BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Morten Grønkvist Sjøgata 6 B 2004 LILLESTRØM Deres ref.: Vår ref.: Dato: 18/ /166685/TFAE Adresse - Tiltak: Geitholmen terrasse sak 6 Gnr/Bnr: 43/39 Tiltakshaver: Morten Grønkvist Ansvarlig søker: Arkitektkontoret Jan Skarpaas AS AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kap. 20 Søknad om terrasse avslås. Det vises til at tiltaket er i strid med byggegrense mot sjø i reguleringsplan for Grimsøya/Søndre del av Ostøya m.m., planid Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot sjø i reguleringsplan for Grimsøya/Søndre del av Ostøya m.m., planid avslås i medhold av plan- og bygningsloven kap. 19. Liste over avslåtte dokumenter framgår av vedlegg 1. BESKRIVELSE OG VURDERING Søknaden Det søkes om etterskuddsvis tillatelse til følgende tiltak på eiendommen: ArkivsakID Tittel Sak 1 (føringssak) 18/12173 Treterrasse og levegg med overbygg ved liten hytte mot sørvest Sak 2 18/11419 Treterrasse ved liten hytte mot sør Sak 3 18/11437 Utedo med bod og vaskerom Sak 4 18/11460 Utedo med bod Sak 5 18/11478 Plankekledd gangsti Sak 6 18/11494 Terrasse Bygningssjefen har for oversiktens skyld nummerert sakene fra 1 til 6 og laget et enkelt oversiktskart: Postadresse: Postboks SANDVIKA E-post: Besøksadresse: Eyvind Lyches vei 10 Org. nr: Bank: Telefon: Faks: KLART SPRÅK? Hjelp oss å bli bedre:

2 Gjenoppbygget fritidsbolig Foreliggende sak Sak 6, arkivsakid 18/ gjelder søknad om terrasse i tilknytning til fritidsbolig lengst nord på eiendommen. Søker opplyser at terrassen har en utbredelse på ca 120 kvm. De øvrige fem søknadene som avventer komplettering iht. mangelbrev av behandles/følges opp i separat korrespondanse. Det søkes dispensasjon fra byggegrense mot sjø i reguleringsplan for Grimsøya/Søndre del av Ostøya m.m., planid Dispensasjonssøknaden begrunnes med helsemessige forhold. Tidligere saksgang Søknad om gjenoppbygging av fritidsbolig øst på eiendommen etter brann 10. august 2017 ble godkjent med unntak av terrasser, jf. arkivsak 17/ Igangsettingstillatelse ble gitt Plangrunnlag Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Grimsøya/Søndre del av Ostøya m.m., planid (trådt i kraft ). Utdrag fra bestemmelsene: 2 Området er regulert til fritidsbebyggelse med en utnyttingsgrad på 0,03, unntatt på Gåsøya hvor utnyttingsgraden settes til 0,04. Bebyggelsen skal utføres i en etasje. Helårsbebyggelse tillates ikke. 3 Det tillates ikke fradelt parseller for bebyggelse på mindre enn 5 da, unntatt på Gåsøya hvor utnyttelsen settes til 4 da. Parseller som er godkjent fradelt som selvstendige fritidseiendommer før stadfesting av disse reguleringsbestemmelser, kan godkjennes for bebyggelse. Det kan bare tillates bygget ett selvstendig fritidshus pr. eiendom. Bygningsrådet kan godkjenne anneks. 4 Det tillates ikke plassert bebyggelse nærmere enn 50 meter fra sjøen. I særlige tilfeller kan bygningsrådet påby større avstand fra sjøen for å tilpasse bebyggelsen til terrenget. 5 Sokkelhøyden skal på det laveste punkt ikke være over 0,3 m og skal for øvrig ikke være over 1,5 meter. Bebyggelsens form, materialer og farge skal være tilpasset terrenget og omgivelsene. 2 av 11

3 For øvrig gjelder kommuneplanens arealdel (KPA), trådt i kraft BYGGEFORBUDSSONE LANGS SJØ 11.5 Strandsonen (pbl 1-8 og nr. 3 og 5) Bebyggelse og tiltak skal lokaliseres minst 30 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved middels høyvann. (Dette gjelder også små tiltak som ellers er fritatt fra lovens søknadsplikt.) Naturstranden skal beholdes eller gjenopprettes. Bøyeanlegg kan kun etableres i areal avsatt til småbåthavn. FARE FOR STORMFLO Nesten hele eiendommen ligger i område registrert med fare for stormflo opp til 2,5 m ifølge kommunens flomsonekart. Området tilsvarer kommuneplanens hensynssone "Faresone - flomfare 320 (stormflo)". Det vises til følgende bestemmelser i kommuneplanens arealdel: 19.3 All utbygging langs sjøen og nedre del av vassdragene skal ha en sikkerhet mot stormflo opp til minimum 2,5 m over middel høyvann Innenfor området angitt som hensynssone flom (H320 - se farekart flom) skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak redegjøres for nødvendige sikringstiltak. Det vises til byggteknisk forskrift (TEK , sikkerhet mot flom). Relevant utsnitt av kommuneplanens illustrasjonskart for hensynssone flomfare: Eksisterende situasjon Terrassen det søkes om er allerede oppført, jf. flyfoto fra øst tatt i 2016 (terrassen er markert med gul farge): 3 av 11

4 Det finnes ingen dokumentasjon i byggesaksarkivet eller kartverket som tilsier at selve hytta lengst nord på odden er godkjent som fritidsbolig/anneks. Bygningssjefen har derfor oppfordret tiltakshaver til også å søke om selve fritidsboligen. Søknaden er derfor supplert med en redegjørelse fra Margaret Olin som argumenterer for at hytta på odden og de øvrige fritidsboligene på eiendommen har vært benyttet som fritidsboliger siden før Redegjørelsen er vedlagt et fotografi av øya tatt av Anders Beer Wilse i 1909: Fotografiet ser ut til å vise to tett plasserte bygninger på odden, samt noe bebyggelse på øyas sørlige del. Den ene av de to bygningene på odden antas å være fritidsbolig under gjenoppbygging (arkivsak 17/24583), den andre kan være fritidsboligen som søkes tilbygget med terrasse i foreliggende sak. Fotografiet gir ikke tilstrekkelig detaljert informasjon om bygningen ytterst på odden til at det kan konstateres at den ble benyttet til beboelse den gang, heller ikke at det er den samme bygningen som står der i dag. Bygningsloven med tilhørende søknadsplikt for oppføring eller bruksendring av bygninger gjorde seg gjeldende i hele Bærum i januar Før dette gjaldt søknadsplikt bare i tettbygd strøk. Dersom fritidsboligen ble oppført og tatt i bruk som bolig før 1951 vil den kunne betraktes som lovlig oppført. Bygningssjefen tar med dette ikke stilling til hvorvidt fritidsboligen er lovlig oppført, men legger til grunn opplysningene i søknaden og behandler tiltaket det søkes om (terrasse). Byggetomta Eiendommen er en av to på øya Geitholmen. Naboøya er del av eiendommen. I følge søknaden får tiltaket tilført sommervann i varm årstid. Sommervann avsluttes med en utendørs tappekran for innbæring av vann. Det er etablert komposteringsdo i annen bygning, kombinert do/bod, som er omsøkt i egen sak. Uttalelser Fylkesmannen i Oslo og Viken (utdrag): Oslofjorden ligger innenfor sone 1 i de statlige planretningslinjene, der byggeforbudet skal håndheves strengt. Fylkesmannen anser at tiltakene på Geitholmen må vurderes samlet. Den aktuelle eiendommen dekker hele den ene delen av holmen, og fremstår i dag som nedbygget og privatisert, delvis på grunn av de omsøkte tiltakene. Vi vil påpeke at landskapsvirkningen av de omsøkte tiltakene samlet sett er 4 av 11

5 svært stor. Vi anser at en slik nedbygging av strandsonen er vesentlig i strid med hensynene som skal ivaretas i strandsonen i henhold til SPR, særlig landskapshensynet. Vi vil sterkt fraråde kommunen å gi dispensasjon for så omfattende tiltak som det her søkes om. I det videre vil vi gi en vurdering av hvert enkelt tiltak, men understreker at kommunen må se på den samlede virkningen i sin vurdering av enkelttiltakene. Terrasse i nordøst: Den omsøkte terrassen i nordøst er 120 m2, større enn det som er angitt å være opprinnelig terrasse, og er bygget utover svaberg og delvis også sjø. Den omfatter også en mindre brygge/badebrygge. Terrassen er svært stor og dominerende og får en vesentlig virkning på landskapsbildet i området. Denne terrassen alene medfører at landskapet fremstår som mer nedbygget og privatisert. Vi vil sterkt fraråde kommunen å gi dispensasjon for en terrasse av dette omfanget. ( ) Konklusjon: Fylkesmannen fraråder sterkt at det gis dispensasjon for de omsøkte tiltakene. Samlet sett gir tiltakene en vesentlig landskapsvirkning og medfører at hele holmen fremstår som privatisert. Kommunen må ta stilling til tiltakene samlet og enkeltvis. Fylkesmannen ber om å få oversendt vedtak i saken, og vil vurdere å påklage vedtaket dersom det gis dispensasjoner av vesentlig omfang på eiendommen. Det vises til vedlagte uttalelse i sin helhet. Akershus fylkeskommune (utdrag): Fylkesrådmannen anser Geitholmen som vesentlig nedbygget, og de omsøkte tiltakene gir en vesentlig endring i landskapsbildet i området. Tiltakene medvirker i å ytterligere privatisere holmen. ( ) Konklusjon: En dispensasjon vil ha betydning for allmenhetens tilgang til strandsonen i området, og fylkesrådmannen fraråder at det gis dispensasjon til de seks utførte tiltakene. Fylkesrådmannen støtter kommunens foreløpige vurdering. Det vises til vedlagte uttalelse i sin helhet. Vei og trafikk v/ Havneenheten: Vei og trafikk som havnemyndighet har ingen merknader til tiltaket. Etter vår vurdering vil ikke terrassen påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet. Vann og avløp: Bærum kommune sitt kart indikerer flom og/eller skredfare på eiendommen. Kartverket det refereres til er Bærumskart, med stormflo kotehøyde 2,5 m. På bakgrunn av dette må det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold, jfr pbl Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig dimensjonering/utførelse. Natur og idrett (utdrag): Etter utvidelsen av terrassen står den nå på påler ut i sjøen. Også før utvidelsen sto den tett på sjøen. Denne delen av Geitholmen har være helt utilgjengelig for friluftslivet. Uansett har nok avstanden til sjøen trolig vært for kort til at allmennheten har interesse av gå her. Likevel innebærer ethvert tiltak og inngrep i strandsonen en ytterligere privatisering. Det bør ikke gis adgang til å gjennomføre tiltak som kan etterlate et inntrykk av at området ikke er allment tilgjengelig. 5 av 11

6 Terrassen er målt til ca. 140 m2. Lengden mot øst er 15 meter, og står ca 2-2,5 over vannet på påler. Etter vår oppfatning fremstår denne terrassen som temmelig massiv og dominerende i landskapet. Den nordre delen av Geitholmen har et begrenset areal. Eventuelle tiltak på øya må derfor også være beskjedne, tilpasses terrenget, og helst være tilbaketrukket fra sjøen. Denne terrassen bidrar, sammen med alle de andre tiltakene og utvidelsene på Geitholmen, til at øya fremstår som sterkt nedbygget, og sammen tåkelegger de landskapets naturlige former. Dette forholdet gjør at opplevelsen av landskapet forringes. Vi viser til de Statlige planretningslinjer for differensiert planlegging i strandsonen langs sjø. Vern langs sjøen skal være strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort, og det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Natur og idrett anbefaler at det ikke gis dispensasjon til terrassen. Det vises til vedlagte uttalelse i sin helhet. Nabovarsling/merknader Det er ikke registrert nabomerknader i saken. Bygningssjefens vurdering Behov for dispensasjon Tiltaket er i strid med byggegrense mot sjø angitt i reguleringsplan for Grimsøya/Søndre del av Ostøya m.m., planid Siden reguleringsplanens byggegrense er strengere enn kommuneplanens, gjelder reguleringsplanens byggegrense foran. Tiltaket kan ikke godkjennes med mindre det gis dispensasjon etter pbl Pbl 19-2 stiller to vilkår som begge må være oppfylt: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må vurderes om det foreligger kvalifisert overvekt av fordeler ved å gi en dispensasjon, en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot de konkrete ulempene. Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn (allmenne interessene) av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter som tillegges vekt, og avveies når det snakkes om fordeler og ulemper. Personlige forhold vil unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør ikke dispensere fra gjeldende planer m.m. når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Dispensasjonsvurdering Byggegrensen mot sjø skal hindre nedbygging og fortetting av strandarealene. Den skal sikre at strandsonen forblir åpen og ubebygd med naturlig terreng intakt, og den skal sikre at allmennheten har tilgang til strandsonen. Byggeforbudsbeltet gjelder likt overalt, uavhengig av om eiendommen er tilgjengelig for allmennheten eller ikke. Strandsonen (byggeforbudsbeltet) skal dermed sikres som åpent og ubebygd med naturlig terreng, uten noen former for inngrep eller tiltak. Det er ikke mulig å overholde reguleringsplanens byggegrense på 50 m langs sjøen for denne eiendommen. Likevel tillater reguleringsbestemmelsene at det kan oppføres ett selvstendig fritidshus per eiendom. Eiendommen er i dag bebygd med fire hytter/fritidsboliger. En av disse er godkjent gjenoppført etter brann, jf. arkivsak 17/ Det finnes ingen dokumentasjon i byggesaksarkivet på at de øvrige tre hyttene er omsøkt og godkjent i kommunen, men tiltakshaver har argumentert for at de ble oppført før søknadsplikt gjorde seg gjeldende for eiendommen. De omsøkte utvidelsene av bebyggelsen som nå er til behandling i kommunen er utført i nyere tid. Reguleringsplanens 6 av 11

7 utbyggingsmulighet var altså vesentlig overskredet før de omsøkte utvidelsene ble utført. Omsøkt terrasse er omfattende, og plassert delvis ut i sjøen, understøttet av søyler. Den omfatter også en mindre brygge/badebrygge. Terrassen er svært stor og dominerende og vil gi en vesentlig virkning på landskapsbildet i området. Tiltakets størrelse og plassering helt ut i strandkanten er svært uheldig. Tiltaket endrer landskapets naturlige form, og medfører en betydelig nedbygging av, og ytterligere privatisering av strandsonen. Bygningssjefen anser at hensynene bak byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon til omsøkte tiltak. Siden hovedvilkåret ikke oppfylles, er det ikke behov for å vurdere om tilleggsvilkåret i pbl 19-2 (fordeler/ulemper) er oppfylt. Tomteutnytting Det er redegjort for tomteutnyttingen i sak 17/ Tiltaket som behandles i dette vedtaksbrev gjelder en uoverdekket terrasse som ikke påvirker u-graden. Naturmangfold I kommunens kartbase er det ikke funnet registreringer av utvalgte naturtyper, prioriterte arter, rødlistearter eller "annen natur" på tomta hvor tiltaket søkes utført. På bakgrunn av dette vurderes kravet i naturmangfoldlovens (nml) 8 for oppfylt, da saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap. Ytterligere vurdering etter nml 9-12 er ikke nødvendig i dette tilfellet. Konklusjon Søknad om tiltak avslås da nødvendig dispensasjon ikke gis. SØKNADSDOKUMENTASJON Innsendt søknadsdokumentasjon med tilhørende kompletteringer vurderes som tilstrekkelig for avgjørelsen som fattes i dette vedtaksbrev. Dersom eventuell klage skulle medføre omgjøring av vedtaket må søknaden kompletteres ytterligere før nytt vedtak kan fattes. Bygningssjefen har avdekket følgende mangler ved gjennomgang av søknaden: Søknadstype Søknaden er opprinnelig innsendt i ett trinn iht. pbl 20-3, men søkers foretak opphørte sin virksomhet Søknaden kan derfor ikke behandles etter 20-3 før et nytt søkerforetak er på plass. Bygningssjefen vurderer at tiltaket kan behandles som "mindre tiltak uten ansvarsrett", jf. pbl 20-4 e). Tiltakshaver er da selv ansvarlig for at tiltaket prosjekteres og utføres iht. gjeldende krav i byggteknisk forskrift, og må innhente eventuell kompetanse han selv ikke innehar. Avvik ved utførelsen Tiltakshaver har engasjert B.A.R. entreprenør til å prosjektere terrassen i ettertid. Søknaden er vedlagt en avviksliste fra foretaket, som blant annet viser at det er for lang innbyrdes avstand mellom hhv. bjelker og søyler. Dersom en eventuell klage skulle medføre omgjøring av vedtaket vil det være en forutsetning at alle krav i byggteknisk forskrift oppfylles, og følgelig at tiltaket rettes tilsvarende. Sikkerhet mot stormflo Innsendt redegjørelse for sikkerhet mot stormflo er ufullstendig. I tilbakemelding av etterlyste bygningssjefen en redegjørelse for flomsikkerhet, minimum en redegjørelse fra kvalifisert foretak for om det er behov for sikringstiltak i forbindelse med dette tiltaket, jf. kommuneplanens arealdel Hvis slik redegjørelse konkluderer med at det ikke er behov for sikringstiltak anses det ikke å være behov for ansvarsbelegging av flomsikkerhet. 7 av 11

8 Tidligere søker (som i ettertid har opphørt sin virksomhet) svarte blant annet følgende: En eventuell stormflo som overstiger 2 m vil ha ubetydelig konsekvens for terrassen da tiltaket er en terrasse fundamentert til fjell med impregnerte trematerialer som tåler nedfukting og opptørking. Bygningssjefen tolker dette utsagnet dithen at han mente at det ikke var behov for sikringstiltak. Ved en eventuell revidert søknad eller dersom en eventuell klage skulle medføre omgjøring av vedtaket, må tiltakshaver innhente en redegjørelse fra kvalifisert foretak innen flomsikkerhet for om det er behov for sikringstiltak i forbindelse med dette tiltaket, jf. kommuneplanens arealdel SAKSBEHANDLINGSTID Det vises til tidsfrister i pbl 21-7 og SAK Ved beregningen er den tiden søker hadde ansvar for eventuell komplettering av søknaden fratrukket. Saksbehandlingstid Mottatt Mangelfull Fullstendig Vedtak [uker] ,9 GEBYR Giroblankett for behandlingsgebyr kr ,- ettersendes tiltakshaver. Betalingsfristen framgår av blanketten. Gebyret er beregnet etter gjeldende regulativ for byggesaker i Bærum kommune: M = 3100 Beskrivelse Antall M Sum Tiltak uten bruksareal Dispensasjon Tilleggsgebyr for tiltak igangsatt uten tillatelse, 50 % av ordinært gebyr Sum Ved avslag betales fullt gebyr medregnet tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr. Dersom samme tiltakshaver innen 1 år etter at avslaget er meddelt, reviderer sitt tiltak og får dette godkjent, betales 50% av fullt gebyr (kommer i tillegg til gebyr for avslag). KLAGERETT Partene har rett til å påklage avgjørelsen, jf. vedlagte "Orientering om klagerett". Alexander Hexeberg Dahl bygningssjef Tine Færøyvik saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur Vedlegg: Liste over avslåtte dokumenter og relevante uttalelser Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks MOSS 8 av 11

9 ArkivsakID: 18/11494 Vedlegg 1 til vedtaket LISTE OVER AVSLÅTTE DOKUMENTER OG RELEVANTE UTTALELSER Dokumenter i byggesaker er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider; postlister og innsyn; plan/byggesak. Søk på arkivsakid. Tittel Saksdokid Situasjonsplan Plan og snitt Fasader Plan terrasse Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune Uttalelse fra Natur og idrett - Geitholmen - Terrasse Uttalelse Vei og trafikk - Geitholmen - Terrasse Uttalelse fra Vann og avløp - Geitholmen - Terrasse Geitholmen Flo av 11

10 ORIENTERING OM KLAGERETT HVEM KAN KLAGE? En part eller en annen som har «rettslig klageinteresse» kan klage på vedtaket. Kommunen skal vurdere om vilkårene for å behandle klagen er oppfylt etter forvaltningslovens regler kapittel VI og plan- og bygningsloven 1-9. Dersom klagen ikke tas under behandling og avvises (f.eks. fordi klagefristen er oversittet eller klageren mangler klagerett), kan du klage på avvisningsvedtaket. HVA KAN DU KLAGE PÅ? Du kan klage på enkeltvedtak (f.eks. i byggesaker, i saker om fradeling, grensejustering, seksjonering, adressering, om ulovlige forhold, samt vedtak om reguleringsplan og kommuneplan). Du kan ikke klage på «samme forhold» flere ganger, og derfor kan du ikke klage på forhold i byggesaken som allerede er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken. Du kan ikke klage på byggesaksgebyret som fastsettes etter kommunens gebyrregulativ. Du kan likevel anmode om at gebyret settes ned, og eventuelt klage på det vedtaket som da fattes. Du kan klage på vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlige tiltak. Du kan kun klage på vedtak om igangsettingstillatelse når den inneholder endring av vilkår i rammetillatelsen. Kommunens vedtak etter vegloven (byggegrense, avkjørsel) kan påklages. Klagen vil bli behandlet av Planutvalget med endelig virkning, og klagen går ikke til Fylkesmannen. KLAGEFRISTEN ER TRE UKER Klagefristen er tre uker fra tidspunktet du mottok informasjon («underretning») om vedtaket. Tidspunktet vil gjelde selv om du var bortreist eller av andre grunner ikke fikk lest vedtaket. Kommunen sender ut vedtak elektronisk dersom du har akseptert slik løsning. Klagefristen begynner å løpe fra du blir varslet første gang om at du har mottatt elektronisk post. Uten elektronisk post-løsning, løper klagefristen fra du mottar vedtaket i din postkasse. Klagen må være levert til posten. Ved elektronisk innsending må klagen ha kommet fram til kommunens elektroniske adresse (se adresse nederst) innen klagefristens utløp. Du bør kontrollere at du mottar bekreftelse på at Bærum kommune har mottatt klagen (e-post autosvar). Dersom du sender inn fristavbrytende klage («foreløpig klage») før klagefristen utløper, kan du gi begrunnelse noe senere. Du kan innen klagefristens utløp anmode om at klagefristen forlenges dersom det foreligger særlige grunner til det. I spesielle tilfeller kan klagen behandles selv om du har oversittet fristen. Du må da klargjøre hvorfor du har fremmet klagen for sent eller om det foreligger særlige grunner for at klagen skal bli behandlet. KRAV TIL KLAGEN Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Dersom du fremmer klage i e-post, må du snarest ettersende en klage som er underskrevet. Klagen med underskrift kan skannes og oversendes kommunen elektronisk, eller den kan sendes som brev. Du må opplyse hvilket vedtak du klager på. Bruk gjerne ordet «klage» i tittelen og påfør brevet kommunens saksreferanse. Du må angi hvilke endringer i vedtaket du ønsker. 10 av 11

11 Klagen bør være begrunnet. Du bør også nevne andre opplysninger som kan ha betydning for kommunens vurdering. Skal du representere andre, må du ha skriftlig fullmakt fra vedkommende. Blir du representert av andre enn advokat, må du gi skriftlig samtykke til det. UTSATT IVERKSETTELSE Selv om vedtaket er påklaget, vil tiltakshaver kunne iverksette vedtaket (slik at byggearbeider settes i gang). Du kan fremsette begjæring om at vedtaket ikke iverksettes før klagen er endelig avgjort (særlig aktuelt der byggearbeider vil kunne gi skader på omgivelsene som ikke kan gjenopprettes). Kommunen vil ta stilling til begjæringen. Du kan ikke påklage kommunens beslutning, men du kan også fremme begjæring om utsatt iverksettelse til Fylkesmannen. KLAGEINSTANSEN/SAKSGANG Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans, og som skal behandle klagen. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes til Bærum kommune, se adresse nederst. Kommunen skal foreta forberedende klagebehandling for å vurdere om det fremkommer nye forhold eller anførsler i klagen som tilsier at kommunen vil omgjøre vedtaket sitt. Planutvalget behandler klager fra tiltakshaver og saker som gjelder dispensasjon. Utvalget kan omgjøre vedtaket dersom de finner klagen begrunnet. Dersom Planutvalgets omgjøringsvedtak påklages, vil ny forberedende klagebehandling foretas administrativt, før klagesaken oversendes Fylkesmannen. Klager fra andre enn tiltakshaver, på vedtak som ikke gjelder dispensasjon, behandles av administrasjonen i kommunen. Dersom administrasjonen ikke finner grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig behandling. Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Du vil få tilsendt vedtaket direkte fra Fylkesmannen. Dokumenter i bygge- og klagesaker er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider; postlister og innsyn; plan/byggesak. Søk på arkivsakid, gnr/bnr eller tittel (adresse). SAKSKOSTNADER Når et vedtak blir endret til gunst for den som klager, dekkes vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Sakskostnadskravet må fremmes innen tre uker fra da underretning om omgjøringsvedtaket kom frem til parten. Vedtak om sakskostnader kan påklages innen tre uker fra da parten ble underrettet om vedtaket. KOMMUNENS ADRESSE eller Bærum kommune Plan- og bygningstjenesten Postboks Sandvika 11 av 11

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Birgit Rode Fururabben 11 A 1361 ØSTERÅS Deres ref.: Vår ref.: Dato: 19/4060-19/84376/JMORK 24.04.2019 Adresse - Tiltak: Fururabben 11 A - fasadeendring vindu Gnr/Bnr: 35/77 Tiltakshaver:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Haugrud Nils Arkitekt Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/105372-17/213315/FHU 17.10.2017 Adresse - Tiltak: Kvernveien 107 B - garasje hus 6 Gnr/Bnr: 37/133

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Marlow Arkitekter As Gamle Ringeriksvei 56 1357 BEKKESTUA Deres ref.: Vår ref.: Dato: 18/16529-19/77625/JKN 08.04.2019 Adresse - Tiltak: Malurtveien 6 - støttemur - terrengfylling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK HRTB AS St Olavsgate 28 0166 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: Harald Lone 17/20313-18/1147/FRA 10.01.2018 Adresse - Tiltak: Skuiveien 111 - boligblokk E Gnr/Bnr: 78/21 Tiltakshaver:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Sverre Nagell Bjordal Bjerkealleen 29 C 1363 HØVIK Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/16928-18/15248/JKN 24.01.2018 Adresse - Tiltak: Bjerkealleen 29 C - garasje Gnr/Bnr: 13/31 Tiltakshaver:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Teigen Arkitekter AS Inkognitogata 12 0258 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/13516-17/209661/TFAE 09.10.2017 Adresse - Tiltak: Nadderudveien 45 B - tilbygg til tomannsbolig Gnr/Bnr:

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 284 bnr 304,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 284 bnr 304, PLAN- OG BYGNINGSETATEN GEODATA- OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Ing K Dømbe Fanavegen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ June Cathrine Ormstad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ June Cathrine Ormstad 3 Vestby kommune Bygg Gunnvor Johanne Hovland Gjølstadveien 275 1550 HØLEN Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/02810-11 June Cathrine Ormstad 07.03.2019 Avslag på søknad - Gnr 156 Bnr 42 - Gjølstadveien

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien 51 - Tomannsbolig med sportsbod

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien 51 - Tomannsbolig med sportsbod 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/03657-10 Cecilie Foss 09.02.2018 Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE REGULERING

BÆRUM KOMMUNE REGULERING BÆRUM KOMMUNE REGULERING ASKIM / LANTTO arkitekter AS St. Olavs gate 3 0165 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 16/1944-16/11670/MREITEN 08.02.2016 Adresse - Tiltak: Bjerkelundsveien 83 - deling Gnr/Bnr:

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden.

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden. DRAMMEN KOMMUNE Valdemaras Vaiciunas Svelvikveien 348 3037 DRAMMEN Vår referanse 18/4576/11/LINENG Arkivkode GBNR 34/2 Deres referanse Dato 10.10.2018 Tillatelse til tiltak med dispensasjon - 34/2, Svelvikveien

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Jens Egil Rostad Bjønnbekkmora hytteområde 48 2423 ØSTBY Deres ref.: Vår ref.: Dato: 16/3266-17/95543/JEB 26.04.2017 Adresse - Tiltak: Wettergrens vei 3 - vannforsynings- og avløpsanlegg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Nikoo Hajavi Gyssestadkollen 29 1341 SLEPENDEN Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/132295-17/213095/KIS 18.10.2017 Adresse - Tiltak: Gyssestadkollen 29 - dobbelgarasje Gnr/Bnr: 53/196

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres referanse: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Ronald Kvamme / Dir.tlf.:

Deres referanse: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Ronald Kvamme / Dir.tlf.: PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYGGESAKSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Per Christian Lønning Nordåsneset

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Lilian Olsson 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/01730-6 Lilian Olsson 14.08.2018 Dispensasjon og tillatelse til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Eline Rummelhoff-Larsen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Eline Rummelhoff-Larsen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00836-35 Eline Rummelhoff-Larsen 08.12.2017 Dispensasjon utenfor

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 21.01.2011 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/654 06/694

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Sverre Gunnar Syvertsen Skjernøyveien 507 4516 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/463-4 Robert Helle, 91790147 023/0028/L33 19.03.2019 DISPENSASJON

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Arkitre Eiendom AS v/svein Lohnaas Hansen Øksa 2 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/775-5 Glenn Anderson, 91539421 018/0079 02.07.2019

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søknad om dispensasjon for utleiehytte innenfor LNF-område på Klemetstad gnr/bnr 15/58

Søknad om dispensasjon for utleiehytte innenfor LNF-område på Klemetstad gnr/bnr 15/58 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2015/1061-13 Arkiv: 15/58 Saksbeh: Øystein Willersrud Dato: 17.10.2016 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Planutvalget Møtedato Søknad om dispensasjon for utleiehytte

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Ingrid Hysing Strømstangveien 42 1367 SNARØYA Deres ref.: Vår ref.: Dato: 16/10988-17/64830/CLOV 05.04.2017 Adresse - Tiltak: Strømstangveien 40 - enebolig - garasje - terrasse -

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 32 bnr 14, Grimstadvegen 195

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 32 bnr 14, Grimstadvegen 195 PLAN- OG BYGNINGSETATEN KART- OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jostein Hope Grimstadvegen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK HRTB AS St Olavsgate 28 0166 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/155523-17/242107/BRIGRO 21.11.2017 Adresse - Tiltak: Munthes plass 44 og 46 - hovedbygning - ombygging til leiligheter

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYGGESAKSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Bratland Eiendomsutvikling AS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Søgne kommune Arkiv: 26/66 Saksmappe: 2017/3616-7244/2018 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 09.02.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE REGULERING

BÆRUM KOMMUNE REGULERING BÆRUM KOMMUNE REGULERING Norprosjekt A S Postboks 57 1327 LYSAKER Deres ref.: Vår ref.: Dato: 16/7456-16/48518/MREITEN 20.04.2016 Adresse - Tiltak: Homans vei 7 - deling Gnr/Bnr: / Tiltakshaver: Ansvarlig

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/1776-34362/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 14.08.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Lund+slaatto Arkitekter AS Langkaia 1 0150 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 19/2962-19/145224/TRAP 26.06.2019 Adresse - Tiltak: Oksenøyveien 59 B - tilbygg Gnr/Bnr: 41/112 Tiltakshaver:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/121 Arkivsaksnr.: 17/917-12

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/121 Arkivsaksnr.: 17/917-12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/121 Arkivsaksnr.: 17/917-12 KLAGE PÅ VEDTAK - 144/17 - INNVILGET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG FRA PLASSERINGSKRITTERIET MOT VASSDRAG I

Detaljer

Deres referanse: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Karsten Høyheim / Dir.tlf.:

Deres referanse: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Karsten Høyheim / Dir.tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Hanna Kristensen Husabø

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Hanna Kristensen Husabø Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/00926-14 Hanna Kristensen Husabø 07.06.2017 Gnr 111 bnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Elfrida

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/1412-10 Arkiv: 6/76 Saksbeh: Anders Auten Pedersen Dato: 02.01.2017 Klage på avslag om utvidelse av verandasted: Nordveien 52 gnr. 6 bnr. 76Tiltakshaver:

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Katrine Ve / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Katrine Ve / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Hus Arkitekter As Nordre gate 10 7011 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: Dato: Eirik Kristensen 15/62101-17/73082/FHU 09.06.2017 Adresse - Tiltak: Snarøyveien 30 - skiltplan Gnr/Bnr:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Behandling av klage - søknad om deling av gnr 15 bnr 19

Behandling av klage - søknad om deling av gnr 15 bnr 19 Arkiv: 15/19 Arkivsaksnr: 2016/915-18 Saksbehandler: Johan Borgenvik Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Behandling av klage - søknad om deling av gnr 15 bnr 19 Vedlegg til saken: Sakens

Detaljer

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19 Byggesak ADVOKAT KJELL-ARNE MATHISEN AS Postboks 420 8001 BODØ Dato:...05.05.2017 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...16377/2017 Saksnr./vår ref.:...2017/3694

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/ Berit Årvik Christensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/ Berit Årvik Christensen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/00213-7 Berit Årvik Christensen 07.03.2018 Tillatelse

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Planutvalget 26.06.2006 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/0654 06/694 Hans Christian Fæste

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

OMGJØRING AV TILLATELSE TIL ENDRING ETTER KLAGE/ AVSLAG PÅ SØKNAD

OMGJØRING AV TILLATELSE TIL ENDRING ETTER KLAGE/ AVSLAG PÅ SØKNAD ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Johan-

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer