Hob. Register your. new device on MyBosch now and get free benefits: bosch-home.com/ welcome PKV9..DV1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hob. Register your. new device on MyBosch now and get free benefits: bosch-home.com/ welcome PKV9..DV1."

Transkript

1 Register your new device on MyBosch now and get free benefits: bosch-home.com/ welcome Hob PKV9..DV. [no] Bruksanvisning 3 [sv] Bruksanvisning 2 [fi] Käyttöohje 39 [da] Betjeningsvejledning 58

2 PKV9..DV. Ø 8/2 4,5x35 Ø Ø 8 Ø 27,5/2/4,5 Ø 20/4,5 2 Ø = cm

3 Sikkerhet no Innholdsfortegnelse Sikkerhet Unngå materielle skader Miljøvern og innsparing Bli kjent med Grunnleggende betjening Powerboost-funksjon Stekesensor Barnesikring... 9 Tidsfunksjoner... 0 Automatisk utkobling... 2 Varmefunksjon Vaskebeskyttelse Energiforbruksvisning Grunninnstillingene Home Connect Platetoppbasert ventilatorstyring Rengjøring og pleie Utbedring av feil Avfallsbehandling Kundeservice Sikkerhet Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.. Generelle merknader Les nøye gjennom denne anvisningen. Oppbevar veiledningene, identifikasjonspapirene for maskinen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier. Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader..2 Korrekt bruk Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling. Apparatet må kun brukes: for å tilberede mat og drikke. Under tilsyn. Følg med konstant under kortvarige tilberedninger. i private husholdninger og i lukkede rom hjemme. i en høyde på 2000 m over havet Ikke bruk apparatet: Med ekstern timer eller separat fjernkontroll. Gjelder ikke dersom drift med apparater registrert iht. EN 5065 avsluttes..3 Begrensning av brukerkretsen Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk. Barn må ikke få leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 5 år gamle og er under oppsyn. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen..4 Sikker bruk ADVARSEL Brannfare! Matlaging med fett eller olje på koketopper uten tilsyn kan være farlig og føre til brann. La aldri varm olje og varmt fett være uten oppsyn. Prøv aldri å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk deretter flammene med et lokk eller et brannteppe. Koketoppen blir svært varm. Legg aldri brennbare gjenstander oppå kokeområdet eller i umiddelbar nærhet. Oppbevar aldri gjenstander oppå koketoppen. Apparatet blir varmt. Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen. Platetoppdeksler kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, antennelse eller sprekker i materialet. Ikke bruk platetoppdeksler. Matvarer kan ta fyr. Følg med på matlagingsprosessen. Korte matlagingsprosesser skal følges med på i sin helhet. 3

4 no Unngå materielle skader ADVARSEL Forbrenningsfare! Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme, særlig en eventuell ramme. Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna. Beskyttelsesgitre for koketopper kan føre til ulykker. Det må kun brukes beskyttelsesgitre som er utviklet eller spesifisert av produsenten av apparatet. Apparatet blir varmt under bruk. La apparatet kjøle seg ned før rengjøring. ADVARSEL Fare for elektrisk støt! Ukyndige reparasjoner er farlig. Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen. Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen. Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell. En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig. Bruk aldri apparatet hvis det har skader. Dersom det er sprekker i overflaten, må apparatet slås av på grunn av faren for 2 Unngå materielle skader OBS! Ru grytebunner eller pannebunner lager riper i glasskeramikken. Kontroller kokekaret. Kokekaret eller apparatet kan få skader dersom det kokes tørt. Sett aldri gryter uten innhold på en varm kokesone eller la dem koke tørre. Feilplasserte kokekar kan føre til at apparatet blir for varmt. Plasser aldri varme panner eller gryter på betjeningselementene eller platetopprammen. Harde eller spisse gjenstander som faller ned på platetoppen, kan forårsake skader. Ikke la harde eller spisse gjenstander falle på platetoppen. Materialer som ikke tøler varme, smelter på varme kokesoner. Ikke bruk ovnbeskyttelsesfolie. Ikke bruk aluminiumsfolie eller plastkar. elektrisk støt. Ikke gjør dette med hovedbryteren, men koble i stedet ut sikringen i sikringsskapet. Ta kontakt med kundeservice. Side 20 Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet. Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningen til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler. ADVARSEL Fare for personskade! Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokesonen. Hold alltid kokesoner og grytebunner tørre. ADVARSEL Kvelningsfare! Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles. Hold emballasjen borte fra barn. Barn må ikke få leke med emballasjen. Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt. Hold smådeler borte fra barn. Ikke la barn leke med smådeler. 2. Oversikt over de vanligste skadene Her finner du de vanligste skadene og tips om hvordan du kan unngå dem. Skade Årsak Tiltak Flekker Overkok Fjern overkok umiddelbart med en glasskrape. Flekker Riper Riper Ru grytebunner eller pannebunner Uegnede rengjøringsmidler Misfarging Misfarging Uegnede rengjøringsmidler Salt, sukker eller sand Gryteslitasje, f.eks. aluminium Bruk rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk. Ikke bruk kokesonen som arbeidsflate eller oppbevaringssted. Kontroller kokekaret. Bruk rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk. Løft opp gryter eller panner når du flytter dem. 4

5 Miljøvern og innsparing no Skade Årsak Tiltak Kraterdannelse Sukker eller sterkt sukkerholdige retter Fjern overkok umiddelbart med en glasskrape. 3 Miljøvern og innsparing 3. Avfallsbehandling av emballasje Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare. Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall. 3.2 Energisparing Dersom du følger disse anvisningene, forbruker maskinen enda mindre strøm. Velg en kokesone som passer til grytestørrelsen. Sett kokekaret midt på kokesonen. Bruk kokekar med en bunndiameter som stemmer overens med diameteren på kokesonen. Tips: Kokekarprodusentene oppgir ofte diameteren på kokekarets overkant. Den er større enn bunndiameteren. Upassende kokekar, eller kokesoner som ikke er fullstendig tildekket, forbruker mye energi. Sett på et lokk som passer til gryten. Når du koker uten lokk, bruker apparatet betydelig mer energi. Ta av lokket så sjelden som mulig. Når du løfter på lokket, slipper mye energi ut. Bruk av glasslokk Ved å bruke glasslokk kan du se ned i gryten, uten å måtte løfte på lokket. Bruk gryter og panner med jevn bunn. Ujevne bunner øker energiforbruket. Bruk kokekar som passer til mengden matvarer. Store kokekar med lite innhold forbruker mer energi til oppvarmingen. Kok med lite vann. Jo mer vann som befinner seg i kokekaret, desto mer energi forbrukes til oppvarmingen. Still inn et lavere koketrinn i rett tid. Velg et passende viderekokingstrinn. Velger du for høyt viderekokingstrinn, sløser du med energi Nytt ut kokesonens restvarme. Slå av kokesonen 5-0 minutter før tilberedningen er ferdig ved lengre tilberedningstider. Ikke utnyttet restvarme øker energiforbruket. 5

6 no Bli kjent med 4 Bli kjent med Bruksanvisningen gjelder for diverse koketopper. Målene for koketoppene er angitt i typeoversikten. Side 2 4. Betjeningsfelt Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus. 4.2 Display Displayene viser innstilte verdier og funksjoner. Display Navn - Koketrinn / Restvarme Powerboost-funksjon Holde-varm-funksjon Tidsur Wi-Fi 4.3 Berøringsfelt Berøringsfelt er overflater som reagerer på berøring. Berør det relevante feltet for å velge en funksjon. Berøringsfelt med lyslister over symbolene Navn Stoppeklokkefunksjon Berøringsfelt uten lyslister over symbolene Berøringsfelt Navn Hovedbryter Powerboost Barnesikring Vaskebeskyttelse Holde-varm-funksjon Stekesensor Viftetrinn hette... Innstillingsområde Innkobling av ekstra sone Belysning hette Varselur Tidsur Berøringsfelt Berøringsfelt Navn Valg av kokesone Merknader Avhengig av platetoppens driftsstatus lyser de berøringsfeltene som kan velges, mer eller mindre sterkt. Når du berører et berøringsfelt, utføres den respektive funksjonen. Berøringsfelt for funksjoner som ikke kan velges, lyser ikke. Innstillingene for de kokesonene som er valgt, lyser sterkt. Hold alltid betjeningsfeltet tørt. Fuktighet får det til å fungere dårligere. Trekk ingen kokekar i nærheten av indikatorer og berøringsfelt. Elektronikken kan bli overopphetet. 4.4 Kokesoner Her finner du en oversikt over de ulike innkoblingene av kokesonene. Når du aktiverer innkoblingene, lyser de tilsvarende displayene. Når du kobler inn en kokesone, kobles denne inn med sist innstilt størrelse. Navn Kokesone Enkrets-kokesone Innkobling og utkobling Velg kokesone. 6

7 Grunnleggende betjening no Navn Kokesone Tokrets-kokesone Trekrets-kokesone Innkobling og utkobling Velg kokesone. Trykk på. Velg kokesone. Trykk på. Andre varmekrets kobles inn. Trykk en gang til på. Tredje varmekrets kobles inn. Merknader Mørke områder i kokesonens glødebilde er teknisk betinget. De har ingen innvirkning på kokesonens funksjon. Kokesonen regulerer temperaturen ved at varmen kobles ut og inn. Selv på det høyeste effekttrinnet kan varmen kobles ut og inn. Ved flerkrets-kokesoner kan oppvarmingen av kokesonene og de innkoblede områdene slå seg på eller av til forskjellige tider. Årsaker: Ømfintlige komponenter beskyttes mot overopphetning. Apparatet beskyttes mot elektrisk overbelastning. Det oppnås bedre resultater av matlagingen. Bruke kokesoner med bro-element Med bro-elementet kan du koble sammen enkretskokesonen og tokrets-kokesonen til en stor stekesone. Du kan også bruke de to kokesonene uavhengig av hverandre. Forutsetning: Begge kokesonene er slått av.. Slå på tokrets-kokesonen. 2. Trykk på. a Den ytre varmekretsen kobles inn. a Displayet lyser. 3. Trykk en gang til på. a Stekesonen kobles inn. a Displayet lyser. 4. Trykk en gang til på for å koble ut bro-elementet. a Stekesonen kobles ut. a Displayet slukkes. Merk: Når stekesonen kobles inn mens tokrets-kokesonen er koblet inn, kobles den ytre varmekretsen automatisk ut. 4.5 Restvarmeindikator Platetoppen har en totrinns restvarmeindikator for hver kokesone. Ikke berør kokesonen så lenge restvarmeindikatoren lyser. Display Betydning Kokesonen er så varm at du kan holde småretter varme eller smelte kuvertyre. Kokesonen er varm. 5 Grunnleggende betjening 5. Slå platetoppen på eller av 5.2 Slå på platetoppen ly- Trykk på. a Lyssøylen over lyser. a Indikatorene i knappene og koketrinnsdisplayet ser. a Kokesonen er klar til bruk. 5.3 Slå av platetoppen Platetoppen slår seg automatisk av dersom alle kokesonene er slått av i en viss tid (0-60 sekunder). Trykk på.trykk på. a Lyssøylen over slukkes. a Indikatorene slukner. a Alle kokesonene er koblet ut. a Restvarmeindikatoren fortsetter å lyse inntil kokesonene er tilstrekkelig avkjølt. Du slår platetoppen på og av med hovedbryteren. Hvis du slår apparatet på innen 4 sekunder etter at det ble slått av, tas platetoppen i bruk med de forrige innstillingene. 5.4 Innstilling av kokesonene Kokesonen må være valgt for at du skal kunne stille den inn. Koketrinn laveste effekt 9 høyeste effekt. Hvert koketrinn har et mellomtrinn, f.eks Innstilling av koketrinn Forutsetning: Platetoppen er slått på.. Velg kokesone med. a I koketrinndisplayet lyser. sterkt. 7

8 no Grunnleggende betjening 2. Still inn et koketrinn i innstillingsområdet. a Kokesonen er slått på. 5.6 Endre koketrinn. Velg kokesone med. 2. Still inn et koketrinn i innstillingsområdet. 5.7 Slå av kokesone Når du har slått av kokesonen, vises restvarmeindikatoren etter ca. 0 sekunder.. Velg kokesone med. 2. Still inn 0 i innstillingsområdet. 5.8 Anbefalte innstillinger for matlaging Her får du en oversikt over ulike retter med passende koketrinn. Tilberedningstiden varierer, avhengig av matvarenes type, vekt, tykkelse og kvalitet. Viderekokingstrinnet avhenger av kokekarene som brukes. Tilberedningsanvisninger Bruk koketrinn 9 til oppkoking. Rør i tyktflytende retter med jevne mellomrom. Mat som skal brunes på høy varme, eller som først avgir mye væske under stekingen, må helst brunes i flere små porsjoner. Tips om energisparende matlaging. Side 5 Smelting Rett Viderekokingstrinn Sjokolade, kuvertyre Smør, honning, gelatin -2 - Oppvarming eller varmholding Gryterett, f.eks. linsegryte -2 - Melk Pølser i vann Tilbered retten uten lokk. Opptining og oppvarming Varighet for viderekoking i minutter Spinat, dypfryst Gulasj, dypfryst Trekking eller småkoking Melboller, potetballer, Fisk, Hvit saus, f.eks. béchamelsaus Piskede sauser, f.eks. béarnaisesaus eller hollandaisesaus Kok opp vannet med påsatt lokk. 2 La retten koke videre uten lokk. Koking, damping eller smørdamping Ris med dobbelt vannmengde Risengrynsgrøt Poteter med skall Skrelte poteter Pasta, nudler, Gryterett, suppe Grønnsaker, friske Grønnsaker, dypfryste Matvarer i trykkoker Kok opp vannet med påsatt lokk. 2 La retten koke videre uten lokk. Surring Rulader Grytestek Gulasj Steking med lite olje Stek rettene uten lokk. Snitsel, naturell eller panert Snitsel, dypfryst Koteletter, naturell eller panert Biff, 3 cm tykk Karbonader, 3 cm tykke Hamburger, 2 cm tykk Fjærkrebryst, 2 cm tykt Fjærkrebryst, dypfryst Fisk eller fiskefilet, naturell Fisk eller fiskefilet, panert Fisk eller fiskefilet, panert og dypfryst, f.eks. fiskepinner Scampi, reker Ferske grønnsaker eller sopp, sautering Strimlede grønnsaker eller strimlet kjøtt på asiatisk vis Panneretter, dypfryste Pannekaker 6-7 en og en Omelett en og en Speilegg Snu retten flere ganger. 8

9 Powerboost-funksjon no Fritering Friter matvarene porsjonsvis med g per porsjon i -2 l olje. Tilbered rettene uten lokk. Dypfryste produkter, f.eks pommes frites eller kyllingnuggets Kroketter, dypfryst Kjøtt, f.eks. kylling Fisk, panert eller innbakt Grønnsaker eller sopp, panert eller innbakt Tempura Småbakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt Powerboost-funksjon Med Powerboost-funksjonen kan du varme opp større mengder vann enda raskere enn med koketrinn 9. Powerboost-funksjonen er bare tilgjengelig for kokesoner som er merket med. 6. Slå på Powerboost-funksjonen ADVARSEL Brannfare! Med Powerboost-funksjonen oppvarmes olje og fett raskt. Olje og fett som blir for varme tar fort fyr. Ikke gå fra den kokende maten uten oppsyn. Forutsetning: Ved tokrets-kokesoner må den andre varmekretsen være slått på for drift med Powerboostfunksjonen.. Velg kokesone. 2. Trykk på i innstillingsområdet. a Displayet lyser. 6.2 Slå av Powerboost-funksjonen Hvis du ikke slår av Powerboost-funksjonen, slås den av automatisk etter en viss tid. Kokesonen går tilbake til koketrinn 9.. Velg kokesone. 2. Still inn ønsket viderekokingstrinn. a Displayet slukkes. 7 Stekesensor Kokesoner merket med -symbolet har stekesensor. Med stekesensoren overvåkes temperaturen i pannen og reguleres automatisk. Fordelen ved steking: Målrettet oppvarming sparer energi. Olje og fett blir ikke overopphetet. 7. Panne til stekesensoren Bruk en egnet panne når du bruker stekesensoren. Systempanne som ekstra tilbehør Du kan kjøpe en panne som egner seg optimalt til steking med stekesensoren i en elektroforretning eller i nettbutikken: HEZ Konvensjonell panne Stekesensoren kan også fungere med en konvensjonell panne. Test pannene på et lavt steketrinn. På et for høyt steketrinn kan pannen bli for varm. Endre steketrinn om nødvendig. 7.2 Steketrinn Velg et egnet steketrinn for tilberedning av matvarer. Steketrinn Temperatur svært lavt Bruk Tilberedning og innkoking av sauser Damping av grønnsaker uten tilsetning av vann og med tilsetning av fett Steking av matvarer med extra virgin olivenolje, smør eller margarin 2 lavt Omeletter Steking av matvarer med extra virgin olivenolje, smør eller margarin 3 lavt middels 4 Middels høy Fisk Tykke, stekte retter som frikadeller eller pølser Medium eller godt stekt biff Panerte dypfryste produkter Tynne, stekte retter som snitsel, strimlet kjøtt eller grønnsaker 5 høy Rå biff (blodig) Røstipoteter Stekte poteter 9

10 no Stekesensor 7.3 Stille inn stekesensor Når du har valgt et passende steketrinn ut fra anbefalte innstillinger, kan du stille inn stekesensoren. Forutsetninger Den tomme pannen står på kokesonen. Platetoppen er slått på. Kokesonen er valgt.. Trykk på. vi- a I kokesonedisplayet lyser, og displayet ses. a Steketrinnene -5 vises i innstillingsområdet. 2. Velg ønsket steketrinn i innstillingsområdet. a Stekesensoren er aktivert. a Den store tokrets-kokesonen kobles inn automatisk. a blinker til steketemperaturen er nådd. Deretter hører du et signal. Displayet lyser. 3. Ha stekefettet i pannen. 4. Ha matvarene i pannen. 5. Vend maten på vanlig måte slik at ingenting brenner seg fast. 7.4 Utkobling av stekesensor Trykk på. 7.5 Anbefalt innstilling for steking med stekesensor Her finner du anbefalinger om hvilket steketrinn som passer best til tilberedning av hvilken rett. Steketiden avhenger av matvaretype og matvarenes vekt, tykkelse og kvalitet. Tilberedningsanvisninger De angitte steketrinnene er tilpasset tilberedning i systempannen. Steketrinnene kan avvike ved bruk av andre panner. Varm først opp den tomme pannen. Ha stekefett og matvarer i pannen når signaltonen lyder. Kjøtt Rett Steketrinn Samlet steketid etter signaltone i minutter Snitsel, naturell eller panert Filet Kotelett Cordon bleu Biffer, blodige, 3 cm tykke Biffer, medium eller godt stekte, cm tykke Fjærkrebryst, 2 cm tykt Kokte eller rå pølser Hamburger,,5 cm tykk Karbonader, 2 cm tykke Strimlet kjøtt, gyros Kjøttdeig Bacon Snu retten flere ganger. Fisk Stekt fisk, f.eks. ørret Fiskefilet, panert eller naturell 3/ Scampi, reker Eggeretter Pannekaker 4 Stekes en og en Omeletter per porsjon Speilegg 2/4 2-6 Eggerøre Kaiserschmarrn (luftig pannekake) Arme riddere, fransk toast per porsjon Poteter Stekte poteter kokt med skall Stekte poteter av rå poteter Røstipoteter 5 2,5-3,5 per porsjon Rösti Glaserte poteter Grønnsaker Surre hvitløk eller løk blank /2 2-0 Sprøstekt løk Squash, auberginer Paprika, grønn asparges

11 Barnesikring no Grønnsaker, dampet med tilsetning 0-20 av fett og uten tilsetning av vann, f.eks. squash, grønn paprika Sopp Glaserte grønnsaker Dypfryste produkter Snitsel Cordon bleu Fjærkrebryst Kylling-nuggets Gyros, kebab Fiskefilet, naturell eller panert Fiskepinner Pommes frites 4/5 4-6 Panneretter, pannegrønnsaker Vårruller Camembert, ost Snu retten flere ganger. Sauser Tomatsaus Béchamelsaus 0-20 Ostesaus, f.eks. gorgonzolasaus 0-20 Innkoking av sauser, f.eks tomatsaus, bolognesesaus Søte sauser, f.eks. appelsinsaus 5-25 Annet Camembert, ost Tørre ferdigretter med tilsetning av vann, f.eks. pastapanne Krutonger Riste mandler, nøtter eller pinjekjerner Ha matvarene i den kalde pannen. 8 Barnesikring Med barnesikringen kan du hindre at barn slår på platetoppen. 8. Slå på barnesikringen Forutsetning: Platetoppen er slått av.. Slå på platetoppen med. 2. holdes inne i ca. 4 sekunder. a Displayet lyser i 0 sekunder. a Platetoppen er sperret. 8.2 Slå av barnesikringen holdes inne i ca. 4 sekunder. a Sperren er opphevet. 8.3 Automatisk barnesikring Med denne funksjonen aktiveres barnesikringen automatisk når platetoppen slås av. Du kan aktivere den automatiske barnesikringen i grunninnstillingene. Side 3 9 Tidsfunksjoner Apparatet ditt er utstyrt med ulike tidsfunksjoner som du kan bruke for å stille inn en varighet, et tidsur eller en stoppeklokke. 9. Tid Angi en tid for den ønskede kokesonen. Kokesonen slår seg automatisk av når den innstilte tiden er telt ned. Du kan stille inn en tid på inntil 99 minutter. Når du lager mat med stekesensoren, begynner den innstilte tiden først å løpe når temperaturen for det valgte området er nådd. Stille inn tid Forutsetning: Kokesonen må være valgt og innstilt.. Trykk på. a over lyser, og displayet for ønsket kokesone lyser sterkt. a I tidsurdisplayet lyser.

12 no Automatisk utkobling 2. Still inn ønsket tid i innstillingsområdet i løpet av de neste 0 sekundene. a Tiden telles ned. Når du har stilt inn tid for flere kokesoner, vises tiden for den valgte kokesonen. a Når tiden er over, kobles kokesonen automatisk ut. Det lyder et signal, og i displayet blinker i 0 sekunder. over og displayet blinker. Korrigering eller sletting av tid. Velg kokesone. 2. Trykk på. 3. Endre tiden i innstillingsområdet, eller still den inn på. Slå av kontinuerlig signal Du kan slå av signalet manuelt. Trykk på et tilfeldig symbol. a Displayene slukkes, og lydsignalet opphører. Automatisk tidsur Med denne funksjonen kan du forhåndsvelge en tid for alle kokesonene. Etter at en kokesone er slått på, telles den forhåndsinnstilte tiden ned. Kokesonen slår seg automatisk av når den innstilte tiden er telt ned. Du slår det automatiske tidsuret på i grunninnstillingene. Side 3 Tips: Det automatiske tidsuret gjelder for alle kokesonene. Du kan forkorte eller slette tiden for en enkelt kokesone. Side 9.2 Varselur Du kan stille inn en tid på inntil 99 minutter for avgivelse av signal. Varseluret fungerer uavhengig av alle andre innstillinger. Still inn varseluret. Trykk på. a over lyser sterkt. a I tidsurdisplayet lyser. 2. Still inn ønsket tid i innstillingsområdet. a Etter noen sekunder telles tiden ned. a Når tiden er utløpt, lyder det et signal. I tidsurdisplayet blinker. a over blinker. a Displayet slås av etter 0 sekunder. 9.3 Stoppeklokkefunksjon Stoppeklokkefunksjonen viser tiden som har gått siden funksjonen ble aktivert. Stoppeklokkefunksjonen er bare aktivert når platetoppen er slått på. Hvis platetoppen slår seg av, slås også stoppeklokkefunksjonen av. Slå på stoppeklokkefunksjonen Trykk på. a I tidsurdisplayet vises. a Tidtakingen begynner. a I løpet av det første minuttet vises tiden i sekunder, deretter i minutter. Merk: Hvis stoppeklokkefunksjonen slås på i tillegg til en annen tidsfunksjon, vises innstillingen i tidsurdisplayet i 0 sekunder. Deretter vises stoppeklokkefunksjonen igjen. Slå av stoppeklokkefunksjonen Trykk en gang til på. a Tidsurdisplayet slukkes. 0 Automatisk utkobling Hvis du ikke endrer innstillingene for en kokesone i lengre tid, aktiveres den automatiske utkoblingen. Når kokesonen slås av, er avhengig av hvilket koketrinn som er innstilt ( til 0 timer). Oppvarmingen av kokesonen slås av. I kokesonedisplayet blinker og restvarmeindikatoren / vekselvis. Varmefunksjon Med varmefunksjonen kan du smelte sjokolade eller smør, samt holde varm retter eller kokekar.. Slå på varmefunksjonen. Velg kokesone. 2. Trykk på. a I koketrinndisplayet lyser. 0. Fortsette koking etter automatisk utkobling. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt. a Visningen slukkes. 2. Still inn på nytt..2 Slå av varmefunksjonen. Velg kokesone. 2. Trykk på. a I koketrinndisplayet lyser. 2

13 Vaskebeskyttelse no 2 Vaskebeskyttelse Hvis du tørker over betjeningsfeltet mens platetoppen er slått på, kan innstillingene forandre seg. For å forhindre dette har platetoppen en vaskebeskyttelsesfunksjon. Hovedbryteren kommer ikke inn under vaskebeskyttelsen. Du kan når som helst slå av platetoppen. 2. Aktivere vaskebeskyttelse Trykk på. a Du hører et lydsignal. a Displayet over lyser. a Betjeningsfeltet er sperret i 30 sekunder. 3 Energiforbruksvisning Funksjonen viser det totale strømforbruket fra du slår platetoppen på til du slår den av. Når du slår av, vises forbruket målt i kilowattimer, for eksempel,08 kwh, i 0 sekunder. Visningens nøyaktighet avhenger bl.a. av spenningskvaliteten i strømnettet. Du kan aktivere visningen i grunninnstillingene. Side 3 4 Grunninnstillingene Du kan stille apparatet inn på dine behov. 4. Oversikt over grunninnstillingene Her får du en oversikt over grunninnstillingene og fabrikkinnstillingene. Display Valg Automatisk barnesikring Slått av Slått på Manuell og automatisk barnesikring er slått av. Lydsignal Bekreftelsessignal og signal om feil betjening er slått av. Hovedbrytersignalet forblir slått på. Kun signal om feil betjening er slått på. Kun bekreftelsessignal er slått på. Bekreftelsessignal og signal om feil betjening er slått på. Energiforbruksvisning Spør din strømleverandør om nettspenningen. Visningen av strømforbruk er slått av. Visning av strømforbruk ved 230 V nettspenning. Visning av strømforbruk ved 400 V nettspenning. Visning av strømforbruk ved 220 V nettspenning. Visning av strømforbruk ved 240 V nettspenning. Automatisk tidsur Slått av. - Tidsperiode for utkobling av kokesonene. Fabrikkinnstilling Display Valg Tid for signalet for tidsurslutt 0 sekunder. 30 sekunder. minutt. Innkobling av varmeelementene Slått av Slått på Siste innstilling før kokesonen ble slått av. Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger Slått av Slått på Fabrikkinnstilling "Oversikt over Home Connect-innstillingene", Side 5 "Oversikt over innstillingene for avtrekksstyringen", Side Endring av grunninnstillingene Forutsetning: Platetoppen er slått av.. Slå på platetoppen. 2. Berør i 4 sekunder i løpet av de neste 0 sekundene. a Kundeservicefortegnelsen vises. 3. Berør innstillingsområdet for å bla gjennom displayinnholdet. Eksempel på displayinnhold. Betydning Kundeservicefortegnelse (KI) Produksjonsdato Produksjonsår. Produksjonsmåned 3

14 no Home Connect 4. Trykk en gang til på. 6. Still inn ønsket verdi i innstillingsområdet. a vises. a I kokesonedisplayet lyser. 5. Trykk gjentatte ganger på, helt til ønsket displayinnhold vises. 7. holdes inne i 4 sekunder. a Innstillingen er aktivert. Tips: Slå av platetoppen med for å forlate grunninnstillingene. Slå platetoppen på igjen og still inn på nytt. 5 Home Connect Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen. Tips Les den dokumentasjonen som følger med Home Connect. Følg også anvisningene i Home Connect-appen. Merknader Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen. "Sikkerhet", Side 3 Platetoppene er ikke beregnet på bruk uten tilsyn. Følg med på kokekarene under tilberedning. Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connectappen brukes til betjening. I nettverkstilkoblet standby-modus trenger apparatet maks. 2 W. 5. Konfigurere Home Connect Forutsetninger Apparatet må være koblet til strømnettet og slått på. Du må ha en mobil enhet med oppdatert versjon av operativsystemet ios eller Android, f.eks en smarttelefon. Den mobile enheten og apparatet må være innen rekkevidde av det trådløse hjemmenettverket.. Last ned Home Connect-appen. 2. Åpne Home Connect-appen og skann den følgende QR-koden. 3. Følg veiledningen i Home Connect-appen. 4

15 Home Connect no 5.2 Oversikt over Home Connect-innstillingene I grunninnstillingene for koketoppen kan du tilpasse innstillinger for Home Connect og nettverksinnstillinger. Innstilling Valg eller visning Tilleggsinformasjon Nettverksforbindelse Ikke tilkoblet / koble fra nettverksforbindelsen Koble til automatisk Koble til manuelt Tilkoblet Tilkobling til app Ikke tilkoblet Opprett tilkobling Tilkobling til trådløst nettverk Trådløs modul slått av Trådløs modul slått på Innstilling via app Slått av Slått på Programvareoppdatering Oppdatering er tilgjengelig og klar til installasjon Start installasjonen Styre fjerntilgang for kundeservice Ikke tillatt Tillatt Vise signalstyrke for trådløst nettverk Ikke koblet til det trådløse hjemmenettverket (Wi-Fi) Signalstyrke (dårlig) Signalstyrke 2 (middels) Signalstyrke 3 (god) Tilkobling til Home Connect-server Ikke tilkoblet Tilkoblet Fabrikkinnstilling Logg koketoppen på det trådløse hjemmenettverket (Wi-Fi) eller koble fra nettverksforbindelsen vises kun når koketoppen er koblet på hjemmenettverket. Når trådløst nettverk er aktivert, kan du benytte Home Connect-funksjonene. vises kun når koketoppen allerede har vært koblet på et nettverk. Når er slått av, er det kun driftsstatus for koketoppen som vises i Home Connect-appen. vises kun når det er en programvareoppdatering tilgjengelig. vises kun når kundeservice forsøker å koble seg til koketoppen. Når tilgang er gitt, kan du til enhver tid trekke den tilbake igjen. vises kun når det er opprettet forbindelse til det trådløse hjemmenettverket (Wi-Fi). vises kun når det er opprettet forbindelse til det trådløse hjemmenettverket (Wi-Fi). 5.3 Endre innstillinger via Home Connectappen Med Home Connect-appen kan du endre innstillingene for kokesonene og sende dem til koketoppen. Forutsetninger Koketoppen er koblet til hjemmenettverket og Home Connect-appen. For at du skal kunne stille inn koketoppen via Home Connect-appen, må være slått på i grunninnstillingene. Ved levering er aktivert. Når overføring av innstillinger er deaktivert, er det kun driftsstatus for koketoppen som vises i Home Connect-appen.. Utfør innstillingene i Home Connect-appen og send dem til koketoppen. Følg veiledningen i Home Connect-appen. På koketoppen må du bekrefte innstillinger som du sender til koketoppen fra Home Connect-appen. a Når det overføres innstillinger for tilberedning til en kokesone, begynner tilsvarende visning å blinke, alt etter innstilling. 2. Trykk på for ønsket kokesone for å bekrefte innstillingen. 3. Du avviser innstillingen ved å trykke på et hvilket som helst annet berøringsfelt på koketoppen. 5.4 Programvareoppdatering Med funksjonen programvareoppdatering oppdateres apparatets programvare, for eksempel optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer. Forutsetningen er at du er registrert Home Connectbruker, har installert appen på din mobile enhet og er tilkoblet Home Connect-serveren. Så snart en programvareoppdatering er tilgjengelig, informerer Home Connect-appen deg om dette, og du kan starte programvareoppdateringen med appen. Etter fullført nedlasting kan du starte installasjonen fra Home Connect-appen når du er tilkoblet ditt trådløse hjemmenettverk (WiFi). Når installasjonen er ferdig, blir du informert om det via Home Connect-appen. Merknader Du kan fortsatt bruke apparatet under nedlastingen. En programvareoppdatering kan også lastes ned automatisk, avhengig av dine personlige innstillinger i appen. 5

16 no Platetoppbasert ventilatorstyring Ved sikkerhetsrelevante oppdateringer anbefales det å utføre installasjonen så raskt som mulig. 5.5 Fjerndiagnose Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen. Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: Personvern Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering): Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen). Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen). Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet. Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner. Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen. 5.7 Samsvarserklæring Herved erklærer Robert Bosch Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet er i samsvar med grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 204/53/EU. En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen 2,4 GHz bånd: 00 mw maks. 5 GHz bånd: 00 mw maks. BE BG CZ DK NO EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO CH TR 5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk. 6 Platetoppbasert ventilatorstyring Dersom begge apparater er Home Connect-kompatible, er det letteste alternativet å koble dem sammen i Home Connect-appen. Da kobler du begge apparatene til Home Connect og følger veiledningen i appen. Du har også følgende muligheter til å koble sammen apparatene: Direkte tilkobling mellom apparatene. Side 6 Koble til apparatene via det trådløse hjemmenettverket. Side 7 Merknader Det lanseres jevnlig sikkerhetsoppdateringer for apparatet. Dersom du har koblet koketoppen direkte til en ventilator, kan begge apparatene ikke motta disse sikkerhetsoppdateringene. For at du skal være sikret trygg bruk, anbefaler vi at du kobler sammen de to apparatene via Home Connect og installerer disse oppdateringene med en gang de lanseres. Dette krever en (gratis) Home Connect-konto. Betjeningen på ventilatoren har alltid forrang. Mens apparatet betjenes direkte, kan ikke den koketoppbaserte ventilatorstyringen brukes. I nettverkstilkoblet standby-modus trenger apparatet maks. 2 W. 6. Direkte tilkobling mellom apparatene Koble apparatet direkte til ventilatoren for å styre ventilatoren via koketoppen. Det er ikke lenger mulig å koble begge apparatene til hjemmenettverket og appen. Merk: Vær oppmerksom på informasjonen om hvordan koketoppen kobles til i bruksanvisningen for ventilatoren. Forutsetning: Ventilatoren er slått av.. Slå på platetoppen. 2. holdes inne i 4 sekunder. a Displayet viser produktinformasjon. 3. Trykk gjentatte ganger på, helt til displayet vekselvis viser og. a I kokesonedisplayet lyser. 4. Still inn verdien i innstillingsområdet. a I displayet for kokesonene blinker. 5. Start tilkoblingen på ventilatoren innen 2 minutter. a Når forbindelsen er opprettet, lyser i kokesonedisplayet. 6. Forlat grunninnstillingene. a Betjeningspanelet til koketoppen viser symbolene for koketoppbasert avtrekksstyring. 6

17 Platetoppbasert ventilatorstyring no 6.2 Koble til apparatene via WLANhjemmenettverket (Wi-Fi) Koble sammen apparatene via hjemmenettverket slik at du kan styre ventilatoren via koketoppen. Det er også mulig å koble til Home Connect-appen. Merk: Det er bare mulig å opprette forbindelse mellom apparatene når begge apparatene er koblet til hjemmenettverket og samtidig befinner seg i tilkoblingsmodus. Når tiden for tilkoblingsmodus er utløpt på et av de to apparatene, må du starte tilkoblingen på nytt. Forutsetninger Din ruter har en WPS-knapp. Informasjon om dette finner du i bruksanvisningen til ruteren. Ventilatoren er koblet til det trådløse hjemmenettverket (Wi-Fi).. Slå på platetoppen. 2. holdes inne i 4 sekunder. a Displayet viser produktinformasjon. 3. Trykk gjentatte ganger på, helt til displayet vekselvis viser og. a I kokesonedisplayet lyser (ikke tilkoblet) eller (koblet til det trådløse hjemmenettverket) (Wi-Fi). 4. Still inn verdien i innstillingsområdet. a I displayet for kokesonene blinker. 5. Dersom apparatet ikke har vært koblet til det trådløse hjemmenettverket (Wi-Fi) før, trykker du på WPS-knappen på ruteren innen 2 minutter. a Koketoppen kobles til det trådløse hjemmenettverket (Wi-Fi), i kokesonedisplayet lyser. Deretter starter koketoppen automatisk oppkoblingen mot ventilatoren. 6. Start tilkoblingen på ventilatoren innen 2 minutter. a Når forbindelsen er opprettet, lyser i kokesonedisplayet. 7. Forlat grunninnstillingene. a Betjeningspanelet til koketoppen viser symbolene for koketoppbasert avtrekksstyring. 6.3 Tilbakestille Home Connectinnstillingene Hvis det oppstår problemer med å koble apparatet til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi), eller hvis du vil logge apparatet inn på et annet WLANhjemmenettverk (Wi-Fi), kan du tilbakestille Home Connect-innstillingene. Merk: Når du tilbakestiller Home Connect-innstillingene, frakobles kanskje også forbindelsen til en ev. tilkoblet avtrekkshette.. holdes inne i 4 sekunder. a Displayet viser produktinformasjon. 2. Trykk gjentatte ganger på, helt til displayet vekselvis viser og. 3. Still inn verdien i innstillingsområdet. 6.4 Styring av ventilatoren via koketoppen I grunninnstillingene for platetoppen kan du stille inn hvordan avtrekkshetten skal reagere, avhengig av innog utkobling av platetoppen eller enkelte kokesoner. Du kan utføre ytterligere innstillinger ved hjelp av kokesonens betjeningselementer. Innstilling av viften. Trykk på. 2. Velg viftetrinn i innstillingsområdet. Du kan velge mellom trinn, 2 og 3. Trykk på 4 eller 5 i innstillingsområdet for å stille inn et intensivtrinn. Alternativt kan du trykke gjentatte ganger på, helt til ønsket intensivtrinn vises. Slå av viften Velg viftetrinn 0 i innstillingsområdet. Slå på automatisk modus Hold inne, helt til displayet viser. a Ved damputvikling startes viften automatisk. Slå av automatisk modus Hold inne, helt til slukkes. Hvis du stiller inn et annet viftetrinn, avsluttes også automatisk modus. Innstilling av hettens belysning Du kan slå ventilatorens lys på og av på betjeningspanelet på koketoppen.. Trykk på for å slå lyset på. 2. Trykk en gang til på for å slå lyset av. 6.5 Oversikt over innstillingene for avtrekksstyringen I grunninnstillingene for koketoppen kan du stille inn hvordan ventilatoren skal reagere, avhengig av inn- og utkobling av koketoppen eller enkelte kokesoner. Innstilling Valg Tilkobling koketopp ventilator ikke tilkoblet / koble fra forbindelsen start tilkoblingen koblet til det trådløse hjemmenettverket (Wi-Fi) koblet til ventilator Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype) Beskrivelse - 7

18 no Rengjøring og pleie Innstilling Valg Automatisk start av viften Slått av. Ved behov må ventilatoren slås på manuelt. Slått på i automatisk modus. Ventilatoren slås på i automatisk modus når en kokesone slås på. Slått på i manuell modus. Ventilatoren slås på på et fast innstilt trinn når en kokesone slås på. Etterutlufting Viften kobles ut med koketoppen. Slått på i automatisk modus Slått på med standard etterutlufting Ingen endring av innstillingene Automatisk innkobling av belysningen Slått av Slått på Belysningen slås på når koketoppen slås på. Automatisk utkobling av belysningen Slått av Belysningen slås av når koketoppen slås av. Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype) Beskrivelse Displayet viser kun innstillingen når apparatet er koblet til en ventilator. Innstilling av om og hvordan viften skal fortsette å gå etter at koketoppen er slått av. Displayet viser kun innstillingen når apparatet er koblet til en ventilator. Displayet viser kun innstillingen når apparatet er koblet til en ventilator. Displayet viser kun innstillingen når apparatet er koblet til en ventilator. 7 Rengjøring og pleie Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid. 7. Rengjøringsmiddel Egnede rengjøringsmidler og glasskrape fås hos kundeservice, i vår nettbutikk eller i handelen. OBS! Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater. Bruk aldri uegnede rengjøringsmidler. Uegnede rengjøringsmidler Ufortynnet vaskemiddel Rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner Skuremidler Aggressive rengjøringsmidler som f.eks. stekeovnsspray eller flekkfjerner Skuresvamper Høytrykksspyler og dampstråle 7.2 Rengjøring av glasskeramikk Rengjør platetoppen etter hver bruk, slik at rester av matvarer ikke brenner seg fast. Merk: Vær oppmerksom på informasjon om uegnede rengjøringsmidler. Side 8 Forutsetning: Platetoppen er avkjølt.. Fjern hårdnakket smuss med en glasskrape. 2. Rengjør platetoppen med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk. Følg rengjøringsanvisningene på rengjøringsmidlets emballasje. Tips: Du oppnå gode resultater av rengjøringen med en spesialsvamp for glasskeramikk. 7.3 Rengjøring av platetoppramme Rengjør platetopprammen etter bruk, dersom det er smuss eller flekker på den. Merknader Vær oppmerksom på informasjon om uegnede rengjøringsmidler. Side 8 Ikke bruk glasskrape.. Rengjør platetopprammen med varmt såpevann og en myk klut. Vask nye svamper grundig før bruk. 2. Tørk deretter av med en myk klut. 8

19 Utbedring av feil no 8 Utbedring av feil Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader. ADVARSEL Fare for personskade! Ukyndige reparasjoner er farlig. Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet. Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt. ADVARSEL Fare for elektrisk støt! Ukyndige reparasjoner er farlig. Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen. Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen. Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell. ADVARSEL Forbrenningsfare! Kokesonen avgir varme, men indikatoren fungerer ikke. Slå av sikringen i sikringsskapet. Ta kontakt med kundeservice. ADVARSEL Brannfare! Koketoppen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv. Slå av sikringen i sikringsskapet. Ta kontakt med kundeservice. 8. Merknader i displayet Feil Ingen Alle indikatorer blinker og koketrinnet blinker vekselvis. Du hører et lydsignal. og signaltone, og kokesonene blir ikke varme Årsak og feilsøking Svikt på strømforsyningen.. Kontroller sikringen til apparatet i sikringsskapet. 2. Ved hjelp av et annet elektrisk apparat kan du sjekke om feilen kan skyldes strømbrudd. Betjeningspanelet er vått, eller det ligger gjenstander på det. Tørk av betjeningspanelet eller fjern gjenstanden. Det ble kokt på flere kokesoner over lengre tid med høy effekt. For å beskytte elektronikken har kokesonen blitt slått av.. Vent en liten stund. 2. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt. a Når meldingen ikke lenger vises, er elektronikken tilstrekkelig avkjølt. Du kan gjenoppta matlagingen. Til tross for utkoblingen med, har elektronikken varmet seg opp enda mer. Derfor har alle kokesonene slått seg av.. Vent en liten stund. 2. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt. a Når meldingen ikke lenger vises, er elektronikken tilstrekkelig avkjølt. Du kan gjenoppta matlagingen. Varm gryte i området til betjeningspanelet. Elektronikken står i fare for å bli overopphetet. Fjern kokekaret. a Displayet slukkes kort tid etterpå. Varm gryte i området til betjeningspanelet. For å beskytte elektronikken har kokesonen slått seg av.. Fjern kokekaret. 2. Vent en liten stund. 3. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt. a Når meldingen ikke lenger vises, er elektronikken tilstrekkelig avkjølt. Du kan gjenoppta matlagingen. Kokesonen var for lenge i bruk og ble slått automatisk av. Kokesonen kan slås på igjen med én gang. Demomodus er aktivert.. Koble apparatet fra strømnettet i 30 sekunder ved å slå av sikringen i sikringsskapet. 2. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt i løpet av de 3 neste minuttene. 9

20 no Avfallsbehandling Feil Det vises en melding med "E" i displayet, f.eks. E0. Årsak og feilsøking Elektronikken har registrert en feil.. Slå apparatet av og på igjen. a Hvis feilen bare forelå én gang, forsvinner meldingen. 2. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. "Kundeservice", Side Problem med Home Connect Feil Home Connect fungerer ikke som det skal. Årsak og feilsøking Ulike årsaker er mulige. Gå til 9 Avfallsbehandling Her får du vite hvordan du korrekt kvitter deg med gamle apparater. 9. Avfallsbehandling av gammelt apparat Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes. Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 202/9/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. 20 Kundeservice Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice. Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 0 år fra apparatet bringes ut på markedet. Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis. Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet. Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider. på undersiden av platetoppen. Produktnummeret (E-Nr.) står også på glasskeramikken. Du kan også vise kundeserviceindeksen (KI) og produksjonsnummeret (FD) i Grunninnstillinger Side 3. Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem. 20. Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt. Typeskiltet finner du: på apparatpasset. 20

21 Säkerhet sv Innehållsförteckning Säkerhet Förhindrande av sakskador Miljöskydd och sparsamhet Lär känna Användningsprincip PowerBoost-funktion Steksensor Barnspärr Tidsfunktioner Automatisk avstängning Varmhållningsfunktion Avtorkningsskydd Energiförbrukningsdisplay Grundinställningar Home Connect Hällbaserad fläktstyrning Rengöring och skötsel Avhjälpning av fel Avfallshantering Kundtjänst Säkerhet Följ säkerhetsanvisningarna nedan.. Allmänna anvisningar Läs igenom anvisningen noga. Spara bruksanvisning, maskinpass och produktinformation för senare användning eller till nästa ägare. Anslut inte enheten om den har transportskador..2 Användning för avsett ändamål Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin. Använd bara enheten för: för att tillaga mat och dryck. under uppsikt. Håll oavbruten uppsikt vid korta tillagningar. i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö. upp till max möh. Använd inte apparaten: med extern timer eller separat fjärrkontroll. Det gäller inte vid avstängning med enheter som omfattas av EN Begränsning av användarkretsen Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 5 år gamla och står under uppsikt. Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen..4 Säker användning VARNING! Brandrisk! Tillagning utan uppsikt på hällar med fett eller olja kan vara brandfarligt. Lämna aldrig het olja och hett fett utan uppsikt. Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, utan slå av enheten och kväv sedan lågorna t.ex. med lock eller brandfilt. Kokzonen blir jättevarm. Lägg aldrig brännbara föremål på eller direkt vid kokzonen. Förvara aldrig föremål på kokzonen. Spisen blir het. Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådor direkt under spishällen. Övertäckning av spishällen kan orsaka olyckor, t.ex. genom överhettning, antändning eller material som spräcks. Täck aldrig över spishällen. Livsmedel kan börja brinna. Övervaka tillagningen. Övervaka alltid korta sekvenser. VARNING! Risk för brännskador! Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning, framförallt ev. hällram. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen. Håll småbarn under 8 år borta. 2

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning CE261/273. Glasskeramisk koketopp

Gaggenau Bruksveiledning CE261/273. Glasskeramisk koketopp Gaggenau Bruksveiledning CE261/273 Glasskeramisk koketopp 2 Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger 4 Årsaker til skader 5 Miljøvern 6 Miljøvennlig håndtering 6 Energisparetips 6 Bli

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning CE481/491. Glasskeramisk koketopp

Gaggenau Bruksveiledning CE481/491. Glasskeramisk koketopp Gaggenau Bruksveiledning CE481/491 Glasskeramisk koketopp 2 Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger 4 Årsaker til skader 5 Miljøvern 6 Miljøvennlig deponering 6 Energisparetips 6 Utbedring

Detaljer

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang I husholdningen din starter fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect * Gratulerer med en fremtidsrettet kaffeautomat! Det vil allerede i dag

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang I din husholdning starter fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect * Gratulerer med et fremtidsrettet kjøleapparat! Det vil allerede i dag gjøre

Detaljer

Koble kjøleapparatet til fremtiden. HC_Geraetebeileger_BI_12_Bosch_Kuehlschrank_DE_nb-NO.indd :27:27

Koble kjøleapparatet til fremtiden. HC_Geraetebeileger_BI_12_Bosch_Kuehlschrank_DE_nb-NO.indd :27:27 Koble kjøleapparatet til fremtiden. H_Geraetebeileger_I_12_osch_Kuehlschrank_E_nb-NO.indd 1 31.03.2016 11:27:27 Home onnect. En app til alt. Home onnect er den første appen som kan vaske og tørke klær,

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning CE481/491. Glasskeramisk koketopp

Gaggenau Bruksveiledning CE481/491. Glasskeramisk koketopp Gaggenau Bruksveiledning CE481/491 Glasskeramisk koketopp 2 Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger 4 Årsaker til skader 5 Miljøvern 6 Miljøvennlig håndtering 6 Energisparetips 6 Bli

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang I husholdningen din begynner fremtiden nå! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtidsrettet husholdningsapparat! et vil allerede

Detaljer

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden.

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Home Connect. En app for alt. Home Connect er første app som vasker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som finnes i kjøleskapet for deg. Ulike husholdningsapparater,

Detaljer

Koble kjøleapparatet til fremtiden.

Koble kjøleapparatet til fremtiden. Koble kjøleapparatet til fremtiden. Få det beste ut av ditt kjøleapparat med Home onnect. Med Home onnect kan du heretter kaste et blikk inn i kjøleapparatet med din smarttelefon uansett hvor du akkurat

Detaljer

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden.

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Home Connect. En app for alt. Home Connect er første app som vasker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som finnes i kjøleskapet for deg. Ulike husholdningsapparater,

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Koble ventilatoren til fremtiden. Installasjonsveiledning

Koble ventilatoren til fremtiden. Installasjonsveiledning Koble ventilatoren til fremtiden. Installasjonsveiledning 2 DE Velkommen til et smart hjem! Gratulerer med ditt nye intelligente husholdningsapparat og med en helt ny hverdagsfølelse med Home Connect.*

Detaljer

Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd :17:41

Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd :17:41 9001 154 759 Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd 1 30.10.2015 14:17:41 Home Connect en app til alt. Home Connect er den første appen som kan vaske klær, ta oppvasken,

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Vannkoker Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Vennligst les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet

Detaljer

Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye.

Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Produktblad Hurtigveiledning Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Kjøleseksjon A. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av modell) B. Lampe eller LED-lys (avhengig av modell)

Detaljer

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden.

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang OT-Beileger_EU-DE_Siemens_V002_STAR_nb-NO.indd 1 05.07.17 11:27 I husholdningen din begynner fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect * Gratulerer

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1

Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1 Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. SH_022_H_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1 15.01.16 12:41 Home onnect. En app til alt. Home onnect er den første appen som kan vaske og tørke klær,

Detaljer

Koble til tørketrommelen til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Trocknen_P_Bosch_210x148_no.indd 1

Koble til tørketrommelen til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Trocknen_P_Bosch_210x148_no.indd 1 Koble til tørketrommelen til fremtiden. SH_022_H_Geraetebeil_Trocknen_P_osch_210x148_no.indd 1 12.01.16 10:52 Home onnect. En app til alt. Home onnect er den første appen som kan vaske og tørke klær, ta

Detaljer

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye.

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Produktblad Hurtigveiledning Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. A B D E F G H I L M N O C P Q R Kjøleseksjon A. Betjeningspanel B. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Helse & Sikkerhet og Installasjonsveiledning

Helse & Sikkerhet og Installasjonsveiledning Helse & Sikkerhet og Installasjonsveiledning RSK Helse og sikkerhet-veiledning 3 Installasjonsveiledning 2 SIKKERHETSREGLER VIKTIG MÅ LESES OG ETTERFØLGES Les sikkerhetsinstruksene nedenfor nøye før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_Trocknen_X_Bosch_210x148_V001_NO_STAR.indd 1

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_Trocknen_X_Bosch_210x148_V001_NO_STAR.indd 1 Koble husholdningsapparatet til fremtiden. SH_022_H_Geraetebeil_Waschen_Trocknen_X_osch_210x148_V001_NO_STR.indd 1 14.01.16 09:33 Home onnect. En app til alt. Home onnect er den første appen som kan vaske

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8 Produktskjema Betjeningspanel 4 Varmeskuff 4 Funksjon 4 Valg av temperatur 5 Oppvarmingstider 5 Kapasitet 6 Holde matvarene varme 7 Uttrekking av skuffen 8 Betjeningspanel 1. Temperaturbryter 2. Lysende

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Infrarød Elektrisk Grill

Infrarød Elektrisk Grill Infrarød Elektrisk Grill Model: IB2017-1 BRUKSANVISNING LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET DETTE PRODUKTET ER DESIGNET KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK VIKTIG SIKKERHETS INFORMASJON Ved

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24 HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer IP24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang I din husholdning starter fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect * Gratulerer med en fremtidsrettet kaffeautomat! Det vil allerede i dag gjøre

Detaljer

Håndbok / Manual. BEHA Smartovn PV, LV, PGV og LGV BEHA Smart Heaters PV, LV, PGV and LGV

Håndbok / Manual. BEHA Smartovn PV, LV, PGV og LGV BEHA Smart Heaters PV, LV, PGV and LGV Håndbok / Manual BEHA Smartovn PV, LV, PGV og LGV BEHA Smart Heaters PV, LV, PGV and LGV This product is protected by the international patent application WO 0171948 and its corresponding patent applications

Detaljer

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER Advarsel: For å forhindre potensiell hørselsskade er det anbefalt at du ikke hører på musikk på høyt volum over lengre perioder. Tenk på din egen sikkerhet og vær oppmerksom på hva som skjer i omgivelsene

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerveiledning. Brødrister. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Brødrister. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Brødrister Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner 1. Vennligst les instruksjonene før du tar i bruk apparatet

Detaljer

Hurtigveiledning. Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet.

Hurtigveiledning. Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet. Produktblad Hurtigveiledning Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet. A. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av modell) B. Betjeningspanel med LED-lys C. Hyller D. Plate som dekker frukt-

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon Wok. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon Wok. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon Wok Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at. HP8117. Brukerhåndbok

Register your product and get support at.   HP8117. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Art. Nr. 305035 Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Bruksanvisning Brødristeren TOASTER

Bruksanvisning Brødristeren TOASTER Bruksanvisning Brødristeren TOASTER Innholdsfortegnelse Sikkerhetstips... 3 Innen første gangs bruk... 4 Utpakking... 4 Krav til brukssted... 4 Brødristing... 5 Mottaksinnretningen... 5 Sentrering av brødskivene...

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettet: www.bauknecht.eu DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02 Truma E-Kit NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Truma E-Kit Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Forskriftsmessig bruk... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Forskriftsmessig bruk Apparatet skal

Detaljer

Induksjon Maxi-Flex med display

Induksjon Maxi-Flex med display V-ZUG Ltd Komfyrtopp i glasskeramikk Induksjon Maxi-Flex med display Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon teppanyaki Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen

Detaljer

3no53171b.fm5 Page 11 Wednesday, November 10, :33 PM BRUKSANVISNING

3no53171b.fm5 Page 11 Wednesday, November 10, :33 PM BRUKSANVISNING 3no53171b.fm5 Page 11 Wednesday, November 10, 2004 3:33 PM BRUKSANVISNING FØR BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD KOKETIPS TIPS FOR ENERGISPARING RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE KUNDESERVICE

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Gourmetpanne Elektrisk multipanne Bruksanvisning og instruksjoner for sikkert bruk Type MP 107N

Gourmetpanne Elektrisk multipanne Bruksanvisning og instruksjoner for sikkert bruk Type MP 107N Gourmetpanne Elektrisk multipanne Bruksanvisning og instruksjoner for sikkert bruk Type MP 107N Elektrisk multipanne MP 107N Gourmetpanne Innhold Sikkerhetsinstruksjoner..... 2 Beskrivelse....4 Innhold

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET

NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring av koketoppen - kontrollert koking - sparer inntil 40 % energi - tar aktivt vare på næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maten

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader

Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader Denne guiden er ment til å instruere i riktig bruk av alle Viridian ladestasjoner. Installasjon av dette utstyret skal kun utføres av en kvalifisert elektriker.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Koble kjøleapparatet til fremtiden.

Koble kjøleapparatet til fremtiden. Koble kjøleapparatet til fremtiden. Home onnect. En app til alt. Home onnect er den første appen som kan vaske og tørke klær, ta oppvasken, bake, lage kaffe og se inn i kjøleskapet. Forskjellige husholdningsapparater,

Detaljer

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom:

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: 25 PLATETOPPER IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: Uansett hva du velger, så kan du være sikker på at hvitevarene våre er laget for å vare.

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Infraduo IHD17 IHD

Infraduo IHD17 IHD Infraduo IHD17 IHD20 GB... 3 SE... 5 NO... 7 DE... 9 FR...11 ES... 13 FI... 15 NL... 17 DK... 19 2 Infraduo IHD Infraduo IHD NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Kjære kunde, vennligst les grundig gjennom

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

CARBON TRÅDLØSE HODETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE HODETELEFONER Advarsel: For å forhindre potensiell hørselsskade er det anbefalt at du ikke hører på musikk på høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhet må du følge med omgivelsene når du bruker disse hodetelefonene.

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer