Årsmøte Moi IL Sted: Klubbhuset. Årsmøte. FOR MOI IDRETTSLAG 23 Mars 2022 kl ~ 1 ~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Moi IL Sted: Klubbhuset. Årsmøte. FOR MOI IDRETTSLAG 23 Mars 2022 kl ~ 1 ~"

Transkript

1 Årsmøte FOR MOI IDRETTSLAG 23 Mars 2022 kl ~ 1 ~

2 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Valg av dirigent. 3. Valg av referent. 4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen. 5. Godkjenning av forretningsorden. 6. Godkjenne innkalling. 7. Godkjenne sakslisten. 8. Behandle idrettslagets årsberetning, med eventuelle gruppeårsmeldinger. 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og evt. Beretning fra revisor. 10. Behandle forslag og saker. 10.1) Norges Amerikanske idretters forbund / Disksport Opprette egen gruppe? Orientering v/simen Hove. 11. Fastsette medlemskontingent på minst kroner 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 12. Vedta idrettslagets budsjett. 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 14. Valg. 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor. 16. Avslutning av årsmøtet. 17. Trekning Elgjakta Sætra Orienteringer. ~ 2 ~

3 Innhold Årsmøte Saksliste... 2 Innhold ÅRSMELDINGER... 4 Årsmelding Hovedstyret... 4 Årsmelding Fotballgruppe Årsmelding Barneidrett / Allidrett Årsmelding Fotballfritidsordning (FFO) Årsmelding Turn Årsmelding Skigruppa Årsmelding Hus-styret Regnskap i revidert stand m/revisorberetning. (Se vedlegg 1.1) Behandle innkomne forslag og saker ) Norges Amerikanske Idrettsforbund / Disksport Opprette egen gruppe? Fastsette medlemskontingent Vedta idrettslagets budsjett. (Se vedlegg 1.2) Behandle idrettslagets org. plan Valg Beslutte om det skal engasjeres revisor Avslutning av Årsmøte Trekning av deltakere til Elgjakta Sætra Orienteringer , ~ 3 ~

4 8. ÅRSMELDINGER Årsmelding Hovedstyret Hovedstyret 2021 bestått av: Leder Vidar Holum Nestleder Elling Skåland Sekretær Ellen Marie Aaserød Kasserer Jannike B. Solbjørg Styremedlem Anne Bodil Surdal Styremedlem Richard T. Koldal Fotball Linda Gursli Ski Reidar Helland Turn Silje Vestbøstad Barneidrett Cecilie Lende Møterett til Hovedstyre, men ikke stemmerett. Driftsleder Svein Holte FFO leder Stian Stenberg Hus styret Einar Skåland Varemedlemmer: Jostein Solbjørg og Rune Rasmussen Kontroll komite: Per Varhaug, Gunn Tove Gursli, Reidar Gursli og Svein Litlehei Valgkomite: Kristian Holte og Linda Gursli. Hovedstyret sin årsberetning: Også 2021 ble et år med Covid-19 restriksjoner noe som har godt ut over aktiviteten i Moi Il. Årsmøte ble arrangert den 18/3. Ekstraordinært årsmøte 11/5 for kunne ta opp lån på inntil for kunne starte opp prosjektet med oppgradering av kunstgressbanen. Ble enstemmig vedtatt. Moi Il er nå forsikret i Frende, har tegnet forsikring på stadion lys, lysløypelys og kasko på tråkkemaskinen. Vi fikk bedre vilkår og pris. Var ønske fra Flekkefjord Sparebank om å gi tilbud i forbindelse med låneopptak. Jannike og Svein har også i år jobbet med Covid søknader, dette har slått positivt ut for økonomien til Moi Il. Vi har også fått tilsagn til støtte hos NorDan kulturfond for støtte til løypekjøring og nye belter til tråkkemaskinen. Flekkefjord Sparebank, her fikk vi støtte til innkjøp av utstyr til turn, barneidrett og fotball avdelingen. Moi IL har også fått innvilget en søknad for «alle med», da har vi en mulighet til å hjelpe til hvis det skulle bli et behov. Vi har hatt flere møter med administrasjonen i Lund Kommune, dette har vært positive møter for å informere om Moi Il sin aktivitet og planer fremover. ~ 4 ~

5 Ny driftsavtale med Lund kommune er under utarbeidelse for Sætra området. Årlig støtte kr pluss kr fra Tellnes vindpark. Moi Il har hatt besøk av fylkespolitikere og sentrale personer i NIF Rogaland. Også NFF har vært på besøk og sett på oppgraderingsplanene våre. Når det gjelder e-sport har vi jobbet litt med dette, vi ønsker å ta klubbhuset mer i bruk på kveldstid. Denne aktiviteten har vi dessverre ikke fått satt i gang pga Covid, vi mangler også voksne personer som kan være mer å arrangere dette. Må jobbe videre med e-sport i Det har blitt jobbet mye med klubbens medlemsregister i NIF. Svein har jobbet mye med dette systemet som nå er ferdigstilt. Alle medlems fakturaer blir nå sendt ut fra dette registeret. Fordelen av å være registrer her et at etter hvert skal tilskudd fordeles ut i fra medlemstall som er registrert i medlemsregisteret. Utlån av klubbhus ble også redusert i 2021 i forhold til normalt år. I klubbhuset fikk vi skjeggkre og måtte innhente spesialister fra Anticimex for å få de fjernet. Når det gjelder vask av klubbhus innhentet vi tilbud fra andre leverandører, men kostnaden ville blitt mye høyere hvis vi skiftet leverandør. Styret er enda ikke fornøyde med dagens tilstand og ser på andre muligheter for Nede i kafeen er det montert ny tv skjerm, her skal reklamere for hovedsponsorene våre samt andre nyheter i Moi IL. Grunnmuren er fremdeles i drift, det er flere som betaler inn til denne enda. Informasjon om grunnmuren vises ned på TV skjermen i kafeen. Klessalget er i andre etasje Moi IL klubbhus. Klessalget er åpent hver onsdag ettermiddag Det er etablert flere Vips kontoer for enklere innbetalinger til Moi Il. På årsmøte i fjor ble det vedtatt at vi kan ansette person/personer i inntil 100 % stilling. Styret har jobbet med forskjellige løsninger og vi vil ansette en person som daglig leder. Styret vil også ansette en person som skal jobbe med regnskap i Moi Il, de to til sammen vil utgjøre en 100% stilling i løpet av Mer info om de to stillingene vil bli presentert på årsmøte. I årets budsjett har vi satt av penger for innkjøp av en 17-seter minibuss til Moi Il. Buss er kjøpt og her jobbes det med å lage til utleieregler. Styret har også bevilget penger til ny garasje slik at vi får maskiner, utstyr og buss under tak. Hovedstyret har også jobbet med etiske retningslinjer som er gjeldende for Moi IL. Disse er publisert ut til avdelingene. Etiske retningslinjer legges også ut på klubbens hjemmeside. Nye Moi IL stadion. Moi IL har nå råderetten over stadion grunnen i 40 år med opsjoner på 2x10 år. ~ 5 ~

6 Avtalen er også godkjent av NFF og av kulturdepartementet. Arbeidet med oppgradering av kunstgressbanen ble startet opp på våren 2021 og pågått mer eller mindre gjennom hele året. Det er laget et prospekt av nye Moi Il stadion som vi bruker i forbindelse med sponsorarbeid. BRKLYN har hjulpet oss med dette prospektet. Ny kunstgressmatte er lagt, det er laget nye betong elementer og asfaltert rundt banen. Nye siler er under montering i drenerings kummer. På nordsiden har vi forhøyet betongmuren og vi har fylt opp bak murene slik at vi får mindre skråning. Rett før jul ble det valgt leverandør for montering av nye gjerder, porter og sluser. Dette arbeidet er ferdigstilt. Det høye nettet mellom telefonstolpene mot nord, her er det ikke bestemt enda om dette skal fjernes eller oppgraderes. Totalt har oppgraderingen en kostnadskalkyle på 5 million. Kunstgressbanen skal hete NorDan banen dette er etter avtale med NorDan. Moi Il har fått et større beløp i forbindelse med oppgraderingen av kunstgressbanen. Styret har også jobbet med «kjøp et kvadrat» kampanje, her må vi få i gang salget. Også her fikk vi hjelp av BRKLYN i Flekkefjord til å lage til forslag og vedlikeholde kampanjen etter hvert som vi selger kvadrater. Når det gjelder oppgradering av gressbanen så har vi jobbet litt med sponsor arbeid og sett litt mer på finansiering. Men dette arbeidet har ikke hatt prioritet. Skal en sette i gang med oppgradering av gressbane og løpebane bør det velges et eget styre som jobber med finansiering og gjennomfører utbedringene. Alle målene har blitt sjekket og reparert fortløpende. Driftsleder og torsdags klubben har utført kontinuerlig vedlikehold av området. Gressbanen har blitt slått om sommeren og løpebanen har blitt slåddet. Kunstgress banen har blitt brøytet i vinter. Sponsor arbeid. Hovedsponsoravtalene må reforhandles. Alle avtalene må reforhandles i år, her bør vi reforhandle nye 4 til 5 års avtaler. Også kleskolleksjonen går ut i år. Til våren og helst før fotballsesonger starter bør en få montert opp alle reklameskiltene rundt banen. I år bør vi aktivt forsøke å skaffe flere skiltsponsorer og andre sponsoravtaler til Moi IL. Sætra. Som nevnt så jobbes det med en langsiktig avtale om økonomisk støtte til Sætra område med Lund Kommune. Vi har også signert en 2 årlig avtale om ettersyn og vedlikehold av Gauksom hytta. Sætra hytta ble i fjor utleid for en lengre periode slik at vi sikret litt inntekt på hytta i Sandstøl hytta ble lagt ut for salg, den ble ikke solgt. Det var 3 som viste sin interesse i hytta. Det ble også grøftet en del av ski trassen fra Sætra og inn mot Langelandsstøl. ~ 6 ~

7 I møte med Lund kommune har vi i samarbeid fått til at vi kan ta parkerings avgift på Sætra til inntekt til Moi IL. Skigruppa jobber videre med hvordan den skal organiseres. Dagstur hytta, her har det blitt lagt ned mange dugnadstimer for at denne hytta skulle kunne realiseres. Hytta er godt besøkt. Besøkende er flinke til å rydde etter seg. 17 mai. Arrangementet ble gjennomført slik vi gjorde det i 2020 i samarbeid med Lund Menighet. Selv om 17 mai ikke ble gjennomført som normalt ga det et godt overskudd til Moi IL. Her var det flere personer i hoved styret som var med i komiteen, dere som var med i komitéen vil jeg rette en ekstra stor takk til. Hjertestartere. Klubbens 2 hjertestartere er registrert i 113hjertestarter register som samarbeider med Luft ambulansen. Hjertestarter register 113 sender oss en påminnelse hver 6 mnd om kontroll av hjertestarterne. Den ene hjertestarteren er ute av drift, det skyldes batteri har godt ut på dato og lang leveringstid på nytt. Anbefaler alle å laste ned luftambulansen til APP, denne er veldig bra. Friidrett Ingen aktivitet i Organisasjonsplanen. Denne er gjennomgått, revidert og vil bli lagt ut på hjemmesiden til Moi IL etter årsmøte. Dugnad. Vil takke dere alle som jobber dugnad for Moi IL, uten deres innsats ville vi ikke hatt et idrettslag til glede for store og små. Tenk at akkurat DU er med å gjør en STOR innsats for lokalsamfunnet. Alle avdelingene i Moi Il har de to siste år merket at samfunnet har blir rammet av Covid. La oss håpe at 2022 gir Moi Il vekst til glede for store og små i Lund kommune. I løpet av 2021 ble det flere av idrettslagets ildsjeler hedret. Eivind Ramsli ble kåret til Årets Grasrottrener krets 2021 og klubben fikk tildelt Reidar Gursli ble kåret til ukens frivillige av Oppvekst og kulturutvalget i Lund. Kristian Holte fikk utdelt årets ildsjel pris hos Sparebankstiftelsen og klubben fikk tildelt kr Kvalitetsklubb (NFF) eller bedre klubb (NIF). Dette arbeidet har stoppet litt opp. Internrevisjon. Komiteen leverer en rapport for ~ 7 ~

8 Alle med/ søknader. Alle med, også i år har vi en godkjent søknad inne. Idretts stipend. I år fikk vi inn en søknad og som ble tildelt til Ingrid Solbjørg. Torsdagsklubben. De har også hatt redusert aktivitet på lik linje som alle andre i samfunnet, men de har opprettholdt orden og renhold på idrettsområdet de gjør en kjempejobb for Moi IL. De ryddet også skytebane området på Sætra. Økonomi. Idrettslaget har hatt en sunn økonomi i Jannike Solbjørg gjør en fantastisk dugnad for Moi IL. Vi har jobbet mye med søknader og her har vi fått god uttelling på dette arbeidet. Overføringer til avdelinger, her har vi valgt å ikke øke denne i år Det skyldes kjøp av buss og garasje. Økte strømutgifter har vi merket også i Moi IL, regningene er 3 ganger dyrere. Strøm kompensasjonsordning, her har vi søkt om støtte fra desember til mars. Denne ordning er lik som en får som privat husholdning. Budsjett for 2022 er lagt opp til et år med kr.0 i overskudd. Internett og Facebook profilering. Reidar Eidsheim har hjulpet til med å profilere hovedsponsorene bedre nå et tidligere år, en stor takk til Reidar. Hjemmesiden til Moi Il bør oppdateres da denne har en del feil/mangler. Moi il feiret 90 år den 20/ Her var planen å arrangere en jubileumsfest, men den lot seg ikke gjennomføre på Covid. Moi il har hatt en egen komite i drift som har skrevet ned Moi Il s sin historie de siste 90 år. Dette har blitt et fantastisk hefte. 90 års jubileumshefte er på over 80 sider er ferdig trykket. Planen er å dele dette ut til klubbens medlemmer samt sponsorer en kveld nå i vår. Her blir det enkel servering og vi vil denne kvelden også utnevne nye æresmedlemmer i Moi IL. Freesbe golf. Simen Hove kontaktet hovedstyret om organisering av en ny gren i Moi IL. Hovedstyret et positive til å lage en ny avdeling i Moi IL for freesbe golf. Dette er en sport som har blitt svært populær de siste årene. Simen vil holde en kort orientering. ~ 8 ~

9 Ansatte. Svein Holte gjør en formidabel jobb for Moi IL, han gir aldri opp og er alltid positiv. Svein vil jobbe for Moi Il noen måneder til inntil vi får på plass ny daglig leder. Ole Christian var ansatt som sportslig leder til i fjor sommer og vi vil takke Ole Christian for innsatsen i Moi IL blir et spennende år for Moi IL da vi får på plass to nye medarbeidere som skal drive idrettslaget opp og frem. Økonomi medarbeider og en daglig leder som til sammen vil utføre en 100% stilling i Moi IL. Dette lover godt for fremtiden i Moi IL. For Hovedstyret i Moi IL Vidar Holum. ~ 9 ~

10 Årsmelding Fotballgruppe. Styret i Moi IL Fotball 2021: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Linda Gursli Aina Hamre Lie Reidar Eidsheim Stian Stenberg Helge Litlehei Tanja Josdal Gursli (kiosk-ansvarlig) Cecilie Lende (barneidrett) Linda Hamre Birkeland (barneidrett) Silje M. Vestbøstad (turn) I tillegg til styret er det ca 35 trenere og lagledere som fortjener ros og takk for en kjempeinnsats for deres verv i Moi IL Fotball. Det blir lagt ned utallige timer gjennom året sammen med barn og ungdom på fotballbanen. Dette året bestemte styret å gi alle trenere og lagledere en stadionjakke som takk for innsatsen. Dette ble satt stor pris på. Sesongen 2021 ble også dette året preget av restriksjoner pga Covid 19. Dette gjorde til at serien ikke kom i gang for fullt før etter sommer. Noen lag spilte halv serie, mens andre lag spilte full serie på halv sesong. Sesongen varte til 24.november. Aktivitet 2021 Vi telte ca 105 utøvere/spillere i sesongen 2021 Denne sesongen hadde Moi IL 8 lag i barne- ungdom og senior fotballen. 3 jentelag; Jenter 11, Jenter 13, Jenter 14, 4 guttelag; Gutter 11, Gutter 12, Gutter 14 og Gutter a-lag Det har vært en veldig fin innsats i serien av alle lagene. Vi må trekke spesielt frem Gutter 16 som hadde en fantastisk sesong. De ble seriemestere. De spilte 13 kamper. Vant 12 kamper og tapte 1 kamp. Stor prestasjon. Her må også nevnes at trener for G16 Eivind Ramsli ble nominert og kåret til Årets Grasrottrener krets 2021 og klubben fikk tildelt Her var det stor entusiasme og mange som stemte Eivind frem som vinner. Velfortjent! Vi hadde, tradisjonen tro, Sesongavslutning 1.desember på klubbhuset for alle lagene. Premieutdeling, mat og bingo. A-laget Det ble et skifte på trenersiden i slutten av juni. Ole Christian Bjerke takket for seg. Kristian Holte tok i kjent Holte-stil å samlet sammen et team bestående av Kristian Holte, Gilbert Hove, Morten Gursli, Adrian Solli, Rune Rasmussen og Jan Rune Berrefjord Mange spillere hadde falt fra i løpet av året, så nå var målet å få samle så mange spillere som mulig, for å få gjennomført sesongen. En fantastisk innsats fra trenerteamet gjorde til at laget hadde opp mot 25 spillere før serien startet. Laget havnet til slutt på en fin 7.plass. 13 poeng ~ 10 ~

11 på 9 kamper og det må nevnes at det var veldig tett og kun 2 poeng opp til 4.plass. Det nevnes spesielt fra trenere at det har vært en veldig fin gjeng. God kjemi og godt samhold. Noen som er viktig for å prestere, spille god fotball og bevare fotballgleden. Vi avsluttet sesongen med en fin fotballfest 3.desember i klubbhuset med utdelinger av diverse priser, god mat og god musikk. Her må også nevnes at Kristian Holte fikk utdelt årets ildsjel pris hos Sparebankstiftelsen for sin innsats og engasjement i Moi I.L, og klubben fikk tildelt kr Fotballsatsing Dette året har vi hatt 3 stk som har gjennomført Grasrottrenerkurs. To stk er trenere på ffo og en trener på G14. Trenere som ønsker å utdanne og kurse seg skal få muligheten til det i Moi IL. Vi mener dette er en god investering både for barne-, ungdoms- og seniorfotballen. Det er også gjennomført dommerkurs. Dette er også noe klubben gjennomfører årlig. Det er viktig å passe på de unge som ønsker å dømme. Vi er helt avhengig av disse unge dommere. Moi I.L har inngått en samarbeidsavtale med Viking FK. Avtalens hensikt er å bidra til å skape et godt samarbeidsklima og god kommunikasjon mellom klubbene. Styrke talentutvikling i begge klubbene. Sette spilleren i fokus og legge til rette for at de mest talentfulle spillere blir gitt optimale forutsetninger for å få best mulig utvikling. Evalueringsmøte Etter endt sesong ble det holdt evalueringsmøter for de ulike gruppene, sammen med fotballstyret. Pga restriksjoner ble noen av møtene avholdt pr. tlf med trenere. Pga en lang sesong, ble møtene avholdt sent på året. Dette er et fint fora, der vi går gjennom evalueringene lagene har sendt inn på forhånd, samtidig som styret får et bilde av hvordan neste års sesong blir. Hvilke spillere/trener/kontaktpersoner fortsetter. Her er trenere godt forberedt og mye av arbeidet blir gjort her. Både av evaluering og planlegging. Andre arrangementer NorDan-cup ble også dette året avlyst som følge av covid 19 og restriksjoner. Det ble arrangert Fotballdag i høstferien for alle lag. Spillere fra a-laget og G16 var med som medhjelpere på ulike stasjoner med ulike øvelser. Vi avsluttet dagen inne på klubbhuset med pølse og saft. Viking Fotballskole ble arrangert for første gang hos Moi I.L. Dette var en fotballskole for gutter og jenter 9 12 år. Det var trenere fra Viking-akademiet som ledet øktene. Her deltok spillere fra naboklubber, i tillegg til spillere fra Moi som hadde to fine dager på fotballskole her på Moi. ~ 11 ~

12 Dugnadsarbeid Klubben er avhengige av alle de frivillige som har sitt hjerte i klubben og som driver et fantastisk dugnadsarbeid. Det blir lagt ned enormt mange timer som trenere/lagledere hver eneste uke. I tillegg gjøres det dugnad med kioskvakter, 17-mai (selv om det har vært annerledes 17.mai to år). Vi har solgt spekepølse-pakker fra Svindland, dette har vært en veldig god inntekt for klubben. Det vært åpen kiosk på de aller fleste kampdager. Dette med stor suksess og begeistring fra både hjemmelag og tilreisende. En stor takk til kioskansvarlig og alle foreldre og andre som har vært kioskvakter. Dette er en ordning som vil bli videreført også til neste år. Til slutt en takk til alle i klubben, og andre som har stilt opp og gjort en stor innsats for lagene og klubben. Vi må snakke varmt om klubben vår og vi må snakke varmt om det å jobbe dugnad. Uten hver enkelt av oss, hadde det ikke vært et idrettslag. Det er godt å høre til en plass, og det er godt å være en del av Moi I.L For styret i Moi IL Fotball Linda Gursli ~ 12 ~

13 Årsmelding Barneidrett / Allidrett 2021 Styret for 2021: Funksjon: Navn Valgt Leder: Silje M. Vestbøstad 2019 Styremedlem: Linda Hamre B Styremedlem: Cecilie Holte 2021 Opplegget til barneidretten. Høsten 2021 fikk vi endelig startet opp med barneidretten igjen. Vi fikk tildelt tider på Lund ungdomskolen og vi fikk kjøpt inn nytt utstyr. 3 og 4. klasse valgte vi å blande pga lite påmeldte barn i disse klassene. 3 og 4.klasse har dette året vært innom idretter som svømming, karate, turn og aerobic. 1 og 2.klasse fikk prøvd seg på aerobic og turn. Utenom særidrettene har det vært fokus på andre treninger der foreldrene har ansvaret. Det har vært ulike typer ball lek, landhockey, badminton, basketball og stafett/balanse øvelser. Treningstider: 1. klasse Tirsdag klasse Tirsdag og 4.klasse Mandager Ansvaret for særidrettene har vært: Svømming på Lundbadet Vidar Gursli Karate Ingmar Omdal Aerobic Julie Fauskanger Turn Silje Vestbøstad, Mike Høien og Anette Eik Det har vært 45 stk på barneidretten i 2021/2022 Økonomi Barneidretten har et balansert budsjett ~ 13 ~

14 Barneidrett - FOTBALL Fotballtrenere og lagledere har dette året vært: Gutter Jenter Født 2015 Født 2014 Født 2013 Født 2012 Født 2011 G6 og J6 Hadde treninger sammen. G7 Kristoffer Egeland og Anders Ravndal J7 Morten Gursli og Kim Mo Eik G8 Tønnes Surdal Pawel Dassuj Iren Omdal Vidar Gursli J8 Ingen lag G9 Jan Åge Birkeland Anders Ravndal Magne Haraldstad J8 og 9 Kim Mo Eik Rune Rasmussen G10 Ingen lag J10 Morten Gursli Kristian Holte Styret i barneidretten ønsker å rette en stor takk til barn, foreldre, trenere, og andre støttespillere, som har vært med dette året og hjulpet oss. ~ 14 ~

15 Årsmelding Fotballfritidsordning (FFO) Telenor Xtra: Vår fotballfritidsordning er godkjent som en del av NFFs satsing på fotballfritidsordninger. NFF presenterer bl.a. tilbudet slik: «Kvalitet i barnefotballen er med på å skape trivsel og utvikling blant de unge. På sikt vil dette også påvirke kvaliteten i toppfotballen. Telenor Xtra vil gi et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode. Satsingen på FFO blir en viktig bærebjelke i NFFs satsing på barne- og ungdomsfotball fremover.» Antall deltakere har gjennom året 2021 vært på mellom barn. Vårt dagsprogram: Mandag og torsdag Leksehjelp (mandager) I klubbhus, måltid med frukt og grønt, aktiviteter og klargjøring til trening Fotballtrening (NorDan-hallen eller kunstgressbanen) Personal: Vi har hatt følgende personal på FFO i Januar-juni: Trenere: Espen Ramsli, Jonas Stenberg, Chris Brogeland. Leder: Stian Stenberg Klubbhus, mat, leksehjelp: Signe Vigdis E Stenberg Aug-des: Trenere: Adrian Mayca, Synne T Hove Leder: Stian Stenberg Klubbhus, mat, leksehjelp: Signe Vigdis E Stenberg Pandemien har også i 2021 satt sitt preg på FFO. Etter jul startet vi først opp 21/1. Våren fikk vi gjennomført på en ok måte, selv om noe smittevernstiltak var gjeldende. Vi har f.eks.i perioder ikke kunne servere buffetmåltid til barna i klubbhuset, men kun porsjoner. Dette har ~ 15 ~

16 fungert greit, takket være god innsats fra kjøkkenet. Personalet har heller ikke fått deltatt på trenerutviklingstiltak, grunnet Covid-19. I august startet vi på det 8. FFO-året her på Moi. Høsten har gått fint. Men før jul måtte vi stenge 5/12 pga av en del lokal smitte blant barn. Til tross for dette har 2021 totalt sett vært et godt FFO år med mye god aktivitet. Det har vært noen flere jenter i 2021 enn de siste to årene. Håper denne trenden kan fortsette. Økonomi: Regnskapet for 2021 viste et underskudd på kr. Økonomisk er avdelingen bærekraftig, og et beskjedent underskudd skyldes kun noen utgifter som ble ført på tampen av Annet: Telenor Xtra (FFO) takker for all positiv støtte og positive bidrag i løpet av 2021 Moi, 15/ Stian Stenberg Leder Telenor Xtra ~ 16 ~

17 Årsmelding Turn Styret for 2021: Funksjon: Navn Valgt Leder: Silje M. Vestbøstad 2018 Nestleder: Anette Holand Eik 2018 Styremedlem: Mike Høien 2020 Styremedlem: Elfrid Ravndal 2020 Styremedlem: Espen Navrestad 2021 Turn Opplegget. Vi har trening i Nordan hallen hver torsdag fra kl fra september til juni. I år var det endelig klart for ny påmelding til Turn. Vi fikk nye medlemmer fra både Hovsherad, Ualand og Sira. I 2021 ble vi 105 medlemmer. Turn er for alle barn mellom 5 og 11år. Pga. Covid-19 ble juleshowet vårt igjen avlyst i desember. Trenere: Hovedtrenere som har vært med hver torsdag er Silje Vestbøstad, Anette Holand Eik, Mike Eikeland Høien og Espen Navrestad. Ringevikarer/Hjelpetrener har vært Elfrid Ravndal, Mariann H. Rasmussen, Cecilie Holte og Ida Vestbøstad Barnehagen (de eldste) + 1.klasse og 2.klasse Ansvar: Silje Vestbøstad klasse og 4.klasse (Jenter). Ansvar: Anette H. Eik klasse og 6.klasse + Guttegruppe fra 3,4,5 og 6.klasse. Ansvar: Mike E. Høien I år har vi hatt noen jenter fra 6.klasse som hadde lyst til å begynne som hjelpetrener. De har hatt ulike oppgaver på hver trening og vært med å hjulpet hovedtrenerne med deres opplegget. Fantastisk bra innsats og fokus på hjelpetrenerne. Tusen takk til: Linnea H.Birkeland, Elena S. Gursli, Andrea A. Røynestad, Lila M. Rennestraum, Serina E. Sæstad, Victoria Lind, Guro Omdal og Savannah H.Hamre. Økonomi Turn har et balansert budsjett. Høsten 2021 fikk Silje Vestbøstad, Anette Holand Eik og Mike Høien bestått på Sikringskurs 1 i Trampett og Tumbling i Mandal. Styret i Turn ønsker å rette en stor takk til barn, foreldre, trenere, og andre støttespillere, som har vært med å hjulpet oss. ~ 17 ~

18 Årsmelding Skigruppa Dessverre ble også året 2021 preget av Coronasituasjonen i verden!! Sportslig Skigruppas eneste aktive utøver, Ingrid Baasland Solbjørg, har hatt Tonstad som base, hvor hun er elev ved Sirdal vgs. Alle løp i vintersesongen ble avlyst pga smittesituasjonen. Gjennom vintersesongen ble det holdt fokus på trening og interne konkurranse arrangert av skolen. Ingrid fikk på vist kyssesyke i mars og brakk armen i mai. Resten av året, etter det, har derfor blitt brukt til opptrening og rehabilitering etter sykdom og skade. Skikarusell Skikarusellen på Sætra ble gjennomført på en alternativ måte. Det ble påmelding digitalt og ingen kafeteria- likevel var det vellykket! Til sammen over 120 små og store deltok- Det er gøy! Etter avsluttet karusell ble det avviklet enkel premieutdeling på klubbhuset. Sætra Det er mange som har gleden av det arbeidet skigruppa legger ned på Sætra. Mye dugnad på løypekjøring og tilrettelegging av skiaktivitet. Sætra har blitt et utfartssted for hele regionen. Det har blitt foretatt grøfting i skitraseen og tråkkemaskinen har fått nye belter. Vi er takknemlige for den store dugnadsinnsatsen som legges ned i Sætra! Styret Styret i skigruppa har i år bestått av: Jostein Solbjørg, Jannike Baasland Solbjørg, Wenche Alm Helland og Reidar Helland Moi For Skigruppa Jannike Baasland Solbjørg ~ 18 ~

19 Årsmelding Hus-styret Som har bestått av: Einar Skåland, Anne Østrem, Svein Holte. Hus-styret er en underavdeling av hovedstyret. Styret har ikke avholdt noen møter i 2021 pga. covid 19. Styret har tidvis / ukentlig befaring på huset av Svein og Einar. Anne har fortsatt ansvar for koordinering vedr. Dugnad, vask og renhold. Dugnad og ekstra vask utenom kjøkken er ikke foretatt i Dugnad Kjøkken: Takk til Irene, Tanja og Morten. Vask i bygget er utført på et minimumsnivå og etter behov. (Elite) Dugnad på vask av glassrekkverk og utv. vinduer er ikke utført i Div. vedlikehold er utført. Bla. Kjølehjørne 2.etg. Ellers annet etter behov. Trenger innkjøp av Kjøleskap i kjøkken I.etg. Problemer med «Sjeggkre» er nå løst ved hjelp av Antisimex. Teknisk: Årskontroll og vedlikehold på Varmepumpeanlegget er ikke utført i Hus-styret har ansvaret for utlevering nøkler til brukerne. Hus-styret arbeider fortsatt med en bedre nøkkelplan og etterlyser også i år, oppdaterte medl. lister på brukere. Det blir ikke utlevert nøkler til samme verv før tidligere verv har levert inn. Dette er avdelingene sitt ansvar. Utleie: Utleid 2021: Ordinær utleie Kr ,- Lund Kommune 17 mai. Kr. 0,- Total utleie t.o.m. des =Kr ,- Reviderte utleiepriser for 2022 er overlevert Hovedstyret. Bygget er fortsatt, etter alder, i god forfatning og vi må alle bestrebe oss på å fortsatt holde det slik. Bygningsmessig, betong, Gulvlister løsner. Langs yttervegger. Høsten 2020 ble det ansatt driftsleder i MIL. Hus-styret. Etter hus-styrets oppfatning har dette fungert godt. ~ 19 ~

20 For 2022 må de nedenfor-nevnte punkter legge plan for ansvarsovertagelse til Diftsleder / Dagligleder: 1. Nøkkelansvarlig 2. Utleieansvarlig 3. Kontaktansvarlig underleverandører. 4. Koordinere hus-styret 5. Annet? Om Hovedstyret fortsatt ser nytteverdien i nåværende hus-styre, foreslås dette som et supplement til Driftsleder eller Daglig leder ved avlastning teknisk hjelp og dugnad i bygget. Moi For Hus-styret Einar Skåland. ~ 20 ~

21 9.Regnskap i revidert stand m/revisorberetning. (Se vedlegg 1.1) 10.Behandle innkomne forslag og saker. 10.1) Norges Amerikanske Idrettsforbund / Disksport Opprette egen gruppe? 11.Fastsette medlemskontingent. Aktivt Medlem Moi IL Basis Barn (0-10 år) 200 Aktive t.o.m år Aktive 13 t.o.m år Seniorer 200 Satser øvrige medlemskap: Æresmedlemmer betales av hovedstyret. Støttemedlemmer kr. 200 eller mer. Treningsavgift fastsettes av de ulike gruppene og synliggjøres i de respektive budsjett som godkjennes av årsmøte. 12.Vedta idrettslagets budsjett. (Se vedlegg 1.2) Innstilling ifra Hovedstyret: Godkjenne budsjett iht. vedlegg Behandle idrettslagets org. plan. Innstilling ifra Hovedstyret: Godkjenne organisasjonsplan rev 12 som gjennomgått på årsmøte. ~ 21 ~

22 14.Valg. Se innstilling ifra valgkomite 15.Beslutte om det skal engasjeres revisor. 16.Avslutning av Årsmøte. 17.Trekning av deltakere til Elgjakta Sætra (2 stk må delta for at part til Moi IL skal fylles) 5 stk trekkes de 2 første møter som førstevalg, ved fravær møter nr. 3 osv. (må delta) Dette er personlig valg og personlig oppmøte. 18. Orienteringer. ~ 22 ~

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSRAPPORT HELLELAND IDRETTSLAG 2017

ÅRSRAPPORT HELLELAND IDRETTSLAG 2017 ÅRSRAPPORT HELLELAND IDRETTSLAG 2017 Hovedstyret i Helleland IL har i 2017 hatt følgende sammensetning: Leder: Arne Magnar Sleveland Nestleder: Ann Kristin Homeland Kasserer: Silje Grude Sekretær: Mariann

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøte Moi IL Sted: Klubbhuset. Årsmøte. FOR MOI IDRETTSLAG 20 Mars 2019 kl.1900 ~ 1 ~

Årsmøte Moi IL Sted: Klubbhuset. Årsmøte. FOR MOI IDRETTSLAG 20 Mars 2019 kl.1900 ~ 1 ~ Årsmøte FOR MOI IDRETTSLAG 20 Mars 2019 kl.1900 ~ 1 ~ Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmelding 2018 Meløy Fotballklubb

Årsmelding 2018 Meløy Fotballklubb Årsmelding 2018 Styrets sammensetning: Styreleder Christer Bonsaksen (2015 2018) Nestleder William Leonhardsen (2015 2018) Økonomiansvarlig Petter Hjelseth Olsen (2015 2018) Styremedlem Trond Antonsen

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2017 / 2018

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2017 / 2018 Årsberetning 2017 / 2018 Årsberetning 2017/2018 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 69.ordinære årsmøte 22.mars 2018 kl 1800. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2018

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2018 Årsberetning 2017 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator 5 er og 7 er lagene: Trenerkoordinator

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Årsmøte 2018 LIL Fotball Sakspapirer

Årsmøte 2018 LIL Fotball Sakspapirer Årsmøte 2018 LIL Fotball Sakspapirer 16. januar 2018, KL. 18.00, Klubbhuset i Holta 2 Årsmøte 2018 LIL Fotball 16. januar 2018, KL. 18.00, Klubbhuset i Holta Sakliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE SØNDAG Kl.17:00 Klubbhuset

ÅRSMØTE SØNDAG Kl.17:00 Klubbhuset ÅRSMØTE SØNDAG 29.02.2004 Kl.17:00 Klubbhuset DAGSORDEN Årsmøte Søndag 29.02.2004 1. Åpning 2. Konstituering 3. Valg av dirigent og referent 4. Valg av to til å underskrive protokollen 5. Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning Styret har hatt 8 styremøter i perioden. Det ble i tillegg holdt 2 lagledermøter, samt div møter i med trenere.

Årsberetning Styret har hatt 8 styremøter i perioden. Det ble i tillegg holdt 2 lagledermøter, samt div møter i med trenere. 1. Styrets sammensetning Styret har i perioden bestått av: Leder: Chriss A. Brohaug (1 av 1 år) Nestleder: Tore Fagerheim (1 av 2 år) Kasserer: Mette Eidsmo (1 av 2 år) Sekretær: River Hustad( 1 av 2 år)

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

Årsmøte 2018 Nord-Odal Idrettslag

Årsmøte 2018 Nord-Odal Idrettslag Årsmøte 2018 Nord-Odal Idrettslag Prestberget 20.03.2018 1 Sak 1 - Godkjenning av stemmeberettigede Årsmøte godkjenner de opptalte stemmeberettigede, XX fremmøte medlemmer og XX fra styret. Sak 2 - Godkjenning

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE KVINESDAL IDRETTSLAG KLUBBHUSET TORSDAG 2 FEBRUAR 2017 KL. 19:00

REFERAT ÅRSMØTE KVINESDAL IDRETTSLAG KLUBBHUSET TORSDAG 2 FEBRUAR 2017 KL. 19:00 REFERAT ÅRSMØTE KVINESDAL IDRETTSLAG KLUBBHUSET TORSDAG 2 FEBRUAR 2017 KL. 19:00 Møtt: 16 personer Sak 1 Åpning *Valg av dirigent -Øystein Øysæd *Merknader til innkalling og saksliste - Ingen merknader

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Lagleder/trener møte 2015

Lagleder/trener møte 2015 1 Lagleder/trener møte 2015 Fotballgruppa Tid (dato, fra kl til kl) 16 juni 2015 Innkalt av: Deltakere: Referent: 1800 1930/ 1930-2100 Styret i fotballen Sted: GIF huset Tilstede: Ulverud 06, Slattum 05,

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Kongsvinger Idrettslag

Kongsvinger Idrettslag Kongsvinger Idrettslag Årsmøte, Gjemselund 21. mars 2019 kl. 19.00 Saksliste 1. Åpning a. Godkjenning av stemmeberettigede b. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Dirigent b. Referent c.

Detaljer

Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede. Behandling Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede

Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede. Behandling Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 20 stemmeberettigede. Sak 02/2014 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Amerikansk fotball. Årsmøte :10 KJL2, Gløshaugen

Amerikansk fotball. Årsmøte :10 KJL2, Gløshaugen Amerikansk fotball Årsmøte 06.02.2019 19:10 KJL2, Gløshaugen Saksliste: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. Sak 3: Velge dirigent, referent,

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Dagsorden: 1. Konstituering av møte a) valg av 1 referenter b) valg av 2 til å underskrive protokollen c) valg av møteleder d) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2013 Bud Samfunnshus,

Detaljer

Fotballavdelingens beretning for 2017

Fotballavdelingens beretning for 2017 Fotballavdelingens beretning for 2017 GIF fotball har hatt ca. 333 spillere i aktivitet denne sesongen, dette innbefatter spillere på lag fra yngste knøtt til super old boys. Det har blitt avholdt 8 styremøter,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Seniornett Gjøvik Org.nr

Seniornett Gjøvik Org.nr Seniornett Gjøvik Org.nr. 993758299 Protokoll Årsmøte 12. mars 2018 Dagsorden: 1. Konstituering: 1a.Godkjenning av innkalling 1b. Godkjenning av dagsorden 1c. Valg av møteleder. 1d. Valg av sekretær 2.

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Hovedlag 1 1. Styrets arbeid Styremøter Hovedstyret har i perioden mars 2016 til mars 2017 avholdt 12 styremøter i tillegg til årsmøtet og ett ekstraordinært årsmøte. Hovedstyret

Detaljer

Gulset IF. Årsmøte 15. mars 2018 kl 1900 Klubbhuset

Gulset IF. Årsmøte 15. mars 2018 kl 1900 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 15. mars 2018 kl 1900 Klubbhuset 1 Saksliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigete 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer