Etanorm-R Drifts-/monteringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etanorm-R Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 Normpumpe Drifts-/monteringsveiledning

2 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten. Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal

3 Innhold Innhold Ordliste Generelt Grunnprinsipper Montering av maskiner som ikke er komplette Målgruppe Relevante dokumenter Symboler Merking av sikkerhetsanvisninger Sikkerhet Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og personalopplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker Sikkerhetsanvisninger for vedlikehold, inspeksjon og montering Feil bruk Anvisninger om eksplosjonsvern Merking Temperaturgrenser Overvåkingsutstyr Grenseverdier for driftsområdet Transport/lagring/avfallshåndtering Kontroller tilstanden ved levering Transport Lagring/konservering Tilbakesending Avfallshåndtering Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Generell beskrivelse Produktinformasjon iht. forordning 547/2012 (for vannpumper med maksimal nominell akseleffekt på 150 kw) for direktiv 2009/125/EF "Økodesigndirektivet" Betegnelse Typeskilt Konstruksjon Konstruksjon og virkemåte Forventede støynivåer Innhold i leveransen Mål og vekt Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontroll før installasjon Installere pumpeaggregatet Installasjon på fundament Installasjon uten fundament Rørledninger Koble til rørledning Gyldig kraft og moment på pumperørene Vakuumutjevning Tilleggskoblinger Hus/isolasjon Kontrollere clutchjusteringen av 76

4 Innhold 5.7 Justere pumpe og motor Motorer med justeringsbolt Motorer uten justeringsbolt Elektrisk tilkobling Stille inn tidsrelé Jording Koble til motor Kontrollere rotasjonsretningen Sette pumpen i drift / ut av drift Sette pumpen i drift Forutsetninger for å sette pumpen i drift Smøring Fylle og lufte pumpen Sluttkontroll Slå på pumpen Kontrollere akseltetningen Slå av pumpen Grenseverdier for driftsområdet Omgivelsestemperatur Innkoblingsfrekvens Pumpevæske Sette ut av drift / konservere / lagre Tiltak for å sette pumpen ut av drift Sette i drift igjen Vedlikehold Sikkerhetsforskrifter Vedlikehold/inspeksjon Driftsovervåking Inspeksjonsarbeid Smøring og oljeskift på valselageret Tømme/rengjøre Demontere pumpeaggregatet Generelle anvisninger / sikkerhetsforskrifter Klargjør pumpeaggregatet Demonter motoren Demontere pumpemodulen Demontere løpehjulet Demontere akseltetningen Demontere lagre Monter pumpeaggregatet Generelle anvisninger / sikkerhetsforskrifter Montere lagre Montere akseltetning Montere løpehjulet Montere pumpemodulen Monter motoren Tiltrekkingsmomenter Tiltrekkingsmoment pumpe Tiltrekkingsmoment pumpeaggregat Reservedelslager Bestille reservedeler Anbefalt reservedelslager for to års drift i henhold til DIN Utskiftbare pumpedeler Feil: Årsaker og tiltak Tilhørende dokumenter Oversiktstegning med komponentliste av 76

5 Innhold 10 EU-samsvarserklæring Sikkerhetserklæring Stikkordliste av 76

6 Ordliste Ordliste Hydraulikk Del av pumpen der hastighetsenergien omformes til trykkenergi Inntaksrør/tilførselsrør Rørledning som er koblet til inntaksrøret Prosesstype Den komplette pumpemodulen kan demonteres uten å koble pumpehuset fra rørledningen Pumpe Maskin uten drivmotor, komponenter eller tilbehør Pumpeaggregat Komplett pumpeaggregat med pumpe, drivmotor, komponenter og tilbehør Pumpemodul Pumpe uten pumpehus; ikke komplett maskin Sikkerhetserklæring En sikkerhetserklæring er en erklæring fra kunden ved returnering til produsenten, om at pumpen/ pumpeaggregatet er tømt på forskriftsmessig måte, slik at deler som har vært i kontakt med pumpevæske, ikke utgjør noen fare for miljø og helse. Trykkrør Rørledning som er koblet til trykkrøret Universalpumper Pumper til kunder/operatører som uavhengig av senere bruk blir kjøpt inn og lagret 6 av 76

7 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen er gyldig for produktseriene og utførelsene som er angitt på tittelsiden. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Produktserie og dimensjon, de viktigste driftsdata, ordrenummer og ordreposisjonsnummer er angitt på typeskiltet. Ordrenummeret og ordreposisjonsnummeret gir en nøyaktig beskrivelse av pumpeaggregatet og skal brukes til identifisering ved alle senere henvendelser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om eventuelle skader. 1.2 Montering av maskiner som ikke er komplette Følg anvisningene i det aktuelle underkapittelet om vedlikehold og service ved montering av ufullstendige maskiner som er levert av KSB. (ð Kapittel 7.5.5, Side 61) 1.3 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. (ð Kapittel 2.3, Side 9) 1.4 Relevante dokumenter Tabell 1: Oversikt over relevante dokumenter Dokument Datablad Installasjonsplan/dimensjoner Koblingsplan Hydraulisk diagram Oversiktstegning 1) Leverandørdokumentasjon 1) Reservedelslister 1) Rørledningsplan 1) Komponentliste 1) Monteringstegning 1) Innhold Beskrivelse av tekniske data for pumpe/ pumpeaggregat Beskrivelse av tilkoblings- og installasjonsmål for pumpe/pumpeaggregat, vekt Beskrivelse av tilleggskoblinger Diagrammer over forsyningshøyde, NPSH-verdier, effekt og effektkrav Snittvisning av pumpen Betjeningsveiledninger og annen dokumentasjon for tilbehør og integrerte maskinkomponenter Beskrivelse av reservedeler Beskrivelse av hjelperørledninger Beskrivelse av alle komponentene i pumpen Montering av akseltetningen i snittvisning For tilbehør og/eller integrerte maskinkomponenter må du ta hensyn til den relevante dokumentasjonen fra produsenten. 1.5 Symboler Tabell 2: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handlingsoppfordring ved sikkerhetsanvisninger Handlingsresultat Krysshenvisninger 1) hvis det inngår i leveransen 7 av 76

8 1 Generelt Symbol Betydning Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet. 1.6 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 3: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en middels sikkerhetsrisiko som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Eksplosjonsvern Dette symbolet henviser til forholdsregler for å unngå eksplosjoner i eksplosjonsfarlige områder i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU (ATEX). Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til risiko for maskinen og maskinens funksjoner. 8 av 76

9 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. I tillegg til den generelle sikkerhetsinformasjonen som er angitt her, må også den handlingsrelaterte sikkerhetsinformasjonen som er oppført i de neste kapitlene, følges. 2.1 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold for å sikre effektiv drift og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på produktet, skal følges og må alltid være godt synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel følgende: Rotasjonsretningspil Merking for tilkoblinger Typeskilt Operatøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i driftshåndboken, overholdes. 2.2 Riktig bruk Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes på de bruksområdene og innenfor de begrensningene som er beskrevet i de relevante dokumentene. (ð Kapittel 1.4, Side 7) Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i feilfri teknisk stand. Pumpen/pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand. Pumpen skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller i dokumentasjonen for den aktuelle modellen. Pumpen skal aldri tørrkjøres (uten pumpevæske). Følg anvisningene om minimumstilførsel av væske i databladet eller dokumentasjonen (f.eks. for å unngå skader på grunn av overoppheting, skader på lagre osv.). Følg anvisningene om minimal og maksimal pumpemengde i databladet eller dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning, kavitasjonsskader, skader på lagre). Væsketilførselen på pumpens inntaksside må ikke strupes (for å unngå kavitasjonsskader). Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må avtales med produsenten. 2.3 Personalkvalifikasjoner og personalopplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport, montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. 9 av 76

10 2 Sikkerhet Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av teknisk fagpersonell. 2.4 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan f.eks. føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet ved lekkasje av farlige stoffer 2.5 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhetsbestemmelser og driftsforskrifter Forskrifter om eksplosjonsvern Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende standarder, direktiver og lover 2.6 Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker Monter beskyttelsesinnretninger (f.eks. deksler) for varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og kontroller at de fungerer. Beskyttelsesinnretninger (f.eks. deksler) må ikke fjernes under drift. Verneutstyr skal være tilgjengelig for personalet, og dette utstyret skal brukes. Lekkasjer (f.eks. ved akseltetningen) av farlige pumpevæsker (f.eks. eksplosive, giftige eller varme væsker) skal dreneres på en måte som ikke skaper fare for personer og omgivelser. Gjeldende lover og regler skal overholdes. Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter eller forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette). Hvis farepotensialet ikke øker når pumpen slås av, må du sørge for at det finnes en NØDSTOPP-kommandoenhet like i nærheten av pumpen/pumpeaggregatet når du installerer pumpeaggregatet. 2.7 Sikkerhetsanvisninger for vedlikehold, inspeksjon og montering Ombygging eller endring av pumpen/pumpeaggregatet er kun tillatt i samråd med produsenten. Bruk kun originaldeler eller deler/komponenter som er godkjent av produsenten. Bruk av andre deler/komponenter kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår skader på grunn av dette. Operatøren sørger for at vedlikehold, inspeksjon og montering utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille. Alt arbeid på pumpeaggregatet må kun utføres når det er i spenningsløs tilstand. Pumpen/pumpeaggregatet må ha fått omgivelsestemperatur. Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt. 10 av 76

11 2 Sikkerhet Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet settes ut av drift. (ð Kapittel 6.1.7, Side 37) (ð Kapittel 6.3, Side 40) Dekontaminer pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker. (ð Kapittel 7.3, Side 48) Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass og aktiveres igjen umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. (ð Kapittel 6.1, Side 33) 2.8 Feil bruk Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides. Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet brukes riktig. (ð Kapittel 2.2, Side 9)! FARE 2.9 Anvisninger om eksplosjonsvern Anvisningene om eksplosjonsvern i dette kapittelet skal alltid følges hvis pumpen benyttes i eksplosjonsfarlige områder. Kun pumper/pumpeaggregater som har aktuell merking og som er beregnet for dette i henhold til databladet, skal brukes i eksplosjonsfarlige områder. Spesielle betingelser gjelder for drift av pumpeaggregater med eksplosjonsvern i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU (ATEX). Vær spesielt oppmerksom på avsnittene i denne betjeningsveiledningen som er merket med symbolet ved siden av, samt de neste kapitlene, (ð Kapittel 2.9.1, Side 11) til (ð Kapittel 2.9.4, Side 12) Eksplosjonsvernet er bare effektivt hvis produktet brukes riktig. Grenseverdiene som er angitt i databladet og på typeskiltet, må aldri overskrides eller underskrides. Unngå feil bruk av produktet. Pumpe Akselkobling Motor Merking Merkingen på pumpen gjelder bare for pumpen. Eksempel på merking: II 2 G c TX (EN ) eller II 2G Ex h IIC T5-T1 Gb (ISO ) Temperaturene som er gyldige for hver pumpeutføring, vises iht. tabellen Temperaturgrenser. (ð Kapittel 2.9.2, Side 11) Pumpen oppfyller den konstruktive sikkerheten «c» for gnistbeskyttelsesgrad iht. ISO Akselkoblingen må ha relevant merking, og det må foreligge en produsenterklæring. Motoren er underlagt egen observasjon Temperaturgrenser Under normal drift bør de høyeste temperaturene være på overflaten av pumpehuset, ved akseltetningen og i området ved lageret. Overflatetemperaturen på pumpehuset tilsvarer temperaturen i pumpevæsken. Hvis pumpen blir varmet opp ytterligere, er anleggsentreprenøren ansvarlig for å overholde foreskrevet temperaturklasse og angitt pumpevæsketemperatur (arbeidstemperatur).tabellen under inneholder temperaturklassene med de tilhørende teoretiske grenseverdiene for pumpevæsketemperaturen (det tas hensyn til en eventuell temperaturøkning i området ved akseltetningen). Temperaturklassen angir maksimal tillatt overflatetemperatur som pumpeaggregatet kan ha under drift. Maksimal tillatt arbeidstemperatur for pumpen er angitt i databladet. 11 av 76

12 2 Sikkerhet Temperaturklasse T5 Temperaturklasse T6 Tabell 4: Temperaturgrenser Temperaturklasse iht. EN eller ISO T1 Maksimalt tillatte pumpevæsketemperatur Temperaturgrense for pumpen T2 280 C T3 185 C T4 120 C T5 85 C T6 Må godkjennes av produsenten Spør produsenten i følgende tilfeller og ved høyere omgivelsestemperaturer. Det garanteres at produktet oppfyller kravene i temperaturklasse T5 i området ved valselageret, med en omgivelsestemperatur på 40 C, og at overflatene har fri kontakt med atmosfæren i lagerområdet, hvis smøring med fett samt vedlikehold og drift utføres korrekt. I temperaturklasse T6 kan det bli nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til lagertemperaturene. Ved feil eller feil betjening og hvis anvisningene ikke følges, kan temperaturene bli vesentlig høyere. Spør KSB om maksimal tillatt arbeidstemperatur for drift ved høyere temperatur, manglende datablad eller «universalpumper» Overvåkingsutstyr Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes innenfor grenseverdiene som er angitt i databladet og på typeskiltet. Hvis entreprenøren for anlegget ikke er sikker på at driftsgrensene vil bli overholdt, må egnet overvåkingsutstyr benyttes. Undersøk om det er nødvendig å bruke overvåkingsutstyr for sikker drift. Ta kontakt med KSB for å få mer informasjon om overvåkingsutstyr Grenseverdier for driftsområdet Minimumsmengdene som er angitt i (ð Kapittel , Side 39) er basert på vann og vannlignende pumpevæsker. Lange driftsperioder med disse mengdene og denne typen pumpevæsker forårsaker ingen ekstra økning i overflatetemperaturene på pumpen. Hvis det dreier seg om pumpevæsker med avvikende fysiske egenskaper, må det kontrolleres om det er fare for ytterligere oppvarming, slik at minimumsmengden må økes. Beregningsformelen som vises i (ð Kapittel , Side 39), kan brukes til å beregne om tilleggsoppvarming kan føre til en farlig temperaturstigning på pumpeoverflaten. 12 av 76

13 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Kontroller tilstanden ved levering 1. Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres. 2. Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen, og forsikringsselskapet. 3.2 Transport FARE Pumpen/pumpeaggregatet kan løsne fra løfteutstyret Hvis komponenter faller ned, medfører det livsfare! Pumpen/pumpeaggregatet skal alltid transporteres i foreskrevet stilling. Den utstikkende akselenden eller transportringen på motoren skal aldri brukes som festepunkter når pumpen/pumpeaggregatet løftes. Ta hensyn til vektangivelsen, tyngdepunktet og festepunktene. Følg lokale forskrifter om sikkerhet på arbeidsplassen. Bruk egnet og godkjent løfteutstyr, f.eks. selvstrammende løftetenger. Pumpen/pumpeaggregatet eller pumpemodulen skal sikres og transporteres som vist på illustrasjonen. Fig. 1: Transportere pumpemodulen Fig. 2: Transportere pumpen 90 Fig. 3: Transportere pumpeaggregatet 13 av 76

14 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 90 Fig. 4: Transportere pumpen på en underlagsplate 3.3 Lagring/konservering Hvis pumpen/pumpeaggregatet ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring: FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat! Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør lagres i det fri i en kort periode, må produktene beskyttes med vanntett materiale. FORSIKTIG Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsespunkter Lekkasjer fra eller skader på pumpen! Eventuelt rengjør og lukk åpninger og forbindelsespunkter på pumpen før lagringen. Pumpen/pumpeaggregatet bør lagres i et tørt og beskyttet lokale, med så konstant luftfuktighet som mulig. Drei akselen rundt én gang per måned, f.eks. ved hjelp av motorviften. Ved forskriftsmessig lagring innendørs varer beskyttelsen inntil maks. 12 måneder. Nye pumper/pumpeaggregater er behandlet for lagring på forhånd. Ved lagring av pumpe/pumpeaggregat som alt har vært i drift, må tiltakene for å sette ut av drift følges. (ð Kapittel 6.3.1, Side 40) 3.4 Tilbakesending 1. Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. (ð Kapittel 7.3, Side 48) 2. Spyl og rengjør pumpen, spesielt dersom den er brukt til skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. 3. Nøytraliser i tillegg pumpen, og blås den tørr med avfuktet inert gass, ved pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre til korrosjonsskader, eller som kan antennes i kontakt med oksygen. 4. Et utfylt sikkerhetssertifikat skal alltid legges ved pumpen. Utførte sikrings- og dekontamineringstiltak skal oppgis. (ð Kapittel 11, Side 72) MERK En sikkerhetserklæring kan lastes ned fra Internett på følgende adresse: 14 av 76

15 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.5 Avfallshåndtering ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpematerialer og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og avhend spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk eventuelt beskyttelsesklær og ansiktsmaske. Følg lover og forskrifter om avhending av helseskadelige medier. 1. Demonter pumpen/pumpeaggregatet. Samle opp fett og smørevæske under demonteringen. 2. Kildesorter materialene i pumpen, f.eks. etter følgende: metall plast elektronikk fett og smørevæske 3. Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering. 15 av 76

16 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.1 Generell beskrivelse Vannpumpe med akseltetning Pumping av rene eller aggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen kjemisk og mekanisk. 4.2 Produktinformasjon iht. forordning 547/2012 (for vannpumper med maksimal nominell akseleffekt på 150 kw) for direktiv 2009/125/EF "Økodesigndirektivet" Minsteeffektivitetsindeks: Se typeskilt og forklaring til typeskilt (ð Kapittel 4.4, Side 17) Referanseverdien MEI for vannpumper med den beste effekten er 0,70 Produksjonsår: Se typeskilt og forklaring til typeskilt (ð Kapittel 4.4, Side 17) Produsentnavn eller varemerke, offisielle registreringsnumre og produksjonssted: Se i databladet eller ordredokumentasjonen Informasjon om typen og størrelsen til produktet: Se typeskilt og forklaring til typeskilt (ð Kapittel 4.4, Side 17) Hydraulisk pumpeeffekt (%) ved korrigert løpehjuldiameter: Se i databladet Effektdiagrammer for pumpen, inkludert effektivitetskarakteristikk: Se dokumentert karakteristikk Effekten til en pumpe med et korrigert løpehjul er vanligvis lavere enn for en pumpe med full løpehjuldiameter. Korrigeringen av løpehjulet gjør at pumpen blir tilpasset et bestemt driftspunkt, og dette reduserer energiforbruket. Minsteeffektivitetsindeksen (MEI) gjelder for den fulle løpehjuldiameteren. Driften av denne vannpumpen ved forskjellige driftspunkter kan gjøres mer effektiv og økonomisk, f.eks. hvis den kontrolleres ved hjelp av en variabel turtallskontroll som tilpasser pumpedriften til systemet. Informasjon om demontering, resirkulering eller avfallshåndtering etter at pumpen er satt ut av drift permanent: (ð Kapittel 3.5, Side 15) Informasjon om effektivitetsreferanseverdien eller referanseverdifremstillingen for MEI = 0,70 (0,40) for pumpen på grunnlag av mønsteret i illustrasjonen finnes på: Betegnelse Eksempel: G C X Tabell 5: Forklaring på betegnelsen Spesifikasjon Betydning Produktserie G Husmateriale G Støpejern S Rujern C1 Løpehjulmateriale C1 Rustfritt stål G Støpejern M Bronse 300 Nominell diameter på trykkrør [mm] 400 Nominell diameter på løpehjul [mm] X Tilleggsbetegnelse - 2) Ett trinn 2) Ikke spesifisert 16 av 76

17 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Spesifikasjon Betydning X.1 Ettrinns, endret /2 Totrinns X Brannslukningspumpe 4.4 Typeskilt KSB SE & Co. KGaA Johann-Klein-Straße Frankenthal Deutschland ETANORM RG P P-No Q 600 m 3 /h H 40 m n /min MEI 0,10 η --,-% Mat.-No ZN D 52 x 74 Fig. 5: Typeskilt (eksempel) 1 Produktserie, dimensjoner og utførelse 3 KSB-ordrenummer (tisifret) 2 Spesifikk kundeinformasjon 4 Pumpekapasitet 5 Turtall 6 Minsteeffektivitetsindeks 7 Spesifikk kundeinformasjon 8 Produksjonsår 9 Ordreposisjonsnummer (sekssifret) 10 Løpenummer (tosifret) 11 Pumpehøyde 12 Virkningsgrad (se datablad) 4.5 Konstruksjon Konstruksjonstype Spiralhuspumpe Radialdelt spiralhus Spiralhus med påstøpte pumpeben Sokkelramme av sveisede U-profiler Prosesstype Aksialkraftavlastning ved hjelp av spaltering og tømmeboring på trykksiden Spalteringer som kan skiftes ut Ett trinn Dimensjon /2: Totrinns DN 200: Dimensjoner og effekter iht. EN 733 Installasjon Horisontal installasjon 17 av 76

18 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat Akseltetning Patronglideringtetning Normal glideringstetning iht. EN Pakningsboks Løpehjulform Lukket radialhjul med buede skovler Dimensjon , , : Semiaksialhjul Lager Fettsmurt rillekulelager Rillekulelager smurt med olje Rotasjonsretning Sett fra drivsiden med klokken Automation Automatisering mulig med: PumpDrive (utførelse: veggmontering) PumpDrive (utførelse: motormontering) 3) 3) Kun ved pumpevæsketemperatur 140 C 18 av 76

19 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.6 Konstruksjon og virkemåte Fig. 6: Snittbilde 1 Sperreventil 2 Trykkrør 3 Husdeksel 4 Drivaksel 5 Lagerhus 6 Inntaksrør 7 Løpehjul 8 Akseltetning 9 Valselager på pumpesiden 10 Valselager på drivsiden Utførelse Virkemåte Tetning Pumpen er utført med et aksialt strømningsinnløp og et radialt eller tangentialt strømningsutløp. Hydraulikken føres i et eget lager og er koblet til motoren via en akselkobling. Pumpevæsken strømmer aksialt inn i pumpen via inntaksrøret (6) og akselereres utover av det roterende løpehjulet (7). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes pumpevæskens bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av pumpen gjennom trykkrøret (2). En sperreventil (1) hindrer at pumpevæsken strømmer tilbake fra huset til inntaksrøret. Hydraulikken er begrenset med et husdeksel (3) på baksiden av løpehjulet, som akselen (4) føres gjennom. Akselutførelsen med dekselet er tettet med en akseltetning (8) i forhold til omgivelsene. Akselen er lagret i valselagrene (9 og 10) som er tatt opp av en lagerbrakett (5) som er koblet til pumpehuset og/eller husdekselet. Pumpen tettes med en akseltetning (KSB-patrontetning (innsats) eller pakningsboks). 19 av 76

20 4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat 4.7 Forventede støynivåer 4)5) Tabell 6: Lydtrykknivå for måleflate L pa P N Pumpe Pumpeaggregat 1450 min ¹ 1450 min ¹ [kw] [db] [db] Innhold i leveransen Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter: Pumpe Drift Sokkelplate Clutch Clutchdeksel 4.9 Mål og vekt Du finner opplysninger om mål og vekt i installasjonsplanen/tegningen av pumpen/ pumpeaggregatet. 4) Måleflatelydnivå som gjennomsnittsverdi iht. ISO 3744 og EN gjelder for pumpens driftsområde fra Q/Qopt = 0,8 til 1,1 og kavitasjonsfri drift. 5) For måleavvik og konstruksjonsvibrasjon gjelder et tillegg på 1 db ved n 1750 min ¹ og 3 db ved n > 1750 min ¹ 20 av 76

21 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Overtemperaturer ved akseltetningen Eksplosjonsfare! Pumpen/pumpeaggregatet må aldri drives i eksplosjonsfarlige områder med pakningsboks. 5.2 Kontroll før installasjon Installasjonssted ADVARSEL Installasjon på løse og ikke-bærende installasjonsflater Personskader og materielle skader! Sørg for tilstrekkelig trykkfasthet i henhold til klasse C12/15 for betong i eksponeringsklasse XC1 i samsvar med EN Installasjonsflaten må være herdet, jevn og vannrett. Ta hensyn til angitt vekt. 1. Kontroller installasjonsstedet. Installasjonsstedet må være klargjort i henhold til målene på tegningen/ installasjonsplanen. 5.3 Installere pumpeaggregatet Pumpeaggregatet må bare installeres horisontalt. FARE For høye temperaturer på grunn av uforskriftsmessig installasjon Eksplosjonsfare! Installer pumpen horisontalt, slik at den ventilerer seg selv. FARE Statisk opplading gjennom utilstrekkelig potensialutjevning Eksplosjonsfare! Vær oppmerksom på en ledende forbindelse mellom pumpe og sokkelplate. 21 av 76

22 5 Installasjon/montering Installasjon på fundament L 1 Fig. 7: Monter underleggsplater 2 L Avstand mellom forankringsbolter 1 Underleggsplate 2 Underleggsplate ved (L) > 800 mm 3 Forankringsbolt ü Fundamentet er tilstrekkelig hardt og av godkjent kvalitet. ü Fundamentet er klargjort i henhold til dimensjonene i tegningen/ installasjonsplanen. 1. Plasser pumpeaggregatet på fundamentet, og juster aggregatet ved hjelp av et vaterpass på akselen og trykkrøret. Tillatt posisjonsavvik: 0,2 mm/m. 2. Bruk eventuelt underleggsplater (1) for å justere høyden. Plasser alltid underleggsplatene nær forankringsboltene (3) på høyre og venstre side, mellom sokkelplaten/fundamentrammen og fundamentet. Hvis avstanden (L) mellom forankringsboltene er > 800 mm, må flere underleggsplater (2) legges inn under midten av sokkelplaten. Alle underleggsplater må ligge flatt mot underlaget. 3. Sett inn forankringsboltene (3) i de klargjorte boringene. 4. Støp inn forankringsboltene (3) med betong. 5. Juster sokkelplaten etter at betongen er herdet. 6. Trekk forankringsboltene (3) jevnt til, slik at de sitter godt. MERK Sokkelplatene med bredde > 400 mm bør støpes med krympefri mørtel. 3 MERK Sokkelplatene bør støpes i grått støpejern med krympefri mørtel. MERK På forespørsel kan pumpeaggregatet utstyres med en vibrasjonsdemper som reduserer støy under driften. MERK Kompensatorer kan plasseres mellom pumpen og inntaks- eller trykkrøret. 22 av 76

23 5 Installasjon/montering Installasjon uten fundament Fig. 8: Justere innstillingselementer 1, 3 Kontramutter 2 Justeringsmutter 4 Maskinfot ü Underlaget er tilstrekkelig fast og av godkjent kvalitet. 1. Plasser pumpeaggregatet på maskinunderlagene (4), og juster aggregatet med et vaterpass (på aksel/trykkrør). 2. Løsne eventuelt kontramutterne (1, 3) på maskinføttene (4) for å justere høyden. 3. Still inn justeringsmutteren (2) til eventuelle høydeforskjeller er utlignet. 4. Trekk til kontramutterne (1, 3) på maskinføttene (4) igjen Rørledninger Koble til rørledning FARE Overskridelse av tillatt belastning på pumperørene Livsfare på grunn av utstrømmende varm, giftig, etsende eller brennbar pumpevæske fra lekkasjesteder! Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger. Støtt opp rørledningene rett foran pumpen, og koble dem spenningsfritt og forskriftsmessig til pumpen. Følg anvisningene om kraft og momenter på pumperørene. (ð Kapittel 5.4.2, Side 25) Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når temperaturen stiger. FORSIKTIG Utilsiktet jording ved sveisearbeid på rørledningen Ødelagt valselager (pitting)! Bruk aldri pumpen eller sokkelplaten som jording ved elektronisk sveisearbeid. Unngå at det går strøm gjennom valselageret. 23 av 76

24 5 Installasjon/montering MERK Avhengig av anleggstype og pumpetype anbefales det å montere en enveisventil i trykkrøret og en sperreventil i inntaksrøret. Disse må imidlertid ikke monteres slik at de hindrer tømming eller demontering av pumpen. ü Inntaksrøret/tilførselsrøret til pumpen er lagt stigende ved sugedrift og fallende ved tilførselsdrift. ü Det finnes en stabiliseringsdel foran inntaksflensen med en lengde på minst to ganger diameteren til inntaksflensen. ü Rørenes nominelle dimensjoner skal minst tilsvare koblingene på pumpen. ü For å begrense trykktapet er overganger til større dimensjoner montert, med en utvidelsesvinkel på ca. 8. ü Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til pumpen. FORSIKTIG Sveiseperler, oksidasjon og annen forurensning i rørledningene Skade på pumpen! Fjern forurensninger fra rørene. Monter filter ved behov. Følg anvisningene i (ð Kapittel , Side 45). 1. Rengjør tanker, rørledninger og koblinger grundig ved å spyle og blåse med trykkluft (spesielt viktig på nye anlegg). 2. Fjern dekkplatene til flensene fra pumpens inntaks- og trykkrør før rørledningene monteres. 3. Kontroller om det finnes fremmedlegemer inne i pumpen, og fjern eventuelle fremmedlegemer. 4. Monter om nødvendig et filter i rørledningen (se illustrasjon: Filter i rørledning). 1 2 Fig. 9: Filter i rørledning 1 Differansetrykkmåler 2 Filter MERK Bruk et filter med innlagt maskenett 0,5 mm x 0,25 mm (maskevidde x tråddiameter) av korrosjonsbestandig materiale. Bruk et filter med tre ganger så stor diameter som rørledningen. Hatteformede filtre har vist seg effektive. 5. Koble sammen pumperøret og rørledningen. 24 av 76

25 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Aggressive skyllemiddel og etsemiddel Skade på pumpen! Typen og varigheten av rengjøringsprosessen med skylle- og etsemidler må tilpasses til materialene i pumpehus og pakninger Gyldig kraft og moment på pumperørene F V F H F H F V F H F H F V F Vmax 2 F H F Hmax 2 M t M tmax Fig. 10: Krefter og momenter på pumperørene Følgende betingelse må være oppfylt: IF V I, IF H I, og IM t I er summen av de absolutte tallene til den aktuelle belastningen som påføres røråpningene. I disse summene er det ikke tatt hensyn til retningen på belastningen eller hvordan den er fordelt på rørene. De angitte verdiene gjelder også for pumper på sokkelplater som ikke er faststøpt. Tabell 7: Krefter og momenter på pumperørene DN GG, GM, GC1 Materialutførelse SG, SM, SC1 F Vmax F Hmax M tmax F Vmax F Hmax M tmax [kn] [kn] [knm] [kn] [kn] [knm] 125 2,5 3,5 0,95 3,8 5,3 1, ,75 3,9 1,45 4,2 5,9 2, ,0 5,6 2,4 6,0 8,4 3, ,0 7,0 3,8 7,5 10,5 5, ,0 7,0 6,2 7,5 10,5 9, ,0 7,0 8,60 7,5 10,5 12, Vakuumutjevning MERK Hvis beholdere med vakuum skal pumpes, bør det kobles til en vakuumutjevningsledning. Følgende regler gjelder for vakuumutjevningsledningen: Den minste nominelle bredden på rørledningen er 25 mm. Rørledningen munner ut over det høyest tillatte væskenivået i beholderen. 25 av 76

26 5 Installasjon/montering Fig. 11: Vakuumutjevning 1 Vakuumbeholder 2 Vakuumutjevningsledning 3 Sperreventil 4 Reguleringsspjeld 5 Hovedsperreventil 6 Vakuumtett sperreventil MERK 6 En ekstra rørledning som kan avstenges (utjevningsledning for pumpetrykkrør) gjør det enklere å lufte pumpen før den startes Tilleggskoblinger FARE Ved blanding av inkompatible væsker i hjelperørene kan det dannes en eksplosjonsfarlig atmosfære Forbrenningsfare! Eksplosjonsfare! Vær oppmerksom på sperre- eller quenchvæskens og pumpevæskens kompatibilitet. ADVARSEL Tilleggskoblinger brukes ikke eller brukes feil (f.eks. sperrevæske, spylevæske osv.) Fare for personskader på grunn av utstrømmende pumpevæske Forbrenningsfare! Funksjonsfeil i pumpen! Følg anvisningene om antall, dimensjonering og plassering av tilleggskoblinger i installasjons- eller rørledningsplanen og informasjon på eventuelle skilter på selve pumpen. Bruk klargjorte tilleggskoblinger. 26 av 76

27 5 Installasjon/montering 5.5 Hus/isolasjon FARE Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av utilstrekkelig lufting Eksplosjonsfare! Sørg for at kammeret mellom husdekselet og lagerdekselet blir luftet. Perforeringen i dekslene på lagerbraketten må ikke lukkes eller dekkes til (f. til drivlagerhuset. ADVARSEL Spiralhus og husdeksel absorberer varme fra pumpevæsken Forbrenningsfare! Isoler spiralhuset. Monter beskyttelsesinnretninger. FORSIKTIG Varmeopphopning i lagerbrakett Lagerskader! Lagerbraketten/lagerbraketthuset og husdekselet kan ikke isoleres. 5.6 Kontrollere clutchjusteringen FARE For høye temperaturer i clutchen eller lagrene på grunn av feiljustert clutch Eksplosjonsfare! Forbrenningsfare! Sørg for at clutchen alltid er riktig justert. FORSIKTIG Akselforskyvning i pumpe og motor Skade på pumpe, motor og clutch! Kontroller alltid clutchjusteringen etter at pumpen er installert og rørledningene er koblet til. Kontroller clutchen også på pumpeaggregater som leveres montert på en felles sokkelplate. 27 av 76

28 5 Installasjon/montering a) 1 b) 1 A B A B A B A B Fig. 12: Kontroller clutchjusteringen: a) Clutch, b) Clutch med mellomhylse 1 Linjal 2 Måleinstrument ü Clutchdekselet og eventuelt rammen til clutchdekselet er demontert. 1. Løsne støttebenet, og skru det spenningsfritt fast igjen. 2. Legg linjalen aksialt over de to clutchhalvdelene. 3. La linjalen ligge, og drei videre manuelt med clutchen. Clutchen er riktig justert hvis avstanden A eller B til den aktuelle akselen er den samme rundt hele omkretsen. Det radiale og aksiale avviket for de to clutchhalvdelene skal være 0,1 mm, både når pumpen står stille, og når den har driftstemperatur og påvirkes av tilførselstrykk. 4. Kontroller avstanden rundt hele omkretsen (se installasjonsplan for mål) mellom clutchhalvdelene. Clutchen er riktig justert hvis avstanden mellom clutchhalvdelene er den samme rundt hele omkretsen. Det radiale og aksiale avviket for de to clutchhalvdelene skal være 0,1 mm, både når pumpen står stille, og når den har driftstemperatur og påvirkes av tilførselstrykk. 5. Monter clutchdekselet og eventuelt rammen til clutchdekselet igjen ved korrekt justering. Kontrollere clutchjusteringen med laser Clutchjusteringen kan eventuelt kontrolleres med en laser. Følg i så fall dokumentasjonen til måleapparatets produsent. 5.7 Justere pumpe og motor Kontroller clutchjusteringen, og juster om nødvendig pumpeaggregatet (mot motoren) etter at aggregatet er installert og rørledningene er tilkoblet. 28 av 76

29 5 Installasjon/montering Motorer med justeringsbolt Fig. 13: Motor med justeringsbolt 1 Sekskantbolt 2 Justeringsbolt 3 Kontramutter ü Clutchdekselet og evt. rammen til clutchdekselet er demontert. 1. Kontroller clutchjusteringen. 2. Løsne sekskantboltene (1) på motoren, og kontramutterne (3) på sokkelplaten. 3. Still inn justeringsboltene (2) med hånden eller med en åpen nøkkel til clutchjusteringen er riktig og alle motorføttene står støtt. 4. Trekk til sekskantboltene (1) på motoren, og kontramutterne (3) på sokkelplaten igjen. 5. Kontroller funksjonen til clutchen/akselen. Det skal være lett å dreie clutchen/akselen for hånd. ADVARSEL Åpen, roterende clutch Fare for personskader på grunn av roterende aksler! Das Pumpenaggregat nur mit einem Kupplungsschutz betreiben. Wird dieser Kupplungsschutz auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers von KSB nicht mitgeliefert, ist er vom Betreiber beizustellen. Velg et clutchdeksel som oppfyller gjeldende krav. FARE Antenningsfare på grunn av friksjonsgnister Eksplosjonsfare! Velg clutchdeksel i et materiale som ikke fører til gnistdannelse ved mekanisk kontakt. 6. Monter clutchdekselet og ev. rammen til clutchdekselet igjen. 7. Kontroller avstanden mellom clutchen og clutchdekselet. Clutchen og clutchdekselet må ikke berøre hverandre Motorer uten justeringsbolt Høydeforskjeller mellom pumpe- og motorakselen utlignes med underleggsplater. 29 av 76

30 5 Installasjon/montering 1 Fig. 14: Pumpeaggregat med underleggsplate 1 Underleggsplate ü Clutchdekselet og evt. rammen til clutchdekselet er demontert. 1. Kontroller clutchjusteringen. 2. Løsne sekskantboltene på motoren. 3. Plasser underleggsplater under motorføttene til høydeforskjellen mellom akslene er utlignet. 4. Trekk til sekskantboltene på nytt. 5. Kontroller funksjonen til clutchen/akselen. Det skal være lett å dreie clutchen/akselen for hånd. ADVARSEL Åpen, roterende clutch Fare for personskader på grunn av roterende aksler! Das Pumpenaggregat nur mit einem Kupplungsschutz betreiben. Wird dieser Kupplungsschutz auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers von KSB nicht mitgeliefert, ist er vom Betreiber beizustellen. Velg et clutchdeksel som oppfyller gjeldende krav. FARE Antenningsfare på grunn av friksjonsgnister Eksplosjonsfare! Velg clutchdeksel i et materiale som ikke fører til gnistdannelse ved mekanisk kontakt. 6. Monter clutchdekselet og ev. rammen til clutchdekselet igjen. 7. Kontroller avstanden mellom clutchen og clutchdekselet. Clutchen og clutchdekselet må ikke berøre hverandre. 5.8 Elektrisk tilkobling FARE Arbeid på elektrisk tilkobling utført av ukvalifisert personell Livsfarlig elektrisk støt! Den elektriske tilkoblingen må bare utføres av autorisert elektriker. Følg forskriftene i IEC 60364, og ta hensyn til EN ved eksplosjonsvern. 30 av 76

31 5 Installasjon/montering ADVARSEL Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet Skade på strømnettet, kortslutning! Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling. 1. Kontroller om nettspenningen samsvarer med informasjonen på typeskiltet til motoren. 2. Velg riktig kobling. MERK Det anbefales å montere et motorvern Stille inn tidsrelé FORSIKTIG For lange omkoblingstider i induksjonsmotor med stjerne-trekant-start Skade på pumpen/pumpeaggregatet! Hold omkoblingstidene mellom stjerne og trekant så korte som mulig. Tabell 8: Stille inn tidsrelé for stjerne/trekant-kobling Motoreffekt Tid som skal stilles inn [kw] [s] 30 < 3 > 30 < Jording FARE Statisk opplading Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Koble til potensialutligning på jordtilkoblingen som hører til. Sikre pumpeaggregatets potensialutjevning til fundamentet Koble til motor MERK Rotasjonsretningen for induksjonsmotorene er iht. IEC i utgangspunktet innstilt mot høyre (sett mot motorakselen). Pumpens rotasjonsretning er angitt av rotasjonsretningspilen på pumpen. 1. Still inn motorens rotasjonsretning slik at den stemmer overens med pumpens rotasjonsretning. 2. Følg anvisningene i dokumentasjonen fra motorprodusenten. 31 av 76

32 5 Installasjon/montering 5.9 Kontrollere rotasjonsretningen FARE Temperaturstigning på grunn av kontakt mellom roterende og faste komponenter Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Kontroller aldri rotasjonsretningen ved å tørrkjøre pumpen. Koble fra pumpen for å kontrollere rotasjonsretningen. ADVARSEL Hender i pumpehuset Personskader, skader på pumpen! Hold aldri hender eller gjenstander inne i pumpen så lenge den elektriske tilkoblingen til pumpeaggregatet ikke er blitt fjernet samt sikret mot gjeninnkobling. FORSIKTIG Feil rotasjonsretning ved glideringstetning som er avhengig av rotasjonsretningen Skade på glideringstetningen og lekkasje. Koble fra pumpen for å kontrollere rotasjonsretningen. FORSIKTIG Feil rotasjonsretning for aktuator og pumpe Skade på pumpen! Rotasjonsretningspilen på pumpen viser riktig retning. Kontroller rotasjonsretningen, kontroller eventuelt den elektriske tilkoblingen, og korriger rotasjonsretningen. Riktig rotasjonsretning for motor og pumpe er med klokken (sett fra drivsiden). 1. Slå motoren raskt av og på for å kontrollere rotasjonsretningen. 2. Kontrollere rotasjonsretningen. Motorens rotasjonsretning må samsvare med rotasjonsretningspilen på pumpen. 3. Hvis rotasjonsretningen er feil, må du kontrollere den elektriske tilkoblingen til motoren og eventuelt koblingsanlegget. 32 av 76

33 6 Sette pumpen i drift / ut av drift 6 Sette pumpen i drift / ut av drift 6.1 Sette pumpen i drift Forutsetninger for å sette pumpen i drift Før pumpeaggregatet settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt: Aggregatets mekaniske tilkobling er utført forskriftsmessig. Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle beskyttelsesinnretninger er på plass. (ð Kapittel 5.8, Side 30) Pumpen er fylt med pumpevæske og luftet. Rotasjonsretningen er kontrollert. (ð Kapittel 5.9, Side 32) Alle tilleggskoblinger er på plass og virker som de skal. Smøremidlene er kontrollert. Hvis pumpen/pumpeaggregatet har vært ute av drift lenge, må tiltakene for idriftsetting utføres. (ð Kapittel 6.4, Side 41) Smøring Fettsmurte lagre Fettsmurte lagre er fylt på forhånd. Oljesmurte lagre Fyll lagerbraketten med smøreolje. Du finner mer informasjon om oljekvalitet i (ð Kapittel , Side 46) Du finner mer informasjon om oljemengde i (ð Kapittel , Side 46) Fyll oljenivåregulatoren med smøreolje (kun for oljesmurte lagre) ü Oljenivåregulator er montert. MERK Hvis det ikke er noen oljenivåregulator på lagerbraketten, kan oljenivået avleses midt på oljenivåmåleren som er plassert på siden. FORSIKTIG For lite smøreolje i oljenivåregulatorens beholder Skade på lagre! Kontroller oljenivået regelmessig. Fyll alltid oljebeholderen helt full. Beholderen skal alltid være fylt opp. 33 av 76

34 6 Sette pumpen i drift / ut av drift Fig. 15: Lagerbrakett med oljenivåregulator 1 Oljenivåregulator 2 Ventilasjonsplugg 3 Tilkoblingsvinkel for oljenivåregulator 4 Oljetappeplugg 5 Lagerhus 1. Trekk ut ventilasjonspluggen (2). 2. Vipp oljenivåregulatoren (1) ned og ut fra lagerbraketten (5), og hold den der. 3. Fyll olje gjennom ventilasjonspluggen til oljen strømmer inn gjennom oljenivåregulatorens tilkoblingsvinkel (3). 4. Fyll oljenivåregulatorens beholder (1) helt opp. 5. Vipp oljenivåregulatoren (1) tilbake til utgangsstilling. 6. Sett ventilasjonspluggen (2) på plass. 7. Vent i ca. 5 minutter, og kontroller oljenivået i måleglasset på oljenivåregulatoren (1). Beholderen skal alltid være fylt opp, slik at oljenivået utlignes. Gjenta ev. trinnene Kontroller funksjonen til oljenivåregulatoren (1) ved å tappe ut olje langsomt gjennom oljetappepluggen (4). Da skal det sive opp bobler i beholderen. MERK For høyt oljenivå gjør at temperaturen stiger, noe som kan føre til pumpevæskeeller oljelekkasjer Fylle og lufte pumpen FARE Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære inne i pumpen Eksplosjonsfare! Innvendige deler av pumpen som har kontakt med pumpevæsken, inkludert tetningskammer og hjelpesystemer, må alltid være fylt opp med pumpevæske. Kontroller at tilførselstrykket er tilstrekkelig høyt. Bruk egnede overvåkingstiltak. 34 av 76

35 6 Sette pumpen i drift / ut av drift FARE Ved blanding av inkompatible væsker i hjelperørene kan det dannes en eksplosjonsfarlig atmosfære Forbrenningsfare! Eksplosjonsfare! Vær oppmerksom på sperre- eller quenchvæskens og pumpevæskens kompatibilitet. FARE Akseltetningen kan falle ut på grunn av dårlig smøring Varm eller giftig pumpevæske strømmer ut. Fare for skader på pumpen. Luft pumpen og inntaksrøret, og fyll på med pumpevæske før pumpen slås på. FORSIKTIG Økt slitasje på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske. Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften. 1. Luft pumpen og inntaksrøret, og fyll opp med pumpevæske. Tilkoblingen 6D kan brukes ved lufting (se koblingsplanen). 2. Åpne sperreventilen i inntaksrøret helt. 3. Åpne alle eventuelle tilleggskoblinger (sperrevæske, skyllevæske osv.) helt. 4. Åpne sperreventilen i vakuumutligningsledningen hvis den finnes, og lukk den vakuumtette sperreventilen hvis den finnes. (ð Kapittel 5.4.3, Side 25) MERK Av konstruksjonsmessige årsaker kan man ikke utelukke at det gjenstår et restvolum etter påfylling som ikke er fylt med pumpevæske, når pumpen er driftsklar. Dette volumet blir fylt med pumpevæske etter at motoren er slått på, på grunn av pumpeeffekten som settes inn Sluttkontroll 1. Fjern clutchdekselet og ev. rammen til clutchdekselet. 2. Kontroller clutchjusteringen, og juster om nødvendig. (ð Kapittel 5.6, Side 27) 3. Kontroller funksjonen til clutchen/akselen. Det skal være lett å dreie clutchen/drivakselen for hånd. 4. Monter clutchdekselet og ev. rammen til clutchdekselet igjen. 5. Kontroller avstanden mellom clutchen og clutchdekselet. Clutchen og clutchdekselet må ikke berøre hverandre. 35 av 76

36 6 Sette pumpen i drift / ut av drift Slå på pumpen FARE Overskridelse av tillatte trykk- og temperaturgrenser på grunn av stengte inntaksog/eller trykkrør Eksplosjonsfare! Utstrømmende varme eller giftige pumpevæsker! Kjør aldri pumpen med stengte sperreventiler i inntaks- og/eller trykkrør. Pumpeaggregatet kan bare startes hvis sperreventilen på trykksiden er litt eller helt åpen. FARE For høye temperaturer på grunn av tørrkjøring eller for høy gassandel i pumpevæsken Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggregatet uten at det er fylt med væske. Fyll pumpen på forskriftsmessig måte. (ð Kapittel 6.1.3, Side 34) Pumpen må bare brukes innenfor det tillatte bruksområdet. FORSIKTIG Unormal støy og unormale vibrasjoner og temperaturer eller lekkasjer Skade på pumpen! Slå straks av pumpen/pumpeaggregatet. Ikke sett pumpeaggregatet i drift igjen før årsaken er funnet og feilen rettet. ü Anleggets rørsystem er rengjort. ü Pumpe, inntaksrør og eventuell tilførselstank er luftet og fylt med pumpevæske. ü Påfyllings- og ventilasjonsrør er stengt. FORSIKTIG Kjør mot åpent trykkrør Overbelastning av motoren! Sørg for at motoren har tilstrekkelige effektreserver. Kjør forsiktig. Bruk turtallsregulering. 1. Åpne stengeventilen i tilførsels-/inntaksrøret helt. 2. Steng sperreventilen i trykkrøret, eller la den være litt åpen. 3. Start motoren. 4. Når turtallet er nådd, må sperreventilen i trykkrøret åpnes langsomt og justeres til driftspunkt. FORSIKTIG Akselforskyvning i pumpe og clutch Skade på pumpe, motor og clutch! Når driftstemperaturen er nådd, kan du kontrollere clutchen hvis pumpeaggregatet er slått av. 5. Kontroller clutchinnstillingen, og juster om nødvendig. 36 av 76

37 6 Sette pumpen i drift / ut av drift Glideringstetning Pakningsboks Pakningsring i ren grafitt Kontrollere akseltetningen Glideringstetningen har liten eller usynlig lekkasje (dampform) under drift. Glideringstetningene er vedlikeholdsfri. Pakningsboksen må dryppe lett under drift. Lekkasjer må alltid finnes i utførelser med pakning i ren grafitt. Tabell 9: Lekkasjeverdier, pakning i ren grafitt Mengde Minimum Maksimum Verdier 10 cm³/min 20 cm³/min Før pumpen settes i drift Etter fem minutters løpetid Stille inn lekkasje 1. Trekk til mutrene til pakningsboksdekselet for hånd. 2. Kontroller det rettvinklede og sentriske stedet til pakningsboksdekselet ved hjelp av et måleverktøy. ð Når pumpen er fylt, må det finnes lekkasje. ADVARSEL Åpne, roterende komponenter Fare for personskader! Ikke rør roterende komponenter. Ved kjørende pumpeaggregat må arbeid på pumpen alltid utføres med stor forsiktighet. Lekkasjen kan reduseres. 1. Trekk til mutterne til pakningsboksdekselet 1/6 omdreining. 2. Observer lekkasjen i fem minutter. For stor lekkasje: Gjenta trinnene 1 og 2 til en minimumsverdi er nådd. For liten lekkasje: Løsne mutterne på pakningsboksdekselet noe. Ingen lekkasje: Slå straks av pumpeaggregatet! Løsne pakningsboksdekselet, og gjenta igangsettingen. Kontroller lekkasje Etter innstillingen må lekkasjen observeres ca. to timer ved maks. pumpevæsketemperatur. Kontroller om det er nok lekkasje når pumpevæsken har minimalt trykk Slå av pumpen FORSIKTIG Varmeopphopning i pumpe Skade på akseltetningen! Hvis varmekilden er slått av, må pumpeaggregatet ha tilstrekkelig bakoverkjøring til temperaturen i pumpevæsken er redusert. Dette avhenger av anleggstypen. 37 av 76

38 6 Sette pumpen i drift / ut av drift FORSIKTIG Det er ikke tillatt at pumpevæsken strømmer tilbake Motor- eller viklingsskader! Skader på glideringstetningen! Steng sperreventilene. ü Sperreventilen i inntaksrøret er åpen og skal være åpen hele tiden. 1. Lukk sperreventilen i trykkledningen. 2. Stans motoren, og kontroller at den ikke stopper brått. MERK Dersom det er montert en enveisventil i trykkrøret, kan sperreventilen være åpen, så lenge anleggsbetingelsene og anleggsforskriftene blir tatt hensyn til og overholdes. Hvis pumpen står stille lenge, gjør du følgende: 1. Steng sperreventilen i inntaksrøret. 2. Lukk tilleggskoblingene. For pumpevæsker som tilføres under vakuum, må akseltetningen også forsynes med sperrevæske når pumpen står stille. FORSIKTIG Fare for frost hvis pumpen står stille lenge Skade på pumpen! Tøm pumpen og eventuelt kjølekammer/varmekammer, eller sikre aggregatet mot frost. 6.2 Grenseverdier for driftsområdet FARE Overskridelse av grenseverdier for trykk, temperatur, pumpevæske og turtall Eksplosjonsfare! Varm eller giftig pumpevæske strømmer ut. Overhold driftsspesifikasjonene i databladet. Pump aldri væsker som pumpen ikke er beregnet for. Unngå langvarig drift mot lukket sperreventil. Kjør aldri pumpen ved høyere temperaturer, trykk eller turtall enn det som er angitt i databladet eller på typeskiltet, uten at dette er skriftlig godkjent av produsenten. FARE Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære inne i pumpen Eksplosjonsfare! Ved tømming av tanker og/eller beholdere må det iverksettes egnede tiltak (f.eks. påfyllingsnivåovervåking) for å beskytte pumpen mot tørrkjøring. 38 av 76

39 6 Sette pumpen i drift / ut av drift Omgivelsestemperatur FORSIKTIG Drift utenfor de tillatte omgivelsestemperaturene Skade på pumpen/pumpeaggregatet! Overhold angitte grenseverdier for tillatte omgivelsestemperaturer. Overhold følgende parametere og verdier under driften: Tabell 10: Tillatte omgivelsestemperaturer Tillatt omgivelsestemperatur Verdi maksimum 40 C minimum se databladet Innkoblingsfrekvens FORSIKTIG Ny innkobling av roterende motor Skade på pumpen/pumpeaggregatet! Ikke slå på pumpeaggregatet igjen før pumperotoren har stanset helt. Startfrekvensen reguleres vanligvis av den maksimale temperaturstigningen i motoren. Den avhenger i høy grad av motorens effektreserver ved stasjonær drift, og av startforholdene (direkte innkobling, stjerne-trekant, treghetsmomenter osv.). Forutsatt at oppstartene er jevnt fordelt over det angitte tidsrommet, gjelder følgende verdier som retningslinjer ved oppstart mot en delvis åpen trykkventil: Tabell 11: Innkoblingsfrekvens Motoreffekt [kw] Maksimalt antall innkoblinger [innkoblinger/time] > FARE For høy overflatetemperatur på motoren Eksplosjonsfare! Skade på motoren! Følg produsentens anvisninger om innkoblingsfrekvens for eksplosjonsbeskyttede motorer Pumpevæske Tilførselsstrøm Tabell 12: Tilførselsstrøm Min. tilførselsstrøm Maks. tilførselsstrøm kort tid (ca. 2 minutter) 25 % av Q Opt 6) Se Hydrauliske diagrammer Langvarig drift Q dellast 45 % av Q Opt 6) Beregningsformelen nedenfor kan brukes til å beregne om tilleggsoppvarmingen kan forårsake farlig temperaturstigning på pumpeoverflaten. 6) Driftspunkt med størst effekt 39 av 76

40 6 Sette pumpen i drift / ut av drift Tabell 13: Forklaring Formeltegn Betydning Enhet c Spesifikk varmekapasitet J/kg K g Tyngdeakselerasjon m/s² H Pumpehøyde m T f Pumpevæsketemperatur C T O Temperatur på husoverflaten C Pumpeeffekt ved driftspunkt - Temperaturdifferanse K Pumpevæskens tetthet Pumpens inngangseffekt endrer seg proporsjonalt med pumpevæskens tetthet. FORSIKTIG Overskridelse av tillatt pumpevæsketetthet Overbelastning av motoren! Følg anvisningene om tetthet i databladet. Sørg for at motoren har tilstrekkelige effektreserver Slipende pumpevæsker Høyere andeler av faste stoffer enn det som er angitt i databladet, er ikke tillatt. Ved pumping av pumpevæsker med slipende komponenter forventes økt slitasje på hydraulikk og akseltetning. Inspeksjoner bør derfor utføres oftere enn normalt. 6.3 Sette ut av drift / konservere / lagre Tiltak for å sette pumpen ut av drift Pumpe/pumpeaggregat forblir montert ü Væsketilførselen er tilstrekkelig til å kunne kjøre pumpen. 1. Hvis pumpen er lenge ute av drift, skal pumpeaggregatet startes og kjøres i ca. fem minutter hver måned eller minst hvert kvartal. ð Unngå avleiringer inne i pumpen og i pumpens tilførselsområde. Pumpen/pumpeaggregatet demonteres og lagres ü Pumpen er tømt på forskriftsmessig måte. (ð Kapittel 7.3, Side 48) ü Sikkerhetsbestemmelser for demontering av pumpen er overholdt. (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) 1. Sprøyt innsiden av pumpehuset med konserveringsmiddel, spesielt området rundt løpehjulspalten. 2. Sprøyt konserveringsmiddel gjennom inntaksrør og trykkrør. Det anbefales å dekke til røråpningene (f.eks. med plastdeksler). 3. Smør inn alle blanke deler og flater på pumpen med olje eller fett for å beskytte dem mot rust (olje og fett uten silikon iht. næringsmiddelkravene). Følg spesielle anvisninger i forbindelse med konservering. (ð Kapittel 3.3, Side 14) 40 av 76

41 6 Sette pumpen i drift / ut av drift For kortvarig lagring er det kun nødvendig å konservere lavlegerte komponenter som kommer i kontakt med væske. Vanlige konserveringsmidler kan brukes til dette. Følg produsentens anvisninger for påføring/fjerning av konserveringsmidlene. 6.4 Sette i drift igjen Når pumpen skal settes i drift igjen, følger du anvisningene for oppstart og grenseverdiene for driftsområdet. (ð Kapittel 6.1, Side 33) (ð Kapittel 6.2, Side 38) Utfør nødvendig vedlikehold og service før pumpen/pumpeaggregatet settes i drift igjen. (ð Kapittel 7, Side 42) ADVARSEL Manglende beskyttelsesinnretninger Fare for personskader på grunn av bevegelige deler eller utstrømmende pumpevæske! Etter at arbeidet er avsluttet, skal alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger settes forskriftsmessig på plass eller aktiveres igjen. MERK Hvis pumpen har vært ute av drift i over ett år, skal alle elastomerer skiftes. 41 av 76

42 7 Vedlikehold 7 Vedlikehold 7.1 Sikkerhetsforskrifter FARE Uforskriftsmessig rengjøring av lakkerte pumpeoverflater Eksplosjonsfare pga. elektrostatisk utlading! Ved rengjøring av lakkerte pumpeoverflater i områder med atmosfære i eksplosjonsgruppe IIC må egnede antistatiske hjelpemidler brukes. FARE Gnistdannelse ved vedlikeholdsarbeid Eksplosjonsfare! Følg lokale sikkerhetsforskrifter. Utfør alltid vedlikeholdsarbeid på et eksplosjonsbeskyttet pumpeaggregat utenfor eksplosjonsfarlig atmosfære. FARE Uforskriftsmessig vedlikeholdt pumpeaggregat Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Utfør regelmessig vedlikehold av pumpeaggregatet. Sett opp en vedlikeholdsplan med spesiell vekt på smøremidler, akseltetning og clutch. Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i betjeningsveiledningen. ADVARSEL Utilsiktet start av pumpeaggregatet Komponenter som beveger seg og farlig strøm utgjør en fare for personskader. Sikre pumpeaggregatet mot utilsiktet start. Ikke utfør arbeid på pumpeaggregatet uten å koble fra strømforsyningene. ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpematerialer og driftsmaterialer Fare for personskader! Følg lokale og nasjonale lover og regler. Sett i verk egnede tiltak for å beskytte personer og miljø når pumpevæske tappes ut. Dekontaminer pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker. ADVARSEL Manglende stabilitet Klemfare for hender og føtter! Sikre pumpe/pumpeaggregat/pumpedeler slik at den/de ikke kan vippe eller velte under montering/demontering. 42 av 76

43 7 Vedlikehold Hvis det settes opp en vedlikeholdsplan, kan dyre reparasjoner unngås uten store servicekostnader, og pumpen, pumpeaggregatet og pumpedelene vil fungere sikkert og problemfritt. MERK KSB-Service eller autoriserte verksteder kan kontaktes for alle typer vedlikeholds-, service- og monteringsarbeid. Kontaktadresser finner du i vedlagte adressehefte: "Adresser" eller på internett " Ikke bruk makt i forbindelse med demontering og montering av pumpeaggregatet. 7.2 Vedlikehold/inspeksjon Driftsovervåking FARE Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære inne i pumpen Eksplosjonsfare! Innvendige deler av pumpen som har kontakt med pumpevæsken, inkludert tetningskammer og hjelpesystemer, må alltid være fylt opp med pumpevæske. Kontroller at tilførselstrykket er tilstrekkelig høyt. Bruk egnede overvåkingstiltak. FARE Uforskriftsmessig vedlikeholdt akseltetning Eksplosjonsfare! Utstrømmende varme, giftige pumpevæsker! Skade på pumpeaggregatet! Forbrenningsfare! Brannfare! Utfør regelmessig vedlikehold av akseltetningen. FARE For høye temperaturer på grunn av lagre som går varme eller defekte lagertetninger Eksplosjonsfare! Brannfare! Skade på pumpeaggregatet! Forbrenningsfare! Kontroller smørmiddelnivået regelmessig. Kontroller regelmessig om det er unormal støy fra valselageret. 43 av 76

44 7 Vedlikehold FARE Uforskriftsmessig vedlikeholdt sperretrykkanlegg Eksplosjonsfare! Brannfare! Skade på pumpeaggregatet! Varme og/eller giftige pumpevæsker renner ut! Utfør regelmessig vedlikehold av sperretrykkanlegget. Overvåk sperretrykket. FORSIKTIG Økt slitasje på grunn av tørrkjøring Skade på pumpeaggregatet! Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske. Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften. FORSIKTIG Overskridelse av tillatt pumpevæsketemperatur Skade på pumpen! Langvarig drift mot stengt sperreventil er ikke tillatt (oppvarming av pumpevæsken). Følg anvisningene om temperaturer og grenseverdier for driftsområdet i databladet. (ð Kapittel 6.2, Side 38) Sørg for at følgende punkter overholdes under driften: Pumpen skal alltid gå rolig og vibrasjonsfritt. Kontroller at oljenivået er riktig i oljesmurte systemer. (ð Kapittel 6.1.2, Side 33) Kontroller akseltetningen. (ð Kapittel 6.1.6, Side 37) Kontroller at det ikke er lekkasje på statiske tetninger. Kontroller driftsstøy fra valselageret. Vibrasjoner, støy og økt strømforbruk ved ellers like driftsforhold tyder på slitasje. Kontroller funksjonen til eventuelle tilleggskoblinger. Overvåk reservepumpen. For å sikre at reservepumpene alltid er klare til bruk, skal de settes i drift én gang i uken. Overvåk temperaturen til lagrene. Lagertemperaturen skal ikke overskride 90 C (målt utvendig på lagerbraketten). FORSIKTIG Drift utenfor de tillatte lagertemperaturene Skade på pumpen! Lagertemperaturen for pumpe/pumpeaggregat må aldri overskride 90 C (målt utenpå lagerhuset). MERK Under en innkjøringsperiode etter første oppstart kan det forekomme høye temperaturer i fettsmurte lagre. Den endelige lagertemperaturen stabiliserer seg etter en viss driftstid (inntil 48 timer, avhengig av driftsforholdene). 44 av 76

45 7 Vedlikehold Inspeksjonsarbeid FARE For høye temperaturer på grunn av friksjon, støt eller friksjonsgnister Eksplosjonsfare! Brannfare! Skade på pumpeaggregatet! Kontroller regelmessig at clutchdeksel, plastkomponenter og forskjellige beskyttelsesplater ikke er deformerte, og at det er tilstrekkelig avstand til roterende komponenter. FARE Statisk opplading gjennom utilstrekkelig potensialutjevning Eksplosjonsfare! Vær oppmerksom på en ledende forbindelse mellom pumpe og sokkelplate Kontroller clutchen Kontroller de fleksible clutchkomponentene. Slitte komponenter må skiftes ut på en forskriftsmessig måte og stillingen må kontrolleres Kontrollere klaringer Ved kontroll av klaringene må løpehjulet eventuelt fjernes. Hvis den tillatte klaringen er overskredet (se etterfølgende tabell), må du ved etttrinns utførelse montere en ny spaltering og/eller , ved to-trinns utførelse ( /2) spaltering og/eller i tillegg, og skifte ut pakningsboksdekselet. De angitte spaltemålene er angitt i forhold til diameteren. Tabell 14: Klaringer mellom løpehjulshals og spaltering Ny Maks. tillatt utvidelse Klaring 0,4 mm 0,6 mm Tabell 15: Klaringer mellom pakningsboksdeksel og akselbeskyttelseshylse normal Maks. tillatt utvidelse Klaring 0,2 mm 0,6 mm Rengjøre filter FORSIKTIG Utilstrekkelig tilførselstrykk på grunn av tett filter i inntaksrøret Skade på pumpen! Kontroller om filteret er forurenset ved hjelp av egnede tiltak (f.eks. med en differansetrykkmåler). Rengjør filteret regelmessig. 45 av 76

46 7 Vedlikehold Kontrollere lagertetning FARE For høye temperaturer via mekanisk kontakt Eksplosjonsfare! Skade på pumpeaggregatet! Kontroller at aksialtetningsringene som er montert på akselen, sitter korrekt. Tetningsleppen må ligge lett Smøring og oljeskift på valselageret FARE For høye temperaturer på grunn av lagre som går varme eller defekte lagertetninger Eksplosjonsfare! Brannfare! Skade på pumpeaggregatet! Kontroller smørmiddeltilstanden regelmessig Oljesmøring Valselagrene smøres vanligvis med mineralolje Intervaller Tabell 16: Oljeskiftintervaller Oljeskift Intervall Oljeskift for første fylling Etter 300 driftstimer Nytt oljeskift Etter 3000 driftstimer 7) Oljekvalitet Tabell 17: Oljekvalitet 8) Betegnelse Smøreolje C 46 CL 46 CLP 46 Symbol iht. DIN Egenskaper Kinematisk viskositet ved 40 C 46 ± 4 mm²/s Flammepunkt (iht. Cleveland) +175 C Størknepunkt (pourpoint) 15 C Brukstemperatur 9) Høyere enn tillatt lagertemperatur Oljemengde Tabell 18: Oljemengde for radialkulelager DIN 625 ved oljesmøring Akselenhet 10) Korttegn Oljemengde per lagerbrakett C3 11) 1,3 7) minst én gang i året 8) iht. DIN ) For omgivelsestemperaturer under -10 C må en annen egnet smøreoljetype brukes. Kontakt produsenten. 10) Se datablad for riktig akselenhet 11) med nilosring 6413 AV 46 av 76

47 7 Vedlikehold Skifte olje ADVARSEL Helseskadelige eller varme smørevæsker Fare for miljø og mennesker! Bruk egnede tiltak for å beskytte mennesker og miljø ved tapping av smørevæske. Bruk eventuelt beskyttelsesklær og ansiktsmaske. Fang opp og kast smørevæsker. Følg lover og forskrifter om håndtering og kassering av helseskadelige væsker Fig. 16: Lagerbrakett med oljenivåregulator 1 Oljenivåregulator 2 Oljetappeplugg 3 Lagerbrakett ü Klargjør en egnet beholder for spilloljen. 1. Plasser beholderen under oljetappepluggen. 2. Skru tappepluggen (2) ut av lagerbraketten (3), og tapp av oljen. 3. Skru inn pluggen (2) igjen når lagerbraketten (3) er tom. 4. Fyll på ny olje. (ð Kapittel 6.1.2, Side 33) Fettsmøring Lagrene er fylt med litiumfett av høy kvalitet ved levering Intervaller Under normale driftsforhold varer fyllingen driftstimer eller to år. Ved ugunstige driftsforhold (f.eks. høy romtemperatur, høy luftfuktighet, støvholdig luft og aggressiv industriatmosfære) må lagrene kontrolleres tidligere på grunn av dette og eventuelt rengjøres og smøres på nytt. Tabell 19: Fettkvalitet iht. DIN Fettkvalitet Optimale smørefettegenskaper for valselager Forsåpningsbasis NLGI-klasse Walkpenetrasjon ved 25 C mm/10 Dråpepunkt Litium 2 til C Harpiks- og syrefritt Må ikke smuldre Rustbeskyttende 47 av 76

48 7 Vedlikehold Lagrene kan eventuelt smøres med fett fra annen såpebasis. Pass på at gammelt fett fjernes fra lagrene og vaskes vekk Fettmengde Tabell 20: Fettmengde for radialkulelager DIN 625 ved fettsmøring Akselenhet 12) Korttegn Fettmengde per lager [g] C3 13) Skifte fett FORSIKTIG Blande fett med forskjellig såpebasis Endre smøreegenskapene Vask lageret rent. Tilpass ettersmøringsfristene med fettet som er innsatt. ü Pumpen må demonteres for å skifte fett. 1. Hulrommene til lagrene må bare fylles halvveis med fett. 2. Hulrommene i lagerdekselet må fylles ca. 1/3 med fett. 7.3 Tømme/rengjøre ADVARSEL Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpematerialer og driftsmaterialer Fare for mennesker og miljø! Fang opp og avhend spylemiddel og eventuell restvæske. Bruk eventuelt beskyttelsesklær og ansiktsmaske. Følg lover og forskrifter om avhending av helseskadelige medier. 1. Bruk koblingen 6B for å tømme pumpevæsken (se koblingsplanen). 2. Spyl pumpen hvis det er brukt skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker. Spyl og rengjør pumpen grundig før den transporteres til verkstedet. Utstyr i tillegg pumpen med sikkerhetssertifikat. (ð Kapittel 11, Side 72) 12) Riktig akselenhet finner du i databladet 13) med nilosring 6413 AV 48 av 76

49 7 Vedlikehold 7.4 Demontere pumpeaggregatet Generelle anvisninger / sikkerhetsforskrifter FARE Arbeid på pumpe/pumpeaggregat uten tilstrekkelige forberedelser Fare for personskader! Slå av pumpeaggregatet i henhold til reglene. (ð Kapittel 6.1.7, Side 37) Steng sperreventilene i inntaksrør og trykkledning. Tøm pumpen, og avlast trykket i den. (ð Kapittel 7.3, Side 48) Steng eventuelle tilleggskoblinger. La pumpeaggregatet avkjøle seg til omgivelsestemperatur. ADVARSEL Arbeid på pumpe eller pumpeaggregat utført av ukvalifisert personell Fare for personskader! Reparasjoner og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert personell. ADVARSEL Varme overflater Fare for personskader! La pumpeaggregatet avkjøle seg til omgivelsestemperatur. ADVARSEL Uforskriftsmessig heving/flytting av tunge komponentgrupper eller deler Personskader og materielle skader! Bruk egnede transportmidler, løfteinnretninger og løfteutstyr når tunge komponentgrupper eller deler skal flyttes på. Ta hensyn til sikkerhetsforskrifter og anvisninger. (ð Kapittel 7.1, Side 42) Følg anvisningene fra motorprodusenten ved arbeid på motoren. Bruk sprengskissene og oversiktstegningen ved demontering og montering. Kontakt service hvis det har oppstått en skade. MERK KSB-Service eller autoriserte verksteder kan kontaktes for alle typer vedlikeholds-, service- og monteringsarbeid. Kontaktadresser finner du i vedlagte adressehefte: "Adresser" eller på internett " MERK Etter lengre driftstid kan det av og til være vanskelig å trekke de enkelte delene av akselen. I så fall er det mulig å bruke ett av de kjente rustløsemidlene eller egnede avdragerverktøy i den grad det er mulig Klargjør pumpeaggregatet 1. Avbryt energitilførselen og sikre aggregatet slik at det ikke kan kobles inn igjen. 2. Demonter eventuelle tilleggskoblinger. 3. Fjern clutchdekselet. 49 av 76

50 7 Vedlikehold 4. Demonter clutchmellomhylsen hvis pumpen har en mellomhylse. 5. Tapp ut oljen hvis pumpen har oljesmøring. (ð Kapittel , Side 47) Demonter motoren MERK På pumpeaggregater med mellomhylse er det ikke nødvendig å skru løs motoren fra sokkelplaten for å demontere pumpemodulen. ADVARSEL Vipp løs motoren Klemfare for hender og føtter! Sikre motoren med stropper eller støtter. 1. Koble fra motoren. 2. Løsne motorens festebolter fra sokkelplaten. 3. Dra motoren løs fra pumpen Demontere pumpemodulen ü Motoren er demontert på modeller uten mellomhylseclutch. ADVARSEL Pumpemodulen kan velte Klemfare for hender og føtter! Stabiliser lagerbraketten med stropper eller støtter på pumpesiden. 1. Sikre eventuelt lagerbrakett 330 før den vipper med stropper eller støtter. 2. Løsne støtteben 183 fra sokkelplaten. 3. Løsne sekskantmutteren på spiralhuset. 4. Trekk pumpemodulen ut av spiralhuset. 5. Ta bort den flate pakningen og kast den. 6. Sett pumpemodulen på et rent og jevnt sted Demontere løpehjulet Ett-trinns utførelse ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) til (ð Kapittel 7.4.4, Side 50) er fulgt og utført. ü Pumpemodulen befinner seg på et rent og jevnt monteringssted. 1. Løsne løpehjulsmutter 922 (høyregjenget). 2. Fjern løpehjulet 230 med et avdragerverktøy. 3. Plasser løpehjulet 230 på et rent og jevnt sted. 4. Ta passkilene ut av akselen Ved KSB-patrontetning (4ES): Fjern mellomringen Ved dimensjonene , , og KSB-patrontetning (4EB): Fjern mellomringen av 76

51 7 Vedlikehold To-trinns utførelse ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) til (ð Kapittel 7.4.4, Side 50) er fulgt og utført. ü Pumpemodulen befinner seg på et rent og jevnt monteringssted. 1. Løsne løpehjulsmutter 922 (høyregjenget). 2. Fjern løpehjulet med et avdragerverktøy. 3. Plasser løpehjulet på et rent og jevnt sted. 4. Trekk ut styrehjulet Plasser styrehjulet 171 på et rent og jevnt sted. 6. Trekk av avstandshylsen Fjern løpehjulet med et avdragerverktøy. 8. Ta passkilen ut av akselen Ved KSB-patrontetning (4ES): Fjern mellomring Ved KSB-patrontetning (4EB): Fjern mellomring Demontere akseltetningen Avmontere KSB-patrontetning Avmontere KSB-patrontetning (4ES) Fig. 17: Avmontere KSB-patrontetning (4ES) ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) til (ð Kapittel 7.4.5, Side 50) er fulgt og utført. ü Pumpemodulen befinner seg på et rent og jevnt monteringssted. 1. Løsne skruene på tetningsdekselet , trykk festeinnretningen innover på rillene for ringen , og fest på nytt med skruene i andre boring til festeinnretningen på tetningsdekselet Løsne gjengestiftene i ringen Løsne mutterne Fjern KSB-patrontetningen fra husdekselet av 76

52 7 Vedlikehold Avmontere KSB-patrontetning (4EB) ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) til (ð Kapittel 7.4.5, Side 50) er fulgt og utført. ü Pumpemodulen befinner seg på et rent og jevnt monteringssted. ü Løpehjulet er fjernet. 1. Tving ut hele glideringstetningen 433 (patrontype) ved den roterende rillen med to brekkjern (se illustrasjonen: Tvinge ut glideringstetning med brekkjern). Fig. 18: Tvinge ut glideringstetning med brekkjern 2. Ta bort den flate pakningen , og kast den Avmontere normal glideringstetning ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) til (ð Kapittel 7.4.5, Side 50) er fulgt/utført. ü Pumpemodulen befinner seg på et rent og jevnt monteringssted. 1. Trekk akselhylsen 523 og den roterende ringen på glideringstetningen (glideringen) av akselen Løsne mutterne på husdekselet Løsne husdekselet 161 fra lagerbraketten Løsne mutterne , og fjern tetningsdekselet Fjern den stasjonære ringen av glideringstetningen fra tetningsdekselet Ta bort den flate pakningen og kast den Demontere pakningsboks ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) til (ð Kapittel 7.4.5, Side 50) er fulgt og utført. ü Pumpemodulen befinner seg på et rent og jevnt monteringssted. 1. Løsne sekskantmutterne på pakningsboksdekselet , og ta ut pakningsboksdekselet. 2. Fjern pakningsboksringen Fjern husdekselet 161 med pakningsboksen Ta ut pakningsringene og eventuelt sperreringen fra pakningsområdet. 5. Trekk akselbeskyttelseshylsen 524 og sprutringen 507 av akselen Demontere lagre Oljesmøring ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) til (ð Kapittel 7.4.6, Side 51) er fulgt og utført. ü Lagerbraketten befinner seg på et rent og jevnt sted. 1. Løsne unbrakobolten i clutchnavet. 2. Trekk løs clutchnavet fra pumpeakselen med et avdragerverktøy Ta bort passkilene Trekk ut sprutringen av 76

53 7 Vedlikehold 5. Løsne og fjern sekskantboltene / Fjern lagerdekselet /.02 med radialakseltetningsringen /.02 på pumpe- og drivsiden. 7. Ta ut pakningene / Press akselen 210 ut av akselfestet. 9. Fjern radialkulelageret /02, og legg det på et rent og jevnt sted. 10. Fjern ringene / Kasser pakningene /.02. Fettsmøring ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.4.1, Side 49) til (ð Kapittel 7.4.6, Side 51) er fulgt og utført. 1. Løsne unbrakobolten i clutchnavet. 2. Trekk løs clutchnavet fra pumpeakselen med et avdragerverktøy Ta bort passkilene Trekk ut sprutringen Fjern aksialtetningsringene / Løsne og fjern sekskantboltene / Ta ut lagerdekselet /.02 på pumpe- og drivsiden. 8. Ta ut pakningene / Press akselen 210 ut av lagerfestene. 10. Fjern radialkulelageret /02, og legg det på et rent og jevnt sted. 11. Fjern ringene / Kasser pakningene / Monter pumpeaggregatet Generelle anvisninger / sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Uforskriftsmessig heving/flytting av tunge komponentgrupper eller deler Personskader og materielle skader! Bruk egnede transportmidler, løfteinnretninger og løfteutstyr når tunge komponentgrupper eller deler skal flyttes på. FORSIKTIG Uforskriftsmessig montering Skade på pumpen! Monter pumpen/pumpeaggregatet i henhold til god faglig praksis for maskinkonstruksjon. Bruk alltid originale reservedeler. Rekkefølge Tetninger Bruk alltid den tilhørende oversiktstegningen eller sprengskissen ved montering av pumpen. Kontroller om O-ringene er skadet, og skift dem ut med nye O-ringer om nødvendig. Bruk nye pakninger, men kontroller at de har nøyaktig samme tykkelse som de gamle. Bruk generelt flate pakninger av asbestfrie materialer eller grafitt uten å påføre smøremidler (som kopperfett eller grafittpasta). 53 av 76

54 7 Vedlikehold Monteringshjelp Tiltrekkingsmomenter Unngå monteringshjelp hvis mulig. Bruk vanlig kontaktlim (f.eks. Pattex) eller tetningsmiddel (f.eks. HYLOMAR eller Epple 33) hvis monteringshjelp likevel er nødvendig. Påfør limet i tynne lag og bare punktvis. Bruk aldri lynlim (cyanakrylatlim). Smør overgangssteder mellom de enkelte delene med grafitt eller lignende før montering. Før du starter en montering, må du skru alle avdragerboltene og justeringsskruene tilbake, hvis de finnes. Trekk til alle bolter med riktig moment under monteringen. (ð Kapittel 7.6, Side 62) Montere lagre Oljesmøring Fig. 19: Montere oljesmurte radialkulelagre ü Komponentene er plassert på et rent og jevnt monteringssted. ü Alle demonterte komponenter er rengjort og kontrollert med tanke på slitasje. ü Skadde eller utslitte deler er erstattet av originale reservedeler. ü Tetningsflatene er rengjort. 1. Legge inn ringene / Press radialkulelageret /.02 på akselen Skyv den formonterte akselen inn i lagerbraketten Legg inn nye pakninger / Fest lagerdekselet /.02 med to sekskantbolter /.02, vær oppmerksom på radialakseltetningen / Sett på sprutringen Legg inn passkilene Skyv på plass clutchhalvdelene på enden av akselen på drivsiden. 9. Lås clutchnavet med unbrakobolten. 54 av 76

55 7 Vedlikehold Fettsmøring Fig. 20: Montere fettsmurte radialkulelagre ü Komponentene er plassert på et rent og jevnt monteringssted. ü Alle demonterte komponenter er rengjort og kontrollert med tanke på slitasje. ü Skadde eller utslitte deler er erstattet av originale reservedeler. ü Tetningsflatene er rengjort. 1. Skyv ringene (nilosringene) /.21 på akselskulderen. 2. Press radialkulelageret /.02 på akselen Skyv den formonterte akselen inn i lagerbraketten Legg inn nye pakninger / Monter lagerdekslene /.02, og fest med skruene / Sett på tetningsringen (V-ring) / Legg inn passkilene Skyv på plass clutchhalvdelene på enden av akselen på motorsiden. 9. Lås clutchnavet med unbrakobolten Montere akseltetning Montere glideringstetning Montere KSB-patrontetning Det er viktig å ta hensyn til følgende ved montering av glideringstetningen: Arbeid rent og nøyaktig. Fjern dekselet til glideflatene rett før montering. Unngå at tetningsflatene eller O-ringene skades. 55 av 76

56 7 Vedlikehold Montere KSB-patrontetning (4ES) Fig. 21: Montere KSB-patrontetning (4ES) ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.5.1, Side 53) til (ð Kapittel 7.5.2, Side 54) er fulgt og utført. ü Monteringsrommet er rengjort. ü O-ringen i akselhylsen er utstyrt med egnet smøremiddel for å redusere friksjonen når glideringstetningspatronene skyves på. ü KSB-patrontetningen befinner seg på et rent og jevnt monteringssted ü Alle demonterte komponenter er rengjort og kontrollert med tanke på slitasje. ü Skadde eller utslitte deler er erstattet av originale reservedeler. ü Tetningsflatene er rengjort. 1. Skyv sprutringen 507, hvis den finnes, på akselen 210 på pumpesiden. 2. Skyv KSB-patrontetningen på husdekselet 161 til tetningsringen ligger på plass. 3. Skru fast tetningsdekselet med husdekselet. Trekk til mutterne jevnt. 4. Skyv husdekselet med KSB-patrontetningen forsiktig over akselen 210. Gjengestiftene kan ikke lage riper på akseloverflaten. 5. Skru fast husdekselet 161 med lagerbraketten Trekk til gjengestiftene i ringen i flere omganger. 7. Løsne skruene fra festeinnretningen Trekk festeinnretningen utover, og skru den fast på tetningsdekselet på nytt, i andre boring til festeinnretningen, ved hjelp av skruene av 76

57 7 Vedlikehold Montere KSB-patrontetning (4EB) B A Fig. 22: Montere KSB-patrontetning (4EB) Flat pakning A Roterende rille ) Mellomring B O-ringer 433 Glideringstetning ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.5.1, Side 53) til (ð Kapittel 7.5.2, Side 54) er fulgt og utført. ü Monteringsrommet er rengjort. ü O-ringene (B) til glideringstetningen er smurt med et egnet smøremiddel for å redusere friksjonen når glideringstetningspatronene skyves på. ü KSB-patrontetningen befinner seg på et rent og plant monteringssted. ü Alle demonterte komponenter er rengjort og kontrollert med tanke på slitasje. ü Skadde eller utslitte deler er skiftet ut med originale reservedeler. ü Tetningsflatene er rengjort. 1. Skyv sprutringen 507, hvis den finnes, på akselen 210 på pumpesiden. 2. Skru husdekselet 161 på lagerbraketten med pinnebolten og mutteren Bare ved dimensjonene , , , , : Skru husdekselet 161 på lagerbraketten 330 med sylinderbolten Legg den flate pakningen i gilderingstetningen. 4. Trykk glideringstetningen 433 (innsats-type) helt inn til den roterende rillen (A) i husdekselet ) Bare ved dimensjonene , , , /2 57 av 76

58 C 7 Vedlikehold Montere normal glideringstetning B Fig. 23: Montere normal glideringstetning Montere glideringstetning Tabell 21: Monteringsmål B og C Utforming NU KU Dimensjoner B C B C , , , , , , , ,5 91 5,5 92,5 5,5 112,5 5, /2 80,5 5,5 100,5 5,5 Det er viktig å ta hensyn til følgende ved montering av glideringstetningen: Arbeid rent og nøyaktig. Fjern dekselet til glideflatene rett før montering. Unngå at tetningsflatene eller O-ringene skades. ü Trinnene og anvisningene i (ð Kapittel 7.5.1, Side 53) til (ð Kapittel 7.5.2, Side 54) (ð Kapittel 7.5.3, Side 55) er fulgt og utført. ü Monterte lagre og enkeltkomponenter er plassert på et rent og jevnt monteringssted. ü Alle demonterte komponenter er rengjort og kontrollert med tanke på slitasje. ü Skadde eller utslitte deler er erstattet av originale reservedeler. ü Tetningsflatene er rengjort. 1. Skyv sprutringen 507, hvis den finnes, på akselen 210 på pumpesiden. 2. Rengjør setet til den stasjonære ringen på glideringstetningen i husdekselet 161 / tetningsdekselet Sett den stasjonære ringen på glideringtetningen / holderen til den stasjonære ringen på glideringstetningen 476 forsiktig på plass i tetningsdekselet Sørg for jevn trykkbelastning. 4. Skru fast tetningsdekselet med husdekselet av 76

59 7 Vedlikehold FORSIKTIG Elastomerkontakt med olje eller fett Akseltetningen kan falle ut! Bruk vann som monteringshjelp. Olje eller fett må aldri brukes som monteringshjelpemiddel. 5. Monter husdekselet 161 i pasningen til lagerbraketten Sett på mutterne 920.4, og trekk dem til hvis de finnes. 7. Rengjør akselhylsen 523, og etterbehandle furer eller riper med en poleringsduk om nødvendig. Dersom furene og ripene fortsatt er synlige, skifter du ut akselhylsen 523. MERK Akselhylsen og festet til den stasjonære ringen til glideringstetningen bør fuktes med vann for å begrense friksjon når tetningen monteres. 8. Still inn den roterende delen av glideringstetningen (glideringen) på akselhylsen 523 med mål B, og monter den. 9. Skyv akselhylsen 523 med ny pakning på plass på akselen Montere pakningsboks a) b) l d a d i d a d i Tabell 22: Pakningsboksområde Fig. 24: Montere pakningsboks a) med sperrering og b) uten sperrering Akselenhet Pakningsboksområde Pakningstverrs Pakningsringer 15) Ø d nitt i Ø d a l x pakningsringer 1 sperrering eller 6 pakningsringer 15) Ingen sperrering ved tilførselsdrift, tilførselstrykk > 0,5 bar, men to ekstra pakningsringer 59 av 76

60 7 Vedlikehold Fig. 25: Skåret pakningsring Fig. 26: Pakningsring i ren grafitt Skåret pakningsring ü Trinnene i (ð Kapittel 7.5.1, Side 53) til (ð Kapittel 7.5.2, Side 54) er fulgt og utført. ü Monterte lagre/pakningsboks og enkeltkomponenter er plassert på et rent og jevnt monteringssted. ü Alle demonterte komponenter er rengjort og kontrollert med tanke på slitasje. ü Skadde eller utslitte deler er erstattet av originale reservedeler. ü Tetningsflatene er rengjort. 1. Rengjør pakningsområdet. 2. Legg pakningsringen inn i pakningsområdet til husdekselet Trykk pakningsringen med pakningsboksringen innover. Legg inn sperreringen hvis den finnes (se illustrasjonen over). Legg inn hver etterfølgende pakningsring med ca. 90 forskyvning i forhold til foregående pakningsring, og skyv hver og én av dem inn i pakningsområdet ved hjelp av pakningsboksringen Sett pakningsboksdekselet på pinneboltene , og trekk til lett og jevnt med sekskantmutrene Pakningsringene kan ikke være presset sammen. 5. Kontroller den rettvinklede og sentriske plasseringen til pakningsboksdekselet 452 ved hjelp av et følerblad. 6. Trekk til pakningsboksdekselet lett og jevnt. Rotoren må kunne dreies lett. Pakningsring i ren grafitt 1. Rengjør pakningsområdet. 2. Legg inn en pakningsring i ren grafitt. 3. Trykk pakningsringen i ren grafitt med pakningsboksringen innover. Det må være et synlig mellomrom mellom akselbeskyttelseshylsen 524 og pakningsringene. Legg inn hver etterfølgende pakningsring i ren grafitt med en forskyvning på ca. 90 i forhold til foregående pakningsring, og skyv hver og én av dem inn i pakningsområdet ved hjelp av pakningsboksringen Pakningsringene i ren grafitt må alltid sitte fast i pakningsbokshuset. 4. Sett pakningsboksdekselet på pinneboltene , og trekk til lett og jevnt med sekskantmutterne Kontroller den rettvinklede og sentriske plasseringen til pakningsboksdekselet 452 ved hjelp av et følerblad. 6. Trekk til pakningsboksdekselet lett og jevnt. Rotoren må kunne dreies lett. 60 av 76

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning

Normpumpe. Etanorm-MX;Etanorm-RX. Sprinklerpumpe. Drifts-/monteringsveiledning Normpumpe Etanorm-MX;Etanorm-RX Sprinklerpumpe Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etanorm-MX;Etanorm-RX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter

Detaljer

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning

Sprinklerpumpe CPKN-SX. Drifts-/monteringsveiledning Sprinklerpumpe CPKN-SX Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning CPKN-SX Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i

Detaljer

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre

Etaseco RVP. Drifts-/monteringsveiledning. Vannormpumpe. Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Vannormpumpe Etaseco RVP Med spalterørsmotor Uten akseltetning Kjølekretspumpe For skinnefartøy Med kullagre Drifts-/monteringsveiledning Ordrenummer: Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etaseco RVP

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Automatisk pumpestasjon for avløpsvann. Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Automatisk pumpestasjon for avløpsvann Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02 Truma E-Kit NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Truma E-Kit Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Forskriftsmessig bruk... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Forskriftsmessig bruk Apparatet skal

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Drikkevannspumpe. Rio-Therm N. Datablad

Drikkevannspumpe. Rio-Therm N. Datablad Drikkevannspumpe RioTherm N Datablad Trykkested Datablad RioTherm N Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Amarex KRT

Dykkmotorpumpe. Amarex KRT Dykkmotorpumpe Amarex KRT Dimensjoner DN 100 til DN 700 4-polet: 35 4_N til 350 4_N 6-polet: 32 6_N til 480 6_N 8-polet: 26 8_N til 400 8_N 10-polet: 40 10_N til 350 10_N 12-polet: 195 12_N til 300 12_N

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning

Evamatic-Box N. Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Evamatic-Box N Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Ekstern platevarmeveksler PHE S, PHE C NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Rio-Eco Therm N. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Rio-Eco Therm N. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Rio-Eco Therm N Datablad Trykkested Datablad Rio-Eco Therm N Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk vannvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Bruksanvisning. Elektrisk vannvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P NO Bruksanvisning Elektrisk vannvarmer ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Om dette dokumentet 1.1 Dokumentets formål Denne bruksanvisningen er del av produktet og inneholder informasjoner for

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Infraduo IHD17 IHD

Infraduo IHD17 IHD Infraduo IHD17 IHD20 GB... 3 SE... 5 NO... 7 DE... 9 FR...11 ES... 13 FI... 15 NL... 17 DK... 19 2 Infraduo IHD Infraduo IHD NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Kjære kunde, vennligst les grundig gjennom

Detaljer

Instruksjons håndbok Bain Maries

Instruksjons håndbok Bain Maries Instruksjons håndbok Bain Maries Modell Bain Maries BHM & BM Bestellingsnummer: 172-3000 / 172-3005 / 172-3012 / 172-3015 / 172-3017 Bain Marie BMH 160-2 Bain Marie BM 210 norsk oversatt fra tysk INNHOLD

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Produktegenskaper. System Universal-LED-dreiedimmerinnsats standard

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Produktegenskaper. System Universal-LED-dreiedimmerinnsats standard Best.-nr.: 2450 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Installasjonsinstruks for kondenseringsaggregater

Installasjonsinstruks for kondenseringsaggregater Installasjonsinstruks for kondenseringsaggregater 1. GODE RÅD 1.1 Transport Etter transport må det kontrolleres at enheten er uskadd. 1.2 Installasjon Kondenseringsaggregatet og tilhørende utstyr må installeres

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive 1 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering kan gi omfattende person og materialskader.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Amaline. 50 Hz. Drifts-/monteringsveiledning. Materialnummer:

Dykkmotorpumpe. Amaline. 50 Hz. Drifts-/monteringsveiledning. Materialnummer: Dykkmotorpumpe Amaline 50 Hz Drifts-/monteringsveiledning Materialnummer: 01564615 Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Amaline Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm 1/4-turn gear GS 50.3 GS 250.3 med fot og arm Skal kun brukes i forbindelse med bruksanvisningen! Denne korte veiledningen erstatter IKKE bruksanvisningen! Den er bare beregnet på personer som allerede

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer