Returnerende IS-kvinner som rettslige subjekter i media

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returnerende IS-kvinner som rettslige subjekter i media"

Transkript

1 Returnerende IS-kvinner som rettslige subjekter i media En rettssosiologisk idéanalyse av debatten om returnerende IS-kvinner i norske og svenske nettaviser Av Mathilde Bergli Masteroppgave i rettssosiologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2021

2 Gendered narratives around women in Da esh and their roles and responsibilities are shaping our legal and policy responses and could be creating gaps in our security structure (Strømmen, 2017). 1

3 Mathilde Bergli 2021 Returnerende IS-kvinner som rettslige subjekter i media Mathilde Bergli 2

4 Sammendrag Sammendrag Tittel: Returnerende IS-kvinner som rettslige subjekter i media Undertittel: En rettssosiologisk idéanalyse av sentrale ideer i debatten om returnerende ISkvinner i norske og svenske nettaviser. Forfatter: Mathilde Bergli Hovedveileder: Vidar Halvorsen Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi (UiO), august 2021 Denne masteroppgaven tar opp ulike ideer i debatten om returnerende IS-kvinner omtalt i norske og svenske nettaviser i perioden mars 2019 til februar Norge og Sverige har i perioden hatt ulik terrorlovgivning som gjør det interessant å se på likheter og forskjeller i sentrale ideer som blir presentert i mediebildet i de to landene. Sverige hadde også langt flere som dro til Syria og Irak enn Norge. I Sverige var det rundt 70 kvinner som dro og i Norge var det rundt 10 kvinner som dro. Metoden i denne masteroppgaven er innholdsanalyse og nærmere bestemt idéanalyse. Empirien er basert på 120 nyhetsartikler fra 3 ulike aviser i Norge og 3 ulike aviser i Sverige gjennom en periode på et år. Utvalget av nyhetsartikler ble basert på tematisering og publiseringsdato. Jeg har brukt Pierre Bourdieus feltteori og feministisk teori for å ramme inn analysen. Første del av analysen tar utgangspunkt i Bourdieus feltteori og sentrale ideer har blitt plassert innenfor politisk eller juridisk felt. Andre del av analysen tar utgangspunkt i feministisk teori og feministisk rettsosiologi og målet med denne delen av analysen har vært å se hvordan kjønn spiller inn både i ideene i debatten og i beskrivelsene av IS-kvinnene. Debatten omhandler juridiske og politiske muligheter for handling knyttet til returnerende IS-kvinner, hva kvinnene har gjort og hva de eventuelt kan dømmes for. Funnene mine viser at debatten i Sverige i større grad handler om manglende juridisk handlingsrom nasjonalt, internasjonalt samarbeid og forebygging lokalt i kommunene. Debatten i Norske nettaviser er i større grad rettet mot strafferettslige konsekvenser nasjonalt og ansvaret legges i større grad hos kriminalomsorg og rettsvesen. IS-kvinnene blir presentert med to førende narrativer i nettavisene. De er både mødre og terrorister. 3

5 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Problemstilling Sentrale begreper Rettslige subjekter Terrorisme Jihad ISIS/ISIL/IS/Daesh Bakgrunn IS historie Vestlige kvinner i IS Norske kvinner i IS Svenske kvinner i IS Terrorlovgivning og gjeldene rett Norsk terrorlovgivning Svensk terrorlovgivning Internasjonale forpliktelser Oversikt over politiske partier Teori Pierre Bourdieu og feltteori Maktfeltet og symbolsk makt Det journalistiske feltet Det politiske feltet Det juridiske feltet Rettssosiologisk kjønnsperspektiv Kjønn og rett Kjønn og terrorisme Metode Innholdsanalyse Ideer Mediesosiologi Valg av nettaviser

6 4.2.2 Valg av nyhetsartikler Koding av nyhetsartikler Validitet og reliabilitet Metodiske refleksjoner Del I Analyse Organisering I NVivo Analyseskjema Felt og ideer Del II Analyse norske nettaviser Analyse politisk felt Returprosess Sikkerhet Ansvar Narrativer Analyse juridisk felt Rettsprosess Lovgivning Juridisk ansvar Formelle rettigheter Feltoppsummering norske nyhetsartikler del III Analyse svenske nettaviser Analyse politisk felt Returprosess Sikkerhet Ansvar Narrativer Analyse juridisk felt Rettsprosess Lovgivning Juridisk ansvar Formelle rettigheter Feltoppsummering svenske nyhetsartikler Diskusjon og sammenligning

7 6.1 Diskusjon og sammenligning politisk felt Diskusjon og sammenligning juridisk felt Diskusjon Kjønnsperspektiv Avslutning Litteraturliste Vedlegg

8 1 Introduksjon Datoen er 01.Mars 2021 og det er første dag av rettssaken i Oslo tingrett mot en 30 år gammel kvinne tiltalt for deltagelse i terrorgruppen IS. På spørsmålet om hun erkjenner straffeskyld rister hun ifølge NRK på hodet. Det store spørsmålet er ikke knyttet til de faktiske forholdene, men om den rollen kvinnen har hatt kan regnes som deltagelse i terrororganisasjonen IS (Zondag, 2021). I 2011 brøt det ut borgerkrig i Syria og terrororganisasjonen IS tok utnytte av denne ustabiliteten i landet. IS fylte et tomrom som oppstod i Syria som var preget av en mangelen på en god sentrert regjering og god infrastruktur (German & Pennington, 2019, s. 38). IS har fått mye medieomtale og terrororganisasjonen har også selv vært aktive på ulike sosiale medier. Det er også forsket mye på IS og de som har vært deltagende. En del av forskningen dreier seg om kvinnene som har vært involvert i terrororganisasjonen. På mange måter er det interessant å se på kvinner både fordi deres rolle i krig er i endring og fordi perspektivet på kvinners rolle i krig er i endring. Som Strømmen (2017) påpeker så avhenger også de rettslige konsekvensene til dels av dette. Det har blitt skrevet om både kvinnenes roller i kalifatet, hvordan de har blitt portrettert i media, hvem de er og hvorfor de dro. Da kalifatet falt i 2019 ble det midlertidig reist en ny problemstilling; hva skjer med de som dro til Syria og Irak for å kjempe for kalifatet og nå vil hjem til sine opprinnelsesland? Det er interessant å se på kvinner I denne sammenhengen fordi deres roller i større grad blir portrettert som mer komplekse og det har vært spørsmål knyttet til om de kan dømmes og hvordan de eventuelt kan dømmes. De europeiske landene har håndtert situasjonen med returnerende IS-medlemmer på ulike måter. Det som særlig har skapt vanskeligheter for landene er at det har blitt født mange barn i de IS kontrollerte områdene og det har vært med på å påvirke IS-kvinnenes situasjon. Det har også vært forskjeller når det gjelder både lovgivning, politikk og rettshåndhevelse. Jeg ønsker gjennom denne masteroppgaven å se på og sammenligne hvilke ideer som er sentrale i debatten om returnerende IS-kvinner i norske og svenske nettaviser i perioden mars 2019 til februar Aftenposten har i 2019 overskriften IS-kvinner som returnerer: fritt frem i Sverige, blir straffeforfulgt i Norge (Stokke, 2019). Terrorforsker Magnus Ranstorp utdyper at ingen av kvinnene som returnerer til Sverige kan blir straffeforfulgt for deltagelse i terrororganisasjon fordi det ikke finnes noen lov i Sverige som forbyr deltagelse i terrororganisasjon. I Norge må IS-kvinnene derimot regne med å bli pågrepet og 7

9 straffeforfulgt (Stokke, 2019). Jeg anser det derfor som rettssosiologisk relevant og interessant å se på like og ulike ideer om returnerende IS-kvinner i norske og svenske nettaviser. 1.1 problemstilling Det finnes mange interessante og viktige problemstillinger man kunne knyttet til IS. For å avgrense har jeg gjort noen sentrale metodiske valg. Jeg har for det første valgt å se på kvinner. For det andre har oppgaven en rettssosiologisk vinkling noe som betyr at rettslige konsekvenser og beskrivelser også blir vektlagt i tillegg til mer tradisjonelle sosiologiske aspekter. For det tredje har jeg valgt å bruke nettaviser som empiri og basere masteroppgaven på uttalelser i norsk og svensk media. Dette har ført meg til følgende hovedproblemstilling: Hvilke ideer er sentrale i debatten om returnerende IS-kvinner som rettslige subjekter i norske og svenske nettaviser? Denne hovedproblemstillingen aktualiserer også en viktig underproblemstilling; Hvilke forskjeller og likheter finnes det i svensk og norsk terrorlovgivning, og hvilke konsekvenser har det? 1.2 Sentrale begreper Jeg vil i det følgende redegjøre for noen sentrale begreper som vil være relevante gjennom masteroppgaven. Noen av begrepene har ikke en enkel definisjon, men jeg vil ramme inn hvordan disse begrepene vil bli brukt gjennom masteroppgaven Rettslige subjekter Rettssubjekt er enhver som kan ha juridiske rettigheter og plikter. Alle mennesker er rettssubjekter. Å ha rettsevne er det samme som å være et eget rettssubjekt (Andenæs, 2002, s ). Gjennom denne masteroppgaven brukes rettslige subjekter om kvinnene fordi fokuset særlig ligger på hvordan kvinnene blir definert og omtalt i relasjon til rettssystemet og til reaksjonene på kriminelle handlinger Terrorisme Lars Gule som er førsteamanuensis ved Oslomet beskriver terrorisme som et komplekst eller sammensatt fenomen. Det finnes ikke en enkel definisjon med universell enighet. Gule påpeker at det heller ikke innenfor norsk jus er etablert en entydig definisjon. Problemet med å definere et komplekst fenomen som terrorisme kan være at definisjonen enten blir for bred eller for smal. Juridisk sett kan dette føre til at tilfeller som burde rammes ikke rammes og at 8

10 tilfeller som ikke burde rammes faller inn under definisjonen og rammes. Begrepet terrorisme brukes ikke i den norske straffeloven. Straffeloven opererer heller med terror begrepet i sammenheng som for eksempel; terrorfinansiering, terrortrusler og terrorhandlinger (Gule, 2019). Hvordan man definerer terrorisme juridisk er viktig fordi det definerer hvilke handlinger som regnes som terrorhandlinger og dermed også hvem som regnes som terrorister. Ulike definisjoner gir også ulike muligheter og utvidelser for politi og påtalemyndighet (Hodgson & Tadros, 2013, s. 494). Scott Englund og Michael Stohl beskriver terrorisme som en vold som vekker en synlig respons for å tvinge frem handling. Ofrene blir brukt i et spill hvor deres smerte er ment som et middel til et større mål. Englund og Sthol påpeker at det er en organisert og målrettet handlemåte for å oppnå et mål ved å bruke ekstreme metoder (Englund & Stohl, 2016). Videre kan det argumenteres for at terrorisme er en sosial konstruksjon. Det betyr at ordets mening skapes av subjektive perspektiver fra aktører som tillegger ordet mening. Disse aktørene vil igjen være påvirket av forholdene rundt seg, av samfunnet, historie og politisk kontekst (Greene, 2017, s. 414). Definisjonen av terrorisme varierer også mellom ulike fagfelt. Mens det innenfor sosiologi og kriminologi gir mening å bruke en type definisjon, vil det innenfor jussen gi mening å bruke en annen definisjon. Den juridiske definisjonen har også en mer utøvende kraft og er ikke bare deskriptiv. Definisjonen har således direkte påvirkning på hvilke handlinger som kriminaliseres (Greene, 2017, s. 414). I veiledning i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger fra 2015 utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste beskriver de også en manglende entydig og presis definisjon av begrepet. De viser videre til sikkerhetsloven som definerer terrorhandlinger som; «ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål». Det beskrives videre at i Norge er terrorvirksomhet ansett som; «kriminelle handlinger og omfatter bl.a. å sette menneskers liv eller helse i fare, ødeleggelse av eller alvorlig skade på eiendom, å forstyrre prosesser eller systemer som opprettholder et demokratisk styre eller samfunnets økonomiske velferd og virkemåte» (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet et al., 2015, s. 10). 9

11 1.2.3 ISIS/ISIL/IS/Daesh Begrepene IS, ISIL, ISIS og Daesh blir alle brukt om terrororganisasjonen den islamske stat. De ulike begrepene har noe ulik betydning. Den første betegnelsen IS betegner den islamske stat generelt. ISIL betegner den islamske staten i Irak og Levanten (Martin & Solomon, 2017, s. 18). Betegnelsen ISIS siktet til den islamske staten i Irak og Syria (Martin & Solomon, 2017, s. 28). Den arabiske betegnelsen for IS er Daesh (Englund & Stohl, 2016). Jeg vil gjennom masteroppgaven bruke den enkleste betegnelsen IS Jihad Ordet Jihad kommer fra det arabiske verbet Jahada som betyr å streve eller utøve. Det er en utbredt tanke at det finnes både en liten og en større Jihad. Utøvelsen av makt i krig ses som liten jihad, mens å leve fredelig i samsvar med Islam er den større Jihad (Ali & Rehman, 2005, s. 330). Doktrinen om Jihad er sentral i det islamske synet på internasjonal lov. Shaheen Sardar Ali og Javaid Rehman viser til to kjente tolkninger av hva Jihad innebærer. Den første tolkningen er at Jihad er en permanent krig med alle ikke-troende. Ifølge denne tolkningen representerer Jihad ideologien en aggressiv krig for å spre og forsvare troen. (Ali & Rehman, 2005, s ). Den andre vanlige tolkningen er en tilstand av egeninnsats og passivitet. Ifølge denne tolkningen er Jihad ideologien eksklusivt en idelogi som handler om egeninnsats og fredelig sameksistens (Ali & Rehman, 2005, s. 330). Når det gjelder kjønn er det ifølge Katharina Kneip viktig å forstå at Jihad kan tolkes i lys av kjønn og at det betyr forskjellige ting for kvinner og menn. Jihad trenger ikke å bety armert kamp. For kvinnene vil Jihad gjerne innebære å utføre politiske handlinger gjennom å støtte sine mannlige slektninger, lære opp barna sine i ideologien og å legge til rette for terrorhandlinger. Mennene søker den mannlige ære (Sharaf) og kvinnene søker den kvinnelige ære (Ird). Både kvinner og menn er interessert i makt og kvinnene får denne makten gjennom å støtte sine mannlige slektninger og legge til rette for terrorhandlinger som gir kvinnene tilgang til den offentlige sfæren. Kvinnenes Jihad kan påvirke både den eksisterende og den neste generasjonen av jihadister, selv om deres virkeområde i større grad er begrenset til hjemmet og til lokalsamfunnet de lever i (Kneip, 2016, s. 91). IS taktikk har vært å anvende en spesifikk tolkning av Jihad for å rettferdiggjøre voldelige operasjoner (M. H. Ali, 2020, 391). Argumentene deres er basert på at de mener den nåværende konteksten i samfunnet krever voldelig oppfører for å gjenopprette det islamske kalifat og guds styre som er i samsvar med Sharia lov (M. H. Ali, 2020, s. 394). 10

12 2 Bakgrunn I dette kapittelet vil jeg kort oppsummere IS historie. Videre vil jeg gå inn på hvor mange og hvorfor vestlige kvinner valgte å tilknytte seg til IS før jeg til slutt ser spesifikt på kvinner som reiste fra Norge og Sverige til Syria og Irak for å delta i kalifatet. 2.1 IS historie Den islamske staten (IS) er en militant islamistgruppe som i noen år kontrollerte områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har begått folkemord og andre brutale menneskerettighetsbrudd (FN, 2021) IS er et produkt av samtiden, geografi og omstendigheter. IS oppstod i kaoset med krigen i Irak ( ), den arabiske våren (startet i 2010) og borgerkrigen i Syria som startet i IS er også et fenomen som har vokst ut fra bredere globale trender av islamisering som problematiserer forholdet mellom religion og moderniteteten (Oosterveld & Bloem, 2017, s. 3). IS har bakgrunn i den militære gruppen Jamaat al-tawhid waljihad (JTJ) som oppstod rundt år 2000 og som ble ledet av Zarquawi (Hashim, 2014, s. 69). Zarquawi ble drept av amerikanske myndigheter i Raskt etterpå annonserte gruppen etableringen av den Islamske stat i Irak (ISI) under lederskapet av Abu Omar al-baghdadi (Hashim, 2014, s. 72). IS var i vekst i 2010 når flere av lederne, blant annet Al-Masri og Abu Omar al-baghdadi ble drept av amerikansk-irakiske styrker i nærheten av Tikrit i Irak. I 2010 hadde 80% av lederne i IS blitt drept eller fanget. Revolusjonene som pågikk i den arabiske verden i 2010 ga IS en mulighet til å spre inn til Syria hvor de kunne utnytte skillet som allerede eksisterte mellom Syrias sunnipopulasjon og sjia minoritetene (Oosterveld & Bloem, 2017, s. 7) I 2010 fikk organisasjonen nytt lederskap og den mest suksessfulle lederen kjent som Abu Bakr al-baghdadi. Det var sagt at han var etterkommer etter profeten Mohammed (Hashim, 2014, s. 73). Mellom 2010 og 2013, var det ifølge Hashim (2014) fire nøkkelfaktorer som bidro til at IS gjenoppstod. Det ble for det første gjennomført en restrukturering av organisasjonen og militære og administrative funksjoner ble bygget opp igjen. For det andre var Irak som stat dysfunksjonell og landet hadde en økende konflikt med sunnipopulasjonen. For det tredje begynte terrororganisasjonen al-qaeda å fases ut og for det fjerde begynte utbruddet av den syriske borgerkrigen i Med Baghdadi som leder ble målene til IS tydeligere og mer nyanserte. Den islamske staten har også et eget magasin, 11

13 Dabiq, som detaljert beskriver organisasjonens fokus og mål. Med Baghdadi som leder skulle kalifatet representere en ny æra for muslimer (Hashim, 2014, s. 73). I juni 2014 proklamerte Baghdadi den islamske staten som et verdenomspennende kalifat. ISIS tok raskt over sentrale områder i regionen. 10. juni 2014 ble Mosul tatt nesten uten kamp. Mindre enn halvannet år senere erklærte FNs sikkerhetsråd ISIS "en global og enestående trussel mot internasjonal fred og sikkerhet (Oosterveld & Bloem, 2017, s. 15) Når IS nådde sin topp i 2014 hadde de klart å ta over ca 40% av Irakisk territorium og 60 % av territoriet i Syria. Det var også over fremmedkrigere som kom fra 130 forskjellige land som kom får å kjempe for kalifatet. De utførte også terrorangrep rundt om I verden, blant annet i London, New York, Paris, Orlando og Sydney. IS var også en av de rikeste terroristorganisasjonene i historien. IS fikk midler gjennom bankran, gisler og overtak og salg av olje til Tyrkia og til Assads styre (Speckhard & Ellenberg, 2020, s. 82) I mars 2019 hadde den islamske stat mistet det siste territoriet av kalifatet i Baghouz i Syria. Etter kalifatets fall sitter det internasjonale samfunnet igjen med en mengde komplekse og vanskelige utfordringer, blant dem er hvordan man skal håndtere returnerende kvinner og barn (Cook & Vale, 2019, s. 30) Vestlige kvinner i IS Det er vanskelig å finne konkrete tall, men man tror at mellom personer med europeisk statsborgerskap har vært med på å krige i ulike jihadistgrupper i Syria. Det er også Europeere som kriger i Yemen, Somalia, Mali og Pakistan (Vidino, 2014, s ). Blant disse er også kvinner. I juli 2019 var det opptil 609 europeiske kvinner som hadde reist som var dokumentert som returnert. Denne gruppen av kvinner utgjør 8% av alle returnerende og 8 av 9% kvinnelige reisende. Ifølge EU kan denne beregningen inneholde mye mørketall (Cook & Vale, 2019, s. 31). Hvordan kvinner ble behandlet i IS er tosidig. På den ene siden ble kvinner som ble ansett som kjettere (har avvikende meninger) behandlet som slaver og som varer som ble byttet og gitt bort mellom jihadistkrigere. På den andre siden ble kvinner som hadde dratt til territoriet anerkjent som sentrale nøkkelpersoner i byggingen av kalifatet. Mange av de vestlige kvinnene dro enten sammen med jihadist ektemenn eller sammen med hele familien. Det var flere som reiste som nygift med ektemenn de hadde truffet på internett. Andre dro sammen med kvinnelige venner, med slektninger, med barn eller alene. De fleste av de 12

14 vestlige kvinnene som har reist er etterkommere av muslimske innvandrere, men det er også mange som har konvertert. Motivasjonen deres for hvorfor de valgte å reise varierer (Perešin, 2018, s ). De vestlige kvinnene ble ikke nødvendigvis motivert av noe annet enn de vestlige mennene som dro. Det var flere faktorer som både fikk kvinnene til å ønske å dra fra vesten, samt flere grunner til at de ønsket å dra til IS kontrollerte områder. Det er ifølge Perešin tre hovedgrupper av politiske, ideologiske og personlige motivasjoner. De store faktorene som fikk kvinnene til å ville forlate vesten er lignende for kvinnene og mennene som valgte å dra. For det første er det ofte en misoppfatning om at det muslimske samfunnet er forfulgt, det er sinne og frustrasjon knyttet til manglende internasjonal handlekraft, kulturell og sosial isolasjon og en mer personlig identitetskrise. De største faktorene som gjorde at kvinnene ønsket å dra til IS-kontrollerte områder var for det første idealistiske mål og religiøs plikt, samhørighet, romantikk og eventyrlyst. Kvinnene hadde ulike roller og mål, noen dro med mål om å være støttende jihadist-kone, mens andre hadde mål om å delta i den armerte krigen (Perešin, 2018, s ). Vestlige kvinner ble sett på som mer passende koner for vestlige menn enn lokale kvinner på grunn av både tradisjon, kultur og språkforskjeller. Det å rekruttere vestlige kvinner ble også sett på som en glorifisering av ideologien og en seier over vesten. IS trengte ikke bare de kvinnene som var hjernevasket, de trengte utdannede, smarte og flinke kvinner som kunne være med å bygge opp kalifatet. Kvinnene var mødre og koner, men de var også krigere, bistod med utdannelse, helseomsorg og håndhevelse av regler for kleskode og moral for andre kvinner samt arbeidet med rekruttering og propaganda (Perešin, 2018, s. 39) Norske kvinner i IS Det anslås av PST 1 at antall kvinner som har reist fra Norge til Syria og Irak og senere tilsluttet seg IS å være cirka ti, noe som utgjør cirka 10% av de totalt antall reisende fra Norge til Syria og Irak. De ser ut til å ha reist til Syria og Irak av de samme type grunner og motivasjoner som IS-kvinner fra andre europeiske land. Norske IS-medlemmer har vært en 1 PST, politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet (PST, 2017). 13

15 bekymring for PST blant annet fordi de kan ha drevet med terrorrekruttering (Lia, 2019, s ) Svenske kvinner i IS I Sverige regner sikkerhetspolitiet med at rundt 300 personer reiste for å tilslutte seg jihadistiske grupper i Irak og Syria og særlig IS. I Europa er Sverige et at de landene med flest reisende til Syria og Irak hvis man ser på folkemengde. Østerrike og Belgia er de eneste europeiske landene med en høyere andel reisende. Med data fra sikkerhetspolitiet gjorde Gustafsson og Ranstorp en analyse av 267 av disse personene, og 64 av disse var kvinner og barn. Man regner med at det er omtrent 150 personer som har returnert til Sverige (Ranstorp et al., 2018, s ). 2.2 Terrorlovgivning og gjeldene rett I det følgende vil nasjonal terrorlovgivning for Norge og Sverige redegjøres for. Videre vil jeg i trekke frem noen av de internasjonale forpliktelsene som påvirker terrorlovgivningen i landene. Det finnes forskjeller mellom Norsk og Svensk terrorlovgivning både når det gjelder deltagelse-bestemmelsen og ved at Sverige er EU-medlem, mens Norge er EØS-medlem Norsk terrorlovgivning Den norske terrorlovgivningen finnes i Straffeloven i kapittel 18 om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger. Terrorhandlinger og terrorhensikt blir i loven definert som; 131. Terrorhandlinger En straffbar handling som nevnt i 138 til 141, 142 første ledd, , 192, 238, 239, 240, 255, 257, 274, 275 og 355, anses som terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år2 dersom den er begått med terrorhensikt som nevnt i annet ledd. Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern, b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller 14

16 c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en mellomstatlig organisasjon (Straffeloven, 2005, 131). I tillegg rammer grove terrorhandlinger, planlegging og forberedelse i terrorforbund, terrortrusler og terrorfinansiering (Straffeloven, 2005, ). 136 rammer oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger. 136 a rammer deltagelse i en terrororganisasjon og lyder; 136 a. Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. 136 b rammer reiser med terrorformål og 137 rammer medvirkning til unndragelse fra straff for terrorhandlinger. Til slutt rammer 138 terrorbombing. I tillegg har loven bestemmelser om; kapring av luftfartøy og skip, forstyrrelse av den sikre drift av luftfartøy og skip, bruk og utslipp av farlig stoff i tilknytning til luftfartøy og skip, farefull bruk av luftfartøy og skip, ulovlig befatning med farlig materiale, gisseltaking i terrorøyemed, angrep på en internasjonalt beskyttet person, deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet og rekruttering til militær virksomhet (Straffeloven, 2005, ). Når det gjelder begrepet terroristhandlinger i 136 a har det i den juridiske litteraturen blitt vist til at paragrafen bygger på EUs definisjon av terroristhandlinger (SOU 2021:15, s. 124) Svensk terrorlovgivning Den svenske terrorlovgivningen finnes i svensk strafferett i lag (2003:148) om straff för terroristbrott og lyder; Lag (2003:148) 2 För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 15

17 ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation (Lag 2003: 148, 2 ). Det er i 3 listet ulike handlinger som regnes som terrorlovbrudd under forutsetningene som gis i 2. I 4 rammes forsøk, forberedelse eller stempling av og unnlatelse av å oppdage eller forhindre terroristforbrytelser (Lag 2003: 148, 3-4 ). Videre finner man lover knyttet til rekruttering i Sveriges rekryteringslag. Loven ble innført i 2010 og baserer seg på EUs terrorismeramme beslutning. Loven gir bestemmelser for tilleggsprotokollene fra Europarådets terrorismekonvensjon i tillegg til punkt 6 i FNs sikkerhetsresolusjon (SOU 2021:15, s. 81). Det har ikke vært straffebestemmelser for deltagelse i terrororganisasjon i Sverige, noe det er i Norge (SOU 2019:49, s ). Med utgangspunkt i SOU 2019:49 fattet den svenske regjeringen i februar 2019 en beslutning om en lovendring. Deltagelse skal nå kunne straffes i Sverige. Når det gjelder avgrensningen av hva som kriminaliseres som deltagelse bedømte den svenske regjeringen at det utrykkelig og eksplisitt skulle fremgå i lovteksten at deltagelse er å styrke, fremme eller støtte en kriminell organisasjon. Den nye bestemmelsen i 2 b rekrutteringsloven ble godtatt av riksdagen og trådte i kraft 1.mars 2020 (SOU 2021:15, s ) og lyder; Samröre med en terroristorganisation 2 b Till fängelse i högst två år döms, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja en terroristorganisation, den som 1. för terroristorganisationen tar befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor eller transportmedel, 2. upplåter lokal eller mark till terroristorganisationen, eller 3. lämnar annat liknande stöd till terroristorganisationen (Lag 2010: 299, 2b ). Loven definerer også en terrororganisasjon som; 2 a Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet (Lag 2010: 299, 2a ). I 3-5 rammes rekruttering til og forbindelser med alvorlig kriminalitet eller terrororganisasjoner, opplæring med våpen og eller andre metoder som er særlig egnet for 16

18 alvorlig kriminalitet samt reise til et annet land med hensikt om å begå, forberede, ha forbindelser med eller drive med opplæring i alvorlig kriminalitet (Lag 2010: 299, 3-5 ). I Lag (2002:444) om straff for finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall rammes finansering av ulike terrorhandlinger (Lag 2002: 444) Internasjonale forpliktelser Terrorismedirektivet fra Europaparlamentet og rådet fra 2017 definerer terroristgruppe og terrorismelovbrudd. Hva som regnes som gjerninger som kan utgjøre terrorismelovbrudd har blitt utvidet siden forrige direktiv (SOU 2021:15, s. 67). Ifølge direktivet fra 2017 må alle EU-land sørge for å kriminalisere handlinger som innebærer blant annet trening og reising for terrorhandlinger samt terrorfinansiering (EU, 2021). Sverige er medlem i EU, mens Norge er medlem i EØS. Finstad og Salomonsen påpeker at terrorlovgivningen er et område som blir trukket frem hvor EUs påvirkning er tydeligst. Selv om Norge ikke er bundet av EUs rammebeslutning om terrorisme, så har det vært ansett som naturlig å tilpasse seg rammebeslutningen. Kriminaliseringen av deltagelse virker også ifølge Finstad og Salomonsen (2016) å være påvirket av rammebeslutningen, men forslaget den bygger på ble ikke sendt til høring før ti år senere enn EUs rammebeslutning ble vedtatt. Det er en fordel å følge EU her fordi det kan gi utgangspunkt for bedre og mer effektivt samarbeid om terrorbekjempelse og politiarbeid (Finstad & Salomonsen, 2016, s ). Både Norge og Sverige er medlemsland i FN. Det er da sentralt for begge land å forholde seg til folkeretten. Folkeretten brukes både i begrunnelsen for inngripende lovgivning knyttet terrorbekjempende tiltak, men den brukes også i argumenter om at den samme lovgivningen strider med internasjonale menneskerettsnormer (Henriksen & Andenæs, 2002, s. 2-3) Ifølge Henriksen og Andenæs er det særlig forpliktelsene etter SR 1373 (2001) og FNs terrorfinansieringskonvensjon av 9. desember 1998 som er av interesse når det gjelder medlemslandenes forpliktelser (Henriksen & Andenæs, 2002, s. 4). United Nations Security Council resolution 1373 (2001)/ SR 1373 inneholder en rekke anbefalinger for praksiser, koder og standarder for å bekjempe terrorisme. Det poengteres av FN at disse anbefalingene ikke er komplette og at rådene vil oppdateres i takt med tiden (Sikkerhetsrådet, 2001). Terrorfinansieringskonvensjon fra 1999 krever ifølge Henriksen og Andenæs (2002) ikke noen spesielle handlinger i norsk rett utover det som kreves i SR Konvensjonen har for eksempel regler om utlevering, men den forplikter ikke utover de utleveringsavtalene Norge 17

19 allerede har (Henriksen & Andenæs, 2002, s. 10). Sverige er direkte bundet av EU direktiver ved å være EU-medlem, men institusjoner som EU, FN og Europarådet har også påvirkning på hvilke rammer som settes for nors lovgivning. Det kan gjelde hvordan bestemmelser skal utformes, straffenivå og hva som skal straffes. Det er vanskelig å utforme en fullstendig justispolitikk i dag uten å forholde seg til den internasjonale justispolitikken (Finstad & Salomonsen, 2016, s. 397). 2.3 Oversikt over politiske partier Det er flere representanter fra de ulike politiske partiene i Norge og Sverige som uttaler seg i nettavisene om returnerende IS-kvinner. For å gi en oversikt vil jeg gi en oversikt over hvordan de politiske partiene i Sverige kan sammenlignes med de politiske partiene i Norge. Under har jeg laget en oversikt over politiske i Sverige med mandat i Riksdagen og politiske partier i Norge med mandat i Stortinget. Denne oversikten viser også hvilke partier som er mest sammenlignbare i Norge og Sverige. Oversikten er basert på sammenligningen Aftenposten gjorde i 2018 (Fallsen et al., 2018) Politiske partier Sverige Politiske partier Norge Vänsterpartiet Sosialdemokraterna Centerpartiet Miljöpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna (Riksdagen, 2021)(Stortinget, 2021) Rødt Sosialistisk venstreparti Arbeiderpartiet Senterpartiet Miljøpartiet de grønne Venstre Høyre Kristelig folkeparti Fremskrittspartiet I Norge er Erna Solberg statsminister og leder regjeringen sammen med eget parti Høyre, Venstre og KRF. FRP var tidligere med i regjering, men partiet gikk ut av regjering 24. januar 2020 (Regjeringen, 2021). Stefan Löfven er statsminister i Sverige og leder regjeringen sammen med miljøpartiet (NTB et al., 2021). Löfven har varslet at han vil gå av i løpet av høsten Han har ledet mindretallsregjering bestående at Miljöpartiet og Socialdemokraterna siden 2014 (Støyva & Moe, 2021). 18

20 3 Teori I dette kapittelet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket for denne oppgaven. Utgangspunktet for valg av teoretiske bidrag er basert på ulike temaer i problemstillingen. Med et ønske om å kartlegge ulike sider av diskusjonen om returnerende IS-kvinner i nettavisene er første del av det teoretiske utgangspunktet en teoriramme som kan brukes for å kategorisere sentrale ideer i norske og svenske nettaviser. I første del av teorirammen har jeg valgt å ta utgangspunkt i Pierre Bourdieus feltteori. Denne teoretiske rammen brukes for å ramme inn og analysere politiske og juridiske ideer i nettavisene. Ideene plasseres inn enten i det juridiske eller i det politiske feltet. Selv om media har makt i seg selv og fint kan analyseres internt, er det viktig å forstå konteksten rundt det som blir presentert i media. Marchetti (2005) anbefaler å analysere media i de relasjonene media som institusjon har med andre institusjoner (Marchetti, 2005, s. 75). Gjennom feltteori ønsker jeg både å kunne ramme inn ulike ideer i ulike felt samt se hvordan de virker inn på hverandre. Feltteori blir også beskrevet som et godt valg når det er snakk om kryssnasjonal forskning (Benson, 2005, s. 86). Videre er den andre delen av oppgavens teoriramme basert på feministisk rettssosiologi for å fange opp kjønnstemaen og ideer knyttet til det å være kvinne i rettssystemet og i en terrororganisasjon. Jeg vil i det følgende redegjøre for valgte teoribidrag og sette de opp mot den aktuelle konteksten. Det vil først redegjøres for Pierre Bourdieus feltteori og deretter feministisk rettsosiologi. 3.1 Pierre Bourdieu og feltteori Pierre Bourdieu plasserer seg selv innenfor det han kaller konstruktivistisk strukturalisme eller strukturalistisk konstruktivisme. Med begrepet strukturalisme mener han at det eksisterer objektive strukturer i den sosiale verden som er uavhengige av aktørers vilje. Disse strukturene kan veilede eller begrense aktørenes handlinger og forståelse av verden. I konstruktivist begrepet ligger det to sosiale prosesser, på den ene siden er det ordninger av oppfatninger, tanker og handlinger som Bourdieu kaller Habitus. På den andre siden er det sosiale strukturer og spesielt av hva han kaller felt og grupper, som vanligvis kan sammenlignes med sosiale klasser (Bourdieu, 1989, s. 14). Konseptet med felt er som et forskningsredskap, feltteori kan brukes for å gjøre det mulig å lage en forskningsmessig konstruksjon av sosiale objekter (Bourdieu, 2005, s. 30). Et av de sentrale spørsmålene knyttet til begrepet om felt er i hvor stor grad feltet har autonomi. Bourdieu gir et eksempel på at det journalistiske feltet er et svakt autonomt felt, noe som betyr at det vanskelig kan analyseres 19

21 eller forstås alene. Det journalistiske feltet vil dermed bli påvirket av de andre feltene (Bourdieu, 2005, s. 33). Når et felt er autonoment betyr det dermed at det såpass anerkjent og mektig i forhold til de andre feltene at det i større grad også skaper sine egne lover og regler som er spesielle for akkurat dette feltet. Et felt organiseres i ulike posisjoner. Noen har mer makt i et felt enn andre. Hvem som får hvilke posisjoner i et felt, avhenger av fordelingen av den spesifikke kapitalen i det feltet. Organiseringen er dermed gitt ut fra hvordan kapitalen er fordelt. I et sosialt univers finner Bourdieu noen fundamentale sosiale krefter. Disse er for det første økonomisk kapital i sine forskjellige former, for det andre er det kulturell kapital og for det tredje er det to former av kapital som han beskriver som nært relatert; sosial kapital som består av ressurser basert på tilknytninger og ulike medlemskap i grupper og symbolsk kapital som er den formen de ulike kapitaltypene tar når de blir sett og anerkjent som legitime (Bourdieu, 1987b, s. 4). For de ulike aktørene i det sosiale universet betyr fordelingen av kapital også hvordan makten er fordelt. Innehavere av store mengder av kapital vil også være innehavere av makt. Ifølge Bourdieu er makt til stede i alle feltene, samtidig som det er et eget maktfelt som har to bruksområder, som et meta-felt som organiserer sosiale skiller og kamper mellom alle feltene, og som er representant for den dominerende klasse. For han er all sosial deltagelse kamp om makt ikke bare over materielle ressurser, men også over symbolsk makt (Navarro, 2006, s. 18). Symbolsk makt er en mindre synlig makt. Det er en makt som ulike personer og institusjoner kjemper om i symbolske kamper. Poenget med denne kampen er å kunne vinne frem med sitt syn på den sosiale verden og hvordan den bør organiseres. De aktørene som har mye symbolsk makt vil kunne ha makt over hva som anses som legitimt både når det gjelder hvordan den sosiale verden er og hvordan den bør organiseres (Bourdieu, 1987b, s. 13). Den symbolske kapitalen aktørene oppnår kan de bruke i symbolske kamper om hvordan den sosiale verden bør defineres og organiseres. En aktør som har mye symbolsk kapital har større sannsynlighet for å kunne påvirke hvordan vi rammer inn, diskuterer og eventuelt løser et sosialt problem. Innehavere av store mengder av symbolsk kapital er i en posisjon til å pålegge verdier som er fordelaktige for dem. Symbolsk kapital kan også være offisielt garantert og juridisk institusjonalisert gjennom en offisiell nominasjon for eksempel gjennom at man har en bestemt stilling eller posisjon (Bourdieu, 1989, s. 21). 20

22 Loven er i seg selv en mektig diskurs 2 som er koblet sammen med mulighetene til å pålegge ansvar på andre og loven kan bli sett som et instrument for normalisering. Når en ide eller et sett av ideer blir normalisert kan det gå fra å anses som den riktige tanken om hva som skal skje til den selvfølgelige tanken om hva som skal skje. Bourdieu bruker begrepet Doxa som er en betegnelse på en umiddelbar enighet om hva som er selvfølgelig og normalt (Bourdieu, 1987a, s. 848). Ved bruk av Bourdies feltteori anbefaler Hilgers og Mangez (2019) som første steg å lokalisere feltet man ønsker å studere i relasjon til andre felt og i det sosiale spekteret. (Hilgers & Mangez, 2015, s. 19). Empirien i denne oppgaven er nyhetsartikler som teoretisk sett blir beskrevet som det journalistiske feltet i denne masteroppgaven. Videre ønsker jeg gjennom oppgavens vinkling å se på hvordan særlig juridiske og politiske aktører påvirker dette feltet. De sentrale feltene å se opp mot og i relasjon til hverandre blir dermed det juridiske felt og det politiske felt som teoretisk sett plasseres i relasjon til det juridiske feltet. Det journalistiske feltet ligger under maktfeltet (Benson & Neveu, 2005, s. 4-5) som gjør at makt både blir relevant å diskutere som felt og som faktor innenfor feltene. Dette inkluderer også symbolsk makt. En forenklet forklaring av det teoretiske utgangspunktet er visualisert i figur 1 på neste side. 2 Ordet diskurs menes her som en måte å utrykke seg på, skriftlig eller muntlig. Ifølge Bourdieu er diskurser alltid inspirert av det å snakke riktig eller godt og aktørene som uttrykker seg ønsker å svare på kravene i et bestemt marked. Diskursen er videre en følge av transaksjonen mellom den som ønsker noe (hva som sies/skrives) og sensuren (hvordan skal man si det) for å oppnå det man ønsket (Thompson, 1991). 21

23 Maktfeltet: Rommet av aktører som kjemper om makten til å mene noe om og definere saken i nyhetsartiklene Det politiske felt Maktfelt Journalistisk felt Det juridiske felt Det journalistiske feltet: Sverige: Utvalgte nyhetsartikler fra Expressen, Dagens nyheter og Aftonbladet. Norge: Utvalgte nyhetsartikler fra VG, Aftenposten og Dagbladet Det politiske feltet: Aktører med politiske ideer og problemstillinger i utvalgte nyhetsartikler Det juridiske feltet: Aktører med juridiske ideer og problemstillinger i utvalgte nyhetsartikler Figur Maktfeltet og symbolsk makt Maktfeltet er forstått som rommet hvor innehavere av ulike former for kapital er i konkurranse over makt, og særlig da statlig makt. Det gjelder kamper om statlig kapital som gir makt over ulike typer av kapital og over disse kapitalenes reproduksjon (Bourdieu & Wacquant, 1992, s ). Maktfeltet består av relasjonene mellom de aktørene som innehar høye sosiale posisjoner og som gir dem en viss del av sosial makt eller kapital slik at de kan gå inn i kampen om monopolet av makten. I kamper over monopolet av makten er definisjonen av den legitime formen for makt en viktig tema (Bourdieu, 1992, s ). Maktfeltet er ikke plassert på det samme nivået som de andre feltene fordi det omfatter dem delvis. Man bør se på maktfeltet som et slags meta-felt (Wacquant, 1992, s.18). Når noe er meta så menes det her å være over. Mennesker prøver å være meta på den måten at de er over andre med sine meninger, sin posisjon eller sin væremåte (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 22

24 191). I tillegg til det mer konkrete maktfeltet, bruker også Bourdieu begrepet symbolsk makt. Makten som ligger i et forslag og som er utøvd gjennom ting og personer er forutsetningen for å utøve symbolsk makt på en effektiv måte. Relasjonen mellom to mennesker kan være slik at den ene bare trenger å være tilstede for å ha en virkning på den andre, uten i det hele tatt ville det eller å ha formulert en kommando eller bedt den andre om å handle eller snakke på en viss måte (Thompson, 1991, s. 52). Utøvelsen av symbolsk makt kommer ofte sammen med formen av diskurs som ifølge Bourdieu kan demonstrere aktørens kompetanse og gi han annerkjennelse i den aktuelle gruppen (Thompson, 1991, s. 76). Effekten av den symbolske makten kommer frem gjennom at ulike systemer for hvordan vi klassifiserer og forstår ting for eksempel i det politiske feltet også fremstår som legitime i andre systemer eller felt som for eksempel det juridiske. Symbolsk makt innebærer en makt til å kunne konstituere det som anses som selvfølgelig, det å få mennesker til å se og tro, bekrefte eller endre deres oppfatning av verden. Symbolsk makt er makten til å mobilisere, men denne makten kan bare brukes dersom den anses som legitim. Det som skaper makten i ord og slagord, er en makt som gjør det mulig å opprettholde eller undergrave den sosiale ordenen gjennom bruk av ord som anses som legitime brukt av en aktør som anses som legitim (Bourdieu, 1993, s. 817). I denne sammenhengen vil aktuelle aktører innenfor maktfeltet være rommet av de aktørene og institusjonene som kjemper om og vinner frem med flest meninger og definisjoner i de norske og svenske nyhetsartiklene. Eksempler på slike aktører er; politikere, advokater, professorer, ideelle organisasjoner og journalister Det journalistiske feltet Det journalistiske feltet består av aktører som kjemper om å fremme sin legitime visjon av verdenen. Det journalistiske feltet er sentralt og viktig på bakgrunn av at det gjennom de siste årene har fått en mektigere posisjon. Det journalistiske feltet har som nevnt innledningsvis en lav grad autonomi, det betyr at dette feltet i relativt stor grad påvirkes av andre felter. Feltet er særlig begrenset av økonomi og av politikk og legger selv begrensninger på andre felt som samfunnsvitenskap, filosofi og på det politiske feltet (Bourdieu, 2005, s ). For å forstå hva som foregår i journalistikken påpeker Bourdieu at det er viktig å forstå hvilke effekter ulike aktører som samhandler i dette feltet har på hverandre, ikke bare hvem som finansierer avisen, annonsører og lignende (Bourdieu, 2005, s. 33). I det journalistiske feltet, samt det politiske feltet kjemper aktørene om å vinne frem med sin legitime oppfatning av den sosiale 23

25 verdenen. Disse feltene har også til felles at finnes interne kamper om å pålegge det dominante prinsippet om visjon og divisjon. Vi bruker kategorier når vi definerer verden, og disse kategoriene er konstruert og sosialt tilegnet. Kategoriene gjør det mulig å organisere verden. Disse praktiske ordningene er konstituerende for doxa, men det finnes også en spesifikk doxa, et system av forutsetninger som ligger i et medlemskap i et felt. Det journalistiske feltet er et godt eksempel på kampen om å legitimt definere og kategorisere verden. Hvordan vi navngir eller kategoriseres ting eller hendelser kan gi sosiale konsekvenser. Bourdieu gir her et eksempel på merkelapper som kan gå fra islamist til terrorist (Bourdieu, 2005, s ). Den spesifikke formen for økonomisk og kulturell kapital varierer innenfor hvert felt. I det journalistiske feltet finnes den økonomiske kapitalen i antall opplag, reklameinntekter eller publikumsrangeringer. Den spesifikke kulturelle kapitalen i det journalistiske feltet er intelligent kommentering, som dybdeintervjuer. Det journalistiske feltet er sett som en del av maktfeltet, fordi at aktørene i det journalistiske feltet først og fremst agerer sammen med andre agenter som har høye volumer av kapital. På sin venstre kulturelle pol er det journalistiske feltet en del av feltet for begrenset kulturell produksjon, mindre aviser, musikk, kunst og lignende. Mens på sin høyre økonomiske pol hører det til feltet for større kulturell produksjon, ment for massene. I denne masteroppgaven ser jeg på noen av Sverige og Norges største nettaviser og det empirien vil dermed ligge nærmere den økonomiske polen og storskala produksjon av kulturell produksjon. Empirien baserer seg på nettaviser som har mye påvirkningskraft i samfunnet. Det journalistiske feltet er et svak autonomt felt, men det journalistiske feltet har også sine egne normer og lover (Benson & Neveu, 2005, s. 4-5). I denne sammenhengen vil det journalistiske feltet bli behandlet som den bakenforliggende arenaen hvor jeg er særlig interessert i å se hvordan juridiske og politiske aktører handler og samhandler gjennom språk og uttrykksmåte inne i dette feltet. Det journalistiske feltet består her av de utvalgte nyhetsartiklene fra svenske og norske nettaviser og gir arenaen for aktørenes uttalelser Det politiske feltet Det politiske feltet består en konkurranse mellom personer i feltet om hvordan den sosiale verden skal defineres. De produktene som blir gitt av det politiske feltet, for eksempel hvordan vi definerer eller rammer inn et problem er instrumenter for å oppfatte og uttrykke 24

26 den sosiale verdenen. Fordelingen av meninger i en gitt populasjon er dermed et resultat av hvilke instrumenter for oppfattelse og uttrykkelse som er tilgjengelig. Det er også forskjell mellom grupper på hvilken tilgang de har til disse instrumentene. Dette betyr at det politiske feltet produserer sensur og begrenser mulighetene for politisk diskurs og hva som er mulig å tenke politisk (Bourdieu, 1993, s. 172). Det politiske feltet er organisert rundt det politiske spillet. Det politiske spillet handler på den ene siden om å definere hvordan den sosiale verden skal deles og mobilisering av grupper. På den andre siden handler det politiske spiller om monopolet til å bruke de objektiverte instrumentene av makt, objektivert politisk kapital. Et eksempel på objektivert politisk kapital kan være økonomiske tilskudd til å gjennomføre et spesifikt prosjekt. Kampen om å vinne støtte fra befolkningen er også en kamp som handler om å vedlikeholde eller underkaste maktfordelingen av offentlig makt. Dette innebærer en kamp om objektiverte politiske ressurser som kan være: loven, militæret eller offentlige finanseringer. De viktigste aktørene i disse kampene er politiske partier (Bourdieu, 1993, s. 181). En politikers habitus er basert på en spesiell trening. Denne treningen har politikerne fått både gjennom å praktisere sitt yrke og kunnskap innhentet fra tidligere politikere eller politiske prosesser. Den spesifikke formen for kunnskapen denne gruppen må ha kan de også ha fått gjennom utdanning som for eksempel en grad i Statsvitenskap. De må også lære mer generelle ferdigheter som for eksempel å mestre det politiske språket og en spesiell politisk retorikk (Bourdieu, 1993, s. 176). Statsvitenskap og andre vitenskaper som læres bort i ulike utdanningsinstitusjoner er spesielt designet for å produsere kompetansen som er etterspurt i det politiske universet. Opplæringen tar sikte på å øke effektiviteten av denne praktiske mestringen ved å sette i bruk rasjonelle teknikker, som meningsmålinger, PR og politisk markedsføring. På samme tid har politikere og andre med mye politisk kapital en tendens til å legitimere politiske løsninger gjennom å la det fremstå som vitenskapelighet og ved å behandle politisk spørsmål som saker for spesialister, som det er spesialistenes ansvar å svare i kunnskapens navn og ikke av klasseinteresser (Bourdieu, 1993, s. 177). Politisk kapital er en form for symbolsk kapital, der kreditten er fundert på troverdighet og annerkjennelse i den politiske aktøren selv eller i hans diskurs (Bourdieu, 1993, s. 192). I denne sammenhengen vil det politiske feltet være representert av aktører som vinner frem med sine politiske meninger og holdninger i de norske og svenske nettavisene. 25

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

VEST POLITIDISTRIKT. Trusselbildet. Politioverbetjent Pål Tore Haga Radikaliseringskoordintator Vest pd Side 1

VEST POLITIDISTRIKT. Trusselbildet. Politioverbetjent Pål Tore Haga Radikaliseringskoordintator Vest pd Side 1 VEST POLITIDISTRIKT Trusselbildet Politioverbetjent Pål Tore Haga Radikaliseringskoordintator Vest pd 29.08.2018 Side 1 VEST POLITIDISTRIKT 29.08.2018 Side 2 Begrepsavklaring Meget sannsynlig = Det er

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Medieundersøkelsen blant og i Norge og Sverige 24. januar 2. april Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 24. januar 2. april

Detaljer

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( )

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( ) Lovvedtak 104 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L (2012 2013), jf. Prop. 131 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

FELLES KONTRATERRORSENTER. Norske fremmedkrigere i Syria

FELLES KONTRATERRORSENTER. Norske fremmedkrigere i Syria FELLES KONTRATERRORSENTER Norske fremmedkrigere i Syria Felles kontraterrorsenter, 2. juni 2014 Felles kontraterrorsenter (FKTS) er en avdeling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bemannet av personell

Detaljer

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Velkommen til nye JUS2111! Ny fagsammensetning: Statsforfatningsrett og folkerett som før

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik Professor (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) Research Professor, Humanitarian Studies, PRIO Cand. Jur UiO, LL.M, S.J.D

Detaljer

Ot.prp. nr. 79 ( ) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger)

Ot.prp. nr. 79 ( ) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) Ot.prp. nr. 79 (2007 2008) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 27. juni

Detaljer

Islamsk revolusjon, golfkrigen, Al Qaida, Osama bin Laden og 11. september.

Islamsk revolusjon, golfkrigen, Al Qaida, Osama bin Laden og 11. september. Islamsk revolusjon, golfkrigen, Al Qaida, Osama bin Laden og 11. september. Hva menes med vestlig innflytelse? Mange land i Midtøsten var lei av fattigdom og korrupsjon Mange mente at det ikke ble gjort

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

DET KONGEL IGE FORSVARSDEPARTEMENT. Vår ref. 2014/ /FD Il 5/EMS {OS\. \

DET KONGEL IGE FORSVARSDEPARTEMENT. Vår ref. 2014/ /FD Il 5/EMS {OS\. \ DET KONGEL IGE FORSVARSDEPARTEMENT 2 8 OKT 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Tidl. ref. 14/3893 Vår ref. 2014/01444-8/FD Il 5/EMS {OS\. \ Dato 2 4 OKT 2014 HØRING - FORSlAG OM KRIMINALISERING AV

Detaljer

Deltakelse i en terrororganisasjon

Deltakelse i en terrororganisasjon Deltakelse i en terrororganisasjon En sammenligning av straffeloven 136 a med svensk lovgivning Kandidatnummer: 650 Leveringsfrist: 25.11 2016 Antall ord: 16 585 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Samfunnsfag Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr Lene Vårum, Delta Voksenopplæring, Askim Medlemmer i læreplangruppa Lusie Gjersvoll Sunndal

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Omvendelse. Og tror Du ikke selv og si: Vi Har Abraham til far (Mt 3: 9)

Omvendelse. Og tror Du ikke selv og si: Vi Har Abraham til far (Mt 3: 9) Omvendelse Den bibelske omvendelse utgjør ikke en holdningsendring fremmes av menneskets bevissthet. Integrerer et liv før mennene sier en annen del av det kristne livet, ikke anger fremmet av evangeliet.

Detaljer

Atlanten ungdomsskole kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag revidert nov 2014

Atlanten ungdomsskole kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag revidert nov 2014 Fag: SAMFUNNSFAG Hovedområde: UTFORSKEREN Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultat muntlig og skriftlig Bruke samfunnsfaglige begrep

Detaljer

Oppsummering. Områdedelen. - Hva er områdestudier; Historie - Nasjon, etnisitet og identitet - Geografi; Makten og Humaniora

Oppsummering. Områdedelen. - Hva er områdestudier; Historie - Nasjon, etnisitet og identitet - Geografi; Makten og Humaniora Oppsummering Områdedelen - Hva er områdestudier; Historie - Nasjon, etnisitet og identitet - Geografi; Makten og Humaniora Hva er områdestudier? Sentrale aspekter ved faget områdestudier: Definisjonen

Detaljer

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet

Detaljer

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik Professor (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) Research Professor, Humanitarian Studies, PRIO Cand. Jur UiO, LL.M, S.J.D

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. juni 2019 kl. 17.35 PDF-versjon 21. juni 2019 21.06.2019 nr. 50 Lov om endringer i

Detaljer

R.A.N. WORKSHOPS for ansatte - og ungdommen. Gwyn Øverland, Kristiansand 2016

R.A.N. WORKSHOPS for ansatte - og ungdommen. Gwyn Øverland, Kristiansand 2016 R.A.N. WORKSHOPS for ansatte - og ungdommen Gwyn Øverland, Kristiansand 2016 RVTS tilbud vedr. Forebygging av voldelig ekstremisme 1. RAN worshop for ansatte 3 timer 2. RAN worshop for ungdom (med tolk

Detaljer

Innspill til Meld. St. 19 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikkespredningssamarbeid

Innspill til Meld. St. 19 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikkespredningssamarbeid Innspill til Meld. St. 19 (2017 2018) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikkespredningssamarbeid Borgerkrigen i Jemen har aktualisert spørsmålet om norsk våpeneksport.

Detaljer

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Spørsmål og svar: 1. Hvorfor gjennomfører HL-senteret slike spørreundersøkelser om holdninger til minoritetsgrupper? Befolkningsundersøkelser om holdninger

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning V19 Kristin Bergtora Sandvik

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning V19 Kristin Bergtora Sandvik JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning V19 Kristin Bergtora Sandvik Professor (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) Research Professor, Humanitarian Studies, PRIO Cand. Jur UiO, LL.M,

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Oppsummert av Birger Laugsand, vår 2005 Liberal International Relations (IR) teori bygger på innsikten om staters

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Hjemmeeksamen Gruppe. Formelle krav. Vedlegg 1: Tabell beskrivelse for del 2-4. Side 1 av 5

Hjemmeeksamen Gruppe. Formelle krav. Vedlegg 1: Tabell beskrivelse for del 2-4. Side 1 av 5 Hjemmeeksamen Gruppe Studium: MAM1 Master i Markedsføring og markedskunnskap Emnekode/navn: FOR4100 Forbrukermarkedsføring Emneansvarlig: Adrian Peretz Utleveringsdato/tid: 22.08.13 klokken 09:00 Innleveringsdato/tid:

Detaljer

Rettsvesenet i kjønnsperspektiv

Rettsvesenet i kjønnsperspektiv Rettsvesenet i kjønnsperspektiv To sentrale spørsmål: Er retten en patriarkalsk institusjon, i den forstand at den bidrar til å opprettholde menns herredømme og undertrykke kvinner? Er lovgivning og bruk

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Lederskap i hjemmetjenesten

Lederskap i hjemmetjenesten Lederskap i hjemmetjenesten Omsorgsdiskurs og budsjettstyringsdiskurs to konstituerende diskurser som former lederskap i hjemmetjenesten Vigdis Aaltvedt Leonila Juvland Stina Øresland 25.05.2016 Hensikt

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden »

MEDBORGERNOTAT. «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden » MEDBORGERNOTAT #2 «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Sympatibarometer for norske politiske parti

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

ERLEND OFTE ARNTSEN FRA EN NORSK SMÅBY TIL DEN ISLAMSKE STATEN (IS)

ERLEND OFTE ARNTSEN FRA EN NORSK SMÅBY TIL DEN ISLAMSKE STATEN (IS) ERLEND OFTE ARNTSEN FREMMED KRIGER FRA EN NORSK SMÅBY TIL DEN ISLAMSKE STATEN (IS) 2016 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Harvey Macaulay / Imperiet Omslagsfoto: NTB scanpix/afp/aris Messinis Sats: akzidenz

Detaljer

Sveinung Sandberg Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Sveinung Sandberg Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo Sveinung Sandberg Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo Crime-terror nexus The crime-terror nexus beskriver koblingen mellom organiserte kriminelle grupper og terrorister Beskriver

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Breivik og den høyreekstreme fare

Breivik og den høyreekstreme fare Breivik og den høyreekstreme fare (Trykt i avisen Dagen den 10. 02. 2014) Det har vært mye kritikk av offentlige instanser i kjølvannet av terroren 22. Juli 2011. Kritikk mot en administrasjon som ikke

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus. Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik

Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus. Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik Vårt oppdrag fra BLD: Utarbeide en kunnskapsoppsummering om forskning på forebygging

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås

Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås Hva er en sårbar stat? Vi kan følge Max Weber og etterfølgere og da blir en sårbar stat definert utfra hva den ikke er eller ikke har

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Forelesning 1: Hva er et fengsel?

Forelesning 1: Hva er et fengsel? Forelesning 1: Hva er et fengsel? Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 27.08.2013 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Praktiske beskjeder Trekkfrist: 25. oktober. 5 dagers hjemmeeksamen. Oppgave på

Detaljer

Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess

Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess Justis- og beredskapsdepartementet Pb. 8005 Dep 0030 Oslo 20. februar 2017 Deres ref. 16/7266 ES SSNbj Høring - Forslag til lovendringer som

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Musikkfeltet som arena for makt og herredømme. MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås

Musikkfeltet som arena for makt og herredømme. MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås Musikkfeltet som arena for makt og herredømme MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås Disposisjon: Teorier om kunst og makt Kapitalbegrepet hos Pierre Bourdieu Symbolsk makt og ordensproblemet

Detaljer

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Truls Hallberg Tønnessen, FFI Nasjonalt beredskapsseminar for universiteter og høyskoler. 4. desember 2012 Ulike faser

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo ØST POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201600755 Vår referanse: 201600669 (H) 201601103 (R) Sted, Dato Ski/Lillestrøm 30.03.16 HØRING ENDRING I PASSLOVEN MV

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer»

Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer» Ingjerd Schou Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer» Dette sa et av de mange barn som var med

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge 02.04.2014 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Innhold. DEL I Innføring... DEL II Alminnelig del... Forord... KAPITTEL 1 De mest alvorlige forbrytelser...

Innhold. DEL I Innføring... DEL II Alminnelig del... Forord... KAPITTEL 1 De mest alvorlige forbrytelser... Innhold Forord... 15 DEL I Innføring... KAPITTEL 1 De mest alvorlige forbrytelser... 1. Hva boken handler om... 2. Terminologi... 3. Språk, sitater og fotnoter... 4. Straffeloven 1902 og straffeloven 2005...

Detaljer

Politisk islam. SGO /10-04 Elin Selboe

Politisk islam. SGO /10-04 Elin Selboe Politisk islam SGO2400 26/10-04 Elin Selboe Politisk islam Stereotyper og essensialisme vs. mangfold og dynamikk. Globalisering og politisk islam Politisk islam og sivilsamfunnet, samt spørsmålet om demokrati.

Detaljer

Læreplan i religion og etikk fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Læreplan i religion og etikk fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplan i religion og etikk fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Status: Bearbeidet versjon etter høring Om faget Fagets relevans og sentrale verdier Religion og etikk er et sentralt fag for

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2. NOTAT Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Dok. ref. Dato: 07/2027-21/SF-460//AJB 21.11.2008 Webversjon av uttalelse - sak om diskriminering på grunn av seksuell orientering ved professoropprykk Likestillings-

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN RYE SKOLE

LOKAL LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN RYE SKOLE LOKAL LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN RYE SKOLE 2018-2019 Høy Middels Lav måloppnåelse Oppstart av året måloppnåelse måloppnåels Etikk og filosofi e Læringsstrategier: - Å være meg - Familien - Etikk - Filosofi

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt

Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt mnl@difi.no To sider av samme sak Argument for elektronisk journal Argument

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1330-2- CAS 20.09.2017 Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

Flere hundretusen kosovoalbanere flyktet fra Jugoslavia på slutten av 1990-tallet. Foto: UN Photo / R LeMoyne. Flyktningsituasjonen i verden

Flere hundretusen kosovoalbanere flyktet fra Jugoslavia på slutten av 1990-tallet. Foto: UN Photo / R LeMoyne. Flyktningsituasjonen i verden Side 1 av 12 Flyktninger Sist oppdatert: 02.01.2018 Det har ikke vært flere mennesker på flukt i verden siden andre verdenskrig. Men hva er egentlig en flyktning? Hvilke rettigheter har flyktninger, og

Detaljer

Last ned Trusselen fra IS - Mah-Rukh Ali. Last ned

Last ned Trusselen fra IS - Mah-Rukh Ali. Last ned Last ned Trusselen fra IS - Mah-Rukh Ali Last ned Forfatter: Mah-Rukh Ali ISBN: 9788248917564 Antall sider: 223 Format: PDF Filstørrelse:31.81 Mb Sommeren 2014 blir verden kjent med terrorgruppen IS. Med

Detaljer

Case: Makt og demokrati i Norge

Case: Makt og demokrati i Norge Case: Makt og demokrati i Norge Marianne Millstein Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Makt og demokrati i Norge Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering?

Detaljer