Norge Virksomhet: Bygg Norge; Eiendom Norge Revisjons nr.: 3.0. Forretningsområde: Entreprenør; Eiendomsutvikling; Prosjektering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge Virksomhet: Bygg Norge; Eiendom Norge Revisjons nr.: 3.0. Forretningsområde: Entreprenør; Eiendomsutvikling; Prosjektering."

Transkript

1 Side 1 av 15 BIM-manual Betonmast Sverdrupsgate 47 Revisjon Beskrivelse Dato A Prosjekttilpasset

2 Side 2 av 15 Innhold 1 Innledning BIM Hensikt Manualen BIM-koordinator Fagmodellansvarlig Programvare Programvare bestemt av Betonmast/Byggherre Filer Filformater Versjon av filer Eierskap Koordinatsystem Norge Høydesystem Origo Nullpunkt Referanseobjekt Aksesystem Byggets referansehøyder True North Modelleringsprinsipper Generelt Prosjektets detaljgrad Modellstruktur Opprydding av modeller Mengder No go områder Byggbarhet Toleranser i den virkelige verden Filnavn Modeller Tegninger... 12

3 Side 3 av 15 7 MMI Merkesystem Norge DWG Innlevering av filer Modellkontroll Modellkontrollplan Møter Oppstartsmøte BIM Prosjekthotell FDV Måleenheter Definisjoner... 14

4 Side 4 av 15 1 Innledning 1.1 BIM I et BIM-prosjekt benyttes modellen til samhandling, koordinering, tverrfaglig kontroll, skape gode prosesser osv. Det er en forutsetning i prosjektet at alle aktører bruker BIM som grunnlag for prosjektering, koordinering og samhandling. Deltagere på prosjekteringsmøter og koordineringsmøter skal være de med beslutningsansvar. I et BIM prosjekt skal det alltid være samsvar mellom modell, tegninger, mengdelister og andre rapporter. Dette fordi tegninger, mengdelister og andre rapporter skal bli generert fra modell. Modellen skal til enhver tid være av nødvendig kvalitet og inneholde nødvendig informasjon for å oppnå et godt BIM-prosjekt. 1.2 Hensikt Hensikten med BIM er å sørge for tverrfaglig prosjektering og gode beslutningsgrunnlag. Målet med BIM er: 0-feil digitalt Levere optimal informasjon til prosjektering, produksjon, drift av bygget Optimalt beslutningsunderlag Gjøre alle aktørene i prosjektet sin hverdag tryggere og enklere Gode kontrollmuligheter Bedre bygg Bedre prosjektøkonomi Fremdriftsoppfølging i prosjekteringen 1.3 Manualen Manualen skal benyttes som den er av alle aktører i prosjektet. Det skal allikevel lages en egen manual for hvert prosjekt hvor prosjektspesifikke temaer er fylt ut som f.eks tabeller og temaer hvor manualen ber prosjektet ta stilling til løsning. Forsidebilde av prosjektet kan også byttes ut med bilde av det aktuelle prosjektet Figurer i dokumentet er ment som eksempler og illustrasjoner. 1.4 BIM-koordinator Hvert prosjekt skal ha en egen BIM-koordinator. BIM-koordinator er ansvarlig for følgende punkter: Ansvarlig for BIM i prosjektet Lede oppstartmøte BIM Lage modellkontrollplan Kontroll av modell og tegning stemmer overens (stikkprøver) Gjennomføring av BIM-møter Oppdatere BIM-manual Hjelpe prosjektet med generelt oppsett av prosjekthotell og ansvarlig for BIM-relatert oppsett. Opplærings- og kontrollansvar for riktig filutveksling via prosjekthotell (gjelder BIM-relaterte filer). Grunnleggende opplæring i viewer- og checker-verktøy bestemt av BIM-koordinator Rutiner og metodikk for digital samhandling Utføre modellkontroll på samlemodell og distribuere avvik, feil, mangler osv som er funnet i kontrollen Følge opp lukking av avvik fra modellkontroll Følge opp innlevering av filer fra prosjekteringsgruppen Sammensetting av samlemodell bestående av alle fagmodeller Oppdatere samlemodell Godkjenning av BIM relaterte temaer Beskrive BIM detaljgrad for prosjektet Generelt følge opp at alle følger BIM-manualen

5 Side 5 av 15 Generelt følge opp at alle følger prosjektet sin BIM-regler 1.5 Fagmodellansvarlig De prosjekterende skal ha en fagmodellansvarlig. Fagmodellansvarlig skal være den med beslutningsansvar og har følgende oppgaver: At modellens informasjonsinnhold, detaljeringsgrad og struktur er i henhold til gjeldende modelleringskrav for prosjektet Gjennomføre internkontroll av egne modeller og tegninger (gjelder alle formater som skal leveres, f.eks native, IFC, PDF) for å fange opp og utbedre kollisjoner og avvik internt i egen fagmodell før publisering Uttrekk av informasjon (tegninger, mengder m.m.) fra fagmodellen. At fagmodellen har riktig lokasjon. Riktig sammensetting og bruk av andres modeller som referanse i egne BIM-verktøy At fagmodellene blir konvertert til avtalte formater. At modeller og det øvrig prosjekterte materiale er prosjektert rett i henhold til myndighetskrav, byggherrekrav og krav fra Betonmast. Gjennomføre tverrfaglig kontroll før prosjekteringsmateriale publiseres. Publisering av avtalte filformater. Tabellen definerer kontaktpersoner for BIM fra hver prosjekterende. Denne personen er ansvarlig for koordinering av egen disiplin sin fagmodell og publisering av avtalte filformater. Rolle Firma Navn Epost Telefon BIM-koordinator ARK RIB Norconsult RIBPrefab RIVrør RIVvent RIE LARK VA Arealtek Emil Korsbrekke Programvare All programvare som benyttes skal være godt etablert, utprøvd og funksjonsdyktig for formålet. Siste versjon av programvare skal benyttes ved oppstart. Oppgradering av programvare underveis i prosjektet gjøres kun ved avtale og/eller BIM-koordinator forlanger oppgradering. Programvare skal kunne levere IFC og DWG, samt andre formater som kreves i prosjektet. Programvare må også kunne nyttiggjøre seg av filformater gjeldene for prosjektet. All programvare og eventuelle avvik skal godkjennes av BIM-koordinator. Eventuelle oppgraderinger underveis i prosjektet skal godkjennes av BIM-koordinator. Tabellen nedenfor viser hvilken programvare og versjon hver enkelt aktør har, hvilke filformater hver enkelt aktør trenger for å få gjort sin jobb og hvilke filformater hver enkelt må levere i fra seg slik at andre får gjort sin jobb. Rolle Programvare Versjon Motta Levere Kommentar ARK Revit 2021 Native format, IFC, DWG Native format, IFC, DWG (2D og 3D), PDF + evt andre formater RIB

6 Side 6 av 15 RIBPrefab RIVrør RIVvent RIE LARK VA 2.1 Programvare bestemt av Betonmast/Byggherre Programvare som Betonmast eller byggherre ønsker å benytte i prosjektet må de involverte i prosjektet benytte seg av i h.h.t Betonmast eller byggherre sitt oppsett. Eksempel kan være program for avvikshåndtering eller program for bruk av robot. Dette vil vi komme tilbake til et senere tidspunkt. 3 Filer 3.1 Filformater BIM-koordinator avgjør hvilke filformater som skal benyttes og utveksles i prosjektet. Et minimum vil være IFC, native format, DWG (2D + 3D) og PDF. I tillegg må det ses på i prosjektet om det er andre filformater som bør brukes og utveksles. Krever BIM-koordinator andre filformater må dette leveres. Skulle det underveis i prosjektet bli behov for flere filtyper må de prosjekterende levere dette så lenge det er mulig for allerede godkjent programvare. Alle filer som leveres inn skal være slik at filen viser alt som gjelder for prosjektet og inneholder visninger eller annet som skal til for å generere tegninger, tabeller osv fra modellen til prosjektet. Har byggherre spesielle krav til filformater som skal leveres må dette tilfredsstilles uavhengig av krav fra BIMkoordinator. 3.2 Versjon av filer BIM-koordinator avgjør til enhver tid hvilken versjon av hver enkelt filtype som skal benyttes. 3.3 Eierskap Alle modeller og filer utarbeidet i prosjektet er Betonmast sin eiendom 4 Koordinatsystem 4.1 Norge Det skal benyttes NTM i prosjekter i Norge NTM er mer nøyaktig enn UTM. NTM er derfor å foretrekke fremfor UTM. Euref 89 NTM skal derfor benyttes. 4.2 Høydesystem Det må i prosjektet bli enighet om hvilket høydesystem som skal benyttes. BIM-koordinator godkjenner høydesystem. Som utgangspunkt skal siste gjeldene høydesystem fra myndighetene for området benyttes (f.eks NN2000, RH 2000) Høydesystem Høydesystem for prosjektet NN Origo 5.1 Nullpunkt Det skal opprettes et lokalt nullpunkt for prosjektet. Arkitekt er ansvarlig for å opprette dette nullpunktet. Det lokale nullpunktet skal ha rene koordinater uten desimaler og ligge sørvest for prosjektet slik at alle koordinater blir positive. Lokalt 0-punkt skal plasseres så nærme prosjektet at det ikke oppstår noen problemer for

7 Side 7 av 15 modelleringsprogrammer og IFC-filer. Z verdi skal være i henhold til havnivå. Alle modeller i prosjektet skal bruke samme felles nullpunkt. Skulle det være spesielle krav til nullpunkt i prosjektet, f.eks fra byggherre, må de prosjekterende kunne godta nullpunkt plassert slik at koordinater også kan bli negative, inneholde desimaler osv. Lokalt nullpunkt for prosjektet godkjennes av BIM-koordinator Tabell koordinater for lokalt nullpunkt Lokalt nullpunkt Euref 89 NTM X ,0 Y ,0 Z 133, , Referanseobjekt Alle prosjekterende skal opprette et referanseobjekt i sine filer. I forbindelse med Sverdrupsgata 47 bør det benyttes felles modell til både nullpunkt og referansepunkt blant alle aktører. Modellen til dette er lastet opp på Dalux under «90 BIM/0 Fagmodeller» med navnet 1533_Sverdrupgate47_BIMK_Kakestykke-alle-fag.rvt Objektet består av sammenhengende geometrier, hvor den ene siden bør samstemme med nullpunkt og referansepunkt i samme oppsett som vist nedenfor. Objektet skal ha nullpunkt/referansepunkt på kakestykkets nederste spiss. Samtidig så skal pilen peke mot True North:

8 Side 8 av 15 Referansepunkt Referanseobjektet benyttes til å kontrollere at alle aktører har truffet felles nullpunkt. Referanseobjektet skal derfor plasseres og kontrolleres/koordineres med andre aktører før prosjektering osv. finner sted. Referanseobjektet skal være i filene så lenge prosjektering foregår. Plassering av referanseobjekt godkjennes av BIM-koordinator Plassering av referanseobjekt godkjennes av BIM-koordinator Tabell koordinater referanseobjekt Forhold til lokalt nullpunkt X 390,000 Y 350,000 Z 0 (Samme høyde som nullpunkt) 5.3 Aksesystem Alle i prosjektet skal bruke felles aksesystem. Arkitekten er ansvarlig for å sette opp prosjektets akseplan i form av DWG-fil. Aksesystemet skal ligge riktig i forhold til UCS=World i DWG-filen. Tegningen er en offisiell tegning på lik linje med andre tegninger. Dvs. at eventuelle endringer skal varsles og godkjennes. I tillegg til aksene skal planen ha merket prosjektets nullpunkt med angivelse av globale koordinater. Lokalt 0-punkt i DWG-filen skal ligge i X, Y, Z=0, 0, 0 Akseplanen skal godkjennes av BIM-koordinator

9 Side 9 av Byggets referansehøyder Det skal i prosjektet være enighet om hvilke høyder som benyttes. Arkitekt er ansvarlig for å sette opp høyder. Høydene godkjennes av BIM-koordinator. Er det flere bygg i prosjektet settes det opp en tabell for hvert enkelt bygg. Etasjenavn Kote OK ferdig gulv Kote UK dekke* Etasjehøyde Kommentar Plan U Fundament 3820mm Plan mm Plan mm Plan mm Plan mm Plan mm Plan mm Plan mm Plan mm Plan 09 (Tak) True North Alle bygg skal ha riktig retning i forhold til Nord Prosjektet skal eksporteres mot «true north», det vil si at dwg og ifc modeller skal publiseres slik at bygget/byggene ligger riktig i forhold til nord/sør retning.

10 Side 10 av 15 6 Modelleringsprinsipper 6.1 Generelt Alle fag skal modellere på et detaljnivå slik at tegninger, mengdeuttak, visualiseringer og rapporter kan genereres direkte ut i fra egen modell. Prosjektet skal modelleres så komplett som nødvendig i forhold til prosjektets leveransekrav. Hvis ikke annet er bestemt vil det si at alle fag skal modellere alt. Det betyr bl.a at f.eks: RIB skal lage utsparinger, etter anvisning fra andre fag. det skal modelleres oppheng for installasjoner som f.eks ventilasjon, kabelbruer og himling, for senere å kunne benytte robot for boring av oppheng, samt kollisjoner. Dette innebærer at det må modelleres hull for oppheng av teknisk utstyr og himlinger. kontakter og brytere skal modelleres himlingsinndeling skal fremkomme i modell trekkerør skal modelleres armering modelleres Brannisolering modelleres Modellen skal (så langt det er praktisk mulig) deles opp på samme måte som bygget skal bygges. Det skal være samsvar mellom modell, tegninger, beskrivelser osv. Dvs. at beskrivelser, tegninger eller lister som er generert fra modellgrunnlag ikke skal revideres utenfor modellen da dette vil skape konflikt mellom modell og tegning. Modellen skal være nøyaktig. Det betyr at alle mål, vinkler osv skal være uten desimaler, som ikke er ment å være der, og at alle mål osv skal ha den verdien det er ment de skal ha. F.eks hvis et mål er ment å være 2260 mm skal det være 100% nøyaktig 2260 mm. 6.2 Prosjektets detaljgrad Prosjektets detaljgrad må defineres. Dvs at det må bli enighet om hvilket nivå man skal kunne hente tegninger osv direkte ut av modell. Et eksempel kan være 1:50 for arkitekt. Dvs at normale arbeidstegninger kan hentes direkte ut av modell, men man godtar detaljer på egne tegninger. Selv om man godtar egne detaljer skal allikevel alt modelleres. Eksempel er vindu. Vinduer skal modelleres med riktige mål osv som kan hentes ut av modell, men detaljer for hvordan dampsperre, slisser, vannbrett osv skal være montert vises i egne detaljer. Det kan avtales forskjellig detaljgrad for forskjellige fag og eventuelt for forskjellige deler/områder av bygget. Prosjektets detaljgrad skal godkjennes av BIM-koordinator. 6.3 Modellstruktur Oppbygging av modeller må tilpasses hvert enkelt prosjekt. Men som et minimum må modellene bygges opp på følgende måte: Det skal være egne modeller for hvert fag. Dette gjelder selv om et firma og/eller person har flere fag Vegger, søyler osv skal deles opp mellom etasjene eller andre naturlige skiller, dvs at et objekt ikke skal gå gjennom et annet objekt f.eks vegg gjennom dekke. Objekter skal tilhøre den etasjen de geometrisk er plassert i. Dersom et objekt går over flere etasjer (f.eks. søyler over flere etasjer), skal objektet tilhøre etasjen det starter i. Modellen deles opp i kontrollområder. Det må forventes at kontrollområder endres underveis i prosjektet. Da må modeller oppdateres. Der de ulike prosjekterende sine modeller inneholder samme bygningsdeler skal bygningsdelene deles opp slik at sjiktene tilhørende andre fag kan filtreres bort. F.eks skal en vegg fra ARK bestående av betongkjerne med påforing, isolasjon og kledning deles opp slik at betongkjernen er et eget objekt. Objekter deles inn slik at det lett kan hentes ut relevante opplysninger om objektene. Eksempler på inndeling er dører, vegger, glassfelt, himling, gulvoverflate.

11 Side 11 av 15 Objekter skal være modellert som riktig objekt i modelleringsprogrammet, dvs at dør skal være objekt dør i modelleringsprogrammet, vindu skal være vindu objekt osv. Løst inventar skal være egen fil. Filer for løst inventar deles opp tilsvarende som bygget det løse inventaret tilhører. Objekter som er like men har forskjellig funksjon skal i modellen ha forskjellig navngivning. Eksempel på dette kan være veggobjekt som brukes både til vegg og som skjørt Der hvor det er hensiktsmessig for uthenting av mengder osv skal objekter splittes opp, eksempel på dette er gulvbelegg, påforing på betong osv. Modeller og tegninger skal inneholde informasjon slik at andre fag kan gjøre nytte av informasjonen på enklest mulig måte. Trenger andre fag informasjon fra din modell må dette legges inn både så den finnes i modellen og på genererte filer fra modellen. Modellen skal ha romobjekter i alle rom/områder. Romobjektet skal inneholde riktig areal for rommet/området, unikt nummer, rombetegnelse og funksjon. BIM-koordinatoor/Betonmast godkjenner oppsett/struktur for romobjekter. Objekter og informasjon i objekter skal ha riktig IFC-informasjon. F.eks skal Dør da være ifcdoor og brannkrav for døren legges på IfcDoor.Pset_DoorCommon.FireRating. 6.4 Opprydding av modeller Modeller som leveres skal være ryddige, plassert riktig i forhold til avtalte innsettingspunkter og kun inneholde det som er avtalt. Det som bl.a må sjekkes ut er: Modell plassert riktig i forhold til avtalt nullpunkt Modell inneholder kun egne objekter Modell skal inneholde alt i gjeldene modell og være uten linker/henvisninger til andre modeller. o Dette gjelder også henvisning til Central file i Revit Modeller skal ikke ha krasj med egne modeller o F.eks ventilasjonskanaler som krasjer med hverandre All geometri i modellen er riktig Kun et objekt pr plassering o Dvs at man ikke skal ha overlappende objekter i egen modell f.eks 2 vegger i hverandre Kun objekter som skal bygges o Dvs ingen svevende objekter rundt omkring o Ingen «hjelpeobjekter» og «kladdobjekter» o Unntak er kontrollobjekt og akser for aktuell bygning Arkitekt kun fast inventar i «hovedfiler» 6.5 Mengder Det skal kunne hentes mengder og informasjon ut av modellen. Det betyr at alle modeller skal være riktige i forhold til mengder og informasjon. Hvert fag er ansvarlig for at egne modeller har riktig informasjon og mengder. 6.6 No go områder Hvert fag som har områder som er «no go» lager egne modeller som dekker området. Modellene skal kunne hentes inn i sammenstilt modell slik at man kan bruke disse i forbindelse med krasjkontroll. Eksempel på no go område er traverskran. Ansvarlig fag lager da en egen modell som består av en boks i området for kranen. Denne egne modellen kan da ved behov hentes inn for å kontrollere at ingen installasjoner osv ligger i området for kranen.

12 Side 12 av Byggbarhet De prosjekterende er ansvarlig for at det som de prosjekterer lar seg bygge på en hensiktsmessig måte og uten risiko for de som utfører arbeidet. 6.8 Toleranser i den virkelige verden Datamodellen skal være helt nøyaktig, men husk på at man i det endelige bygget har toleranser. Dvs at når det modelleres kan det være behov for avstand mellom de forskjellige fagene. Et eksempel er avstand mellom himling og dekke hvor det skal ligge kanaler, el-installasjoner, sprinkelanlegg osv. Modeller slik at det er nok avstand mellom fagene så man har noe å gå på i den virkelige verden. 6.9 Filnavn Modeller Filnavn på modellfiler. Som prinsipp så skal man starte grovt og bli finere og finere i inndelingen. For dette prosjektet skal filnavn være: Prosjektnummer-Prosjektnavn-Fag.ifc F.eks: Sverdrupsgate47-ARK.ifc Som prinsipp skal filnavn beholdes/være likt gjennom hele prosjektet. Dette for at det skal bli riktig i forhold til versjoner osv på prosjekthotellet. Det gjør det også enklere ved oppdatering av filer i modellkontrollprogrammet, f.eks Solibri, som benyttes i prosjektet Tegninger Filnavn på tegninger tar utgangspunkt i Statsbygg sin manual PA D DAK-TEGNINGER, med noen justering. I dette prosjektet benyttes ikke bygg- og eiendomsnummer. Løpenummer benyttes kun i de tilfeller det er nødvendig, f.eks. fasadetegninger. Oppsett tegningsnummerering: 1. Etasje 2. Fag 3. Systemkode -4. Type tegn Eksempel 1. Plantegning fra ARK for plan 2 02-A Eksempel 2. Plantegninger fra elektro for teleinstallasjoner 00U-E Eksempel 3. Systemskjema for varme for hele bygget (VVS) XX-V Eksempel 4. Fasadetegning ARK, fasade sør-vest (løpenummer benyttes her) XX-A Tegningsnavnet skal KUN inneholder ovennevnte nummerering, og IKKE inneholde revisjonsnummer, innholdsbeskrivelse eller status. Når man skal laste opp tegninger til Dalux, skal man fylle inn status, innholdsbeskrivelse, nummer og MMI status i rett kolonne på Dalux. Se eksempel på opplasting av ARK plan 01:

13 Side 13 av 15 Legger man ut en ny versjon av en allerede eksisterende tegning, vil den nye tegninger legges over den eksisterende tegninger. Tidligere opplastede tegninger kan man finne under versjoner, som da vil erstatte revisjonsanmerkingen. Derfor er det viktig at man ikke endre navn på filer, men beholder samme filnavn gjennom hele prosjektet. 7 MMI MMI basert på EBA sitt MMI dokument skal benyttes på modellene. Hver enkelt aktør er ansvarlig for at modellene har riktig MMI i forhold til det stadiet modellen skal være på. Betonmast setter opp plan basert på MMI og angir parameter for MMI. Parameter må være slik satt opp at den kan være individuell for hvert enkelt objekt. 8 Merkesystem Alle som leverer til modell skal dokumentere og få godkjent sitt merkesystem for objekter. Merking skal godkjennes av BIM-koordinator. Er det noen spesielle krav fra Betonmast, byggherre eller det er spesielle behov i prosjektet angående merking må dette følges. De prosjekterende må benytte merkesystemet som BIM-koordinator/Betonmast til enhver tid bestemmer. 8.1 Norge Alle fag skal kode sine objekter med TFM-merking i henhold til Statsbygg PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM). 9 DWG I dwg-filer skal farge og linjetyper være BYLAYER eller BYBLOCK. Dette gjelder uavhengig av om filene kommer fra et AutoCAD produkt eller eksportert fra et annet system 10 Innlevering av filer Alle filer som skal leveres inn skal legges på Dalux ihht avtalt tid. BIM-koordinator lager sammenstilt fil i modellkontrollprogrammet (f.eks Solibri) for prosjektet., etter behov. Dalux sammenstilles modellene automatisk. Alle filer må som et minimum leveres inn en gang pr uke. Hvis ikke annet er avtalt skal filene leveres inn hver fredag før kl Hvis ikke annet er avtalt skal sammenstilt fil legges ut mandag kl BIM-koordinator godkjenner tid og sted for levering av filer. 11 Modellkontroll Prosjekterende er ansvarlig for tverrfaglig kontroll. Prosjekterende skal sørge for koordinering av egne modeller og eget fag. De prosjekterende skal også kontrollere egne fag opp mot andre fag ved hjelp av sammenstilte filer og gjøre endringer som det er åpenbart at man må endre. BIM-koordinator kontrollerer hele prosjektet. Dette vil bli en kontroll av de prosjekterende sin kontroll. Dvs at selv om prosjektet har en BIM-koordinator er det fortsatt de prosjekterende som er ansvarlig for den tverrfaglige kontrollen. Betonmast/BIM-koordinator avgjør hvor ofte modell-/krasjkontroll skal gjennomføres 12 Modellkontrollplan BIM-koordinator lager en modellkontrollplan som skal inneholde Hvor ofte skal modellkontroll gjennomføres Hva skal kontrolleres når Hvilke områder skal kontrolleres når 13 Møter Modellen skal brukes i alle møter som handler om prosjektering f.eks ICE-møter, særmøter, BIM-møter osv.

14 Side 14 av 15 Modellen kan også være til hjelp for andre type møter f.eks i produksjon. 14 Oppstartsmøte BIM Temaer for oppstartsmøte BIM er: Gjennomgang av manual Hvilke filer skal utveksles Innlevering av filer o Ukedag o Klokkeslett Hvilke versjoner av filer Filnavn Koordinatsystem Høydesystem Merkesystem Modelloppbygging Prosjekthotell Modellkontroller og plan for modellkontroller o Hvordan o Når Div 15 Prosjekthotell Dalux skal benyttes som prosjekthotell. De prosjekterende leverer filer til det Dalux. Alle tegninger legges på samme mappe, enten de er foreløpige eller arbeidstegninger. For at tegninger skal bli definert som arbeidstegninger, må foreløpige tegninger sendes til autorisasjon til en ansvarlig person, som godkjenner at tegninger blir utgitt som arbeidstegning. 16 FDV Er det krav i prosjektet at modellen skal brukes til FDV må alle fag levere i henhold til kravene som da blir stilt til modellen i forhold til FDV 17 Måleenheter Alle modeller skal bruke SI-systemet. Dvs at alle maler, modeller, eksport osv skal benytte metriske enheter. Avvik godkjennes av BIM-koordinator 18 Definisjoner BIM OpenBIM/åpenBIM Bygningsinformasjonsmodell / Building Information Modell Utveksling av modeller og informasjon i åpne, standardiserte formater og arbeidssett. Dette gir bruker frihet til å velge det verktøy som passer best til egne formål, samtidig som dataene kan utveksles til andre brukere og programmer uten å miste relevant informasjon.

15 Side 15 av 15 IFC Fagmodell Samlemodell BIM-koordinator Fagmodellansvarlig Native formater UTM NTM smc dwg rvt pln pdf kontrollområde MMI Industry Foundation Classes. Den åpne internasjonale standarden for utveksling av BIM En BIM-modell, som utarbeides av det enkelte fagområde En BIM-modell sammensatt av flere fagmodeller Den som har ansvar for koordinering mellom forskjellige disipliner Den som har ansvaret for kvalitet/levering av modell(er) fra egen disiplin Originalformatet til de enkelte modelleringsprogrammene Som offisiell kartprojeksjon i EUREF89 brukes UTM, Universal transverse mercator. For bruk i bygg- og anleggsbransjen er det innført en sekundær offisiell projeksjon, EUREF89 NTM (Norsk Transversal Mercator) med sonene Fil for Solibri Modell Checker Fil fra Autocad Fil fra Revit Fil fra Archicad Fil fra Adobe Definert arbeidsområde knyttet til bl.a fremdrift og logistikk Modell Modenhets Indeks

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune Revisjonsdato emne utført 16.12.2015 Generelt ØFK 1 Introduksjon til i prosjektet BygningsInformasjonsModell - når man snakker om det som produseres for

Detaljer

Prosjekt BIM -manual. Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark. Revisjon: 3. Dato:

Prosjekt BIM -manual. Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark. Revisjon: 3. Dato: Prosjekt BIM -manual Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark Revisjon: 3 Dato: 25.04.12 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Hensikt... 3 Informasjon modellerende (kontaktinfo og rollematrise)... 4 Fagmodellansvarlig:...

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G SOLA KOMMUNE - B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G Dokumenthistorikk Dato Versjon Status Beskrivelse Endret av 20.01.16 1 Etablere dokument Magnus Lindseth Innhold 1.1 Formål

Detaljer

Side 1 av EIKERTUN. BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE. OEC Consulting AS

Side 1 av EIKERTUN. BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE. OEC Consulting AS Side 1 av 16 EIKERTUN BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE Side 2 av 16 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.2. OM PROSJEKTET... 3 1.3. PROSJEKTETS BIM-STRATEGI... 3 1.4. DOKUMENTETS GYLDIGHET...

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt EBAs "Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt" er et bra og gjennomarbeidet dokument. Grensesnittet mellom rådgiver og entreprenør har lenge vært kilde til konflikt. Entreprenørens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Vedlegg A BIM Mal for prosjektet

Konkurransegrunnlag Vedlegg A BIM Mal for prosjektet Østre Toten Kommune 216 367 Konkurransegrunnlag Vedlegg A BIM Mal for prosjektet Østre Toten helse og omsorgssenter : 5141487 : 5141487 3_06 : 216 367 Konkurransegrunnlag Vedlegg A BIM Mal for prosjektet

Detaljer

Time Kommune. BIM og dokumenthåndtering Frøyland Skule

Time Kommune. BIM og dokumenthåndtering Frøyland Skule Time Kommune BIM og dokumenthåndtering Frøyland Skule smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no Tittel BIM og dokumenthåndtering Frøyland Skule Utførende

Detaljer

BIM KOORDINATOR (BIMK)

BIM KOORDINATOR (BIMK) YT BIMK YTELSESBESKRIVELSE FOR BIM KOORDINATOR (BIMK) Gjelder for: Entrepriseform: FORPROSJEKTFASEN TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Risløkka Trafikkstasjon Dato: 14-12-2012 Saks- og dokumentnr: 201202491-2011-10-10

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo: Erfaringsrapport Innmåling og modellgenerering BIM Prosjektinfo: Prosjektnavn: Prosjekteier: Kort beskrivelse av prosjektet: BIM FOU -Åna fengsel Statsbygg FOU Erfaringsrapport etter arbeidet med innmåling

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for HFK

Felles kravspesifikasjon for HFK Felles kravspesifikasjon for HFK 1 Innhold 1 Overordnet orientering for Felles kravspesifikasjon for HFK... 4 1.1 Målgruppen... 4 1.2 Roller... 4 1.2.1 BIM/DAK ansvarlig... 4 1.3 Fraviksbehandling... 4

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

Premissnotat BIM. Sunnaas Sykehus Nytt tverrbygg Oppdragsnr.:

Premissnotat BIM. Sunnaas Sykehus Nytt tverrbygg Oppdragsnr.: Premissnotat BIM Sunnaas Sykehus Nytt tverrbygg 2013-03-04 Oppdragsnr.: 5102493 F 01 2013-03-14 For godkjennelse hos oppdragsgiver HRELL KAOSA WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING PA Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: EF

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING PA Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: EF PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0605 ROMNUMMER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold... 4 3 Beskrivelse...

Detaljer

MMI Modell Modenhets Indeks

MMI Modell Modenhets Indeks MMI Modell Modenhets Indeks Skrevet av: Håkon W. Fløisbonn Gunnar Skeie Bjørn Uppstad Bjørnar Markussen Steen Sunesen 1. Forord Denne publikasjonen er utarbeidet i et samarbeid mellom Entreprenørforeningen

Detaljer

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon 1 Prosjektinformasjon Prosjektnummer: Dato: Prosjektnavn: Byggherre: Adresse Postnummer Poststed 2 DAK-koordinatorer i. Ansvarlig DAK-koordinator (3.2.1) Firma

Detaljer

Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF. PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage

Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF. PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

BIM i bygging. Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform.

BIM i bygging. Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform. BIM i bygging Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform. 1 BIM til Georeferering 2 Georeferering Arkitektens 10 første punkt.. 1. Hva skal designes? 2. Hvor? 3.. 4... 5..

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder PROBLEMSTILLING 1. Hvordan kvalitets sikrer BIM koordinatoren alle aktørers plassering av modellens origo, rotasjon og etasjer ved bruk av Solibri. 2. Hvordan kvalitetssikre eget arbeid ved berikelse av

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer Dialogkonferanse 2011-10-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus BIM - Muligheter og utfordringer Åpen BIM i prosjekt nytt østfoldsykehus Sentralt styringsdokument for Prosjekt

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart!

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart! GRUPPE 3 - BYGGING! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Overdragelse/! FDV! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging!

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

BIM Manual. Sande kommune Prosjekt 11021 Skafjellåsen barnehage

BIM Manual. Sande kommune Prosjekt 11021 Skafjellåsen barnehage BIM Manual Sande kommune Prosjekt 11021 Skafjellåsen barnehage Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner og forkortelser:... 3 Fagmodellansvarlig har ansvar for:... 3 BIM-koordinator

Detaljer

BIM strategi - retningslinjer for digital samhandling i byggeprosjekter knyttet til BIM og GIS.

BIM strategi - retningslinjer for digital samhandling i byggeprosjekter knyttet til BIM og GIS. BIM strategi - retningslinjer for digital samhandling i byggeprosjekter knyttet til BIM og GIS. 1.0 Innledning Målsettingen med den digitale samhandlingen i byggeprosjekter skal være effektive prosesser

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013 BIM OG KONTRAKTER - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt Novapoint Brukermøte 24. april 2013 Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge 26.04.2013 1 Hvilke formater har

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE OPPSUMMERING! Oppsummering - Status for utvikling at ByggSøk med åpen BIM? Ideal er å kunne få sjekket inn og behandlet byggsøk digitalt via BIM. Løsning á la Singapore. IFG kom ikke inn i 2x3, og arbeidet

Detaljer

K103 Molde vgs. Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014

K103 Molde vgs. Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014 K103 Molde vgs Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014 Agenda Orientering om prosjektet Rutiner for innlevering av anbud Orientering om evaluering Teknisk integrasjon FDV-dokumentasjon BIM-prosjektering

Detaljer

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Notat Til: Fra: Rolf Østmoe Espen Andersen Kopi: Dato: 24.11.2008 Emne: Forenklet DAK - manual Krav til tegninger i forbindelse med bygging av utleieboliger

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave 22.11.2010) Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1.

Detaljer

3D-METODIKK VED REGULERING OG PROSJEKTERING

3D-METODIKK VED REGULERING OG PROSJEKTERING 3D-METODIKK VED REGULERING OG PROSJEKTERING Hvorfor krever Statsbygg BIM? Tor Olav Augestad Den Norske Opera, Oslo Litt info om: Hva er BIM? Hvorfor BIM? + Medfører BIM bedre byggesaker? + Blir bygningene

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0605 ROMNUMMER Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for romnummerering Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONSLISTE PA 0605 Dokumentet er lagret som: PA0605-Romnr_Ver REVISJONER

Detaljer

PRESENTASJON AV VEILEDNING NS 8360 BIM-OBJEKTER

PRESENTASJON AV VEILEDNING NS 8360 BIM-OBJEKTER PRESENTASJON AV VEILEDNING NS 8360 BIM-OBJEKTER KAI HENNING SIMENSEN STEEN SUNESEN NS 8360 BIM OBJEKTER Standarden NS 8360 BIM-objekter ble fastsatt juni 2015 De sentrale tema i standarden Generell god

Detaljer

HUSFABRIKKEN SKANSKA AS

HUSFABRIKKEN SKANSKA AS HUSFABRIKKEN SKANSKA AS Husfabrikken er en avdeling i Skanska Norge AS som leverer elementer til alle typer bygg, fra boliger til institusjonsog næringsbygg. Våre kunder er foruten prosjekter i Skanska,

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

10487 PROSJEKT NYTT NASJONALMUSEUM BIM-GJENNOMFØRINGSPLAN

10487 PROSJEKT NYTT NASJONALMUSEUM BIM-GJENNOMFØRINGSPLAN 10487 PROSJEKT NYTT NASJONALMUSEUM BIM-GJENNOMFØRINGSPLAN Godkjent dato: 11.11.2013 Godkjent av: Per Willy Nysæter Side 1 av 15 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. MODELLBASERT PROSJEKTERING OG BIM... 4 3. PROSJEKTMÅL

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes

Nytt østfoldsykehus - Kalnes BIM for alle 2011-11-08 Sykehuset i Østfold BIM fra start til slutt Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM - Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus - Kalnes 1 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN (KHIB)

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN (KHIB) KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN (KHIB) KRAV OG PROSESS FOR DIGITAL SAMHANDLING 21. april. 2016 v/ Bjørn Gisle Hodneland Byggeleder BIM Norconsult AS Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB) Ferdigstillelse:

Detaljer

MODELLBASERT PROSJEKTERINGSKONTROLL

MODELLBASERT PROSJEKTERINGSKONTROLL MODELLBASERT PROSJEKTERINGSKONTROLL Elin Holsten Strand Vegdirektoratet ELIN HOLSTEN STRAND 29 år, fra Hamar Uteksaminert fra NTNU i 2014 Master i Bygg- og miljøteknikk, Konstruksjon Bruseksjonen Vegdirektoratet

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA DAK-MANUAL Revisjonshistorikk Revi sjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA Innhold 1 Innledning... 3 2 Referanser... 3 3 Generelle krav... 3 3.1 Fremdriftsplan... 3 3.2 Disposisjonsrett...

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for BIM-manager Prosjekt Prosjektering Helikopter detasjement Tilbud Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for BIM-manager Prosjekt Prosjektering Helikopter detasjement Tilbud Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BIM-MANAGER 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 1.2 Rapporterer til: Prosjekteringsleder (PGK) Leder for: Koordinerer de prosjekterende (PG) Ansvar: BIM

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING REVISJONSLISTE PA 0602 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning angående tegningsnummerering Godkjent dato: xx.xx.2016 Dokumentet er lagret som:

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

BIM som prosjekteringsverktøy

BIM som prosjekteringsverktøy BIM som prosjekteringsverktøy Katrine Opdahl Sousa kao@nticad.no NTI CADcenter AS NTI CADcenter Langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører. Basert på våre verdier,, Leverer verdiskapning for

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: NR KS00002 Revisjon: 1.1 / 10.09.2010 Side:

Detaljer

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Prosjekterings Gruppen PGL COWI ARK AART ARKITEMA ELIASSEN LAMBERTZ- NIELSEN RI COWI Erichsen & Horgen AS Hjellnes Consult AS NGI Norsas Infrastruktur Programvare Maskiner

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det:

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det: 1 FDVU leveransekrav Når en bygning tas i bruk skal det foreligge FDVU dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte bygningen med tekniske installasjoner optimalt. Slik dokumentasjon

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 03.04.2014 Tilpasset ny IFC-funksjonalitet i versjon 2013.11) NTI CADcenter

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole Veidekke Entreprenør AS Bruk av åpenbim Østensjø Skole 25.04.13 BuildingSmart Bjarte Hårklau 1 BIM på Østensjø Skole Pilot og læringsprosjekt VDC/ICE Bruk av BIM i detaljprosjekteringen Bruk av BIM i produksjon

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0

Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0 Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0 Bjørn Arild Godager, NTNU i Gjøvik Bjoern.godager@ntnu.no April, 2016 Formålet med bsn Guiden bsn guiden er et glimrende verktøy for å standardisere måten vi samhandler

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GENERELLE DOKUMENTER DOK.NR.: Ac1.nn Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 25.04.2016 0.00 Versjonnr.: 0.00 SIDE NR.: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON SIDE NR.: 2 av 6 Innhold: GENERELT....

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen Henrik Folke Holmberg Rasjonell modellering og arbeidsprosess for Jernbaneteknikk Tradisjonelt prosjekteres jernbaneteknikk basert på prinsipper støttet

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

EKSEMPEL PÅ GJENNOMFØRINGSPLAN. Prosjekt: Eksempelbrua 3. Revisjon 00. Vegdirektoratet Oslo, Vd

EKSEMPEL PÅ GJENNOMFØRINGSPLAN. Prosjekt: Eksempelbrua 3. Revisjon 00. Vegdirektoratet Oslo, Vd EKSEMPEL PÅ GJENNOMFØRINGSPLAN Prosjekt: 13-1234 Eksempelbrua 3 Revisjon 00 Vegdirektoratet Oslo, Vd Forord Gjennomføringsplanen er et styrende dokument for prosjektet og skal forklare hvordan man skal

Detaljer

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN ARTRA BIM-VERKTØY EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN DIGITALE 3D-MODELLEN I PRODUKSJONS- OG DRIFTSFASEN ArtrA Rombasert BIM Aktiv bruk av BIM på byggeplass og i driftsfasen BIM har nå blitt en selvfølgelig arbeidsmetode

Detaljer

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate Heidi Berg, Ole Jacob Schia (Norconsult), Bård-Olav Aune og Besim Zekaj (Skanska), Krav

Detaljer

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering?

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Datum og projeksjoner (UTM/NTM, NN2000) Transformasjoner Metadata/koding av data Asbjørn Eilefsen Statens vegvesen Geodata Region sør Datum og projeksjoner

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Se egen forklaring: Om UTM-koordinater. Velg fra nedtrekksmenyen den sonen målepunktet er plassert i.

Se egen forklaring: Om UTM-koordinater. Velg fra nedtrekksmenyen den sonen målepunktet er plassert i. FORELØPIG VERSJON Navn på målepunkt Gi målepunktet et navn som nettselskapet vil gjenkjenne, gjerne med referanse til et geografisk sted. Det er en fordel om navnet er det samme fra år til år. Maksimalt

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune BIM og DAK Manual v0.2

Hordaland Fylkeskommune BIM og DAK Manual v0.2 1 Hordaland Fylkeskommune BIM og DAK Manual v0.2 Innledning... 1 Grunnregler... 2 Kontroll av formater... 4 Kritiske elementer i prosessen... 5 Tegningsnummerering... 6 Arkformater, revisjoner, objekt

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Gemini SOSI Ledning GML dataflyt Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Agenda o Gemini Terreng > VA dataflyt ü Import av GMI (internt Gemini format) eksportert fra Gemini Terreng o Introduksjon av ny Gemini

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

Revit Tillegg til Gretheshus III og IV

Revit Tillegg til Gretheshus III og IV Grethes Hus Revit Tillegg til Gretheshus III og IV Hvordan importere en Revit modell som underlag i ditt prosjekt? Lars Dagalid Grethes Hus AS Innhold Importere RVT-fil som underlag... 3 Disiplin-visning...

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer