Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 09:00"

Transkript

1 Gloppen kommune Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf eller til slik at varamedlem kan bli kalla inn. Varamedlem møter etter nærare innkalling. Sakliste Sak nr. Sakstittel 033/20 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 034/20 Referat og orienteringssaker 035/20 Ungdata /20 Orientering om Barnevernsreforma 037/20 Utleigesatsar for kommunale bygg og Heradsplassen frå /20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan for Sandane, 5.november 2020 Bernt Reed Utvalsleiar Per Arne Strand oppvekstsjef

2 Gloppen kommune Arkiv: FE-033 JournalpostID: 20/12791 Saksbehandlar: Anvor Hauge Saksnr. Utval Møtedato 033/20 Oppvekstutvalet Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Vedlegg i saka: Protokoll - Oppvekstutvalet Utvalsleiar si tilråding: 1....utvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den utvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den... Møteboka frå siste møtet blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber utvalsleiar om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet.

3 Gloppen kommune Arkiv: FE-033 JournalpostID: 20/15172 Saksbehandlar: Per Arne Strand Saksnr. Utval Møtedato 034/20 Oppvekstutvalet Referat og orienteringssaker Referatsaker Tittel Informasjon om skolefrukt Referat SU-møte på Breim skule Referat møte i samarbeidsutvalet Årsmelding frå mobbeombodet i Vestland Informasjon om nærskulemodell i Vestland fylkeskommune Avsendar/mottakar Leidulf GloppestadStiftelsen Opplysningskontoret For Frukt og Grønt - Frukt No Bente EllingvågInger Berit SkinloJanne Marie SolheimPer Arne StrandRita Bente Hetle FløtreRolf Kjetil Egge Eli Reed LoteJørgen Dølvik HusbynKai Petter SårheimMaria VeienPer Arne StrandSiv Heggheim Mobbeombod i Vestland Vestland fylkeskommune Orienteringssaker: Kommunalsjef oppvekst orienterer om aktuelle saker innanfor oppvekstområdet, t.d økonomi, sjukefråvær, jordmortenesta, omorganisering m.m. Ordet fritt...

4 Gloppen kommune Arkiv: FA-C10 JournalpostID: 20/14388 Saksbehandlar: Åslaug Haugset Saksnr. Utval Møtedato 035/20 Oppvekstutvalet Ungdata 2021 Kommunedirektøren si tilråding Oppvekstutvalet tek saka til orientering. Saksutgreiing Bakgrunn for saka Gloppen gjennomførte Ungdata for første gong i 2017, og resultata har vore presenterte i oppvekstutvalet tidlegare (førre periode) og er omtalt i kunnskapsgrunnlaget om helse og trivsel i Gloppen, som vart lagt fram for kommunestyret i Resultat har vore nyttige i arbeidet med tenesteutvikling, planarbeid og i utvikling av prosjekt. Det er planlagt ei ny gjennomføring i heile Vestland i veke 5-7 i I denne gjennomføringa får også trinn delta, i Ungdata Junior. Dei vil få eit kortare og enklare skjema enn ungdomsskuleelevane og VGS-elevane. For ungdomsskuleelevane og VGS-elevane er ein obligatorisk del, ein del som er felles for heile Vestland og ein del der kommunane vel spørsmål sjølve. Vi har høve til å velje langt færre eigne spørsmål no enn ved førre gjennomføring.

5 Gloppen kommune Arkiv: FA-F40, HIST-16/115 JournalpostID: 20/15018 Saksbehandlar: Per Arne Strand Saksnr. Utval Møtedato 036/20 Oppvekstutvalet Orientering om Barnevernsreforma Kommunedirektøren si tilråding Oppvekstutvalet tek saka til orientering. Saksutgreiing Bakgrunn for saka Barnevernreforma har sitt utgangspunkt i Prop. 73 L ( ) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Formålet med reforma er at kommunane skal stimulerast til å arbeide meir forebyggande og til å utvikle og bruke fleire lokale tiltak. Hjelpa skal vere tilpassa behovet til barnet og familien. Det skal vere god rettsikkerheit og meir effektiv ressursbruk. Kommunane får dermed eit større ansvar for barnevernet både fagleg og økonomisk. Dei auka utgiftene som kommunane får skal kompenserast gjennom rammetilskuddet. Det er i dag uklart kva størrelsesorden dette vil bli.barnevernsreforma trer i kraft Varige, positive endringar skapast ofte best ved å mobilisere og bygge på dei relasjonar og ressursar som finst rundt barnet, og som barnet har tilhøyrsle og tillit til. Kommunane har, gjennom sin nærleik til innbyggrane, svært gode føresetnader for å legge til rette for heilheitlege tilbod og kome tidleg inn med gode tiltak. Dette er kva BUFDIR skriv at barnevernsreformen innebærer. Statens spesialiserte tilbod blir tydeleggjort i lova: Det blir lovfesta at Bufetat kan tilby fosterheim til barn med spesielle behov ( spesialiserte fosterheimar) Bufetat har ikkje plikt til å tilby dette. I praksis vil dette ver alternativ til institusjon. Bufetat vil ha ansvaret for oppfølging av desse fosterheimane. Barneverntenesta vil ha ansvar for oppfølging av barnet. Kommunen skal, som i dag, betale eigenandel. Bufetat kan tilby utgreiing av spe- og små barn. Tilbudet kan gjevast i sentre for foreldre og barn eller som heimebasert. Dette gjeld dei mest komplekse sakene frå 0-6 år. Bufetat avgjer om ein får tilbod. Kommunen betaler eigenandel. Bufetat kan tilby spesialiserte hjelpetiltak. Dette vil gjelde dei sakene der barnet har ei problemstilling som kan gi grunnlag for plassering i fosterheim eller institusjon. Kommunen betaler eigenandel. Bufetat sitt tilbod om PMTO (Parent Management Training Oregon) vert avvikla i takt med at kommunane bygger opp naudsynt kompetanse. Endringer knytt til fosterheim: Kommunen får fullt økonomisk ansvar for dei ordinære fosterheimane. Det blir ikkje refusjon

6 på forsterkingstiltak. Kommunen får heilheitleg ansvar for oppfølging av fosterheimane Ansvaret for den generelle veiledninga til fosterheimane vert overført frå Bufetat til kommunen. Omsorgskommunen får ansvar for godkjenning av fosterheimane. Frå 2018 vart det innført plikt til å dokumentere om nokon i nettverk eller familie kan vere fosterheim. Auka fokus på styring og forankring av barnevernet. Barnevernsreforment legg til grunn at god kommunal styring og forankring av barnevernet er viktig for å skape heilheitleg tenestetilbod og avdekke og rette opp i svikt og manglar. Kommunens øvste leiing må ta eigarskap til barnevernet. Eit krav om årleg tilstandsrapportering til kommunestyret er gjeldande frå Spørsmålet her er om vi skal ha det som ei eiga melding, eller om vi skal ha det som del av oppvekstmeldinga som no? Vi må sjølvsagt kome tilbake til barnevernsreforment og kva det betyr for oss, både i form av ressursar og samarbeid med andre, det komande året.

7 Gloppen kommune Arkiv: FE-614, TI-&53 JournalpostID: 20/14747 Saksbehandlar: Odd Arne Kolseth Saksnr. Utval Møtedato Helse- og omsorgsutvalet Formannskapet 037/20 Oppvekstutvalet Teknisk, miljø- og kulturutvalet Kommunestyret Utleigesatsar for kommunale bygg og Heradsplassen frå Kort samandrag av saka Gloppen kommune vil innføre faste leigesatsar for utleige av lokalar i kommunale bygg. Kommunedirektøren si tilråding Kommunestyret vedtek leigesatsar og retningslinjer for bruk av kommunale lokalar, slik det går fram av denne saka.

8 Gloppen kommune Arkiv: FE-151 JournalpostID: 20/14997 Saksbehandlar: Remi Lone Nilsen Saksnr. Utval Møtedato 024/20 Eldrerådet /20 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ungdomsrådet 158/20 Formannskapet /20 Helse- og omsorgsutvalet /20 Oppvekstutvalet Teknisk, miljø- og kulturutvalet Oppvekstutvalet Helse- og omsorgsutvalet Teknisk, miljø- og kulturutvalet Formannskapet Kommunestyret Årsbudsjett 2021 og økonomiplan for Vedlegg i saka: Årsbudsjett og økonomiplan Revisjonshonorar Budsjett Gloppen kontrollutval Budsjettskriv 2021 frå Gloppen kyrkjelege fellesråd - auke i festeavgift Sak Auke i festeavgifta - saksdokument - vedtak Budsjett NFN investering, kostnadsdeling Budsjett NFN drift, kostnadsdeling Fordeling IKT Strategi 2021 (drift) (SAK 13 20) Budsjett NFN drift, saksutgreing (SAK 11 20) Budsjett NFN drift, saksutgreing Budsjett NFN drift, samanstilt Budsjett NFN drift, nokre konti Budsjett NFN investering, saksutgreiing (SAK 12 20) Kort samandrag av saka Kommunedirektøren legg i denne saka fram budsjett for 2021 og økonomiplan for Arbeidet med budsjettet har vore svært krevjande. Gloppen kommune har over tid opparbeidd ein kraftig ubalanse mellom inntekter og utgifter. Denne ubalansen er driven av ein sterk auke i gjeldsnivået til kommunen, og manglande effektivisering av drifta for å kunne kompensere for dei aukande finansutgiftene. Dette samanhalde med prognosen for inneverande år på -18,5 mill., gjer at kommunen har lite handlingsrom. Kommunedirektøren gjer framlegg om omfattande endringar for å sikre at kommunen igjen kan driftast forsvarleg ut frå økonomiske kriterier. Gloppen kommune vil, med det vi no kjenner til, verte innmeldt i ROBEK når vi leverer årsresultatet for Lengda på opphaldet i ROBEK vil avhenge av god samhandling mellom politikk og administrasjon.

9 Kommunedirektøren peikar i denne saka på naudsynte tiltak som kan medverke til at kommunen vert økonomisk friskmeld våren Kommunedirektøren si tilråding Skriv her. Hugs at tilrådinga skal skrivast i vedtaksorganet sitt namn. 1. Gloppen kommunestyre godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til årsbudsjettet for 2021 og økonomiplan fram til 2024 slik dette går fram av vedlegget i saka. Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til i 2021-budsjettet - å fordele eigendel på sjukepengar - å fordele eventuell tilleggsrekning frå kommunen sitt pensjonsselskap - å rette opp eventuelle budsjett tekniske feilføringar i høve til rekneskapsforskriftene. Driftsinntekter Driftsutgifter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,19% Bruk av bundne fond Bruk av disposisjonsfond 0 Låneopptak inntil Kommunestyret vedtek maksimalsatsane på inntekts- og formueskatt. Med heimel i Eigedomsskattelova 3 a, vert det skrive ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i kommunen. 1. Den generelle skattesatsen for skattepliktige eigedomar vert sett til 7 promille. 2. Skattesatsen vert differensiert med heimel i eigedomsskattelova 12 a. Dette inneber at satsen for bustadar, våningshus og fritidsbustadar vert sett til 4,3 promille og det er skatteetaten sin likningsverdi som skal nyttast på desse eigedomane der denne er tilgjengeleg. Etter Eigedomsskattelova 7 bokstavane a) og b) fritek kommunestyret heilt eller delvis desse eigedomane : Eigedom til stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten Bygning som har historisk verdi Rådmannen får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl. finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år slik at desse vil inngå i samla investeringsbudsjett for Kommunestyret ber om at det reviderte investeringsbudsjett for 2021 blir lagt fram så snart overføringane er avklara.

10 Kommunestyret legg til grunn av sjølvkostområde innan vatn og avløp skal ha 100% dekning. Saksutgreiing Kommunedirektøren legg fram budsjettet for Dette er eit budsjett som vil merkast. Merkast av innbyggjarane i Gloppen som vil oppleve store endringar i kommunen sitt tenestetilbod. Merkast av kommunepolitikarane som vil få svært avgrensa handlefridom og høve til nyskaping. Merkast av dei tilsette i kommuneorganisasjonen som må levere gode tenester innanfor lovkrava trass i store kutt i dei økonomiske rammene. Dette vert smertefullt, men er like fullt heilt naudsynt! Kvifor har Gloppen hamna i denne situasjonen? Mykje må vi svare for sjølve gjennom våre eigne val og prioriteringar i løpet av dei siste åra. Andre årsaker som kommunen ikkje kan kontrollere, har medverka til å setje kommunen i ein vanskeleg situasjon økonomisk. Stramare kommuneøkonomi, demografiske endringar, bråstopp i innvandringa til landet, og sist men ikkje minst, ein pandemisituasjon som utfordrar heile det norske og internasjonale samfunnet, er viktige stikkord i denne samanhengen. Vi kommunepolitikarar og kommuneorganisasjon, er dei einaste som kan gjere noko med den økonomiske stoda Gloppen kommune har hamna i. Dette er eit tungt ansvar, men eit ansvar vi må ta for å halde på den lokale sjølvråderetten. Alternativet er ROBEK-status, og at kommunen vert sett under fylkesmannen sin administrasjon. Slik situasjonen er, kan innmelding i ROBEK kanskje bli uunngåeleg. Det er opp til kommunestyret å sørgje for å gjere dei naudsynte vedtaka som skal til for at opphaldet i ROBEK vert kortast mogleg. Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett for 2021 legg løypa for å kome ut av det økonomiske uføret, og igjen setje Gloppen kommune i stand til å utvikle seg vidare som ein god stad å bu og arbeide for glopparane. Visjonen vår om ein rikare kvardag midt i verda må vere rettesnora vår framover. Kraftig gjeldsvekst framtidig investeringsnivå I løpet av dei 5 siste åra ( ) har kommunen sett i verk ei rekkje omfattande investeringsprosjekt. Kjøp av kraftstasjonar, bygging av nytt omsorgsbygg, omfattande utbetring av Gloppen ungdomsskule, bygging av næringsbygg (NTU-bygget) og ny brannstasjon er nokre av dei største prosjekta. Aktiviteten har medført at kommunen sitt gjeldsnivå har auka raskt; frå om lag 430 mill. i 2015 til om lag 765 mill. ved inngangen til Dette inneber ein gjeldsauke på nær 80 %. Gjelda utgjer no om lag 116 % av brutto driftsinntekter, og kommunen er dermed langt over det nivået som vert tilrådd av Teknisk Beregningsutvalg TBU (maks. 100 % av brutto driftsinntekter). Gjeldsauken medfører at kommunen sine avdrag har auka jamnt, og når dette kjem på toppen av aukande driftskostnader i same periode, har kommunen raskt nådd smertegrensa for kva vi er i stand til å handtere. Fallande rentenivå gjennom same tidsperioden har til ei viss grad kamuflert dei realøkonomiske konsekvensane. Kommunen betalar p.t. ei historisk låg rente (gjennomsnittleg 1,2 %) på låna våre. Norges Bank sine prognosar tilseier at rentenivået framleis vil halde seg lågt i dei neste åra. Likevel er den økonomiske risikoen for Gloppen kommune knytt til aukande rente kombinert med eit for høgt gjeldsnivå, er stor. Denne risikoen må vi ta ned. Med bakgrunn i ovannemnde, er kommunedirektøren tydeleg på følgjande; Tida for dei store investeringane i Gloppen er over for denne gongen. No er tida komen for konsolidering. Nye større investeringar kan først kome på tale når kommunen har bygd ned gjelda, og samstundes skapt ein

11 betre balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. No må vi klare oss med og vedlikehalde dei barnehagane, skulane og omsorgsbygga vi har. Årlege investeringar må reduserast til maksimalt 50 % av avdraga kommunen betaler dersom vi skal klare å redusere gjelda. Dette inneber med noverande avdragsnivå, inntil mill. i året. Reduksjon av driftskostnadene Gjennom heile 2020 har kommuneorganisasjonen arbeidd med å finne tiltak som kan medverke til lågare driftskostnader. Dette arbeidet vart lagt fram for kommunestyret i september (PS 070/20). Summen av moglege tiltak kartlagt av organisasjonen, har ein samla økonomisk effekt på 36,7 mill. Kommunestyret gjorde grundig vurdering av tiltaka, og konkluderte med at kommunedirektøren skal kutte 13 mill. i driftsutgiftene i 2021 samanlikna med prognosen for Arbeidet med budsjettet for 2021 har synt at dette ikkje er tilstrekkeleg til å skape balanse i kommuneøkonomien. Kommunedirektøren har difor sett i verk arbeidet med å kartleggje andre og meir inngripande tiltak for å møte krava som kommuneloven slår fast for økonomisk drift av kommunane. Summen av dei kuttframlegga som vert tilrådd frå kommunedirektøren si side, utgjer om lag 22 mill. Dette vil merkast. Så langt har vi lagt til grunn at kommunen skal gjennomføre omstillinga utan å måtte seie opp fast tilsette. Omfanget av dei tiltaka vi no ser, gjer at dette kan verte vanskeleg. Kommunen må no gjere meir strukturelle grep for å lande eit forsvarleg og lovleg 2021-budsjett. Inntektssida vår sviktar Gloppen kommune kan ikkje rekne med å få hjelp utanfrå. Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2021, inneber at kommunesektoren totalt sett får stramare økonomi. Dette gjeld også for Gloppen sitt vedkomande. Prognosen for skatteinngang syner ei viss betring frå 2020 til 2021, men er framleis lågare enn det som ville vore tilfelle dersom vi hadde hatt ein normalsituasjon. Alt tyder på at landet og resten av verda framleis vil måtte handtere Korona-pandemien og dei utfordringane denne fører med seg, også gjennom heile Gloppen har tatt i mot mange flyktningar dei siste åra, og gjennom dette fått store integreringstilskot frå staten. Desse midlane har også blitt nytta til å finansiere den ordinære drifta i kommunen. Pandemien har effektivt stoppa flyktningstraumen til Noreg, og i 2021 vil vi truleg ikkje ta i mot meir enn ein fjerdedel så mange flyktningar som i toppåra. Tilskottet fell dermed dramatisk (frå meir enn 20 mill. til 10,8 mill. neste år). Kommunedirektøren tilrår at desse midlane vert plassert på fond, og nytta slik dei er tenkt; til integreringsarbeidet. Eksisterande praksis inneber at ei slik endring vil utfordre kostnadssida vår ytterlegare. Gloppen har eigardelar i både Sogn og Fjordane Energi og Gloppen Energi. Endra utbytepolitikk og kraftprisprognosane for komande år, medfører eit kraftig fall i forventa inntekter til kommunen. Regjeringa held fram med same praksisen som tidlegare overfor kommunane, med stadig aukande innslagspunkt for statleg medfinansiering av kommunane sine utgifter til ressurskrevjande brukarar. I 2021 er innslagspunktet heva frå 1,36 mill. til 1,43 mill. pr. tenestemottakar. Dette inneber ein reduksjon i statlege overføringar på ein knapp million, og aukar Gloppen si kostnadsutfordring tilsvarande. Samla sett er kommunen sine inntekter 23 mill. lågare i 2021 enn i Dette er svært krevjande for oss å handtere. I 2020 er rammetilskotet til Gloppen auka med om lag 8 mill. for å kompensere for kommunen sine kostnader knytt til handteringa av pandemien. Regjeringa har signalisert at der også vil kome midlar

12 til kommunesektoren i Rammene for dette vil bli kjende i november dette året. Kommunedirektøren har ikkje tatt omsyn til eventuelle ekstra midlar knytt til ekstraordinære Koronamidlar i budsjettarbeidet. Dette ville etter prinsippet om varsemd i vurdering av inntekter, vere uforsvarleg. Midlane vi har mottatt i 2020, har i store trekk blitt nytta til å førebu apparatet vårt for å kunne handtere eit sjukdomsutbrot i kommunen. Dersom vi skulle få eit større Korona-utbrot i Gloppen, vil vi trenge alle ekstra midlar til å handtere ein slik situasjon. Vi kan dermed ikkje planlegge å nytte midlane på annan måte. Alternative scenario I det følgjande vert det gjort reie for dei ulike scenarioa som er sett opp frå kommunedirektøren si side, i samband med budsjettarbeidet. Scenario 1 Kommunestyrevedtaket (PS 070/20) som inneber ein reduksjon av kommunen sine driftskostnader på minimum 13 mill. Kommunedirektøren legg til grunn at kommunen kan redusere driftskostnadene med 15 mill. (fordelt på 11 mill. på løn, og 4 mill. på kjøp av varer og tenester). Scenario 2 I tillegg til tiltaka som er nemnde i scenario 1, vert det lagt inn ytterlegare kutt i kommunen sine driftsutgifter på om lag 7 mill. Dette medfører mellom anna at tenester vert avvikla og strukturelle grep vert sett i verk. Ei samanslåing av Nordstranda og Sandane til ein felles skule, er det tiltaket som vil gje best utteljing økonomisk av tiltaka innanfor oppvekst. Det er to driftsalternativ. Det eine er å samle all aktivitet på Sandane skule. Det andre er å dele aktiviteten mellom Nordstranda og Sandane. Hovudessensen i ei slik samanslåing vil vere at vi kan gå frå å ha 3 til 2 parallellar på kvart trinn. Dette medfører auka klassestorleik (frå om lag elevar til elevar i klassa med dei årskulla som vi har oversikt over no). Tiltaket inneber at kommunen kan redusere bemanninga med 14 årsverk. Det er teke omsyn til ny lærarnorm, spesialpedagogiske tiltak, særskilt norskopplæring, SFO, leiing og andre ressursar. Tiltaket er samanhalde med tilsvarande skular av same storleik i andre kommunar. Ei så omfattande samanslåing vil måtte utgreiast meir enn det som kjem fram i denne saka, men her er nokre stikkord: Alternativ 1 Samle all aktivitet på Sandane skule. Skal vi samle all aktivitet på Sandane skule, vil vi måtte investere 7-10 millionar i klasseromareal, til arbeidsplassar for lærarane, til ombygging av klasserom og til uteområde på skulen. Vi må også gjere noko tilrettelegging av uteområdet på skulen. Kostnaden med skuleskyss vil auke noko, men utgiftene til skyss i samband med symjeundervisning vil gå ned. Ein del av investeringane vert av midlertidig karakter. Gangane på skulen vil framleis vere tronge, og særskilt garderobesituasjonen for elevane vil verte utfordrande. Uteområdet vil opplevast som knapt. Vi vil ikkje ha noko behov for Nordstranda skule, og vil framleis dermed ha kostnader knytt til vedlikehald av denne dersom vi ikkje lykkast i å selje bygningsmassen. Alternativ 2 Dele aktiviteten mellom Nordstranda og Sandane skule. Det kan vere mange måtar å dele klassene mellom dei to skulane. SFO må vere knytt til den delen som har småtrinnet, evt. må SFO vere delt i to om det ikkje følgjer klassedelinga. Klasseromma på Nordstranda skule er jamt over mindre enn klasseromma på Sandane skule, så det kan verte utfordrande med klasser over elevar. Vi meiner likevel at vi vil kunne handtere dette. Skuleskyssen vil auke for eit fleirtal av elevane, både dei som har rett på skyss og det vi truleg må rekne som kommunalskyss på grunn av farleg skuleveg særskilt for dei yngste borna. Kommunedirektøren går inn for at alternativ 2 vert valt.

13 I tillegg til endringa i skulestruktur, vert også følgjande kommunale tenester foreslått avvikla; Legetilbodet i skulehelsetenesta, Frisklivssentralen, aktivitetstilbodet i Mona Vekst og kantinedrifta i Kulturhuset. Ei rekkje funksjonar får redusert kapasitet i høve til noverande situasjon; PPT, bemanning i skular og barnehagar, bibliotektilbodet i kommunen, fagtilbodet i Kulturskulen og tilbodet i Trivselshallen Scenario 3 I tillegg til tiltaka i scenario 1, gjer kommunedirektøren framlegg om at kommunen sel seg ned i Sogn og Fjordane Energi og Gloppen Energi. Kommunen vil med dette tiltaket kunne redusere gjelda med om lag 300 mill. Kommunen kan framleis eige 1 aksje i SFE for å sikre seg at aksjonæravtalen om hovudkontor på Sandane, vert etterlevd. Eigarskapen i holdingselskapet vil halde fram. Ein slik gjeldsreduksjon medfører at årlege avdrag vil kunne reduserast med om lag 10 mill., og årlege rentekostnader med om lag 3 mill. Korrigerert for bortfall av budsjettert utbyte på 1,5 mill., vert nettoeffekten av dette tiltaket 11,5 mill. Scenario 4 Dette scenarioet inneber at kommunen gjennomfører alle tiltaka som er gjort reie for i scenario 1 3. Oppstillinga under syner ei nøkkeltalsamanstilling av dei ulike scenarioa: Gloppen kommune (tal i mill. kr) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finanskostnader NETTO DRIFTSRESULTAT Som ein ser av tabellen over, er det berre scenario 4 som gjev oss eit positivt netto driftsresultat. Kommunen sitt handlingsrom er dermed særs avgrensa. Kommunedirektøren ser ikkje andre einskildtiltak som økonomisk kan erstatte dei som er lagt inn i budsjettframlegget. Gloppen sin veg ut av det økonomiske uføret Gloppen kommune dreg med seg underskot frå 2019 på 11,1 mill. Prognosen for dette året inneber eit nytt underskot denne gongen på heile 18,5 mill. Saldoen på disposisjonsfondet pr var om lag 9,9 mill. Restsaldoen må i tråd med regelverket, nyttast til dekking av underskotet i Underskotet frå 2019 må etter regelverket, dekkast inn i 2021 for å unngå at kommunen skal verte innmeldt i ROBEK. Det er likevel slik at dersom kommunen sitt samla underskot overstig 3 % av brutto driftsinntekter, vil kommunen vere kvalifisert for direkte innmelding i ROBEK. Prognosen for inneverande år inneber at Gloppen kommune kan verte råka av denne paragrafen, og dermed vil bli innmeldt i ROBEK så snart kommunen leverer årsresultatet for Kommunedirektøren legg difor til grunn at Gloppen kommune vert innmeldt i ROBEK i starten av Kommunedirektøren vil likevel understreke at kommunen har naudsynte verkemiddel for å sikre at statusen som ROBEK-kommune kan verte kortvarig. Scenario 4 over syner at Gloppen kommune kan levere eit positivt netto driftsresultat i 2021.

14 Overskotet vil venteleg ikkje bli så stort at ein realistisk sett kan vente å kome ut av ROBEK etter at 2021-resultatet ligg føre. Det bør likevel ligge til rette for at dette kan skje eitt år seinare (dvs. våren 2022). Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett for 2021 og økonomiplan for , er basert på dei føresetnadene som det er gjort reie for i scenario 4. Eldrerådet Behandling Kommunedirektør Anders Skipenes orienterte om den økonomiske situasjonen kommunen er komt i, og korleis han ser føre seg at den kan løysast. Sakshandsamar Anita Lothe svara på spørsmål relatert til innsparingstiltak helse og omsorgssektoren. ELD- 024/20 Vedtak Eldrerådet tek saka til orientering. Ei grundigare behandling av saka vart utsett til ekstramøte 16. november Vedtaket var samrøystes. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Behandling Kommunedirektør Anders Skibenes gav ei felles orientering til begge råda, og svarte på spørsmål om kommuneøkonomien generelt. Anita Lothe svarte på spørmål foreslåtte om kutt innan helse- og velferd. Rådet er bekymra for konsekvensane av forslaget om å avvikle arbeidsretta aktivitetstilbod ved Mona Vekst. Dette gjeld ei gruppe som treng føreseielege rammer, og der arbeidsplassen og arbeidsmiljøet er særs viktig for kvardagen. Kontinuitet er viktig for denne gruppa. Mona Vekst sikrar relevante arbeidsoppgåver og eit variert arbeidsmiljø. RAD- 021/20 Vedtak Rådet ønsker nærare drøfting av budsjett og økonomiplan på neste møte, men signlaserer allereie no at dei er bekymra for konsekvensane av forslaget om å avvilke arbeidsretta aktivitetstilbod ved Mona Vekst. Dette gjeld ei gruppe som treng føreseielege rammer, og der arbeidsplassen og arbeidsmiljøet er særs viktig for kvardagen.

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 08.03.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Søreide Dato: 11.04.2018 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00 eller

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

Møteinnkalling. Lista over arbeidsgruppa sine framlegg til driftsendringar, vedlegg til sak 3/18, var ikkje klar då denne saklista vart sett opp.

Møteinnkalling. Lista over arbeidsgruppa sine framlegg til driftsendringar, vedlegg til sak 3/18, var ikkje klar då denne saklista vart sett opp. Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 17.01.2018 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato Tid Kl.

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato Tid Kl. Møtebok Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato 07.11.2018 Tid Kl. 09:00-13:30 Følgjande medlemar møtte Bernt Reed (p) Hege Lothe Jeffrey Elliott Thomas

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: Tid: Kl. 14:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: Tid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: 16.02.2017 Tid: Kl. 14:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke SAMNANGER KOMMUNE 1 of 12 MØTEINNKALLING Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato 17.09.2018 Møtetid: Kl. 14.00 Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet må

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre. Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS /2018 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS /2018 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Alf Magnar Strand FA - B09, TI - &35 18/410 Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS 11.06.2018 034/2018 Kommunestyret PS 18.06.2018 Samanslåing av ungdomsskular

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Hornindal kommune. Innkalling. Sakliste. Utval: Utval for Oppvekst og Helse Møtestad: Smia Dato: Tid: Kl. 14:00-16:00

Hornindal kommune. Innkalling. Sakliste. Utval: Utval for Oppvekst og Helse Møtestad: Smia Dato: Tid: Kl. 14:00-16:00 Innkalling Utval: Utval for Oppvekst og Helse Møtestad: Smia Dato: 25.10.2016 Tid: Kl. 14:00-16:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er til tlf. 57879800

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 09:00-12:00. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 09:00-12:00. Følgjande medlemar møtte Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato 07.11.2018 Tid Kl. 09:00-12:00 Møtebok Følgjande medlemar møtte Arnfinn Jørgen Brekke Olaf Sigurd Gundersen Marit Straume Vidar Sandal Per

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 043/14-046/14 Desse medlemmene møtte: Sjur Atle Austrheim Sølvi Anne Espeland

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl.

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: 08.05.2017 Tid: Kl. 12:30 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling JØLSTER KOMMUNE Formannskapet Møtedato: 26.08.2008 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Varamedlemar Innkallinga vert sendt både til varamedlemar og ein del andre mottakarar til orientering.

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: Kl. 16:45 17:00 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Saksnr.: 046/16-048/16 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 24.11.2015 Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2018 Arkivsak: 18/1743 Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILRÅDING frå formannskapet til kommunestyret: 1. A. Forslag

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-10:10. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-10:10. Følgjande medlemar møtte Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato 08.03.2017 Tid Kl. 09:00-10:10 Møtebok Følgjande medlemar møtte Bernt Reed Gunnvor Sunde Hege Lothe Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Eldrerådet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 13:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Eldrerådet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 13:00 Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: På Søreide Dato: 29.05.2017 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00 eller

Detaljer

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Torbjørn Emblem Arkiv: FE-145 Objekt: Arkivsaksnummer 10/1289 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Gloppen opplæringssenter Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Gloppen opplæringssenter Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Gloppen opplæringssenter Dato: 15.11.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Møtestart blir rett etter kommunestyremøtet. Klokkeslettet er derfor usikkert.

Møteinnkalling. Møtestart blir rett etter kommunestyremøtet. Klokkeslettet er derfor usikkert. Møteinnkalling Utval: MULTEK-utvalet Møtestad: Nordfjord folkehøgskule Dato: 28.02.2018 Tid: Ca kl. 15:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Møtedato: 02.12.2014 Tid: 13:00 Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak Møtedeltakarar Terje Vadset Torunn

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 05.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Eldrerådet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 13:00-15:00

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Eldrerådet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 13:00-15:00 Gloppen kommune Utval Eldrerådet Møtestad På Søreide Dato 29.01.2018 Tid Kl. 13:00-15:00 Møtebok Følgjande medlemar møtte Olav Moritsgård Maria Lundestad Hans Myklebust Olav Felde Egil Holme Arnfinn Jørgen

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Sakliste. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-12:30. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Sakliste. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-12:30. Følgjande medlemar møtte Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato 07.03.2018 Tid Kl. 09:00-12:30 Møtebok Følgjande medlemar møtte Frå Bernt Reed SP Hege Lothe SV t.o.m sak 015/18 Jeffrey Elliott Thomas SP Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost SAKSLISTE

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost SAKSLISTE Møtedato: 14.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 11:00 TILLEGGSINNKALLING 2 KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no

Detaljer

Lovlegkontroll - sak PS 140/18 i Askøy kommunestyre - Budsjett 2019 og Økonomiplan

Lovlegkontroll - sak PS 140/18 i Askøy kommunestyre - Budsjett 2019 og Økonomiplan Vår dato: 05.02.2019 Dykkar dato: 14.01.2019 Vår ref: 2018/2057 Dykkar ref: Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ Saksbehandlar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Lovlegkontroll - sak PS 140/18

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Gunn Sande

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Gunn Sande Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset Dato: 22.11.2016 Tid: Kl. 14:00-15:30 Møtebok Følgjande medlem møtte Anita Bentsen Harald Kvame Hansen Sigbjørn Sjåstad Åge Starheim Parti

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-11:15. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-11:15. Følgjande medlemar møtte Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato 17.01.2018 Tid Kl. 09:00-11:15 Møtebok Følgjande medlemar møtte Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Elliott Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Venke

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.09.2018 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 lunsj: 12.00 ARBEIDSMØTE Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Utvalet for plan og utvikling, landbruk, næring og teknisk støttar rådmannen si tilråding som gjeld ansvar 600 og 601, med følgjande merknader:

Utvalet for plan og utvikling, landbruk, næring og teknisk støttar rådmannen si tilråding som gjeld ansvar 600 og 601, med følgjande merknader: GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 145 Saksmappe: 16/464 JournalpostID: 16/8263 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 17.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato Kommunestyret 040/16 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M42 17/2799 Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS 29.11.2017 Kommunestyret PS Slamgebyr 2018 Vedlegg: NGIR - vedtak i representantskapsmøte,

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer