Notat. Sloraveien Generell innledning. Omtrentlig plassering av utvidelse av parkeringsplassene. 24. mai 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Sloraveien Generell innledning. Omtrentlig plassering av utvidelse av parkeringsplassene. 24. mai 2019"

Transkript

1 Notat 24. mai 2019 Distribusjon Laila Bingslien, Nortura SA Tone Færøvik, Civitas Tore A K Tutturen, Bernt Bekke Arkitekter AS Laget av FJ Godkjent GÖB Prosjekt Sloraveien 60 1 Generell innledning VSO Consulting har på oppdrag for Nortura SA (kontaktperson: Laila Bingslien) utført stabilitetsberegninger på tomt GNR/BNR 193/15 ved Sloraveien 60 i Eidsberg kommune i forbindelse med reguleringsarbeid på Hærland. Planlagt tiltak er utvidelse av parkeringsplasser. Det ble utført stabilitetsberegninger for eksisterende situasjon og antatt situasjon av utvidelse av parkeringsplassene med hensyn til innvirkning av fylling/utgravning og laster. Bilde 1.1 viser kart av området og bilde 1.2 flybilde i området. Illustrasjonskart som viser planlagt utvidelse av parkeringsplassene er vist på bilde 1.3. Omtrentlig plassering av utvidelse av parkeringsplassene Bilde 1.1 Kart av området som viser ca. plassering av planlagt parkeringsplasser, vist med rød avgrensing. Kilde: vso.no

2 Omtrentlig plassering av utvidelse av parkeringsplassene Bilde 1.2 Flybilde i området som viser ca. plassering av planlagt parkeringsplasser, vist med rød avgrensing. Kilde: Bilde 1.3 Illustrasjon kart som viser planlagt parkeringsplasser. Kilde: Bernt Bekke Arkitekter AS 2

3 1.1 Løsmassedatabase Etter gjennomgang av tilgjengelig data fra området, kart og flybilde (bilder ) og informasjon fra Nasjonal løsmassedatabase 1 (bilde 1.4), er det mest sannsynlig at planområdet består av tykk havavsetning, med bart fjell og breelvavsetning i nærheten. Planområde Bilde 1.4 Kart som viser dokumenterte løsmasser; tykk havavsetning, bart fjell og breelvavsetning i nærheten. Kilde: Informasjon fra NVE Kartgrunnlaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse, (bilde 1.5) viser at området ligger under marin grense men er utenfor kartlagte kvikkleirområder, nærmeste kvikkleireområde ligger i mer enn 4 km avstand og registrert kvikkleirepunkt ligger ca. 2 km bort

4 Kvikkleirepunkt Planområde Kvikkleireområde av middels faregrad Kvikkleireom råde av lav faregrad Bilde 1.5 Kart fra skrednett.no, som viser at tomten ligger ca. 4 km utenfor kartlagt kvikkleireområde av middels faregrad og ca. 2 km bort fra registrert kvikkleirepunkt, men under marin grense. 1.3 Tidligere undersøkelser To geotekniske grunnundersøkelsesrapporter fra området foreligger: [1] Hærland Produkter A/S. Rapport Utarbeidet av Siv.Ing. Per Øivind Fredheim, 3. april [2] COWI AS. Nortura Hærland, nytt Hærland 2013 Grunnundersøkelser Datarapport. Utarbeidet av Multiconsult AS, 27. august Ifølge rapport [1] består jordprofilet i området hovedsakelig av 3 m tørrskorpe over 5-7 m middels fast, lite setningsfarlig leire og meget faste sand/grusmasser på større dybder. Middels fast leire med skjærstyrke på 45 kpa, lav sensitivitet og med et vanninnhold mindre enn 30% finnes i akse 13 og 15 som er på/ved planlagt utvidelse av parkeringsplassene. Langs størstedelen av akse 10 finnes faste tørrskorpepregede masser ned til sand/grusmassene. Store variasjoner ble observert i grunnvannsnivå i undersøkelsesområdet. Grunnvannstand ble målt på 0,9 til 4,2 m dybde og ble ikke observert ned til 6 m dybde ved prøvegravning ved pkt. D10 (i kote 157,4 til 149,7 eller lavere). Bilde 1.6 viser borplan for undersøkelsene i Oversiktstegning som viser både undersøkelser utført for rapport [1] og [2] er vist på bilde 1.7. Rapport [2] konkluder følgende om undersøkelsesområdet fra 2012 (som ligger nord for planlagt plassering av parkeringsplasser): 4

5 Bilde 1.6 Borplan fra undersøkelser utført 2002 [1]. Ca. plassering av planlagt parkeringsplasser er vist med rød avgrensing. Kilde: Per Øivind Fredheim 5

6 Bilde 1.7 Borplan fra undersøkelser utført 2012 [2] som viser også undersøkelser utført 2002 [1]. Ca. plassering av planlagt parkeringsplass er vist med blå avgrensing. Kilde: Multiconsult AS 6

7 2 Krav til sikkerhet 2.1 Generelt Gjeldende regelverk og standarder som legges til grunn for er oppsummert nedenfor: NS-EN 1990:2002+NA:2008 (Eurokode 0) NS-EN :2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7 - del 1) Byggeteknisk forskrift: TEK 17 Byggesaksforskriften: SAK 10 Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, juni 2014 Arbeidstilsynet, Forskrift om graving og avstiving av grøfter, februar Konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori Byggeteknisk forskrift: TEK 17, NS-EN 1990 og NS-EN deler inn i følgende konsekvensklasser for geoteknisk prosjektering: Konsekvensklasse (CC) CC1 CC2 CC3 Beskrivelse Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Eksempel type bygning Landbruksbygninger der mennesker vanligvis ikke oppholder seg (f.eks. lagerbygninger), drivhus Boliger og kontorbygg, offentlige bygninger der konsekvensene av brudd er betydelige f.eks. et kontorbygg) Tribuner, offentlige bygninger der konsekvensene av brudd er store (f.eks. en konserthall) Prosjektet anses være i konsekvensklasse CC2. Pålitelighetsklasse er bestemt fra følgende tabell (tabell NA.A1(901) i NS-EN 1990: NA:2008). 7

8 Pålitelighetsklasse settes til klasse RC1 (RC2) (case: «Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold») i samsvar med SAK10. Når det gjelder krav til prosjektering av geotekniske prosjekter angir NS-EN :2004+NA:2008 tre ulike kategorier. Dette prosjektet er i Geoteknisk kategori 2 som er beskrevet her nedenfor: Geoteknisk kategori 2: bør omfatte konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- og belastningsforhold og hvor prosjekteringen baseres på kvantitative geotekniske data og analyser og rutinemessige prosedyrer som sikrer at grunnleggende krav blir oppfylt. 8

9 2.3 Tiltaksklasse Ifølge «Byggesaksforskriften (SAK 10)» fra Direktoratet for byggekvalitet er fundamentering av parkeringsplassene i tiltaksklasse 2, se tabell her under fra SAK Partialfaktor I henhold til NS-EN er partialfaktor γφ =1,25 for drenert skjærfasthet av jorden og γcu = 1,4 for udrenert skjærfasthet av jorden. 9

10 3 Grunnforhold og jordparametere To nærmeste prøver av planlagt parkeringsplasser ble tatt i borpunkter D10 og A15 ved utførelse av undersøkelsene i 2002 [1], se bilde 1.6. I punkt A15 ble tatt 54 mm dia. hylseprøver og i punkt D10 ble tatt skovleborprøv. Etterfølgende er antatte jordprofiler ved borpunkter A15 og D10 [1]: A15: 0-0,5 m: Tørrskorpeleire 0,5-1,5 m: Siltig leire. 1,5-2,5 m: Finsandig silt. 2,5-5,3 m: Leire. o Romvekt 20,9 kn/m 3. o Udrenert skjærstyrke 45 kpa. o Lav sensitivitet. o Vanninnhold <30%. D10: 0-0,3 m: Leirblandet matjord. 0,3-3 m: Siltig tørrskorpeleire. 3-4,5 m: Leire/silt. 4,5-6,3 m: Sand. Grunnvann på mer enn 6 m dybde. Antatt fjell ble truffet ved borpunkter D13 og D15, på henholdsvis 1,7 m dybde og på 5,4 m dybde. Boringer ved de andre borpunkter ved/på planlagt parkeringsplass ble avslutt innenfor 10 m dybde uten å treffe fjell. 10

11 4 Områdestabilitet 4.1 Stabilitetsberegninger Kritiske beregningssnitter i plan for områdestabilitet er vist på bilde 4.1 og i bilag A. Koter av planlagt parkeringsplass ble mottatt fra Tore Tutturen hos Bernt Brekke arkitekter, Kartgrunnlag B. Programmet GeoSuite Stability ble brukt for stabilitetsberegninger. Bilde 4.1 Kritiske beregningssnitter (A, B og C) for områdestabilitet i plan. 4.2 Styrkeparametere og forutsetninger Jordparameterne som ble brukt ved stabilitetsberegningene er tolket fra rapporter [1] og [2], hovedsakelig [1] ettersom del av undersøkelsene utført i den rapporten er plassert på/ved planlagt plassering av parkeringsplassen. Ved stabilitetsberegninger ble etterfølgende parameterer hovedsakelig brukt (antatt fra borpunkter på/ved planlagt parkerings plass): 0-3 m: Tørrskorpeleire. o Romvekt ~20,2 kn/m 3. o Friksjonsvinkel ~30. o Kohesjon ~2 kpa. 3-8: Siltig leire. o Romvekt ~20,9 kn/m 3. o Antatt konstant udrenert skjærstyrke av størrelse 45 kpa. 8-10: Faste masser. o Romvekt ~20,0 kn/m 3. o Friksjonsvinkel ~38. Fjell o På ca. 10 m dybde. 11

12 Ifølge rapporter [1] og [2] varier grunnvannstand mye i området. Grunnvannstand ble konservativt satt på ca. 1-4 m dybde. Beregninger med fjell på mer dybde (>10 m) ble utført men de hadde ingen innvirkning på sikkerhetsfaktoren ettersom kritiske glideflater aldri når ned til faste massene nedenfor leiren. Last fra planlagt parkeringsplasser ble antatt 10 kpa, så med lastfaktor 1,3 ble 13 kpa brukt ved stabilitetsberegninger for antatt last. Følgende parametere ble brukt for beregninger med planlagt fylling (sprengstein eller lignende material): o Romvekt ~20 kn/m 3. o Friksjonsvinkel ~35. o Kohesjon ~1,0 kpa. For å ta leirens anisotropi med i betraktningen ble det benyttet følgende erfaringstall (ifølge håndbok V220 fra SVV) for forholdet mellom aktiv, direkte og passiv sone: sua:sud:sup = 1,5:1,0:0,5 4.3 Stabilitetsresultater For drenert skjærfasthet av jorden er partialfaktor γφ =1,25 og for udrenert skjærfasthet av jorden er γcu = 1,4 (kapittel 2.3). Den kritiskeste skråning i planområdet ligger i snitt A. Snitt A: Det er ingen planlagt fylling i nærheten av snitt A men planlagt parkeringsplasser vil plasseres nær toppen av skråningen ved profilnummer ca. 60 (se bilde 4.1), ca. på samme plass som dagens parkeringsplasser. For eksisterende forhold i snitt A med og uten antatt last fra planlagt parkeringsplass er sikkerhetsfaktoren FS = 1,31, se bilder 4.2 og 4.3. Ettersom glideflaten ligger i tørrskorpeleiren trenger FS1,25, derfor er områdestabilitet tilfredsstillende. For glideflate igjennom siltige leiren er sikkerhetsfaktoren FS = 1,41 (se bilde 4.4) som er tilfredsstillende ettersom FS > 1,4. Stabiliteten ved snitt A er derfor tilfredsstillende. Ingen endring er planlagt ved snitt A. Stabilitetsberegninger er utført på dagens/nåværende terrenghøydekoter. Snitt B: For eksisterende forhold i snitt B uten og med antatt last fra planlagt parkeringsplasser er sikkerhetsfaktorene for skråning i sørvest henholdsvis FS = 1,96 og FS = 1,88, se bilder 4.5 og 4.6. For skråning i nordøst beregnes sikkerhetsfaktorene for eksisterende forhold i snitt B uten og med antatt last henholdsvis FS = 1,74 og FS = 1,56, se bilder 4.7 og 4.8. Alle kritiske glideflater i snitt B ligger igjennom tørrskorpeleiren så ettersom FS > 1,25 er forholdene ved snitt B vurdert tilfredsstillende. Snitt C: For eksisterende forhold i snitt C beregnes sikkerhetsfaktoren som FS = 3,34, se bilde 4.9. For antatt forhold med planlagt fylling/utgravning (fra Kartgrunnlag B) og last fra planlagt parkeringsplasser beregnes sikkerhetsfaktoren FS = 2,62 for skråning i sørvest og FS = 2,95 for skråning i nordøst, se bilder 4.10 og Før økt helning av fylling (~1:2 istedet for ~1:4) reduseres sikkerhet mot ras til FS = 1,83, se bilde Sikkerhetsfaktorene er >1,4 i alle tilfeller så forholdene ved snitt C er vurdert som tilfredsstillende. Med økt helning av fyllingsskråningen reduseres størrelsen av fyllingen som vil brukes. 12

13 N Bilde 4.2 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt A. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,31. N Antatt last fra planlagt parkeringsplasser Bilde 4.3 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt A, med antatt last fra parkeringsplasser. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,31. 13

14 N Antatt last fra planlagt parkeringsplasser Bilde 4.4 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt A, med antatt last fra parkeringsplasser og glideflate igjennom leiren. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,41. NØ Bilde 4.5 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt B for skråning til sørvest. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,96. NØ Antatt last fra planlagt parkeringsplasser Bilde 4.6 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt B for skråning til sørvest, med antatt last fra parkeringsplasser. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,88. 14

15 NØ Bilde 4.7 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt B for skråning til nordøst. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,74. NØ Antatt last fra planlagt parkeringsplasser ovenfor skråning Bilde 4.8 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt B for skråning til nordøst, med antatt last fra parkeringsplasser ovenfor skråning. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,56. NØ Bilde 4.9 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt C. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 3,34. 15

16 NØ Antatt last fra planlagt parkeringsplasser Avlasting Bilde 4.10 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt C for skråning til sørvest, med planlagt fylling og utgravning og antatt last fra parkeringsplasser. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 2,62. NØ Avlasting Bilde 4.11 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt C for skråning til nordøst, med planlagt fylling og utgravning. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 2,95. NØ Antatt last fra planlagt parkeringsplasser Avlasting Bilde 4.12 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt C for skråning til sørvest, med økt helning av planlagt fylling (~1:2) og utgravning og antatt last fra parkeringsplasser. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,83. 16

17 5 Gravning 5.1 Fylling og utgravning Autocad-fil med planlagt parkeringsplass som ble mottatt fra Tore Tutturen hos Bernt Brekke arkitekter, Kartgrunnlag B, ble brukt ved masseberegninger. Arealet av planlagt fylling/utgravning av planlagt utvidelse av parkeringsplass er ca m 2, se rød avgrensing på bilde 5.1. Etterfølgende mengder ble beregnet i Autocad: Fylling ~ 4300 m 3 Gravning ~ 700 m 3 Størrelse av fylling reduseres med økt helling av skråningen av fyllingen, det betyr flytning av skråningsfoten. Gravningsmaterialet kan delvis bli brukt lokalt som fylling. Sikkerhetsfaktor med tørrskorpeleire fra området som fylling beregnes som FS = 2,61 for skråning med helning ~1:4 (bilde 5.2) og FS = 1,77 for skråning med helning ~1:2 (bilde 5.3) i snitt C. Så stabiliteten er vurdert tilfredsstillende. Bilde 5.1 Kritiske beregningssnitter B og C for områdestabilitet i plan. Omfang av fyllings/gravningsområde med rød farge. 17

18 NØ Antatt last fra planlagt parkeringsplasser Avlasting Bilde 5.2 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt C for skråning til sørvest, med fylling (helning ~1:4), utgravning og antatt last fra parkeringsplasser. Tørrskorpeleiren fra utgravning i planområdet brukt som fyllingsmateriale. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 2,61. NØ Antatt last fra planlagt parkeringsplasser Avlasting Bilde 5.3 Resultater for stabilitetsberegninger for snitt C for skråning til sørvest, med økt helning av skråning av planlagt fylling (~1:2) og utgravning og antatt last fra parkeringsplasser. Tørrskorpeleiren fra utgravning i planområdet brukt som fyllingsmateriale. Sikkerhet mot ras beregnes FS = 1,77. 18

19 5.2 Grøfte arbeide Jordprofilet på tomten består hovedsakelig av kohesjonsjordarter (leire) men også friksjonsjordarter (faste masser). Ifølge veiledninger fra Arbeidstilsynet «Gravning og avstivning av grøfter» 2, kan blandede jordarter bli vurdert som rene friksjonsmasser, men det bør under gravingen følges godt med hvorledes forholdene forandrer seg. Skråningshelling (grøfter mindre enn 3 m høydeforskjell) uten avstivning kan i friksjonsjordarter over grunnvannstand settes til ~1:1. Se her nedenfor utskrift fra Graving og avstiving av grøfter, Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151, Februar 2007: I tilfelle det er behov for utgravning under grunnvannstand anbefales vurdering av geoteknisk fagkyndig person, da senkning av grunnvann kan påvirke eksisterende konstruksjon og skape setninger. Grunnvannstanden varier i området ifølge rapport [1] og [2], fra 0,9 m dybde til mer enn på 6 m dybde

20 5.3 Byggetekniske vurderinger Frostfri dybde Ifølge dokument fra Byggforskserien «Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring» er frostfri dybde i Eidsberg kommune 1,8 m Telefarlighetsklasse og oppbygning av tverrsnitt Stedlige masser er antatt i telefarlighetsklasse T3 eller T4 utfra undersøkelse i [1] og [2]. Håndbok N200 fra Statens vegvesen 3 kapitel 515 handler om oppbygging av parkeringsplasser, se tabellen her nedenfor: Hvis området defineres som lett trafikk da holder det med: 3 cm + 3 cm asfalt 15 cm bærelag, f.eks. knust fjell ~45 cm av forsterkningslag Fylling skal legges ut i ca. 50 cm tykke lager, og komprimeres. Det er viktig å minimisere risiko for setninger. En mulighet er å sette 0,5-1 m overhøyde på fyllingen, og lå den stå i 1-3 måneder, og dermed forbelaste fyllingen. 3 (21+MB).pdf 20

21 6 Konklusjon VSO Consulting har på oppdrag for Nortura SA utført stabilitetsberegninger på tomt GNR/BNR 193/15 ved Sloraveien 60 i Eidsberg kommune i forbindelse med reguleringsarbeid på Hærland. Planlagt tiltak er utvidelse av parkeringsplasser. Det ble utført stabilitetsberegninger for eksisterende situasjon og antatt situasjon av utvidelse av parkeringsplassene med hensyn til innvirkning av fylling/utgravning og laster. To geotekniske grunnundersøkelsesrapporter har forrige blitt laget for området, rapport [1] og [2]. Ved stabilitetsberegninger ble etterfølgende parameterer hovedsakelig brukt (antatt fra borpunkter på/ved planlagt parkeringsplasser): 0-3 m: Tørrskorpeleire. o Romvekt ~20,2 kn/m 3. o Friksjonsvinkel ~30. o Kohesjon ~2 kpa. 3-8: Siltig leire. o Romvekt ~20,9 kn/m 3. o Antatt konstant udrenert skjærstyrke av størrelse 45 kpa. 8-10: Faste masser. o Romvekt ~20,0 kn/m 3. o Friksjonsvinkel ~38. Fjell o På ca. 10 m dybde. Grunnvannstand ble konservativt satt på ca. 1-4 m dybde. Beregninger med fjell på mer dybde (>10 m) ble utført men de hadde ingen innvirkning på sikkerhetsfaktoren ettersom kritiske glideflater aldri når ned til faste massene nedenfor leiren. Frostfri dybde i Eidsberg kommune er 1,8 m. Stedlige masser er antatt i telefarlighetsklasse T3 eller T4. Følgende parametere ble brukt for beregninger med planlagt fylling (sprengstein eller lignende material): o Romvekt ~20 kn/m 3. o Friksjonsvinkel ~35. o Kohesjon ~1,0 kpa. Stabilitetsberegninger i kritiske snitter viser tilstrekkelig stabilitet for eksisterende forhold og for forhold med antatt last fra planlagt parkeringsplasser og fylling/utgravning for utvidelse av parkeringsplassene. Den kritiskeste skråning i planområdet ligger i snitt A. For glideflate som ligger igjennom tørrskorpeleiren er sikkerhetsfaktoren beregnet FS = 1,31 og for glidefalte igjennom siltige leiren er sikkerhetsfaktoren FS = 1,41. Sikkerhetsfaktoren for tørrskorpeleiren er FS1,25 og for leiren FS > 1,4, derfor er områdestabilitet tilfredsstillende. Områdestabilitet for antatt situasjon med planlagt fylling er vurdert tilfredsstillende. For masseberegninger ble koter av planlagt parkeringsplass motta fra Tore Tutturen hos Bernt Brekke arkitekter, Kartgrunnlag B, brukt. Størrelse av fyllingsmateriale ble beregnet 4300 m 3 og gravning ~ 700 m 3. Størrelse av fylling reduseres med økt helling av skråningen av fyllingen, det betyr flytning av skråningsfoten. Gravningsmaterialet kan delvis bli brukt lokalt som fylling. 21

22 VSO Consulting ber om å bli holdt orientert om sakens videre gang. Påtreffes uregistrerte grunnforhold, ber vi om å bli varslet. Vennlig hilsen, Fríða Jónsdóttir VSO Consulting AS 22

23 Bilag A - Stabilitet Oversiktstegning som viser beregningssnitter A, B og C. 23

24 16 PP 4 PP 1 8 PP EVT FORSTØTNINGSMUR PP 24 PP Ny parkeringsplass 152,5-153 Ca kote PP : TEGNFORKLARING Høydekurver for planlagt p-plasser Planlagt p-plasser Adgrensing av planområdet S nittc A itt n S FJGÖB S nittb DatoRev. Forklaring Design m010 N Målest1:500 V A S GNR/BNR 193/15 Stabilitetsberegninger Oversiktstegning Snitt A, B og C Design / tegnet av: Kontr. av: GÖB Godkjent av: GÖB FJ Målest: 1:500 Prosjekt no: Tegning no: JA-V-Y-01 Dato: Rev:

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnforhold REGULERINGSPLAN LØVSETHHAUGEN - GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnforhold REGULERINGSPLAN LØVSETHHAUGEN - GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Reguleringsplan Løvsethhaugen Løvsethhaugen AS G-not-001-1350016271 Willy Wøllo Fra Navid Zamani Rambøll Norge AS Kopi REGULERINGSPLAN LØVSETHHAUGEN - GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Prosjekt Hålogalandsbrua v/rune Kristensen Henrik Lissman Arild Sleipnes Saksbehandler/innvalgsnr: Henrik Lissman +47 75552338 Vår dato: 03.03.2015 Vår referanse:

Detaljer

Vedlegg 3 Geoteknisk vurdering

Vedlegg 3 Geoteknisk vurdering Vedlegg 3 Geoteknisk vurdering Geoteknisk notat 24. november 2016 Prosjekt 16391 Råholt, boligfelt. Geoteknisk vurdering Laget av Guðjón Örn Laget av 1 Innledning VSO-Consulting har på oppdrag for 3 Bygg

Detaljer

GEOTEKNISK VURDERING AV STABILITET VED NYTT GÅRDSTUN KVÅL

GEOTEKNISK VURDERING AV STABILITET VED NYTT GÅRDSTUN KVÅL NOTAT Oppdrag 1350022987 E6 Ulsberg Åsen, delstrekning Melhus - Kvål Kunde Nye Veier AS Notat nr. G-not-001 Dato 21/12/2017 Til Nye Veier v/ Jan Olav Sivertsen Fra Rambøll v/ Siri Johanson Kopi Rambøll

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser

Nytt sykehus i Drammen. Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen Tittel: Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser 01 For oversendelse til oppdragsgiver 21.09.18 AstHul AnBra BH Rev. Beskrivelse Rev. Dato

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Vedlegg 3 Geoteknisk vurdering

Vedlegg 3 Geoteknisk vurdering Vedlegg 3 Geoteknisk vurdering Geoteknisk notat 4. juni 2019 Prosjekt 16391 Råholt, boligfelt. Geoteknisk vurdering Laget av Guðjón Örn Laget av Versjon : B 1 Innledning VSO-Consulting har på oppdrag for

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

Pålsetunet Geoteknisk Undersøkelse Rapport. Januar Furusethgata Jessheim

Pålsetunet Geoteknisk Undersøkelse Rapport. Januar Furusethgata Jessheim Pålsetunet Geoteknisk Undersøkelse Rapport Januar 2016 www.vso.no Furusethgata 5 vso@vso.no 2050 Jessheim Pålsetunet Geoteknisk Undersøkelse Rapport Prosjekt nummer: 15372 S:\2015\15372\v\Jarðtækni\GIR\2016_25_01_Geo_undersökelser_rapport_Pålsetunet.docx

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak.

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak. Oppdragsgiver: Horten kommune Oppdragsnr.: 5168243 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 00 Geoteknisk vurdering av Holtenbakken Sammendrag/konklusjon Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og grunnforhold SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og grunnforhold SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snebakkan Grendefelt DOKUMENTKODE 10207448-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering - Stabilitet TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harald Lunde og Lena Hemmingsen OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

Ansvarlig enhet: RIG Utført av: Ingrid Engeset. Tilgjengelighet: Åpen Dato:

Ansvarlig enhet: RIG Utført av: Ingrid Engeset. Tilgjengelighet: Åpen Dato: NOTAT Oppdragsnavn: Ski vest Vestveien 11-13 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Emne: Dokumentkode: Ski kommune Sandra Reimundo Geoteknisk notat 1800863-RIG-001-20181012 Ansvarlig enhet: RIG Utført av: Ingrid

Detaljer

Sentrumsgården Skogn RAPPORT. Nordbohus AS. Geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sentrumsgården Skogn RAPPORT. Nordbohus AS. Geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sentrumsgården Skogn OPPDRAGSGIVER Nordbohus AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 28. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416302 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Kirkegårdsveien boligområde: Geoteknisk vurdering av skråningsstabilitet for reguleringsplan

Kirkegårdsveien boligområde: Geoteknisk vurdering av skråningsstabilitet for reguleringsplan Kirkegårdsveien boligområde: Geoteknisk vurdering av skråningsstabilitet for reguleringsplan Sammendrag/konklusjon Norconsult er engasjert av Arctic Entreprenør AS for geoteknisk vurdering av skråningsstabilitet

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

GREÅKERVEIEN 123 FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK

GREÅKERVEIEN 123 FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS GREÅKERVEIEN 123 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com PROSJEKTNR.

Detaljer

GEOTEKNISKE TILTAK FOR UTFØRELSE AV G/S-VEI LANGS HOBØLVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2

GEOTEKNISKE TILTAK FOR UTFØRELSE AV G/S-VEI LANGS HOBØLVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2 G/S-VEI HOBØLVEIEN GEOTEKNISKE TILTAK FOR UTFØRELSE AV G/S-VEI LANGS HOBØLVEIEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Grunnundersøkelser

Detaljer

NOTAT BOLIGER I PRESTENGATA (ASKIM) GEOTEKNISKE PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER OG VURDERING AV FUNDAMENTERING. 1. Innledning

NOTAT BOLIGER I PRESTENGATA (ASKIM) GEOTEKNISKE PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER OG VURDERING AV FUNDAMENTERING. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350025563 Kunde Østrelinje Arkitektur og Landskap AS Notat nr. Til Dato 12.01.2018 G-not-001 1350025563 Østre Linje Arkitektur og Landskap AS Fra Kopi Rambøll Norge AS Dato 12.01.2018 BOLIGER

Detaljer

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen.

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen. 1 Innledni ng Steffen Granerud AS planleggeriving av eksisterende boligbygg og oppsetting av nytt leilighetsbygg i Brådalsgutua 14. 2 Vår oppdragsgiver er Steffen Granerud AS v/ Steffen Granerud. 2 Forutsetninger

Detaljer

Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan INNHOLD. 1 Innledning Beskrivelse av prosjektet 3

Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan INNHOLD. 1 Innledning Beskrivelse av prosjektet 3 STATENS VEGVESEN REGION ØST Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT: GEOTEKNISKE

Detaljer

Datarapport G, Rapport 01, Datarapport Voll Massetipp, igjenfylling av ravinedal Gnr/bnr 29/1 og 29/2 Melhus Kommune

Datarapport G, Rapport 01, Datarapport Voll Massetipp, igjenfylling av ravinedal Gnr/bnr 29/1 og 29/2 Melhus Kommune Datarapport 20170822G, Rapport 01, Datarapport, igjenfylling av ravinedal Gnr/bnr 29/1 og 29/2 Melhus Kommune Datarapport,, gnr/bnr 29/1 og 29/2, Side 1 av 23 Fylke: Trøndelag Kommune: Melhus Sted: Tiltakshaver

Detaljer

R.1543 BRATSBERGVEGEN

R.1543 BRATSBERGVEGEN R.1543 BRATSBERGVEGEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 02.07.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt I forbindelse med gang- og sykkelveg skal det legges ny spillvannsledning i Bratsbergvegen.

Detaljer

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Oppdragsgiver: COWI Oppdrag 474432-02 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk 2011-01-04 rao4n 2008-01-23 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelser SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelser SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Båtsfjord fiskerihavn DOKUMENTKODE 713341-RIG-NOT-011 EMNE Geoteknisk vurdering Neptunbukta sørvest TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT. 1. Orientering FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Oppdrag 1350010908 Furufalten industriområde Kunde Lyngen kommune Notat nr. G-not-002 1350010908 Til Lyngen kommune ved Beate Németh/WSP Fra Kopi Rambøll Norge AS ved Marit Bratland Pedersen FURUFLATEN

Detaljer

2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2.

2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2. 2. Topografi og grunnforhold 2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2. Delstrekning 1 Delstrekning 2 Figur

Detaljer

Utvidelse av Oredalen avfallsanlegg i Hurum kommune Geotekniske stabilitetsberegninger i eksisterende deponi

Utvidelse av Oredalen avfallsanlegg i Hurum kommune Geotekniske stabilitetsberegninger i eksisterende deponi NOTAT OPPDRAG EMNE Utvidelse av Oredalen avfallsanlegg i Hurum kommune Geotekniske stabilitetsberegninger i eksisterende deponi DOKUMENTKODE TILGJENGELIGHET 813874-RIG-NOT-004 Åpen OPPDRAGSGIVER Lindum

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser Side 1 av 14 Skanska Teknikk Konstruksjonsavdelingen Geoteknisk Rapport Utarbeidet av: Dato: Svein Torsøe 12.08.2016 Kontrollert av: Pernille Rognlien 0 Revisjon: Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN FEBRUAR 2014 STATENS VEGVESEN REGION ØST DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com VEDLEGG A4

Detaljer

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ).

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ). 7 Plastring...4 8 Kai...4 9 Sluttkommentar...5 10 Referanser...5 Vedlegg 1: Geoteknisk prosjektering...6 1 Regelverk...6 Geoteknisk kategori...6 Pålitelighetsklasse (CC/CR)...6 Tiltaksklasse i henhold

Detaljer

N O T A T R I G - 0 1

N O T A T R I G - 0 1 N O T A T R I G - 0 1 Bankveien 7 1383 Asker E-post: post@civilconsulting.no www.civilconsulting.no TIL: Georg Fredrik Myhre Handelsbygg Holding AS KOPI: Hanne Karin Tollan Landskapsarkitekt Hanne Karin

Detaljer

Sammendrag: Larvik Boligbyggelag, Labo, planlegger oppføring av 2 leilighetsbygg og et frittstående garasjebygg på Futestien 5 i Kvelde.

Sammendrag: Larvik Boligbyggelag, Labo, planlegger oppføring av 2 leilighetsbygg og et frittstående garasjebygg på Futestien 5 i Kvelde. TEKNISK NOTAT TIL: Larvik Boligbyggelag v/håkon Jakobsen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110993n1 Prosjekt: 110380 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Geir Solheim Futestien 5, leilighetsbygg

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

HAFTOR JONSSONSGATE 36 INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Geoteknisk grunnlag 2. 3 Topografi og grunnforhold Topografi 3 3.

HAFTOR JONSSONSGATE 36 INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Geoteknisk grunnlag 2. 3 Topografi og grunnforhold Topografi 3 3. SARPSBORG KOMMUNE HAFTOR JONSSONSGATE 36 GEOTEKNISK NOTAT, OMRÅDETSTABILITET ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Geoteknisk

Detaljer

Teknisk notat. Innledende vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamenteringsprinsipper

Teknisk notat. Innledende vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamenteringsprinsipper Teknisk notat Til: Hjellnes Consult AS v/: Kjetil Hansen Fra: NGI Dato: 31. august 2010 Dokumentnr.: 20100576-00-3-TN Prosjekt: Biogassanlegg på Esval, supplerende grunnundersøkelser og vurderinger Utarbeidet

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR PLANLAGT VILBERG SKOLE I TYNSÅKVEIEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR PLANLAGT VILBERG SKOLE I TYNSÅKVEIEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Vilberg skole, Tynsåkveien Eidsvoll kommune G-not-001 Steinar Reinsberg, Eidsvoll kommune Fra Kopi Aiga de Zeeuw, Ramboll Norge AS GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR PLANLAGT

Detaljer

NOTAT RIG-001 SAMMENDRAG. 001_rev00. Cicilie Kåsbøll. Rambøll v/nina Marielle Johansen

NOTAT RIG-001 SAMMENDRAG. 001_rev00. Cicilie Kåsbøll. Rambøll v/nina Marielle Johansen NOTAT RIG-001 OPPDRAG Fv26 Tverrelvdalen gang- og sykkelveg DOKUMENTKODE 711536-RIG-NOT- 001_rev00 EMNE Støttemur TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alta kommune ANSVARLIG ENHET 4012 Tromsø Geoteknikk

Detaljer

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori.

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori. TEKNISK NOTAT TIL: Askim Entreprenør AS v/thor-ole Riiser Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111097 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Askim. Eid barnehage

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Einar Ballestad-Mender Mingbo Yang

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Einar Ballestad-Mender Mingbo Yang Kamperhaug Utvikling AS Rokkeveien 41 1743 Klavestadhaugen Deres ref.: Vår ref.: Dato: Einar Ballestad-Mender Mingbo Yang utført for vurdering av områdestabilitet i Geoteknisk kontrollrapport nr. 1, rev.

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

Statens vegvesen. Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering av deponiet ved Kirkebekken bru

Statens vegvesen. Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering av deponiet ved Kirkebekken bru Statens vegvesen Til: Tommy Paulsen Fra: Vegteknisk v/ Daniel Nigussie Kopi: Jon Krogstad Bøe, Roar Gärtner Saksbehandler/innvalgsnr: Daniel Nigussie Vår dato: 25.08.2016 Vår referanse: Hd-1123A21 Rv 36

Detaljer

ROLIGHETEN I SARPSBORG

ROLIGHETEN I SARPSBORG FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Grenseveien 88 0605 OSLO TLF 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK

Detaljer

Martenshagen Bofelleskap, Steinkjer

Martenshagen Bofelleskap, Steinkjer Steinkjerbygg KF Martenshagen Bofelleskap, Steinkjer Geoteknisk vurderingsrapport Grunnforhold 2017-12-15 Oppdragsgiver: Steinkjerbygg KF Oppdragsgivers kontaktperson: Olav Brauti Rådgiver: Norconsult

Detaljer

Originalt dokument TRIM ERBK TRIM REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Originalt dokument TRIM ERBK TRIM REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Båtsfjord fiskerihavn DOKUMENTKODE 713341-RIG-NOT-009 EMNE Geoteknisk vurdering Båtsfjord brygge TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

2.1 Omfang av grunnundersøkelser

2.1 Omfang av grunnundersøkelser PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER VEDLEGG A4 (1 AV 3) TIL DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNKJØRING RÅDHUSVEIEN PLANID 010526031 GEOTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Detaljer

TRONDHEIM TEKNOBYEN GEOTEKNISK NOTAT INDHOLD. 1 Grunnforhold. 1 Grunnforhold 1. 2 Terreng 5. 3 Fundamenteringsforhold og byggegrop 5.

TRONDHEIM TEKNOBYEN GEOTEKNISK NOTAT INDHOLD. 1 Grunnforhold. 1 Grunnforhold 1. 2 Terreng 5. 3 Fundamenteringsforhold og byggegrop 5. TRONDHEIM TEKNOBYEN GEOTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Karvesvinger 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.no INDHOLD 1 Grunnforhold 1 2 Terreng 5 3 Fundamenteringsforhold og

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 26.11.2015 Geoteknikk Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Lovraeidet Rv.13, Suldal kommune Ressursavdelinga

Detaljer

Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus

Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus Dato: 31.3.2011 Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus Oppdragsgiver: Sørum kommune Frogner kirkegård, Sørum 2 FORORD Golder Associates AS har på oppdrag fra Sørum kommune gjennomført

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

sse Fylke: Østfold Gnr: 1 Bnr: Nipas AS Tiltakshaver: Rapport: Geoteknisk notat ering, setninger Stikkord: UTM: VEDLEGG Bilag Bilag Sammendrag

sse Fylke: Østfold Gnr: 1 Bnr: Nipas AS Tiltakshaver: Rapport: Geoteknisk notat ering, setninger Stikkord: UTM: VEDLEGG Bilag Bilag Sammendrag Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no Notat RIG01 Storgaten Terras sse Fylke: Østfold Adresse: Storgtt 10 Kommune:Sarpsborg Gnr: 1 Sted:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha NOTAT OPPDRAG Ny brannstasjon i Øksnes kommune-geoteknisk notat OPPDRAGSNUMMER 22612001 OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV DATO 22612001-G01 Ny brannstasjon i Øksnes kommune 1.0 Innledning Sweco Norge As er engasjert

Detaljer

E6 Helgeland sør: Parsell 6. Reguleringsplan

E6 Helgeland sør: Parsell 6. Reguleringsplan Skanska E6 Helgeland sør: Parsell 6. Reguleringsplan Gofahaugen Geoteknisk vurderingsrapport Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-RIG-61 Versjon: - 2017-10-13 Oppdragsgiver: Skanska Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

NOTAT VEIAVANGEN SKOLE - OVERORNDET GEOTEKNISK VURDERINGER AV GRUNNFORHOLD, FUNDAMENTERING OG UTGRAVING. 1. Innledning. 2. Topografi og grunnforhold

NOTAT VEIAVANGEN SKOLE - OVERORNDET GEOTEKNISK VURDERINGER AV GRUNNFORHOLD, FUNDAMENTERING OG UTGRAVING. 1. Innledning. 2. Topografi og grunnforhold NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Dato 1350018642 Veiavangen geoteknikk Nedre Eiker kommune G-not-001 Nedre Eiker kommune v/morten Gulbrandsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/emilie Laache Dato 01.02.2017

Detaljer

Ogndalsvegen 139, Steinkjer

Ogndalsvegen 139, Steinkjer OGV139 AS Ogndalsvegen 139, Steinkjer Geoteknisk prosjekteringsrapport 2018-10-12 Oppdragsgiver: OGV139 AS Oppdragsgivers kontaktperson: Karl Moen Rådgiver: Norconsult AS, Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - overordnet FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser.

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser. Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Inderøy kommune Vennaområdet Kulturcampus Inderøy Fundamenteringsforhold Geotekniske vurderinger Dato: 9. november 2009 Rev. - dato Oppdrag / Rapportnr. 413853-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Geoteknisk prosjektering, Voll Massetipp, gnr/bnr 29/1 og 29/2, Melhus kommune Side 1 av 33

Geoteknisk prosjektering, Voll Massetipp, gnr/bnr 29/1 og 29/2, Melhus kommune Side 1 av 33 Geoteknisk prosjektering 20170822G, Rapport 02, revisjon 02, geoteknisk vurdering, beregninger, igjenfylling av ravinedal Gnr/bnr 29/1 og 29/2 Melhus Kommune Geoteknisk prosjektering,, gnr/bnr 29/1 og

Detaljer

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring Beregningshefte 2 Til: Statens vegvesen Region midt v/: Roar Lindstad Kopi til: Dato: 9. desember 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Beregningshefte 2 Prosjekt: Fv. 715 Melan bru Utarbeidet av: Magne

Detaljer

NOTAT. 2. Sammendrag. 3. Grunnlag. STABILITETSVURDERING, HELSEHUSET I ASKIM 1. Innledning

NOTAT. 2. Sammendrag. 3. Grunnlag. STABILITETSVURDERING, HELSEHUSET I ASKIM 1. Innledning NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Helsehuset i Askim Områdestabilitetsrapport Østre Linje Arkitektur og Landskap G-not-002 STABILITETSVURDERING, HELSEHUSET I ASKIM 1. Innledning Rambøll Norge AS er engasjert

Detaljer

Som grunnlag for vår geotekniske vurdering har følgende notater og rapporter benyttets:

Som grunnlag for vår geotekniske vurdering har følgende notater og rapporter benyttets: NOTAT Notat nr.: 580771-Geo 01 06.06.2011 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Erling Liabø Kopi til: Fra: Christer Larsson Sweco Norge AS Geoteknisk vurdering Klæbu Gnr/Bnr 2/11 1. Innledning Sweco Norge

Detaljer

RAPPORT VEDLEGG 13. Utvidelse av Amfi på Finnsnes. CONSTO AS NAR GEOTEKNIKK GEOTEKNISK RAPPORT TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER REV00

RAPPORT VEDLEGG 13. Utvidelse av Amfi på Finnsnes. CONSTO AS NAR GEOTEKNIKK GEOTEKNISK RAPPORT TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER REV00 VEDLEGG 13 CONSTO AS Utvidelse av Amfi på Finnsnes. OPPDRAGSNUMMER 22191001 GEOTEKNISK TIL REGULERINGSPLAN NAR GEOTEKNIKK NR.: 221191001-G02 KUNDE: CONSTO AS OPPDRAG NR.: 221191001 DATO: Geoteknisk vurderingsrapport

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fylling Ytre Langnes DOKUMENTKODE 713852-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

Grunnlagsmateriale. Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter:

Grunnlagsmateriale. Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter: Grunnlagsmateriale Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter: NGU, Løsmassekart NVE, Skrednett, Kvikkleirekart NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred COWI AS,, Løkenåsveien

Detaljer

Tilløpsfylling for gangbru over Nordalselva

Tilløpsfylling for gangbru over Nordalselva RAPPORT OPPDRAGSGIVER Åfjord kommune EMNE Innledende geoteknisk vurdering av fylling ved Tangen DATO / REVISJON: 24.05.2019 / 00 DOKUMENTKODE: 10210954-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet Jimmie Ekbäck Knut Espedal Knut Espedal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Jimmie Ekbäck Knut Espedal Knut Espedal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Mikkelsbråten, gbnr 37/502 og 37/505 DOKUMENTKODE 814882-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stigen AS OPPDRAGSLEDER Ekbäck, Jimmie KONTAKTPERSON Jack Fossum UTARBEIDET AV

Detaljer

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Askim kommune Schuckertlinna Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger 2017-01-16 Oppdragsgiver: Askim kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Petter-Ole Kartnes Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4,

Detaljer

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering Det skal graves ned til kote +39,70 for å etablere byggegrop for bygging av pumpestasjonen, det blir ca. 6 m gravedybde fra eksisterende terreng. Pumpestasjonens utvendige mål er ikke avklart i detalj.

Detaljer

R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger

R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger 15.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å skifte VA-ledninger i Dalen Hageby. 1.2 Oppdrag

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-10-17 Geoteknikk Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan RV 5 hp 17, meter 1102, Førde kommune Ressursavdelinga

Detaljer

GEOTEKNISK NOTAT INNHOLD. 1 Prosjektbeskrivelse 2. 2 Mottatte dokumenter 2

GEOTEKNISK NOTAT INNHOLD. 1 Prosjektbeskrivelse 2. 2 Mottatte dokumenter 2 KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF GEOTEKNISK NOTAT KONTROLLDOKUMENT 3. PARTSKONTROLL AV GEOTEKNISKE VURDERINGER OMRÅDESTABILITET JORDAL AMFI ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

TT- Anlegg AS Kaianlegg Strømsvika Stabilitetsberegninger Mars 2016

TT- Anlegg AS Kaianlegg Strømsvika Stabilitetsberegninger Mars 2016 TT- Anlegg AS Kaianlegg Strømsvika Stabilitetsberegninger Mars 2016 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 1 2 Grunnforhold... 1 3 Krav til stabilitet... 1 4 Stabilitetsberegninger... 2 4. 1 Beregningsprofiler...

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

VEDLEGG A. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse

VEDLEGG A. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse VEDLEGG A Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse FIGURER Side Tabell Utdrag fra tabell NA.A(9) i Eurokode, Ref. 2 om veiledende klassifisering av s2 tiltak i pålitelighetsklasser Tabell 2 Geoteknisk

Detaljer

Geoteknikk. E6 Vintermyr. Grunnundersøkelse for ny E6. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen

Geoteknikk. E6 Vintermyr. Grunnundersøkelse for ny E6. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen Geoteknikk E6 Vintermyr. Grunnundersøkelse for ny E6. O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi na g e n Nr. 2013144430-001 Region midt Ressursavdelinga Berg- og geoteknikkseksjonen

Detaljer

Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport. Februar Trondheimsveien 75

Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport. Februar Trondheimsveien 75 Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport Februar 2014 www.vso-consulting.no Trondheimsveien 75 vso@vso-consulting.no 2050 Jessheim Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Undersøkelse Rapport Project nummer:

Detaljer

Statens vegvesen. Foreliggende geotekniske vurderinger er basert på tilgjengelige grunnlagsdata består av:

Statens vegvesen. Foreliggende geotekniske vurderinger er basert på tilgjengelige grunnlagsdata består av: Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnr: Tebarek Ahmed Til: Fra: Kopi: Sundt Arild SVV-RØ Berg- og Geoteknikk Vår dato: 13.12.2018 Vår referanse: 10296-GEOT-1 kontrollert av Murad Sani Sayd Fv

Detaljer

Kort geoteknisk vurdering av foreliggende datarapport.

Kort geoteknisk vurdering av foreliggende datarapport. NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 10203838-RIG-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellesund Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Tim A. Kronborg SAKSBEHANDLER Gunnar Vik KOPI ANSVARLIG

Detaljer

Geoteknikk. Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune. Ressursavdelingen. Nr. 2010082874-53.

Geoteknikk. Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune. Ressursavdelingen. Nr. 2010082874-53. Geoteknikk Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2010082874-53 Region øst Ressursavdelingen

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

Geoteknisk prosjektering, Voll Massetipp, gnr/bnr 29/1 og 29/2, Melhus kommune Side 1 av 33

Geoteknisk prosjektering, Voll Massetipp, gnr/bnr 29/1 og 29/2, Melhus kommune Side 1 av 33 Geoteknisk prosjektering 20170822G, Rapport 02, revisjon 01, geoteknisk vurdering, beregninger, igjenfylling av ravinedal Gnr/bnr 29/1 og 29/2 Melhus Kommune Geoteknisk prosjektering,, gnr/bnr 29/1 og

Detaljer

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERSIKTSKART ENTREPRENØRSELSKAPET ØST AS OPPFYLLING AV AV MASSER I LIERDALEN Original format A4 Tegningens filnavn oversiktskart.docx Målestokk Fag Geoteknikk

Detaljer

dir srr dir REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

dir srr dir REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Delplan for Hotellneset DOKUMENTKODE 713504 RIG NOT 001 EMNE Områdestabilitet TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Store Norske Spitsbergen Kullkompani OPPDRAGSLEDER Tom Langeid KONTAKTPERSON

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune Geoteknisk rapport 04.11.2014 CATO GEOTEKNIKK Avkjørsel fra Rv 35 Modum kommune 1. Innledning Modum kommune har bedt

Detaljer