuing og sikring av last om bord på skip, og hvordan en bruker laste- og losseredskaper og utstyr til sikring og surring. lede laste- og losseoperasjoner, med særlig oppmerksomhet rettet mot transport av last som er identifisert i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing bruke alle tilgjengelige data om bord i forbindelse med lasting og lossing, og oppfølging og kontroll av bulklast fastsette prosedyrer for trygg håndtering av last i samsvar med bestemmelsene i de relevante dokumentene som IMDG-koden, IMSBC-koden, MARPOL 73/78 vedlegg III og V og annen relevant informasjon. forklare de grunnleggende prinsippene og tiltak for å etablere effektiv kommunikasjon og forbedre arbeidsforholdene mellom skip og terminalpersonell forklare hvordan man skal unngå skadelige virkninger på bulkskip av korrosjon, materialtretthet og feilhåndtering av last. vurdere tiltak om bord knyttet til farlig, risikofylt og skadelig last, og kunne ta forholdsregler under lasting og lossing og omsorg for lasten under reisen. Generell kompetanse, studentene skal: ha kompetanse når det gjelder kundens krav til kvalitet og måloppnåelse knyttet til framføring av last og lasteoperasjoner ha bevissthet om miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet både lokalt og globalt. være seg bevist de miljømessige konsekvenser av forurensning fra last og ballast være en aktiv deltaker i faglige diskusjoner, som deler kunnskaper og erfaringer med andre for derved å bidra til utvikling av god praksis når det gjelder lastehåndtering om bord og sikker og miljøvennlig transport Side 26 av 44

27 Forkunnskapskrav MA151E - Lasting, lossing og stuing på operativt nivå Undervisningsform Ansikt til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av forelesninger, faglærers veiledning av studenters arbeidsmapper og utvalgsmapper, samt studentenes egeninnsats i form av selvstudie. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Vurderingsordning Pensumlitteratur Tellnes: Stabilitet og trimberegning ISBN Plansjer: M/S Sidus, M/S Millenium og M/S Mercadian Importer I tillegg materiell kan det komme annet materiell som gjennomgås i forelesninger, dette vil være tilgjengelig også i emnets elektroniske klasserom Side 27 av 44

28 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på ledelses nivå MA272E Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. KONTROLL AV SKIPETS DRIFT OG OMSORG FOR PERSONER PÅ LEDELSES NIVÅ MA272E Studiepoeng 20,0 Nivå Undervisningssemeste r Lavere nivå Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Bodø Handelshøgskolen Norsk Beskrivelse av emnet Emnet inneholder: Trim, stabilitet og belastning, Nasjonale og internasjonale krav om sikkerhet til sjøs og vern av det marine miljøet, Opprettholde sikkerhet og trygghet, Organisering og mannskapsledelse, Økonomi, administrasjon, ledelse og rederidrift, Utredningsmetodikk, Organisering av utredningsarbeid, Forskning og utviklingsarbeid i maritim næring, Praktisk ledelse på navigasjonssimulator Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Side 28 av 44

29 Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskap bred kunnskap om grunnprinsippene i et skips konstruksjon og faktorene som påvirker trim og stabilitet, herunder IMO-krav vedrørende skips stabilitet bred kunnskap om relevant nasjonal- og internasjonal skipsfartslovgivning, internasjonale avtaler som bl.a. reglene vedrørende redningsredskaper (SOLAS kap. III) bred kunnskap om tiltak som må treffes for å beskytte og trygge alle personer om bord i nødssituasjoner, og begrense skade og berge skipet etter brann, eksplosjon, kollisjon eller grunnstøting og metoder og hjelpemidler til forebyggende brannvern, branndeteksjon og brannslokking, og redningsredskapers funksjoner og bruk kunnskap om ledelsesperspektiv og -verktøy, samt virkemidler for opplæring av personell om bord kunnskap om grunnleggende økonomistyring og regnskapsforståelse knyttet til maritim næring og rederidrift kjennskap til forsknings-og utredningvirksomhet i maritim næring og kjennskap til samfunnsfaglig metodikk for utredningsarbeid Ferdigheter, studenten kan vurdere og iverksette nødvendige tiltak for å bevare trim og stabilitet vurdere virkningen på et skips trim og stabilitet av skade på og påfølgende vanninntrenging i et rom, samt kunne iverksette mottiltak for å sikre trim og stabilitet utarbeide beredskapsplaner for innsats i nødsituasjoner, opprettholde driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer samt organisere brann- og redningsøvelser utøve effektiv ressursstyring med særlig fokus på arbeidsbyrde anvende metoder for beslutningstaking utvikle, gjennomføre og ha oversikt over standard driftsprosedyrer strukturere et utredningsarbeid og styre en utredningsprosess, herunder utforme rapporter Generell kompetanse, studenten har bred kompetanse i å organisere og lede mannskapet ombord har bred kompetanse i den maritim næring, de ulike ledd i næringen og økonomi, administrasjon, ledelse knyttet til rederidrift kan arbeide aktivt i team og drive nettverksbygging kan delta aktivt i vurdering av spørsmål knyttet til skipets drift, dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis knyttet til sikker drift og omsorg for personer ombord Forkunnskapskrav MA152E F3 - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt Undervisningsform Ansikt til ansikt. Forelesninger, veiledning og praktiske øvelser på navigasjonssimulator/maskinromsimulator. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Opplæringen skjer ved en kombinasjon av forelesning og arbeider med studentoppdrag, både individuelt og i grupper. Det er frammøteplikt i emnet. Mappe må være bestått før studenten kan framstilles til skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler til eksamen Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem. Vurderingsordning Side 29 av 44

Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor

Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor NO EN Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor Trives du på sjøen og liker å ferdes i ukjent farvann? Glad i å reise? Nye muligheter venter deg som ønsker utfordrende lederjobber i en dynamisk næring

Detaljer

Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor

Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor NO EN Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor Trives du på sjøen og liker å ferdes i ukjent farvann? Glad i å reise? Nye muligheter venter deg som ønsker utfordrende lederjobber i en dynamisk næring

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Dekksoffiser - ledelsesnivå Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Funksjon 1: Navigering på ledelsesnivå Planlegge en

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate)

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor, Y- vei

Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor, Y- vei NO EN Nautikk, maritim økonomi og ledelse-bachelor, Y- vei Trives du på sjøen og liker å ferdes i ukjent farvann? Glad i å reise? Nye muligheter venter deg som ønsker utfordrende lederjobber i en dynamisk

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Utdanning i yrkesfaglig veiledning Målet er å styrke veiledningskompetansen, bidra til bedre kvalifikasjoner

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Utdanning i yrkesfaglig veiledning Beskrivelse av studiet Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 4.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 17.11.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.5

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil kunne gjøre

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Studentsider Studieplan Helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse av studiet HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM1J - Emneplan for: Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra:

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 5

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 5 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01H - Norsk kommunikasjon på Utgave: 1.00 Skrevet av: Magnhild Stensrud Lunde Gjelder fra: 23.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.8

Detaljer

Studiested Nettbasert Søknadsfrist

Studiested Nettbasert Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN IKT og læring 2 IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle digital kompetanse utover og i

Detaljer

Videreutdanning i økonomisk rådgivning

Videreutdanning i økonomisk rådgivning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Videreutdanning i økonomisk rådgivning Beskrivelse av studiet Emne 1: ECO1006 - Økonomisk sosiologi,

Detaljer

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 Studentsider Studieplan Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 Beskrivelse av studiet Sentrale innholdskomponenter i studiet er ulike veiledningsteorier og metoder, pedagogikk, etikk og kompetanseutvikling.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Faglig leder av trafikkskole

Faglig leder av trafikkskole Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Faglig leder av trafikkskole Studiepoeng 30 Type studium Kortere studier/kurs Språk Fakultet Handelshøgskolen

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Beskrivelse av studiet Spesialutdanningen retter seg mot

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Studiested Nettbasert Søknadsfrist

Studiested Nettbasert Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN IKT og læring 1 IKT og læring 1 skal være med på å øke den formelle og reelle digitale kompetanse innen

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01B - Emneplan for: Lasting, lossing og stuing på det Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Linda Gran Kalve Versjon: 3.01 Gjelder fra: 27.09.2016

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Nettpedagogikk i fleksible studier

Nettpedagogikk i fleksible studier Studentsider Studieplan Nettpedagogikk i fleksible studier Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert med en startsamling og omfatter 7,5 + 7,5 studiepoeng fordelt på 2 emner. Studiet er tilrettelagt

Detaljer

IKT og læring 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11

IKT og læring 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan IKT og læring 1 Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert og benytter universitets digitale

Detaljer

Mopedlærerutdanning for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Mopedlærerutdanning for trafikklærere og lærere i offentlig skole Studentsider Studieplan Mopedlærerutdanning for trafikklærere og lærere i offentlig skole Beskrivelse av studiet Mobilitet er høyt skattet i dagens samfunn, og for mange veifarende er mopeden et praktisk

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Innkjøpsledelse. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Oppbygging/emner. Side 1 av 11

Innkjøpsledelse. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Oppbygging/emner. Side 1 av 11 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Innkjøpsledelse Beskrivelse av studiet Alle virksomheter er i større eller mindre grad avhengig

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Beskrivelse av studiet En modell for trafikkopplæringen

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Programmering for trinn

Kompetanse for kvalitet: Programmering for trinn Studentsider Studieplan Kompetanse for kvalitet: Programmering for 5.- 10. trinn Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert og består av to emner; Programmering del 1: Introduksjon til programmering

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Geografiske informasjonssystemer

Geografiske informasjonssystemer Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Geografiske informasjonssystemer GIS er et studium for deg som ønsker basiskunnskap innen digitale kart

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Studentsider Studieplan Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Studiepoeng 30 Type studium Kortere studier/kurs Språk Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Studiested Nesna Oppbygging/emner

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

IKT og læring 2. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11

IKT og læring 2. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan IKT og læring 2 Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert og benytter universitets digitale

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 5

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 5 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01P - Norsk kommunikasjon på Utgave: 2.00 Skrevet av: Magnhild Stensrud Lunde Gjelder fra: 02..20 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.15

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Personalledelse og kompetanseutvikling Beskrivelse av studiet På arbeidsmarkedet i dag er det ikke

Detaljer

Yrkesdidaktikk - mastermodul

Yrkesdidaktikk - mastermodul Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Yrkesdidaktikk - mastermodul Beskrivelse av studiet Mastermodulen tar for seg nasjonal og internasjonal

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Introduksjon til det norske velferdssamfunn, utviklingsteori og norsk språk

Introduksjon til det norske velferdssamfunn, utviklingsteori og norsk språk Studentsider Studieplan Introduksjon til det norske velferdssamfunn, utviklingsteori og norsk språk Beskrivelse av studiet Studiet gir en kort oversikt over noen viktige sosiale institusjoner i Norge,

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Business English. udieplaner. Grad Bachelor. Studiepoeng 20. Varighet 2 semestre. Heltid/deltid Deltid. Studiested Bodø

Business English. udieplaner. Grad Bachelor. Studiepoeng 20. Varighet 2 semestre. Heltid/deltid Deltid. Studiested Bodø Business English Grad Bachelor Studiepoeng 20 Varighet 2 semestre Heltid/deltid Deltid Studieprogramansvarlig Dr. Jessica A. Hanssen E-postadresse jessica.hanssen@uin.no Studieveileder Dr. Jessica A. Hanssen,

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Veiledningspedagogikk 1 Beskrivelse av studiet Veiledningspedagogikk 1 er et tverrfaglig emne som

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Linda Gran Kalve Versjon: 2.01 Gjelder fra: 27.09.2016

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, Meråker

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, Meråker Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, Meråker Beskrivelse av studiet Studieenheten

Detaljer

Kunst og håndverk, årsstudium

Kunst og håndverk, årsstudium Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kunst og håndverk, årsstudium Beskrivelse av studiet Kunst og håndverk bygger på rammeplan for

Detaljer

Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet

Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet Dette studietilbudet er en videreutdanning

Detaljer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer - 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer Opplæring og bedømmelse etter tabell A-II/1 (1) Kravene til etter

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Engelsk 1 KFK Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kommunal økonomi og ledelse Beskrivelse av studiet Offentlig sektor står overfor store utfordringer

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Fysikk på ledelsesnivå Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016 Sidenr: 1

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Dok.id.: 2.2.5.3.2.15. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: 2.2.5.3.2.15. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01P - Norsk kommunikasjon på Utgave: 1.00 Skrevet av: Magnhild Stensrud Lunde Gjelder fra: 23.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.2.5.3.2.15

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Borderologi, joint master degree Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad Språk Engelsk Fakultet

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Studentsider Studieplan Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Beskrivelse av studiet Dette videreutdanningskurset skal bidra til å styrke studentenes kunnskaper, ferdigheter og didaktiske

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 2.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 30.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.2.5.3.2.5

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Studiet passer for lære som ønsker engelsk som etter og videreutdanning, og andre som ønsker en fordypning i engelsk.

Profesjonshøgskole n. Studiet passer for lære som ønsker engelsk som etter og videreutdanning, og andre som ønsker en fordypning i engelsk. NO EN Engelsk 1 Studiet omfatter språk og metodikk, og videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-10. trinn; og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Matematikk 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Oppbygging/emner. Samlinger. Side 1 av 9

Matematikk 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Oppbygging/emner. Samlinger. Side 1 av 9 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Matematikk 1 Beskrivelse av studiet Matematikk 1 er delt opp i to emner på 15 studiepoeng hver

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan EUs virkemidler for forskning og innovasjon Beskrivelse av studiet Samlingsbasert undervisning

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen Barnehagebarn på stranda NO EN Pedagogisk ledelse i barnehagen Pedagogisk ledelse i barnehagen handler om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Fysikk på ledelsesnivå Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016 Sidenr:

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse

Studieprogrambeskrivelse Studieprogrambeskrivelse Folkehelse og nærmiljøkvaliteter med fokus på nærfriluftsliv Faktaopplysninger om studiet: Grad: Grunnivå Studiepoeng: 15 Varighet: 2 semester Deltid: Samlingsbasert, med fire,

Detaljer

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk er på til sammen på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer