_'I. Byssing eller V ahl?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "_'I. Byssing eller V ahl?"

Transkript

1

2 ..1 of. j _'. Byssng eer V ah?..+ar/le!..rl& L ( h... f.ro. g/ <'>fj'x)'- -/.)k..--. ( G...r:. bc:- krj--. j1 N år engesk eraur re som de er kaer nn0y for: sver for he poor fagmannss0v foreer de - kanskje - om hvor de engeske kannes0perne he worshpfu Company of Pewerers hadde en de av kundekresen sn. Men dee mndreverdge navne h0ver angfra norske forhod. Hos oss var nne adr noen måesokk å e på når de gjad sosa vesand. Og derfor kunne også fok av ae samfunnsag ryg nye nn uen å engse seg hverken for ryke eer kreden. Se nå bare på herren Uefoss den rke Nes Aa. Den gangen han skue gfe seg f0re han ban anne også opp forskjeg sags nn0y på den sen over husbunad som en av skpperne hans skue kj0pe for ham London. Og de gjorde. han enda så sen som 1793 da kannes0per-yrke a var komme så små på he ngen ford fok heer ve ha bruksngene sne av anne kanskje mer evn og appeg maerae. Eers er de sevsag sor sknad meom den»napoe en gamme do og 5 aerchener af rngere hn«som panefokene sae h0ys en hav daer da de regsrere boe eer en uarme håndverker og de >}3 soere fade hamrede fader weg. 21 schaapund>} som aene kom opp 3 daer a mark og 18 skng uenom a de andre nne Karen Lemmch sag Andreas Hofgaards o eer seg. 2 15( \ Lkeve var de nok de rngere nne som ga kannes0peren dagg br0d og gjorde de mug for ham å beae >>uggeng 1 Y2 or gesom en suend gfues.«3 Skfene peker den renngen og går en gjennom den sore massen av gamme norsk nn0y v ennu har syner de seg snar a manggodse - den smpese kvaeen - er overveende fera. Men med de er de kke sag a ngene er dårge seg sev. En kan vss ryg hevde a hee Nord Europa raker a fa kke noe av de amnnege bruksnne h0yere enn de som be age Danmark og Norge. Sevsag regner v kke da med de engeske nne som jo S0 har så en srerg premekasse. Men manggodse er ad dusnvarer age eer sode konservave modeer sk som de heer seg a de brede pubkum hes v ha dem. De er med andre ord gode sagsarker; dobbe menng hverdagskos for kannes0peren. D erfor hender de også a de samme formene har vrer nye om enn sempene vser en annen og bedre vare. Men de som adr hender de er a en form uenfor de amnnege brerer de beskjedne sempene manggodse. Her er de forresen e par ng v gjerne kan merke oss. For de f0rse kan v vss ryg gå u fra a de fese mer sreregne arbedene er orgna-modeer. Der fnnes jo ennu en mengde h0ys uke sags norsk nn0y og v har da ngen grunn å ro a den har far verre med de upregee modeene enn med ae de andre. Heer verom. En mode som er sjeden dag har derfor skker vrer forhodsvs uamnneg også den gangen den be age. Og de gger da nrer å sue a den skydes en besng eer a kannes0peren a fa har a ske på en besem en kresen rng av kunder med den. Vdere gjeder de for ske arbeder a de og aene de ar : ) ;.! ; f L d : f 1 ;

3 : 1 '! '1! d :!.: j :;! : h 1'1 ' J '1 :.! V ; r \ f oss måe hvor dykg hver enke. kannes0per var. H verdagsnne - faene aerkcnene og mange av kannene - de er s0p boksaveg a dc samme formene og er sor se så ke hverandre a v kke kan nevne opphavsmannen f0r v har funne sempene; seg seven spennende jak ar en f0rs fa. Orgnamodeene gr oss dermo h0ve både å skjene og kke mns vurdere de enkee mesrene. E sk srerprege nn-arbed hadde underegnede geden å beundre for en de år sden hos godseer Heberg på Ambe. De var e fa men e fa som he oppag adr har vrer age eer ny e vang ma-bruk. Seve formen på fae aer for de. Eers er arbede så for-seg-gjor a har en enn sud er norsk nn adr så e v en uvkårg komme å enke på en besem meser som de som kan ha age fae fremfor noen annen. Men en ng om gangen; a oss f0rs sudere seve fae. Bunnen er pan og he srke-rund. Kanen uenpå har dermo en ujevn b0ge rann med opph0yee ornamener. Dsse ornamenene har e besem mov som går gjen rund hee fae og deer opp kanen ke sore deer. De er o smae sammenruee akanus-bader som gger omvend på hver sn sde aven vou eer profer ru. Fae har aså på en vs den kke he amnnege formen aven regemessg -kan. Ser v nrermere 'eer oppdager v også snar a de mosenng nnfa fes kke er s0p en enese form. F0rs er bunnen age for seg derpå er kanen b od de fas oppå. Seve kanen er sa sammen av mns enkee deer. Ae ornamenene er s0p en og samme form. Men de ska vrere usag om denne formen også har rumme e segmen av kanen eer om kan og ornamener har vrer age hver ' 156 Fg. 1. Tnnfa fra mden av 1700-årene. Eer godseer G. 'F. Heberg. :'j.'1 157 : j ' ':1 '. ;; ' j: ;:: ;. -11 : 1! >! r. f \ (

4 f j' ;. ' H d! ; ' L : r; ';\ ; :f r :\' 'r \ ;. : :.J. ;1. \. for seg f0rs. Ae skj0er e' nerrdg sa SamC1 og pusse så fn a de nesen er uråd å 0yne dem. Men de foreer kanskje s a den jevne sake kan-hunngen under ornamenen e er dreve opp. Eers er å merke a enda kanen hver oppå bunnen er fae forhodsvs av. De måer 363 cm v ers over (bunnen aene er på 30 cm) men er kke fu 2 cm h0y. Amnnege ma-fa som har omag de samme verrmåene peer dermo å vrere fra dobbe re ganger så h0ye. Også den fae bunnen er smykke men med en graver dekor som knap er jevnbyrdg med fae eers. Men a de vrere som de vrere v med de fae seg sev er e f0rse kasses arbed. Og de gger som nevn nrer å see en besem kannes0per samband med de. V snur fae og se! rkg _ under bunnen fnner v de re >}enge-merkene«bergensmeseren Hans Chrsan Byssng. De er f0gende: ) E ova sempe med en enge som hoder en baanse-vek årsae 1745 og naene meseren H. C. B. 2) Ennå e ova sempe med årsa meser-naer og som hovedmov en krone rose krng Bergens sadspor. 3) En karusje med nnskrfen H. C. BYSSNG / N: BERGEN ( versaer). Fae er aså av >}engenn«en fokeg omskrvng av >}engesk nn«hvad gjen v s a kvaeen er den aer fnese. Og de gj0r da kke fae mndre verdfu a de må vrere age verksede den norske kannes0peren som har vrer mes framfrå på fere områder. Med de kunne også a vrere sag om fae. Men sopp! - Der er kusse med sempene sk a en kke kan es e naene enger. seden er boksavene P V rsse nn. H vad er menngen med de? Er de bare en fedg kåfnger som har vrer ue og mor e seg eer kanskje en omsrefende >}kjedefkker«en 158 aer som har reparer fae en gang scnerc og som da har men a navne hans vede mer for eerden en meser Byssngs? Nå gjeder de hes for ske karer a er de enn adr så ee på hånden peer v ke fu å kunne se sporene deres men de gj0r v kke her. mderd er de påageg hvor konsekven navne Byssng er see u. Også fra karusjen er de fjerne (he på samme vs som v x-er u med en skrvemaskn) men seve by-navne har få så. Og er de kke da god grunn å ro a vedkommende som har 0ve hrerverke på naene har ke fu vedkjen seg Bergen som hjemsavnen sn? Kan han da ha ha noe å gj0re med Byssng eer verksede hans? Nå gjeder de for kannes0perne Bergen - som for ae norske kannes0pere - a v ve svrer e om auge deres og om hvordan forhodene var meom dem eers. Kannes0per-auge Bergen be 10s opp en gang 1820-årene og augsarkve er forsvunne rog for ad. V må derfor s0ke å age oss e bde på grunnag av de oppysnngene v kan same sammen fra andre seder. La oss da f0rs a persona-hsore ok Frederch Anhon Vah borgerskap Bergen som kannes0per. Han var f0d 1696 og ava rog meserpr0ven a Sempene hans har a fa de årsae gfe han seg med Mass( e) Pedersdaer Bog0e og fkk fem år senere en S0nn som be d0p Peder Mads. F. A. Vah var da as å 46 år gamme. Han d0de V ve fore0pg ngenng om hvor mange svenner og rereguer han hadde og kjenner heer kke navnene på noen av dem. Hans Chrsan Byssng var f0d Kj0benhavn Mkkesdag 1733 kom han rere f0debyen hos den duege kannes0peren Johan Sch0nfed og 159

5 r J f j ' :...; ';!. 1\! f! '. q ;1 '; '..j ' be uskreve som svenn den 26. j un 1740 eer syv års rered. 5 Hvor han opphod seg sden ve v ennå kke men 14. desembcr ok han borgerskap Bergen. Han var gf kkc mndre enn 5 ganger men barn a hans - de»ckef0de«- d0de nok f0r ham for de var bare en s0ser av ham som mede seg da de be hod skfe eer ham ved jueder En S0nn som be d0p 1749 vokse såedes kke opp å forsee yrke faren. De gjorde dermo den f0rnevne S0nnen F. A. Vah Peder Jads ok han borgerskap som kannes0per 27 år gamme. Og nå v eseren sevsag sp0rre: Hva har egeng dsse re kannes0perne - Hans Chrsan Byssng og far og S0nn Vah å gj0re med hverandre og med de fae v har se på her? Opprkg a er de ennu kke mug å g noe he og gre svar. V kan bare rekke vsse sunnger og de er jo ad en gyngende grunn å g seg u på. Men så enge de kke br bevs a v er he på vspor er de jo ngen annen ve å gå.. Som v husker har fae godseer Heberg boksavene P og V rsse nn sempene Byssng og på sk vs a de rog er en bergenser som har gjor de. Men P V er naene Peder Vah. sne egne semper pede han rkgnok også å a med en M for meomnavne Map-s men hva kan en kke s0yfe en snarvendng? Og nå ska v se bor fra ae spssfndge mugheer og hode oss den ene a Peder Mads Vah har jen som svenn hos Byssng. Hans egen far d0de jo da han sev bare var 13 år gamme så der var de ngen forrenng en ger som han kunne g nn og arve. Som svenn hos Byssng har han måe avvke verksede da meseren d0de og har he naurg åpne ege verksed åre eer. 160 Men dee er bare en eor og nå spms de om v har noe anne å s0e den opp med så enge v manger de skre provene dokumener kan g oss. De er da kanskje ngen grunn å egge vek på a manggodssempene Byssng og P. M. Vah gner hverandre svrer. Move er begge Foruna - ykke-gudnnen - som hoder en ang fagrende vmpe over hode. Men dee move be også nye av andre - rkgnok yngre - kannes0pere Bergen. La oss mderd sammengne en de av arbedene deres. For nå å a e par enkere ng f0rs er der Norsk Fokemuseum o fa med opp så ende krage og okk såkae samasfa. Begge fa er så k hverandre a okke de ene passer ve så bra de andre fae. Men de merkege er a v fnner sempene både Byssng og begge mesrene Vah på dem. Byssng har age de ene fae Peder Mads Vah de andre og Frederch Anhon Vah har age begge okkene. Fae P. M. Vah er apå bare av manggods mens de andre fae og begge okkene er engenn. De ser seg da sev a faene kke er resua av noe samarbed. Fa og okk må vrere sa sammen ren fedg senere men de foreer gre nok a ae re meserne har ha adgang de samme formene. Dee aene bevser keve kke a våre re kannes0pere har vrer knye sammen med Byssng som meomedde. Men v må ha ov å se de som noe aven pekepnn. Og en de andre arbder gj0r oss enda ryggere så måe. Persong kjenner jeg kke noe anne fa he maken de hos godseer Heberg. Men Norsk Fokemuseum eer rkgnok e 9-de fa av samme ype og Vdenskapsseskape Trondhem har. e 8-kane fa hvor anne hver edd av kanen har jus de samme ornamenene. Begge faene er ehge Forun fra Sogn.res. 161 W : g r:

6 ! r ' :1! L 'L J\... J : '1 :1 :; :. ( :1. 1 'r ' ' ;.. ; ' ; f; r J ) '! nn og age av Byssng. Nå har de 8-kanee fae Trondhem s fusendge mosykke Vesandske Kunsndusrmuseum. Men der vser scmpene a de er Frederch Anhon Vah som har vrer mesere. Så god de er mug å se er begge dsse faene sa sammen på samme vs som fae på Ambe. De kan vss gree seg med dsse eksempene. Og de er egeng bare dc som foreer oss noe. V kan nok rekke fram en rekke andre mer enke arbeder også. Men da v v snar oppdage a de har sne mosykker fra så å s ae de kannes0perverksedene som var Bergen. Dee skydes nok des a kannes0perne kj0pe hee verksedene eer hverandre. Men en vc så nrer forkarng 0r vrere den a seve auge Bergen - som de fese kannes0peraugene Nord-Europa - ede en rekke former som mesrene fkk åne eer ur. Der har v også grunnen a nn0ye hod seg så påfaende konservav. De er jo kke uamnneg a en kanne S0p suen av 1700-årene har akkura samme mode og må som en fra f0rsnngen av århundre. Anneredes med de ndvduee arbedene. De er som a nevn de som vdner om hva den enkee meseren evne. Og når v da sår overfor så srefmerkee fa som de v har se på fa som har så mege fees har v ov å sue a de mesrene som age dem må ha ha mer å gj0re med hverandre enn bare de å vrere augsbmdre. For å summere opp de hee er de h0ys rog a Byssng har overa verks ed e med former eer Fredere Anhon Vah!. Tdgere kan han god ha vrer svenn hos Vah for a v ve og de er heer kke umug a han også har ove forgjengeren å a S0nnen hans Peder Mads rere. Peder Mads Vah har på sn sde overa verksede Byssng. 162 så fa er de mege sannsyng a fae på Ambe er age ferdg av ham eer a Byssng var d0d men f0r han sev hadde få ordne med s ege borgerskap. De v s vneren N å ja a dee gr seg kke u for å vrere anne enn en hypoes e som kan rame e ved f0rse åak fra den som fnner veen dokumener underegnede kke har ha ad gan g. Men skader egeng de? Tver om. Hee hypoesen v da ha s verd som e d0me på hvor forskg kuns- og kuurhsorkeren må vrere med å se opp eorer bare på grunnag aven skrsk vurderng av de håndfase maerae han rår over. V kan aså fremdees håpe a de v vrere mug med den å karegge forhode meom de re nevne kannes0perne om de da har vrer noe forhod de hee. Dermo er de e rog a v får ve mere om hvem som har age de fae v har neresser oss srerg for. Men v har en en oppysnng om de en oppysnng som suer rngen og ar oss vende bake ugangspunke for de som har vrer skreve her. Godseer Heberg har medde a fae har f0rs h0r famen Knagenhem. Og med de faer urykke»sver for he poor«ennå en gang gjennom når v pr0ver å Hye de over vare hjemge forhod. Harad Has. 163 f.: ' : $ Y '

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll HELSE &O# Ma 2005 K 54 TRE JENTER HAR TESTET - DE VIRI(ER! San Barsnes Smonsen: ' ' I r ' \ I I -........ I... f '.-'. --::jjj' ';:'j:' \f [ ] I-a;--7A -n4 LY " r1._ " r O Anne Esaheh ok baren med $hape.up

Detaljer

I. Å undersøke de hydrografiske forhold i det området. II. Å lokalisere sildeforekomstene, samt stimenes forflytning. Sildundersøkelser, Norskehavet.

I. Å undersøke de hydrografiske forhold i det området. II. Å lokalisere sildeforekomstene, samt stimenes forflytning. Sildundersøkelser, Norskehavet. Sdundersøkeser, Norskehavet. Ved Fnn Devod, FF HG. o.sars( var kar for tokt 6 desember., Fartøyet hadde vært dokk for bunnsmurnng og skftnng av en ekkoodcsvn ger. tdoktets :pan. I. Å undersøke de hydrografske

Detaljer

KVIKKSØLV I URIN HOS OPERATØRER VED GASSRENSEANLEGGET I NORZINKS SVOVELSYRE- ÂRENE Per Strømsnes (NORZINK)

KVIKKSØLV I URIN HOS OPERATØRER VED GASSRENSEANLEGGET I NORZINKS SVOVELSYRE- ÂRENE Per Strømsnes (NORZINK) KVKKSØV URN HOS OPERATØRER VED GASSRENSEANEGGET NORZNKS SVOVESYRE- FABRKK ÂRENE 1975-1978 Per Strømsnes (NORZNK) Ns Gundersen (YH) Samarbedsrapport NORZNK.og YH HD nr. 79 1 Oso/Odda februar 1979 AR B E

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

Klassifisering av grunnstoffer

Klassifisering av grunnstoffer 12 KAPTTEL 1 Grunnstoffene og perodesystemet r@ @ ø * * * Kassfserng av grunnstoffer Grunnstoffer kan kassfseres på fere måter. En vang nndeng er metaer og kke-metaer. V kan også dee nn grunnstoffene etter

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkøe rørytemer Ppefe Norge AS har kabe- og avøprørytemer PVC, PP og PE med kompette deepektre. PE benytte trykkrør om utppednnger, om ednng dårge maer (myr) og ved høy overdeknng og/eer høy grunnvanntand.

Detaljer

v&- ",famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene..

v&- ,famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene.. ' " 15. OCT. 2008 (WED) 12: 00 N. R. SK FTERETT 64842912 PAGE. 1/5. f.:.. '' _ NEDRE ROMERKE TNGRETT.. './ '.1 : Advokat Lars Bakund Advokatfnnaet Ncoasen & Co ANS Hvamstubben 17 2013 SKJTTEN Oak 12 ()

Detaljer

Skaderapport. SpareBank. imsikaàieihummeri Egenandel i Skadedato i

Skaderapport. SpareBank. imsikaàieihummeri Egenandel i Skadedato i SpareBank Teknker I Takstmann: Karen Sndre 91613614 SpareBank1 Sde:1(17) Skadenummer: 1202502100002 Arbedsnummer: Rapport opprettet: 29.03.2015 Skaderapport mskaàehummer 1202502100002 Forskrngsseskap MSpareBank1

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon (2)

Bevegelse i én dimensjon (2) Beegelse én dmensjon..4 Gruppeundersnng begynner denne uken. Oppger fnner du på semesersden: hp://www.uo.no/suder/emner/mn/fys/fys-mek/4/merle/merle4.hml FYS-MEK..4 Sudenrepresenner for FYS-MEK kurse lbkemeldng

Detaljer

Oppgaver. Hypotesetesting testing av enkelthypoteser. Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Hypotesetesting testing av enkelthypoteser. Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 4 og 5 MET359 Økonomer ved Davd Kreberg Vår 11 Oppgaver lle MC-oppgaver er merke u fra vanskelghesgrad på følgende måe: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg ypoeseesng esng av enkelhypoeser

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Y Kvinnherad kommune ut. KVINNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Kom 1 ROSENDALSVEGEN ROSENDAL

Y Kvinnherad kommune ut. KVINNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Kom 1 ROSENDALSVEGEN ROSENDAL Y Kvnnherad koune ut 5 MA :? t Kartverket Saksnr } tg U 0H5 K KVNNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Ko ROSENDALSVEGEN 0 570 ROSENDAL ester: grethesandvk@kvnnheradk0unen0 Dato Deres referanse: K07 0507 Vår referanse:

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon (2)

Bevegelse i én dimensjon (2) Beegelse én dmensjon 6..5 Gruppeundersnng begynner denne uken. Oppgaer fnner du på semesersden: hp://www.uo.no/suder/emner/mana/fys/fys-mek/5/maerale/maerale5.hml FYS-MEK 6..5 Beegelseslgnnger V sarer

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Beegelse én dmensjon 21.1.215 FYS-MEK 111 21.1.216 1 Gruppeundersnng og daalab begynner mandag, 25.januar. hp://www.uo.no/suder/emner/mana/fys/fys-mek111/16/plan216web.hm Oppgaer og forelesnngene legges

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORI'-iÅL: BAKGRUNN: Tokte t kom istand fordi det under det vanlige sommerloddetoktet

FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORI'-iÅL: BAKGRUNN: Tokte t kom istand fordi det under det vanlige sommerloddetoktet FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORI'-ÅL: F/F "G.O.Sars" Tromsø, 0. u 977 Bergen, 27. u 977 Barentshave t Kartegge utbredese og mengde av odde. PERSONELL: A. Agen, T. Antonsen, L. Askeand, E. Egdus, G.

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Beegelse én dmensjon 19.1.217 FYS-MEK 111 19.1.217 1 Gruppeundersnng begynner onsdag, 25.januar. hp://www.uo.no/suder/emner/mana/fys/fys-mek111/17/plan217.hm Oppgaer og forelesnngene legges u på semesersden.

Detaljer

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0.

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 11 FARTØY: AVGANG: Edjarn" ANKOMST: OMRADE: FORMAL: Bergen, 29. ju 1985 k. 20.00 Tromsø, 18. august k. 21.00 Norskehavet, Jan Mayen Kartegge oddebestanden ved Jan Mayen samarbed

Detaljer

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tllegg nr 1 l Grunnprospek daer 27. ma 2015 henhold l EU's Kommsjonsforordnng nr 809/2004 Tlreelegger Oslo, 25. jun 2015 Uarbede samarbed med DNB Markes 1 av 7 Ord med sor forboksav som benyes llegg l

Detaljer

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s.

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s. Trmsvida Per Van G =80 d a 24 a d 2 4 b d 2 4 Sin va'n Tor hain ha b d 2 4 s s s s s Sin va'n Tor hain ha mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s s s s mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s 5 a

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. V em av Berg naturreservat i Eidsberg kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. V em av Berg naturreservat i Eidsberg kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. V em av Berg naturreservat Edsberg kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 00 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

Høst 95 Test-eksamen. 1. Et legeme A med masse m = kg påvirkes av en kraft F gitt ved: F x = - t F y = k t 2 = 5.00N = 4.00 N/s k = 1.

Høst 95 Test-eksamen. 1. Et legeme A med masse m = kg påvirkes av en kraft F gitt ved: F x = - t F y = k t 2 = 5.00N = 4.00 N/s k = 1. Hø 95 Te-ekaen. E legee ed ae =.4 kg pårke a en kraf F g ed: F = - F = k = 5.N = 4. N/ k =.N/ llegg rker ngdekrafen nega -renng. a Bee reulankrafekoren. b Ved den = er legee ro orgo. Fnn pojon og haghe

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen ÅRSBERETNING 2013 Astahaug Sandnessjøen havnevesen KF havn FORORD Astahaug havnevesen KF (AH) hadde et travet år 2013, med mange krevende oppgaver. Aasta Hansteen AH a ned et betydeg arbed å utarbede en

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Beegelse én dmensjon 16.1.218 FYS-MEK 111 16.1.218 1 Gruppeundersnng begynner rsdag, 23.januar. hp://www.uo.no/suder/emner/mana/fys/fys-mek111/18/plan218.hm Oppgaer og forelesnngene legges u på semesersden.

Detaljer

Bevegelsesmengde og kollisjoner Flerpartikkelsystemer

Bevegelsesmengde og kollisjoner Flerpartikkelsystemer eegelsesengde og kollsjoner lerparkkelsyseer 6.3.5 YS-MEK 6.3.5 Meseksaen: 6.3. kl. 3 6 oppgaer a sae ype so ukesoppgaer (kke sor prosjekoppgae so oblgene en oppgae kreer e le sykk Malab eller Pyhon kode

Detaljer

, _: W- i *,.,,,,,.,,,,,,. N. Bestiller: Vår referanse: / Bestilling: C

, _: W- i *,.,,,,,.,,,,,,. N. Bestiller: Vår referanse: / Bestilling: C g ' 1 /_ K ', KVINNHERAD KOMMUNE QTg- * ",,, ROSENDALSVEGEN 10 5470 ROSENDAL ('; 1: k! - I ", ' Kartverket, _: W- *,,,,,,,,,,,, N Bester: j0hanfeet@kvnnheradkmuneno Dato Vår referanse: 1039943/3331269

Detaljer

NEMO en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse

NEMO en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse NEMO en ny akroode for prognos og pengeposk anayse Lef Brubakk og Toy Sveen, Økonosk avdeng, Norges Bank* Makroøkonoske ode e av fe vkøy so brukes anays av norsk økono og pengepokken. I denne arkkeen beskrv

Detaljer

Rapport: Avdeling: Ansvarshavende: Stikkord: Nils ~dersen. Asbjørn Kverneland HD 693/760810

Rapport: Avdeling: Ansvarshavende: Stikkord: Nils ~dersen. Asbjørn Kverneland HD 693/760810 BLYKONTROLL FOR BLYAKKULATOR FABRKKR FØRSTE HALVÅR 1976 av Ns ~dersen Asbjørn Kverneand og G,'ar Mow' HD 693/760810 Rapport: Avdeng: Ansvarshavende: Stkkord: Yrkeshygensk nsttutt nr HD 693/760810 Kjemsk

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015 Roasjonsbevegelser 3.04.05 Mveseksamen: resulaer leges u nese uke løsnngsforslag på semesersden koneeksamen bare for sudener med begrunne fravær kke nødvendg å så på mveseksamen for å gå opp l slueksamen

Detaljer

Anmodning om samtykke til innkreving av bompenger på privat veg Torsbustadvegen

Anmodning om samtykke til innkreving av bompenger på privat veg Torsbustadvegen Skogn og Grønnngen Amennnger í Levanger kommune; U 7 MARS 2mg Levanger kommune Anmodnng om samtykke t nnkrevng av bompenger på prvat veg Torsbustadvegen 1 nnednng 11 Skogn Bygdeamennng (SBA) er grunneer

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen SIF4005 Fysikk 11.desember 2002

Løsningsforslag Eksamen SIF4005 Fysikk 11.desember 2002 Løsningsfsag saen SF Fsi.esee Oppgave. esai a Gauss v: A inne f : Kua e eene g a e inne = f

Detaljer

Potensiell energi Bevegelsesmengde

Potensiell energi Bevegelsesmengde Poensell energ eegelsesengde 2.3.23 YS-MEK 2.3.23 konsera kraf kraf so bare ahenger a possjon arbed ahenger bare a sar- og slupossjon, kke a een ello arbed er null hs sar- og slupossjon er densk kan fnne

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

R.nr. 70/61. A. h. 56. oppnådd ved dypping av frossen fiskefilet. Myvacet 7-15 og Myvacet cellulose acetate butyrate.

R.nr. 70/61. A. h. 56. oppnådd ved dypping av frossen fiskefilet. Myvacet 7-15 og Myvacet cellulose acetate butyrate. FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT. Undersøkese over effetten av "coatng" oppnådd ved dyppng av frossen fskefet Myvacet 7-15 og Myvacet 9-40 + ceuose acetate butyrate. ~ av Oaf Karst

Detaljer

Bevegelsesmengde og kollisjoner Flerpartikkelsystemer

Bevegelsesmengde og kollisjoner Flerpartikkelsystemer eegelsesengde og kollsjoner lerparkkelsyseer 7.3.4 YS-EK 7.3.4 YS-EK 7.3.4 Kollsjoner bearng a beegelsesengde:,,,, p p p p elassk kollsjon bearng a energ,,,,,,,,,, fullsendg uelassk kollsjon:,,,,,, resusjonskoeffsen:

Detaljer

Flerpartikkelsystemer Rotasjonsbevegelser

Flerpartikkelsystemer Rotasjonsbevegelser lerparkkelsysemer Roasjonsbevegelser.4.6 Resulaer fra mveseksamen på semesersen: hp://www.uo.no/suer/emner/mana/fys/ys-mek/v6/beskjeer/fysmekmev6resula.pf YS-MEK.4.6 lerparkkelsysemer j y k neokraf på

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN SØ-ØNDELAG Avdeig for ekoogi Kadidar: Eksamesdao: Fredag 9.1.11 Varighe/eksamesid: 9-14 Emekode: Emeav: Kasse(r): ED33 srumeerigsekikk 3EA Sudiepoeg: 1 Fagærer(e): Dag Aue (73559583) Koakperso(adm.)(fyes

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. Vern av Pausbo naturreservat Haden kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 100 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Prosjekt. Troll Antall sider

Prosjekt. Troll Antall sider o Stato Den norske stats ojeseskap as AVDELNG FOR RESERVOAREVALUERNG Denne rapport thører L&U DOK. SENTER L NR. ^O S qq 00 f S KODE \M«.U 3/.V T Returneres etter bruk Ttte Hstore-tpasnng, brønn 3/3-2 Oppdragsgver

Detaljer

Kap. 23 Elektrisk potensial. Kap. 23. Elektrisk potensial. Kap

Kap. 23 Elektrisk potensial. Kap. 23. Elektrisk potensial. Kap Kp. 3 Eektsk potens Sk defnee på gunng v eektsk fet E: Eektsk potense eneg, U Eektsk potens, V (Ketsteknkk: E. potensfoskje = spennng) Ekvpotensfte Potensgdent og eektsk fet. Gvtsjon (punktmsse): Kft:

Detaljer

Diskretisering av et kontinuerlig problem vedbruk av prinsippet om minimum potensiell energi. For et lineært elastisk material:

Diskretisering av et kontinuerlig problem vedbruk av prinsippet om minimum potensiell energi. For et lineært elastisk material: ME 5 Eergmetoder Dskretserg a et kotuerg probem edbruk a prsppet om mmum potese eerg otese eerg for et eastsk system: Oerfatekrefter traksoer pr. fateehet Idre oum-krefter Forskyger Fu Fy Fz w dv u y z

Detaljer

Midt i vinter. Aurora Borealis. lys, lek. nes slått. en for. fin stor. fin slått. lys, for. ter stor. nes lek. nes lek. lys, for. fin slått.

Midt i vinter. Aurora Borealis. lys, lek. nes slått. en for. fin stor. fin slått. lys, for. ter stor. nes lek. nes lek. lys, for. fin slått. S A T B vnne tsk, fn nattjor ds hmvrm 10 ne vntsk, fn jor nattds vrm hm ne vntsk, fn jor nattds vrm hm ne vntsk, fn jor nattds vrm hm Ur- gult vl blk gns t Ausg ronal hm l ve. le. Lys 14 2 Urgult vl gns

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

1'Å44 <*> J #,Y. Søknad om midler fra Femund-/T rysilvassdragets fiskefond.

1'Å44 <*> J #,Y. Søknad om midler fra Femund-/T rysilvassdragets fiskefond. ENGE,RDAL FJE,LLSTYRE, 1'Å44 J #,Y. 30. 10.2015 Engerda kommune Engerdasveen 794 2440 Engerda Søknad om mder fra Femund-/T rysvassdragets fskefond. Vedagt føger søknader fra Engerda fjestyre om mder

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

FYS3140 KORT INTRODUKSJON TIL KONTINUERLIGE GRUPPER

FYS3140 KORT INTRODUKSJON TIL KONTINUERLIGE GRUPPER FYS340 KORT INTRODUKSJON TIL KONTINUERLIGE GRUPPER I en konnuerlg gruppe avhenger hver eleen av e se av paraere a, a 2, a r, slk a e vlkårlg eleen ar foren G(a, a 2, a r ) Anall paraere r er gruppens densjon

Detaljer

Potensiell energi Bevegelsesmengde og kollisjoner

Potensiell energi Bevegelsesmengde og kollisjoner Poensiell energi eegelsesengde og kollisjoner.3.4 YS-MEK.3.4 Energidiagraer energibearing: E K K d d d d likeekspunk iniu i poensiell energi sabil likeekspunk aksiu i poensiell energi usabil likeekspunk

Detaljer

Bevegelsesmengde og kollisjoner Flerpartikkelsystemer

Bevegelsesmengde og kollisjoner Flerpartikkelsystemer eegelsesengde og kollsjoner lerparkkelsyseer 07.04.06 esealuerng: hps://neskjea.uo.no/answer/7744.hl YS-EK 0 07.04.06 YS-EK 0 07.04.06 Kollsjoner,, 0, p p p p elassk kollsjon bearng a energ,,,, ) ( ) (

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Rotasjonsbevegelser

Rotasjonsbevegelser Roasjonsbevegelser 3.3.4 FYS-EK 3.3.4 assesener y r V R rd r( r) dv V d R V d V d R z x Newons. lov: F ex d P d V yre kraf: akselerasjon l assesenere ndre krefer: ngen påvrknng på assesenere FYS-EK 3.3.4

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

MAGNE HJELTNES ARKITEKTKONTOR Pb.228, 3113TØNSBERG TLF.: Innspill til Regional Plan for Vestfold fylkeskommune.., :. N

MAGNE HJELTNES ARKITEKTKONTOR Pb.228, 3113TØNSBERG TLF.: Innspill til Regional Plan for Vestfold fylkeskommune.., :. N MGNE HJELTNES RKTEKTKONTOR Pb228, 33TØNSBERG TLF: 92288820 Pansjef Vestfod fykes V/ Lnda Lomeand 06-08-208 pzo/xa 78/ 28 nnsp t Regona Pan for Vestfod fykes, : N Det henvses t atkke s Bad 22-05-208, hvor

Detaljer

4 Energibalanse. TKT4124 Mekanikk 3, høst Energibalanse

4 Energibalanse. TKT4124 Mekanikk 3, høst Energibalanse 4 Energbalanse Innhold: Potensell energ Konservatve krefter Konserverng av energ Vrtuelt arbed for deformerbare legemer Vrtuelle forskvnngers prnspp Vrtuelle krefters prnspp Ltteratur: Irgens, Fasthetslære,

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner

Kinematikk i to og tre dimensjoner Knem o og re dmensoner 4.2.215 Hr du hene boen men e bel? YS-MEK 111 4.2.215 1 Esempel: En msse m = 1 g er fese l en fær med færonsn = 1 N/m og n beege seg på e bord uen frson og lufmosnd. Mssen beeger

Detaljer

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS ef d Oe Chn Men Re mnne OSS Sm de fem de ede ene mk. "" "B" mne f fmenn ene 1891, 190 197. Medemnb beke m eedende, d de kn eee e enen de ep. me ee kendee u. en ke deuen mme. (bunde h knke nen bede?) 188

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

Løsningsforslag øving 10 TMA4110 høsten 2018

Løsningsforslag øving 10 TMA4110 høsten 2018 Løsnngsforslag øvng TMA4 høsten 8 [ + + Projeksjonen av u på v er: u v v u v v v + ( 5) [ + u v v u [ 8/5 6/5 For å fnne ut om en matrse P representerer en projeksjon, må v sjekke om P P a) b) c) [ d)

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Vedlegg 10 Utdrag fra Lista jordskifte

Vedlegg 10 Utdrag fra Lista jordskifte Haugåna kraftverk Vedegg 0 Utdrag fra Lista jordskifte Vedegg 0 Utdrag fra Lista jordskifte Sirdaskraft 2007 fiskeretten ska være gydig. 3. Et evt. uteief'rske kan utøves i hee fiskeagets område eer deer

Detaljer

Algebra R2, Prøve 1 løsning

Algebra R2, Prøve 1 løsning Algebra R, Prøve løsig Del Tid: 70 mi Hjelpemidler: Skrivesaker Oppgave E rekke er gi ved a og a Du skal ) udersøke hva slags rekke de er Vi fier de førse leddee: a a a a, 6, 3 0, 4 4 3 4 De ser u som

Detaljer

Løsningsforslag Grunnleggende magnetisk feltteori

Løsningsforslag Grunnleggende magnetisk feltteori Kaptte 2 øsnnsforsa Grunneende manetsk fetteor OPPGAVE 1 Manetsk krets 1.1 Fuks vknen,. Fetstyrken, H, bestemmes ut fra Maxves nn: (ndeks k for kjerne o for uftap) Fukstettheten jernkjernen, B k, o uftapet,

Detaljer

Refleksjon og transmisjon av transverselle bølger på en streng

Refleksjon og transmisjon av transverselle bølger på en streng Reflesjon og ansmsjon av ansveselle bølge på en seng Fgu vse o lange senge med masse pe lengde og 2 som e sjøe sammen ogo, x 0. x-asen lgge paallel med sengen. V sal se hva som sje med en bølge som passee

Detaljer

3. Aldersfordelingen av fartøyer i størrelsen 8,O-12,9 m, 1981.

3. Aldersfordelingen av fartøyer i størrelsen 8,O-12,9 m, 1981. 3. Adersfordengen av fartøyer størresen 8,O-12,9 m, 1981. " 16 3.1. Gjennomsnttsader for uke typer og størrese - grupper, heårsdrevne og kke heårsdrevne, 1981. " 16 3.2. Fykesvs sammensetnng av heårsdrevne

Detaljer

GIS/LINEWebInnsyn- Kartutskrift

GIS/LINEWebInnsyn- Kartutskrift GS/LNEWebnnsyn- Kartutskrt xm, NLA t, Sde1av1 kommune Grunnkart Måestokk: 1:5 000 Dao14.12.2014 13100m Noppyonhgersomkrevesved omsetnngaveendommer,skabestesskrtghosmmronon. Een' us: kommunen ansvarg http://webhote2.

Detaljer

Forelesning 2 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Forelesning 2 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesg MET359 Økoomer ved Davd Kreberg Vår 0 Dverse oppgaver Oppgave. Aa følgede o varabler: gpa: (Grade Po Average) Gjeomsskaraker for amerkaske sudeer. gpa fes ervalle [0;4], hvor 0 er lavese gjeomsskaraker

Detaljer

Fourieranalyse. Fourierrekker på reell form. Eksempel La. TMA4135 Matematikk 4D. En funksjon sies å ha periode p > 0 dersom

Fourieranalyse. Fourierrekker på reell form. Eksempel La. TMA4135 Matematikk 4D. En funksjon sies å ha periode p > 0 dersom TMA435 Matematkk 4D Foureranalyse Fourerrekker på reell form En funksjon ses å ha perode p > dersom f(x + p) = f(x) () for alle x defnsjonsmengden tl f. Den mnste p slk at () holder, kalles fundamentalperoden

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Insu for maemaske fag Eksamensoppgave TMA44 Saskk Faglg konak under eksamen: John Tyssedal, aakon akka. Tlf.: John Tyssedal: 4645376. Tlf: aakon akka: 97955667. Eksamensdao: 7..4 Eksamensd (fra-l): 9.-3.

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Denne rapport tilhører O STATOIL L&U DOK. SENTER KODE. Ar. M. Returneres etter bruk. stotoil FOR BRØNN 31/2-9. Den norske stats oljeselskap a.

Denne rapport tilhører O STATOIL L&U DOK. SENTER KODE. Ar. M. Returneres etter bruk. stotoil FOR BRØNN 31/2-9. Den norske stats oljeselskap a. Denne rapport thører O STATOL L&U DOK. SENTER KODE Ar. M Returneres etter bruk stoto FOR BRØNN 3/2-9 Den norske stats ojeseskap a.s -r.-rtfttt O Oppdragsgver stotof OmrnntoaMs " Graderng ' 3/2 TROLL LSENS

Detaljer

Bevegelsesmengde og kollisjoner

Bevegelsesmengde og kollisjoner eegelsesengde og kollisjoner.3.4 FYS-MEK.3.4 Konseraie krefer poensiell energi: U( r U( x, y, z konserai kraf F U y arbeid uahengig a eien x F y D C x ikke-konserai kraf FYS-MEK.3.4 Energibearing energi

Detaljer

Elvepark Nesttun Inspirasjonsbilder

Elvepark Nesttun Inspirasjonsbilder Inspirasjonsbilder.1.11 Inspirasjonsbilder.1.11 + 6,6 +,6 +,6 +,6 / / /1 +, +, +, 1 sti ek 6 /6 /1 x=66 Inn/utkjøring p-anlegg +16. -kjeller næring/ varelevering +16. esttunelva +16. +. +1. +1. +, +1,

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. INTERN TOKTRAPPOR'r. "Johan Hjort" FARTØY. Bergen, AVGANG: Bergen, ANKOMST: Nordsjøen

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. INTERN TOKTRAPPOR'r. Johan Hjort FARTØY. Bergen, AVGANG: Bergen, ANKOMST: Nordsjøen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPOR'r FARTØY AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMAL: "Johan Hjort" Bergen, 10.6.1981 Bergen, 30.7.1981 Nordsjøen Nordsjømakreens gyteområde skue dekkes

Detaljer

Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap. 23 Elektrisk potensial

Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap. 23 Elektrisk potensial Kp23 26.1.215 Kp. 23 Eektsk potens Sk defnee p gunng v eektsk fet E: Eektsk potense eneg, U Eektsk potens, V (Ketsteknkk: E. potensfoskje spennng) Ekvpotensfte Potensgdent og eektsk fet. Eks. 1, fots.

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Anvendelser. Kapittel 12. Minste kvadraters metode

Anvendelser. Kapittel 12. Minste kvadraters metode Kapttel Anvendelser I dette kaptlet skal v se på forskjellge anvendelser av teknkke v har utvklet løpet av de sste ukene Avsnttene og eksemplene v skal se på er derfor forholdsvs uavhengge Mnste kvadraters

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer