Hovedpunkter. Resultat i kvartalet på 12 millioner kroner før skatt Hittil i år er resultat før skatt på 37,1. millioner kroner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter. Resultat i kvartalet på 12 millioner kroner før skatt Hittil i år er resultat før skatt på 37,1. millioner kroner."

Transkript

1 Hovedpunkter Resultat i kvartalet på 12 millioner kroner før skatt Hittil i år er resultat før skatt på 37,1 millioner kroner Egenkapitalavkastning hittil i år på 8,9 % Kostnadsprosent hittil i år på 38 % Senior obligasjonsgjeld utstedt i kvartalet Netto utlån til kunder på 2593 millioner kroner pr 30.9 Ren kjernekapitaldekning på 17,41 % Om Næringsbanken ASA Næringsbanken er etablert på initiativ av næringslivet selv, for næringslivet på Innlandet. Banken åpnet for ordinær drift i januar Målgruppen er SMB bedrifter og landbrukskunder som har behov for en finansiell sparringspartner. Som vi sier i Næringsbanken: «Verdien ligger i diskusjonene, resultatet i de finansielle løsningene.» Utvikling i 3. kvartal I august og september gjennomførte banken en rekke investorpresentasjoner knyttet til mulig utstedelse av senior obligasjonsgjeld. Banken opplevde positiv respons og bankens første seniorobligasjon ble utstedt i september. Oligasjonen, som har 3 års løpetid, styrker bankens fundingsituasjon ytterligere, og representerer en ny milepæl for Næringsbanken. Tredje kvartal preges for øvrig av høy aktivitet, særlig i første del av kvartalet. Netto utlånsvolum økte med 260 millioner kroner i perioden. Banken opplevde også stor interesse for innskuddprodukter i perioden og samlet innskudd økte med 296 millioner kroner i kvartalet. Finansielle tall Bankens resultat for 3. kvartal viser et overskudd på 12 millioner kroner før skatt, (mot 6,8 millioner kroner før skatt i samme periode i 2020). Hittil i år er overskudd før skatt på 37,1 millioner kroner, (13,3 millioner kroner.) Hovedårsaken til resultatforbedringen er betydelig økning i 1 utlånsvolum (se figur), styrket rentemargin, samt god kostnadskontroll. Største inntektskilde i kvartalet er inntekter fra renter og lignende inntekter hvor netto rente og kredittprovisjonsinntekter er på 24,3 millioner kroner (12,9 millioner kroner). Hittil i år netto renteinntekter på 64,3 millioner kroner (34,5 millioner kroner). Største kostnadspost er knyttet til personal med 8,1 millioner kroner (4,5 millioner kroner). Det er i kvartalet gjort en avsetning knyttet til ansattes godtgjørelsesordning på 2,5 millioner kroner. Banken oppnådde en rentenetto på 3,1 % i kvartalet (ann.), mens rentenetto hittil i år er på 2,9 % (ann.) Kostnadsprosenten i tredje kvartal isolert ble 44 %, mens kostnadsprosent hittil i år er 38 %. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 7,6 % i kvartalet (ann.). Hittil i år er egenkapitalavkastningen 8,9 % (ann.) Netto utlån til kundene har økt med 674 millioner kroner siden årsskiftet, og utgjør 2593 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal. Innskudd fra kundene har økt med 520 millioner kroner, og utgjør 2667 millioner kroner pr Total balanse var ved utgangen av perioden 3423 millioner kroner. Volumutviklingen i balansen er noe høyere enn forventet.

2 Utlånsporteføljen Utlånsporteføljen speiler i stor grad markedet i bankens primærområde, som er Innlandet og nordre del av Viken. Gjennomsnittlig lånestørrelse pr kunde er om lag 6 millioner kroner. Største bransjeeksponering er mot eiendom og eiendomsutvikling i regionen. Som naturlig følge av bankens geografiske markedsområde har banken ingen direkte eksponering mot olje/offshore. Banken vil fortsatt ha fokus på overvåkning av porteføljen og tett dialog med kundene. Nedskrivninger / tapskostnad Bankens resultatførte tapsavsetninger i tredje kvartal er 2,1 millioner kroner. Pr er nedskrivningene 8,3 millioner kroner. Nedskrivningene fordeler seg på 3,4 millioner kroner i steg 1, 4,2 millioner kroner i steg 2 og 0,6 millioner kroner i steg 3. Samlet tapsavsetning av brutto utlån er 0,31 % pr 30.09, en økning fra 0,26 % pr Med bakgrunn i utvidede stresstester har banken valgt å videreføre økte tapsavsetninger utover modellbaserte nedskrivninger. Banken har ingen konstaterte tap pr Soliditet Banken er godt kapitalisert og har en ren kjernekapitaldekning på 17,41 % pr Uvektet kjernekapitalandel er 13,82 %. Det er gjennomført en forenklet revisorkontroll pr 30.9 i samsvar med ISRE 2410 og periodens resultat etter skatt er dermed medregnet som ansvarlig kapital. Likviditet Bankens likviditetssituasjon er svært god og LCR pr var 663 %. Likviditetsporteføljen er plassert i bankinnskudd samt rentefond med høy likviditet og lav risiko. Markeds og framtidsutsikter Banken har tett dialog med bedrifter i bankens nedslagsfelt, og vi opplever at det er optimisme og investeringsvilje i regionen. Ubalansen i råvarepriser, særlig knyttet til trevirke, er dog en situasjon vi er oppmerksom på i dialogen med kundene. Vår opplevelse er at aktørene tilpasser seg raskt, og at de økte prisene i stor grad belastes sluttkunde. Vi noterer oss at ubalanse i råvarepriser tidligere har vært innledningen til perioder med større markedsuro, og vil fortsette å følge nøye med på utviklingen i kommende perioder. Som følge av stigende markedsrenter, samt Norges Banks beslutning om heving av styringsrenten, har banken gjennomført og varslet renteheving for kundene. Økte renter på innskudd har allerede fått noe effekt i tredje kvartal, mens heving av utlånsrenter først får full effekt i fjerde kvartal. I sum forventer vi at renteendringer har positiv effekt på bankens rentenetto. Styret og administrasjonen er fornøyd med utviklingen i banken og ser optimistisk på mulighetene i kommende perioder. Annen informasjon Utregninger av alternative resultatmål vises på se side 4. Hendelser etter balansedato Ingen hendelser 2

3 Moelv 5. november 2021 Styret i Næringsbanken ASA Gunnar Gabrielsen Elisabeth Krokeide Steffen Hellum Styreleder Styremedlem Styremedlem Gro Prødel Hvammen Lars Tjeldflaat Øystein Snuggerud Styremedlem Styremedlem Daglig leder 3

4 Nøkkeltall Alle tall i NOK 1000 Rentabilitet/lønnsomhet 3. kvartal 2021 Pr Pr Året 2020 Egenkapitalavkastning 7,6 % 8,9 % 4,0 % 4,5 % Rentenetto 3,1 % 2,9 % 2,4 % 2,6 % Kostnadsprosent 44 % 38 % 57 % 56 % Resultat etter skatt per aksje 0,53 1,65 0,73 1,11 Soliditet 3. kvartal kvartal 2020 Året 2020 Ren kjernekaitaldekning i % 17,41 % 19,90 % 17,72 % Kjernekapitaldeking i % 18,97 % 22,31 % 19,80 % Kapitaldekning i % 20,92 % 25,31 % 22,39 % Forvaltningskapital Risikovektet balanse etter beregningsgrunnlag Egenkapital Uvektet kjernekapitalandel 13,82 % 14,17 % 14,42 % Likviditet Liquidity Coverage Ratio (LCR) 663 % 610 % 709 % Innskudds - og utlånsutvikling Utlån til kunder Utlånsvekst siste 12 mnd 52 % 110 % 67 % Innskudd fra kunder Innskuddsvekst siste 12 mnd 25 % 146 % 96 % Innskuddsdekning 103 % 125 % 112 % Bokført egenkapital pr aksje 28,07 24,74 25,12 Utregninger av alternative resultatmål Egenkapitalavkastning: ((Aksjonærenes andel av resultatet etter skatt/antall dager i perioden) x dager i året)/((egenkapital uten fondsobligasjon IB + egenkapital uten fondsobligasjon UB)/2) Rentenetto: ((Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter/antall dager i perioden) x antall dager i året)/((forvaltningskapital IB + forvaltningskapital UB)/2) Kostnadsprosent: Sum driftskostnader i perioden / sum driftsinntekter i perioden Samlet tapsavsetning i forhold til brutto utlån: Totale nedskrivninger og avsetninger ved periodeslutt / brutto utlån ved periodeslutt 4

5 Sammendratt Resultatregnskap 3. kvartal kvartal Året 2020 Oppstilling over resultat og andre inntekter og kostnader Note Alle tall i NOK 1000 Renteinntekter og lign. inntekter Rentekostnader og lign. kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinnt Provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester Provisjonskostnader og kostn. ved banktj Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstr Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og fin.instr Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Av-/nedskrivninger, verdiendr. på ikke-finansielle eiend Sum driftskostnader Kredittap på utlån og garantier Resultat for perioden før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt for perioden Aksjonærenes andel av resultatet Andel tilhørende eiere av AT Resultat etter skatt for perioden Utvidet resultatregnskap - Alle tall i NOK Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

6 Sammendratt Balanseoppstilling Balanseoppstilling Alle tall i NOK 1000 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 og Utlån til og fordringer på kunder 2 og Sertifikater, obligasjoner Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstr Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bruksrettseiendel Utsatt skattefordel Forskuddsbet. ikke påløpte kostn Andre eiendeler Sum eiendeler Innlån fra kredittinstitusjoner Innskudd og andre innlån fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader Avsetninger Leieforpliktelser Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Aksjonærenes andel av periodens resultat Fondsobligasjon Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note 6

7 Sammendratt kontantstrømoppstilling Alle tall i NOK 1000 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Året 2020 Resultat etter skatt Nedskrivninger utlån og fordringer på kunder og kredittinstitsjoner Netto utbetalinger i forbindelse med utlån Netto innbetalinger innskudd kunder Avskrivninger Endring annen gjeld og avsetninger Endring tilgodehavende fordringer Endring utsatt skatt Andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto investering i verdipapirer Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innskutt egenkapital Opptak av ansvarlig lån Opptak av fondsobligasjon Opptak av senior obligasjonsgjeld Renteutbetalinger fondsobligasjon Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start Beholdning av kontanter/kontantekvivaltenter ved periodeslutt

8 Sammendratt oppstilling over endringer i egenkapitalen Annen Fondsobligasjoner Selskapskapital Overkurs Sum egenkapital Alle tall i 1000 NOK egenkapital Egenkapital pr Resultat for perioden Utstedelse av fondsobligasjon Egenkapital pr Annen Fondsobligasjoner Selskapskapital Overkurs Sum egenkapital Alle tall i 1000 NOK egenkapital Egenkapital pr Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Utbetalte renter fondsobligasjon Egenkapital pr

9 Note 1 regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med IFRS og IAS 34 delårsrapportering, samt gjeldende lover og bestemmelser for banker. Det henvises til årsregnskapet 2020 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsippene. Note 2 Utlån til kunder Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Alle tall i NOK 1000 Utlån til kredittintitusjoner (netto) uten avtalt løpetid Utlån til kunder Brutto utlån og fordringer på kunder Nedbetalingslån Kasse og brukskreditter Byggelån mnd.forventet kreditttap på "friske" utlån (steg 1) Nedskrivning som følge av vesentlig økning i kredittrisiko, der det ikke foreligger en tapshendelse (steg 2) Nedskrivning som følge av vesentlig økning i kredittrisiko, der det foreligger en tapshendelse (steg 3) Netto utlån til kunder

10 Note 3 misligholdte utlån Aldersfordeling misligholdte lån og kreditter Alle tall i NOK dager dager over 90 dager SUM Tabellen viser aldersfordelt mislighold (sum engasjement). Øvrige tapsutsatte engasjement Alle tall i NOK Brutto tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Note 4 tap på utlån For nærmere beskrivelse av modell for beregning av tap på utlån henvises til årsrapporten Som nevnt i styrets kommentar har banken besluttet å øke tapsavsetningene i kvartalet utover de modellbaserte avsetningene, med bakgrunn i utvidede stresstester på eksisterende portefølje. Banken har ingen konstaterte tap pr Nedskrivninger og avsetninger Utlån kunder nedskrivninger Ubenyttede kreditter og garantier avsetnigner Totalt Alle tall i NOK mnd.forventet kreditttap på "friske" utlån (steg 1) som følge av vesentlig økning i kredittrisiko, der det ikke foreligger en tapshendelse (steg 2) som følge av vesentlig økning i kredittrisiko, der det foreligger en tapshendelse (steg 3) Konstaterte kredittap SUM

11 Endringer mellom steg fra til Alle tall i NOK 1000 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Sum Nedskrivninger Endring som følge av nye eksponeringer Overført til trinn Overført til trinn Overført til trinn Endring som følger av redusert eksponering Andre endringer i perioden Nedskrivninger pr Eksponeringer fordelt på steg Alle tall i NOK 1000 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Sum Kreditteksponering utlån Kreditteksponering utlån Kreditteksponering ubenytt.kreditter og gar Kreditteksponering ubenytt.kreditter og gar Tapsavsetningsprosent ubenytt.kreditter og gar ,05 % 0,08 % - 0,05 % Tapsavsetningsprosent ubenytt.kreditter og gar ,10 % 0,12 % 6,30 % 0,11 % Tapsavsetningsprosent utlån ,09 % 0,85 % 2,75 % 0,19 % Tapsavsetningsprosent utlån ,15 % 0,94 % 43,10 % 0,31 % Tapsavsetningsprosent samlet ,09 % 0,84 % 2,53 % 0,18 % Tapsavsetningsprosent samlet ,14 % 0,91 % 36,69 % 0,29 % 11

12 Note 5 kapitaldekning Kapitaldekning Alle tall i NOK Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Periodens resultat Utbetalte renter fondsobligasjon Sum balanseført egenkapital Balanseført egenkapital som ikke inngår i ren kjernekapita 0 Justeringer i ren kjernekapital -490 Ren kjernekapital Ansvarlig lånekapital (Tier 1) Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital (Tier 2) Sum Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Institusjoner Foretak Engasjement med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Høyrisiko etter Artikkel Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjement Kapitalkrav kredittrisiko (SA) Kapitalkrav Opersjonell risiko Totalt beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning 17,41 % 17,72 % Kjernekapitaldekning 18,97 % 19,80 % Kapitaldekning 20,92 % 22,39 % Uvektet kjernekapitalandel 13,82 % 14,42 % 12

13 Minstekrav ren kjernekapital Minimumskrav ren kjernekapital 4,50 % 4,50 % 4,50 % Bevaringsbuffer 2,50 % 2,50 % 2,50 % Motsyklisk buffer 1,00 % 1,00 % 2,50 % Systemrisikobuffer 3,00 % 3,00 % 3,00 % Pilar2 4,00 % 4,00 % 4,00 % Sum krav til ren kjernekapital 15,00 % 15,00 % 16,50 % Tilgjengelig ren kjernekapital Ren kjernekapital utover kravet Note 6 verdipapirer Andelene i verdipapirfond er verdsatt til virkelig verdi. Måling er på nivå 2 i virkelig verdi hierarkiet. De er basert på beregninger fra fondsforvalter. Andeler i verdipapirfond Alle tall i NOK 1000 Bokført verdi Virkelig verdi DNB Global Treasury Holberg OMF Sum andeler i verdipapirfond Aksjer Bokført verdi Estimert virkelig verdi Aksjer SDC Aksjer Brage Finans Sum aksjer

14 Note 7 aksjonærer Oversikt over 20 største aksjonærer pr Navn Beholdning Andel ØMF HOLDING AS ,35 % CONSTRUCTIO AS ,35 % LY FORSIKRING ASA ,73 % OPULENS INVEST AS ,27 % KNARTEN HOLDING AS ,07 % HAMK AS ,76 % ØSTTORP INVEST AS ,26 % STENSHAGEN INVEST AS ,07 % INPERIVA TOMT AS ,03 % JOHS OLSEN EIENDOM AS ,78 % Skattum Eiendom A/S ,78 % Ringkjøb Invest AS ,57 % SIMTO AS ,55 % ECOSØR AS ,35 % OPPLAND EIENDOM AS ,33 % SPIRUS AS ,30 % HAUGANS HUS MARKEDSINVEST AS ,26 % BRALK EIENDOM AS ,26 % TIN MILOVANOVIC SKOGSERVICE AS ,26 % SNUGGERUD AS ,23 % Andre aksjonærer ,44 % SUM ,00 % 14

Kvartalsrapport 2. Kvartal/halvårsrapport 2019

Kvartalsrapport 2. Kvartal/halvårsrapport 2019 Første kvartal med positivt resultat Netto utlånsvekst var 109 millioner kroner Utlån til kunder var 610 millioner kroner per 30. juni 2019 Innskuddsvekst var 378 millioner kroner Innskudd fra kunder utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1. Kvartal 2019

Kvartalsrapport 1. Kvartal 2019 Fortsatt vekst i 1. kvartal 2019 Netto utlånsvekst var 100 millioner kroner Utlån til kunder var 501 millioner kroner per 31. mars 2019 Innskuddsvekst var 91 millioner kroner Innskudd fra kunder utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 3. Kvartal 2018

Kvartalsrapport 3. Kvartal 2018 Kvartalsrapport 3. Kvartal 2018 Fortsatt vekst i tredje kvartal Netto utlånsvekst var 70 millioner kroner Utlån til kunder var 275 millioner kroner per 30. september 2018 Innskuddsvekst var 133 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal 2018

Kvartalsrapport 4. Kvartal 2018 Fortsatt vekst i fjerde kvartal Netto utlånsvekst var 126 millioner kroner Utlån til kunder var 401 millioner kroner per 31. desember 2018 Innskuddsvekst var 94 millioner kroner Innskudd fra kunder utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 3.6.219 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 218) Resultat før skatt: 49,4 millioner (29,) Rentenetto: 69,5 millioner (65,5) tilsvarende 1,5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2018 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2017) Resultat før skatt: 29,0 millioner (47,6) Rentenetto: 65,5 millioner (63,2) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2018 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2017) Resultat før skatt: 49,8 millioner (69,9) Rentenetto: 99,4 millioner (97,0) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året LCR LCR RESULTAT Morbank Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 62.475 50.630 228.422 Rentekostnader og lignende kostnader 14.580 11.478 51.172 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 4. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 69.672 50.876 228.422 191.542 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

RESULTAT. Morbank 2. kvartal. Tall i tusen kroner NOTE halvår 1. halvår Året

RESULTAT. Morbank 2. kvartal. Tall i tusen kroner NOTE halvår 1. halvår Året LCR LCR RESULTAT Morbank 2. kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2018 2017 2018 2017 2017 Renteinntekter og lignende inntekter 66.263 51.884 128.738 102.514 228.422 Rentekostnader og lignende kostnader 15.352

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2018 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2017) Resultat før skatt: 18,2 millioner (19,4) Rentenetto: 32,3 millioner (30,9) tilsvarende 1,46 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 69,9 millioner (68,3) Rentenetto: 97,0 millioner (87,0) tilsvarende 1,52 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BB Bank ASA. Kvartalsrapport for 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

BB Bank ASA. Kvartalsrapport for 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 BB Bank ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 BB Bank ASA er i 2018 inne i sitt 34. driftsår. Selskapet er en norsk bank med konsesjon fra Finanstilsynet og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

BB Bank ASA. Kvartalsrapport for 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal Bergen,

BB Bank ASA. Kvartalsrapport for 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal Bergen, BB Bank ASA Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 BB Bank ASA er i 2018 inne i sitt 34. driftsår. Selskapet er en norsk bank og har som formål å yte forbrukerfinansiering, herunder forbrukslån og kredittkort.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BB Bank ASA. Kvartalsrapport for 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

BB Bank ASA. Kvartalsrapport for 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 BB Bank ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018 BB Bank ASA er i 2018 inne i sitt 34. driftsår. Selskapet er en norsk bank med konsesjon fra Finanstilsynet og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2017

Rapport 2. kvartal 2017 Rapport 2. kvartal 2017 Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 70,9 % 78,4 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,9 % 6,3 % 3,3 % Egenkapitalavkastning*

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

1. kvartal 2019 (urevidert)

1. kvartal 2019 (urevidert) 1 STYRETS BERETNING Om Optin Bank ASA Optin Bank ASA («Optin») er en nyetablert bank, som tilbyr forbrukslån, sparekonto og ecommerce finansiering. Optin Bank ASA ble omdannet fra Optin Prosjekt AS den

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Q Lillesands Sparebank

Kvartalsrapport Q Lillesands Sparebank Hovedtrekk hittil i 219 Meget god likviditet Utlånsvekst Innskuddsvekst Svært lave tap God soliditet Regnskapsprinsipp Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme prinsipper som årsregnskapet. Resultatregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2018

Rapport 2. kvartal 2018 Rapport 2. kvartal 2018 Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2018 2017 2017 Resultat Kostnader i % av inntekter 57,3 % 63,7 % 62,3 % Kostnader i % av inntekter justert for VP 63,4 %

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Delårsrapport 1. kvartal 2018 Delårsrapport 1. kvartal 2018 Foto: istock Resultatregnskap 1. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2018 2017 2017 Renteinntekter 149.150 127.860 566.123 Rentekostnader 29.291 22.879 105.956 Netto

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport. Cultura Sparebank. 1. kvartal 2018

Kvartalsrapport. Cultura Sparebank. 1. kvartal 2018 Kvartalsrapport Cultura Sparebank 1. kvartal 2018 Innhold RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2018... 2 REGNSKAP... 4 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Resultater fra kvartalsregnskapene... 6 Nøkkeltall... 7 NOTER

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.9.2012 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Innhold RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2017... 2 REGNSKAP... 4 Resultatregnskap... 4 Resultater fra kvartalsregnskapene... 5 Balanse... 6 Nøkkeltall... 7 NOTER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2018

Delårsrapport 3. kvartal 2018 Delårsrapport 3. kvartal 2018 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 1-3.kv. 2018 Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2018 2017 2018 2017 2017 Renteinntekter 161.683 146.228 467.556 411.587 566.123 Rentekostnader

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2018

Delårsrapport 2. kvartal 2018 Delårsrapport 2. kvartal 2018 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2018 2017 2018 2017 2017 Renteinntekter 156.723 137.499 305.873 265.359 566.123 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Hjartdal og Gransherad Sparebank RESULTAT 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.142 21.968 45.926 43.313 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Q Lillesands Sparebank

Kvartalsrapport Q Lillesands Sparebank Hovedtrekk hittil i 2019 Meget god likviditet Utlånsvekst Innskuddsvekst Svært lave tap God soliditet Regnskapsprinsipp Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme prinsipper som årsregnskapet. Resultatregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 Valdres Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 Valdres Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 Valdres Sparebank Regnskap Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 13.111 12.654 51.490 Rentekostnader og lignende kostnader 5.146 4.282 17.938

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2018

Rapport 1. kvartal 2018 Rapport 1. kvartal 2018 Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 69,5 % 77,5 % 66,3 % Kostnadsvekst siste 12 mnd -0,8 % 10,0 % 9,7 % Egenkapitalavkastning*

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 3.kv kv 2014

Tall i tusen kroner NOTE 3.kv kv 2014 Tall i tusen kroner NOTE 3.kv 2015 3.kv 2014 01.01.15-30.09.15 01.01.14-30.09.14 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 33 268 37 350 102 106 109 483 147 530 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.235 27.111 81.954 80.834 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.142 9.027 27.322 27.817 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.443 27.086 54.719 53.722 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.067 9.491 18.180 18.790 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 27.086 29.415 53.722 59.244 115.931 Rentekostnader og lignende kostnader 9.491 13.217 18.790 27.074 49.238 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Netto rentemargin utgjør 2,04 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 2,00 % fra samme periode i 2018.

Netto rentemargin utgjør 2,04 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 2,00 % fra samme periode i 2018. s resultat før tap i 2.kvartal var 39 mill., mot på 34,3 mill. i samme periode i fjor. Utbytte og andre inntekter av verdipapirer har økt med 2,4 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto renteinntekter var

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 24660 27023 74662 83311 109245 Rentekostnader og lignende kostnader 11459 14193 33673 43857 55420

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank s resultat før tap i 1.kvartal var 13,4 mill., mot på 12,3 mill. i samme periode i fjor. Provisjonsinntektene har økt med 0,6 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har driftskostnadene

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.09.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-3. kv 2014 1-3. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-3. kv 2015 1-3. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 21

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 27.554 27.275 109.383 Rentekostnader og lignende kostnader 9.412 9.113 36.495 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 18.142 18.162 72.888

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 28 612 33 268 86 090 102 106 133 563 Rentekostnader og lignende kostnader 8 510 14 631 26 683 45 706 57 606 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 6.762 6.410 13.277 12.680 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.127 2.115 4.175 4.375 8.429 Netto rente-

Detaljer

Kvartalsrapport Ørland Sparebank

Kvartalsrapport Ørland Sparebank Kvartalsrapport Ørland Sparebank Styrets beretning Resultat før tapssetninger og skatt viser 8,7 mill.kr. tilsvarende 1,04 % gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 9,7 eller 1,22 % for tilsvarende periode

Detaljer

Tap på utlån er lave, og andel misligholdte lån er på nivå med tall pr

Tap på utlån er lave, og andel misligholdte lån er på nivå med tall pr Refinansieringslån med pant i fast eiendom utgjør bankens viktigste produktområde. Slike lån utgjorde kr 1.885 mill. ved utgangen av 3. kvartal, mot kr 1.646 mill. ved utgangen av 3. kvartal 2017, dvs.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Delårsrapport 2. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2013. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer