Kartlegging og verdsetting av friluftslivområder i Solund kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging og verdsetting av friluftslivområder i Solund kommune"

Transkript

1 ID Komm unenr Årstall Områdenavn Området Områdebeskrivelse ype Losnegard SS Losna TU Området ligg langs nesten heile den søre delen av øya Losna. Området består i hovudsak av svaberg, strand, jordbrukslandskap og skog. Område vert brukt til båtutfart, bading, fisking og padling. Det er turstiar i området som går frå bygnaden mot Bondefjellet, Stigfjellet og Fagerlifjellet, samt mot Losnedalen. Det vert bada både i Tronvikane og Tjøreneset. Området strekkjer seg over den største delen av den indre delen av øya Losna. Området består av snaufjell med dels bratte fjellsider, skog og nokre små tjørnar. Turområde med merka stiar til Bondefjellet, Stifjellet, Fagerlifjellet og Losnedalen. Desse stiane er knytte saman. Bruke r- frekv ens Regio nale og nasjo nale bruke re Opple velses kvalit eter Symb olver di Funks jon Egnet het Tilrett e- leggin g Kunns Lydmi kapsv ljø erdier Inngr ep Utstr eknin g Tilgje ngelig het Poten siell bruk A A Verdi Verdibegrunnelse Eigna for fiske frå land i sjø og vatn og turgåing. Eldre bygningar, steinhuset på Losna. Rik edellauvskog. Mykje tilreisande som har hytter på øya. Adkomstsone til sjøområde og indre delar av øya, samt Losnedal. Det er tilrettelagt sti mot Losnedal og mot Stigfjellet og Bondefjellet. Området vert brukt til hjortejakt og sauehald. Mykje hyttebuarar som brukar området mykje. Opplevingskvalitetar er knytt til geologi og jordbrukslandskap. Området vert nytta til turar, og har merka stiar til Losnedal og Bondefjellet. Området vert brukt til hjortejakt og sauehald.det er planar om sti som også knyter Meifjellet inn på resten av stinettet. Det føregår sporadisk fiske i Standalsvatnet Trodvikneset, Leknessund Urdanipa TU Austrefjorden Bade- og grillområde. Turområde mykje brukt av dei lokale i Leknessundet. Området består av fjell, kystlynghei, myr og litt skog. Det er merka tursti til Urdanipa frå vegen ved Oksehaugmyra. Ein fjordarm som går inn i Sula, på austsida av Dumbefjorden. Utfartsområde for båt, mykje brukt til kajakk B A A Området vert nytta til bading og grilling. Uradnipa er mykje brukt av dei lokale som går tur, samt hyttebuarar. Opplevingskvalitetar er utsiktspunkt, landskapsformer og geologi. Det er mykje hyttebuarar i området, som brukar området mykje. Det vert brukt spesielt til kajakkpadling. Opplevingskvalitetar er utsyn til regnkog og landskapsformer. Kan nyttast som adkomstsone til Krakksnova Sandvika i Austrefjorden Nordvendt strand som vert nytta til bading og grilling B Badestrand som også vert nytta til utfart til Austrefjorden. Brukt ein del av hyttebuarar. Området har funksjon som uadkomstsone til Austrefjorden. Opplevingskvalitetar er utsyn til jordbrukslandskap og landskaspsformer Ruskeholmen i Dumbefjorden SS Nokre holmar nord i Dumbefjorden. Vert brukt til båtutfart B Usikker bruk.

2 Hagevatnet SS Husefjellet TU Engevikvassdraget SS Området består av det store Hagevatnet. Landskapet består av vatn, kystlynghei, berg, skog og myr A Turområde mykje brukt av dei lokale i Hersvik. Området består av fjell, kystlynghei, myr og litt skog. Det er merka tursti til Husetfjellet frå Hersvik og frå vegen ved Barmannsvika. Stort vassdrag på øya Sula som er eit naturreservat. Vassdraget ligg mellom, berg, kystlynghei og myrar A B Det er mykje hyttebuarar i området som nyttar området mykje. Området vert nytta til fisking, grilling, bading, hausting og jakt. Det er rydda, men umerka sti frå vegen til Vassenden. Området som vertmykje brukt av dei lokale på Hersvik, samt hyttebuarar i området. Det er merka tursti til Husefjellet og frå vegen ved Barmannsvika. Området vert brukt mykje til fisking, padling og roing. Området er eit naturreservat, med verna skog/ eventyrskog. Andre opplevingskvalitetar er geologi og kystlynghei Indre Dumbefjorden Krakhellenipa og Ulvegreina TU Nordvendt fjordarm som har Engdal på eine sida og Strandheim på den andre sida. Området ligg mellom Krahella i aust, vegen i nord, Nessa i vest og Kråkevåg i sør. Området består av høge fjell med Krakhellenipa, som er Solund sitt høgaste fjell på 569 moh. Det går ein veg med bom til Ulvegreina. Det går turstiar til Krakhellenipa, mellom Krakhella- Engdal, til Salnae og til Dumbetinden. Området vert brukt til tur, jogging, sykling og buldring B A Området vert nytta til båtutfart og padling. Det vert nytta v både lokale og tilreisande. Opplevingskvalitetar er utsyn til jordbrukslandskap og landskapsformer. Det går ein veg med bom til Ulvegreina. Det går turstiar til Krakhellenipa, mellom Krakhella-Engdal, til Salnae og til Dumbetinden. Området vert brukt til tur, jogging, sykling, storvegg-klatring og buldring Stranda ved Krakhella frå Mjeltevika til Kobbevika Ligg på Krakhella ved ferjekaien. Svaberg som er flotte å bade frå. Området omfattar også Hamnen med eldre bygningar B Området vert nyatta både av lokale og tilreisande. Det vert nytta til bading, tur, padling og dykking. Opplevingskvalitetar er eit båtvrak, samt eldre byningar, landskaspformer og utsyn Gåsvær SK Øygruppe som ligg nord-vest i kommune, like ved eit naturresservat. Det er eit levande fiskarbonde-samfunn, som gjev gode høver til å oppleve kystkultur både frå land og på sjøen A Området vert brukt av både lokale men spesielt mykje tilreisande. Området vert nytta til tur, padling, fisking og båtutfart. Opplevingskvalitetar er eldre byggningar, eit lavnde fiskarbondesamfunn og jordbrukslandsakp med blomsterenger og steingardar, samt utsiktpunkt.

3 Ospa TU Færøy TU Gåsevågen, Færøy Spovika, Færøy Ei øygruppe som ligg nord i kommunen. Området hadde mykje aktivitet under krigen, med senkinga av MB 345 som den største hendinga. Det er elles steinalderfunn i Ospekyrkja. Området er eit padleeldorado og vert også brukt til båtutfart og dykking. Det går merka tursti til Ospefjellet, frå Nordre Resevågen. Øygruppe som ligg nord i kommune. Det er eit levande fiskarbonde-samfunn, som gjev gode høver til å oppleve kystkultur både frå land og på sjøen. Flott vestvendt badevik på vestsida av Færøy. Sørvestvendt badevik på sørvestsida av Færøy A A A B Området vert brutk til tur, hausting, padling, fisking og båtutfart. Det går merka tursti frå Vassdalsvika til Espa. Opplevingskvalitetar er fiskarbondesamfunnet, utsiktpunkt, eventyrskog og kulturlandskap. Området vert brukt både av lokale og tilreisande. Ei badestrand som er vidgjeten fordi den er så flott. Den vert brukt til bading og grilling. og grillplass Sjøkleivesanden, Færøy Tveranganspollen og Huvøyna Stroka, Avløyp og Drengenes SS Sørvendt badevik på søraustsida av Færøy. Område med med trange sund, fjord og flotte vikar. Det strekkjer seg frå Hersvikbygda i aust til Drengenes i vest. Stadvis forreven klippekyst som er svært vêrutsett, elles er det kystlynhei og myr som dominerar B A A Bade og grillplass. Området som vert brukt mykaj av lokale, men spesielt mykje av tilreisande. Området vert nytta mest til båtutfart og padling, men også til bading. Området er adkomst mot Færøy og Saltskoren. Opplevingskvalietar er mykje nedlagde bruk og landskapsformasjonar og utsyn mot øyane i nord Solund. Området som vert brukt mykje av lokale og tilreisande. Området vert brukt mest til turgåing. Området gjev adkomst til Hognefjorden. Opplevingskvalitetar er utsiktspunkt og naturbeitemark, samt geologiske formasjonar Lågøystolane SK Kyrkjeberget, Lågøy Sjø og landområde med dei særprega i Lågøystolane i midten, elles er det kystlynghei og myrar som dominerar på land. Austvendt badeplass i vik med dyrka mark rundt A B Sjø og landområde som vert nytta som utfartsområde både av lokale og tilreisande. Området vert brutk til båtutfart, fisking og padling. Området har spesielt særmerkete landformasjonar som er nytta i marknadsføring av Solund og difor viden kjend også utanfor Solund kommune. Dette gjev høg symbolverdi. Bade- og grillplass.

4 Gåsevågen, Lågøy Hognefjorden SS Søraustvendt badeplass i vik med kystlynghei rundt. Sjø og landområde med kystlyngheia av høg kvalietet. Området er ein fjord som strekkjer seg frå Steinsund i sør til Lågøy og Drengenes i nordaust. Det ligg mange øyar og skjer i området. Det er mykje villsau i området B A Bade- og grillplass. Område som vert nytta både av lokale og tilreisande. Det er eit sæskilt flott område til padling, men vert også nytta til båtutfart, fisking og dykking. Området har vore eit velkjent turområde i lang tid og har høge opplevingskvalitetar i forhold til utsyn til kulturlandskap av høg kvalitet og landskapsformer som er typisk for Solund Botnavika Lauvika Råkeneset SK Pollatinden og Fonnaheia TU Indre Hagefjorden SS Gylteskogen Kvernhusvatnet i Nessa Vestvendt badevik som er omringa av kystlynghei og bart fjell. Nordvendt grunn badevika med kystlynghei, bart berg og barskog rundt. Freda husmannsplass som er nytta av DNT til turisthytte. Huset er omringa av dyrka mark, bart fjell og kystlynghei. Fjellområde som består av konglomerat som ligg i dagen, saman med kystlynghei og noko dyrka mark. Området har nokre vatn og tjønnar. Nordvendt fjordarm som har går nord til Vauleholmen. Lågtliggande område som er dekka av skog, kystlynghei, bart fjell og einer. Området har ein del vatn og tjønnar. Grunt vatn som ligg i kystlynghei B A A A A A B Bade- og grillplass. Bade- og grillplass. Dette er ein freda hsmasnnplass som DNT Sogndal eig og driftar. Området vert difor mykje brukt, speseitl av tilreisande som nyttar området som overnatting og utfartsstad til Råkesundet og vidare nord eller sør. Opplevingskvaliten på staden er utsikten og opplevinga av å sjå og bu i det gamle huset. Området vert brukt mykje både av lokale og tilreisande, då Polatinden har fått tilnamnet Dronningfjellet (etter at Dronninga var det for nokre år sidan). Dette gjev området ein høg symbolverdi. Området har meir og mindre merka stiar til Pollatinde, Fonnaheia, Karihåjen og Tverranger. Området vert brukt mest til turgåing. Orådet vert brukt både av lokale og tilreisande. Det vert nytta til båtutfart, fisking og padling. Det fungerar som adkomstsone til padleområder lenger nord. Området vert nytta mykje av lokale, men også tilreisande. Det vert nytta til turar, spesielt for barn, samt fisking, jogging, bading, padling, roing og sykling. Opplevingskvaliteten er eventyrskogen. Området har lenge vore kjent som eit turområde for barn og har noko tilrettelegging i form av merka stiar og bord og benkar. Området vert nytta til å gå på skøyter.

5 Vindnova i Nessa Hegrenesvika Rånøyna TU Bratt fjell som ligg i kystlynghei og einer. Vestvendt badevik som ligg ved kystlynghei og skog. Øy med ei blanding av kystlynghei, bart fjell, skog og dyrka mark. Det ligg nokre vatn og øyar i området A C A Området vert nytta til klatring med ferdig bolta ruter. Området vert nytta til båtutfart, badingog grilling. Omrdådet vert brukt spesielt av dei lokale til turgåring. Då spesielt på grusvegen til Tangenes og på merka stiar til Hummarstakken og Rånøykletten. Området vert også nytta til fisking. Området har flotte opplevingskvalitetar på utsikt, landskapsformer og jordbrukslandskap Steinsundøyna TU Bjørnefjorden SS Kråka og Sognesjøen Nessefjorden og Nesøyna Eide Sandvika ved Strembeneset SS SS Pollen Hopsvika Sandvika ved Knaget Turområde som ligg nær kommunesenteret. Det er dekka av kystlynghei, bart fjell og nokre vatn og tjønnar. Sørvendt fjordarm som er avgrensa ved Guleskjeret. Sjøområde som går frå Steinsund bru til Slåttevika i Hopsosen. Sjø- og område som dekker Nessefjorden, Hopsosen og Nessa til Kråkeneset. Nessa og øyane består av kystlynghei, dyrka mark, noko skog og litt små tjønnar. Leikeområde med sørvendt badevik A A A A A Sørvestvendt badevik som er omringa av kystlynghei, bart fjell og skog A Sørvestvendt badevik som er omringa av bart fjell og ein molo. Austvendt vik som ligg blant buer og naust omgjeve av skog, dyrka mark og kystlynghei. Vestvendt vik som ligg ved bart fjell, kystlynghei og einer B B C Området vert nytta spesielt mykje av dei lokale til turgåing. Det går umerka sti til Vardefjellet og Hellelinipa. Det går merka sti til Stokkevåg. Området kan nyttast til adkomst til Bjørnefjorden. Opplevingskvalitetane går på utsiktpunkt og landskapsformer i form av lausmassar, samt vassbruksmiljø i Stokkevåg. Området vert nytta av lokale og tilreisande. Området vert nytta til fisking, båtutfart og padling. Det fungerar som adkomstområde til Vardefjellet. Opplevingskvalitetar er utsikt til kulturlandskap og og landskaspformer. Området vert nytta mest nytta av dei lokale, men ogås tilreisande. Iområdet vert nytta til båtutfart, fisking og padling. Symbolverdien ligg i Sognesjøen/Sognefjorden. Viktig område for lokale og tilreisande som vert nytta til turgåing, hausting, fisking, padling, båtutfart, jakt og dykking. Viktig område for dei lokale. Det vert brukt mykje og er tilrettelagt med ballbinge, leikeapparat, badeplass. Badevik som vert nytta av lokale, men spesielt tilreisande i tilknyting til hytefeltet. Eignaheita er god. Badevik som vert nytta av lokale. Vik som vert nytta til roing, padling, bading, grilling og fisking.

6 Ytrøy SS Sandpøyla, Lundøy Naustvika i Lundsholet Gildreneset SS Humresanden Sjøområde som går frå Ytrøy og nord til Olderkalven. Området har mange store og mindre øyar som er dekka av kystlynghei, einer og bart berg A Søraustvendt badevik som er tilrettelagt med parkering og volleybalbane. Omringa av lystlynghei og bart berg A Sørvendt badevik omringa av bart berg, kystlynghei og einer C Sjøområde knytt opp til Grønehellaren som består av holmar og vikar. Det strekkjer seg frå Sætrevåge o nord til Kjeholmen i sør. Frankenwald ligg i området A Sætrevågen Nordvendt badevik, oringa av særprega geologi, kystlynghei og myarar A Sjøområde som strekkjer seg frå Hammaren i nord til Lyngøyna i sør. Området består av Hjønnevåg SS noko landområder som er prega av bart fjell, klippekyst og kystlynghei. Sjøområdet ligg A vêrhadrt til med forholdsvis lite holmar og skjer Istjønna A. Badevatn som ligg like ved vegen og ligg i ly for nordavinden A Område som vert nytta både av lokale og tilreisande. Det er ein del hytter i området. Omrdet vert nytta til båtutfart, fisking, bading, grilling, hausting, padling og dykking. Har opplevingskvalitetar i form av utsyn, geologiske landformer og kulturlandskap. Badevik som er tilrettelagt med sand, parkeringplass, volleyballbane og bålplass. Sjøområde som vert brukat både av lokael og tilreisande. Det er nokre hytter i område. Området vert nytta til fisking, hasuting, padling, bårutfart og dykking. Opplevingskvalitetar er særprega landformer, Frankenwald og kulturlandskap. Sjøområde som vert nytta av både lokale og det er mykje hytter i området. Det vert nytta til båtutfart, fisking, padling og roing.. Blir brukt av dei lokale og tilreisande. Kan nyttast som adkomstsone til sjøområdet Hjønnevåg Hjønnøyna Ytre Sula TU Gunnardalstjønna Nordaustvendt badevik som er omgjeve av bart berg og kystlynghei. Turområde som dekkjer landområdet på Ytre Sula. Området er prega av spesiel geologi, kystlynghei og einder. Det ligg mykje vatn og tjønnar i dalbotnane, samt myr. Det er nokre små områder med skog. Grunn tjønn som ligg ved vegen B A A. Vert brukt mest av tilreisande. Område som vert nytta både av lokale og tilreisande. Oppelvingskavlietteane er høge både med tanke på geologi, kulturminner og utsiktpunkt. Tjønn som vert nytta til å gå på skøyter Badevik Søre Hjønnevåg Nordvendt vik i Søre Hjønnevåg. Omringa av veg, bart berg og skog C Badevik i Søre Hjønnevåg. Nytta i mindre grad. Har funksjon som adkomstsone til sjøområdet Hjønnevåg Lomtjønna Badevatn som er oringa av bart berg og kystlynghei B Badevatn ved Søre Hjønnevåg. Tidvis også nytta til skøyter.

7 Kolgrov SS Husøyna, Kolgrov Norde Kalvika, Kolgrov Rørdalsfjorden Kringlevågen Båtsmannsvika Trovågstjønna Trovågen Molodammen Nautøyna SS Sjøområde som strekkjer seg frå Lyngøyna til Rørdalsfjorden. Området består av mykje holmar og skjer, inkludert Kverknappen. Nordvestvendt badevik som er omgjeve av bart berg og kystlynghei. Nordvestvendt badevik som er omgjeve av bart berg og kystlynghei. Sørvestvendt fjordarm som er omgjeve av bart berg, kystlynghei, einer og myr. Sørvendt vik omgjeve av einer, noko skog og lyng A B B A B Sørvestvendt vik som er omgjeve av einer og lyng B Vatn tilrettelagt med skjelsand og benk. Området er omgjeve av bart berg, einer og A lyng. Sørvestvendt vik midt i bygda omgjeve av lyng, einer og fjell B Kunstig laga dam omgjeve av lyng, einer og fjell. Hyttesamfunn ytterst i havet, med kystlynghei og myr på land. Det er ei myriade med holmar og skjer i området B A Sjøområde som vert nytta mykje av lokale og spesielt tilreisande. Oppevingskvalitetane går på geologi, utsyn og godt ivaretaken kystlynhei. Sjøområde som vert nytta av loakel og tilreisande. Det er nokre hytter i næreiken. Det vert nytta til båtutfart, fisking, padling og som adkomstsone til Ytre Sula. Opplevingskvalietane går på kulturlandskap, geologi og utsyn. Område som vert nytta til bading, grilling med meir. Vert nytta av både loakle og tilreisande. Det har tidlegare vore årleg med på Coastwatch. Opplevingskvalitetar er utsyn. Det har funksjon som adkomstsone til sjøomådet Nåra. Blir brukt mykje på sommaren av lokale og tilreisande. med benk og bålplass. Vert nytta av lokale og tilreisande. Har funskjeon som adkomstsone til sjøen utanfor. Vert nytta til skøyteaktivitet. Område som har mykje hytter og får høg brukar frekvane.s Området vert nytta mest til tur, bårutfart, fisking, padling og dykking. Området har høg symbolverdi som eit levande samfunn som dokumenterar litt av Solund si fortid. Opplevingskvalitetane er geologi, kutlrulandskap, fugleliv og utsyn Utvær SK Hyttesamfunn ytterst i havet, med kystlynghei og myr på land. Det er ei myriade med holmar og skjer i området. Utværfyrstasjon tår på den største øya A Område som har mykje hytter og får høg brukar frekvane.s Området vert nytta mest til tur, bårutfart, fisking, padling og dykking. Området har høg symbolverdi som eit levande samfunn som dokumenterar litt av Solund si fortid. Opplevingskvalitetane er geologi, krigshistorie, kulturlandskap, fugleliv og utsyn.

8 Hamnafjellet TU Buskøygavlen TU Turområde med tursti til Hamnafjellet. Området består av ein del vatn og tjønnar, skog, einer, myrar og kystlynghei. Turområde som består av lyng, tre, myr og grasrabbar B B Området vert brukt av både lokale og tilreisande. Det vert nytt til turområde, hausting og fisking. Opplevingskvalitetane er utsikt, kulturlandskap, barskogområde og geologi. Område som vert nytta til tur. Vert brukt av lokale, men mest tilreisande. Området har godt utsikt og ein imponerande varde. Området vert brukt til bading Kvernhusvatnet omgjeve av berg C Djupevågen Sørvendt badevik som er omgjeve av skog og Området vert brukt til bading C myr Pirkestjønna Grunt vatn som ligg i myr. Området vert brukt til skøyter A Holmenkollen KL Dyrka mark A Området vert brukt til aking og ski. Dels dyrka mark, skog og bart fjell. Området vert brukt både av lokael og tilreisande. Området vert brutk til Teigeneset NT A turgåing, fisking og hausting. Det går sti ut til området og i området. Det har funksjon som adkomstsone til Teigenesvika. Området har utsikt Teigenesvika Sørvendt badevik som ligg ved ein skog B. Området ligg dels i skog, men også ope lende. Området vert nytt mest av lokale barn Ti-kronaren A til fri leik Idrettsbyggområde Tilrettelagt leikeområde. Området vert nytta mest av lokale barn A til fri leik. Område har leikeapparat. t Teigen KL Dyrka mark. Området vert brukt mest av lokale barn B til ski og aking. Område med tursti til mast pg vidare til Området er både av lokale og Masta NT idrettsbana. Det er gras og lyng i området. tilreisande. Det går ein tursti frå B Internatet til idrettsbana, via masta. Det er flott utsikt over Hånessanden Nordvendt badevik omgjeve av bart fjell, lyng og einer A Området vert nytta til bading. Det har funksjon som adkomstsone til innløp Håneset Turområde som består av tre og bart fjell. Området vert nytta til tur og B haustingsområde. Norvendt badevik som er omgjeve av veg, hus, Området vert brukt til bading og leik Sildevika bart fjell og lyng. Det vert nytta mest av lokale. Det vert A nytta til adkomstsone til innløp. Norvendt badevik som er omgjeve av veg, hus, Området vert brukt til bading og leik Storevika bart fjell og lyng. Det vert nytta mest av lokale. Det vert A nytta til adkomstsone til innløp Håneset leikeplass Tilrettelagt leikeområde A Leikeplass med leikeapparat.

9 Storhaugen leikeplass Arboretet og Idrettsparken Langhaugen NT Valsvatnet Tilrettelagt leikeområde. Tilrettelagt område med brei turveg, Arboret, utgagspunkt for fleire turstiar, sendebrettbane, klatrepark, friidrettsbane og fortabllbane. Turområde som bsetår av myr, lyng, skog og bart berg. Det ligg nokre tjønnar i området. Badevatn A A B A Leikeplass med leikeapparat. Området vert nytta mest av lokale. Det vert nytta til fri leik, til sendebrett, klatring både i klatrepark og fjell. Det vert også nytta til tur og hausting. Det ligg fotballbane og friidrettsfelt på området. Området er adkomstsone til Ramnenipa og Kråka, og Masta. Området vert nytta mest av lokale. Det vert nytta til turgåing og hausting. Det fungerar som adkomstsone til Ramnenipa og Kråka, samt Valsvatnet. Det går sti til Valsvatnet frå vegen ved Sildevika. Området vert nytta til bading og grilling Hop NT Verpingsvika vika Ramnenipa og Kråka MA GK Teigeneset GK GK Kyrkja -Hamna GK GK Grendahuset GK Mjølkemyra KL Turområde som ligg i skog og dyrka mark. Bade- og aktivitetsplass, som ligg i skog, berg, myr og lynghei. Badevik som ligg inne i hamna. Turområde som som vekslar mellom bart fjell, kystlynghei, einer, myr og skog. Området strekkjer seg frå Ramnenipa til Kråka, frå Leirvågen til Hopsosen. Det ligg fleire vatn og tjønnar i området. Sti frå hamn til Teigeneset B B A A A Snarveg mellom hamn og kyrkja/ pensjonatet A Snarveg mellom Solund senter og Grendahuset A Område som vert nytta til i hovudsak vinterakitvitetar, men også til å gå tur. Området har noko dyrka mark, elles er det skog, myr, kystlynghei og bart fjell. Det er eit vatn som vert nyta til fisking i området B Området vert nytta til turgåing og hausting. Det vert nytta både av lokale og tilreisande. Området vert nytta mest av lokale. Det vert nytta til bading, men har også vore brukt av skulen og har hatt diverse aktivitetsstasjonar der., brukt mykje av lokale men mest tilreisande. Vert brukt til adkomstsone til innløp. Området vert brukt av lokale og tilreisande. Området vert brukt til tur, hausting og fisking. Det er merka sti til Ramnenipa frå Storehaugen og Brattelia, samt merka sti frå Storehaugen til Hop og vidare til Brattelia. Det skal merkast sti til Avløypeneset der dagsturhytta skal vere. Området har utsikt, kulturlandskap og særprega geologi. Dete er ein mykje brukt sti frå stien mellom kaia og kyrkja som går ut i Teigeneset. Dete er ein mykje brukt sti frå kaia til kyrkja og vidare til Solund pensjonat. Ein snarveg som vert nytta frå vegen ved Solund Næringsbygg til Grendahuset. Innmark i Steinsund som vert nytta til vinteraktivitetar.

10 Gjerdet i Steinsund KL Krakksnova TU Indre Steinsund og Liasundet Område som vert nytta til i hovudsak vinterakitvitetar. Området er stort sett bart fjell. Turområde som består i hovudsak av kystfuruskog, som er freda. I tillegg er det ein del bart fjell og nok myr og kystlynghei. Det er eit vassdrag i området. Innløpet til som vert nytta mykje til båtutfart, roing, padling, bading og fisking. Området strekkerj seg frå Steinsund bru til Trolleklubben/Djupevågen. Det er ein del holmar og vikar i området B B A Innmark i Steinsund som vert nytta til vinteraktivitetar. Område som vert nytta i noko grad. Området vert nytta til turområde og hausting. Det er eit freda område med kystfurskog, kulturhistorie og utsiktspunkt. Område som vert brukt mest av dei lokale, men også mykje av tilreisande. Området vert nytta til båtutfart, fisking, padling, roing og dykking. Området er adkomstsone til Kråka og Hognefjorden. Området har utsikt og spesiell geologi Lågøy Saltskoren, Færøy SS Husefjellet Nessa TU Losnedal SS Nåra SS Skogen TU Området består av kystlynghei, myrdrag og bart fjell. Området vert brukt til turområde B Sjøområde som strekkjer seg frå heile Saltskoren og nordaust til sør og sørvest på Færøy. Det er ein del holmar og skjer i området. Området vert brukt til båtutfart, fisking og padling. Turområde som består mest av bart fjell, men også einer, kystlynghei og skog. Det ligg eit vatn i omrdet B B Turområde som strekkjer seg frå Losnegard til Nordre Seievika. Området består av skog, myr, kystlynghei og bart berg A Området dekkjer heile Nåra, samt sjøområde. Øya er dekka av myr, einer, kystlynghei og bart berg. Området strekkjer seg frå området som heiter Hagevatnet og nord til Hesten. Det er bart fjell, myr, kystlynghei, einer og skog i området B A Området er vert brukt både av lokale og tilreisande. Området vert nytta til tur, hasuting og fisking. Området er vert brukt både av lokale og tilreisande. Området vert nytta til båtutfart, fisking og padling. Området er vert brukt mest av dei lokale. Området vert nytta til tur og hausting. Det skal lagast sti frå Eide, via Husefjellet til Nessa. Området er vert brukt både av lokale og tilreisande. Området vert nytta til tur og hausting. Det går merka stiar frå området Losna og Losnegard inn i området. Området er vert brukt både av lokale og tilreisande. Området vert brukt til fisking, båtutfart og padling. Det er adkomstsone til Ytre Sula. Området er vert brukt både av lokale og tilreisande. Området vert nytta til tur, hausting og fisking. Området strekkjer seg frå Husefjellet i Turområde nytta mest av lokale Steinsneset TU Steinsund i nord til Steinsneset i sør. Området består av myr, kystlynghei, einer og bart berg B Straumen KL Dyrka mark B Område nytta til skileik og aking Kråkeneset og Lending TU Området strekkjer seg frå Lending til Kråkeneset. Det består av myr, einer, kystlynghei og bart fjell B Aspentkyrkja Austvendt badevik omgjeve av lyng og myr A Turområde nytta både av lokale og tilreisande. Området vert nytta til turområde. Området har interessant geologi og utsiktspunkt. Området er ikkje tilrettelagt.

11 Skardnagel Austvendt badevik omgjeve av lyng og myr A Sanden i Nessa Sørvendt badevik omgjeve av dyrka mark B Norde Kallevika, Nordvestvendt badevik som er omgjeve av bart B Hogneskjela berg og kystlynghei Gyltevatnet nord Sørvendt badevik omgjeve av lyng og einer B Gyltevatnet sør Nordvendt badevik som er omgjeve av skog, B lyng og einer Haslevikane i Ytre Sørvendt badevik som er omgjeve av myr, lyng, B Steinsund einer og litt skog Pollen på Poll som er omgjeve av dyrka mark B Tangenes Sandvika, Rånøy Sørvendt badevik som er omgjeve av skog B Tretteholmen ved Sørvestvendt badevik som er omgjeve av bart C Storøy berg og lyng Nilsvika Nordvenst badeplas mellom fleire skjer som er A omgjeve av bart berg, lyng og einer Sørvendtbadevåg på søraustsida av Gåsvær. Hattevågen, Omgjeve av bart berg og veldriven kystlynghei A Gåsvær Langholmen, Indre Steinsund Kolgrov kai og strand Sanden på Sanden Steinsundvika Moloen på Hersvik Verdsendvika, Gåsvær Vaulevika på Sanden Dalesundet Vestvendt badevik, med stupeplass på austsida. Området er omgjeve av lyng, einer og bart berg C Kai og strandområde som vert nytta å bade frå.omgjeve av grøntområde og bygningar B Sørvendt vik på Sanden, med dyrka mark, bart berg og kystlynghei i omgjevnadane B Sørvendt område innst i hamna til gardane i Steinsund. Omgjeve av dyrka mark B Vestvendt badeplass både frå moloen og i vik inne i moloen. Omgjeve av moloen og A bygningar. Brakkvannsdam som vert brukt til bading. Omgjeve av bart berg C Austvendt vik med bart berg og skjer, ligg blant kystlynghei B Sund mellom Rånøy og Steinsundet, samt rundt til Leivika og Tangeneset B Området som vert nytta til båtutfart, padling og fisking.

Saksnr. utval Utval Møtedato 052/16 FORMANNSKAP /16 FORMANNSKAP NAMNSETTING AV ADRESSEPARSELLANE I SOLUND KOMMUNE

Saksnr. utval Utval Møtedato 052/16 FORMANNSKAP /16 FORMANNSKAP NAMNSETTING AV ADRESSEPARSELLANE I SOLUND KOMMUNE SOLUND KOMMUNE Arkiv: K2 - L32, K3 - &30 JournalpostID: 16/1626 Sakshandsamar: Helge Alme Dato: 26.05.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 052/16 FORMANNSKAP 08.06.2016 054/16 FORMANNSKAP 23.06.2016

Detaljer

VEDLEGG TIL RISIKO- OG SÅRBARVURDERING PÅ KOMMUNEPLANEN

VEDLEGG TIL RISIKO- OG SÅRBARVURDERING PÅ KOMMUNEPLANEN VEDLEGG TIL RISIKO- OG SÅRBRVURDERING PÅ KOMMUNEPLNEN Nr Område Føremål Dekar. Ekstremt vær 1 vløyp LNF spreidd Risiko- og sårbarvurdering B. Ras og skred C. Uheldig samlokalisering 44 S2K1 S1K1 S1K1 Utfyllande

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bømlo kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Sveio kommune for

Sveio kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune for 2018-2022 Sveio nord & Sveio sør Fakta om kommunen pr 01.09.2018 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AUKRA for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Rekonstruksjon av husmannsplass i Kringlevikjo. Gnr. 232 bnr. 5.

Rekonstruksjon av husmannsplass i Kringlevikjo. Gnr. 232 bnr. 5. Innspel til kommuneplanarbeidet Rekonstruksjon av husmannsplass i Kringlevikjo. Gnr. 232 bnr. 5. Kvinnherad kommune Versjon Dato Skildring Utarbeidd av Kontrollert av 27.03.2015 Innsending av planforslag

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Aurland kommune

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Aurland kommune Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Aurland kommune Kommuneplannemda vedtok i oktober 216 oppstart av Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Aurland kommune. Denne kartlegginga

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Sulakommune for

Sulakommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sula for 2013-2018 Faktaom n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

RIKET VESTAFOR KVARDAGEN

RIKET VESTAFOR KVARDAGEN ØYRIKET SOLUND ØYRIKET SOLUND RIKET VESTAFOR KVARDAGEN Solund er den aller minste kommunen i Sogn og Fjordane og den vestlegaste i Norge, truleg også den som er rikast på opplevingar. Nokon dagar med avkopling

Detaljer

LYSfosnaVÅG! Eit prosjekt med fokus på Fosnavåg sin identitet

LYSfosnaVÅG! Eit prosjekt med fokus på Fosnavåg sin identitet LYSfosnaVÅG! Eit prosjekt med fokus på Fosnavåg sin identitet Nesten ute i havgapet på Søre Sunnmøre. Øykommunen Herøy har Sunnmørsalpane som bakgrunn og storhavet som næraste nabo. attraksjonar Runde

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Vedlegg 5: Sognesjøen, fagtema-kart

Vedlegg 5: Sognesjøen, fagtema-kart edlegg 5: ognesjøen, fagtema-kart - Biologisk mangfald - Fisk og fiske - Fossar og fjordlandskap - Friluftsliv - INON - Kulturlandskap - Kulturminne og miljø - Kvartærgeologiske førekomstar - Reiseliv

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE SIDE 1 FRILUFTSLOVA. - Dei viktigaste og utrykk - Kommunens rolle

ULSTEIN KOMMUNE SIDE 1 FRILUFTSLOVA. - Dei viktigaste og utrykk - Kommunens rolle SIDE 1 FRILUFTSLOVA - Dei viktigaste og utrykk - Kommunens rolle Friluftslova SIDE 2 SIDE 3 Norge har rike tradisjonar i forhold til friluftsliv Formål - å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre ålmenta

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AVERØYkommune for 2013-2018 ORØYA/ROTHOLMAN Kart: Statlegsikra friluftsområder pr. 5 okt. 2012 Faktaom kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant

Detaljer

Bygdeutviklings programmet 2011. Korleis skape utvikling i eit verna område

Bygdeutviklings programmet 2011. Korleis skape utvikling i eit verna område Bygdeutviklings programmet 2011 Korleis skape utvikling i eit verna område Prosjektstyre Janne L. Svorstøl (f. 1980), leiar Ståle Fimland (f. 1971), nestleiar Norodd Bruflot (f. 1953) Ruth Signe Bruflot

Detaljer

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I UNJÁRGGA GIELDA/ NESSEBY KOMMUNE

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I UNJÁRGGA GIELDA/ NESSEBY KOMMUNE UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I UNJÁRGGA GIELDA/ NESSEBY KOMMUNE UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I UNJÁRGGA GIELDA/

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

LOKALID KOMM ÅR EIER FRILUFTOPPHAV OMRÅDENAVN TYPE VERDI NØYAKTIGHETSKLASSE BRUKERFREKVENS REGIONALE OG NASJONALE BRUKERE

LOKALID KOMM ÅR EIER FRILUFTOPPHAV OMRÅDENAVN TYPE VERDI NØYAKTIGHETSKLASSE BRUKERFREKVENS REGIONALE OG NASJONALE BRUKERE LOKALID KOMM ÅR EIER FRILUFTOPPHAV OMRÅDENAVN TYPE VERDI NØYAKTIGHETSKLASSE BRUKERFREKVENS REGIONALE OG NASJONALE BRUKERE OPPLEVELSESKVALITETER A1 0426 2016 Div Våler kommune Spulsåsen nord boligfelt NT

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport

Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport Nordplan side 2 Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport Innhald: side 1 Hjalma 3 2 Planar som rører området 3 2.1 Kommuneplanens arealdel 3 2.2 Reguleringsplanen for verftet 3 2.3 Fiskeplass

Detaljer

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hemne for 2013-2017 Fakta om n pr. 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hole for 2014-2018 Fakta om n pr 01.01.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gildeskål for

Gildeskål for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gildeskål for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 04.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Skodjekommune

Skodjekommune 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodjekommune 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din!

EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din! EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din! 1 av 10 Lokalisering Einhaugen hyttefelt ligg 4 km aust for Liabø, kommunesenteret i Halsa. Frå feltet er det ca 1,5 t i bil til Trondheim (Tiller), Kristiansund

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

N Æ R T U R. i Førde

N Æ R T U R. i Førde N Æ R T U R A R i Førde Her finn du 16 flotte turar i Førde. Turane rangerer frå enkel til krevjande, så her er det noko for alle. Scroll, les om turen du skal på og trykk på linken for kart og meir informasjon.

Detaljer

LEIRVÅGEN - TILKOMST PARKERINGSAREAL - FRILUFTSOMRÅDE

LEIRVÅGEN - TILKOMST PARKERINGSAREAL - FRILUFTSOMRÅDE Tekstvedlegg til temakart - friluftsliv 1 INNLEIING STATUSOVERSYN OVER FRILUFTSLIVTEMAET I VESTNES KOMMUNE, KREV AT EIN BÅDE SER PÅ TEMAET I KOMMUNEPLANEN SIN AREADEL VED SISTE RULLERING, OG AT EIN TEK

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

GANGSTØA. hytte- og boligområde på sagaøya Leka. utsikt fra hytteområdet

GANGSTØA. hytte- og boligområde på sagaøya Leka. utsikt fra hytteområdet GANGSTØA hytte- og boligområde på sagaøya Leka utsikt fra hytteområdet Gangstøa Gangstøa ligger i Leka kommune ca. 2 km fra Leka sentrum og like nedenfor Leka Camping. Øya har fergeforbindele fra Gutvik

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltning. Feil! Fant ikke referansekilden.: 6. Ganddal. [merk og sett inn kart over friluftsområdet]

Forvaltning. Feil! Fant ikke referansekilden.: 6. Ganddal. [merk og sett inn kart over friluftsområdet] Forvaltningsplan Feil! Fant ikke referansekilden.: 6. Ganddal [merk og sett inn kart over friluftsområdet] Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet. 1. Områdebeskrivelse/status

Detaljer

Vedlegg 2, del I. Kolleid

Vedlegg 2, del I. Kolleid Vedlegg 2, del I Kartbilder frå nord, via Boga, Hafskor, Eikelandsosen, Hålandsdalen og sævareid til Lygrepollen. Etterfulgt av kartbilder frå Austestad via Fusa og til Håvik. Kolleid Vidareføring av naustrekke

Detaljer

Presentasjon 12. November Norheim Tolo fjordfront Sivilarkitekt MNAL Alv Martin Vangdal og Sivilarkitekt MNAL Solveig Valland

Presentasjon 12. November Norheim Tolo fjordfront Sivilarkitekt MNAL Alv Martin Vangdal og Sivilarkitekt MNAL Solveig Valland Presentasjon 12. November 2007 Pkt 1 Det skal gjennomførast ein moglegheitsstudie for heile området (sjå vedlagd kart). Studiet skal visa kva potensiale som ligg i området i høve til framtidig bustadbygging,

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Metodikken Veileder

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2019 LOKAL UTVIKLINGSSTRATEGI

HANDLINGSPLAN 2019 LOKAL UTVIKLINGSSTRATEGI HANDLINGSPLAN 2019 LOKAL UTVIKLINGSSTRATEGI Vedteken av Solund kommunestyre 06.12.2018 i K.sak 041/18 Visjon: Posisjon: Hovudmål A: Hovudmål B: Hovudmål C: Solund - i dei unge sine framtidsplanar Kva meir

Detaljer

Rapport frå synfaring av Botn

Rapport frå synfaring av Botn Rapport frå synfaring av Botn 14.12.2016 Bakgrunn Då kommuneplanen vart revidert i 2008 vart Botn lagt ut som framtidig byggefelt. Ei brei stripe langs vatnet vart lagt som friområde for å kunna bevara

Detaljer

Notat Samfunnsrom og møtestader

Notat Samfunnsrom og møtestader Notat 2-2011 Samfunnsrom og møtestader Siren Skråmestø Juliussen og Mona Steinsland Sogn og Fjordane fylkeskommune 1.0 Samfunnsrom og møtestader Landskapet på Ornes har ulike samfunnsrom, der menneskets

Detaljer

SOGNEFJORDEN 19.JANUAR UT FJORDEN MOT VEST

SOGNEFJORDEN 19.JANUAR UT FJORDEN MOT VEST Landskapskvalitetar presentasjon til arbeidsmøte om formidlingssenter på Gulatinget Tusenårsstaden. Denne framstillinga er laga og presentert av Mona Elisabeth Steinsland i Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

MÅLØY 2012 KVITT REFLEKTERAR HIMMELLYS OG SYNER EI LYSNING I SENTRUM, HIMMELENS OG LYSETS ALLMENNING

MÅLØY 2012 KVITT REFLEKTERAR HIMMELLYS OG SYNER EI LYSNING I SENTRUM, HIMMELENS OG LYSETS ALLMENNING MÅLØY 2012 TORGET. UTSYN MOT ULVESUNDET, MÅLØYBRUA OG KLETTEN. SNØ SYNER EIT AKTIVT OG EKSISTERANDE TORGGOLV OG ROMMET MELLOM HUSA PÅ NY. Kvitt: SYNER MELLOMROM, STORLEIK, AVGRENSING OG RETNING. KVITE

Detaljer

Vågsøy for

Vågsøy for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vågsøy for 2016-2021 Fakta om n pr 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Bergen kommune. Kulturminnedokumentasjon. Åsane sykehjem. Del av gnr 188 Myrdal. Utgave: 1 Dato:

Bergen kommune. Kulturminnedokumentasjon. Åsane sykehjem. Del av gnr 188 Myrdal. Utgave: 1 Dato: Kulturminnedokumentasjon. Åsane sykehjem. Del av gnr 188 Myrdal Utgave: 1 Dato:09.02.18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminnedokumentasjon. Åsane sykehjem Utgave/dato: 1/ 09.02.18

Detaljer

Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel for vedteke av Eid kommunestyre SIKTE PÅ ATTRAKTIVE OMRÅDE FOR ÅLMENTA

Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel for vedteke av Eid kommunestyre SIKTE PÅ ATTRAKTIVE OMRÅDE FOR ÅLMENTA Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel for 2007-2018 vedteke av Eid kommunestyre 16.08.2007 EID KOMMUNE Lundastranda STRANDSONEVURDERING EI VURDERING AV STRANDSONA I EID KOMMUNE MED SIKTE PÅ ATTRAKTIVE

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 Ringerike for 2013-2018 Skagnesodden Finsandodden Ringkollen Fakta om kommunen pr 20.092012 Antall innbyggere

Detaljer

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sauda kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

TURER PÅ EKNE Turkort

TURER PÅ EKNE Turkort TURER PÅ EKNE Turkort Utgitt i august 2017 Storheia Med denne samlingen turkort får du informasjon om fine turer på Ekne og omegn. Ekne IL og samarbeidspartner Ekne Småbåthavn håper at turfolderen kan

Detaljer

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1:

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tysvær kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Skodje kommune for 2013-2018

Skodje kommune for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodje kommune for 2013-2018 Statleg sikra friluftsområde i Skodje kommune pr 2013 Fakta om kommunen pr 13.11.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere

Detaljer

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Inge Bjørdal - Næringssjef - 1 Etablerte prosjekt og Prosjekt til vurdering 1. Etablerte A. Flydalsjuvet B. Øygardsvika-Helsemvika C.Helsemvika D.Hellesyltfjøra

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

RAPPORT FRÅ KULTURMINNEREGISTRERING. Naustholmen Gnr/bnr 27/86. Flora KOMMUNE

RAPPORT FRÅ KULTURMINNEREGISTRERING. Naustholmen Gnr/bnr 27/86. Flora KOMMUNE RAPPORT FRÅ KULTURMINNEREGISTRERING Naustholmen Gnr/bnr 27/86 Flora KOMMUNE Kommune: Flora Gardsnamn: Florøen Gnr/Bnr: 27/86 Tiltakshavar: Adresse: Fjord Base AS Botnaneset 24, 6900 Florø Namn på sak:

Detaljer

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING Sjutoppsturen FAKTA Startpunkt: Rosenlund Trimpoeng: 4 + 3 + 10 + 3 + 5 = 25 Målstad: Rosenlund Høgdeendring totalt: + 1007 m, - 1007 m Trimpostar på turen: Kletten, Kulen, Total løypelengd: 15 km Rinden,

Detaljer

Nystarta leirskule -med ledig kapasitet i 2012

Nystarta leirskule -med ledig kapasitet i 2012 Nystarta leirskule -med ledig kapasitet i 2012 Runde kystleirskule har teke i mot leirskuleelevar heilt sidan 1979. Gjennom 30 år med leirskuledrift har om lag 50 000 elevar vore innom skulen og fått lære

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN FOR LIA GNR/BNR 3/1, 3/2 ASKVOLL KOMMUNE

Detaljer

Kvernåe naturområde i tekst og bilete

Kvernåe naturområde i tekst og bilete Vedlegg 1 Kvernåe naturområde i tekst og bilete av Øyvind Nordli foto: ØN 2. juli 2007 Kvernåe naturområde innheld ikkje mindre enn to strandliner frå siste isavsmelting og dertil særmerkte daudis-groper.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 Revidert 14.07.2017 HERØY KOMMUNE

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder NESSET for 2013-2018 EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Kart: Statleg sikra friluftsområder i Nesset pr. 2 jan. 2013 Fakta om n pr 01.01.2012 Antall innbyggere

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå RAPPORT. Fjordstien Damskipskaia / Straumen. Datert

Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå RAPPORT. Fjordstien Damskipskaia / Straumen. Datert Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå 16.11.09. RAPPORT Fjordstien Damskipskaia / Straumen Datert 17.09.10. 1 INNHALD. 1 BAKGRUNN FOR SAKA... 3 2 PLANSTATUS M.M. I DEI ULIKE DELOMRÅDA... 3 2.1

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum. Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum. Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i kommunen

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Ørskogkommune for

Ørskogkommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Ørskogkommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Områdefreding Stødleterrassen

Områdefreding Stødleterrassen Områdefreding Stødleterrassen Deler av gardane Stødle, Sørheim, Austrheim i Etne kommune, Hordaland fylke Kart med avgrensing Forslag til vedtekter 2 Grunnlag for forslag til fredning...3 Geografisk avgrensing

Detaljer

Kulturhistorisk synfaring. Konsesjonssøknad- Gjerstadfossen kraftverk Osterøy kommune

Kulturhistorisk synfaring. Konsesjonssøknad- Gjerstadfossen kraftverk Osterøy kommune Kulturhistorisk synfaring Konsesjonssøknad- Gjerstadfossen kraftverk Osterøy kommune 2017 Rapporttittel 1 1.Innledning I samband med konsesjonssøknad for Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune, har

Detaljer

Sluttrapport fjordstien i Sogndal sentrum

Sluttrapport fjordstien i Sogndal sentrum Sluttrapport fjordstien i Sogndal sentrum Dette dokumentet er eit sluttrapport for arbeidet med fjordstien i Sogndal sentrum. Prosjektet har fått INU-midlar og tettstadmidlar, og denne rapporten er ein

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Høgahaug

Detaljreguleringsplan for Høgahaug TYSVÆR KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Høgahaug PLANID 201805 ROS-ANALYSE Datert, 27.03.2019 SAKSUTGREIING Forslagsstiller Tysvær kommune Eigedom/Eigar 79/701,1022 og 1023 Kart-ID Gjeldane planformål

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i

Detaljer

1 OVERORDNA LANDSKAPSTREKK

1 OVERORDNA LANDSKAPSTREKK Oppdragsgjevar: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 606498-01 Reguleringsplan Alver, gnr. 137, bnr. 23. i Lindås Karianne Eriksen Skriv inn LANDSKAPSANALYSE 1 OVERORDNA LANDSKAPSTREKK For skildre

Detaljer

NOTAT AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE. Aurland kommune Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: Oppdrag: Aurland barnehage

NOTAT AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE. Aurland kommune Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: Oppdrag: Aurland barnehage Til: Aurland kommune Frå: Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: 2016-05-10 Oppdrag: 605659 Aurland barnehage AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE Alternativa for ny barnehage i Aurland ligg på matrikkelgardane

Detaljer

MAKRO DAL NAUSTDAL FØRDEFJORDEN FØRDE BAKGRUNN

MAKRO DAL NAUSTDAL FØRDEFJORDEN FØRDE BAKGRUNN SYFARIG AUSTDAL I SUFJORD APRIL 2010 AALYTISK KARTLEGGIG BAKGRU MAI 2010 Denne framstillinga er laga av Mona Elisabeth Steinsland i Sogn og Fjordane fylkeskommune, og er beskytta av åndsverklova. Utnytting

Detaljer

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hemne for 2013-2017 Fakta om n pr. 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer