Folketeljing 1801 for 0715 Bothne prestegjeld. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1801 for 0715 Bothne prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1801 for 0715 Bothne prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. februar 1801 Ved kongeleg reskript av 28. november 1800 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" i Danmark, Noreg og på Island den 1. februar På kvar bustad skulle alle personar til stades på teljingstidspunktet førast i teljingslista. Born fødde etter 1. februar, men før teljinga blei ferdig, skulle ikkje teljast. Ei heller dei som døydde etter 1. februar. Alle i Noreg skulle teljast, både dei som var på besøk i landet og dei som var fråverande, men hadde sitt faste opphald i Noreg. Busetnaden skulle teljast der dei var heimehøyrande og ikkje der dei hadde opphald på teljingstidspunktet. Trass i denne instruksen finn ein tenestefolk ført der dei hadde arbeid, soldatar ført i lister for kasernar mm. og jamvel utflytta studentar i København ført i teljingslistene på bustaden til foreldra. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med sundag 1. februar 1801 og i så mange dagar som var nødvendig. I kjøpstadene og dei gruve- og verkssamfunna som høyrte til under Oberbergamtet på Kongsberg var rodemeistrane ansvarlege for å føre listene under oppsyn av magistraten. Dei nytta trykte skjema i teljingsarbeidet. Dei gjekk frå dør til dør og fekk opplysningane til teljingslistene frå hovudpersonen i kvart hushald. Magistraten sende listene vidare for kontroll hos stiftamtmannen. På landet var sokneprestane ansvarlege for teljingsarbeidet. Dei kunne be om hjelp til teljingsarbeidet frå klokkarane og skulehaldarane, men stort sett førte dei listene sjølv. Prestane sende listene vidare til prosten, deretter gjekk listene til amtmannen som så sende dei til stiftamtmannen. Prestane hadde trykte skjema for landdistrikta som dei fylte ut. Dei fekk opplysningane til teljingslistene i samband med sundagsgudstenestene og det var nok mest vanleg at hovudpersonen i kvart hushald ga opplysningane. Til slutt blei alle teljingslistene sende til Rentekammeret i København. Folketeljinga 1801 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Arbeidet med å transkribere folketeljinga frå 1801 starta allereie i Eit samarbeid mellom Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Bergen ved Historisk Institutt tok fatt med Jan Oldervoll som prosjektleiar teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk. Dermed starta ein med eit større kodingsprosjekt av informasjonen frå teljinga. Med dei koda dataa kunne Statistisk sentralbyrå presentere statistikken for 1801-teljinga i ny utgåve i Og med internett på plass gjorde Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen grunnlagsdataa for statistikken ope tilgjengeleg for alle frå 1. desember Med lanseringa av Digitalarkivet i 1998, blei folketeljinga 1801 flytta dit, men Arkivverket tok ikkje over forvaltinga av den transkriberte 1801-teljinga formelt før i Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2354 (kvinner: 1251, menn: 1103) Bustader: 207 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 1086 (kvinner: 570, menn: 516) Bustader i krinsen: 61 Krins: 001 Bothne Prestegjeld: Bothne Bothne 001 Gerhard Faye m Begge i første ægteskab Husbonde Sognepræst 36 (alder) 002 Anne Christine Grønbech k Begge i første ægteskab Hans kone 24 (alder) Holst 003 Peder Grønbech Faye m Alle ugifte Deres søn 2 (alder) 004 Oline Magrethe Bache k Alle ugifte Husjomfru Underholdes af gunst 26 (alder) 005 Anne Maria Paasche k Alle ugifte Tienestefolk 41 (alder) 006 Ingebor Povelsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 29 (alder) 007 Berthe Maria Andersdatter k Alle ugifte Tienestefolk 23 (alder) 008 Ingebor Andersdatter k Alle ugifte Tienestefolk 21 (alder) 009 Hans Magnusen m Alle ugifte Tienestefolk 23 (alder) 010 Ole Christophersen m Alle ugifte Tienestefolk 17 (alder) 011 Ragnil Svensdatter k Alle ugifte Døv og stum, haves som 61 (alder) almisselem 012 Annon Ellefsen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord 45 (alder) 013 Kari Jørgensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 51 (alder) 014 Anne Annonsdatter k Ugifte Deres børn 18 (alder) 015 Ellef Annonsen m Ugifte Deres børn 13 (alder) 016 Maren Johannesdatter k Ugifte Pleyebørn fra 4 (alder) sande sogn 017 Johannes Johannesen m Ugifte Pleyebørn fra 1 (alder) sande sogn 018 Hans Christensen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord og 64 (alder) skoleholder i sognet 019 Abelone Erichsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 68 (alder) 020 Ole Andersen m Ugift Pleyebarn af 8 (alder) sognet 021 Anne Nielsdatter k Enke af første ægteskab Logerende Inderste og gaaer i 52 (alder) dagarbeyde 022 Tollef Olsen m Begge i første ægteskab Mand National soldat. husmand 30 (alder) med jord 023 Ingebor Maria Simonsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 22 (alder) 024 Ole Tollefsen m Ugift Deres søn 1 (alder) 025 Peder Halvorsen m Ugift Mandens Farer til søes 21 (alder) halvbroder 026 Truls Andreasen m Gift andre gang Mand Husmand med jord 44 (alder) 027 Johanne Gullixdatter k Gift første gang Hans kone 37 (alder) 028 Mathis Trulsen m Ugifte Deres børn 9 (alder) 029 Gulich Trulsen m Ugifte Deres børn 6 (alder) 030 Ingebor Trulsdatter k Ugifte Deres børn 2 (alder) 031 Marthe Gulixdatter k Ugifte Konens søster Blind. almisselem i sognet 35 (alder) 032 Lars Larsen m Ugifte Mand National soldat og husmand 23 (alder) med jord 033 Gunil Olsdatter k Enke efter andet ægteskab Hans moder 59 (alder) 034 Hans Amundsen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord 41 (alder) 035 Jøran Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 33 (alder) 036 Anne Hansdatter k Ugifte Deres børn 13 (alder) 037 Ole Hansen m Ugifte Deres børn 10 (alder) 038 Anders Hansen m Ugifte Deres børn 2 (alder) 039 Maren Larsdatter k Ugifte Pleyebarn af sognet 6 (alder) Holtan 001 Sven Pedersen m Begge i første ægteskab Husbonde Odelsbonde og gaardbeboer 58 (alder) 002 Ragnild Reyersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 Kirsti Svensdatter k Ugifte Deres børn 20 (alder) 004 Peder Svensen m Ugifte Deres børn 17 (alder) 005 Guri Tørgersdatter k Ugifte Tienestepige 15 (alder) 006 Mari Andersdatter k Enke af andet ægteskab Husmoder Gaardbeboer 54 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Mari Larsdatter k Ugifte Børn af første 19 (alder) ægteskab 008 Peder Larsen m Ugifte Børn af første 18 (alder) ægteskab 009 Lene Larsdatter k Ugifte Børn af første 15 (alder) ægteskab 010 Tollef Hansen m Ugifte Søn af andet 13 (alder) ægteskab 011 Anders Nielsen m Ugifte Pleyebarn af 7 (alder) sognet 012 Lars Trygsen m Gift første Mand Husmand med jord 54 (alder) 013 Marthe Hansdatter k Gift anden gang Hans kone 65 (alder) 014 Christopher Povelsen m Ugift Pleyebarn af 7 (alder) sognet 015 Ole Nielsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og betler 49 (alder) 016 Gunil Andersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 41 (alder) 017 Niels Olsen m Ugifte Deres børn 14 (alder) 018 Anders Olsen m Ugifte Deres børn 10 (alder) 019 Karen Helene Olsdatter k Ugifte Deres børn 2 (alder) Hvidsten 001 Lars Hansen m Begge i første ægteskab Husbonde Odelsbonde og gaardbeboer 69 (alder) 002 Giertru Helene Rasmusdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 56 (alder) 003 Marthe Helene Larsdatter k Ugift Deres datter Postkarl 20 (alder) Merknad: E: Står der "vitterlig" ut for hennes navn? 004 Johannes Hansen m Ugift Tienestefolk 25 (alder) 005 Lars Hansen m Ugift Tienestefolk 12 (alder) 006 Oline Olsdatter k Ugift Tienestefolk 21 (alder) 007 Kistine Olsdatter k Enke efter første ægteskab Huskone Nærer sig af halmarbeyde 47 (alder) 008 Olea Maria Fredrichsdatter k Ugifte Hendes datter 21 (alder) 009 Hellene Olsdatter k Ugifte Hendes søster Nærer sig af halmarbeyde 36 (alder) 010 Johannes Hendrichsen m Ugifte Den sidstes 9 (alder) uden ægteskab aflede børn 011 Aase Dorthea Ellefsdatter k Ugifte Den sidstes uden ægteskab aflede børn 6 (alder) 012 Christen Olsen m Gift andre Mand Jordløs husmand og 65 (alder) daglønner 013 Maria Knudsdatter k Gift første gang Hans kone 60 (alder) 014 Clas Andersen m Begge i første ægteskab Mand Inderste og skomager 33 (alder) 015 Pernille Christensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 25 (alder) 016 Anne Clasdatter k Ugift Deres datter 4 (alder) 017 Lars Pedersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand, afskediget 37 (alder) gevorben og daglønner 018 Malene Hansdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 24 (alder) 019 Anne Sophia Larsdatter k Ugift Deres datter 2 (alder) 020 Anne Maria Olsdatter Lund k Enke efter første ægteskab Konens moder Nyder pension af klodert. i 61 (alder) holmestrand og tønsberg 021 Anne Maria Hansdatter Kock k Ugift Dennes datter 12 (alder) 022 Ole Sørensen m Gift anden Mand Jordløs husmand og nærer sig 59 (alder) ved kiørsel 023 Mari Pedersdatter k Gift første gang Hans kone 49 (alder) 024 Ambor Olsdatter k Ugift Deres datter 20 (alder) 025 Ole Christensen Veset m Begge i første ægteskab Mand Inderste udcommanderet i 25 (alder) hans majestæts tieneste 026 Syrine Christensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 26 (alder) 027 Ole Olsen m Ugift Deres søn 1 (alder) 028 Barbra Knudsdatter k Enke efter første ægteskab Kone Huseyer. væverske og 32 (alder) haandarbeyder 029 Lars Olsen m Ugifte Hendes børn 9 (alder) 030 Helge Olsdatter k Ugifte Hendes børn 7 (alder) 031 Karen Olsdatter k Ugifte Hendes børn 5 (alder) 032 Hans Larsen m Begge i første ægteskab Mand Inderste og daglønner 51 (alder) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 033 Helene Andersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 46 (alder) 034 Anne Kistine Larsdatter k Ugift Pleyebarn af 5 (alder) sognet 035 Abraham Larsen m Enkemand efter første Mand Jordløs husmand og 77 (alder) ægteskab daglønner 036 Lars Abramsen m Ugift Hans søn Landværn og arbeydsmand 36 (alder) 037 Anne Abrahamsdatter k Ugift Hans datter 30 (alder) 038 Anne Nielsdatter k Ugift Dennes uden 2 (alder) ægteskab aflede datter 039 Christen Olsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 54 (alder) daglønner 040 Sibilla Trulsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 47 (alder) 041 Ole Christensen m Ugifte Deres sønner Søefarende 19 (alder) 042 John Christensen m Ugifte Deres sønner 10 (alder) 043 Karen Hansdatter k Enke efter andet ægteskab Kone Spinderske og gaaer i 54 (alder) dagarbeyde 044 Christopher Andersen m Ugifte Hendes børn Blind og nyder almisse af 24 (alder) sognet 045 Ingebor Maria k Ugifte Hendes børn 12 (alder) Christophersdatter 046 Syvert Jørgensen m Enkemand efter første Mand Inderste og slagter 61 (alder) ægteskab 047 Jørgen Syvertsen m Ugift Hans søn Afskediget gevorben og farer 33 (alder) til søes 048 Halvor Rasmussen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 60 (alder) daglønner 049 Kari Nielsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 58 (alder) 050 Rasmus Halvorsen m Ugifte Deres børn Gevorben soldat og daglønner 30 (alder) 051 Jørgen Halvorsen m Ugifte Deres børn Arbeydsmand 27 (alder) 052 Ingebor Halvorsdatter k Ugifte Deres børn Løsgienger 29 (alder) 053 Anne Cathrine Pedersdatter k Ugift Datterens 5 (alder) uden ægteskab aflede datter 054 Christopher Olsen m Enkemand efter første Mand Jordløs husmand og matros 56 (alder) ægteskab 055 Anne Sørensdatter k Enke efter første ægteskab Logerende Betlerske 57 (alder) 056 Johannes Johannesen m Ugift Hendes søn Søefarer 19 (alder) 057 Dorthea Pedersdatter k Enke efter første ægteskab Kone Sømmerske og væverske 67 (alder) 058 Peder Evensen m Ugift Hendes søn Skrædder 24 (alder) 059 Maren Kistine Evensdatter k Ugift Hendes datter Sømmerske og væverske 36 (alder) 060 Abraham Pedersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand, national 27 (alder) artilerist og daglønner 061 Mari Andersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 25 (alder) 062 Anne Kistine Abrahamsdatter k Ugifte Deres børn 6 (alder) 063 Petronelle Abrahamsdatter k Ugifte Deres børn 4 (alder) 064 Peder Abrahamsen m Ugifte Deres børn 2 (alder) 065 Marthe Olsdatter k Enke efter første ægteskab Mandens Opholdes af sønnen 78 (alder) moder 066 Kari Pedersdatter k Ugift Mandens Tiener broderen 30 (alder) søster 067 Ole Olsen m Begge i første ægteskab Mand Inderste, landværn og 37 (alder) daglønner 068 Kari Torgersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 25 (alder) 069 Andreas Berg m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 59 (alder) seylmager 070 Maren Haavalsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 49 (alder) 071 Haaval Andreasen m Ugift Deres børn Søefarende 17 (alder) 072 Cathrine Helvig Andreasdatter k Ugift Deres børn 14 (alder) 073 Maren Sophia Andreasdatter k Ugift Deres børn 6 (alder) 074 Anne Pedersdatter k Ugift Huseyerske Spinderske 32 (alder) 075 Ole Pedersen m Begge i første ægteskab Mand Inderste og arbeydsmand 40 (alder) 076 Berthe Ellingsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 41 (alder) 077 Elen Olsdatter k Begge i første ægteskab Deres børn 10 (alder) 078 Pernille Olsdatter k Begge i første ægteskab Deres børn 7 (alder) 079 Hans Olsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og smed 48 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Anne Malene Larsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 29 (alder) 081 Jens Hansen m Ugifte Deres børn 13 (alder) 082 Daniel Hansen m Ugifte Deres børn 10 (alder) 083 Lene Marthea Hansdatter k Ugifte Deres børn 7 (alder) 084 Antonette Hansdatter k Ugifte Deres børn 2 (alder) 085 Antonette Sciøt k Enke efter første ægteskab Konens moder Har til ophold hos svigersønnen 70 (alder) Solem 001 Niels Olsen m Begge i første ægteskab Mand og Bøxelbonde paa gods 63 (alder) husbonde tilhørende christiania skole 002 Mari Thoresdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 49 (alder) 003 Hans Nielsen m Ugift Deres søn 7 (alder) 004 Maren Nielsdatter k Ugift Tienestepige 20 (alder) 005 Oline Olsdatter k Enke efter første ægteskab Husmoder Beboer samme bøxelgods 52 (alder) 006 Ole Halvorsen m Ugifte Tienestefolk National artilerist 25 (alder) 007 Marthe Christophersdatter k Ugifte Tienestefolk 24 (alder) Bache 001 Mathis Mathisen m Begge i første ægteskab Husbonde Bøxelbonde, gaardbeboer og 39 (alder) landværn soldat 002 Mari Mathisdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 29 (alder) 003 Mathis Mathisen m Ugifte Deres børn 9 (alder) 004 Peder Mathisen m Ugifte Deres børn 8 (alder) 005 Torchel Mathisen m Ugifte Deres børn 4 (alder) 006 Berthe Maria Mathisdatter k Ugifte Deres børn 6 (alder) 007 Petronelle Larsdatter k Ugifte Husbondens broderdatter 8 (alder) 008 Lars Mathissen m Enkemand efter første Husbondens Landværn og tiener broderen 37 (alder) ægteskab broder 009 Sidsil Mathisdatter k Ugift Logerende 65 (alder) Giøklep 001 Johan Robsahm m Gift første Husbonde Falleret kiøbmand og 40 (alder) gaardbeboer 002 Fredrica Kistine Hageman k Gift anden gang Hans kone 44 (alder) 003 Andrina Robsahm k Ugift Deres børn 9 (alder) 004 Johanne Fredrica Robsahm k Ugift Deres børn 7 (alder) 005 Anders Robsahm m Ugift Deres børn 5 (alder) 006 Hans Brochenhuus m Ugift Deres børn 1 (alder) Løwenhielm Robsahm 007 Maren Anker Hageman k Ugift Konens Nyder pention af tes carlsens 37 (alder) svigerinde legat i christiania 008 Benth Ellefsen m Ugift Tienestefolk National soldat 27 (alder) 009 Ingebor Hansdatter k Ugift Tienestefolk 24 (alder) 010 Berthe Syvertsdatter k Ugift Tienestefolk 21 (alder) 011 Anders Nielsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 58 (alder) daglønner 012 Marthe Knudsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 49 (alder) 013 Niels Andersen m Ugifte Deres børn Søefarende 18 (alder) 014 Knud Andersen m Ugifte Deres børn 15 (alder) 015 Olea Bentsdatter k Ugifte Tienestepige 17 (alder) 016 Christen Andersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 48 (alder) daglønner 017 Thale Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 38 (alder) 018 Elen Christensdatter k Ugifte Deres børn 14 (alder) 019 Anders Christensen m Ugifte Deres børn 10 (alder) 020 Ole Christensen m Ugifte Deres børn 5 (alder) 021 Arne Johnsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand, afskediget 30 (alder) jæger og daglønner 022 Sara Sørensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 29 (alder) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 023 Johanne Arnesdatter k Ugifte Deres børn 8 (alder) 024 Søren Arnesen m Ugifte Deres børn 6 (alder) 025 John Arnesen m Ugifte Deres børn 3 (alder) 026 Christine Hansdatter k Adskildt fra sin mand Logerende Gaaer i dagarbeyde 54 (alder) 027 Anne Christophersdatter k Ugift Dennes datter 14 (alder) 028 Christopher Olsen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord 56 (alder) 029 Anne Svensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 54 (alder) 030 Ole Christophersen m Ugift Deres søn 11 (alder) 031 Jacob Christophersen m Ugifte Mand Driver et lide stykkejord 31 (alder) for jomfrue hegaarden i holmestrand 032 Karie Svensdatter k Ugifte Tienestepige 36 (alder) Qvan Søndre 001 Kirsti Olsdatter k Enke efter første ægteskab Husmoder Bruger og beboer sit odelsgods 48 (alder) 002 Christen Olsen m Ugifte Hendes sønner Dragon 26 (alder) 003 Ole Olsen m Ugifte Hendes sønner Reserve dragon 21 (alder) 004 Mari Christensdatter k Ugifte Tienestefolk 21 (alder) 005 Hellene Livia Hansdatter k Ugifte Tienestefolk 14 (alder) 006 Thale Olsdatter k Enke efter første ægteskab Husmoderens Haver sit ophold af datteren 70 (alder) moder 007 Anne Tollefsdatter k Ugift Lægdslem 63 (alder) 008 Ole Pedersen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord, national 34 (alder) soldat 009 Berthe Nielsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 36 (alder) 010 Mathis Andersen m Ugift Pleyebarn af sognet 6 (alder) Schieggestad 001 Hans Hovbrenda m Begge i første ægteskab Husbonde Forhen incassator paa 35 (alder) tønsberg, nu jordbruger 002 Sophia Lovise Stub k Begge i første ægteskab Hans kone 30 (alder) 003 Cathrine Elisabeth Hovbrenda k Deres datter 5 (alder) 004 Elling Hansen m Ugifte Tienestefolk 21 (alder) 005 Karen Hansdatter k Ugifte Tienestefolk 23 (alder) 006 Jøran Olsdatter k Ugifte Tienestefolk 31 (alder) 007 Johanne Hansdatter k Ugifte Tienestefolk 15 (alder) 008 Hans Hansen m Gift første Mand Jordløs husmand og 32 (alder) daglønner 009 Anne Christensdatter k Gift anden gang Hans kone 50 (alder) 010 Tosten Andersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 53 (alder) daglønner 011 Eli Christophersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 38 (alder) 012 Anne Tostensdatter k Ugifte Deres børn 10 (alder) 013 Christopher Tostensen m Ugifte Deres børn 8 (alder) 014 Oline Tostensdatter k Ugifte Deres børn 4 (alder) Myre 001 Abraham Abrahamsen m I andet Husbonde Odelsbonde og gaardbeboer 47 (alder) 002 Marte Pedersdatter k Iførste ægteskab Hans kone 47 (alder) 003 Lars Abrahamsen m Ugifte Hans søn National artelerist 22 (alder) 004 Abraham Abrahamsen m Ugifte Deres børn 13 (alder) 005 Johan Abrahamsen m Ugifte Deres børn 8 (alder) 006 Ole Abrahamsen m Ugifte Deres børn 6 (alder) 007 Christopher Abrahamsen m Ugifte Deres børn 1 (alder) 008 Helge Olsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 40 (alder) 009 Else Pedersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 31 (alder) 010 Ole Helgesen m Ugifte Deres børn 6 (alder) 011 Anne Helgesdatter k Ugifte Deres børn 3 (alder) 012 Pernille Helgesdatter k Ugifte Deres børn 1 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Karen Andersdatter k Ugifte Tienestepige 13 (alder) 014 Arne Olsen m Ugifte Husbondens Landværn og skrædder 32 (alder) broder 015 Halvor Jacobsen m I første Husbonde Bonde og gaardbeboer 51 (alder) 016 Kari Arnesdatter k I andet ægteskab Hans kone 64 (alder) 017 Anne Olsdatter k Ugifte Hendes datter 34 (alder) 018 Jacob Halvorsen m Ugifte Deres søn National soldat 24 (alder) 019 Hans Nielsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde, national soldat og 28 (alder) skoemager 020 Agde Thomesdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 27 (alder) 021 Oline Arnesdatter k Enke efter første ægteskab Konens moder 62 (alder) 022 Hellene Ottersdatter k Ugift Dennes datter 11 (alder) datter 023 Christen Jacobsen m I 3die Husbonde Bonde og gaardbeboer 59 (alder) 024 Pernille Christophersdatter k I første ægteskab Hans kone 42 (alder) 025 Berthe Kistine Christensdatter k Ugift Deres datter 4 (alder) Foss Søndre 001 Jens Christiansen m Begge i første ægteskab Husbonde Odelsbonde, gaarbeboer og dragon 25 (alder) 002 Ingebor Maria Christensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 24 (alder) 003 Christian Jensen m Ugifte Deres børn 2 (alder) 004 Anne Kistine Jensdatter k Ugifte Deres børn 1 (alder) 005 Michel Olsen m Ugifte Tienestefolk 18 (alder) 006 Gorri Larsdatter k Ugifte Tienestefolk 41 (alder) 007 Olea Hansdatter k Ugifte Tienestefolk 35 (alder) 008 Peder Hansen m Ugifte Logerende Lehnsmand i sognet 24 (alder) Merknad: E: Hans yrke er meget utydelig skrevet Aasen 001 Anders Ellingsen m Begge i første ægteskab Husbonde Odelsbonde og gaarbeboer 41 (alder) 002 Kistine Knudsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 40 (alder) 003 Siri Christophersdatter k Enke efter første ægteskab Konens moder Nyder ophold af gaarden 69 (alder) 004 Halvor Olsen m Ugifte Tienestefolk National tambur 22 (alder) 005 Berthe Johnsdatter k Ugifte Tienestefolk 30 (alder) 006 Kystaal Knudsen m Enkemand efter første Husbonde Bonde og gaardbeboer 34 (alder) ægteskab 007 Christopher Kystaalsen m Ugifte Hans børn 11 (alder) 008 Ingebor Maria Kystaalsdatter k Ugifte Hans børn 8 (alder) 009 Live Hellene Kystaalsdatter k Ugifte Hans børn 5 (alder) 010 Ingebor Knudsdatter k Ugifte Hans søster Husholderske 29 (alder) 011 Anders Halvorsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 35 (alder) 012 Mari Jørgensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 29 (alder) 013 Anne Elisabeth Andersdatter k Ugifte Deres børn 7 (alder) 014 Hellene Andersdatter k Ugifte Deres børn 3 (alder) Hvidskiøl 001 Jacob Pedersen m Gift første Husbonde Bøxelbonde under borre 39 (alder) præstebolig 002 Johanne Jacobsdatter k Gift anden gang Hans kone 44 (alder) 003 Jacob Gulixsen m Ugifte Hendes søn 4 (alder) 004 Thale Hansdatter k Ugifte Tienestepige 24 (alder) 005 Anders Andersen m Begge i første ægteskab Husbonde Bøxelbonde under borre 52 (alder) præstebolig 006 Anne Elisabeth Johansdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 52 (alder) 007 Johannes Andersen m Ugifte Deres børn 17 (alder) 008 Anders Andersen m Ugifte Deres børn 15 (alder) 009 Jens Andersen m Ugifte Deres børn 12 (alder) 010 Karen Andersdatter k Ugifte Deres børn 7 (alder) 011 Sven Andersen m Enkemand efter første ægteskab Husbondens broder Bøxelbonde under borre præstebolig 54 (alder) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 012 Gunil Thomesdatter k Enke efter første ægteskab Inderste Gaaer i dagarbeyde 48 (alder) 013 Ole Ellefsen m Ugift Hendes søn 6 (alder) Greager Søndre 001 Johan Christiansen m Begge i første ægteskab Husbonde Odelsbonde og gaardbeboer 47 (alder) 002 Anne Povelsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 41 (alder) 003 Anne Maria Johansdatter k Ugifte Deres børn 13 (alder) 004 Christian Johannesen m Ugifte Deres børn 12 (alder) 005 Else Karine Johannesdatter k Ugifte Deres børn 7 (alder) 006 Johanne Pernille k Ugifte Deres børn 4 (alder) Johannesdatter 007 Anders Andersen m Enkemand efter første Tienestefolk 54 (alder) ægteskab m 008 Andrea Andersdatter k Ugift Tienestefolk 25 (alder) 009 Halvor Christophersen m Gift første Mand Husmand med jord 45 (alder) 010 Sara Olsdatter k Gift 3die gang Hans kone 61 (alder) 011 Thomes Halvorsen m Ugift Deres søn 12 (alder) Greager Nordre med Løwal 001 Søren Syvertsen m Gift anden Husbonde Odelsbonde og gaardbeboer 54 (alder) 002 Lispeth Olsdatter k Gift første gang Hans kone 37 (alder) 003 Sivert Sørensen m Ugifte Hans børn 19 (alder) 004 Kari Sørensdatter k Ugifte Hans børn 22 (alder) 005 Christian Sørensen m Ugifte Deres børn 9 (alder) 006 Ole Sørensen m Ugifte Deres børn 7 (alder) 007 Ingebor Kistine Sørensdatter k Ugifte Deres børn 5 (alder) 008 Johanne Maria Sørensdatter k Ugifte Deres børn 2 (alder) 009 Anne Syvertsdatter k Ugifte Tienestepige 19 (alder) 010 Berthe Henningsdatter k Enke efter første ægteskab Husmoder Beboer og driver sin gaard 60 (alder) 011 Christen Olsen m Ugifte Hendes sønner Reserve dragon 22 (alder) 012 Henning Olsen m Ugifte Hendes sønner 20 (alder) 013 Live Pedersdatter k Ugifte Tienestepige 36 (alder) 014 Hans Hansen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord og 36 (alder) landværn 015 Christine Christophersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 47 (alder) 016 Christopher Hanssen m Ugifte Deres børn 12 (alder) 017 Anne Hansdatter k Ugifte Deres børn 7 (alder) 018 Sven Jensen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord 41 (alder) 019 Pernille Andersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 34 (alder) 020 Jens Svensen m Ugift Deres børn 12 (alder) 021 Anders Svensen m Ugift Deres børn 10 (alder) 022 Else Maria Svensdatter k Ugift Deres børn 8 (alder) 023 Anne Svensdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) Godager 001 Ole Jørgensen m Begge i første ægteskab Husbonde Odelsbonde, gaardbeboer og 41 (alder) landværn 002 Marthe Maria Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 38 (alder) 003 Anders Olsen m Ugifte Deres børn 17 (alder) 004 Ingebor Maria Olsdatter k Ugifte Deres børn 9 (alder) 005 Jørgen Olsen m Ugifte Deres børn 6 (alder) 006 Anne Olsdatter k Ugifte Deres børn 2 (alder) 007 Tollef Jørgensen m Ugifte Husbondens Landværn, tømmermand og 39 (alder) broder bielkehugger 008 Knud Larsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 65 (alder) 009 Gullau Arvesdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 70 (alder) 010 Anne Johnsdatter k Enke efter første ægteskab Tienestepige 50 (alder) 011 Hans Olsen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord 33 (alder) 012 Kari Christensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 37 (alder) 013 Boel Christensdatter k Enke efter første ægteskab Husmoder Inderste nyder almisse af sognet 54 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Anne Sørensdatter k Ugifte Hendes børn 18 (alder) 015 Hans Sørensen m Ugifte Hendes børn 15 (alder) 016 Asle Gundersen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 39 (alder) 017 Guri Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 36 (alder) 018 Gunder Aslesen m Ugifte Deres børn 13 (alder) 019 Aase Aslesdatter k Ugifte Deres børn 10 (alder) 020 Kirsti Aslesdatter k Ugifte Deres børn 7 (alder) 021 Ole Aslesen m Ugifte Deres børn 5 (alder) 022 Lars Aslesen m Ugifte Deres børn 3 (alder) 023 Ole Christensen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 41 (alder) 024 Barbra Gutomsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 41 (alder) 025 Kari Olsdatter k Ugifte Deres børn 16 (alder) 026 Christen Olsen m Ugifte Deres børn 13 (alder) 027 Ole Olsen m Ugifte Deres børn 11 (alder) 028 Gunder Olsen m Ugifte Deres børn 3 (alder) 029 Ole Andersen Bordhoug m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 42 (alder) 030 Ambiør Kittelsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 42 (alder) 031 Anders Olsen m Ugift Deres søn 16 (alder) 032 Live Mathisdatter k Enke efter 1te ægteskab Logerende Almisselem af sognet 74 (alder) 033 Dorthe Jørgensdatter k Ugift Logerende Almisselem af sognet 68 (alder) 034 Lars Jørgensen m I første Mand Husmand med jord og 40 (alder) tømmermand 035 Ingebor Svensdatter k I andet ægteskab Hans kone 50 (alder) 036 Ole Pedersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 58 (alder) arbeydsmand 037 Marthe Christensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 56 (alder) 038 Christen Olsen m Ugift Deres søn Dragon og arbeydsmand 25 (alder) 039 Else Olsdatter k Ugift Deres datter 16 (alder) Bringager Søndre 001 Hans Pedersen m I første Husbonde Bonde og gaardbeboer 45 (alder) 002 Gunil Sørensdatter k I andet ægteskab Hans kone 58 (alder) 003 Ole Olsen m Ugifte Hendes børn 19 (alder) 004 Maren Olsdatter k Ugifte Hendes børn 13 (alder) 005 Malene Andersdatter k Ugifte Tienestepige 30 (alder) 006 Torger Sørensen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord, selveyer 38 (alder) 007 Mari Abrahamsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 47 (alder) 008 Sibilla Torgersdatter k Ugifte Deres børn 9 (alder) 009 Anne Torgersdatter k Ugifte Deres børn 6 (alder) 010 Berthe Torgersdatter k Ugifte Deres børn 3 (alder) 011 Mads Larsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde, gaardbeboer og 25 (alder) national artellerist 012 Thale Mathisdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 25 (alder) 013 Helge Madsdatter k Ugift Deres datter 1 (alder) 014 Marthe Michelsdatter k Ugift Tienestepige 13 (alder) 015 Ole Tollefsen m Gift 3die gang Mand Jordløs husmand, vanfør og 72 (alder) skrædder 016 Marthe Mathisdatter k Gift 1te gang Hans kone 70 (alder) 017 Jacob Olsen m Gift 2den Husbonde Bonde, gaardbeboer og 69 (alder) bødker 018 Gunil Christophersdatter k Gift 1te gang Hans kone 49 (alder) Bringager Østre 001 Kittel Olsen m Gift 1te Husbonde Odelsbonde og gaardbeboer 47 (alder) 002 Christine Pedersdatter k Gift 3die gang Hans kone 63 (alder) 003 Anne Karine Kittelsdatter k Ugifte Deres datter 16 (alder) 004 Ole Evensen m Ugifte Husbondens 10 (alder) brodersøn 005 Hans Jacobsen m Begge i første ægteskab Husbonde Odelsbonde og gaardbeboer 51 (alder) 006 Anne Pedersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 50 (alder) 007 Jacob Hansen m Ugift Deres søn 24 (alder) 008 Lars Christensen m Gift anden gang Mand Husmand med selveyende 33 (alder) jord Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 009 Oline Andersdatter k Gift første gang Hans kone 48 (alder) 010 Mathis Christensen m Ugift Mandens broder National soldat og skoemager 27 (alder) 011 Christen Borgersen m I 3die ægteskab Mand Inderste og skoleholder 73 (alder) 012 Oline Thorsdatter k I første ægteskab Hans kone 60 (alder) Klevan 001 Elias Olsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 57 (alder) 002 Cathrine Christophersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 57 (alder) 003 Ole Eliasen m Ugifte Deres børn National soldat 23 (alder) 004 Oline Eliasdatter k Ugifte Deres børn 27 (alder) 005 Anders Johannesen m Ugifte Pleyebarn fra 3 (alder) holmestrand 006 Gunder Olsen m Gift første Husbonde Bonde og gaardbeboer 40 (alder) 007 Marthe Tollefsdatter k Gift 2den gang Hans kone 48 (alder) 008 Olea Gundersdatter k Ugifte Deres børn 12 (alder) 009 Anne Gundersdatter k Ugifte Deres børn 8 (alder) 010 Christen Gundersen m Ugifte Deres børn 6 (alder) 011 Inger Olea Gundersdatter k Ugifte Deres børn 2 (alder) 012 Else Lorentsdatter k Ugifte Logerende Underholdes fra holmestrand 29 (alder) 013 Anne Larsdatter k Enke efter første ægteskab Husmoder Eyer og beboer en liden 51 (alder) gaardpart og nærer sig ved dagarbeyde 014 Ingebor Larsdatter k Ugifte Hendes børn 16 (alder) 015 Lars Larsen m Ugifte Hendes børn Skoemager 22 (alder) 016 Gunil Olsdatter k Enke efter 3de ægteskab Husmoder Eyer og bruger en liden 84 (alder) jordvey 017 Oline Nielsdatter k Ugift Hendes 13 (alder) datterdatter 018 Anne Hansdatter k Enke efter første ægteskab Logerende Spinderske 64 (alder) 019 Larine Erichsdatter k Enke efter første ægteskab Huskone Inderste, nærer sig ved 52 (alder) fiskerie 020 Syrine Larsdatter k Ugift Hendes datter Vandfør og almisselem af 21 (alder) sognet 021 Hans Larsen m Begge i første ægteskab Mand Eyer og beboer en liden 39 (alder) jordvey 022 Kisti Knudsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 46 (alder) 023 Lars Hansen m Ugift Deres søn 16 (alder) 024 Sven Annonsen m Enkemand efter 1te ægteskab Mand Husmand med selveyende 53 (alder) jord 025 Mari Svensdatter k Ugift Hans datter 24 (alder) 026 Aase Pedersdatter k Enke efter 1te ægteskab Logerende Spinderske 64 (alder) 027 Niels Gundersen m Begge i første ægteskab Mand Bonde med selveyende jord 61 (alder) 028 Marthe Alfsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 59 (alder) 029 Gunder Nielsen m Ugifte Deres børn 21 (alder) 030 Kistine Nielsdatter k Ugifte Deres børn 17 (alder) 031 Hans Nielsen m Ugifte Deres børn 16 (alder) 032 Ole Christophersen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med selveyende 70 (alder) jord og fisker 033 Anne Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 75 (alder) 034 Christopher Olsen m Ugift Deres søn Landværn og fisker 35 (alder) 035 Christopher Tollefsen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med selveyende 52 (alder) jord og fisker 036 Kistine Jørgensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 56 (alder) 037 Thale Christophersdatter k Ugifte Deres børn 19 (alder) 038 Johanne Christophersdatter k Ugifte Deres børn 16 (alder) 039 Anne Christophersdatter k Ugifte Deres børn 13 (alder) 040 Marthe Pedersdatter k Ugifte Et uægte børn 7 (alder) som betales for 041 Jens Mortensen m Ugifte Logerende Enrouleret matros 27 (alder) 042 Syvert Syvertsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand, daglønner 46 (alder) 043 Berthe Pedersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 58 (alder) 044 Susana Syvertsdatter k Ugift Deres datter 8 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Ramberg 001 Christopher Larsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 43 (alder) 002 Chrestine Toresdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 42 (alder) 003 Anne Christophersdatter k Ugifte Deres børn 10 (alder) 004 Lars Christophersen m Ugifte Deres børn 7 (alder) 005 Hans Christophersen m Ugifte Deres børn 1 (alder) 006 Abraham Olsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 31 (alder) daglønner 007 Johanne Mortensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 33 (alder) 008 Ole Abrahamsen m Ugifte Deres børn 6 (alder) 009 Morten Abrahamsen m Ugifte Deres børn 4 (alder) 010 Rasmus Olsen m Begge i første ægteskab Mand Inderste, driver jordbrug 44 (alder) for eyeren jan becher i holmestrand 011 Oline Hansdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 41 (alder) 012 Ole Rasmusen m Ugifte Deres børn 13 (alder) 013 Elen Maria Rasmusdatter k Ugifte Deres børn 11 (alder) 014 Giertru Helene Rasmusdatter k Ugifte Deres børn 9 (alder) 015 Anne Karine Rasmusdatter k Ugifte Deres børn 9 (alder) Gaupaas 001 Lars Pedersen m Begge i første ægteskab Husbonde Odelsbonde og gaardbeboer 60 (alder) 002 Helge Thormosdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 46 (alder) 003 Peder Larsen m Ugifte Deres børn 20 (alder) 004 Mari Larsdatter k Ugifte Deres børn 17 (alder) 005 Kystaal Larsen m Ugifte Deres børn 14 (alder) 006 Live Larsdatter k Ugifte Deres børn 11 (alder) 007 Christen Larsen m Ugifte Deres børn 7 (alder) 008 Anders Olsen m Begge i første ægteskab Mand Inderste, driver gaarden 50 (alder) for eyeren jens holst i homestrand 009 Aase Alvsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 52 (alder) 010 Inger Maria Andersdatter k Ugifte Deres børn 16 (alder) 011 Lars Andersen m Ugifte Deres børn 13 (alder) 012 Christen Evensen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde, gaardbeboer, 48 (alder) landværn og snedker 013 Aaste Maria Abrahamsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 43 (alder) 014 Even Christensen m Ugifte Deres børn 10 (alder) 015 Abraham Christensen m Ugifte Deres børn 8 (alder) 016 Aase Christensdatter k Ugift Deres børn 4 (alder) 017 Kari Christensdatter k Ugift Deres børn 2 (alder) Baas 001 Ole Nielsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde og gaardbeboer 44 (alder) 002 Margith Pedersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 48 (alder) 003 Niels Olsen m Ugifte Deres børn 17 (alder) 004 Peder Olsen m Ugifte Deres børn 14 (alder) 005 Ole Olsen m Ugifte Deres børn 12 (alder) 006 Peder Olsen m Ugifte Deres børn 9 (alder) 007 Johan Annonsen m I første Husbonde Bonde og gaardbeboer 45 (alder) 008 Cathrine Jacobsdatter k I andet ægteskab Hans kone 48 (alder) 009 Annon Johannesen m Ugifte Deres børn 16 (alder) 010 Johannes Johanssen m Ugifte Deres børn 14 (alder) 011 Anders Johanssen m Ugifte Deres børn 11 (alder) 012 Marthe Tollefsdatter k Ugifte Tienestepige 26 (alder) Gudum 001 Halvor Anthonisen m Begge i første ægteskab Husbonde Bonde, gaardbeboer og 43 (alder) giestgiver 002 Anne Baltzarsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 39 (alder) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Anthønnes Halvorsen m Ugifte Deres børn 12 (alder) 004 Baltzar Halvorsen m Ugifte Deres børn 9 (alder) 005 Gunder Tollefsen m Ugifte Tienestefolk 20 (alder) 006 Berthe Maria Hansdatter k Ugifte Tienestefolk 22 (alder) 007 Thale Tovesdatter k Enke efter første ægteskab Inderste Nyder ophold af gaarden 80 (alder) Walberg 001 Eli Larsdatter k Enke efter første ægteskab Huskone Driver gaarden for eyeren 60 (alder) jacob holst i holmestrand 002 Chrestine Andersdatter k Ugifte Hendes børn 20 (alder) 003 Lars Andersen m Ugifte Hendes børn 18 (alder) Grefsrud 001 Amund Olsen m Ugift Husbonde Postbonde og gaardbeboer 29 (alder) 002 Marthe Helene Olsdatter k Ugift Hans søster 17 (alder) 003 Anders Johannesen m Ugift Pleyebarn af sognet 10 (alder) 004 Ole Amundsen m Begge i første ægteskab Mand Haver til brug en liden part af 54 (alder) gaarden 005 Kisti Rasmusdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 54 (alder) 006 Anders Pedersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 35 (alder) daglønner 007 Karen Hansdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 27 (alder) 008 Christian Christiansen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 65 (alder) sengenliggende 009 Signe Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 75 (alder) 010 Lars Ingvoldsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 63 (alder) daglønner 011 Lispeth Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 52 (alder) 012 Ole Axelsen m Enkemand efter første Mand Jordløs husmand og 53 (alder) ægteskab daglønner 013 Peder Olsen m Ugifte Hans børn 8 (alder) 014 Jens Olsen m Ugifte Hans børn 10 (alder) 015 Andreas Olsen m Ugifte Hans børn 12 (alder) 016 Berthe Rasmusdatter k Ugift Løs quinde Inderste nærer sig ved 39 (alder) 017 Peder Olsen m Ugifte Hendes uden ægteskab aflede børn 018 Helene Hansdatter k Ugifte Hendes uden ægteskab aflede børn spinding og strikning 9 (alder) 17 (alder) Gausen 001 Thomas Møller m Begge i første ægteskab Husbonde Rentenist og forhenværende 64 (alder) ostindie-captain 002 Fredrica Christiana Brandt k Begge i første ægteskab Hans kone 41 (alder) 003 Johannes Monts Møller m Ugifte Deres børn 19 (alder) 004 Karine Møller k Ugifte Deres børn 17 (alder) 005 Hans Løwe Møller m Ugifte Deres børn 2 (alder) 006 Lars Nielsen m Ugifte Tienestefolk National soldat 27 (alder) 007 Kistine Rafn k Enke efter første ægteskab Tienestefolk 58 (alder) 008 Lispeth Henningsdatter k Ugift Tienestefolk 21 (alder) 009 Michel Syvertsen m Begge i første ægteskab Husbonde Giestgiver og bonde 44 (alder) 010 Kari Christophersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 39 (alder) 011 Ragnil Michelsdatter k Ugifte Deres børn 13 (alder) 012 Inger Kistine Michelsdatter k Ugifte Deres børn 8 (alder) 013 Syvert Michelsen m Ugifte Deres børn 6 (alder) 014 Lars Povelsen m Ugifte Tienestefolk 50 (alder) 015 Ragnil Christophersdatter k Ugifte Tienestefolk 25 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Mari Madsdatter k Enke efter første ægteskab Omvandrende Nyder almisse af sognet 70 (alder) lægdslem 017 Ole Andreasen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 58 (alder) daglønner 018 Mari Hansdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 38 (alder) 019 Anne Olsdatter k Ugift Deres datter 16 (alder) 020 Gorro Hansdatter k Enke efter 1te ægteskab Inderst Almisselem af sognet 67 (alder) 021 Ole Jensen Solgaard m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord og maler 34 (alder) 022 Barbra Erichsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 44 (alder) 023 Benth Olsen Solgaard m Ugifte Deres børn 12 (alder) 024 Andrea Olsdatter Solgaard k Ugifte Deres børn 6 (alder) 025 Jørgen Jacobsen m Begge i første ægteskab Mand Husmand med jord og 49 (alder) glormester 026 Karen Hansdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 49 (alder) 027 Christian Jørgensen m Ugift Deres børn 12 (alder) 028 Mari Jørgensdatter k Ugift Deres børn 14 (alder) 029 Pernille Erichsdatter k Ugift Tienestepige 16 (alder) 030 Ingebor Olsdatter k Enke efter 1te ægteskab Inderst Almisselem af sognet 70 (alder) 031 Christopher Nielsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og skomager 47 (alder) 032 Idde Hansdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 34 (alder) 033 Niels Christophersen m Ugifte Deres børn 8 (alder) 034 Karen Maria k Ugifte Deres børn 5 (alder) Christophersdatter 035 Hans Christophersen m Ugifte Deres børn 1 (alder) 036 Mari Michelsdatter k Enke efter 1te ægteskab Inderst Almisselem af sognet 61 (alder) 037 Anders Christophersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand, national 24 (alder) soldat og daglønner 038 Thale Hansdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 25 (alder) 039 Gunil Olsdatter k Ugift Pleyebarn fra 5 (alder) holmestrand 040 Gullau Aslaxdatter k Enke efter første ægteskab Logerende Almisselem af sognet 66 (alder) 041 Michel Christophersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 68 (alder) søefarende 042 Gunil Ouensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 64 (alder) 043 Anne Michelsdatter k Enke efter første ægteskab Deres datter Inderst og gaaer i dagleye 34 (alder) 044 Christian Iversen m Gift første Mand Inderste og arbeydsmand 51 (alder) 045 Eli Michelsdatter k Gift anden gang Hans kone 63 (alder) 046 Michel Halvorsen m Gift anden gang Mand Jordløs husmand og 50 (alder) daglønner 047 Gunil Olsdatter k Gift første gang Hans kone 33 (alder) 048 Mari Hansdatter k Ugifte Hendes uden 9 (alder) ægteskab aflede datter 049 Hellene Michelsdatter k Ugifte Deres børn 5 (alder) 050 Olea Michelsdatter k Ugifte Deres børn 3 (alder) 051 Halvor Hansen m Begge i første ægteskab Mand Inderste, national soldat og 31 (alder) daglønner 052 Elen Jensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 28 (alder) 053 Petronelle Larsdatter k Ugifte Hendes uden 6 (alder) ægteskab aflede datter 054 Ingebor Maria Halvorsdatter k Ugifte Deres datter 3 (alder) 055 Hans Nielsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand, landværn 50 (alder) og daglønner 056 Ingebor Erichsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 50 (alder) 057 Christen Hansen m Ugifte Deres børn 20 (alder) 058 Erich Hansen m Ugifte Deres børn 16 (alder) 059 Helene Hansdatter k Ugifte Deres børn 13 (alder) 060 Anne Maria Hansdatter k Ugifte Deres børn 8 (alder) 061 Niels Hansen m Begge i første ægteskab Mand Inderste og søefarende 25 (alder) 062 Maren Jensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 40 (alder) 063 Karen Maria Nielsdatter k Ugift Deres datter 4 (alder) 064 Hans Iversen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og fisker 36 (alder) 065 Mari Sørensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 35 (alder) 066 Søren Hansen m Ugifte Deres børn 5 (alder) 067 John Christian Hansen m Ugifte Deres børn 1 (alder) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 068 Grethe Maria Christensdatter k Ugifte Logerende Nærer sig ved spinding 45 (alder) 069 Else Christiansdatter k Ugifte Logerende Nærer sig ved spinding 25 (alder) 070 Peter Petersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 64 (alder) murmester 071 Anne Syrine Jensdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 64 (alder) 072 Niels Thorsen m Ugift Logerende Løsgienger 42 (alder) 073 Olea Kystaalsdatter k Gift manden bortreist uden at Logerende Løsgienger 49 (alder) vide hvor 074 Annon Mathisen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand, landværn 35 (alder) og arbeydsmand 075 Anne Dorthea Larsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 26 (alder) 076 Berthe Maria Annonsdatter k Ugifte Deres børn 4 (alder) 077 Lars Annonsen m Ugifte Deres børn 3 (alder) 078 Jørgen Madsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og skomager 36 (alder) 079 Rebecca Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 35 (alder) 080 Mads Jørgensen m Ugift Deres søn 6 (alder) 081 Mads Christophersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs huusmand og snedker 51 (alder) 082 Marthe Thoresdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 46 (alder) 083 Christopher Madssen m Ugifte Deres børn Søfarende 20 (alder) 084 Jørgen Madssen m Ugifte Deres børn 14 (alder) 085 Søren Andreasen m Ugifte Logerende Søfarende 27 (alder) 086 Anders Christophersen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand, landværn 49 (alder) og snedker 087 Ragnil Nielsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 39 (alder) 088 Anne Cathrine Andersdatter k Ugifte Deres børn 10 (alder) 089 Christopher Andersen m Ugifte Deres børn 5 (alder) 090 Kari Povelsdatter k Ugift Kone Inderste og nærer sig ved 60 (alder) haandarbeyd 091 Christen Amundsen m Ugift Hendes 5 (alder) løsnings datters søn 092 Christopher Thoresen m Begge i første ægteskab Mand Inderste og arbeydsmand 54 (alder) 093 Anne Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 46 (alder) 094 Peder Christophersen m Ugifte Deres børn 7 (alder) 095 Thale Christophersdatter k Ugifte Deres børn 3 (alder) 096 Anders Olsen m Gift anden gang Mand Jordløs husmand og 74 (alder) arbeydsmand 097 Anne Jacobsdatter k Gift første gang Hans kone 51 (alder) 098 Jacob Andersen m Ugifte Deres børn Søfarende 26 (alder) 099 Anders Andersen m Ugifte Deres børn Søfarende 21 (alder) 100 Jahn Eliasen m Begge i første ægteskab Mand Enroleret matros og inderste 27 (alder) 101 Anne Andersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 27 (alder) 102 Elias Jansen m Ugift Deres søn 1 (alder) 103 Mads Jacobsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og 49 (alder) daglønner 104 Anne Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 64 (alder) 105 Pernille Nielsdatter k Enke efter 1te ægteskab Kone Inderste og vaskekone 49 (alder) 106 Michel Andersen m Ugifte Hendes børn Søfarende 18 (alder) 107 Elias Andersen m Ugifte Hendes børn Tobakspinderdreng 15 (alder) 108 Petronelle Kaas k Ugifte Logerende Løsgienger 22 (alder) 109 Ragnil Hansdatter k Enke efter første ægteskab Kone Huseyer og spinderske 43 (alder) 110 Anne Christiansdatter k Ugifte Hendes børn 10 (alder) 111 Berthe Maria Christiansdatter k Ugifte Hendes børn 6 (alder) 112 Maria Olsdatter k Ugifte Hendes 16 (alder) søsterdatter 113 Knud Sørensen m Ugifte Logerende Fisker 33 (alder) 114 Anders Andreassen m Ugifte Logerende National soldat 24 (alder) 115 Ole Evensen m Gift første gang Mand Inderste og fisker 53 (alder) 116 Anne Simensdatter k Gift 3de gang Hans kone 55 (alder) 117 Christen Olsen m Begge i første ægteskab Mand Jordløs husmand og søfarende 33 (alder) 118 Berthe Syvertsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 28 (alder) 119 Ole Christensen m Ugifte Deres børn 7 (alder) 120 Ditlev Christensen m Ugifte Deres børn 4 (alder) 121 Inger Karine Christensdatter k Ugifte Deres børn 1 (alder) 122 Gro Knudsdatter k Enke efter første ægteskab Konens moder 70 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0714 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0714 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0714 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0423 Grue prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0423 Grue prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0423 Grue prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0616 Næss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0616 Næss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0616 Næss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1731 Sparboe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1731 Sparboe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1731 Sparboe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0522 Gusdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0522 Gusdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0522 Gusdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1563 Sundal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1563 Sundal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1563 Sundal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 2002 Wardøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 2002 Wardøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 2002 Wardøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0227 Fedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0227 Fedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0227 Fedt prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1653 Meelhuus prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1653 Meelhuus prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1653 Meelhuus prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1443 Ejd prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1443 Ejd prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1443 Ejd prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1245 Sund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1245 Sund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1245 Sund prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0212 Krogstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0212 Krogstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0212 Krogstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1838 Gilleskaal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1838 Gilleskaal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1838 Gilleskaal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0525 Birie prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0525 Birie prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0525 Birie prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0721 Sem prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0721 Sem prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0721 Sem prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1420 Sogndahl prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1420 Sogndahl prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1420 Sogndahl prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0918 Østre Moeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0918 Østre Moeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0918 Østre Moeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0237 Ejdsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0237 Ejdsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0237 Ejdsvold prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0124 Aschim prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0124 Aschim prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0124 Aschim prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0118 Ahremarch prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0118 Ahremarch prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0118 Ahremarch prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1426 Lyster prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1426 Lyster prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1426 Lyster prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0614 Aadalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0614 Aadalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0614 Aadalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1441 Selløe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1441 Selløe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1441 Selløe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 2011 Koutokein prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 2011 Koutokein prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 2011 Koutokein prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0214 Aas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0214 Aas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0214 Aas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketælling Grindsted 1801

Folketælling Grindsted 1801 Grindsted, 1. familie Thomas Christensen, mand, 54, g1, husmand med jord Ane Olesdatter, hans kone, 54, g1 Ole Thomsen, deres søn, 16, u Christine Thomasdatter, deres datter, 13, u Grindsted, 2. familie

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0819 Holden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0819 Holden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0819 Holden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0628 Hurum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0628 Hurum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0628 Hurum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0545 Wangs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0545 Wangs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0545 Wangs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1814 Brønøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1814 Brønøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1814 Brønøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1250 Hougs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1250 Hougs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1250 Hougs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1612 Hevne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1612 Hevne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1612 Hevne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1223 Tysnes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1223 Tysnes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1223 Tysnes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer