«MottakerNavn» Dato: «Kontakt» Vår ref.: 2020/ /2021 «Adresse» Deres ref.: «Ref» «Postnr» «Poststed» «UtlandsAdresse»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«MottakerNavn» Dato: «Kontakt» Vår ref.: 2020/ /2021 «Adresse» Deres ref.: «Ref» «Postnr» «Poststed» «UtlandsAdresse»"

Transkript

1 Trysil kommune Plan- og miljøavdelingen «MottakerNavn» Dato: «Kontakt» Vår ref.: 2020/ /2021 «Adresse» Deres ref.: «Ref» «Postnr» «Poststed» «UtlandsAdresse» Melding om vedtak Høring og offentlig ettersyn Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet denne saken og fattet dette vedtaket: 1. Med hjemmel i 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av legger Trysil kommune ut ny lokal forskrift om snøskuterløyper med tilhørende løypekart på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å klargjøre nye løypekart over hele leden i tråd med utvalgets vedtak før saken legges ut til offentlig ettersyn. Merknader sendes helst via elektronisk skjema som du finner på Alternativt kan den sendes til eller i brevs form til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Kart over gjeldende løypetrasé og nye foreslåtte endringer kan også studeres i kommunens kartportal på Velg Trysil kommune og kartlaget Friluftsliv. Der kan du hake av for både gjeldende løyper og de endringene som er utredet i denne saken. Det sendes ut eget brev til alle berørte grunneiere med link til kommunens nettsider hvor dokumentene vedlagt dette brevet kan lastes ned. Dersom noen av høringsinstansene ønsker sosi-filer bes de ta kontakt, så skal vi sende over dette på e-post. Høringsfrist 9. februar Med hilsen Øivind Løken Rådgiver natur- og miljøforvaltning Tlf Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil E-post: Bankkontonr.: Besøksadresse: Storvegen 5, Trysil Hjemmeside: Organisasjonsnr.: Telefon: Åpningstider: mandag-fredag kl Kommunenr.: 3421

2 Vedlegg: 1 Utredningsnotat - vurderinger omlegging av skuterløyper Ljørdalen Forskrift om snoskuterløyper i Trysil kommune_endringsforslag november Snøskuterløype offentlig ettersyn kart Sendt til: FJELLFANTEN c/o Torgal Sætre 2420 TRYSIL Bygdervegen 176 LJØRADALEN GRENDEUTVALG Postboks LJØRDALEN FYLKESMANNEN I INNLANDET Postboks LILLEHAMMER FULUFJELLET AS Postboks LJØRDALEN HOLLÅSEN HYTTEEIERFORENING Hollåsen 2425 LJØRDALEN STATENS VEGVESEN Postboks LILLEHAMMER LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB Nordre Ål c/o Roger Holmstrøm Skårvegen LJØRDALEN Destinasjon Trysil SA Storvegen TRYSIL TRYSIL FELLESFORENING FOR Slettmovegen TRYSIL JAKT OG FISKE v/dag Arne Berget DNT ENGERDAL OG TRYSIL c/o Sølvi Eide Søgaard Buskvegen TRYSIL INNLANDET FYLKESKOMMUNE Postboks HAMAR Bedriftssenteret INNLANDET POLITIDISTRIKT Postboks HAMAR LJØRDALEN LØYPEFORENING Kvalvegen BRUMUNDDAL NATURVERNFORBUNDET I c/o Ole Midthun 2317 HAMAR INNLANDET Grønnegata 63 STATSKOG SF Postboks NAMSOS Sentrum TRYSIL BILBERGING AS Vestsidevegen TRYSIL

3 Trysil kommune Plan- og miljøavdelingen Arkivsak: 2020/542 Saksbehandler: Øivind Løken Endring av forskrift om snøskuterløyper i Trysil kommune Utvalg Utvalgssaksnr. Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 2021/ Vedlegg: 1 Søknad om endring, omlegging og ny påkjøring til snøskuterløypa 2 Forlengelse av påkjøringsled fra Fulufjellet Scooterutleie til Hjørnet kafé - kart og avtaler 3 Omlegging av eksisterende led ved skytterbanen - kart og avtale 4 Utredningsnotat - vurderinger omlegging av skuterløyper Ljørdalen Varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper i Trysil kommune 6 Tilbakemelding på varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper - Ljørdalen Grendeutvalg 7 Tilbakemelding på varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper Innlandet fylkeskommune 8 Tilbakemelding på varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper - Anne Nylund og Jon Erik Moen 9 Tilbakemelding på varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper - Statsforvalteren i Innlandet 100 Tilbakemelding på varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper - John Toralf Stallvik 11 Tilbakemelding på varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper - Statens vegvesen 12 Tilbakemelding på varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper - Tove Norstrøm 3 Forskrift om snoskuterløyper i Trysil kommune_endringsforslag november 2021 Andre relevante saksdokumenter: Kommunedirektørens innstilling: 1. Med hjemmel i 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av legger Trysil kommune ut ny lokal forskrift om snøskuterløyper med tilhørende løypekart på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å klargjøre nye løypekart over hele leden i tråd med utvalgets vedtak før saken legges ut til offentlig ettersyn.

4 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drifts behandling i møte : Øivind Løken og Bjørn Tore Bækken tok plass ved bordet før Løken orienterte om saken blant annet ved å vise bilder fra befaring i området. I påvente av at forskrift blir vedtatt er administrasjonen innstilt på å kunne gi dispensasjon dersom det søkes om det slik at man kan komme i gang og trø traseen. Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift : 3. Med hjemmel i 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av legger Trysil kommune ut ny lokal forskrift om snøskuterløyper med tilhørende løypekart på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å klargjøre nye løypekart over hele leden i tråd med utvalgets vedtak før saken legges ut til offentlig ettersyn. Bakgrunn I 2013 ble det opprettet en forsøksordning på bakgrunn av ønsker fra flere kommuner og fylkeskommuner om å få adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring, både for allmenn rekreasjon og i reiselivssammenheng. Opprinnelig skulle ordningen prøves ut gjennom en forsøksordning i medhold av lov av 27.juni 2003 nr. 13 om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). Forsøket skulle opprinnelig omfatte 40 kommuner. Vinteren 2013/2014 utvidet regjeringen Stoltenberg forslaget til å omfatte 104 kommuner. Sivilombudsmannen konkluderte i en uttalelse av 12. juni 2014 med at forsøket omfattet for mange kommuner til at det kunne iverksettes i medhold av forsøksloven. Uttalelsen var ikke rettslig bindende. Departementet var heller ikke enig i Sivilombudsmannens vurdering. Etter en samlet vurdering besluttet regjeringen likevel den 19.juni 2014 å avvikle forsøket og i stedet legge fram forslag til endringer av motorferdselloven for å gi kommunene en generell lovhjemmel for å etablere snøscooterløyper for rekreasjonskjøring. Bakgrunnen for endringene i motorferdselloven i 2015 var et ønske om å gi kommunene større ansvar og råderett i eget lokalmiljø, jf. Prop. 35 L ( ). Denne lovendringen trådte i kraft 19.juni 2015 og har gitt kommunene hjemmel til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring; motorferdselloven 4 a. og tilhørende forskrift 4a. Lovendringen innebærer ingen generell liberalisering av reglene om snøskuterkjøring i utmark. Hovedregelen i motorferdselloven 3 om at motorferdsel som utgangspunkt ikke er tillatt, gjelder fortsatt. Unntaket fra denne regelen er at kommunene har adgang til å fastsette snøskuterløyper. Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift i Trysil kommune vedtok den lokal forskrift for snøskuterløyper i Trysil. Siden har det blitt gjort flere større og mindre endringer av forskrift og løyper. Både mindre endringer som kommunen selv etter den lokale forskriftens 4 kan gjøre uten å gjennomføre en full prosess og større endringer. Sist endring ble vedtatt av dette utvalget 17. mars i år. Sammen med de endringene som ble gjort i v edtaket i mars var det opprinnelig omsøkt flere endringer også i og rundt Ljørdalen sentrum. På grunn av en episode hvor det ble foretatt ulovlig terrengbearbeiding i leden i fjor høst, ble en grunneiertillatelse trukket tilbake. Som

5 konsekvens av dette måtte den delen av leden som går ned til Ljørdalen sentrum stenges foran vintersesongen 2020/2021. Prosessen med å utrede de endringsforslagene som gjaldt i og rundt sentrum ble stilt midlertidig i bero i forbindelse med saken hvor det ble foretatt graving på deler av leden. Dette ble gjort i samråd med skuterklubben i håp om at man skulle finne en løsning på den oppståtte floka som kunne forhindre at leden ned til sentrum måtte stenges. Det var samtidig med håp om at man kunne få behandlet også de omsøkte endringene i og rundt sentrum. Det viste seg etter hvert at det ikke var mulig å finne en løsning på dette. Skuterklubben kom opp med et alternativt løypeforslag fra Hollavegen og ned til Ljørdalen bil og maskin, men det ble vurdert at å utrede dette ville forsinke prosessen med de andre endringene ytterligere. Derfor ble det i desember 2020 besluttet å sende forslag til ny tilførselsled fra Skåret, samt en endring av traséen fra Bjørneby og opp på hovedleden på høring med frist Disse endringene ble vedtatt i mars, etter en ekstrarunde med tilleggsutredninger knyttet til vegkryssingen av fylkesvegen ved Skåret. Det ble varslet oppstart av arbeidet med å utrede de øvrige endringene, samt forslag til ny trasé fra Ljørdalen bil og maskin og opp til fylkesvegen over Holla i vår. I samme brev ble det også varslet oppstart av arbeidet med å utrede løyper både i vestre Trysil og fra Flendalen og inn på Ljørdalsløypenettet. For de to sistnevnte har vi i høst hatt en anbudskonkurranse med frist for å gi tilbud 15. november. Abakus arbeider i skrivende stund med å sjekke om kompetansekrevene er oppfylt for de firmaene som har gitt pris på jobben. Endringene i Ljørdalen er utredet og legges nå fram for 1. gangs behandling. Det har kommet inn 14 høringsuttalelser til oppstartsvarselet. 7 av disse gjelder utelukkende enten Vestre Trysil eller Flendalen og blir derfor ikke gjengitt her. Vurdering Foreslåtte omlegginger og endringer av trasé for snøskuterled i Ljørdalen er utredet i tråd med kravene i forskriften. Vurderingene fremgår av vedlagte notat. Høringsuttalelsene som har kommet inn i høringsperioden (vedlagt) har blitt vurdert separat og samlet. Tove Norstrøm har i brev datert opplyst at de gjerne vil ha skuterled ned til Linnes. Vurdering: Innspillet tas til etterretning. Statens vegvesen skriver i sitt høringsinnspill datert at de har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir dem rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. Vegvesenet ser ellers ut til å ha blandet denne saken med endringen som ble vedtatt i mars 2021, hvor det blant annet kom en ny påkjøringsmulighet fra Skåret. Vurdering: Innspillet tas til etterretning. For det offentlige ettersynet er det kun strekningen fra Linnes til Vestlivegen, hvor løypa skal gå parallelt med fylkesvegen i noen hundre meter som berører vegvesenets ansvarsområde i denne saken.

6 John T. Stallvik har i brev datert kommet med kommentarer til den foreslåtte løypa fra Fulufjellet Scooterutleie til Coop Marked Ljørdalen. Han skriver at den foreslåtte løypa er ca. 300 meter lang, skal gå mellom flere bolighus, krysse den mest bruke gangveien i bygda kalt "Brurunden" og sist, men ikke minst gå like utenfor kirkegården. Stallvik er helt enig med kommunedirektørens skepsis til nytteverdien av denne traséen (som ble signalisert i oppstartsvarselet red.anm.). Han mener det er snakk om så kort avstand for komme seg til butikk og kafé at her kan skuterfolket gå. Han bemerker videre at det kan handles og gå på cafe både før og etter skuterturen. Stallvik mener at dersom denne traséen tillates, så er det den aller sikreste veien å gå for å få både lokalbefolkning og hyttefolket mot scooterløyper Etter Stallviks syn er kirkas nærhet mest betenkelig, men han mener at man heller ikke kan ha snøskutertrafikk over nevnte gangvei. Vurdering: Kommunedirektøren har diskutert de samme argumentene som Stallvik framfører i utredningsnotatet. Konklusjonen er at ulempene er større enn fordelene ved denne traséen og at den ikke bør tas inn i løypekart og forskrift. Statsforvalteren i Innlandet har i sin høringsuttalelse datert ingen konkrete merknader til de foreslåtte endringene som gjelder Ljørdalen. De minner om de mange forholdene som listes opp i motorferdselforskriften 4a, 5. og 6. ledd som kommunen skal utrede, vurdere og ta hensyn til. Disse reglene setter ikke klare grenser for hvor kommunen kan opprette løyper, men krever at kommunen gjør ei grundig vurdering av uttalelsene til høringsforslaget før forskrift og løypekart vedtas. Tidligere høringer og klager på andre kommuner sine vedtak viser at det er sterke interesser både for og mot opprettelsen av slike løyper. Etter slike klager på vedtak har noen strekninger blitt tatt ut, blant anna på grunn av konflikt med kartlagte friluftsområder og manglende vurderinger og begrunnelser for disse strekningene. Statsforvalteren skriver videre at Klima- og miljødepartementet i brev av 4. oktober 2017 til Fylkesmannen i Troms, har gitt noen kommentarer om lovtolking og hensynsreglene for etablering av skuterløyper. Kommunen kan legge løyper i friluftsområder dersom den etter ei konkret vurdering finner at det foreligger andre hensyn som etter kommunens skjønn er så tungtveiende at hensynet til friluftsliv må vike. Dette må i tilfelle begrunnes godt. Det opplyses videre at kommunen etter justering av løypene må treffe nytt vedtak etter prosessen som er omtalt i nasjonal forskrift 4a. I tillegg skal snøskuterløypene vises i kartet til kommuneplanens arealdel og rapporteres til nasjonal database, jf. brev fra Miljødirektoratet og Vurdering: Innspillet tas til etterretning. Anne Nylund og Jon Erik Moen kommer i brev datert med noen synspunkter på de foreslåtte endringene og tilleggene til snøscootertraseen i Ljørdalen. De opplyser at det som kommunen er kjent med var de som trakk grunneiertillatelsen som førte til at det ikke har vært snøskuterkjøring i Ljørdalen sentrum denne vinteren. Dette ble gjort etter at det ble gjort ulovlige inngrep på deres eiendom i forbindelse med vedlikehold av leden. De opplyser at de har fått taksert denne skaden til drygt kroner og at forholdet ble anmeldt både til kommunen og til politiet. Så langt har dette ikke fått noen konsekvenser for hverken entreprenøren som utførte «arbeidet» eller Ljøradalen snøscooterklubb som er ansvarlig for leden og vedlikeholdet. Nylund og Moen skriver at de heller ikke har mottatt noen beklagelse eller invitasjon til dialog fra noen av partene.

7 De mener at dette viser at snøskuterleden i Ljørdalen er uten kontroll og at skuterklubben ikke evner å forvalte det ansvaret de har. Likevel søkes (og innvilges) det stadig å utvide leden til nye områder, flere påkjøringer osv. Den foreslåtte sløyfa fra skuterutleia og til Coop i Ljørdalen sentrum vil kun være av interesse for Jan Erik Nordnes og Fulufjellet scooterutleie. De mener det er feil å belønne denne cowboyvirksomheten og stiller seg sterkt negative til enhver utvidelse av snøscooterleden i Ljørdalen. Vurdering: Ljøradalen snøscooterklubb har, gjennom samarbeidsavtalen mellom klubben og kommunen, ansvaret for å inngå og følge opp avtaler med grunneierne hvis eiendommer blir berørt av snøskutertraseen. Når det ble utført ulovlig graving på Moens grunn i 2020, så hadde skuterklubben søkt om og fått tillatelse til å flytte på enkelte steiner og stubber lenger opp i traaséen for å bedre framkommeligheten. Denne tillatelsen gjaldt overhodet ikke de inngrep som ble gjort på Moens eiendom. Etter grundige samtaler med alle berørte parter landet også Trysil kommune på å politianmelde forholdet. Saken ligger fortsatt hos politiet. Kommunen har ellers et godt forhold til skuterklubben og opplever at de tar sitt ansvar på alvor. Når det gjelder løypetraséen fra skuterutleia til Coop marked Ljørdalen, så konkluderer utredningsnotatet med at ulempene med forslaget er større enn fordelene. Denne delen foreslås derfor ikke vedtatt. Innspillet for øvrig tas til etterretning. Innlandet fylkeskommune skriver i sitt innspill datert at de ikke kan se at hverken eksisterende eller foreslåtte nye løypetraséer vil komme i berøring med kjente automatisk freda kulturminner. De minner likevel om varslingsplikten etter kulturminneloven 8, andre ledd dersom det oppdages slike kulturminner som blir berørt. Når det gjelder endringene i Ljørdalen skriver fylkeskommunen at det på ingen måte er tilrådelig å gi anledning til å anlegge trasé videre frem til kafé og dagligvareforretning fra skuterutleia. Parkering av skutere for besøk i sentrum bør gjøres på sørsiden av Turistbua/skuterutleia. For Linnesløypa påpekes det at den går i nærføring til fylkesvegen. Fylkeskommunen mener det er viktig at bruken reduseres til kun de som skal drifte leden, og at dette ikke blir en allmenn trase for brukere av leden. Dette fordi nærføring til offentlig veg i seg selv innebærer risiko både for vegtrafikk og skutertrafikk. De mener det bør vurderes å skilte leden for å redusere bruken. Vurdering: Kommunen har etter å ha utredet forslaget landet på at løypeforslaget fra skuterutleia til Coop marked Ljørdalen ikke bør vedtas. For løypa fra Linnes vurderer kommunedirektøren det slik at trafikken på denne løypebiten uansett vil bli svært beskjeden og at det derfor bør kunne åpnes opp for at alle som ønsker kan bruke denne traséen. Det vil kunne bli et godt tilbud for de enkeltpersonene bosatt i grenda som er interessert i skuter. Trolig er det et betydelig sammenfall mellom disse personene og de personene i grenda som på vegne av skuterklubben bidrar med slådding og vedlikehold på leden. Innspillet for øvrig tas til etterretning. Ljøradalen Grendeutvalg skriver i brev datert at de ikke har noen merknader til forslagene til skuterløyper i Ljørdalen. Når det gjelder leden fra bensinstasjonen til Coop oppfordres det til å ta hensyn til begravelser o.l. i forbindelse med kirken og ellers hensyn til turgåere. Vurdering: Hensynet til kirken og aktivitet ved og rundt denne, samt turgåere langs Brurunden har, sammen med en vurdering av de andre utredningstemaene ført til at det innstilles på at

8 denne løypedelen som grendeutvalget omtaler ikke vedtas. Innspillet for øvrig tas til etterretning. Vurdering etter naturmangfoldloven Kommunen mener å ha gjort grundige vurderinger i forhold til naturmangfold. For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven 7 at prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Hver enkelt løype og traséendring er utredet og kartlagt i vedlagte notat. Prinsippet i naturmangfoldloven 10 skal sikre at nye påvirkninger, herunder motorferdsel i utmark, underlegges en helhetsvurdering av hvilke belastninger økosystemet blir utsatt for. Dette har særlig betydning dersom miljøbelastningen er ved en kritisk grense hvor selv en liten økning, f.eks. i motorferdsel, vil ha en stor betydning for økosystemet. 8 - kunnskapsgrunnlaget. Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Trysil kommune mener å ha god kunnskap om naturmangfoldet. I all hovedsak er det brukt eksisterende lokalkunnskap, samt innhentet sensitiv data og brukt tilgjengelig informasjon om temaet for å fatte gode beslutninger angående naturmangfold. Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å kunne fatte vedtak om snøskuterløyper. 9 Når det treffes beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Føre-var-prinsippet er retningslinjer for hvordan myndighetene håndterer usikkerhet om kunnskapsgrunnlaget. Dersom et område er antatt sårbart, skjerpes kravet til kunnskap om virkningene av bruken av det. Føre-var-prinsippet vil få størst betydning i de tilfeller man har lite kunnskap. Trysil kommune vurderer det dit hen at det ikke er grunn til å tro at tiltaket vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt naturmangfold, slik 9 skal forhindre. Stenging av løyper ved framtining av barmark og før våren er avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Løypenettet er lagt, så langt det har latt seg gjøre, i eksisterende veier og kjørespor som er preget av kultivering og motorferdsel fra før. 10 Etter naturmangfoldloven 10 skal påvirkning på et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt for. Deler av de foreslåtte snøskuterløypene går etter eksisterende traktorveger, langs veg eller etter traseer som har en del påvirkning fra før. Antatt økt motorferdsel kan påføre økosystemet ytterligere belastning. Økt påvirkning antas ikke å påvirke disse områdene med nevneverdige skader. I forhold til områder som er viktig i natursammenheng er det unngått å legge løyper tett

9 inntil kjente verneområder, som ofte innehar høye naturverdier. Etter en samlet vurdering vurderes det til at samlet påvirkning på økosystemet slik det foreligger, antas å være akseptabelt. Prinsippet i naturmangfoldloven 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning er dermed vurdert og tillagt vekt. Det planlagte løypenettet vil ikke forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter, heller ikke sammen med andre påvirkninger Ikke relevant å vurdere i saken. Økonomiske konsekvenser De foreslåtte endringene vil ikke gi lengre løyper å preparere for skuterklubben da leden opp fra Linnes allerede benyttes som tilførselsled for slåddemannskapene. Ny trasé mellom verkstedet og skuterutleie, samt opp mot Hollavegen over Svartåsen erstatter tidligere trasé, slik at kjørelengde blir noen lunde lik. Administrative konsekvenser Ved at slåddeleden fra Linnes og opp til hovedleden blir vedtatt som del av den forskriftsfestede leden unngår man jevnlige dispensasjonsbehandlinger etter motorferdselforskriften 6 for tillatelse til å benytte denne av skuterklubbens slådde- og vedlikeholdspersonell. Kommunedirektøren antar at vi med dette bør begynne å nærme oss et løypenett som kan var over en lengre periode uten nye endringer eller tillegg. Det er svært mange momenter som må utredes og vektlegges når det skal gjøres endringer. Hver utredning opptar derfor betydelige ressurser i kommuneadministrasjonen. Konsekvenser for folkehelsen Endringene vurderes å være små i forhold til alle de kilometerne med led som allerede er vedtatt. En ny led fra Linnes vil kanskje kunne føre til at leden blir mer innbydende og at flere således vil kunne velge å benytte snøskuter ut på tur framfor ski eller truger. Dette vil i så fall være negativt for folkehelsen Samtidig vil løypetraséen også kunne benyttes av skiløpere, noe som vil kunne trekke i positiv retning. Konsekvenser for bostedsattraktivitet Det eksisterer ikke veldig mange servicebedrifter i Ljøradalføret. En åpen led ned til Ljørdalen sentrum vil kunne medføre økt trafikk til de virksomhetene som ligger der og slik bidra til å opprettholde og styrke servicetilbudet. Dette vil være positivt for bostedsattraktiviteten i hele dalføret. Konklusjon Ut fra en samlet vurdering, og under de forutsetninger som går fram av saksdokumentene, anbefaler kommunedirektøren at endring av forskrift om snøskuterløyper i Trysil kommune med tilhørende kart legges ut til offentlig ettersyn i henhold til motorferdselforskriften 4a. Endringen gjelder ny tilførselsled fra Linnes, ny trasé fra Ljørdalen bil og maskin over

10 Svartåsen og mot Hollavegen/fv. 2162, samt en mindre omlegging rundt skytterbanen i Ljørdalen på strekningen mellom verkstedet og skuterutleia. Kommunedirektøren gis fullmakt til å klargjøre nye løypekart over hele leden i tråd med utvalgets vedtak før saken legges ut til offentlig ettersyn.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse ARHO/2014/11-91

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse ARHO/2014/11-91 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.09.2014 ARHO/2014/11-91 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

Postboks 8013 Dep Arkiv K OSLO Saksbehandler Bjørn Tore Bækken Direkte telefon Telefaks Dato

Postboks 8013 Dep Arkiv K OSLO Saksbehandler Bjørn Tore Bækken Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Plan-, bygg- og miljøavdelingen Klima- og miljøverndepartementet Vår ref. 2014/2753-20528/2014 Att. Hege Feiring Deres ref. Postboks 8013 Dep Arkiv K01 0030 OSLO Saksbehandler Bjørn Tore

Detaljer

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Arkivsak-dok. 14/00528-5 Saksbehandler Håkon Økland Arkivkode: --- Møtedato VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Rådmannens innstilling: Hemnes formannskap

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Saksframlegg. Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Saksframlegg. Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1384-8785/2016 Saksbehandler: Markus Pettersen Saksframlegg Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalgssaksnr

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE Hattfjelldal kommune Næring og teknisk avd. Det kongelige klima og miljødepartement Melding om vedtak Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune

Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/6879 Saksbehandler: Tanja Staldvik Wallervand Dato: 01.03.2018 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Røyrvik kommunestyre 27.02.2018

Detaljer

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess Kommuner i Nord-Troms og Finnmark Trondheim, 22.09.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8803 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Videreføring av eksisterende snøskuterløyper

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1201-85 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN FOR SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet 10.09.2015

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune. Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/3022-2 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område

Detaljer

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING MULIGHETER OG BEGRENSINGER ved FORSLAG TIL ENDRING MOTORFERDSELSLOVEN Øystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Reindriftskonferanse Steinkjer

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer Gabrielsen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer Gabrielsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2019/21-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur og ressursforvaltnings utvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2013/80-74 Anne Marie Haneborg

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2013/80-74 Anne Marie Haneborg Sektor kommunal utvikling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2013/80-74 Anne Marie Haneborg 74813222 10.04.2017 Høring

Detaljer

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO Sten Olav Heahttá, /523 13/

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO Sten Olav Heahttá, /523 13/ Klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO Sten Olav Heahttá, +47 78 48 42 24 14/523 13/2643-6 24.09.2014

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Søker Lions club Porsanger

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Søker Lions club Porsanger Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2019/92-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur og ressursforvaltnings utvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2019-2023. Søker

Detaljer

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak:

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak: Saknr. 14/7684-2 Saksbehandler: Rune Hoff Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper

Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper. Arbeidet gjøres med grunnlag i Det Kongelige Klima- og Miljødepartementet stortingsproposisjon 35 L (2014-15) og endringer

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 Postadresse Postboks 137 Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Bardu kommune Postboks 401 Saksbehandler

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 66/19 Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker

Saksnr. Utvalg Møtedato 66/19 Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker VADSØ KOMMUNE Vår dato: 26.08.2019 Vår ref: 17/137-31 Arkivkode: FA-K01, HIST-17/75 Deres ref.: Saksbehandler: Jens Betsi Telefon: 78942302 E-Post: Jens Betsi Saksnr. Utvalg Møtedato 66/19 Hovedutvalg

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 31/16 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 31/16 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1201-140 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING MED LOKAL FORSKRIFT RENDALEN KOMMUNE Saksnr. Utvalg

Detaljer

Nannestad kommune kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven

Nannestad kommune kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2007/921 M-NA 200800471 MT 07.02.2011 Nannestad kommune kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2013/3572-4 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Høring på forslag til endringer i motorferdselsforskriften samt invitasjon til deltakelse i

Detaljer

Saksbehandler Trond Erik Buttingsrud Vår ref. - Dato Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre Sak

Saksbehandler Trond Erik Buttingsrud Vår ref. - Dato Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre Sak Saksfremlegg Saksbehandler Trond Erik Buttingsrud Vår ref. - Dato 31.05.19 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre Sak 16 18.06.19 Klage på avgrensinger i dispensasjon til jakthundprøve

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik Sletten

Detaljer

Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper. Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv

Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper. Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv Miljødirektoratets rolle motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/80-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Bruk av snøscooter

Detaljer

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Nærmere om de foreslåtte saksbehandlingsreglene for etablering av snøscooterløyper Av Eivind

Detaljer

Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark

Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark Journalpost:16/22886 Saksnummer Utvalg/komite Dato 038/2016 Fylkesrådet 12.02.2016 020/2016 Fylkestinget 07.03.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 07.03.2016 Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket

Detaljer

PLANUTVALG Saknr Tittel:

PLANUTVALG Saknr Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: PLANUTVALG 05.10.10 Saknr Tittel: 19/10 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100 m sonen og fra kommuneplanens arealdel gnr 5 brn1 Votering:

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i motorferdselregelverket vedrørende bruk av el-sykkel og persontransport i utmarksnæring

Høringsuttalelse til forslag til endringer i motorferdselregelverket vedrørende bruk av el-sykkel og persontransport i utmarksnæring Besøksadresse 705Senteret Kløftvegen1 Ås i Tydal Postadresse FylkesmannenI Sør-Trøndelag Postboks4710Sluppen 7468Trondheim Kontakt Sentralbord:+477319 90 00 Direkte: 40617 001 E- post:fmstmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for utmark og næring 26/2016 13.04.2016 Rammer for

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Sigurd Kristiansen

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Sigurd Kristiansen Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/09612-5 Sigurd Kristiansen 08.12.2015 Forslag til endring i motorferdselloven om åpning for catskiing

Detaljer

Planområdet befinner seg i bykjernen og er allerede utbygd med sykehusbygg og harde flater (parkeringsplass).

Planområdet befinner seg i bykjernen og er allerede utbygd med sykehusbygg og harde flater (parkeringsplass). Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: DETALJREGULERING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Grunnlag for planprogrammet Høringsbrev av 10.07.2014 fra Det Kongelige Klima- og Miljødepartement om forslag til endringer i lov

Detaljer

Hensyn til biologisk mangfold ved etablering av skuterløyper

Hensyn til biologisk mangfold ved etablering av skuterløyper Hensyn til biologisk mangfold ved etablering av skuterløyper Miljømila 21.10.2014 Heidi-Marie Gabler, ylkesmannen i Troms Naturmangfold og skuterløper Heidi-Marie Gabler I planarbeidet med nye skuterløyper

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

2013/ /

2013/ / Stortingets ombudsmann for forvaltningen / Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/3031 12/3241 6.2.2014 Sak om forsøksordning for snøscooterkjøring Vi viser til Sivilombudsmannens

Detaljer

Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle

Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle Fremlagt på møte 29.04.2016 Styresak 34/2016 Saknr 16/724 Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle Det ble i 2015 vedtatt nye regler for etablering av skuterløyper. Foreløpig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-97 Saksbehandler: Lars Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08.06.2017 Hovedutvalg for utmark og næring 27.09.2017

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/ Forslag til Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/ Forslag til Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - 1. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2015/1367-59/504.116 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/25 11.04.2016 Forslag til Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: Telefonmøte, ring 80088860, pin: 859216# Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 03/19 Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker

Saksnr. Utvalg Møtedato 03/19 Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker VADSØ KOMMUNE Vår dato: 15.01.2019 Vår ref: 17/137-14 Arkivkode: FA-K01, HIST-17/75 Deres ref.: Saksbehandler: Jens Betsi Telefon: 78942302 E-Post: Jens Betsi Saksnr. Utvalg Møtedato 03/19 Hovedutvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Søknad om ny endring av plassering av fellesflytebrygge i Lonkanfjorden - Møysalen nasjonalparksenter AS

Søknad om ny endring av plassering av fellesflytebrygge i Lonkanfjorden - Møysalen nasjonalparksenter AS Postadresse c/o Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 Bodø Besøksadresse Møysalen nasjonalparksenter 8414 Hennes Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 54 79 83 fmnopost@fylkesmannen.no

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag Eggedal Turlag v/ Gunbjørn Aasand Stretaliveien 17 3612 KONGSBERG SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/4498-432.4 DATO: 19.09.2016 Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 16.01.2017 kl. 08:30 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Klage på kommunestyrets vedtak i sak 014/17 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune

Klage på kommunestyrets vedtak i sak 014/17 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune Fauske 17. april 2017 forum for natur og friluftsliv nordland Fauske kommune, Pb. 93, 8201 Fauske postmottak@fauske.kommune.no Klage på kommunestyrets vedtak i sak 014/17 Forslag til forskrift for kommunalt

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen Vågå kommune Teknisk Klima- og Miljødepartementet Pb. 8013 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Att. Hege Feiring Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen 08.09.2014 61293615 Bruk

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 19.02.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Detaljregulering

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 30/13 Nordreisa driftsutvalg

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 30/13 Nordreisa driftsutvalg Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2013/2060-3 Arkiv: K01 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 14.06.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 30/13 Nordreisa driftsutvalg 27.06.2013 Endring av forskrift

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Arealbruk Kåre Tårnes Øseveien 66 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 1466/2016/81/008/1627GUEN 29.01.2016 KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Bjugn kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 4/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 4/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2013/465-360 Saksbehandler: Kojedal Hans Runar Sandnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 4/19 16.01.2019 Revisjon av snøskuterløypenettet i Tydal

Detaljer

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen.

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen. KU Geithei Naturmangfaldlova tredde i kraft 1. juli 2009. Sentrale prinsipp i lova skal leggast til grunn ved utøving av mynde etter naturmangfaldlova og annan lov, slik som lov om motorferdsel i utmark

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale)

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 12.04.2019 Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Klage på vedtak om plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift om kommunalt løypenett

Klage på vedtak om plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift om kommunalt løypenett forum for natur og friluftsliv nordland Fauske 26.november 2015 Hemnes kommune Sentrumsveien 1, 8646 Korgen Klage på vedtak om plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift om kommunalt løypenett

Detaljer

Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax»

Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax» Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax» Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/2653 Torgar Eggen, 75 18 22 76 FE- 02.09.2014 Melding om vedtak Jfr. delegasjonsreglement for

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Klikk her for å skrive inn tekst. Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Arkivsak ID 16/1179 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Mindre endring av reguleringsplan Utsikten

Detaljer