Sak: Hovedombygging av bolig og garasje - Strømstangveien 1, Snarøya, Gnr 43 Bnr 143

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak: Hovedombygging av bolig og garasje - Strømstangveien 1, Snarøya, Gnr 43 Bnr 143"

Transkript

1 Dato: Bærum kommune Byggesak 1304 Sandvika VEDLEGG F1 - Redegjørelse Sak: Hovedombygging av bolig og garasje - Strømstangveien 1, Snarøya, Gnr 43 Bnr 143 Det vises til brev fra Bærum kommune datert ref: 17/ / og Uttalelse Vann og avløp Strømstangveien 1 hovedombygging av enebolig og garasje arkivkode GBR-43/143, GBR-43/658, N-531, J.postID: 18/271677, Arkivsaksnr: 17/ Under er punktene 1. til 7. besvart fortløpende (rød skrift er sitat fra uttalelse fra Vann- og avløp, sort skrift er svar): 1. Vilkår til byggesaken Slokkevann Se tegning XX-01 og XX-02 samt notat fra brannkonsulent. Det etableres egen hydrant ved kum 2, som er plassert ca 30 meter fra boligen. Hydranten utformes i henhold til krav fra brannvesenet. Rettigheter for tilknytning til privat ledningsanlegg samt kvalitets- og kapasitetsvurdering av eksisterende privat VA-anlegg på eiendommen Gnr 43 Bnr 143 er en eiendom med en eier. Eiendommen er bebygd med to eneboliger. Eiendommen ligger inntil Strømstangveien, veiparsell 43/608, på to punkter: ved utkjørsel, og ved pumpestasjon merket Slokkevann Bygningen har ikke forsvarlig adgang til slokkevann, jf. Pbl Det må utarbeides en plan for utbyggingsområdet som sørger for at området er dekket brannteknisk. Dette området må dimensjoneres for 20 l/s iht. krav gitt i TEK Planer for hovedledningsanlegg, som må prosjekteres og utføres etter Bærum kommunes retningslinjer ( se må foreligge Vann- og avløp til godkjenning og i noen tilfeller blir det angitt føringer. Overordnende planer for VA-utbyggingen må godkjennes av Vann og avløp før rammetillatelse kan gis iht. Plan og bygningsloven Detaljerte planer må forelegges Vann- og avløp før igangsettingstillatelse. Anlegget må være ferdigstilt og dokumentert før brukstillatelse og/eller ferdigtillatelse kan godkjennes. Alle kostnader i forbindelse med ledningsanlegget bæres av tiltakshaver. Ved prosjektering og legging av kommunalt va-anlegg eller va-anlegg som skal overtas av kommunen, stiller kommunen som eier krav om sentral godkjenning innenfor bestemte fagområder. (Se mer i va-norm kap.3.0) Se vedlagte tegninger XX-01 og XX-02 samt notat fra brannkonsulent (sendes i egen e-post). Se også redegjørelse fra F-1 (sitert): «Vann og avløp ( 17) Eiendommen ligger inntil veiparsell 43/608 på to punkter, ved utkjørsel, og ved pumpestasjon. I denne veiparsellen ligger det flere pumpestasjoner med brannvannsuttak. Etter en foreløpig vurdering ser det ut Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS - Sinsenveien 4D, 0572 Oslo, Norway - Org nr: T: e: - Side 1 av 3

2 til at det vil bli minst gravearbeider og færrest konsekvenser for vegetasjon, terreng og naboer dersom boligen tilknyttes avløpet gjennom den eksisterende tunellen (tunellen er fra 40-tallet, har ganghøyde og er ca 2 meter bred) under Strømstangveien 3. Tunellen ender ved pumpestasjon merket Boligen i Strømstangveien nr 3 er tilknyttet dette punktet med vann og avløp. Det virker hensiktsmessig å knytte nr 1 til eksisterende ledningsnett, gjennom en grunn grøft frem til inngangen av tunellen ved planlagt biloppstillingsplass (ca 35 meter grunn grøft i adkomstveien) og deretter ca 75 meter gjennom eksisterende tunnel til eksisterende ledningsnett fra nr 1. En eller flere kummer anlegges på veien, noe den videre prosjekteringen vil avklare. Det vil etter all sannsynlighet bli nødvendig med pumpe i en av kummene. Denne traseen vil ikke berøre noe eksisterende vegetasjon på tomten og vil være enkel å vedlikeholde.» Dersom boligsprinkelanlegg installeres skal det etableres med godkjent tilbakeslagssikring iht. NS-EN1717 og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp som plasseres i teknisk rom. Sprinkelanlegg skal ansvarsbelegges i søknad om igangsettelse av ansvarlig rørleggerforetak. Ved etablering av sprinkelanlegg må det tas kontakt med Vann og avløp, Plan og drift for modellering av vannmengder. Det presiseres at kommunen ikke tillater fullskalatesting av sprinkelanlegg. Det vil ikke bli etablert sprinkleranlegg. 3. Overvann og flom- og skredfare Bærum kommune sitt kart indikerer stormflofare på eiendommen. På bakgrunn av dette bør det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold, jfr pbl Se vedlagte notat fra RIB siv. ing. Finn-Erik Nilsen AS. (X-1-NOTAT FRA RIB ) Overflatevann/takvann og vann fra plasser med tette flate skal ivaretas på egen grunn, og på en slik måte at bygningskonstruksjoner ikke skades, eller vannet skaper ulemper for området/naboer. Se svar under pkt Restriksjonsbelte Ikke relevant 5. Private ledninger Tiltak må ikke komme i konflikt med eller vanskeligjøre atkomst til private ledninger for drift og vedlikehold i hht TEK Ved tvil om ledningers beliggenhet må disse påvises. Ledninger ligger utelukkende på egen eiendom fram til kommunal kum. Se tegning XX-01 og XX Tilknytning Tiltaket kan tilknyttes offentlig vann og avløpsledninger i Strømstangveien. Ved tilknytning til offentlig vann og avløpsnett godtas Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, både administrative og tekniske bestemmelser. Det tillates ikke at overvann/takvann tilknyttes avløpssystem som beskrevet i ytre rammer. Overvann/takvann skal føres til terreng. Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS - Sinsenveien 4D, 0572 Oslo, Norway - Org nr: T: e: - Side 2 av 3

3 Det er krysset av i feil rute i skjema for ytre rammer. I redegjørelsen (F-1) fremgår det at alt overvann er planlagt ført til terreng. Sitat fra F-1: «Overvann Dagens terrengformasjoner beholdes uendret. Takflatens areal vil bli noe større enn i dag (eksisterende takflate er 213 m2, planlagt takflate er 299 m2 = økning på 86 m2). All eksisterende vegetasjon beholdes. Takvann planlegges ført til terreng, som i dag. Takvannet vil bli håndtert med åpen overvannshåndtering. Behovet for og omfanget av særskilte tiltak for dette vil bli avklart i den videre prosjekteringen. Prosjektering av overvannshåndtering vil bli ansvarsbelagt.» Ved tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger via eksisterende eller nye private ledningsanlegg må følgende dokumenteres: - Avtale med ledningseier om tilknytning må inngås og det må dokumenteres at ledningsanlegget har god nok kvalitet og kapasitet. - Krysses annenmanns grunn må rett til å ha ledninger liggende, samt rett til fremtidig drift og vedlikehold tinglyses på de berørte parseller iht. Plan og bygningsloven Det bør inngås egne privatrettslige avtaler mellom grunneierne som regulerer kostnadsfordeling ved evt. fremtidige reparasjonsarbeider på ledningsanleggene. Evt. gravearbeid i offentlig vei vil kreve særskilt tillatelse fra veimyndighetene. Ledninger ligger utelukkende på egen eiendom fram til kommunal eiendom/kum. Se tegning XX-01 og XX Rørleggeranmeldelse Alt rørleggerarbeid skal anmeldes via digitalt skjema (se og skal være godkjent før arbeidet tar til. I forbindelse med nye tilkoblinger til kommunale og private vann- og avløpsledninger skal Bærum Kommune Vann og avløp foreta GPS-innmåling og bildedokumentasjon av alle tilkoblinger. Dette vil bli gjort når rørlegger er kontrahert. Vi håper dette er tilstrekkelig dokumentasjon til at søknad om rammetillatelse kan ferdigbehandles. Med vennlig hilsen Jan Olav Jensen Ansvarlig søker, Jensen & Skodvin Arkitekter Se også vedlegg: X-1-Notat fra RIB XX-01 SITUSJONSPLAN SLOKKEVANN OG VA XX-02 SITUASJONSPLAN-SNITT SLOKKEVANN OG VA XX-03 EPOST MED UNDERLAGSINFO FOR BRANNPLAN FOR STRØMSTANGVEIEN Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS - Sinsenveien 4D, 0572 Oslo, Norway - Org nr: T: e: - Side 3 av 3

4

5

6

7 n4ÿ:,1201; vwv\tÿw\xÿxytvÿzzvcv\ ÿÿ7676 n8+o-.8,2342ÿpq/4+.:k.r =ÿÿ=ÿ8ÿ=ÿ6ÿ6 { s6= R=7? *+,-./ ÿ67+ÿ ÿ:,1201; t,22.8,29.201; u,1201; R67ÿ6 J+K/ÿ,1ÿ6+,-./ ÿ,1ÿ:,1201;ÿ67+ÿLM,2M ;M ÿb6ÿÿb76ÿc)76ÿÿb76ÿ6 H)76ÿÿÿ7ÿ7ÿ7676ÿÿ6)ÿH7 STUVWXYZVÿZXYÿW\Xÿ]^_ `abcv\ÿdev\ÿffghhh 1klÿ9 1#0ÿ9 0"4ÿ !03"4001#$6!567%&#%'496(6)# 02#

8 zx{ }{~ u} ÿ}ÿƒ +,-./0,121345,ÿ-2ÿ ÿ9:,ÿ9:,/0;5<145ÿ/=53-,1:5, ÿ7ÿÿ*7ÿÿ6766ÿ ÿÿ7676 ˆŠ ˆ Š Š Š Š ˆ ˆŠ Š Š ŠŠ Š Š &HMCI )776ÿ*7ÿ977 D8 6ÿ?6ÿF &H4CI tuvwxy 6ÿ?6ÿF &H1BI *7ÿ ÿÿ7ÿ*ÿ7?ÿÿ6ÿ797ÿ9 OPQRSTTQQUVWXYSZ[VYSZ\Vÿ^_`aÿbÿ^_c_ fv\gqvypÿgpqrstt hfi[`jkl opqpÿgpqrsttÿhfi[djkl#ÿ9ÿf01ÿmÿ0bÿ9i 0ÿ9ÿF0Mÿmÿ01ÿ9I 0"ÿ9ÿF03ÿmÿM4ÿ9I [VYSZ\Vÿ^_daÿbÿ^a 1ÿ9ÿF1#ÿmÿ1Bÿ9I 1Mÿ9ÿF03ÿmÿCnÿ9I eyÿ^a rxspÿgpqrsttÿhfi[^jcl1ÿ9ÿf0bÿmÿ0#ÿ9i Bÿ9ÿF#3ÿmÿ04ÿ9I 1ÿ9ÿF1nÿmÿ1"ÿ9I Bÿ9ÿF#Cÿmÿ10ÿ9I ˆ Š Œ Ž !03"4001#$6!567%&#%'496(6)# 12#

9 +4ÿ91E2DEF +,-./0,12342ÿ :0; <)77ÿÿ)76ÿ6ÿ=7ÿ<ÿ69>7 f _ẀQTÿbQSÿcYTWÿdeWUWQ B1220,12C02DEF H12C94ED23 I)ÿ7ÿ66ÿÿÿ=7ÿ6ÿ7ÿ67J9ÿ<=6ÿ6ÿ)J6ÿÿ=7ÿ>ÿÿÿ=7ÿÿÿ=7?7ÿÿ6)ÿ7ÿ66ÿ=7ÿ9ÿ9ÿ)ÿJ66ÿ=7ÿ776ÿM5ÿAÿ&ÿ=7ÿN7 <)76ÿÿO76ÿ6ÿ1033MLÿÿ)7ÿ=7ÿ13#3ÿÿ1033ÿ7ÿ76ÿ9ÿJ6J6ÿÿ>7ÿ1333 6ÿ8ÿK67ÿ6ÿÿ966Lÿ7ÿÿ=>6ÿÿ7ÿÿÿ6ÿ9ÿ=79ÿ>>7 PQ [7 RSTUVWXYTZ \L0ÿ99 ÿo6ÿÿo76 13# \ÿ9 \0ÿ ÿÿ7676 ^ÿ=79ÿ9ÿ)776ÿÿ76ÿ6lÿ6lÿÿÿ=796 >ÿÿ>ÿ8ÿ>ÿ6ÿ6 GD0,]-D084ÿC1, !03"4001#$6!567%&#%'496(6)* 021

10 Strømstangen Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier desember Høyvann med 1000 års gjentaksintervall 265 Høyeste observerte vannstand (1914) Høyvann med 200 års gjentaksintervall 243 Høyvann med 100 års gjentaksintervall 233 Høyvann med 50 års gjentaksintervall 219 Høyvann med 20 års gjentaksintervall Høyvann med 10 års gjentaksintervall 197 Høyvann med 5 års gjentaksintervall 173 Høyvann med 1 års gjentaksintervall Høyeste astronomiske tidevann (HAT) 85 Normalnull 1954 (NN1954) 80 Middel høyvann (MHW) 69 Normalnull 2000 (NN2000) 66 Middelvann ( ) (MSL ) Sjøkartnull (CD) -14 Lavvann med 1 års gjentaksintervall Lavvann med 5 års gjentaksintervall -35 Lavvann med 20 års gjentaksintervall -43 Laveste observerte vannstand ( ) Høyder er i cm over Sjøkartnull som er nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen.

11 Laveste observerte vannstand (LOWL) Den laveste observerte vannstanden for denne målestasjonen. Kombinasjonen av lavt tidevann og værets virkning (vind, lufttrykk og temperatur) kan resultere i ekstra lav vannstand. Lavvann med 20 års gjentaksintervall (20YMIN) Statistiske beregninger av hvor hyppig et ekstremt lavvann av en viss størrelse vil opptre. I gjennomsnitt når lavvannet dette nivået en gang i løpet av gjentaksintervallet. Det betyr at et ekstremt lavvann med for eksempel 50 års gjentaksintervall i gjennomsnitt vil opptre en gang per 50 år. Gjentaksintervall kalles også returperiode. Sjøkartnull (CD) Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen. Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann (LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind, lufttrykk og temperatur). Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet). Middelvann ( ) (MSL) Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år. Middelvann beregnes som gjennomsnittet av vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over perioden Normalnull 2000 (NN2000) Nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000 Middel høyvann (MHW) Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann pluss amplituden til den harmoniske konstituenten M2 som en god tilnærming. Normalnull 1954 (NN1954) Nullnivå i og navn på det nasjonale høydesystemet fra 1954 som fortsatt er i bruk i Norge. Normalnull 1954 (NN1954) er også fysisk knyttet til et bestemt fastmerke ved Tregde vannstandsmåler (nær Mandal). Høyden på dette fastmerket er basert på en utjevning fra 1954 av middelvannstandsberegningene for vannstandsmålerne i Oslo, Nevlunghavn, Tregde, Stavanger, Bergen, Kjølsdal og Heimsjø. NN1954 avløses innen år 2017 av Normalnull 2000 (NN2000). Høyeste astronomiske tidevann (HAT) Høyeste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og temperatur. I praksis bestemmes HAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det høyeste tidevannet. Tidevannet har blant annet en periode på 18,6 år. Høyeste observerte vannstand (HOWL) Den høyeste observerte vannstanden for denne målestasjonen. Dette er summen av tidevannet og værets virkning (vind, lufttrykk og temperatur) på dette tidspunktet. Effekten av eventuelle vindbølger vil komme i tillegg.

12 VEDLEGG XX-3 foto av berg ved tomt Sak: Hovedombygging av bolig og garasje - Strømstangveien 1, Snarøya, Gnr 43 Bnr 143 Flyfoto fra norgeibilder.no Dronebilde, synlig fjell i dagen er i henhold til NGU «skifer og kalkstein i veksling, forholdsvis massivt». Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS - Sinsenveien 4D, 0572 Oslo, Norway - Org nr: T: e: - Side 1 av 4

13 Eksisterende situasjon for Strømstangveien 1. Ny situasjon for Strømstangveien 1. fasaden er trukket noe lenger tilbake, se snitt side 3. Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS - Sinsenveien 4D, 0572 Oslo, Norway - Org nr: T: e: - Side 2 av 4

14 Etter ombygging er kjellerarealet minket og trukket mot nord. En natursteinsmur fra 1960-tallet er ligger fra ca cote 3,0 til ca cote 5,0. Foran muren er det synlig berg med noe vegetasjon ned til havnivå. Gulvet i første etasje er senket med 20cm, fra cote 5,6 til cote 5,4, for å bedre tilgjengeligheten til terrenget Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS - Sinsenveien 4D, 0572 Oslo, Norway - Org nr: T: e: - Side 3 av 4

15 Dronefoto fra vest, eksisterende situasjon, med skifer og kalksteinsfjellet synlig. Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS - Sinsenveien 4D, 0572 Oslo, Norway - Org nr: T: e: - Side 4 av 4

16

17

18 Jan Olav Jensen Emne: VS: BRANNPLAN STRØMSTANGVEIEN 1 Fra: Jan Olav Jensen Sendt: Thursday, December 20, :26 Til: Fikse Fredrik Kopi: Torunn Golberg Emne: SV: BRANNPLAN STRØMSTANGVEIEN 1 Hei Fredrik Vedrørende dokumentasjon av tilstrekkelig slokkevann for bolig i Strømstangveien 1. Viser til samtale på telefon nå nettopp. Jeg hadde som nevnt en kort prat med Stefan Vogt i Bærum kommune i dag. Hans epost er: (kopiert i denne eposten). Hans telefon er: Kontakt ham om du trenger mer info. Som nevnt tidligere, her er litt info til din rapport: Porten inn til eiendommen har fri bredde 3,2meter. Mulig oppstilling for brannbil er vist på tegningen, rett ved siden av mulig hydrantpunkt. Det er mulig å snu en stor brannbil dersom man kjører gjennom hekken og inn på plenen (i syd), evt må en brannbil rygge ut igjen. Avstand fra pumpekum 7353 til hydrantkum er ca 80 meter langs ledningen slik den er tegnet. Avstand fra hydrantpunkt til senter bolig er ca 45meter. Utforming av hydrant må sjekkes med Bærum brannvesen. Ifølge Google maps er det 8 min kjøretid fra Fornebu brannstasjon til Strømstangveien 1. Jan Olav 1

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

Figur 1: Oversiktskart (nedbørfelt og regulerings område)

Figur 1: Oversiktskart (nedbørfelt og regulerings område) Etter utbygging, vil noen områder endres fra ubebygd (skog, mark) til bebygd (hus, veier, osv.). Dette kan føre til økt avrenning av overflatevann pga. mindre infiltrasjon. Det er beregnet flomverdier

Detaljer

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing.

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing. Rosanalyse for Reguleringsplan nor Gnr. 15, Bnr. 150,158 og 4 Eivindvik, Gangstøklubben. Gulen kommune Ein risiko og sårbarhetsanalyse skal innehalde ein vurdering av reell naturrisiko og virksomhetsrisiko.

Detaljer

Halsanvegen7, Verdal.

Halsanvegen7, Verdal. RA PORT Halsanvegen7, Verdal. OPPDRAGSGIVER CoopInn-Trøndelag EMNE DATO/ REVISJON : 03. oktober 2014/ 00 DOKUMENTKODE : 415886-RIG-RAP-001 Dennerapportener utarbeidetav Multiconsulti egenregieller på oppdrag

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Linnesstranda Nor Bolig AS G-not-001 Nor Bolig AS v/ Christer Dramstad Aas Fra Kopi Morten Tveit Helge Martens, Rambøll GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN

Detaljer

ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN. Småbåthavn

ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN. Småbåthavn ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN Småbåthavn Masteroppgave i arkitektur NTNU Vår 2014 av Fredrikke Thuestad 2 INNHOLD Vannstandsnivå s. 5 Kart som viser hvor snitt er tatt s. 7 Snitt

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer

Geoteknisk prosjektering for tilbygget er underlagt følgende regelverk:

Geoteknisk prosjektering for tilbygget er underlagt følgende regelverk: NOTAT Oppdrag Slipen Mek - Ny dokk 1350026918 Kunde Slipen Mekaniske AS Notat nr. G-not-001 Dato 2018/06/01 Til Fra Kopi Slipen Mekaniske AS v/ Arnt S. Jakobsen Norconsult AS v/gunnar Kolskog Rambøll AS

Detaljer

Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene

Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene 1 Statens kartverk Sjø Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene er gitt i norsk normaltid. Ettertrykkstillatelse må innhentes

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Jens Egil Rostad Bjønnbekkmora hytteområde 48 2423 ØSTBY Deres ref.: Vår ref.: Dato: 16/3266-17/95543/JEB 26.04.2017 Adresse - Tiltak: Wettergrens vei 3 - vannforsynings- og avløpsanlegg

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 10.06.2016 Prosjekt: Notat vedr.: Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: ola.sjostedt@sweco.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Lund+slaatto Arkitekter AS Langkaia 1 0150 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 19/2962-19/145224/TRAP 26.06.2019 Adresse - Tiltak: Oksenøyveien 59 B - tilbygg Gnr/Bnr: 41/112 Tiltakshaver:

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan Steingardsvegen, Landro GNR. BNR. 24/16 med flere i Fjell Kommune. Arealplan-ID: 1246_20170002 tilknyttet reguleringsplan Tiltakshaver: Øygarden Tomteselskap AS Utarbeidet av: Byggadministrasjon Harald

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Fagsnekkern Robert Hilstad AS Oppdrag: 606805-01 Lassvebergveien VA-plan Dato: 08.12.2017 Skrevet av: Jesse Smith Kvalitetskontroll: Trond Arne Bonslet VA PLAN INNHOLD Innledning... 1 VA-Losninger...

Detaljer

I de tilsendte tegninger er det nå gjort en rekke endringer som ikke er i tråd med tidligere godkjente planer, som i det følgende kommenteres;

I de tilsendte tegninger er det nå gjort en rekke endringer som ikke er i tråd med tidligere godkjente planer, som i det følgende kommenteres; Bølgeblikk arkitekter AS v/ Bernard Brekke Vår ref. Deres ref. 100917/1-aib Bærum, 10. september 2017 KOMMENTARER PÅ MOTATT NABOVARSEL, BRYNSVEIEN 153 1. Innledning Det vises til mottatt nabovarsel den

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3316-notat VA-rammeplan Bergen, 07.07.2016 BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID. 64510000. GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN. 1. INNLEDNING Rammeplan

Detaljer

Overordnet VA-plan. Ranheimsfjæra B2.

Overordnet VA-plan. Ranheimsfjæra B2. Til: Fra: Trondheim kommune, kommunalteknikk Norconsult AS Dato 2018-10-11 Overordnet VA-plan. Ranheimsfjæra B2. Dette notatet, med tilhørende plantegning; Z-73-20-U-01, utgjør overordnet VA- plan som

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Profoyn Eie As Postboks 239 3101 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/104966-17/4140/BRIGRO 12.01.2017 Adresse - Tiltak: Markalleen 1 - riving og oppføring av lagerbygg - riving

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Revisjon A Drikkevannsbehov Ny hydrant Revisjon C Spillvannshåndtering Sikringssone

Revisjon A Drikkevannsbehov Ny hydrant Revisjon C Spillvannshåndtering Sikringssone BRØDRENE ULVESETH AS VA-RAMMEPLAN FOR DØSJENESET ADRESSE COWI AS v/ Thy Pham Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 481 14 104 MAIL thph@cowi.no WWW cowi.no FJELL KOMMUNE GNR. 46 BNR. 26 M. FL. INNHOLD 1 INNLEDNING

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Randi Haga Ask Speiderveien 23 4514 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/663-3 Eirik Skogstad Nilsen 160/1018 03.03.2015 Tiltakshaver: Randi

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Odins Veg 45 og 47 GNR. BNR. 40/293 og 40/31 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 15.07.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN Telefon: 56 58

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7

VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 614607 Franshagan Dato/revisjon: 04.12.2017 Skrevet av: Harald Opsahl Kvalitetskontroll: John Ingar Evjemo VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7 INNHOLD 1.0 Bakgrunn... 2 2.0 Dagens

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447 Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Langnesbukt RAPPORT 002. Alta kommune. Etablering av industriområde OPPDRAGSGIVER EMNE

Langnesbukt RAPPORT 002. Alta kommune. Etablering av industriområde OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT 002 Langnesbukt OPPDRAGSGIVER Alta kommune EMNE Etablering av industriområde DATO / REVISJON: 20. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712598-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Åfjord kommune Landbruk og tekniske tjenester

Åfjord kommune Landbruk og tekniske tjenester Åfjord kommune Landbruk og tekniske tjenester «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 5446/2017//8LAKO 11.07.2017 FORSLAG TIL AVLØPSPLAN - REVSNES Vi viser

Detaljer

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:...

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:... Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU og planprogram Harstad skipsindustri Del: KU - Havnivåstigning Dato: 2013-07-02 Skrevet av: Lars Andre Uttakleiv (kartmodell av Kristen Fjeldstad)

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Gamle Kirkevei. GNR. BNR. 42/320, 42/321 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Gamle Kirkevei. GNR. BNR. 42/320, 42/321 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Gamle Kirkevei GNR. BNR. 42/320, 42/321 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 62660000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 24.04.2018 Revidert: 05.11.2018 I forbindelse med reguleringsplan

Detaljer

Vann, avløp og overvann ved detaljregulering

Vann, avløp og overvann ved detaljregulering Oppdragsnavn: Grivi torg, Bø Oppdragsnummer: 619515-02 Utarbeidet av: Fredrik B. Ording, Svein Stoveland Dato: 02.08.2018 Tilgjengelighet: Åpen Vann, avløp og overvann ved detaljregulering 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Straume Rør Og Varme AS Smålonane 2 5353 STRAUME Gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31 Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for private VAanlegg

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården. Oktober Ragnhildur Gunnarsdóttir

VA-Rammeplan. SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården. Oktober Ragnhildur Gunnarsdóttir VA-Rammeplan SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården Oktober 2015 Ragnhildur Gunnarsdóttir Innledning VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 158/bnr. 797 Gyldenpris-Høyegården. Planområdet ligger ved

Detaljer

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 SAKSNOTAT Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 Saksnr. Utvalg Møtedato VIKERSUND NORD FJORDBYEN ATRIUM FULLMAKT TIL GODKJENNING AV RAMMESØKNAD GNR 95 BNR 415,

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Revidert: Skrevet av: AO / FBT. Ref. VA-etaten: ELES

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Revidert: Skrevet av: AO / FBT. Ref. VA-etaten: ELES Oppdrag: P09014 - VA-rammeplan Dato: 28.01.15 Revidert: 12.06.2015 Skrevet av: AO / FBT Ref. VA-etaten: 201121097-2 ELES VA-RAMMEPLAN for Skuteviksveien 30 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

I den forbindelse har kommunen bedt om en enkel kommunalteknisk plan for VA for planlagt utbygging av eiendommen.

I den forbindelse har kommunen bedt om en enkel kommunalteknisk plan for VA for planlagt utbygging av eiendommen. Oppdragsgiver: Høvringen Høgfjellshotell AS Oppdrag: 607773-01 Torødveien 94 Del: Revisjon 1 Dato: 2017-02-13 Skrevet av: René Kristensen Kvalitetskontroll: Sjur Huseby KOMMUNALTEKNISK PLAN TORØDVEIEN

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

VA-PLAN NOTAT INNHOLD

VA-PLAN NOTAT INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 613317-01 Asper Reisop Dato/revisjon: 01.02.2019 Skrevet av: Stian Ananiassen Kvalitetskontroll: Harald Opsahl VA-PLAN INNHOLD Bakgrunn... 2 Dagens situasjon... 3... 4 3.1

Detaljer

Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei

Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei Ås kommune Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 14/03641-30 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

N o t a t M U L T I C O N S U L T. 1. Innledning. 2. Eksisterende situasjon. Reguleringsplan for Litlestølen boligområde, plan nr

N o t a t M U L T I C O N S U L T. 1. Innledning. 2. Eksisterende situasjon. Reguleringsplan for Litlestølen boligområde, plan nr N o t a t Oppdrag: Reguleringsplan for Litlestølen boligområde, plan nr. 60280000 Dato: 30.01.2013 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 612872 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Anette Strømme Sign.: AS Kontrollert

Detaljer

VA-PLAN NOTAT INNHOLD

VA-PLAN NOTAT INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Block Watne AS/ Læringsverkstedet Oppdrag: 614440-01 Willersrudjordet Dato/revisjon: 18.12.2017 Skrevet av: Harald Opsahl Kvalitetskontroll: John Evald Fjellsøy VA-PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn...2

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Tiltaket skal prosjekteres

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE.

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE. NOTAT Til: Berørte myndigheter og eiere/festere som blir direkte berørt Fra: Odda kommune (Torstein Backer-Owe) ved Asplan Viak (Ine Hovi) Kopi: Teknisk forvaltning Odda kommune Dato: 2010-11-18 Oppdrag:

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL GNR. 187 BNR. 1, HAUKEDALEN 40. REG. PLANID BRANNVANNSDEKNING OG OVERVANNSHÅNDTERING.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL GNR. 187 BNR. 1, HAUKEDALEN 40. REG. PLANID BRANNVANNSDEKNING OG OVERVANNSHÅNDTERING. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL GNR. 187 BNR. 1, HAUKEDALEN 40. REG. PLANID 61980000 BRANNVANNSDEKNING OG OVERVANNSHÅNDTERING. Vår referanse: 3313-notat VA-rammeplan Bergen, 24.06 2013 1. INNLEDNING For beskrivelse

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/ DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet.

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/ MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR "BYPARKEN" I FOLLEBU - VEDTAK

Saksframlegg. Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/ MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR BYPARKEN I FOLLEBU - VEDTAK Saksframlegg Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/127-10 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR "BYPARKEN" I FOLLEBU - VEDTAK Vedlegg: 1. Plankart, datert

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR INNSATS

VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR INNSATS VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR INNSATS Askøy brann og redning 2019 Sammendrag Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Ca 130 meter nord for dagens innkjørsel til planområdet er det en vannkum med brannventil.

Ca 130 meter nord for dagens innkjørsel til planområdet er det en vannkum med brannventil. NOTAT OPPDRAG VA-rammeplan Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIVA-NOT-001 EMNE Prinsippløsning vann og avløp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Solida AS OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON

Detaljer

U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2

U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2 121012 U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2 DEL l mellom FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNI SK DRIFT 09 HELSEHUSET FREDRIKSTAD 2 AS org nr 912367010

Detaljer

VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune

VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune Notat Dato: 04.12.2017 Emne: Til: Utarbeidet av: VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune Nordhordland Kristne Grunnskole Erik Aschjem VA-rammeplanen er utarbeidet ifm. reguleringsplan.

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

Ref nr 18/7128. Gnr/bnr 15/267, Storengveien 61a Støyskjerm Komplettering av søknad

Ref nr 18/7128. Gnr/bnr 15/267, Storengveien 61a Støyskjerm Komplettering av søknad Anders Hole Storengveien 61a 1368 Stabekk 28.mars 2018 Bærum Kommune Pb. 700. 1304 Sandvika post@baerum.kommune.no Ref nr 18/7128. Gnr/bnr 15/267, Storengveien 61a Støyskjerm Komplettering av søknad Det

Detaljer

1. Innledning. 2. Eksisterende situasjon Vannforsyning Spillvann FAGNOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning. 2. Eksisterende situasjon Vannforsyning Spillvann FAGNOTAT SAMMENDRAG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 5824 Bergen Norge TLF +47 02694 FAGNOTAT OPPDRAG VA-rammeplan Rylandshøgda OPPDRAGSNR. A110465 OPPDRAGSGIVER Meland kommune OPPDRAGSANSVARLIG PHGL TITTEL Notat VA-rammeplan

Detaljer

Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016

Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016 Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016 REF. 201500827 GNR. 230/BNR.279, GNR. 230/BNR.280, GNR. 230/BNR.281, GNR. 230/BNR.282 SCHWEIGAARDS GATE 40-46 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 RAPPORT Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER Kontrari AS EMNE Havnivåendringer DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Vedlegg: Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 Fasadetegninger

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01 Rapport Trosavik Invest AS OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga EMNE DOKUMENTKODE 216908-RIM-RAP-01_rev01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/795 GNR 90/37 TEK/ALM/MG 11.12.2015

Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/795 GNR 90/37 TEK/ALM/MG 11.12.2015 Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass 6 3044 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/795 GNR 90/37 TEK/ALM/MG 11.12.2015 MELDING OM DELEGERT VEDTAK RAMMETILLATELSE TILBYGG OG OMBYGGING

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE»

Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE» Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE» EINAR OLAV JYSTAD, SPESIALRÅDGIVER KOMMUNLTEKNIKK Film 2 Hva sier lovverket når vann og avløp er

Detaljer

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG VEDLEGG F3 6sider NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 609896-01 Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad 16.08.2016 Rolf Lunde Geir Henning Hansen IVARETAKELSE AV FLOMVANN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3701-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING STRANDVEGEN 185 - SØKNAD OM OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE ETTER PBL. 20-1SAMT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN 2011-2022

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

58/13 VETTREBUKTA 7 - GODKJENT MINDRE VESENTLIG REG. ENDRING OG FRADELING AV PARSELL 49 OG 50. DELEGERT SAKSNR.: 680/09.

58/13 VETTREBUKTA 7 - GODKJENT MINDRE VESENTLIG REG. ENDRING OG FRADELING AV PARSELL 49 OG 50. DELEGERT SAKSNR.: 680/09. Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter Hausmannsgt. 6 0186 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR58/13 P 49/B5 14.07.2009 S09/2244 L26180/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/2244.

Detaljer

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen Velkommen Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no Tema vi vil belyse Ny Plan og bygningslov Søknadspliktige tiltak etter PBL Vann og avløp VA rammeplaner Rørleggermeldinger

Detaljer

Opus Bergen AS. Informasjon. P16071 Søvikmarka- VA-Rammeplan Dato: rev / Skrevet av: Kvalitetskontroll.

Opus Bergen AS. Informasjon. P16071 Søvikmarka- VA-Rammeplan Dato: rev / Skrevet av: Kvalitetskontroll. Opus Bergen AS Illustrasjon: Cubus Arkitekter Informasjon Oppdragsgiver: Magne Heldal Entreprenør AS Oppdrag: P16071 Søvikmarka- VA-Rammeplan Dato: 30.10-2017 rev. 12.12.17 / 22.01.18 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll.

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer