Juristforbundets lønnsstatistikk 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juristforbundets lønnsstatistikk 2020"

Transkript

1 Juristforbundets lønnsstatistikk 2020 Utarbeidet av Rambøll Managment Consulting 1

2 Innholdsfortegnelse Utarbeidet av Rambøll Managment Consulting...1 Statistiske begreper...5 Gjennomsnitt...5 Median...5 Gjennomsnitt versus medianen...5 Kvartiler...5 Utvalg...6 Heltidsansatte...6 Konfidensialitet...6 Lønn etter sektor og eksamensår...7 Tabell 1. Gjennomsnittlig årslønn etter sektor, og differanse til Tabell 2. Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor...8 Figur 1. Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor...9 Lønn i statlig sektor Stillingsnivå Stillingsnivå Stillingsnivå Tabell 3. Lønn i statlig sektor etter stillingsnivå Tabell 4. Lønn i statlig sektor etter stillingsnivå og eksamensår Tabell 5. Lønn i statlig sektor etter eksamensår Tabell 6. Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde Tabell 7. Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde og eksamensår Tabell 8. Lønn i statlig sektor innen område/departementsområde Tabell 8.1 Lønn i Arbeids og sosialdepartementet Tabell 8.2 Lønn i Barne- og familiedepartementet Tabell 8.3 Lønn i Finansdepartementet Tabell 8.4 Lønn i Forsvarsdepartementet Tabell 8.5 Lønn i Helse- og omsorgsdepartementet Tabell 8.6 Lønn i Justis- og beredskapsdepartementet Tabell 8.7 Lønn i Klima- og miljødepartementet Tabell 8.8 Lønn i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tabell 8.9 Lønn i Kulturdepartementet Tabell 8.10 Lønn i Kunnskapsdepartementet Tabell 8.11 Lønn i Landbruks- og matdepartementet Tabell 8.12 Lønn i Nærings- og fiskeridepartementet Tabell 8.13 Lønn i Samferdselsdepartementet Tabell 8.14 Lønn i Utenriksdepartementet Tabell 9. Lønn i statlig sektor etter tittel/stillingskode Lønn i kommunal sektor (inkluderer ikke Oslo Kommune) Stillingsnivå

3 Stillingsnivå Stillingsnivå Tabell 11. Lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå Tabell 12. Lønn i kommunal sektor etter eksamensår Tabell 13. Lønn i kommunal sektor etter type stilling/arbeidsområde Tabell 14. Lønn i kommunal sektor etter arbeidssted Tabell 15. Lønn i kommunal sektor etter kommunestørrelse Tabell 16. Lønn i kommunal sektor fordelt på kjønn og eksamensår Lønn i Oslo Kommune Tabell 17. Lønn i Oslo kommune etter eksamensår Lønn i privat sektor Tabell 18. Grunnlønn og samlet lønn (inkludert bonus og/eller provisjon) i privat sektor etter eksamensår Tabell 19. Grunnlønn og samlet lønn i privat sektor etter arbeidssted og eksamensår Tabell 20. Grunnlønn og samlet lønn i privat sektor etter antall ansatte i virksomheten.. 29 Tabell 21. Lønn i privat sektor etter arbeidsområde Tabell 22. Grunnlønn i privat sektor etter type organisasjon Tabell 23. Lønn i privat sektor etter type stilling Tabell 24. Lønn i privat sektor etter eksamensår og type stilling Tabell 25. Grunnlønn i privat sektor fordelt på eksamensår og kjønn Tabell 24. Samlet lønn i privat sektor fordelt på eksamensår og kjønn Lønn i Samfunnsbedriftene, Spekter og Spekter helse Tabell 25. Lønn i Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) etter eksamensår Tabell 26. Lønn i Spekter (enkelte delvis privateide og delvis statlige foretak) etter eksamensår Tabell 27. Lønn i Spekter helse (ansatte i helseforetak) etter eksamensår Lønn for selvstendig næringsdrivende Tabell 28. Lønn for selvstendig næringsdrivende etter eksamensår og kjønn Tabell 29. Lønn for selvstendig næringsdrivende etter selskapsform Tabell 30. Andelen for ulike klientoppdrag Tabell 31. Antall ansatte i virksomheten Tabell 32. Andelen av omsetningen som kommer fra saker med offentlig salærsats Tabell 33. Hvor mye høyere er din ordinære salærsats sammenlignet med offentlig salærsats per time? (Oppgi i kroner) Tabell 34. Hvor mye sitter du igjen med fortjeneste per time med offentlig salærsats etter at faste utgifter er dekket? (Oppgi i kroner) Figur 2. Andelen som har søkt, eller vurderer å bytte jobb blant selvstendig næringsdrivende de siste 12 månedene Figur 3. Viktigste årsakene til at en vurderer å bytte jobb blant selvstendig næringsdrivende Arbeidstimer Tabell 36. Arbeidstimer i løpet av en normal uke fordelt på sektorer Tabell 37. Arbeidstimer forrige uke fordelt på sektorer Tabell 38. Lønn fordelt på ansatte med og uten bigeskjeft utover sitt ansettelsesforhold 39 Figurer

4 Figur 4. Andelen med ulike ordninger i sitt arbeid Figur 5. Goder (helt eller delvis) på jobb Figur 6. Andelen som har vurdert å bytte, søkt andre stillinger eller byttet jobb siste 12 måneder Figur 7. Hvilke sektorer det er søkt stillinger i Figur 8. Varighet av forrige arbeidsforhold Figur 9. Hvordan byttet av jobb har forgått Figur 10. Årsaker til at en vurderer å bytte jobb Figur 11. Årsaker til at man byttet jobb

5 Oppdragsgiver: Teknisk leverandør: Norges Juristforbund Rambøll Management Consulting AS Antall utsendinger: Antall gjennomførte besvarelser (totalt): Antall delvis besvarte besvarelser (totalt): 534 Totalt antall svar: Svarprosent: 43 % Innsamlingsperiode: 11. januar 28. januar 2021 Statistiske begreper Gjennomsnitt Gjennomsnitt regnes ut ved å summere alle verdiene og dele på antall respondenter (personer som har svart på det aktuelle spørsmålet). Median Medianen er et statistisk mål som viser det typiske i en fordeling etter et annet prinsipp enn gjennomsnitt. Medianen baserer et på rangering av enhetene, slik: Først rangeres enhetene etter stigende verdier. Ved variabelen lønn, kommer den laveste lønnen først, deretter den nest laveste, og så videre, og til slutt kommer respondenten som har den høyeste lønnen. Deretter finner vi fram til den respondenten som ligger i midten av denne ordnede rangeringen. Hvis det er 101 enheter i utvalget, ligger enhet nummer 51 i midten. Til slutt identifiseres verdien (lønnen) til enheten i midten, som for eksempel kan være kr Vi tenker da som så at dette representerer det typiske fordi halvparten av respondentene har inntekt på eller mindre, mens den andre halvparten har lønn på kr eller mer. Gjennomsnitt versus medianen Ved beregning av gjennomsnitt kan vi risikere at det er observasjoner med spesielt høye verdier, for eksempel høye inntekter, og dette kan trekke gjennomsnittet opp. Dersom gjennomsnittet avviker fra medianen indikerer dette at det er noen ganske høye eller ganske lave inntekter som trekker gjennomsnittet opp eller ned. Medianen representerer det typiske ved hovedmengden av enhetene, og er lite påvirket av enkelte ekstreme verdier i fordelingen. I noen tilfeller presenteres både gjennomsnittet og medianen. Kvartiler Ved beregning av kvartiler rangeres også enhetene etter stigende verdi (som ved beregning av medianen), og utvalget blir da delt inn i fire like store deler. Nedre kvartil vil si den fjerdedelen som har lavest verdier, det kan være inntekten til den fjerdedelen som har lavest inntekt. Øvre kvartil er de 2 5 prosentene som har høyest verdier (inntekt). 5

6 Utvalg Lønnsstatistikken inkluderer både de som har gjennomført og de som delvis har gjennomført undersøkelsen. Personer som delvis har besvart undersøkelser er dermed inkludert der svar foreligger. Antallet (N) i tabellene kan dermed variere avhengig av antall respondenter som har svart på spørsmål(ene) som er inkludert i den enkelte analyse. Annen informasjon knyttet til utvalg: Heltidsansatte Kun heltidsansatte er inkludert i analysene, siden deltidsansattes lønn vil ha innvirkning på statistikken. Uteliggere Medlemmene har blitt oppfordret til å skrive verdien «0», dersom de ikke kan oppgi et kvalifisert anslag for lønn. Disse er fjernet i statistikken. I undersøkelsen har også medlemmene blitt bedt om å bekrefte oppgitt lønnsinformasjon og evt korrigere. Rambøll har benyttet lønnsopplysninger som medarbeiderne har bekreftet/korrigert i analysene. Dersom det fortsatt foreligger verdier som har vært svært høye eller lave årslønner har Rambøll fjernet disse uteliggerne i beregningen, siden slike uteliggere vil ha innvirkning på statistikken. Rambøll har redigert 14 oppgitte lønnsopplysninger, samt fjernet noen få lønnsopplysninger som anses som uteliggere. Rambøll har satt en øvre grense på lønnsopplysninger over ,- og en nedre grense på ,-. Den øvre grensen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. Konfidensialitet Undersøkelsen har blitt gjennomført konfidensielt, hvor enkeltbesvarelser ikke skal bli identifisert i rapporteringen. Rambøll har satt et kriterie på 5 i en gruppe, for å synliggjøre resultatene fra denne gruppen. 6

7 Lønn etter sektor og eksamensår Gjennomsnittet og medianen viser hva som er den typiske inntekten. Gjennomsnittslønnen er høyere enn medianlønnen i de fleste sektorer, hvilket indikerer at lønnsstatistikken er preget av noen respondenter med høy lønn som trekker gjennomsnittet opp. Nedre og øvre kvartil viser spredningen i lønn. Eksempelvis er nedre kvartil i statlig sektor kr , som betyr at 25 prosent av statlige jurister tjener kr eller mindre. Øvre kvartil i staten er , som betyr at de 25 prosent som tjener mest, tjener kr eller mer. Kvartildifferansen (forskjellen mellom øvre og nedre kvartil) viser at 50 prosent av juristene i staten tjener mellom kr og Tabell 1 viser utvikling i gjennomsnittslønn og medianlønn fra 2019 til Vi gjør oppmerksom på at tallene for 2019 er noe justert i forhold til det som ble publisert i fjor. Årsaken er at vi har renset ut det vi kaller «uteliggere», dvs lønninger som er for høye, som oftest pga inntastingsfeil fra den som har svart. Et eksempel: en Seniorkonsulent i Stat har oppgitt kr ,- i lønn. Her har vi fjernet en 0 slik at lønnen nedjusteres til ,-. For 2020 har vi justert 14 slike lønninger, og for 2019 har vi justert 20. Siden dette nå gjøres i ettertid for 2019, betyr det at gjennomsnittslønnen for 2019 dermed reduseres noe. Slike renserutiner innføres som standard for kommende lønnsundersøkelser. I lønnsundersøkelsen 2020 ble respondentene også spurt om å oppgi grunnlønn i På bakgrunn av at noen har byttet jobb, eller ikke var i jobb 2020, har Rambøll valgt å ikke benytte de oppgitte lønnsopplysningene fra 2019 i årets lønnsundersøkelse i sammenligningen. Tabell 1. Gjennomsnittlig årslønn etter sektor, og differanse til 2019 Privat grunnlønn Statlig Kommunal Oslo Kommune Samfunnsbedriftene (tidl. KSbedrift) Spekter (enkelte delvis privateide og delvis statlige foretak) Spekter helse (ansatte i helseforetak) Privat samlet lønn Selvstendig næringsdrivende Gjennomsnitt Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antall Differanse til 2019 %- vis endring, gjennomsnitt 0,5 % 0,7 % 1,5 % 4,9 % 4,6 % 8,7 % 1,5 % 9,5 % -4,7 % %- vis endring, median -1,2 % 1,1 % 1,9 % 2,9 % -1,2 % 8,8 % 4,7 % 4,3 % -1,7 % 7

8 I tabell 2 viser trenden at gjennomsnittslønnen øker desto lenger tid medlemmene har hatt i arbeidslivet, antall år siden de ble uteksaminert, uavhengig av sektor. Tabell 2. Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor Eksamensår Privat Privat samlet lønn Statlig Kommun al Oslo Kommu ne Samfunnsbedrifte ne (tidligere KSbedrift) Spekter (enkelte delvis privateide og delvis statlige foretak) Spekter helse (ansatte i helseforetak) Før

9 Før 1980 Figuren under viser en grafisk fremstilling av lønnsutviklingen etter eksamensår. Trenden viser at nyutdannede jurister starter med omtrent den samme grunnlønnen i både statlig, kommunal og privat sektor, men etter noen få år øker forskjellen mellom offentlig og privat sektor. Statlig og kommunal sektor har en relativ jevn økning i lønn etter uteksaminering, mens det er større variasjoner i gjennomsnittslønn i privat sektor. Figur 1. Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor Privat Statlig Kommunal 9

10 Lønn i statlig sektor Stillingene i offentlig sektor kan deles inn i tre nivåer, der stillingskategori 1 er det høyeste og kategori 3 det laveste. Medlemmene oppgir selv hvilket nivå de er på, og tabell 3 viser at over halvparten av juristene innen statlig sektor jobber på stillingsnivå 2. I kategori 1 er om lag halvparten av respondentene kvinner, mens i kategori 2 og 3 er kvinneandelen høyere relativt til menn. Stillingsnivå statlig sektor Stillingsnivå 1 For eksempel direktør, daglig leder, adm.sjef, avd.dir., dommer, politimester, førstestatsadvokat, professor, førsteamanuensis e.l. Stillingsnivå 2 For eksempel advokat, politiadvokat, kontorsjef, underdirektør, seniorrådgiver, visepolitimester, politiinspektør, statsadvokat, lektor, amanuensis e.l. Stillingsnivå 3 For eksempel konsulent, førstekonsulent, adv.fullmektig, dommerfullmektig, rådgiver, politifullmektig, stipendiat e. l. Tabell 3. Lønn i statlig sektor etter stillingsnivå Gjennomsnitt Median Antall Kvinneandel Kategori % Kategori % Kategori % Tabell 4. Lønn i statlig sektor etter stillingsnivå og eksamensår Ekamensår Gjennomsnitt Median Antall Kategori 1 Kategori Før

11 Kategori Før Før Tabell 5. Lønn i statlig sektor etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall

12 Før Tabell 6 viser lønn i statlig sektor etter arbeidsområde. Medlemmer i domstolene har betydelig høyere lønn enn ansatte innen de andre arbeidsområdene i staten. Etterfulgt av domstolene, oppgir annen type arbeidsområde høyest medianlønn. Under annen type er de hyppigste oppitte områdene; forsvaret, sivilombudsmannen, skatteetaten, stortinget og statsforvalteren. Tabell 6. Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde Gjennomsnitt Median Antall Forvaltning Domstolene Politi/påtalemyndighet Universitet/høgskole Annen type Tabell 7. Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde og eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Forvaltning Domstolene Før Før

13 Politi/påtalemyndighet Universitet/høgskole Annet Før Før Før

14 Tabell 8 viser inndelingen av arbeidsområde innen statlig sektor, og inndelingen er ny for lønnundersøkelsen Tabell 8 viser at størst andel av respondentene fra statlig sektor arbeider i Justis- og beredskapsdepartementet. Høyest medianlønn finner en for medlemmer i riksrevisjonen, og høyest gjennomsnittslønn oppgir de som arbeider på Statsministerens kontor. Ved tolkning av den høyeste median- og gjennomsnittslønnen i departementene må en ta i betraktning at det er et færre antall respondenter fra de to departementene enn i flere av de andre departementene. Tabell 8. Lønn i statlig sektor innen område/departementsområde Gjennomsnitt Median Antall Arbeids- og sosialdepartementet Barne- og familiedepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Olje- og energidepartementet Samferdselsdepartementet Utenriksdepartementet Norges institusjon for menneskerettigheter Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Statsministerens kontor Stortingets ombudsmann for forsvaret Annet sted Tabell viser videre inndeling av lønn for flere av de ulike virksomhetene i departementene. Følgende departementer har ikke videre inndeling med virksomhet: Norges institusjon for menneskerettigheter, Regjeringsadvokaten, Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen, Statsministerens kontor, Stortingets ombudsmann for forsvaret. Olje- og energidepartementet hadde inndeling i virksomheter i undersøkelsen, men tabellen vil ikke bli inkludert av hensyn til konfidensialitet, når en tabell kan synliggjøre en enkeltbesvarelse. 14

15 Tabell 8.1 Lønn i Arbeids og sosialdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Arbeids -og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn Petroleumstilsynet Riksmekleren Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens pensjonskasse Trygderetten Tabell 8.2 Lønn i Barne- og familiedepartementet Gjennomsnitt Median Antall Barne- og familiedepartementet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barneombudet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Forbrukerklageutvalget Tabell 8.3 Lønn i Finansdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Finanstilsynet Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Tolletaten Tabell 8.4 Lønn i Forsvarsdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Forsvarsdepartementet Forsvaret Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Forsvarsmateriell (FMA) Internasjonale operasjoner (lpl )... 15

16 Tabell 8.5 Lønn i Helse- og omsorgsdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet for e-helse Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Folkehelseinstituttet -- Helsedirektoratet Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Norsk pasientskadeerstatning Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk -- Bioteknologirådet -- Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) -- Tabell 8.6 Lønn i Justis- og beredskapsdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Justis- og beredskapsdepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Domstolene Høyesterett Konfliktrådene Kontoret for voldsoffererstatning Kriminalomsorgen Nasjonal sikkerhetsmyndighet Politietaten Politiets sikkerhetstjeneste Politihøgskolen Riksadvokatembetet Spesialenheten for politisaker Statens sivilrettsforvaltning Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Generaladvokatembetet Hovedredningssentralen sør Hovedredningssentralen nord.. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Sivil klareringsmyndighet Sysselmannen på Svalbard Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 16

17 Tabell 8.7 Lønn i Klima- og miljødepartementet Gjennomsnitt Median Antall Klima- og miljødepartementet Artsdatabanken Meteorologisk institutt Miljødirektoratet Norsk Polarinstitutt Riksantikvaren Norsk Kulturminnefond Tabell 8.8 Lønn i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Kommunal- og moderniseringsdepartementet Datatilsynet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).. Direktoratet for byggkvalitet Digitaliseringsdirektoratet Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling.. Fylkesmannen Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) Husbanken Husleietvistutvalget Kartverket Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Sametinget Statsbygg Valgdirektoratet Internasjonalt reindriftssenter Tabell 8.9 Lønn i Kulturdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Kulturdepartementet Arkivverket Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Lotteri- og stiftelsestilsynet Medietilsynet Nasjonalbiblioteket Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Norsk filminstitutt Norsk kulturråd Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kulturtanken? Den kulturelle skolesekken Riksteatret Språkrådet Diskrimineringsnemnda Kunst i offentlige rom (KORO) 17

18 Tabell 8.10 Lønn i Kunnskapsdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Kunnskapsdepartementet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Høgskole Universitet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Kompetanse Norge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga Norsk utenrikspolitisk institutt Statens lånekasse for utdanning Statped Unit? direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Utdanningsdirektoratet juli-senteret De nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK) Norges grønne fagskole? Vea Sekretariatet for foreldreutvalgene for barnehagen og grunnopplæringen (FUB/FUG) Tabell 8.11 Lønn i Landbruks- og matdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Landbruks- og matdepartementet Landbruksdirektoratet Mattilsynet Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Veterinærinstituttet Tabell 8.12 Lønn i Nærings- og fiskeridepartementet Gjennomsnitt Median Antall Nærings- og fiskeridepartementet Brønnøysundregistrene Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Fiskeridirektoratet m/ytre etater Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Havforskningsinstituttet m/avd Justervesenet Konkurransetilsynet Norges geologiske undersøkelse Norsk akkreditering Norsk Romsenter Sjøfartsdirektoratet Patentstyret Klagenemnda for industrielle rettigheter Klagenemndssekretariatet Norsk nukleær dekommisjonering (NND) Sekretariatet for Regelrådet 18

19 Tabell 8.13 Lønn i Samferdselsdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Samferdselsdepartementet Jernbanedirektoratet... Kystverket Luftfartstilsynet Statens havarikommisjon for transport Statens vegvesen Statens jernbanetilsyn Senter for oljevern og marint miljø Vegtilsynet Tabell 8.14 Lønn i Utenriksdepartementet Gjennomsnitt Median Antall Utenriksdepartementet Norec NORAD Tabell 9. Lønn i statlig sektor etter tittel/stillingskode Gjennomsnitt Median Antall Administrasjonssjef (1058) Advokat (0258) Advokatfullmektig (0257) Amanuensis (1010) Assisterende direktør (1061) Avdelingsdirektør (1060) Avdelingsdirektør (1218) Avdelingsleder (1407) Direktør (1062) Dommer Dommerfullmektig (0247) Dosent (1532) Ekspedisjonssjef (9146) Fagdirektør ( ) Fylkesnemdleder (1177) Førsteamanuensis (1011) Førstekonsulent (1408) Førstelektor (1198).. Første statsadvokat (0254) Høyskole lektor (1008) Konsulent ( ).. Kontorsjef (1054) Lovrådgiver( ) Namsfogd(1504) Personalsjef(1055) Politiadvokat (1245)

20 Politiadvokat 2 (1543) Politifullmektig (0288) Politiinspektør (0290) Politimester (0292) Postdoktor (1352) Professor (1013) Prosjektleder (1113) Regionsdirektør( 1477) Rådgiver (1434) Rådgiver (1436) Seksjonssjef (1211) Seniorkonsulent (1363) Seniorrådgiver (1364) Seniorrådgiver (1448) Seniorskattejurist(1501) Skattejurist (1413) Spesialrådgiver(1220) Statsadvokat(0253) Stipendiat( ) Underdirektør(1059) Underdirektør(1217) Universitetslektor(1009) Utredningsleder(1114) Visepolitimester(0295) Annet Nemdleder Leder av fylkesnemnda(1177). Nemdleder UNE(1425) Professor (1404) I tabell 10. ser vi at trenden viser at lønnen til menn er høyere enn for kvinner i statlig sektor. Tabell 10. Lønn i statlig sektor fordelt på kjønn og eksamensår Mann Kvinne Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall

21 Før

22 Lønn i kommunal sektor (inkluderer ikke Oslo Kommune) Tallene for kommunal sektor inkluderer ikke Oslo kommune. Oslo kommune er et eget tariffområde, og er derfor ikke inkludert. På samme måte som i statlig sektor, er stillingene i kommunal sektor delt inn i tre nivåer der kategori 1 er høyeste og kategori 3 er laveste nivå. Medlemmene oppgir selv hvilken kategori de tilhører. Flest respondenter innen kommunal sektor tilhører stillingsnivå 3. Blant respondentene i årets undersøkelse er det høyest kvinneandel i kategori 3. Stillingsnivå kommunal sektor Stillingsnivå 1 For eksempel rådmann/kommunedirektør, administrasjonssjef, direktør, avdelingsdirektør, etatssjef e.l. Stillingsnivå 2 For eksempel advokat, seniorkonsulent, kommuneadvokat, seksjonsleder, avdelingsleder, underdirektør, prosjektleder, seksjonssjef, kontorsjef, personalsjef, fagsjef, komitésekretær, spesialrådgiver e.l. Stillingsnivå 3 For eksempel fagkonsulent, advokatfullmektig, førstekonsulent, spesialkonsulent. rådgiver e.l. Tabell 11. Lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå Gjennomsnitt Median Antall Kvinneandel Kategori % Kategori % Kategori % Tabell 12. Lønn i kommunal sektor etter eksamensår Gjennomsnitt Median Antall

23 Før 1980 Tabell 13 viser lønnen til ulike stillingstyper/arbeidsområder i kommunal sektor. Under annet er de mest hyppige oppgitte stilling/arbeidsområdene jurist og forvaltningsrevisor/controller. Tabell 13. Lønn i kommunal sektor etter type stilling/arbeidsområde Stilling Gjennomsnitt Median Antall Kommuneadvokat Advokat Advokatfullmektig Rådgivning/saksbehandling Administrasjon/personal Ledelse Annet, spesifiser her: Gjennomsnittslønnen til respondentene i kommunal sektor varierer noe etter hvor i landet man jobber, ifølge tabell 14. Respondenter fra Stavanger rapporterer om høyere lønn sammenlignet med de andre byene både i gjennomsnitt- og median. Ved sammenligning av lønn på tvers av byer, bør en også merke seg antall besvarelser. Antall respondenter fra byene som har høyest lønn, Stavanger og Kristiansand, er det også færrest respondenter. Tilsvarende er det også færre respondenter i Tromsø som oppnår lavest gjennomsnitt- og medianlønn i statistikken sammenlignet med de større byene Oslo/Stor-Oslo, Bergen og Trondheim. 23

24 Tabell 14. Lønn i kommunal sektor etter arbeidssted Lokasjon Gjennomsnitt Median Antall Oslo/Stor-Oslo Trondheim Kristiansand Bergen Tromsø Stavanger Jobber ikke i noen av disse byene Tabell 15. Lønn i kommunal sektor etter kommunestørrelse Kommunestørrelse Gjennomsnitt Median Antall Minst Arbeider i fylkeskommune, interkommunalt eller fylkeskommunalt foretak, innen Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) Vet ikke Tabell 16 viser at det ikke er noe tydelig skille i lønn mellom kjønn i kommunal sektor. Menn oppgir i noen flere tilfeller om høyere gjennomsnitt- og medianlønn enn kvinner på tvers av eksamensår, men en ser også flere tilfeller hvor kvinner rapporterer om høyere gjennomsnitt- og medianlønn, på linje med menn. Tabell 16. Lønn i kommunal sektor fordelt på kjønn og eksamensår Mann Kvinne Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall

25 Før 1980 Lønn i Oslo Kommune Oslo er et eget tariffområde og er derfor skilt fra de øvrige kommunene/fylkeskommunene. Tabell 17. Lønn i Oslo kommune etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før

26 Lønn i privat sektor I privat sektor kan bonusordninger og provisjonslønn utgjøre en vesentlig del av total arbeidsinntekt, så derfor rapporteres det to «typer» lønn i flere av tabellene for privat sektor. Samlet lønn er altså summen av grunnlønn og bonus/provisjon. Ikke alle respondenter i privat sektor har lønn utover grunnlønn, og antallet respondenter for samlet lønn kan derfor være lavere enn for grunnlønn. Det er kun respondenter som har svart «ja» på spørsmål om «har du ordninger for resultatavhengig lønn (utbetalt bonus og/eller provisjon» som har blitt bedt om å oppgi samlet lønn. Tabell 18. Grunnlønn og samlet lønn (inkludert bonus og/eller provisjon) i privat sektor etter eksamensår Grunnlønn Samlet lønn Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før

27 Tabell 19. Grunnlønn og samlet lønn i privat sektor etter arbeidssted og eksamensår Lokasjon Oslo/Stor-Oslo Trondheim Kristiansand Bergen Eksamensår Grunnlønn Samlet lønn Antall Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median Antall Før Før Før

28 Tromsø Stavanger Jobber ikke i noen av disse byene Før Før Før Før

29 Tabell 20. Grunnlønn og samlet lønn i privat sektor etter antall ansatte i virksomheten Antall ansatte Grunnlønn Samlet lønn Antall Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median Antall Under Over Vet ikke Tabell 21. Lønn i privat sektor etter arbeidsområde Arbeidsområde Grunnlønn Samlet lønn Antall Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median Antall Advokatfirma Annet område Bank/finans/forsikring Eiendomsforvaltning/utvikling/megling Industri, shipping IT/telecom Konsulent-/rådgivningsvirksomhet Olje -og energi Organisasjon (f.eks. arbeidstaker/arbeidsgiverorg., ideel/bransje/interesseorg., o.l.) Rettshjelper Revisjon/skatt/avgift Spekter/Spekter - helse (helseforetak og enkelte delvis privateide og delvis statlige foretak) Øvrig servicenæring

30 I tabell 22 er tallene for arbeidsområdet «organisasjon» i tabell 21 brutt videre ned i ulike organisasjonstyper. Tabell 22. Grunnlønn i privat sektor etter type organisasjon Arbeidsområde Grunnlønn Samlet lønn Antall Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median Antall Arbeidsgiverorganisasjon Arbeidstakerorganisasjon Ideell organisasjon Bransje- /interesseorganisasjon Annen type Det er variasjoner i inntekt etter type stilling (tabell 21). Ansatte innen ledelse rapporterer om høyest lønn, mens advokatfullmektiger oppgir lavest lønn. For kategorien annet er det blant annet oppgitt følgende områder under stilling: compliance, jurist, konsulent og personvernombud. Tabell 23. Lønn i privat sektor etter type stilling Arbeidsområde Grunnlønn Samlet lønn Antall Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median Antall Advokatfullmektig Advokat Administrasjon Ledelse Rådgivnings-/saksbehandlerfunksjon Personalforvaltning/HR Annet Tabell 24. Lønn i privat sektor etter eksamensår og type stilling Type stilling Advokatfullmektig Advokat Eksamensår Grunnlønn Samlet lønn Antall Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median Antall Før

31 Administrasjon Ledelse Rådgivnings-/saksbehandlerfunksjon Personalforvaltning/HR Før Før Før Før

32 Annet Før Før 1980 Tabell 25. Grunnlønn i privat sektor fordelt på eksamensår og kjønn Mann Kvinne Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall

33 Før 1980 Tabell 24. Samlet lønn i privat sektor fordelt på eksamensår og kjønn Mann Kvinne Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før

Vedlegg 2: Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden

Vedlegg 2: Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden Vedlegg 2: Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2018-2020 (Gjeldende fra januar 2019) Endringer pr. 1. januar 2019 er uthevet med fet skrift. Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden

Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2018-2020 (Gjeldende fra januar 2019) Departementsområde: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Forhandlingssteder. Statsministerens kontor Virksomhet

Forhandlingssteder. Statsministerens kontor Virksomhet er Gjennomsnittslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Gjennomsnittslønn for ansatte som følger avtale med Akademikerne Statsministerens kontor : Statsministerens kontor Statsministerens kontor

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring Finanstilsynet Norges Bank Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Tolletaten

Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring Finanstilsynet Norges Bank Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Tolletaten Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn Petroleumstilsynet Riksmeklingsmannen Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens pensjonskasse

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

Bilag 11 Oppdragsgivere omfattet av denne avtalen. Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester

Bilag 11 Oppdragsgivere omfattet av denne avtalen. Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester Bilag 11 Oppdragsgivere omfattet av denne avtalen Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester Innhold 1 Innledning... 1 2 OPPDRAGSGIVERE OMFATTET AV AVTALEN...

Detaljer

Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring Finanstilsynet Norges Bank Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Tolletaten

Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring Finanstilsynet Norges Bank Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Tolletaten Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten (adm.arkivene) Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn Petroleumstilsynet Riksmeklingsmannen Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

Informasjon om meddelelse om valg av leverandører for Statlig fellesavtale for mobiltelefonitjenester

Informasjon om meddelelse om valg av leverandører for Statlig fellesavtale for mobiltelefonitjenester Se mottakertabell Vår dato 10.4.2018 Deres dato Vår referanse 16/00839-199 Deres referanse Saksbehandler: Ken Patrick Informasjon om meddelelse om valg av leverandører for Statlig fellesavtale for mobiltelefonitjenester

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor. Tall per

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor. Tall per Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor Tall per 31.12.2018 Skriftserien nr. 5/2019 Innhold Tabell 1 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur 7 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.2017 Skriftserien nr. 1/2018 Innhold Tabell 1 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell 5 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Rekruttering av kandidater til innkjøpsgruppe konkurransestrategi for reisebyråtjenester

Rekruttering av kandidater til innkjøpsgruppe konkurransestrategi for reisebyråtjenester Se mottakertabell Vår dato 15.2.2019 Deres dato Vår referanse 19/00155-1 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Rekruttering av kandidater til innkjøpsgruppe konkurransestrategi for reisebyråtjenester

Detaljer

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Se mottakertabell Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01469-4 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Som tidligere

Detaljer

SAMFUNNSVITERNES LØNN I 2018

SAMFUNNSVITERNES LØNN I 2018 SAMFUNNSVITERNES LØNN I 2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tabeller... 6 Tabell 1. Lønn etter sektor. Prosentvis endring fra 2017-2018... 6 Tabell 2. Lønn samlet for alle sektorer og etter kjønn...

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Hvilket regnskapsprinsipp benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet? Periodiseringsprinsippet slik det fremgår av de anbefalte

Hvilket regnskapsprinsipp benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet? Periodiseringsprinsippet slik det fremgår av de anbefalte Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2012 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Fornyings-,administrasjons- og kirkedepartementet, juli 2012

Fornyings-,administrasjons- og kirkedepartementet, juli 2012 147 429 135 989,62 76 923 67 948 8 975 71 776,84 70 506 54 366 16 140 64 212,78 Statsministerens kontor 82 78,80 43 39 4 41,90 39 31 8 36,90 Regjeringsadvokaten 52 49,58 23 22 1 22,80 29 21 8 26,78 Arbeidsdepartementet

Detaljer

Etat/virksomhet I Alt , Statsministerens Kontor 75,30 Regjeringsadvokaten 49,80

Etat/virksomhet I Alt , Statsministerens Kontor 75,30 Regjeringsadvokaten 49,80 Tilsatte etter kjønn, tjenesteforhold, årsverk, departementsområder og etat/virksomhet per 1.3.2013. Årsverksanslaget er beregnet på grunnlag av dellønnsprosent (stillingsdel), som er rapportert på individnivå.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand

Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand Se mottakertabell Vår dato 20.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/01439-4 Deres referanse Saksbehandler: Henriette Torgersen Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen

Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen Se mottakertabell Vår dato 4.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/00608-151 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen Difi ved Statens innkjøpssenter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Saksbehandler: Kristin Kahrik

Saksbehandler: Kristin Kahrik Se mottakertabell Vår dato 13.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/01479-1 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Informasjon om signert reisebyråkontrakt 12. desember 2017 signerte Difi/Statens

Detaljer

Spørsmål nr. 917 fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål nr. 917 fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref 19/773-3 Dato 18. februar 2019 Spørsmål nr. 917 fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum til kommunal- og moderniseringsminister

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører Ifølge liste Deres ref Vår ref 18/337-3 Dato 30. januar 2018 Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Vår dato Vår referanse 29.8.2016 16/00766-31 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Statens innkjøpssenter har fått mandat

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 1/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. SNITTLØNN

Detaljer

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse:

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse: Iflg liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/2989-14.09.2015 Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet sender

Detaljer

STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR

STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 358 674 21 738 380 411 49 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 371 636 22 523 394 159 39 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 2 894 784 175 441 3 070 225 51 ARBEIDS-

Detaljer

Høringsinstanser for høring om endring i DOK-forskriften. Festeanordninger og sandwichelementer.

Høringsinstanser for høring om endring i DOK-forskriften. Festeanordninger og sandwichelementer. Høringsinstanser for høring om endring i DOK-forskriften. Festeanordninger og sandwichelementer. NAVN Advokatforeningen Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkitektbedriftene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Reisekategori - brev til virksomhetene obligatorisk omfattet av Statlige fellesavtaler

Reisekategori - brev til virksomhetene obligatorisk omfattet av Statlige fellesavtaler Se mottakertabell Vår dato 8.6.2018 Deres dato Vår referanse 18/00662-1 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Reisekategori - brev til virksomhetene obligatorisk omfattet av Statlige fellesavtaler

Detaljer

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm. Ifølge liste Deres ref Vår ref 19/3440- Dato 12. august 2019 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.)

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

Oppdrag digitalt førstevalg

Oppdrag digitalt førstevalg Oppdrag digitalt førstevalg Nettverkssamling nr. 1 digital modenhet 4.9.2017 Agenda 4.9: Digital modenhet 11.30 Registering og noe å bite i 12.00 Velkommen til nettverksarbeid v/ Ellen Strålberg, fagdirektør

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 15.6.2017 Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 1. Innledning Oversiktene i dette notatet over tilskudd som er utbetalt fra staten til kommunesektoren

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Høringsfristen er 19. juni Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 19. juni Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1893-07.04.2017 Høring om endringer i barnehageloven Krav til norskspråklig kompetanse Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juni

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5228-1 Dato 10. november 2017 Høring av endringer i barnehageloven mv. (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ

Detaljer

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår... 4 Tabell 2 Advokat i advokatfirma:

Detaljer

Statsansatteundersøkelsen. Temahefte: Mangfold og inkludering

Statsansatteundersøkelsen. Temahefte: Mangfold og inkludering Statsansatteundersøkelsen 2018 Temahefte: Mangfold og inkludering Mangfold og inkludering I statsansatteundersøkelsen stilles det fem spørsmål, som måler i hvilken grad de ansatte opplever at virksomhetene

Detaljer

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-118 16/4148 C Pab/ 20.10.2016 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 1. Innledning

Detaljer

Samfunnsviterne. Vi viser vei for våre medlemmer. Lønnsstatistikk

Samfunnsviterne. Vi viser vei for våre medlemmer. Lønnsstatistikk Samfunnsviterne. Vi viser vei for våre medlemmer 2015 Samfunnsviterne. Vi viser vei for våre medlemmer Lønnsstatistikk foto > Håvard Schei > havardschei.com LØNNSSTATISTIKKEN 2015 SIDE 4 Samfunnsviternes

Detaljer

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Høringsinstanser Actis ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for medlemmer i annen offentlig sektor. (Spekter, Virke, KS, Oslo kommune og KA) Tall per

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for medlemmer i annen offentlig sektor. (Spekter, Virke, KS, Oslo kommune og KA) Tall per Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for medlemmer i annen offentlig sektor (Spekter, Virke, KS, Oslo kommune og KA) Tall per 31.12.2018 Skriftserien nr. 6/2019 Innhold Tabell 1 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/930-03.05.2016 Høring - Vegtrafikkloven ny 43 b - Rett til å behandle personopplysninger politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre Samferdselsdepartementet

Detaljer

RAPPORT 1/201. Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon

RAPPORT 1/201. Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon Direktoratet for økonomistyring, 28. juni 2016 Januar 2016 RAPPORT RAPPORT 1/2012 02/2016 RAPPORT 1/201 Innhold Sammendrag...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4379-22.09.2015 Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Kunnskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Oppdatert prosedyre for nominasjon av kandidater til stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen

Oppdatert prosedyre for nominasjon av kandidater til stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen Se adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 17/6544 EO HFA/bj 09.02.2018 Oppdatert prosedyre for nominasjon av kandidater til stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen 1. Innledning

Detaljer

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen Høringsinstanser ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Actis

Detaljer