Produktspesifikasjon: Villreinområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktspesifikasjon: Villreinområder"

Transkript

1 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 2.0 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy

2 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Generelt om spesifikasjonen Unik identifisering Kortnavn Fullstendig navn Versjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Temakategori Sammendrag Formål Representasjonsform Datasettoppløsning Utstrekningsinformasjon Supplerende beskrivelse Spesifikasjonsomfang Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Nivå Navn Beskrivelse Utstrekningsinformasjon Innhold og struktur Vektorbaserte data - applikasjonsskjema Omfang ApplicationSchema» Villreinområder «FeatureType» FellesegenskaperVillreinOmråde «FeatureType» VillreinOmråde «FeatureType» VillreinGrense «datatype» Identifikasjon «datatype» Posisjonskvalitet «CodeList» Funksjon «CodeList» Funksjonsperiode «CodeList» JaNei «CodeList» Kommunenummer «CodeList» Nøyaktighetsklasse «CodeList» Målemetode «CodeList» VillreinregionEuropeisk Rasterbaserte data Omfang Referansesystem Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode:... 20

3 SOSI Produktspesifikasjon Kodeversjon Temporalt referansesystem Navn på temporalt referansesystem Omfang Kvalitet Omfang Datafangst Omfang Datavedlikehold Vedlikeholdsinformasjon Omfang Vedlikeholdsfrekvens Presentasjon Omfang Referanse til presentasjonskatalog Leveranse Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Tilleggsinformasjon Omfang Metadata Omfang Metadataspesifikasjon Vedlegg A - SOSI-format-realisering Vedlegg B - GML-realisering... 32

4 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Norge forvalter de siste bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Tidligere var det få, men store og sammenhengende, leveområder for villrein i Sør-Norge. Ulike typer inngrep og forstyrrelser, som for eksempel infrastruktur, kraftmagasiner og fritidsboliger, har medført at leveområdene er blitt stadig mindre og stadig mer oppsplitta. I dag har vi 23 villreinområder i Sør-Norge. Villreinen forflytter seg i svært liten grad mellom disse områdene. Det er viktig å sikre at de gjenværende områdene blir ivaretatt med tanke på villrein. Av de 23 villreinområdene i Norge, har ti status som nasjonale villreinområder. Disse er: Forollhogna Hardangervidda Knutshø Nordfjella Ottadalsområdet Rondane Setesdal-Austhei Setesdal-Ryfylke Snøhetta Sølnkletten I tillegg har vi 13 mindre villreinområder. Disse er: Skaulen Etnefjell Våmur-Roan Brattefjell-Vindeggen Blefjell Norefjell-Reinsjøfjell Oksenhalvøya Fjellheimen Lærdal-Årdal Vest-Jotunheimen Sunnfjord Førdefjella Svartebotnen Tolga Østfjell Ansvaret for å forvalte villreinbestandene ligger hos villreinnemndene. Dette er statlige nemder som er oppnevnt av Miljødirektoratet. Alle kommunene med areal i villreinområdene er representert i villreinnemdene. Nemndene har som oppgave å jobbe med bestandsforvaltning, og de er en viktig høringsinstans i saker som angår villreinen og dens leveområder. 1.2 Historikk Første versjon 2014: Produktspesifikasjon Villreinområder - versjon Endringslogg Ikke angitt

5 SOSI Produktspesifikasjon Definisjoner og forkortelser 2.1 Definisjoner Villreinområde De norske villreinbestandene forvaltes i dag i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter i Sør-Norge. Disse enhetene kaller vi for villreinområder. Et villreinområde er avgrenset som et leveområde og vil inneholde ulike spesialiserte funksjonsområder. Nasjonalt villreinområde Et villreinområde som har fått status som nasjonalt villreinområde, jf. St.meld. nr. 21( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Leveområde Avgrenset biologisk leveområde for vill fjellrein Rangifer tarandus tarandus på det norske fastland. Funksjonsområde Områder med ulike sentrale livsfunksjoner for villrein: trekkvei og trekkområde beiteområde kalvingsområde brunstområde 2.2 Forkortelser Ingen forkortelser

6 SOSI Produktspesifikasjon Generelt om spesifikasjonen 3.1 Unik identifisering Kortnavn Villreinområder Fullstendig navn Villreinområder Versjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Miljødirektoratet Telefon: / Språk Norsk 3.5 Hovedtema Biologisk mangfold 3.6 Temakategori biologiskmangfold miljødata 3.7 Sammendrag Norge har de siste bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Disse forvaltes i 23 mer eller mindre atskilte villreinområder i Sør-Norge, og ti av disse har status som nasjonale villreinområder. Datasettet viser biologiske leveområder og kartlagte funksjonsområder knyttet til de nasjonale villreinområdene. Datasettet viser også områder som er kartlagt i de 13 mindre villreinområdene. 3.8 Formål Formålet med produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat. 3.9 Representasjonsform vektor 3.10 Datasettoppløsning Målestokktall Distanse Data ikke angitt 3.11 Utstrekningsinformasjon Utstrekningbeskrivelse Fastlands-Norge Geografisk område

7 SOSI Produktspesifikasjon Nord: 72 Sør: 33 Øst: 57 Vest: 2 Vertikal utbredelse Data ikke angitt Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt 3.12 Supplerende beskrivelse For alle de ti nasjonale villreinområdene er kartleggingen utført i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og/eller Norsk villreinsenter (NVS) som en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av regionale planer for villreinfjella. Utarbeidelse av regionale planer for villreinfjella kom som et oppdrag fra Miljøverndepartementet i Rapportene med kartlegging av de ti nasjonale villreinområdene ble sluttført i perioden Avgrensning av leveområder for de nasjonale villreinområdene er basert på villreinens biologi. I tillegg beskriver datasettet funksjonsområder for villrein. For de 13 mindre villreinområdene er ikke tilsvarende kartlegging gjennomført per dags dato. For de 13 mindre villreinområdene er dataene av usikker kvalitet. Yttergrensene for disse villreinområdene er gjerne basert på administrative grenser. Funksjonsområder vises der dette er kartlagt. Ved ny eller oppdatert kartlegging vil datasettet bli fortløpende oppdatert. Det finnes godkjente regionale planer med kart som viser administrative avgrensninger for flere av de nasjonale villreinområdene. Disse er ikke inkludert i dette datasettet. Dette datasettet er gjort tilgjengelig av Miljødirektoratet under Norsk lisens for offentlige data NLOD v2.0. Følgende kildetekst må oppgis ved publisering: Kilde: Miljødirektoratet

8 SOSI Produktspesifikasjon Spesifikasjonsomfang 4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Hele datasettet Nivå Datasett Navn Villreinrområder Beskrivelse Gjelder hele produktet Utstrekningsinformasjon Utstrekningbeskrivelse Fastlands-Norge Geografisk område Nord: 72 Sør: 33 Øst: 57 Vest: 2 Vertikal utbredelse Data ikke angitt Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt

9 SOSI Produktspesifikasjon -8-5 Innhold og struktur 5.1 Vektorbaserte data - applikasjonsskjema Omfang Hele datasettet ApplicationSchema» Villreinområder-2.0 Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat. «ApplicationSchema» Villreinområder-2.0 (from Miljødirektoratet) Diagram 1: Pakkerealisering

10 SOSI Produktspesifikasjon -9- «FeatureType» FellesegenskaperVillreinOmråde datafangstdato: DateTime identifikasjon: Identifikasjon informasjon: CharacterString [0..1] kommune: Kommunenummer [0..*] kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1] «FeatureType» VillreinOmråde faktaark: CharacterString [0..1] funksjon: Funksjon [0..1] funksjonsperiode: Funksjonsperiode [0..1] kilde: CharacterString [0..1] område: Flate områdenavn: CharacterString [0..1] registreringsdato: DateTime [0..1] villreinnemd: CharacterString [0..1] villreinområdeid: CharacterString [0..1] villreinområdenasjonalt: JaNei [0..1] villreinområdenavn: CharacterString [0..1] villreinopphav: CharacterString [0..1] villreinregioneuropeisk: VillreinregionEuropeisk [0..1] VillreinområdeAvgrensning «FeatureType» VillreinGrense avgrensning «topo» Diagram 2: Hoveddiagram 1..* grense: Kurve

11 SOSI Produktspesifikasjon «CodeList» Funksjonsperiode heleåret høst høstvinter ikkeibruk sommer sommerhøst sommervinter ukjent vinter vår vårhøst vårsommer vårsommerhøst «CodeList» Funksjon beiteområde kalvingsområde leveområde trekkområde «CodeList» Kommunenummer nei nord sør «CodeList» VillreinregionEuropeisk Kodeliste Målemetode forvaltes gjennom register i Geonorge. Kodeliste Kommunenummer forvaltes gjennom register i Geonorge. «CodeList» Nøyaktighetsklasse God = 2 Meget god = 3 Mindre god = 1 Særs god = 4 ja nei «CodeList» JaNei «CodeList» Målemetode «datatype» Posisjonskvalitet «datatype» Identifikasjon målemetode: Målemetode nøyaktighet: Integer [0..1] lokalid: CharacterString navnerom: CharacterString versjonid: CharacterString [0..1] Diagram 3: Datatyper og kodelister

12 SOSI Produktspesifikasjon «datatype» Identifikasjon «datatype» Identifikasjon lokalid: CharacterString navnerom: CharacterString versjonid: CharacterString [0..1] lokalid: CharacterString navnerom: CharacterString versjonid: CharacterString [0..1] (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer:: Generelle typer 4.5::SOSI_Objekt) «datatype» Posisjonskvalitet målemetode: Målemetode nøyaktighet: Integer [0..1] «datatype» Posisjonskvalitet maksimaltavvik: Integer [0..1] målemetode: Målemetode målemetodehøyde: MålemetodeHøyde [0..1] nøyaktighet: Integer [0..1] nøyaktighethøyde: Integer [0..1] synbarhet: Synbarhet [0..1] (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer::generelle typer 4.5::Posisjonskvalitet) «codelist» JaNei «CodeList» JaNei ja nei Ja Nei Ukjent (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer::generelle typer 4.5::Generelle kodelister) Diagram 4: Realisering generelle typer

13 SOSI Produktspesifikasjon «FeatureType» FellesegenskaperVillreinOmråde abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt Egenskaper Navn Definisjon Multipl Type datafangstdato Dato for digitalisering av objektet. 1 DateTime identifikasjon unik identifikasjon av et objekt 1 Identifikasjon informasjon kommune generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste 0..1 CharacterString 0..* Kommunenummer For denne produktspesifikasjonen: alle kommuner som berøres av et område må tas med. Ellers blir ingen kommuner med. kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen 0..1 Posisjonskvalitet nøyaktighetsklasse grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent 0..1 Nøyaktighetsklasse Relasjoner Relasjonstype Fra Til Generalization Elementnavn: «FeatureType» VillreinOmråde Elementnavn: «FeatureType» FellesegenskaperVillreinOmråde «FeatureType» VillreinOmråde Forekomster/observasjoner av villrein. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).

14 SOSI Produktspesifikasjon Egenskaper Navn Definisjon Multipl Type faktaark faktaark er en egen tjeneste (url til faktaark) som gir alle 0..1 CharacterString egenskapsdata pr objekt og et kartutsnitt med observasjonen eller området markert. funksjon Livsfunksjon som området representerer (leveområde, beiteområde 0..1 Funksjon osv.) funksjonsperiode Angir årstiden som registreringen gjelder for 0..1 Funksjonsperiode kilde Opplysning om kilde til informasjonen 0..1 CharacterString område Objektets geografiske utstrekning 1 Flate områdenavn Stedsnavn som angir hvor objektet ligger 0..1 CharacterString registreringsdato Dato for første registrering DateTime villreinnemd Navn på villreinnemd. Villreinnemnda er en offentlig nemnd hvor 0..1 CharacterString medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av Miljødirektoratet villreinområdeid Nasjonal kode for villreinområde 0..1 CharacterString villreinområdenasjonalt Angir om villreinomådet er et nasjonalt villreinområde 0..1 JaNei villreinområdenavn Navn på offisielt villreinområde for forvaltning av villrein 0..1 CharacterString villreinopphav Beskrivelse av genetisk opphav for villreinen 0..1 CharacterString villreinregioneuropeisk Angir om villreinområde inngår i nordlig eller sørlig europeisk villreinregion VillreinregionEuropeis k Relasjoner Relasjonstype Fra Til Generalization Elementnavn: «FeatureType» VillreinOmråde Elementnavn: «FeatureType» FellesegenskaperVillreinOmråde Aggregation «topo» Rolle: avgrensning Multiplisitet: 1..* Elementnavn: «FeatureType» VillreinGrense Elementnavn: «FeatureType» VillreinOmråde

15 SOSI Produktspesifikasjon «FeatureType» VillreinGrense avgrensning av en artslokalitet Egenskaper Navn Definisjon Multipl Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 Kurve Relasjoner Relasjonstype Fra Til Aggregation «topo» Rolle: avgrensning Multiplisitet: 1..* Elementnavn: «FeatureType» VillreinGrense Elementnavn: «FeatureType» VillreinOmråde «datatype» Identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. Egenskaper Navn Definisjon Multipl Type lokalid lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. 1 CharacterString NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.

16 SOSI Produktspesifikasjon Navn Definisjon Multipl Type navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. 1 CharacterString NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" versjonid Eksempel: NO for Norge. identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonid for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonid er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som " T12:12:1205:30" som versjonid CharacterString Relasjoner Relasjonstype Fra Til Realization Elementnavn: «datatype» Identifikasjon Elementnavn: «datatype» Identifikasjon «datatype» Posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Egenskaper Navn Definisjon Multipl Type målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den 1 Målemetode samme som ved måling i grunnriss nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer 0..1 Integer Relasjoner Merknad: Oppgitt i cm

17 SOSI Produktspesifikasjon Relasjonstype Fra Til Realization Elementnavn: «datatype» Posisjonskvalitet Elementnavn: «datatype» Posisjonskvalitet «CodeList» Funksjon Angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisofrecord i Darwin Core Koder Navn Definisjon Initialverdi beiteområde Beiteområder for villrein kalvingsområde Kalvingsområder for villrein leveområde Leveområder for villrein trekkområde Trekkområder for villrein «CodeList» Funksjonsperiode Angir årstiden som registreringen gjelder for. Koder Navn Definisjon Initialverdi heleåret Hele året høst Høst høstvinter Høst og vinter ikkeibruk Registrert funksjonsområde som ikke er i jevnlig bruk på grunn av endrete forutsetninger som følge av vassdragsreguleringer o.l. sommer Sommer sommerhøst Sommer og høst sommervinter Sommer og vinter ukjent Ukjent vinter Vinter vår Vår vårhøst Vår og høst vårsommer Vår og Sommer vårsommerhøst Vår, sommer og høst

18 SOSI Produktspesifikasjon «CodeList» JaNei erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester Koder Navn Definisjon Initialverdi ja nei «CodeList» Kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. URI til ekstern kodeliste: «CodeList» Nøyaktighetsklasse grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon Koder Navn Definisjon Initialverdi God 2 Meget god 3 Mindre god 1 Særs god «CodeList» Målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. URI til ekstern kodeliste:

19 SOSI Produktspesifikasjon «CodeList» VillreinregionEuropeisk Villreinregion Europeisk? Nei, Sør eller Nord Koder Navn Definisjon Initialverdi nei Nei nord Nord sør Sør

20 SOSI Produktspesifikasjon Rasterbaserte data Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata Omfang Hele datasettet

21 SOSI Produktspesifikasjon Referansesystem Villreinområder forvaltes i Naturbase i UTM sone 33 ETRS89 (EPSG: 25833). 6.1 Romlig referansesystem Omfang Hele datasettet Navn på kilden til referansesystemet: SOSI/EPSG Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Kartverket, The international Association of Oil & Gas Producers Link til mer info om referansesystemet: Koderom: KOORDSYS / EPSG Identifikasjonskode: 23 / EPSG Kodeversjon SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august Temporalt referansesystem Navn på temporalt referansesystem Ikke angitt Omfang Hele datasettet

22 SOSI Produktspesifikasjon Kvalitet Villrein er en flokklevende art som bruker store områder og forflytter seg mellom ulike funksjonsområder. Dette gjør at man ikke kan beskrive områdene med meterpresisjon. Kartlegging av de ti nasjonale områdene er av god kvalitet med tanke på bruk i blant annet arealplanarbeid og i andre forvaltningssammenhenger. For de 13 mindre villreinområdene er dataene av usikker kvalitet. 7.1 Omfang Hele datasettet

23 SOSI Produktspesifikasjon Datafangst For alle de ti nasjonale villreinområdene er kartleggingen utført i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og/eller Norsk villreinsenter (NVS) som en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av regionale planer for villreinfjella. For de 13 mindre villreinområdene vil datasettet bli oppdatert i forbindelse med nye kartlegginger. Rapportene med kartlegging av de ti nasjonale villreinområdene ble sluttført i perioden For de spesifikke områdene er følgende rapporter kilde til dataene: Forollhogna: Jordhøy, P. m.fl Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde. - NINA Rapport 528a. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Hardangervidda: Mossing, A. og Heggenes J Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda. NVS Notat 7/2010. Nordfjella: Strand, O., m.fl Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde. - NINA Rapport 634. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Ottadalsområdet: Jordhøy, P. (red.) Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde. - NINA Rapport 643. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Rondane og Sølnkletten: Jordhøy, P. (red.) Villreinen i Rondane Sølnkletten. Status og leveområde. - NINA Rapport 339. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Setesdal-Ryfylke og Setesdal-Austhei: Mossing, A. og Heggenes, J Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. NVS Rapport 6/2010. Snøhetta og Knutshø: Jordhøy, P., m.fl Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. - NINA Rapport 800. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. 8.1 Omfang Hele datasettet.

24 SOSI Produktspesifikasjon Datavedlikehold 9.1 Vedlikeholdsinformasjon Omfang Hele datasettet Vedlikeholdsfrekvens vedbehov

25 SOSI Produktspesifikasjon Presentasjon 10.1 Omfang Hele datasettet 10.2 Referanse til presentasjonskatalog Tegneregler er angitt i tegneregeldokument tilgjengelig i Geonorge:

26 SOSI Produktspesifikasjon Leveranse 11.1 Leveransemetode Omfang Hele datasettet Leveranseformat Formatnavn SOSI Formatversjon 4.5 Formatspesifikasjon SOSI Del 1 Realisering i SOSI-format og GML, versjon 4.5 Filstruktur *.sos Språk Norsk NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Geografiske eller administrative områder Overføringsstørrelse Data ikke angitt avhengig av format og størrelse på geografisk område, samt kompleksitet på området. Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Miljødirektoratets nedlastingsløsning: Leveransemetode Omfang Hele datasettet Leveranseformat Formatnavn ESRI Filgeodatabase (FILEGDB) Formatversjon Data ikke angitt Formatspesifikasjon Filstruktur *gdb Språk Norsk - NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Geografiske eller administrative områder Overføringsstørrelse Data ikke angitt avhengig av format og størrelse på geografisk område, samt kompleksitet på området. Navn på medium Data ikke angitt

27 SOSI Produktspesifikasjon Annen leveranseinformasjon Miljødirektoratets nedlastingsløsning: Leveransemetode Omfang Hele datasettet Leveranseformat Formatnavn GeoJson Formatversjon Ikke angitt Formatspesifikasjon Filstruktur Data ikke angitt Språk Norsk NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Geografiske eller administrative områder Overføringsstørrelse Data ikke angitt avhengig av format og størrelse på geografisk område, samt kompleksitet på området. Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Miljødirektoratets nedlastingsløsning: Leveransemetode Omfang Hele datasettet Leveranseformat Formatnavn Geography Markup Language (GML) Formatversjon Formatspesifikasjon Filstruktur Data ikke angitt Språk Norsk NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Geografiske eller administrative områder Overføringsstørrelse Data ikke angitt avhengig av format og størrelse på geografisk område, samt kompleksitet på området. Navn på medium Data ikke angitt

28 SOSI Produktspesifikasjon Annen leveranseinformasjon Miljødirektoratets nedlastingsløsning:

29 SOSI Produktspesifikasjon Tilleggsinformasjon Ikke angitt 12.1 Omfang Hele datasettet.

30 SOSI Produktspesifikasjon Metadata Metadata er registrert i henhold til standard i Geonorge. Lenke til kartkatalog på Geonorge Omfang Hele datasettet 13.2 Metadataspesifikasjon Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog.

31 SOSI Produktspesifikasjon Geometri Standard Vedlegg A - SOSI-format-realisering Objekttyper VillreinOmråde UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype FLATE..OBJTYPE = (VillreinOmråde) [1..1] T32 Villreinområder faktaark..faktaark [0..1] T100 Villreinområder villreinområdeid..villreinomr_id [0..1] T4 Villreinområder villreinnemd..villreinnemd [0..1] T200 Villreinområder villreinområdenasjona..villreinomr_nasjo = (ja,nei) [0..1] T3 Villreinområder lt NALT villreinopphav..villrein_opphav [0..1] T255 Villreinområder funksjon..funksjon = (beiteområde,trekkom råde,kalvingsområde,l eveområde) [0..1] T20 Villreinområder funksjonsperiode..funk_periode = (Kodeliste) [0..1] T20 Villreinområder villreinregioneuropeisk..villreinreg_europ EISK = (nord,nei,sør) [0..1] T4 Villreinområder kilde..bmkilde [0..1] T255 Villreinområder områdenavn..områdenavn [0..1] T255 Villreinområder registreringsdato..registreringsdato [0..1] DATOT Villreinområder ID villreinområdenavn..villreinomr_navn [0..1] T100 Villreinområder identifikasjon..ident * [1..1] * Villreinområder lokalid...lokalid [1..1] T100 Villreinområder navnerom...navnerom [1..1] T100 Villreinområder versjonid...versjonid [0..1] T100 Villreinområder kvalitet..kvalitet * [0..1] * Villreinområder målemetode...målemetode [1..1] H2 Villreinområder nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H6 Villreinområder informasjon..informasjon [0..1] T400 Villreinområder datafangstdato..datafangstdato [1..1] DATOT Villreinområder ID kommune..kommunenummer [0..*] T4 Villreinområder nøyaktighetsklasse..nøyaktighetsklass E = (1,2,3,4) [0..1] H1 Villreinområder Restriksjoner Avgrenses av: VillreinGrense VillreinGrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri Restriksjoner Avgrenser: VillreinOmråde Standard KURVE,BUEP,SIRKELP, BEZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE = (VillreinGrense) [1..1] T32 Villreinområder

32 SOSI Produktspesifikasjon KantUtsnitt UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri KURVE..OBJTYPE = (KantUtsnitt) [1..1] T12 Restriksjoner KantUtsnitt: Objekttypen kan forekomme som et resultat av klipping av datasettet. Standard Filhodesyntaks..OBJEKTKATALOG kortnavn versjon er nødvendig informasjon i hodet på SOSI-fila for å kjøre SOSIkontroll. Dette skal kodes slik i hodet på SOSI-filene:..OBJEKTKATALOG KORTNAVN Villreinområder VERSJON 2.0

33 SOSI Produktspesifikasjon Vedlegg B - GML-realisering GML-applikasjonsskjema er tilgjengelig på Geonorge:

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Befolkningsstatistikk på grunnkretser

Produktspesifikasjon: Befolkningsstatistikk på grunnkretser SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Befolkningsstatistikk på grunnkretser SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag NVE - Mai 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Bergrettigheter Produktspesifikasjon: Bergrettigheter

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Bergrettigheter Produktspesifikasjon: Bergrettigheter SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Bergrettigheter SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Verneverdig tette trehusmilljøer, versjon 20180301 Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Stormflo Produktspesifikasjon: Stormflo og havnivå

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Stormflo Produktspesifikasjon: Stormflo og havnivå SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Stormflo og havnivå SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannalarmsentraler Produktspesifikasjon. Brannalarmsentraler

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannalarmsentraler Produktspesifikasjon. Brannalarmsentraler SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannalarmsentraler 20171010 Produktspesifikasjon Brannalarmsentraler SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 33 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 33 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk... 5 1.3 Endringslogg... 5 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170201 Kartverket februar 2017 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20160801 Kartverket August 2016 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Sivilforsvarsdistrikter Produktspesifikasjon. Sivilforsvarsdistrikter

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Sivilforsvarsdistrikter Produktspesifikasjon. Sivilforsvarsdistrikter SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Sivilforsvarsdistrikter 20171010 Produktspesifikasjon Sivilforsvarsdistrikter SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Kulturmiljøer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Sikringssoner, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Sikringssoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Sikringssoner, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Sikringssoner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Sikringssoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Rutenett Produktspesifikasjon. Rutenett

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Rutenett Produktspesifikasjon. Rutenett SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Rutenett SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg - 3-1.1 Innledning - 3-1.2 Historikk - 3-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Byggeforbudssoner kraftledninger Produktspesifikasjon: Byggeforbudssoner kraftledninger

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Byggeforbudssoner kraftledninger Produktspesifikasjon: Byggeforbudssoner kraftledninger SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Byggeforbudssoner kraftledninger SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170703 Kartverket juli 2017 1 Endrings-logg Versjon Dato

Detaljer

Produktspesifikasjon: Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon: Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg - 3-1.1 Innledning - 3-1.2 Historikk -

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Sentrumssoner Produktspesifikasjon. Sentrumssoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Sentrumssoner Produktspesifikasjon. Sentrumssoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Sentrumssoner 20171101 Produktspesifikasjon Sentrumssoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

Produktspesifikasjon. Befolkningsstatistikk på rutenett

Produktspesifikasjon. Befolkningsstatistikk på rutenett SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Befolkningsstatistikk på rutenett 20171201 Produktspesifikasjon Befolkningsstatistikk på rutenett 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 SOSI-produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Matrikkelen-Vegadresse Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Vegadresse

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Matrikkelen-Vegadresse Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Vegadresse SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Vegadresse SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: DTM 10 Terrengmodell 2013-versjonen. Produktspesifikasjon: DTM 10 Terrengmodell

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: DTM 10 Terrengmodell 2013-versjonen. Produktspesifikasjon: DTM 10 Terrengmodell SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: DTM 10 Terrengmodell SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon 20150101 Desember 2014 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20161201 Kartverket Desember 2016 1 Endrings-logg Versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20171115 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Foreslåtte naturvernområder, versjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Foreslåtte naturvernområder, versjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder versjon 20141201 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Virksomhetsstatistikk på rutenett Produktspesifikasjon: Virksomhetsstatistikk på rutenett

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Virksomhetsstatistikk på rutenett Produktspesifikasjon: Virksomhetsstatistikk på rutenett SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Virksomhetsstatistikk på rutenett SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Matrikkelen-Adresse Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Adresse

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Matrikkelen-Adresse Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Adresse SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Adresse SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Matrikkelen-Adresse-Leilighetsnivå Produktspesifikasjon: Matrikkelen Adresse - Leilighetsnivå

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Matrikkelen-Adresse-Leilighetsnivå Produktspesifikasjon: Matrikkelen Adresse - Leilighetsnivå SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Matrikkelen Adresse - Leilighetsnivå SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jernbane Banenettverk Versjon: 1.0

Produktspesifikasjon: Jernbane Banenettverk Versjon: 1.0 SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Jernbane Banenettverk Versjon: 1.0 SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innleiing, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper versjon 20170601 Snøscootere på Svalbard. Foto: Reidar Hindrum SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Verneverdig tette trehusmilljøer, versjon 20160503 Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

Beskrivelse av å lage en modell

Beskrivelse av å lage en modell Beskrivelse av å lage en modell Hvor i løypa befinner vi oss? Business Process Lage produktspesifikasjon Kartverket Matrikkel- og stedsnavnavdeling Ny produktspesifikasjon skal lages Nei Lage UML-modell

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkulykker, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkulykker, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 5 1.1 Innledning 5 1.2 Historikk 5 1.3 Endringslogg 5 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Sikringssoner, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Sikringssoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Sikringssoner, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Sikringssoner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Sikringssoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Kultumiljøer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Kultumiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Kultumiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet, versjon 1.2. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet, versjon 1.2. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet, versjon 1.2 Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare NVE - Juni 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Skredaktsomhet,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder 2 Innhold Innledning, historikk og endringslogg 5 Innledning 5 Historikk 5 Endringslogg 5 Definisjoner og forkortelser 6 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder July 2018 2 Innhold Innledning, historikk og endringslogg 6 Innledning 6 Historikk 6 Endringslogg 6 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg... 6 2 Definisjoner og

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon 20141201 Ett av 22 utvalgte kulturlandskap, Foto: Oskar Puschmann SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesifikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: SR16, versjon Produktspesifikasjon: SR16 (Skogressurskart 16 x 16 meter)

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: SR16, versjon Produktspesifikasjon: SR16 (Skogressurskart 16 x 16 meter) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: SR16 (Skogressurskart 16 x 16 meter) SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Ekspropriasjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Ekspropriasjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Ekspropriasjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Ekspropriasjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon -

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage

Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konsesjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konsesjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Konsesjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Konsesjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0 Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i tettsteder

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i tettsteder Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i tettsteder 2 Innhold Innledning, historikk og endringslogg 5 Innledning 5 Historikk 5 Endringslogg 5 Definisjoner og forkortelser 7 Definisjoner

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Korallrev, versjon Produktspesifikasjon: Korallrev

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Korallrev, versjon Produktspesifikasjon: Korallrev SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Korallrev SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokaliteter, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Lokaliteter

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokaliteter, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Korallrev, versjon Produktspesifikasjon: Korallrev

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Korallrev, versjon Produktspesifikasjon: Korallrev SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Korallrev Havforskningsinstitutet mars 2015 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Matrikkelen-Bygningspunkt Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Bygningspunkt

SOSI-produktspesifikasjon Produktnavn: Matrikkelen-Bygningspunkt Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Bygningspunkt SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Matrikkelen - Bygningspunkt SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Nødhavner v Produktspesifikasjon: Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Nødhavner v Produktspesifikasjon: Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Historikk... 2 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder 2 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 5 1.1 Innledning 5 1.2 Historikk 5 1.3 Endringslogg 5 Dette er første versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i tettsteder

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i tettsteder Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i tettsteder Mai2019 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg... 6 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Foto:Siri Svendgård-Stokke / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 1 av 39 Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk... 5 1.3 Endringslogg... 5 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Avtaleområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Avtaleområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Avtaleområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Avtaleområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 - 0 - : ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det

Detaljer

Produktspesifikasjon: Skredfareområder skred i bratt terreng og kvikkleireskred

Produktspesifikasjon: Skredfareområder skred i bratt terreng og kvikkleireskred SOSI-produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Skredfareområder 1.2 - skred i bratt terreng og kvikkleireskred SOSI-produktspesifikasjon 1 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning...

Detaljer