SIKKERHETSDATABLAD MULTILUBE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD MULTILUBE"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD MULTILUBE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/5/2020 3:46:20 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn MULTILUBE Artikkelnr Inneholder: 2-Propanol 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Bruk som frarådes Friksjonsnedsettende tilsetninger Ingen kjente 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn BILTEMA NORGE AS Postadresse Industrivegen 17 Postnr. Poststed Land NO-2069 Jessheim Norge Telefon E-post Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: SEKSJON 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2 Etikettinformasjon Eye Irrit. 2, Flam. Aerosol 1, STOT SE 3; H222, H229, H319, H336 Farepiktogrammer (CLP) Page 1 of 18

2 Signalord Faresetninger Fare H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C /122 F. P501B Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. 2.3 Andre farer Page 2 of 18

3 Farebeskrivelse Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materialer. SEKSJON 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer Blandninger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Propan-2-oli CAS-nr EC-nr Indeksnr Sinkdialkylditiofosfat CAS-nr EC-nr H225, H319, H336, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, STOT SE 3, H315, H318, H411, Aquatic Chronic 2, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, % 0,1-0,9 9% Propan CAS-nr EC-nr Indeksnr Butan CAS-nr EC-nr Indeksnr H220, Flam. Gas 1, 15-24,9% H220, Flam. Gas 1, 15-24,9% Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte (<3% DMSO) CAS-nr EC-nr Reach-nr: Ikke klassifisert 7,5-9,9 9% Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-(<3% DMSO) CAS-nr EC-nr Indeksnr Ikke klassifisert 1-1,99% Fosforsyre CAS-nr EC-nr Indeksnr Reach-nr: H314, H318, Eye Dam. 1, Skin Corr. 1B, 0,1-0,9 9% Pentan CAS-nr EC-nr Indeksnr Reach-nr: H224, H304, H336, H411, Aquatic Chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. Liq. 1, STOT SE 3, 0,1-0,9 9% Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m³, ppb, ppm, vekt%, vol% Page 3 of 18

4 Komponentkommentarer H-setninger omtalt i 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd. SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Innånding Hudkontakt Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Øyekontakt Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Svelging Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. FREMKALL IKKE BREKNING! Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell Ikke relevant. Ingen anbefalinger er angitt. 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Generelt Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv Misbruk av løsemidler kan forårsake dødsfall. Gir alvorlig øyeirritasjon. Innånding Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Langvarig eller gjentatt kontakt kan virke avfettende på huden Irritasjon av øyne og slimhinner. Svelging kan gi illebefinnende og brekninger. Langvarig og gjentatt kontakt med løsemidler over en lang periode kan lede til permanente helseproblemer. Aspirasjonsfare Allergi Kreft Produktet er ikke klassifisert som aspirasjonstoksisk. Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende. Produktet er ikke klassifisert som karsinogen. Page 4 of 18

5 Reproduksjonsskader Symptomer på overeksponering Kommentarer Produktet er ikke klassifisert som reproduksjonsforstyrrende. Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv 4.3 Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukning 5.1 Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler CO2, skum, pulver. Ikke bruk direkte vannstråle / høytrykk. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Ekstremt brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppheting. Farlige forbrenningsprodukter Giftige røykgasser kan dannes ved brann. 5.3 Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr Annen informasjon Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. Unngå innånding av røykgasser. SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Ventiler godt. Risiko for antennelse og eksplosjon. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Eliminere mulige tennkilder og når det er hensiktsmessig, ventiler området. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Farlige forbrenningsprodukter Ingen kjente For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Nødprosedyrer Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Unngå kontakt med huden og øynene. Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko For innsatspersonell Page 5 of 18

6 For innsatspersonell Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Søl må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Leveres til avfallshåndtering. 6.3 Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Mindre spill tørkes opp. Leveres til avfallshåndtering. Forvaring Opprydding Annen informasjon Dem opp og samle opp. Gjør rent med vaskemiddel. Unngå løsningsmiddel. 6.4 Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se punkt 8 SEKSJON 7: Håndtering og lagring Se avsnitt Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå gnistkilder (røyking, ild, statisk elektrisitet). Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med huden og øynene. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50ºC. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Beskyttende tiltak Tiltak for å hindre brann Produktet må ikke brukes i nærheten av åpen ild eller andre antennelseskilder. Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Tiltak for å beskytte miljøet Råd om generell yrkeshygiene Håndteres slik at faren for spill minimeres. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Page 6 of 18

7 Oppbevaring Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares kjølig, godt lukket og beskyttet mot lys. Oppbevares ikke i direkte sollys. Spesielle egenskaper og farer Annen informasjon Forhold som skal unngås Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 ºC. Røyking, bruk av åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av produktet er forbudt. Tekniske tiltak og lagringsbetingelser Oppbevares kjølig. Egnet emballasje Krav til lagerrom og beholdere Råd angående samlagring Ytterligere informasjon om lagringsforhold Oppbevares i originalemballasjen. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer og dyrefor. Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Følg alltid gjeldende rutiner for håndtering av produktet. SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier Sørg for god ventilasjon. Vask hendene og ansiktet etter arbeid med produktet. Åndedrettsvern skal benyttes dersom luftforurensningen overstiger grenseverdi. Anbefalte overvåkningsordninger Eksponeringskontroll Grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Page 7 of 18

8 Oljetåke (mineralolje-partikler) CAS-nr. EC-nr. 1 NGV mg/m³ 2009 Indeksnr. Propan-2-oli CAS-nr EC-nr Indeksnr Reach-nr: 245 NGV mg/m³ 100 NGV ppm 2013 Propan CAS-nr EC-nr Indeksnr NGV mg/m³ 500 NGV ppm 2013 Butan CAS-nr EC-nr Indeksnr NGV mg/m³ 250 NGV ppm 2013 Fosforsyre CAS-nr EC-nr Indeksnr Reach-nr: NGV mg/m³ 2013 Pentan CAS-nr EC-nr Indeksnr Reach-nr: NGv mg/m³ 250 NGV ppm 2013 Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC Forholdsregler for å hindre eksponering Passende miljømessig eksponeringskontroll 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Øye- / ansiktsvern Page 8 of 18

9 Øyevern Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm ved fare for øyekontakt. Hudvern Håndvern Bruk hansker iht. EN 374. Spør hanskeprodusenten om mer informasjon som gjelder materiale og gjennombruddstid. Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær etter behov. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig ved vanlig bruk. Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk ånderettsvern type: A2/P3 Termisk fare Annen informasjon Sørg for god ventilasjon. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighetsbeskrivelse Aerosol. Alkohol. Fargeløs Relativ tetthet ~0,7 20 C Bulktetthet Smeltepunkt/smeltepunk tsintervall Kokepunkt / kokepunktintervall ph (handelsvare) ph (bruksløsning) Flammepunkt Eksplosive egenskaper Eksplosjonsgrense Selvantennelighet Antennelighet (fast stoff, gass) Oksiderende egenskaper Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann log Pow: Page 9 of 18

10 Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Komponentnavn Propan-2-oli log Pow: 2,97 Komponentnavn Propan log Pow: 2,36 Komponentnavn Butan log Pow: 2,89 Komponentnavn Fosforsyre log Pow: <0 Komponentnavn Pentan log Pow: 3,4 Fordampningshastighet Damptrykk Damptetthet Viskositet Dekomponeringstemperatur VOC Luktterskel Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense Selvantennelsestemperatur 9.2 Annen informasjon SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsfarer tilknyttet dette produktet Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Beholdere kan eksplodere ved oppheting Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå direkte sollys Materialer som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Page 10 of 18

11 Materialer som skal unngås Ingen bestemt materiale eller gruppe av materialer vil trolig reagere med produktet og produsere en farlig situasjon Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Annen informasjon Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt SEKSJON 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon Oljetåke (mineralolje-partikler) LD50 Oralt Propan-2-oli Verdi 4710 mg/kg Art Rotte LD50 Dermalt Verdi mg/kg Art Kanin LC50 innånding Verdi 72,6 mg/l Art Rotte 4h Sinkdialkylditiofosfat LD50 Oralt Propan Verdi 5000 mg/kg Art Rotte LC50 innånding Butan Verdi 658 mg/l Art Rotte 4h Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte (<3% DMSO) LD50 Oralt Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-(<3% DMSO) Verdi >15000 mg/kg Art Rotte LD50 Dermalt Verdi >5000 mg/kg Art Kanin LD50 Oralt Fosforsyre Verdi 1530 mg/kg Art Rotte Page 11 of 18

12 LD50 Dermalt Verdi 2740 mg/kg Art Kanin LC50 innånding Verdi >0,85 mg/l Art Rotte 1h LD50 Oralt Pentan Verdi 400 mg/kg Art Rotte LD50 Dermalt Verdi 3000 mg/kg Art Kanin LC50 innånding Verdi 364 mg/l Art Rotte 4h Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv Misbruk av løsemidler kan forårsake dødsfall. Gir alvorlig øyeirritasjon. Innånding Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Langvarig eller gjentatt kontakt kan virke avfettende på huden Irritasjon av øyne og slimhinner. Svelging kan gi illebefinnende og brekninger. Langvarig og gjentatt kontakt med løsemidler over en lang periode kan lede til permanente helseproblemer. Aspirasjonsfare Allergi Kreft Reproduksjonsskader Symptomer på overeksponering Kommentarer Akutt giftighet Produktet er ikke klassifisert som aspirasjonstoksisk. Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende. Produktet er ikke klassifisert som karsinogen. Produktet er ikke klassifisert som reproduksjonsforstyrrende. Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Page 12 of 18

13 Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Produktet er ikke klassifisert som mutagen. STOT - enkelteksponering STOT - gjentatt eksponering Sannsynlige eksponeringsveier Virkninger som gjensidig påvirker hverandre Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Øyne, hud og innånding Ingen kjente SEKSJON 12: Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet Oljetåke (mineralolje-partikler) Akutt akvatisk, fisk Propan-2-oli Verdi 4200 mg/l LC50 Art Rasbora heteromorpha 96h Akutt akvatisk, alge Verdi >1000 mg/l IC50 Art Scenedesmus subspicatus 96h Akutt akvatisk, Daphnia Verdi mg/l EC50 Art Daphnia magna 48h Akutt akvatisk, fisk Sinkdialkylditiofosfat Verdi mg/l LC50 Art Pimephales promelas 96h Akutt akvatisk, Daphnia Verdi 1-1,5 mg/l EC50 Art Daphnia magna 48h Akutt akvatisk, fisk Propan Verdi 16,9 mg/l LC50 96h Page 13 of 18

14 Akutt akvatisk, alge Verdi 11,3 mg/l IC50 72h Akutt akvatisk, Daphnia Verdi 16,3 mg/l EC50 48h Butan Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte (<3% DMSO) Akutt akvatisk, fisk Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-(<3% DMSO) Verdi >5000 mg/l LC50 Art Oncorhynchus mykiss 96h Akutt akvatisk, fisk Fosforsyre Verdi 138 mg/l LC50 Art Gambusia affinis 96h Akutt akvatisk, fisk Pentan Verdi 4,26 mg/l LC50 Art Oncorhynchus mykiss 96h Akutt akvatisk, alge Verdi 7,51 mg/l IC50 Art Scenedesmus Capricornutum 72h Akutt akvatisk, Daphnia Verdi 2,7-9,1 mg/l EC50 Art Daphnia magna 48h Toksikologiske data fra komponenter Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Det forventes ingen økologiske effekter ved normal bruk Persistens og nedbrytbarhet Page 14 of 18

15 Biologisk nedbrytbarhet Kjemisk oksygenforbruk (COD) Biologisk oksygenforbruk (BOD) Persistens og nedbrytbarhet Verdi Verdi Verdi Biologisk nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering. Verdi Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Komponentnavn Propan Verdi 13,18 Komponentnavn Butan Verdi 33,88 Komponentnavn Pentan Verdi Mobilitet i jord Mobilitet 12.5 Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon SEKSJON 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL EWC: * Andre løsemidler og løsemiddelblandinger. EWC: Emballasje av metall. Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Ja Ja 13.1 Metoder for avfallsbehandling Page 15 of 18

16 Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Følg alltid gjeldende rutiner for håndtering av produktet. Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/sft og lokale forskrifter. Annen informasjon Må ikke deponeres i naturen. SEKSJON 14: Transportinformasjon Tomme beholdere må ikke brennes pga. eksplosjonsfare. Må ikke blandes med husholdningsavfall. Generelt: Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-direktiv Nr.1272/2008 av 16. desember 2008, CLP Forskrift 2008 nr Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. FOR Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Med endringer. Forskrift nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Forskrift av 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet, med endringer. LOV nr 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code). Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt 6. desember 2011 nr med endringer ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning P-nr: 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet Page 16 of 18

17 SEKSJON 16: Andre opplysninger Forkortelser og akronymer A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet. H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene. R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske. S: Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt. T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides. Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2, Flam. Aerosol 1, STOT SE 3; H222, H229, H319, H336 Page 17 of 18

18 Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). H220 Ekstremt brannfarlig gass. H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Utfyllende opplysninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Endringer i forhold til den forrige versjonen BILTEMA NORGE AS Seksjon 1 Seksjon 3 Seksjon 4 Seksjon 11 Informasjonskilder leverandørens sikkerhetsdatablad Råd om hensiktsmessig opplæring Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 (CLP) Kalkuleringsmetode På grunnlag av testdata Page 18 of 18

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann SIKKERHETSDATABLAD Batterivann SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 11:22:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Batterivann

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Svamper

SIKKERHETSDATABLAD. Svamper SIKKERHETSDATABLAD Svamper SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/8/2016 8:42:34 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Svamper Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BILTEMA LÆRBALSAM 200ML

SIKKERHETSDATABLAD BILTEMA LÆRBALSAM 200ML SIKKERHETSDATABLAD BILTEMA LÆRBALSAM 200ML SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/15/2014 2:43:04 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Absorb plus

SIKKERHETSDATABLAD. Absorb plus SIKKERHETSDATABLAD Absorb plus SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/2/2018 8:45:11 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Absorb plus Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. VINYLGLANSSVAMP Furuduft

SIKKERHETSDATABLAD. VINYLGLANSSVAMP Furuduft SIKKERHETSDATABLAD VINYLGLANSSVAMP Furuduft SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/8/2016 10:56:58 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/9/2016 1:12:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RENSELEIRE Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit SIKKERHETSDATABLAD AKRYLFUGEMASSE hvit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/30/2015 8:48:47 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn AKRYLFUGEMASSE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens SIKKERHETSDATABLAD Håndrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/4/2014 3:44:27 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Håndrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML

SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/26/2015 2:30:37 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BARBERSKUM

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND

SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/7/2016 11:07:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BLÅSESAND Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Smeltelim

SIKKERHETSDATABLAD. Smeltelim SIKKERHETSDATABLAD Smeltelim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/2/2015 1:23:49 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Smeltelim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende såpe

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende såpe SIKKERHETSDATABLAD Flytende såpe SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/2/2014 9:34:18 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Flytende såpe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flockfix

SIKKERHETSDATABLAD. Flockfix SIKKERHETSDATABLAD Flockfix SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/15/2017 8:33:30 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Flockfix Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT 100ML

SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT 100ML SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT 100ML SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 5/2/2014 8:49:32 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BREMSECALIPERFETT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Festemasse/flislim LA315

SIKKERHETSDATABLAD. Festemasse/flislim LA315 SIKKERHETSDATABLAD Festemasse/flislim LA315 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/17/2015 3:55:26 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hundesjampo

SIKKERHETSDATABLAD. Hundesjampo SIKKERHETSDATABLAD Hundesjampo SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 7/31/2017 1:55:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hundesjampo Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT

SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT SIKKERHETSDATABLAD BREMSECALIPERFETT SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/19/2017 4:14:46 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BREMSECALIPERFETT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER SIKKERHETSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 9/11/2017 2:37:31 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn WHITEBOARD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Møbelrens

SIKKERHETSDATABLAD. Møbelrens SIKKERHETSDATABLAD Møbelrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/2/2016 2:06:29 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Møbelrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SKJERMRENS Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Styrevekselfett

SIKKERHETSDATABLAD. Styrevekselfett SIKKERHETSDATABLAD Styrevekselfett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/19/2014 10:36:01 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Styrevekselfett

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FLYTENDE PLANTENÆRING

SIKKERHETSDATABLAD FLYTENDE PLANTENÆRING SIKKERHETSDATABLAD FLYTENDE PLANTENÆRING SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 8/7/2015 3:40:44 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FLYTENDE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Universalsmøremiddel, bio

SIKKERHETSDATABLAD. Universalsmøremiddel, bio SIKKERHETSDATABLAD Universalsmøremiddel, bio SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/28/2014 10:41:25 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FROSTVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD FROSTVÆSKE SIKKERHETSDATABLAD FROSTVÆSKE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 8/28/2014 12:51:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FROSTVÆSKE Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. FROSTVÆSKE (GLYKOL) koncentrert

SIKKERHETSDATABLAD. FROSTVÆSKE (GLYKOL) koncentrert SIKKERHETSDATABLAD FROSTVÆSKE (GLYKOL) koncentrert SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/29/2016 10:34:28 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AIR DUSTER LUFTSPRAY

SIKKERHETSDATABLAD AIR DUSTER LUFTSPRAY SIKKERHETSDATABLAD AIR DUSTER LUFTSPRAY SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/19/2015 11:45:17 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn AIR

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/20/2017 3:54:46 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FUGEMALING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand SIKKERHETSDATABLAD Blåsesand SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/4/2016 11:38:46 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Blåsesand Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Vinylglans

SIKKERHETSDATABLAD. Vinylglans SIKKERHETSDATABLAD Vinylglans SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 4/19/2017 4:27:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Vinylglans Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Allrent

SIKKERHETSDATABLAD. Allrent SIKKERHETSDATABLAD Allrent SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 5/16/2014 1:44:38 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Allrent Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 1.1 Produktidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 1.1 Produktidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD ph SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/14/2016 4:33:44 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ph Artikkelnr. 36476 Komponentnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Silikon, høytemperatur

SIKKERHETSDATABLAD. Silikon, høytemperatur SIKKERHETSDATABLAD Silikon, høytemperatur SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 3/23/2015 8:55:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Silikon,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Våtservietter

SIKKERHETSDATABLAD. Våtservietter SIKKERHETSDATABLAD Våtservietter SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/31/2016 10:57:40 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Våtservietter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BYGGLIM

SIKKERHETSDATABLAD BYGGLIM SIKKERHETSDATABLAD BYGGLIM SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/6/2017 1:40:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BYGGLIM Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig SIKKERHETSDATABLAD LIM ikke giftig SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 4:18:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LIM ikke

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hjelmrens

SIKKERHETSDATABLAD. Hjelmrens SIKKERHETSDATABLAD Hjelmrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/29/2012 2:16:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hjelmrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skokrem

SIKKERHETSDATABLAD. Skokrem SIKKERHETSDATABLAD Skokrem SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 5/27/2015 3:58:49 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Skokrem Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Primer SK 5 kg

SIKKERHETSDATABLAD. Primer SK 5 kg SIKKERHETSDATABLAD Primer SK 5 kg SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/11/2015 2:11:10 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Primer SK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Batteripolfett

SIKKERHETSDATABLAD. Batteripolfett SIKKERHETSDATABLAD Batteripolfett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/20/2015 1:49:03 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Batteripolfett

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim SIKKERHETSDATABLAD Folielim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/2/2015 10:39:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Folielim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/5/2018 2:38:02 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RENSELEIRE Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROPAN/BUTAN 300GR 7/16

SIKKERHETSDATABLAD PROPAN/BUTAN 300GR 7/16 SIKKERHETSDATABLAD PROPAN/BUTAN 300GR 7/16 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version Utgitt dato 1 01.03.2014 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn PROPAN/BUTAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Silikon Våtrom

SIKKERHETSDATABLAD. Silikon Våtrom SIKKERHETSDATABLAD Silikon Våtrom SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 9/4/2014 11:44:18 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Silikon Våtrom

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Monteringspasta

SIKKERHETSDATABLAD. Monteringspasta SIKKERHETSDATABLAD Monteringspasta SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 3/10/2016 2:45:40 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Monteringspasta

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Salttabletter

SIKKERHETSDATABLAD. Salttabletter SIKKERHETSDATABLAD Salttabletter SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/25/2018 7:45:37 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Salttabletter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Lightergass Refill

SIKKERHETSDATABLAD. Lightergass Refill SIKKERHETSDATABLAD Lightergass Refill SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 7/27/2017 12:50:28 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Lightergass

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RUSTETER

SIKKERHETSDATABLAD RUSTETER SIKKERHETSDATABLAD RUSTETER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/2/2015 4:17:38 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RUSTETER Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sagkjedeolje BIO

SIKKERHETSDATABLAD. Sagkjedeolje BIO SIKKERHETSDATABLAD Sagkjedeolje BIO SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/17/2015 11:04:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Sagkjedeolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett SIKKERHETSDATABLAD PTFE-fett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 6/5/2015 8:35:48 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn PTFE-fett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Universalrengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. Universalrengjøring SIKKERHETSDATABLAD Universalrengjøring SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/30/2015 9:57:58 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Universalrengjøring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENSEGELE FOR TILBEHØR

SIKKERHETSDATABLAD RENSEGELE FOR TILBEHØR SIKKERHETSDATABLAD RENSEGELE FOR TILBEHØR SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/28/2015 1:17:42 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RENSEGELE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/19/2014 2:20:30 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FUGEMALING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LODDETRÅD

SIKKERHETSDATABLAD LODDETRÅD SIKKERHETSDATABLAD LODDETRÅD SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/21/2016 11:07:57 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LODDETRÅD Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Gressklipperolje SAE 30

SIKKERHETSDATABLAD. Gressklipperolje SAE 30 SIKKERHETSDATABLAD Gressklipperolje SAE 30 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/13/2015 9:51:25 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Gressklipperolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRELIM UTENDØRS

SIKKERHETSDATABLAD TRELIM UTENDØRS SIKKERHETSDATABLAD TRELIM UTENDØRS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/7/2015 8:50:12 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRELIM UTENDØRS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tåkesmøreolje

SIKKERHETSDATABLAD. Tåkesmøreolje SIKKERHETSDATABLAD Tåkesmøreolje SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/2/2016 12:48:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tåkesmøreolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Reparasjonsasfalt

SIKKERHETSDATABLAD. Reparasjonsasfalt SIKKERHETSDATABLAD Reparasjonsasfalt SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/14/2015 9:57:11 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Reparasjonsasfalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling SIKKERHETSDATABLAD Tavlemaling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tavlemaling Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SEAL AND SHINE

SIKKERHETSDATABLAD SEAL AND SHINE SIKKERHETSDATABLAD SEAL AND SHINE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 5/23/2014 1:01:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SEAL AND SHINE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Godlukt

SIKKERHETSDATABLAD. Godlukt SIKKERHETSDATABLAD Godlukt SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/23/2016 3:42:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Godlukt Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tekstillim

SIKKERHETSDATABLAD. Tekstillim SIKKERHETSDATABLAD Tekstillim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/15/2014 10:47:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tekstillim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML

SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML SIKKERHETSDATABLAD BARBERSKUM 200ML SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/26/2015 2:30:37 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BARBERSKUM

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAKNINGSSILIKON, HØYTEMPERATUR

SIKKERHETSDATABLAD PAKNINGSSILIKON, HØYTEMPERATUR SIKKERHETSDATABLAD PAKNINGSSILIKON, HØYTEMPERATUR SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/2/2017 11:37:12 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Gassbeholder

SIKKERHETSDATABLAD. Gassbeholder SIKKERHETSDATABLAD Gassbeholder SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 10/22/2014 8:37:48 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Gassbeholder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/17/2014 9:48:45 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn HÅNDOPPVASKMIDDEL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit SIKKERHETSDATABLAD AKRYLFUGEMASSE hvit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 6/12/2019 11:25:32 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn AKRYLFUGEMASSE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tinesalt

SIKKERHETSDATABLAD. Tinesalt SIKKERHETSDATABLAD Tinesalt SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 9/14/2017 9:57:20 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tinesalt Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Felgrens Bio

SIKKERHETSDATABLAD. Felgrens Bio SIKKERHETSDATABLAD Felgrens Bio SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/20/2015 2:22:42 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Felgrens Bio

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Låsspray

SIKKERHETSDATABLAD. Låsspray SIKKERHETSDATABLAD Låsspray SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/1/2016 2:09:17 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Låsspray Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HOBBYMALING H2O

SIKKERHETSDATABLAD HOBBYMALING H2O SIKKERHETSDATABLAD HOBBYMALING H2O SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 5/15/2015 3:58:19 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn HOBBYMALING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer SIKKERHETSDATABLAD Oljesanerer SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/10/2015 3:37:17 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Oljesanerer Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Båtsjampo

SIKKERHETSDATABLAD. Båtsjampo SIKKERHETSDATABLAD Båtsjampo SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utgitt dato 10/29/2012 6:57:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Båtsjampo Artikkelnr. 30564

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tekstilrens Premium

SIKKERHETSDATABLAD. Tekstilrens Premium SIKKERHETSDATABLAD Tekstilrens Premium SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 1/14/2016 10:29:54 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tekstilrens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Litiumfett

SIKKERHETSDATABLAD. Litiumfett SIKKERHETSDATABLAD Litiumfett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 9/15/2015 2:50:00 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Litiumfett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bremsesylinderfett

SIKKERHETSDATABLAD. Bremsesylinderfett SIKKERHETSDATABLAD Bremsesylinderfett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/29/2014 11:15:18 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Bremsesylinderfett

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer SIKKERHETSDATABLAD Oljesanerer SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/10/2015 3:37:17 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Oljesanerer Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine

SIKKERHETSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine SIKKERHETSDATABLAD POOL tester KIT PH/Chlorine SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/29/2015 1:37:21 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand SIKKERHETSDATABLAD Blåsesand SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 9/18/2019 2:31:28 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Blåsesand Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Lykteglasspolish kit

SIKKERHETSDATABLAD. Lykteglasspolish kit SIKKERHETSDATABLAD Lykteglasspolish kit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/14/2018 10:47:29 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Lykteglasspolish

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tapet- og vevlim

SIKKERHETSDATABLAD. Tapet- og vevlim SIKKERHETSDATABLAD Tapet- og vevlim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/23/2015 4:08:53 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tapet- og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøring av platetopp

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøring av platetopp SIKKERHETSDATABLAD Rengjøring av platetopp SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/19/2016 1:21:11 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Rengjøring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KOBBERPASTA

SIKKERHETSDATABLAD KOBBERPASTA SIKKERHETSDATABLAD KOBBERPASTA SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/9/2017 10:05:23 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn KOBBERPASTA

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sagkjedeolje

SIKKERHETSDATABLAD. Sagkjedeolje SIKKERHETSDATABLAD Sagkjedeolje SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/9/2014 8:49:40 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Sagkjedeolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LAVTEMPERATURFETT

SIKKERHETSDATABLAD LAVTEMPERATURFETT SIKKERHETSDATABLAD LAVTEMPERATURFETT SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 9/2/2015 9:53:01 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LAVTEMPERATURFETT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Rustfjerner

SIKKERHETSDATABLAD. Rustfjerner SIKKERHETSDATABLAD Rustfjerner SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 4 Utgitt dato 10/11/2017 4:22:31 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Rustfjerner

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AdBlue Exhaust reduction fluid

SIKKERHETSDATABLAD. AdBlue Exhaust reduction fluid SIKKERHETSDATABLAD AdBlue Exhaust reduction fluid SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/1/2017 2:49:18 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Marin silikon

SIKKERHETSDATABLAD. Marin silikon SIKKERHETSDATABLAD Marin silikon SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/2/2015 2:42:02 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Marin silikon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hurtigglans

SIKKERHETSDATABLAD. Hurtigglans SIKKERHETSDATABLAD Hurtigglans SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 3/23/2017 4:11:51 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hurtigglans Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske (glykol), longlife G30

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske (glykol), longlife G30 SIKKERHETSDATABLAD Frostvæske (glykol), longlife G30 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utgitt dato 11/2/2012 10:41:03 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. RENGJØRINGSSERVIETTER, kraftige

SIKKERHETSDATABLAD. RENGJØRINGSSERVIETTER, kraftige SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSERVIETTER, kraftige SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/23/2019 8:21:54 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Lakkforsegling

SIKKERHETSDATABLAD. Lakkforsegling SIKKERHETSDATABLAD Lakkforsegling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/20/2019 8:32:24 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Lakkforsegling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MARINE SILIKON Hvit

SIKKERHETSDATABLAD. MARINE SILIKON Hvit SIKKERHETSDATABLAD MARINE SILIKON Hvit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 6/28/2016 4:25:52 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn MARINE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bilsjampo

SIKKERHETSDATABLAD. Bilsjampo SIKKERHETSDATABLAD Bilsjampo SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utgitt dato 11/4/2012 1:53:45 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Bilsjampo Artikkelnr. 361731,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LYKTEGLASSPOLISHSETT

SIKKERHETSDATABLAD LYKTEGLASSPOLISHSETT SIKKERHETSDATABLAD LYKTEGLASSPOLISHSETT SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 8/11/2014 1:40:53 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LYKTEGLASSPOLISHSETT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Litiumfett

SIKKERHETSDATABLAD. Litiumfett SIKKERHETSDATABLAD Litiumfett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/4/2015 12:43:16 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Litiumfett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LIGHTERGASS, REFILL

SIKKERHETSDATABLAD LIGHTERGASS, REFILL SIKKERHETSDATABLAD LIGHTERGASS, REFILL SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/20/2015 11:35:50 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LIGHTERGASS,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Felgrens Bio

SIKKERHETSDATABLAD. Felgrens Bio SIKKERHETSDATABLAD Felgrens Bio SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/20/2015 2:22:42 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Felgrens Bio

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Gassbeholder

SIKKERHETSDATABLAD. Gassbeholder SIKKERHETSDATABLAD Gassbeholder SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 1/2/2019 1:31:52 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Gassbeholder

Detaljer