1/7 NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HYDROGENPRO AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/7 NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HYDROGENPRO AS"

Transkript

1 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HYDROGENPRO AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i HydrogenPro AS, org.nr ("Selskapet"), som skal avholdes på Selskapets forretningskontor på Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn den 12. mai 2022 kl I samsvar med aksjeloven 5-8 (3) bokstav b, vil det bli gitt anledning til å delta elektronisk på generalforsamlingen via TEAMS. Aksjonærer som ønsker å delta elektronisk via TEAMS må oppgi dette til Martin Thanem Holtet, e-post: innen påmeldingsfristen 10. mai 2022 kl Aksjonærene vil deretter få tilsendt en link for å delta i TEAMS-møtet. Følgende saker står på dagsordenen: NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF HYDROGENPRO AS The board of directors hereby calls for an ordinary general meeting of HydrogenPro AS, reg. no (the "Company"), which will be held at the Company's business offices at Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn on 12 May 2022 at (CET). In accordance with Section 5-8 (3) letter b of the Norwegian Limited Liability Companies Act, participation via TEAMS will be possible. Shareholders that wish to participate via TEAMS must indicate this to Martin Thanem Holtet, within the registration deadline 10 May 2022 at (CET). The shareholders will thereafter receive a link to participate in the TEAMS meeting. The following matters are on the agenda: 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING 2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET 4. VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2021, samt revisors årsberetning, er lagt ut på Selskapets internettsider (se nedenfor). Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen vedtok styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2021, herunder de disposisjoner av årsresultatet som der fremgår." 2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES 3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OF THE MEETING 4. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND AT LEAST ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE MEETING 5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND REPORT The Company's annual accounts and the board's report for the financial year 2021, as well as the auditor's report, are available at the Company's website (see below). The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution: "The general meeting approved the board's annual report and the annual accounts for the financial year 2021, including the the proposed disposal of the annual results as set out therein." 1/7

2 6. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER 6. REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021: - NOK til Ellen Merete Hanetho, styrets leder - NOK til Jarle Tautra - NOK til Kermit Jeffrey Nash - NOK til Jarle Dragvik Det skal ikke betales godtgjørelse til Richard Espeseth, ettersom han er ansatt i Selskapet." The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution: "Remuneration in the amount of the following, is to be paid for the financial year 2021: - NOK 550,000 for Ellen Merete Hanetho, chairman of the board - NOK 275,000 for Jarle Tautra - NOK 275,000 for Kermit Jeffrey Nash - NOK 275,000 for Jarle Dragvik Remuneration shall not be paid to Richard Espeseth, as he is an employee in the Company." 7. GODTGJØRELSE TIL REVISOR 7. REMUNERATION OF THE AUDITOR Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Revisors honorar for regnskapsåret 2021 godtgjøres etter regning." The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution: "The auditor's remuneration for the financial year 2021 is to be paid as invoiced." 8. ENDRING AV VEDTEKTENE 8. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION 8.1 Forretningskommune sted for avholdelse av generalforsamlingen Styrets leder viste til Selskapets behov for fleksibilitet til å avholde generalforsamling i andre lokasjoner enn Selskapets forretningskommune. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å endre 2 i Selskapets vedtekter til å lyde som følger: "Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Porsgrunn kommune. Generalforsamling kan avholdes i Selskapets forretningskommune eller i Oslo kommune etter nærmere beslutning fra styret." 8.1 Municipality place for the general meeting The chairman of the board referred to the Company's need for flexibility to hold general meetings in other locations than the Company's business municipality. On this background, the board of directors propose that the general meeting resolve to amend 2 of the Company's articles of association to read as follows: "The Company shall have its business offices in the municipality of Porsgrunn. General meetings can be held in the municipality of Porsgrunn or in the municipality of Oslo, pursuant to the further determination of the board of directors." 8.2 Selskapets virksomhet 8.2 The Company's activities Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å endre 3 i Selskapets vedtekter til å lyde som følger: The board of directors propose that the general meeting resolve to amend 3 of the Company's articles of association to read as follows: 2/7

3 "Selskapets virksomhet er design, fabrikasjon, engineering, salg, leveranse og service av anlegg hvor det produseres grønt hydrogen og oksygen. Grønt hydrogen utgjør et vesentlig bidrag for å redusere globale klimagasser. Selskapets primære fokus er stor-skala anlegg rettet mot store industrielle kunder. Selskapet driver kontinuerlig innovasjon for å forbedre teknologi og vil være en pådriver for anvendelse av grønt hydrogen globalt." "The Company's business is design, fabrication, engineering, sales, delivery and service of plants where green hydrogen and oxygen are produced. Green hydrogen constitutes a significant contribution to reducing global greenhouse gases. The company's primary focus is large-scale plants aimed at large industrial customers. The company will drive continuous innovation to improve technology and will advocate the use of green hydrogen globally." 8.3 Styre 8.3 Board of directors Styrets leder viste til et ønske om at styret kan bestå av inntil 7 styremedlemmer. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å endre 6 i Selskapets vedtekter til å lyde som følger: "Selskapets styre skal ha mellom 3-7 styremedlemmer som velges av generalforsamlingen." The chairman of the board referred to the desire for the board to consist of up to 7 board members. On this background, the board of directors propose that the general meeting resolve to amend 6 of the Company's articles of association to read as follows: "The board of the Company shall consist of up to 3-7 board members elected by the general meeting." 8.4 Retting av mindre skrivefeil 8.4 Correction of minor spelling errors Styrets leder viste til at det foreligger en del mindre skrivefeil i vedtektene av ikke vesentlig art, herunder, men ikke begrenset til, tall i stedet for bokstaver, liten bokstav etter punktum, etc. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "I tillegg til de vedtektsendringer som fremgår eksplisitt av protokollen, vedtar generalforsamlingen en generell revisjon av Selskapets vedtekter, ved at de endres til å lyde som fremgår av Vedlegg 1 til protokollen." Styrets forslag til nye vedtekter er vedlagt protokollen som Vedlegg FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER Fullmaktene nedenfor ble gitt til styret i forbindelse med ordinær generalforsamling i Selskapet som ble avholdt i Styret foreslår at styrefullmaktene til erverv av egne aksjer fornyes. The chairman of the board referred to some minor and non-material spelling errors in the articles of association, including, but not limited to, numbers instead of letters, lower case letter after a dot, etc. On this background, the board proposes that the general meeting pass the following resolution: "In addition to the amendments of the articles of association explicitly set forth in the minutes, the general meeting resolved a general revision of the Company's articles of association, so that they read as follows from Appendix 1 to the minutes." The board's proposal for new articles of association is attached to these minutes as Appendix PROPOSAL FOR BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES The authorisations below were granted to the board of directors in connection with the ordinary general meeting in the Company held in The board proposes that the board authorisations to acquire own shares shall be renewed. 3/7

4 9.1 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en fullmakt til styret til å erverve egne aksjer med et samlet pålydende på inntil 10 % (ti prosent) av Selskapets aksjekapital. Fullmakten vil gi Selskapet fleksibilitet og tilbakekjøpte aksjer kan kun benyttes som vederlag ved oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner, ansattincentivprogrammer eller amortisering av egne aksjer. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "I henhold til aksjeloven 9-4 gis styret fullmakt til å erverve eller ta pant i Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår: 1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, i alt erverve og/eller ta pant i aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 5 802, Board authorisation to acquire own shares acquisitions, mergers, de-mergers and other transactions The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors an authorisation to acquire own shares with an aggregate nominal value of up to 10% (ten percent) of the Company's share capital. The authorisation will provide the Company with flexibility and may only be used for the purpose of using the Company's shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions, employee incentive programs or to amortize treasury shares. On this background, the board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution: "In accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Section 9-4, the board of directors is authorised to acquire or receive security in the Company's own shares, on the following terms: 1. The Company may, on one or more occasions, in total acquire and/or receive security in shares with a combined par value of up to 5, Fullmakten kan bare benyttes til å erverve aksjer for benyttelse i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner. 2. The authorisation may only be used for acquisitions of shares to be used in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions. 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2023, but at the latest until 30 June Det beløp som betales for hver aksje som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK The amount payable for each share acquired shall be minimum NOK 1 and maximum NOK Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje. 5. The board of directors may at its own discretion decide on the methods of acquisitions and disposal of shares. 9.2 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer - aksjeincentivprogrammer Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en fullmakt til styret til å erverve egne aksjer med et samlet pålydende på inntil 10 % (ti prosent) av Selskapets 9.2 Board authorisation to acquire own shares share incentive programs The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors an authorisation to acquire own shares with an aggregate nominal value 4/7

5 aksjekapital. Fullmakten vil gi Selskapet fleksibilitet og tilbakekjøpte aksjer kan kun benyttes i forbindelse med aksjeincentivprogrammer. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "I henhold til aksjeloven 9-4 gis styret fullmakt til å erverve eller ta pant i Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår: 1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, i alt erverve og/eller ta pant i aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 5 802,82. of up to 10% (ten percent) of the Company s share capital. The authorisation will provide the Company with flexibility and may only be used for the purpose of share incentive programs. The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution: "In accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Section 9-4, the board of directors is authorised to acquire or receive security in the Company's own shares, on the following terms: 1. The Company may, on one or more occasions, in total acquire and/or receive security in shares with a combined par value of up to NOK 5, Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med aksjeincentivprogrammer. 2. The authorisation may only be used in connection with share incentive programs. 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2023, but at the latest until 30 June Det beløp som betales for hver aksje og som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK The amount payable for each share acquired shall be minimum NOK 1 and maximum NOK Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje. 5. The board of directors may at its own discretion decide on the methods of acquisition and disposal of shares. 10. VALG AV NYTT STYREMEDLEM 10. ELECTION OF A NEW BOARD MEMBER Styrets leder vist til Vedlegg 3, som inneholder en kort beskrivelse av Donna Rennemos bakgrunn og erfaring. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Donna Rennemo velges inn som styremedlem i Selskapet. Styret består etter dette av følgende personer: - Ellen Merete Hanetho, styrets leder - Richard Espeseth - Jarle Tautra - Kermit Jeffrey Nash - Jarle Dragvik - Donna Rennemo The chairman of the board referred to Appendix 3, which contains a short description of Donna Rennemos background and experience. On this background, the board proposes that the general meeting pass the following resolution: "Donna Rennemo is elected as a new board member in the Company. The board now comprises the following persons: - Ellen Merete Hanetho, chairman of the board - Richard Espeseth - Jarle Tautra - Kermit Jeffrey Nash - Jarle Dragvik - Donna Rennemo 5/7

6 Nåværende styre skal velges for to år fra og med årets generalforsamling." The present board shall be elected for two years as from this year's general meeting." Ovennevnte saksdokumenter til innkallingen er å finne på Selskapets internettside Aksjonærer som ønsker å delta personlig eller la seg representere ved fullmektig på generalforsamlingen, anmodes om å benytte vedlagte registreringsskjema. Komplett utfylt og signert skjema sendes per e-post til Martin Thanem Holtet slik at det mottas av Selskapet senest den 10. mai 2022 kl Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig, anmodes i tillegg om å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Fullmakten kan gis til navngitt person, eller den kan være uspesifisert. I sistnevnte tilfelle vil Selskapet forut for generalforsamlingen oppnevne styrets leder eller en person utpekt av vedkommende som fullmaktshaver. Fullmakten må fremvises på generalforsamlingen. Aksjonærer/deres fullmektiger som er registrert som deltaker på generalforsamlingen og som ønsker å delta elektronisk iht. innsendt registreringsskjema, vil motta innloggingsdetaljer på e-post forut for generalforsamlingen. *** The abovementioned case documents relating to this notice can be obtained by accessing the Company's internet address Shareholders who wish to participate in person or be represented by proxy at the general meeting are kindly requested to use the enclosed registration form. A completed and signed form should be sent by to Martin Thanem Holtet in order for the Company to receive it by 10 May 2022 at (CET) at the latest. Shareholders who wish to be represented by proxy are in addition requested to use the enclosed proxy form. The proxy may be issued to a designated person, or may be unspecified. In the latter case, the Company will in advance of the general meeting appoint the chairman of the board or a person appointed by the chairman as the proxy holder. The proxy must be presented at the general meeting. Shareholders/their proxy who are registered as attending electronically in accordance with the registration form will receive login details by prior to the general meeting. *** Selskapet er et norsk aksjeselskap underlagt norsk lovgivning, derunder aksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt aksjer. I Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier på dato for denne innkallingen ingen egne aksjer. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling The Company is a Norwegian private limited liability company governed by Norwegian law, thereunder the Private Limited Liability Companies Act and the Securities Trading Act. As of the date of this calling notice, the Company has issued shares. In the Company's General Meeting each share has one vote. The shares have equal rights in all respects. As at the date of this calling notice, the Company owns no treasury shares. A shareholder has the right to put matters on the agenda of the general meeting. The matter shall be reported in writing to the Board within seven days prior to the deadline for the notice to the general meeting, along with a proposal to a draft resolution or a justification for the matter having been put on the agenda. In the event that the notice has already taken place, a new notice shall be sent if the deadline has not already expired. A 6/7

7 til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling. shareholder has in addition a right to put forward a proposal for resolution. A shareholder may require directors and the general manager to furnish in the general meeting all available information about matters that may affect the consideration of the adoption of the annual financial statement and the annual report, any matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company s financial position. VEDLEGG: APPENDICES: Vedlegg 1: Forslag til nye vedtekter Appendix 1: Proposed new articles Vedlegg 2: Registrerings- og fullmaktsskjema Appendix 2: Registration- and proxy form Vedlegg 3: Nytt styremedlem Appendix 3: New board member Porsgrunn, 3. mai 2022 For og på vegne av styret i / For and on behalf of the board of HydrogenPro AS Ellen Merete Hanetho (sign) Styrets leder / Chairman of the board 7/7

8 Vedlegg 1 /Appendix 1: Articles of Association for HydrogenPro AS (reg. no ) (last amended on 12 May 2022) ENGLISH OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: 1 Firma 1 Company name Selskapets foretaksnavn er HydrogenPro AS. The Company's business name is HydrogenPro AS. 2 Forretningskommune 2 Municipality Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Porsgrunn kommune. Generalforsamling kan avholdes i Selskapets forretningskommune eller i Oslo kommune etter nærmere beslutning fra styret. The Company shall have its business offices in the municipality of Porsgrunn. General meetings can be held in the municipality of Porsgrunn or in the municipality of Oslo, pursuant to the further determination of the board of directors. 3 Selskapets virksomhet 3 The Company's activities Selskapets virksomhet er design, fabrikasjon, engineering, salg, leveranse og service av anlegg hvor det produseres grønt hydrogen og oksygen. Grønt hydrogen utgjør et vesentlig bidrag for å redusere globale klimagasser. Selskapets primære fokus er stor-skala anlegg rettet mot store industrielle kunder. Selskapet driver kontinuerlig innovasjon for å forbedre teknologi og vil være en pådriver for anvendelse av grønt hydrogen globalt. The Company's business is design, fabrication, engineering, sales, delivery and service of plants where green hydrogen and oxygen are produced. Green hydrogen constitutes a significant contribution to reducing global greenhouse gases. The company's primary focus is large-scale plants aimed at large industrial customers. The company will drive continuous innovation to improve technology and will advocate the use of green hydrogen globally. 4 Aksjekapital og aksjer 4 Share capital and shares Selskapets aksjekapital er NOK ,171 fordelt på NOK aksjer hver pålydende NOK 0,001. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA (VPS). The share capital of the Company is NOK 58, divided into 58,028,171 shares each with a face value of NOK The Company's shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository ASA (VPS). 5 Aksjenes omsettelighet 5 The negotiability of the shares Aksjene i Selskapet er fritt omsettelige, herunder gjelder det ingen forkjøpsrett eller styresamtykke etter aksjeloven eller øvrige omsetningsbegrensninger ved eierskifte av aksjer. The shares of the Company are freely tradable and thus there are no right of first refusal or board consent pursuant to the Norwegian Private Limited Liabilities Act or other limitations to the negotiability of the shares in the event of transfer of shares. 1/2

9 6 Styre 6 Board of Directors Selskapets styre skal ha mellom 3-7 styremedlemmer som velges av generalforsamlingen. The board of the Company shall consist of up to 3-7 board members elected by the general meeting. 7 Generalforsamlingen - innkalling 7 General meeting - summons På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg); 3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. The annual general meeting shall address and decide: 1. Approval of the annual accounts and the board's statement including distribution of dividends: 2. Election of board members and auditor (if these are to be elected); 3. Any other business which by law or the Articles of Association is required to be dealt with by the general meeting. When documents regarding matters which are to be dealt with at the general meeting have been made available on the internet site of the company, the requirements in the Norwegian P1ivate Limited Liability Companies Act which state that these documents shall be sent to the shareholders, shall not apply. This exemption is also applicable with regards to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. 8 Elektronisk kommunikasjon 8 Electronic communication Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger ol. etter aksjeloven til aksjeeierne. Company may utilize electronic communication when it is to provide messages, notices, information, documents etc. pursuant to the N0rwegian Private Limited Liability Companies Act to the shareholders. 2/2

10 Vedlegg 2 /Appendix 2: Ref nr.: Pinkode: Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i HydrogenPro AS avholdes 12. mai 2022 kl i Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn. Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 11. mai 2022 Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instrukser: 10. mai 2022 kl Registrering for deltakelse Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til slik at vi kan tilrettelegge for dette. Sted Dato Aksjeeiers underskrift Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i HydrogenPro AS Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer. Ref nr.: Pinkode: Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og signert. Undertegnede: gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.) Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller (fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 12. mai 2022 i HydrogenPro AS for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) 1/2

11 Ref nr.: Pinkode: Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i HydrogenPro AS Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes. Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 10. mai 2022 kl Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest Blanketten må være datert og signert. Undertegnede: gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 12. mai 2022 i HydrogenPro AS for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ordinær generalforsamling 2022 For Mot Avstår 1. Åpning av generalforsamlingen Ingen avstemming 2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter Ingen avstemming 3. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet. 4. Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 6. Honorar til styrets medlemmer 7. Godtgjørelse til revisor 8. Endring av vedtektene 9. (1) Styrefullmakt til erverv av egne aksjer oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner 9. (2) Styrefullmakt til erverv av egne aksjer - aksjeincentivprogrammer 10. Valg av nytt styremedlem Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 2/2

12 Ref no: PIN code: Notice of Annual General Meeting Meeting in HydrogenPro AS will be held on 12 May 2022 at CET Address: Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn, Norway. The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: and vote for the number of shares registered per Record Date: 11 May 2022 Deadline for registration of attendance, proxy or instructions: 10 May 2022 at CET. Registration for attendance Notice of attendance should be registered through the Company s website or through VPS Investor Services. For notification of attendance through the Company s website, the reference number and pin code on this form must be stated. In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by to or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. This is a physical meeting, and we encourage shareholders to either participate by advance votes, proxy or physically. If any shareholder enrolled prefer to attend electronically, please send an to and we will facilitate for this. Place Date Shareholder s signature Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of HydrogenPro AS Proxy to another individual to vote for your shares. Ref no: PIN code: Proxy should be registered through the Company s website or through VPS Investor Services. For granting proxy through the Company s website, the reference number and pin code on this form must be used. In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by to or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company s Certificate of Registration. The Proxy must be dated and signed to be valid. The undersigned: hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors) the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or (Name of proxy holder in capital letters) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of HydrogenPro AS on 12 May Place Date Shareholder s signature (only for granting proxy) 1/2

13 Ref no: PIN code: Proxy with voting instructions for Annual General Meeting in HydrogenPro AS You must use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. For Instruction to other than Chair of the Board, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed. Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars Department no later than 10 May 2022 at CET. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company s Certificate of Registration. The Proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid. The undersigned: hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of HydrogenPro AS on 12 May The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board s and Nomination Committee s recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting. Agenda for the Annual General Meeting 2022 For Against Abstention 1. Opening of the general meeting No voting 2. Registration of attending shareholders and proxies No voting 3. Approval of the notice and the agenda of the meeting 4. Election of a chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting 5. Approval of the annual accounts and report 6. Remuneration of the members of the board 7. Remuneration of the auditor 8. Amendment of the articles of association 9. (1) Board authorisation to acquire own shares acquisitions, mergers, de-mergers and other transactions 9. (2) Board authorisation to acquire own shares share incentive programs 10. Election of a new board member Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions) 2/2

14 Donna Rennemo is a Norwegian based US citizen that has worked the last 11 years in Wind Sim, a company pioneering the use of Computational Fluid Dynamics technology to optimize wind turbine placement, first as CEO of WindSim Ltd and as CEO of WindSim Power since Prior to working within the renewable energy sector, Rennemo has spent several years working within the computer software industry in International Sales and Marketing capacities in companies including ASK/Proxima ASA, Trend Micro Inc and Statoil/NEL Hydrogen. Ms Rennemo will bring valuable experience to HydrogenPro in a number of areas, including its expansion into the US and in its development of a product lifecycle management program. She holds a bachelor s honors degree from Cal State Fullerton, College of Business and Economics. 1/1

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 Approval of the notice and agenda. 3. Godkjennelse av mellombalanse 3. Approval of interim balance sheet

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 Approval of the notice and agenda. 3. Godkjennelse av mellombalanse 3. Approval of interim balance sheet INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 Approval of the notice and agenda

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 Approval of the notice and agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 Approval of the notice and agenda

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 Approval of the notice and agenda INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Net1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ICE GROUP AS Notice of ordinary general meeting in ICE Group AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ICE GROUP AS Notice of ordinary general meeting in ICE Group AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ICE GROUP AS Notice of ordinary general meeting in ICE Group AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i ICE Group AS, org.nr. 915 155 995, 15.

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA 3 ELECTION OF A PERSON TO SIGN THE MINUTES

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA 3 ELECTION OF A PERSON TO SIGN THE MINUTES Office translation: Til aksjeeierne i BerGenBio AS To the shareholders of BerGenBio AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGENBIO

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTERERING AV FREMMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTERERING AV FREMMØTE Til aksjonærene, styret og revisor i Optin Bank ASA. Oslo, 29. Mai 2019 To the shareholders, the board of directors and auditor of Optin Bank ASA. Oslo, 29. Mai 2019 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Liite 2 A. Sulautuvan Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys

Liite 2 A. Sulautuvan Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys Liite 2 A Sulautuvan Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys Articles of Association EVRY ASA Updated 11 April 2019 1 Company name The company's name is EVRY ASA. The company is a public limited liability company.

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA (Org. No )

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA (Org. No ) In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian shall prevail. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA (Org.nr. 891 797 702) 3. november

Detaljer

Vedlegg 4 Forslag til reviderte vedtekter

Vedlegg 4 Forslag til reviderte vedtekter Vedlegg 4 Forslag til reviderte vedtekter In case of discrepancy between the Norwegian and the English text, the Norwegian text shall prevail 1 Navn Selskapets navn er Fjordkraft Holding ASA. 2 Selskapsform

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTERING THE ATTENDEES

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTERING THE ATTENDEES Til aksjonærene, styret og revisor i Optin Bank ASA. Oslo, 18. April 2018 To the shareholders, the board of directors and auditor of Optin Bank ASA. Oslo, 18. April 2018 INKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Oslo, 7. desember 2018, 2. VALG AV MØTELEDER 2. ELECTION OF A CHAIRPERSON 4. GODKJENNELSE AV INKALLING OG AGENDA 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

Oslo, 7. desember 2018, 2. VALG AV MØTELEDER 2. ELECTION OF A CHAIRPERSON 4. GODKJENNELSE AV INKALLING OG AGENDA 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA Til aksjonærene i Optin Bank ASA. To the shareholders of Optin Bank ASA. Oslo, 7. desember 2018 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ordinær generalforsamling i NattoPharma ASA som avholdes 15.05.2017 kl. 15:00

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Onsdag den 16. juni klokken 10.00

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

WR Entertainment Notice of Extraordinary General Meeting.

WR Entertainment Notice of Extraordinary General Meeting. Oslo, Norway December 30, 2016 WR Entertainment Notice of Extraordinary General Meeting. Reference is made to the EGM held by the company on 14 December 2016, where it was resolved to remove the chairman

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 24. mai 2018 kl. 10.00 hos i Advokatfirmaet

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS (under avvikling) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS (under avvikling), org.nr. 913 752 783,

Detaljer

To the shareholders of REC Solar ASA: Til aksjonærene i REC Solar ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

To the shareholders of REC Solar ASA: Til aksjonærene i REC Solar ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA To the shareholders of : NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA The Board of Directors (the Board ) hereby gives notice of an extraordinary general meeting in (the Company ): Til aksjonærene

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda Til aksjeeierne i DNO ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Felix Konferansesenter, konferansehall Felix 2, Bryggetorget

Detaljer

1 februar 2016 kl. 12.00 1 February 2016 at 1200 hours (CET) 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 februar 2016 kl. 12.00 1 February 2016 at 1200 hours (CET) 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ),

Detaljer

1/4. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

1/4. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Self Storage Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

INNKALLING TIL NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Til aksjonærene i Q-Free ASA To the shareholders of Q-Free ASA English office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Det innkalles herved til

Detaljer

Yours sincerely, for the Board of Element ASA. Thomas Christensen Chairman of the Board 29 July To item 4: Election of a new Board

Yours sincerely, for the Board of Element ASA. Thomas Christensen Chairman of the Board 29 July To item 4: Election of a new Board In case of discrepancy between the original Norwegian language text and the English language in-house translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Element ASA To the Shareholders of Element

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting Opera Software ASA Organisasjonsnummer 974 529 459 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 8. april 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirmaet

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. 3. Oppløsning av selskapet. 3. Liquidation of the company.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. 3. Oppløsning av selskapet. 3. Liquidation of the company. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 6. juni 2018 kl. 10.00 hos Advokatfirmaet

Detaljer

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene

Detaljer

To the shareholders of REC Silicon ASA: Til aksjonærene i REC Silicon ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SILICON ASA

To the shareholders of REC Silicon ASA: Til aksjonærene i REC Silicon ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SILICON ASA To the shareholders of : NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SILICON ASA The Board of Directors (the Board ) hereby gives notice of an extraordinary general meeting in (the Company ): Til aksjonærene

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA Til aksjonærene i Ayfie Group AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Ayfie Group AS, org. nr. 917 913 773 innkaller herved til ordinær generalforsamling i Selskapet. Time: 28. juni 2018 klokken

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NEXTGENTEL HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEXTGENTEL HOLDING ASA

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NEXTGENTEL HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEXTGENTEL HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEXTGENTEL HOLDING ASA Aksjonærene i NextGenTel Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling den 30. juni 2017 kl 13:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Registration number

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Registration number INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2014 kl 09.00 i

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i NEL ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. NEKKAR ASA (the "Company") NEKKAR ASA ("Selskapet")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. NEKKAR ASA (the Company) NEKKAR ASA (Selskapet) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NEKKAR ASA ("Selskapet") Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nekkar ASA STED: Motorhallen, Solheimsgaten 13, møterom A, 5058 Bergen

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING Den 23. mai 2018 kl. 08.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders of Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7 og etter krav fra aksjonærer som representerer

Detaljer

3 ELECTION OFA PERSON TO CO.SIGN THE MINUTES

3 ELECTION OFA PERSON TO CO.SIGN THE MINUTES OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA MINUTES OF EKSTRAORDINÆR GEN ERALFORSAM LING otovo As org NR 95 5 68 Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Otovo AS ("Selskapet") 8. mars 29 kl. 4: i lokalene

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Registration number

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Registration number INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders of Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON FOR THE MEETEING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON FOR THE MEETEING (OFFICE TRANSLATION) Til aksjonærene i Kahoot! AS To the shareholders of Kahoot! AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Kahoot! AS, org

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Til aksjeeierne i Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 4. mai 2012. Oslo, 4 May 2012

Til aksjeeierne i Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 4. mai 2012. Oslo, 4 May 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Birdstep Technology ASA

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. TTS GROUP ASA ("Selskapet") TTS GROUP ASA (the "Company")

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. TTS GROUP ASA (Selskapet) TTS GROUP ASA (the Company) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TTS GROUP ASA ("Selskapet") NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TTS GROUP ASA (the "Company") Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting Opera Software ASA Organisasjonsnummer 974529459 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA. Office translation:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Til aksjeeiere i Oceanteam ASA To the shareholders of Oceanteam ASA. Ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Tirsdag den 12. april klokken 14.30

Detaljer

19 januar 2017 kl January 2017 at 1100 hours (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

19 januar 2017 kl January 2017 at 1100 hours (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ),

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA INNKALLING TIL

Detaljer

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org.nr. 982 904 420 («Selskapet»), holdes i lokalene til: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo. Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA Følgende saker vil bli behandlet: 19. desember

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer