BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEINNKALLING Dato: FORMANNSKAPET Tirsdag kl. 14:00 Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte kl. 14:00 i Formannskapssalen. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon eller epost Orientering Nasjonalt initiativ knyttet til FNs bærekraftsmål og bærekraftig samfunnsutvikling, som Bærum kommune er en del av. Secretary General, Kari Aina Eik fra U4SSC orienterer. SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel 211/19 Godkjenning av protokoll 212/19 Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker kommune og Bærum kommune - Felles kommunal legevakt 213/19 Asker og Bærum brann og redning IKS - delegering av myndighet 214/19 Fagopplæringen - status høsten /19 Anmodning om bosetting av flyktninger i Bærum kommune /19 Nye institusjonsbygg i 2020 flytteprosess og omstillingstiltak 217/19 Sykefravær- status og varig innsats 218/19 Kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur

2 2 219/19 Gjengs leie - oppfølging av interpellasjon 220/19 Referatsaker Eventuelt Lisbeth Hammer Krog ordfører Tone Halvorsen formannskapssekretær

3 3 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Tone Halvorsen Saksansvarlig: Tone Halvorsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet /19 Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte godkjennes slik den foreligger. Vedlegg: Protokoll - Formannskapet

4 4 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Anne Marie Flovik Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Formannskapet /19 Formannskapet /19 Eldrerådet /19 Råd for personer med funksjonsnedsettelse /19 Kommunestyret /19 Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker kommune og Bærum kommune - Felles kommunal legevakt Eldrerådet /19 Rådets anbefaling: Bærum kommune gir sin tilslutning til «Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker kommune og Bærum kommune - Felles kommunal legevakt» slik avtalen foreligger som utkast. Formannskapet /19 Vedtak: Saken utsettes i påvente av behandlingen i Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Innstilling: Bærum kommune gir sin tilslutning til «Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker kommune og Bærum kommune - Felles kommunal legevakt» slik avtalen foreligger som utkast. SAKEN I KORTE TREKK

5 5 Avtale om vertskommunesamarbeid om kommunal legevakt mellom Asker og Bærum kommuner iht kommunelovens 28a, som ble inngått i 2012, er reforhandlet med bakgrunn i kommunesammenslåingen i Asker. Asker kommune og Bærum kommune har i dag felles legevakt, Asker og Bærum legevakt, lokalisert på Bærum sykehus. Legevakten er organisert etter vertskommunemodellen, med Bærum som vertskommune. Legevakten dekker dagens Asker og Bærum kommuner med til sammen ca innbyggere. Samarbeidet om Asker og Bærum legevakt skal i all hovedsak videreføres, slik det er regulert i Avtale om vertskommunesamarbeid om kommunal legevakt mellom Asker og Bærum kommuner iht kommunelovens 28a, datert 10. januar Det legges til grunn at innbyggerne i dagens Asker fortsatt vil ha Asker og Bærum legevakt som sitt akuttilbud, og at innbyggerne i dagens Hurum og Røyken skal ha legevakten på Bråset bo- og omsorgssenter i Røyken som sitt akuttilbud. Bærum kommune blir etter avtalen fortsatt vertskommune for Asker og Bærum legevakt. Forslaget til «Avtale om vertskommune samarbeid mellom Asker kommune og Bærum kommune felles kommunal legevakt» regulerer kommunenes ansvarsforhold. Dagens rammer for Asker og Bærum legevakter lagt til grunn. Tidligere behandling 12/12865 Signert avtale om vertskommunesamarbeid Vurdering Det er etablert et godt samarbeid mellom kommunene over flere år. Dette er nærmere beskrevet i del 2 av saken. Det stilles høye kompetansekrav til ansatte og det varsles for fremtiden økende rekrutteringsutfordringer knyttet til kvalifisert helsepersonell. Å drifte en legevakt forutsetter beredskapskapasitet 24/7 uavhengig av aktivitetsgraden. Dette taler for interkommunale løsninger og effektiv drift. Samarbeidet anbefales videreført. Intern prosess og ekstern medvirkning Avtaleutkastet er utarbeidet i samarbeid mellom Asker og Bærum kommuner. Konsekvenser av beslutningene Budsjettet for Asker og Bærum legevakt utarbeides etter prinsipp om nøktern og kostnadseffektiv administrasjon og utførelse av tjenesten. Det skal etableres enighet mellom kommunene om budsjettets rammer. Beløpet justeres hvert år for pris- og lønnsvekst, og eventuelt for ekstraordinære forhold. Fordelingsnøkkelen for beregning av vederlagets størrelse mellom Asker og Bærum er kommunens innbyggertall per i regnskapsåret. I tillegg skal Asker kommune dekke 6 % av Bærum kommunes overordnede administrasjonskostnader. Vedlegg: 29 aug Utkast til avtale om vertskommunesamarbeid - legevakt Avtale vertskommunesamarbeid

6 6 DEL 2 MER OM SAKEN: Asker kommune og Bærum kommune har samarbeidet om felles legevaktordning i mange år. Den første avtalen om interkommunal legevakt ble inngått i I løpet av tiden siden 1984 har det også vært et samarbeid med Bærum sykehus om Felles Akuttmottak (FAM), en enhet hvor kommunal legevaktordning og sykehusets akuttmottak er samordnet. Samarbeidet ble avsluttet etter noen år, men samlokaliseringen av lokalene for legevakten og akuttmottaket er opprettholdt. Vertskommunesamarbeidet om Asker og Bærum legevakt er hjemlet i kommunelovens 28-1 a. Kommunens ansvar for organisering og tilrettelegging av øyeblikkelig hjelpetjeneste inklusive legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste går fram av helse- og omsorgstjenesteloven 3-1, 3-2 første ledd punkt 3 og 3-5. I dette ligger blant annet at kommunen skal ha et system som sikrer ivaretakelse av øyeblikkelig hjelp hele døgnet. Legevakten skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan vente til innbyggeren får time hos fastlegen. I Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 6 beskrives kommunenes ansvar for kommunal legevaktordning slik: Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant annet a. vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp b. diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henvise til andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og eventuelt spesialisthelsetjeneste og c. yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig. Grunnet kommunesammenslåing må Asker kommune på ny godkjenne alle interkommunale avtaler. Kommunedirektøren i Asker har i denne saken lagt til grunn en videreføring av dagens legevaktstjenestetilbud, hvor Asker og Bærum legevakt og legevakten i Røyken og Hurum til sammen utgjør legevakttjenesten til innbyggerne i Asker, fra Innbyggerne i dagens Asker kommune vil fortsatt ha Asker og Bærum legevakt som sitt akuttilbud, mens innbyggerne i Hurum og Røyken skal fortsette å ha legevakten på Bråset som sitt akuttilbud. Nye Asker kommune vil utrede framtidig legevaktstjeneste i inneværende kommunestyreperiode. Vertskommunesamarbeidet er betinget av at kommunestyret i deltakerkommunene har vedtatt samarbeidsavtalen. Behandlingen i møtet Eldrerådet Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

7 7 Eldrerådet /19: Rådets anbefaling: Bærum kommune gir sin tilslutning til «Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker kommune og Bærum kommune - Felles kommunal legevakt» slik avtalen foreligger som utkast. Behandlingen i møtet Formannskapet Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H Saken utsettes i påvente av behandlingen i Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Votering: Utsettelsesforlaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapet /19: Vedtak: Saken utsettes i påvente av behandlingen i Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Behandlingen i møtet Hovedutvalg for bistand og omsorg Votering: Enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for bistand og omsorg /19: Innstilling: Bærum kommune gir sin tilslutning til «Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker kommune og Bærum kommune - Felles kommunal legevakt» slik avtalen foreligger som utkast.

8 8 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Ove Myrvåg Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Eierutvalget /19 Formannskapet /19 Kommunestyret /19 Asker og Bærum brann og redning IKS - delegering av myndighet Eierutvalget /19 Innstilling: Bærum kommunes myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven delegeres til Asker og Bærum brann og redning IKS, med hjemmel i lovens 9 fjerde ledd. Dette gjelder ikke myndigheten til å vedta lokale forskrifter. Kommunedirektørens forslag til vedtak: Bærum kommunes myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven delegeres til Asker og Bærum brann og redning IKS, med hjemmel i lovens 9 fjerde ledd. Dette gjelder ikke myndigheten til å vedta lokale forskrifter. SAKEN I KORTE TREKK I 2017 ble det fremforhandlet en intensjonsavtale mellom Asker kommune og Bærum kommune om fremtidig felles interkommunalt brannvesen. I møtet den vedtok kommunestyret i Bærum forslaget til selskapsavtale. Nye Asker kommunestyre behandler selskapsavtalen i løpet av november Angående delegering av myndighetsutøvelse etter brann- og eksplosjonsloven er dette tidligere delegert til dagens selskap. I forbindelse med utvidelsen av selskapet i forbindelse med kommunesammenslåingen nye Asker kommune og den nye selskapsavtalen, bør kommunestyret i Bærum fornye delegeringen av ovennevnte myndighetsutøvelse. Kommunedirektøren anbefaler derfor at Bærum kommunes offentlige myndighetsutøvelse etter brann- og eksplosjonsvernloven delegeres til selskapet Asker og Bærum brann og redning IKS.

9 9 Denne myndigheten forvaltes av representantskapet, og kan videre delegeres. Dette gjelder for eksempel myndighet til å treffe enkeltvedtak ved tilsyn. Brannsjefens og innsatsleders beredskapsmessige fullmakter ved brann og ulykker følger direkte av brann- og eksplosjonsvernlovens 12. For øvrig er det ikke anledning til å delegere myndighet til å vedta lokale forskrifter, som f.eks. forskrift vedrørende fyrverkeri og ved regulering av tilsyn i byggverk som ikke er særskilte brannobjekter. Ordlyden i Brann- og eksplosjonsvernloven 13 fjerde ledd må tolkes slik at det er en delegasjonssperre, jf. utrykket: kommunestyret selv. Dette innebærer at det kun er kommunestyret som kan vedta lokale forskrifter. Tidligere behandling Kommunestyret vedtok selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS i sak nr. 002/19 Redegjørelse Vedrørende delegering av myndighet har DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utarbeidet en veiledning i forbindelse med delegering, se veiledningen her. Denne veiledningen anbefaler også at det opprettes et felles klageorgan for enkeltvedtak brannvesenet gjør, basert på denne delegerte myndigheten. Det anbefales å legge dette til selskapets representantskap. Kommunedirektørene i henholdsvis nye Asker kommune og Bærum kommune legger opp til å fremme et felles saksfremlegg om opprettelse av et felles klageorgan for begge kommuner på et senere tidspunkt. Intern prosess og ekstern medvirkning Kommunedirektøren har drøftet saken med kommunalsjefen for tekniske tjenester. Konsekvenser av beslutningene Ikke relevant for saken. Behandlingen i møtet Eierutvalget Votering: Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Eierutvalget /19: Innstilling: Bærum kommunes myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven delegeres til Asker og Bærum brann og redning IKS, med hjemmel i lovens 9 fjerde ledd. Dette gjelder ikke myndigheten til å vedta lokale forskrifter.

10 10 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Gunvor Erdal Saksansvarlig: Kjell-Are Hansen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Utvalg for samarbeid /19 Hovedutvalg for barn og unge /19 Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Formannskapet /19 Ungdomsrådet /19 Fagopplæringen - status høsten 2019 Ungdomsrådet /19 Vedtak: Saken om fagopplæringen, status høsten 2019 tas til orientering. Kommunedirektørens forslag til vedtak: Saken om fagopplæringen, status høsten 2019 tas til orientering. SAKEN I KORTE TREKK Bærum kommunes mål er 120 lærlinger. Etter siste års inntak er det nå flere lærlinger i kommunen enn hva tilfellet har vært de siste årene, dog er ikke kommunens overordnet mål nådd pr. dd. Hensikten med denne saken er å vise status i fagopplæringen etter inntaket høsten Tidligere behandling Det har vært flere saker knyttet til temaet lærlinger og lærlingeordningen de siste årene: «Fagopplæringen status for kommunens arbeid», sak 028/19 i Utvalg for samarbeid. «Fagopplæringen status», sak 052/18 i Utvalg for samarbeid, sak 007/19 i Hovedutvalg for barn og unge «Fagopplæringen status og mål for lærlingene», sak 042/17 i Utvalg for samarbeid. Status rekruttering 2016, arkivsak 16/5376. «Fra ufaglært til faglært tiltak, kostnadsbilde og utfordringer», sak 041/16 i Utvalg for samarbeid. «Prosjekt Menn i helse», sak 019/16 i Eldrerådet, sak 048/16 i Hovedutvalg for bistand og

11 11 omsorg. «Kvalitet i lærlingeordningen i Bærum kommune», sak 003/16 i Utvalg for samarbeid , Hovedutvalg for barn og unge, sak 015/16 og Hovedutvalg for bistand og omsorg, sak 029/16. «Prosjekt Menn i helse», sak 019/16 i Eldrerådet, sak 048/16 i Hovedutvalg for bistand og omsorg. «Rekruttering og kompetanseutvikling innen pleie og omsorg, status 2015», sak 051/15 i Eldrerådet, sak 48/15 i Funksjonshemmedes råd og sak 072/15 i Hovedutvalg for bistand og omsorg Redegjørelse Alle søkere som tilfredsstiller kommunens inntakskriterier får tilbud om læreplass. Kravene er at alle fag skal være bestått. I 2018 var kravet til norsk karakteren 3, men dette gikk man bort fra ved inntaket Høsten 2019 ble det tatt inn 58 nye lærlinger mot 46 i En økning på 26 prosent. Antall lærlinger er nå 101 totalt, mens det høsten 2018 var 88. Dette utgjør en økning på 15 prosent. I 2019 ble det tatt inn 27 lærlinger i barne- og ungdomsfaget, 23 i helsearbeiderfag inkludert personer fra programmet «Menn i helse». I IKT-servicefag ble det tatt inn fire lærlinger. I møbelsnekkerfaget ble det tatt inn en lærling, det samme i kokkefaget. I 2019 har vi igjen tatt inn lærlinger i kontor- og administrasjonsfag med to lærlinger. Hvilke muligheter er det for å øke antall lærlinger? Bærum kommunes mål om 120 lærlinger vurderes av Kommunedirektøren som et realistisk nivå. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å nå kommunens mål om antall lærlinger ansatt i Bærum kommune. Det er kapasitet til å ta inn flere lærlinger i barnehagene og skolene og antall lærlinger i helsefag kan økes noe. Den viktigste grunnen til at det er vanskelig å nå målet er at det ikke er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til læreplasser. Det er også andre forhold som påvirker antall lærlinger i kommunen. Opplæringskapasitet er innen enkelte områder, for eksempel i enheten DigIT, en begrensende faktor for det antall lærlinger man kan ha samtidig uten at det svekker lærlingenes faglige utbytte. Flere lærefag kan på sikt være aktuelle, avhengig av hva skolene og fylkeskommunen har ambisjon om og planlagt. Byggdrifterfaget er et eksempel på hva som kan være relevant for kommunen. Kommunen er i dialog med fylkeskommunen om det. Utvalget vil holdes orientert om utviklingen i arbeidet med å øke antall lærlinger i henhold til målet. Neste sak med utdypende informasjon er planlagt før sommeren Behandlingen i møtet Ungdomsrådet Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

12 12 Ungdomsrådet /19: Vedtak: Saken om fagopplæringen, status høsten 2019 tas til orientering.

13 13 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNALSJEF HELSE OG SOSIAL Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Kristin Nilsen Saksansvarlig: Cai Birger Nesset Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Formannskapet /19 Kommunestyret /19 Anmodning om bosetting av flyktninger i Bærum kommune 2020 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærum kommune bosettes 70 flyktninger i av disse plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårige, hvorav 3 benyttes til bosetting av enslige mindreårige under 15 år og 2 av plassen benyttes til enslige mindreårige over 15 år. 2. Inntil 50 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene. 3. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i Økonomimelding 1 i SAKEN I KORTE TREKK Norske kommuner mottar årlig anmodning om bosetting av flyktninger. Anmodningene gjenspeiler stadige endringer i den internasjonale flyktningsituasjonen, med blant annet et stort behov for bosetting under flyktningkrisen i Samtidig har bosettingsbehovet de siste årene vært på et lavere nivå. For 2020 har Bærum kommune fått anmodning om å bosette 70 flyktninger inkludert 5 enslige mindreårige hvorav 3 under 15 år og 2 over 15 år. I denne saken redegjør kommunedirektøren for anmodningen og legger frem forslag om bosetting om bosetting i 2020 i tråd med anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tidligere behandling Kommunestyret behandlet den saksnr. 015/19 anmodning om bosettinger av flyktninger

14 14 for Videre behandlet Kommunestyret den saksnr. 107/19 rapportering på nøkkeltall og resultatmål i flyktningarbeidet. Redegjørelse I anmodning til Bærum kommune om bosetting for 2020 skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier for anmodning om bosetting i 2020, se vedlegg. IMDi har, i samråd med KS, vurdert anmodningen til kommunene ut fra disse kriteriene. På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Bærum kommune bosetter 70 flyktninger i IMDi ber om at 3 av de 70 plassene blir benyttet til bosetting av enslige mindreårige under 15 år og at ytterligere 2 av plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårige over 15 år. Hvis alderssammensetningen for de enslige mindreårige endrer seg, ber vi om at kommunen er fleksibel og bosetter både fra Barne-, ungdoms- og familieetaten sine omsorgssenter og fra Utlendingsdirektoratet sine mottak for enslige mindreårige. Hvert år anmoder IMDi aktuelle kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger kommende år, på bakgrunn av nasjonale prognoser for behovet for bosetting. Bosetting er første steg i integreringsprosessen, og direktoratet peker på at rask bosetting er avgjørende for rask og god oppstart av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune. De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er nødvendig å bosette om lag flyktninger i Norge i 2020, inkludert 140 enslige mindreårige hvorav 40 er under 15 år. Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i: prognoser over antall asylsøkere til Norge prognoser over antall innvilgede asylsøknader prognoser over antall overføringsflyktninger andre internasjonale forpliktelser Kort om status i bosettingsarbeidet Rapportering på bosettingsarbeidet per oktober 2019 viser at det er gjennomført 52 bosettinger, herav 42 ordinære bosettinger. Vedtatt nivå for bosettingen i 2019, 62 ordinære bosettinger (dvs. overføringsflyktninger eller bosetting fra asylmottak) og tre enslige mindreårige ligger an til å bli nådd. Bærum kommune ble tildelt bosettings- og integreringsprisen for I begrunnelsen ble det vektlagt utvikling av samarbeidsformer mellom de sentrale aktører i kommunens integreringsarbeid, ikke minst prioritering av tett og forpliktende samarbeid med næringslivet og frivilligheten. Prosjektet Globale Bærum ble fremhevet, som har som mål å sikre innvandrere arbeid i løpet av de neste tre årene. Videre ble det fremhevet at det i kommunens handlingsprogram er nedfelt satsing på økt mangfold og integrering, samt styrking av innsatsen for utsatte grupper i arbeidslivet.

15 15 Utviklingen av nivået på bosetting i tiden 2012 til 2019 Årets anmodning om bosetting ligger på fortsatt lavt nivå sett i forhold til bosettingstallene de siste årene. Tabellen under viser oversikt over vedtak om bosetting de siste sju årene. Tabellen viser oversikt over vedtatt bosetting og antall ankomster av familiegjenforeninger Familiegjenforeninger Prognosen for antall bosatte familiegjenforente i 2019 er på 32 familiegjenforente. Antall familiegjenforente var 75 personer i 2017 og 25 i En stor andel av dagens bosettinger utgjøres av overføringsflyktninger i regi av FN s høykommisær og erfaringen tilsier at det fortsatt vil være et moderat nivå på antall familiegjenforeninger. Årsaken er at en stor andel av overføringsflyktningene ankommer som familier. Om lag 60 prosent av flyktningene som p.t. er bosatt i 2019 i Norge, er kommet som overføringsflyktninger. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å sette en ramme på inntil 50 familiegjenforente for 2020, som er en halvering i forhold til 2019 (100 familiegjenforente). Landbakgrunn Tabellen viser bosettinger fordelt på landbakgrunn, per oktober 2019 Fordeling på landbakgrunn viser at den største andelen utgjøres av flyktninger fra Eritrea (16), deretter følger Kongo (13), Tyrkia (8) og Syria (8). Overgang til arbeid og utdanning ved avsluttet program - prognose for 2019 Per oktober 2019 viser evaluering av arbeidet at måloppnåelse for overgang til arbeid og utdanning rett etter endt introduksjonsprogram sannsynligvis ligge godt over målsettingen på 60 prosent ved årets slutt. Måloppnåelsen var på 53 prosent i 2017 og økte til 67 prosent i Utfyllende rapportering på flyktningarbeidet I den årlig rapportering om integreringsarbeidet vil rådmannen følge opp detaljert rapportering på nøkkeltall og indikatorer knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Kommunedirektøren vil komme med sak om dette før sommeren 2020 Organisatoriske og økonomiske konsekvenser Kommunen mottar statlig integreringstilskudd som dekker de direkte kostnadene til tjenester som jobber direkte med bosetting og introduksjon. Kommunen har definert enhetskostnader som

16 16 innebærer at ressurser tilpasses busettingsnivået. Utgifter og tilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger, er avhengig av bosettingsnivået. Lavere bosetting vil føre til reduserte inntekter til kommunen, og samtidig tilsvarende reduserte driftsutgifter. Kommunedirektøren vil komme tilbake til økonomiske konsekvenser i økonomimelding Følgende tjenester er sentrale i bosetting og integrerings av flyktninger i kommunen: Flyktningkontoret - bosetting/etablering, introduksjonsprogram og helsetjeneste Voksenopplæringssenteret; norskopplæring og samfunnskunnskap og grunnskole for voksne Botiltak for enslige mindreårige; oppfølging på døgnbasis skole og hverdagsmestring NAV kontoret; kvalifisering og overgang til arbeid Boligbistand; fremskaffing av boliger, i samarbeid med Eiendomsenheten Barneverntjenesten; oppfølging av vedtak iht. barnevernsloven. Samtlige tjenester vurderer at anmodningen om bosetting for 2020 ikke vil innebære særskilte ressursutfordringer, personalmessig, faglig eller organisatorisk, når det gjelder oppfølging av målgruppen. Arbeidet med å tilpasse kapasiteten til nivået på bosetting i tjenestene videreføres. Intern prosess og ekstern medvirkning Det har vært gitt innspill fra alle tjenester i kommunen som er involvert i bosetting av flyktninger. Vedlegg: Anmodning til Bærum kommune om bosetting

17 17 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Morten Svarverud Saksansvarlig: Tove Hagen Venås Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Eldrerådet /19 Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Eldrerådet /19 Utvalg for samarbeid /19 Formannskapet /19 Nye institusjonsbygg i 2020 flytteprosess og omstillingstiltak Eldrerådet /19 Rådets anbefaling: Når Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingssenter skal tas i bruk i 2020, gjennomføres flytting og omstilling av tjenestene i henhold til alternativ 1 i Kommunedirektørens redegjørelse. Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Vedtak: Når Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingssenter skal tas i bruk i 2020, gjennomføres flytting og omstilling av tjenestene i henhold til alternativ 1 i Kommunedirektørens redegjørelse. Saken oversendes utvalg for samarbeid før formannskapsbehandlingen. Eldrerådet /19 Vedtak: Saken utsettes og settes opp til behandling igjen Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Vedtak: Når Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingssenter skal tas i bruk i 2020, gjennomføres flytting og omstilling av tjenestene i henhold til alternativ 1 i Kommunedirektørens

18 18 redegjørelse. Saken oversendes utvalg for samarbeid før formannskapsbehandlingen. Kommunedirektørens forslag til vedtak: Når Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingssenter skal tas i bruk i 2020, gjennomføres flytting og omstilling av tjenestene i henhold til alternativ 1 i Kommunedirektørens redegjørelse. SAKEN I KORTE TREKK I løpet av høsten 2020 vil to nye bo- og behandlingssentre stå ferdige i Bærum kommune, henholdsvis Carpe Diem demenslandsby (158 plasser) og Lindelia bo- og behandlingsenter (132 plasser). Både Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingsenter vil være erstatningsplasser for andre plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester i omsorgsboliger og sykehjem som skal flyttes. De nye sykehjemsplassene vil med andre ord erstatte utdaterte, urasjonelle og nedslitte bygg, og gi sykehjemsplasser som er mer tilpasset brukernes behov samt morgendagens standard og teknologiløsninger. Dette medfører en omfattende omstrukturering i Pleie og omsorg, og vil berøre mange bo- og behandlingsentre og omsorgsboliger hvor beboere både skal flytte ut, og inn i andre enheter. Det vil berøre mange beboere og deres pårørende samt mange medarbeidere og vil bli en omfattende endringsprosess med svært mange involverte. Kommunen vil ha behov for alle medarbeiderne videre, så endringen fører ikke til at noen medarbeidere mister sitt ansettelsesforhold i Bærum kommune. Kommunedirektøren har opprettet et eget prosjekt for å planlegge og koordinere gjennomføringen av omstrukturering og flytteprosess. Prosjektet er delt inn i tre delprosjekter for å sikre at alle deler av endringsprosessen blir ivaretatt, definert som delprosjekt «beboere og pårørende», delprosjekt «medarbeidere» samt delprosjekt «bygg og teknologi». Prosjektet skal ivareta de involverte og bidra til at endringene skjer på en hensiktsmessig måte. I denne saken redegjøres det kort for to ulike måter å løse denne flytte- og endringsprosessen på. Alternativ 1: Bedre tilrettelagte tilbud til beboere og sterkere fagmiljøer Dette alternativet har som mål at beboerne kan motta enda bedre tjenester ved å sikre en mer hensiktsmessig struktur i tjenesten. Alternativ 1 vil i praksis innebære at omkring 500 av kommunens 932 sykehjemsplasser vil bli berørt. Potensielt vil samtlige medarbeidere ved de aktuelle sykehjemmene bli berørt. Dette alternativet vil innebære en betydelig prosess men med flere potensielle gevinster for beboerne, men også en prosess som blir meget ressurskrevende. Alternativet legger opp til store strategiske gevinster ved en endring der alle demensplasser (med unntak av forsterket skjermet) flyttes inn i Carpe Diem demenslandsby, og at langtidsplasser og korttidsplasser med ett unntak

19 19 samlokaliseres i egne sykehjem. Alternativet legger opp til en tredelt modell der Bærum kommune vil bevege seg mot sykehjem som tilbyr kommunens innbyggere ordinære langtidsplasser, korttidsplasser eller demensplasser. Denne endringen medfører at man samler større fagmiljøer knyttet til de enkelte kategoriene i samme sykehjem, noe som vil gi grunnlag for et bedre tilbud for beboerne. Beboerne vil i større grad kunne bo og oppholde seg der det finnes andre i samme situasjon og med lignende forutsetninger som de selv. Ved å benytte dette alternativet legger kommunen til rette for at tjenestene i større grad kan organiseres etter beboerens behov. Dette vil være hensiktsmessig i arbeidet med å finne «likesinnede» beboere som kan ha glede av hverandre. Under følger et overblikk over gevinster og risikoer: Gevinster ved alternativ 1: Det legges til rette for at beboere får en plass som er mer tilrettelagt for deres behov Øker sykehjemsdekningen med 7 langtidsplasser (frem til Oksenøya bo- og behandlingsenter blir ferdigstilt) Det blir enklere for beboer og pårørende å orientere seg om mulige institusjonsplasser De enkelte sykehjemmene får mer robuste fagmiljøer som vil gi beboerne gode tjenester, og stordriftsfordeler som vil være kostnadseffektivt for kommunen Dette alternativet kan gi en gevinst med tanke på rekruttering Risikoer ved alternativ 1: Flere involverte kan gi mer uro Alternativet er mer omfangsrikt og ressurskrevende Større kompleksitet Involverer potensielt alle ansatte Flere sykehjem vil måtte gjennomgå en oppgradering, noe som er positivt for beboerne som skal flytte inn, men samtidig er utfordrende knyttet til logistikk. Alternativ 2: Færrest mulig berørte Dette alternativet tar utgangspunkt i å flytte beboere fra eksisterende plasser og inn i erstatningsplassene ved Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingssenter. Her legges det opp til en prosess som ikke berører flere enn det som er nødvendig, for å ta i bruk de to nye byggene som erstatningsplasser for eldre og uhensiktsmessige bygg. Dette alternativet vil også bli et omfattende prosjekt som vil involvere over halvparten av dagens tjenestesteder innenfor bo- og behandlingsentrene. Dette alternativet bestreber seg på å involvere færrest mulig i endringsprosessen, for å minimere antall involverte beboere og medarbeidere for å unngå uro i størst mulig grad. Det vil også være færre sykehjem som må gjennom en oppgradering. Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingssenter har til sammen 290 plasser, hvor det skal flytte inn beboere fra andre omsorgsboliger og sykehjem. Alternativet vil berøre rundt 400 beboere og ca. 400 årsverk. Under følger et overblikk over gevinster og risikoer:

20 20 Gevinster ved alternativ 2: Begrenser antall beboere som blir berørt av endringen Begrenser uro ved bare å inkludere de man må i endringsprosessen Begrenser arbeid for alle de involverte, og omfanget av gjennomføringsarbeidet Begrenser antall medarbeidere som blir berørt av endringen Begrenser antall sykehjem som blir omfattet av endringer Risikoer ved alternativ 2: Alternativet vil redusere muligheten for en større strukturell endring som på lengre sikt vil positive for innbyggerne og kommunen. Endringen vil uansett kunne skape uro, og alternativ 2 har, bortsett fra bygningsmessig oppgradering, begrenset strategisk gevinst, blant annet gir det ikke full utnyttelse av potensialet i Carpe Diem demenslandsby. Det kan bli behov for en ny stor omstilling som vil berøre beboere ved kommunens sykehjem om få år Sammenliknet med alternativ 1, begrenses muligheten til å samle kompetanse og bygge sterke fagmiljøer og mer tilrettelagte tilbud for beboerne. Dette kan føre til mer fragmenterte tilbud til beboerne (ved å ikke kunne samle korttidsplasser, langtidsplasser og skjermede plasser i egne sykehjem). Oppsummering og nøkkelfaktorer Dette er et omfattende og komplekst prosjekt som uansett hvilket alternativ som velges vil kunne skape mye uro, både for beboere, pårørende og medarbeidere. Involvering og informasjon er essensielt, og vil kreve mye arbeid. Hovedutfordringer ligger i å flytte beboere/pasienter i en sårbar livssituasjon, og i det store antall medarbeidere som blir berørt av endringen. Denne omfattende omstruktureringen skal skje ved siden av full drift, noe som er en risiko Kommunedirektøren tar på største alvor og i størst mulig grad vil begrense ved å: Involvere de berørte så tidlig som mulig Sikre mye og god informasjon Planlegge for en fleksibilitet som gir involverte tid i omstillingen Kommunisere tydelig hvilke gevinster beboere og kommunen vil oppnå ved endringen Sørge for en prosjektorganisasjon er rigget adekvat for å håndtere endringen Tid er det mest sentrale elementet. Ved å bruke lengre tid i selve omstillingsprosessen kan beboere, pårørende og ansatte skånes noe. Det vil være beboere som ikke ønsker å flytte, samt utfordringer knyttet til ansattes omstilling. Det vil også oppstå uforutsette hendelser der man ikke kan flytte beboere i livets siste fase etc. Samtidig er tid den desidert største kostnadsdriveren. Det er svært ressurskrevende å drifte små enheter i overgangsfaser der man uansett trenger en minimumsbemanning. Det vil også være kostbart å ha mange små avdelinger eller sykehjem i drift samtidig i overgangsfasen, samt gi sykehjemmene store utfordringer når det gjelder å ha nok bemanning.

21 21 En avgjørende utfordring ligger i mulige ledige plasser og dermed lavere dekningsgrad. Dette kan oppstå enten ved at man på forhånd slutter å tildele plass på avdelinger som skal fraflyttes, eller ved at noen beboere på en avdeling ikke kan eller vil flyttes, slik at avdelingen må opprettholdes uten fullt belegg videre en periode etter fraflytting. Begge deler vil gi en svært kostbar drift, så lenge enheter drives uten fullt belegg. Vurdering og konklusjon Alternativ 1 har flere strategiske gevinster på lengre sikt, og vil styrke kommunens evne til å tilby tilrettelagte tjenester for innbyggerne. Det øker samtidig risikobildet ved å omfatte omkring 100 beboere mer enn i alternativ 2, og betydelig flere medarbeidere involveres i endringen. Dette alternativet vil således kreve flere ressurser, og potensielt kunne skape mer uro. Alternativ 2 vil involvere omtrent 400 beboere og omkring 400 årsverk. Alternativet minimerer antall involverte og vil være mindre ressurskrevende enn alternativ 1. Kommunen kommer et stykke på vei ved å gjennomføre alternativ 2, men det vil fortsatt gjenstå flere store endringsprosesser for å samle fagmiljø i mer homogene tjenestetilbud. Dette medfører at kommunen ikke kommer så langt som mulig i å tilby tilrettelagte tjenester for innbyggerne. Dette må veies opp mot den mer omfattende endringsprosessen i alternativ 1, der det vil være mulig å komme betydelig lengre i den ønskede utviklingen for å gi enda mer tilrettelagte tjenester for beboerne. Dersom disse endringene ikke gjøres nå, vil det mest sannsynlig bli nødvendig å gjennomføre lignende endringer i det omstillingsarbeid kommunen må gjennom i de nærmeste årene. Kommunedirektøren vil løpende vurdere risiko knyttet til gjennomføring av flytte- og omstillingsarbeidet. Aktuelle tiltak for å begrense uønskede konsekvenser vil vurderes for å balansere hensynet til berørte beboere og deres pårørende, mot hensynet til tidsforbruk og kostnader ved gjennomføringen. På dette grunnlag vil Kommunedirektøren tilrå at omstillingen gjennomføres etter alternativ 1. Det vil gi best mulig tjenester tilpasset beboernes behov og fremtidige rammer for tjenestene. Samt best utnyttelse av de nye byggene, og det vil gi en tjenestestruktur som er bedre. Vedlegg: Vedlegg - Oversikt alternativ Vedlegg - Oversikt alternativ Behandlingen i møtet Eldrerådet Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Eldrerådet /19: Rådets anbefaling:

22 22 Når Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingssenter skal tas i bruk i 2020, gjennomføres flytting og omstilling av tjenestene i henhold til alternativ 1 i Kommunedirektørens redegjørelse. Behandlingen i møtet Hovedutvalg for bistand og omsorg Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp Saken oversendes utvalg for samarbeid før formannskapsbehandlingen. Votering: Espeliens (Frp) forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for bistand og omsorg /19: Vedtak: Når Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingssenter skal tas i bruk i 2020, gjennomføres flytting og omstilling av tjenestene i henhold til alternativ 1 i Kommunedirektørens redegjørelse. Saken oversendes utvalg for samarbeid før formannskapsbehandlingen. Behandlingen i møtet Eldrerådet Forslag fremmet av Ninja Sanner, H Saken utsettes og settes opp til behandling igjen Votering: Sanners forslag ble enstemmig vedtatt. Eldrerådet /19: Vedtak: Saken utsettes og settes opp til behandling igjen

23 23 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Kjell-Are Hansen Saksansvarlig: Kjell-Are Hansen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Utvalg for samarbeid /19 Hovedutvalg for barn og unge /19 Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur /19 Formannskapet /19 Sykefravær- status og varig innsats Kommunedirektørens forslag til vedtak: Kommunenedirektørens status for sykefravær tas til orientering. SAKEN I KORTE TREKK Den forsterkede innsatsen i sykefraværsoppfølgingen i Bærum kommune har gitt positive resultater. Kommunen er på vei mot målet om maksimum 7 prosent sykefravær. Ved utgangen av september var det totale sykefraværet på 6,69 prosent (7,24 prosent i 2018). Det har vært et spesielt fokus på Pleie og omsorg og Oppvekst barnehage i innsatsperioden, da sykefraværet i disse virksomhetene lenge har vært høyere enn i andre deler av kommunen. Den positive utviklingen i sykefraværstallene viser at systematisk og målrettet arbeid fungerer. For at arbeidet skal gi varig effekt, må sykefraværsarbeidet fremover fortsatt prioriteres med langsiktig, kontinuerlig innsats. Det vil også være behov for nye, relevante og målrettede tiltak. Hvis ikke, vil sykefraværet fort kunne øke igjen. Saken viser status og oversikt over utviklingen i sykefraværet, i tillegg til hva som er gjort av tiltak spesielt i Pleie og omsorg og Oppvekst barnehage. Videre omhandler saken hva som må gjøres fremover i kommunen for å sikre varig effekt. Varig og kontinuerlig innsats i kommunens sykefraværsarbeid er en forutsetning for at det samlede sykefravær skal ligge stabilt på maksimum 7 prosent fremover. Tidligere behandling

24 24 Sak Status sykefravær og forsterket innsats, behandlet i Utvalg for samarbeid , Hovedutvalg for barn og unge , Hovedutvalg for bistand og omsorg , Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og Formannskapet Sak Sykefraværsarbeidet - forsterket innsats, behandlet i Utvalg for samarbeid sak sak 050/18, Hovedutvalget for barn og unge sak 120/18, Hovedutvalget for bistand og omsorg sak 108/18, Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur sak 112/18, Formannskapet sak 225/18. Sak Sykefraværsoppfølging utfordringer og muligheter, behandlet i Utvalg for samarbeid sak 026/18, Hovedutvalg for bistand og omsorg sak 066/18, Hovedutvalg for barn og unge sak 076/18, Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur sak 055/18 og Formannskapet sak 123/18. Analyse av sykefraværsstatistikken ble behandlet i Utvalg for samarbeid sak 047/18. Sak Status sykefravær 1. halvår 2017 ble behandlet i Utvalg for samarbeid , sak 027/17, i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur sak 074/17, i Hovedutvalg for bistand og omsorg sak 093/17, i Hovedutvalg for barn og unge sak 085/17 og i Formannskapet sak 196/17. Strategier og tiltak i sykefraværsarbeidet status 1. halvår 2016, Utvalg for samarbeid sak 043/16, Kommunestyret 111/16. Strategier og tiltak i sykefraværsarbeidet status 1. halvår 2015, Utvalg for samarbeid sak 042/15, Kommunestyret 101/15. Strategier og tiltak for å nå Kommunestyrets vedtatte mål om 1 prosentpoeng reduksjon i sykefraværet, Utvalg for samarbeid 039/13, Kommunestyret 021/14 Redegjørelse Den forsterkede innsatsen har økt bevisstheten hos både ledere og ansatte. For lederne har tiltakene bidratt til økt kunnskap og dermed bedre bruk av sitt handlingsrom. Dette gjør at lederne raskere setter i gang tiltak som forhindrer at det utvikler seg til kompliserte sykefraværssaker. Økt oppmerksomhet hos de ansatte på konsekvenser av høyt sykefravær bidrar til økt bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det er enklere å finne løsning når medarbeiderne melder fra om sykefravær samtidig som de opplyser om funksjonsevne og samarbeider med sin leder. De planlagte og iverksatte tiltakene som ble vedtatt av rådmannen skal bevisstgjøre de ansatte og lederne, samt gjøre lederne kunnskapsmessig trygge på lover, regler og rutiner samt trygg i selve lederrollen. Status for disse tiltakene er: E-læring i sykefraværsoppfølging gjennomføres nå av ledere. Ca 25 prosent av alle ledere har tatt e-læringskurset. Hyppig korttidsfravær følges systematisk opp på samme måte som langtidsfravær. Prosedyrehåndbok for oppfølging av sykefravær vil snart være klar til bruk. Dette vil sikre klare og tydelige sykefraværsrutiner for sykefraværsoppfølging, noe som alle ansatte i kommunen skal kjenne til. Sykefravær skal være tema på personalmøter minst fire ganger per år. Dette er nå forankret i HMS-årshjulet. Ledernettverk for alle tjenesteledere og avdelingsledere på tvers av Oppvekst barnehage og Pleie og omsorg er nå gjennomført. På bakgrunn av de positive tilbakemeldingene fra evalueringen fra disse samlingene vil dette bli obligatorisk repeterende samlinger hvert år for disse målgruppene.

25 25 Sykefraværsstatistikk Totalt sykefravær hittil i år, dvs til og med september i 2019, er 6,69 prosent. Fraværet er 7,6 prosent lavere pr september 2019 sammenliknet med samme periode i Det er langtidsfraværet som står for den største delen av nedgangen med 9,8 prosent sammenlignet med samme periode i Korttidsfraværet har hatt en nedgang på 4,7 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Varig innsats i kommunen En rekke tiltak har tidligere vært prøvd ut og/eller igangsatt i kommunen. For at tiltakene skal ha varig effekt er det nødvendig at de blir fulgt opp og at det ikke er for mange, konkurrerende tiltak. Noen tiltak vil være felles for hele kommunen, mens andre vil være målrettede tiltak i sektorene og på tjenestestedene slik det har vært en forsterket innsats mot Pleie og omsorg og Oppvekst barnehage. Det er viktig med konsistent praksis i kommunen hvor tiltakene blir fulgt opp likt og tett av lederne. For å sikre slik konsistent praksis og en felles kultur har kommunen opprettet en sentral innsatsgruppe hvor målet er å prioritere, koordinere og samkjøre sykefraværstiltakene. Arbeidet ledes av kommunaldirektør for velferd. Dette vil også sikre helhetlig, forutsigbar og langsiktig kontinuitet i sykefraværsarbeidet. Dette vil medføre at prioriterte tiltak i sykefraværsarbeidet fremover, er samkjørte og ikke overlappende og som vil gi positiv og varig effekt. Fra 2018 ble det iverksatt arbeidsmiljøutvalg på kommunalsjefnivå i tillegg til Hovedarbeidsmiljøutvalget. Det innebærer et tydeligere fokus på arbeidsmiljøtiltak og sykefraværsoppfølging på kommunalsjefnivå. Dette antas også har en effekt på sykefraværsutviklingen. I vedlegget beskrives tiltak kommunen har iverksatt spesielt innenfor to sektorer. Sykefraværet i Pleie og omsorg og Oppvekst barnehage har i lang tid har vært høyere enn i kommunen for øvrig. Alle lederne i disse to sektorene deltok i begynnelsen av 2019 i KS`og NAVs satsing «IA-ledelse 2.0 NED med sykefraværet». Arbeidet med tiltak og aktiviteter som vi ser nå gir effekt er beskrevet i vedlegget. Erfaringen her også ivaretatt i prosedyrehåndboken for sykefraværsoppfølgning, som er under utarbeidelse. Vedlegg: DEL TO MER OM SAKEN

26 26 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Gunvor Erdal Saksansvarlig: Kjell-Are Hansen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Utvalg for samarbeid /19 Hovedutvalg for barn og unge /19 Hovedutvalg for bistand og omsorg /19 Formannskapet /19 Kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur Utvalg for samarbeid /19 Innstilling: Saken om kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur tas til orientering. Bærum kommune ønsker å fremme en heltidskultur og legger følgende til grunn ved kommunale ansettelser: 1. Bærum kommune skal bare utlyse hele stillinger. 2. Deltidsansatte i Bærum kommune tilbys hele stillinger innen utgangen av Bærum kommune vil arbeide for å minimere bruken av midlertidige kontrakter. Protokolltilførsel: «Saken ankes fordi er ikke klart hvilke økonomiske konsekvenser vedtaket har, men de antas å være betydelige. Det er nødvendig at konsekvensene beregnes.» «De tiltak som Kommunedirektøren har beskrevet i saken er gode og dekkende for å sikre flere heltidsstillinger i kommunen» Kommunedirektørens forslag til vedtak: Saken om kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur tas til orientering. SAKEN I KORTE TREKK Partene sentralt og lokalt ønsker å stimulere til at kommunen skal ha en heltidskultur. De siste årene har det vært flere initiativ for å bidra til høyere grad av heltid samt å redusere uønsket deltid.

27 27 En heltidskultur vil bidra til bedre kvalitet og kontinuitet for brukerne samtidig som det vil virke positivt inn på medarbeideres arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. Utvalg for samarbeid har bedt om tilbakemelding på hvilke tiltak som gjøres for å øke stillingsstørrelsen til de ansatte. Denne saken viser status i arbeidet. Tidligere behandling Tidligere saker om heltid- deltidsproblematikken: Sak 16/7021 Prosjekt arbeidstid dagens og morgendagens muligheter Sak 17/31074 Status heltid- deltid, behandlet i SAM Sak 18/044 Heltid deltid status i arbeidet, behandlet i SAM Redegjørelse Kommunedirektøren nedsatte en partsammensatt arbeidsgruppe høsten Arbeidsgruppen har følgende mandat: Belyse hva som er kommunens status ut fra tilgjengelige data, avklare hvilke tiltak som allerede pågår, utarbeide forslag til strategier og tiltak og planlegge iverksettelse. Aktuelle tema har vært Gjennomgang av overordnede føringer Analyse av tilgjengelige statistikker Vurdering av rekrutteringsutfordringene i pleie- og omsorg og sammenheng med bruk av deltid Sammenheng med arbeidstidsordninger og deltid Policy for utlysning av stillinger samt permisjoner Nye muligheter i hovedtariffavtalen ved økt avlønning i helg forberedt pilotprosjekter Bruk av ressurspool som bemanningsløsning Analyse av kommunens status viser at det har vært en negativ utvikling av gjennomsnittlig stillingsstørrelse de siste årene. Kommunedirektøren drøftet saken i sitt medbestemmelsesmøte i juni 2019, og vedtok å presisere kommunens føringer på dette området slik: 1. Bærum kommune skal primært utlyse hele stillinger 2. Egne, kvalifiserte medarbeidere skal tilbys utvidelse av deltidsstilling ved ledighet. Det legges inn et fast punkt i den årlige utviklingssamtalen for å kartlegge ønske om utvidelse av stilling man er kvalifisert for. Dette fremkommer også av HTA Begrense mulighet til delvis permisjon Ut fra prinsippet om at «deltid avler deltid» skal kommunen være restriktiv med å innvilge delvis permisjon utover det som er avtalefestet. 4. Begrense mulighet til å få permisjon ved overgang til annen fast stilling (både internt og eksternt) Det arbeides nå med flere tiltak for å fremme heltidskultur i kommunen og dette arbeidet er en prosess som fordrer betydelig innsats fra organisasjonen i lang tid fremover. Utvalget vil holdes orientert om utviklingen i arbeidet, neste sak med utdypende informasjon er planlagt før sommeren 2020.

28 28 Behandlingen i møtet Utvalg for samarbeid Forslag fremmet av Kirsti Margrethe Mortensen, Ap Forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet til sak 041/19 Kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur Bærum kommune ønsker å fremme en heltidskultur og legger følgende til grunn ved kommunale ansettelser: 1. Bærum kommune skal bare utlyse hele stillinger. 2. Deltidsansatte i Bærum kommune tilbys hele stillinger. 3. Bærum kommune vil arbeide for å minimere bruken av midlertidige kontrakter. Votering: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Kirsti Margrethe Mortensen ble vedtatt med 5 stemmer (AP, SV, LOK og UNIO) mot 4 stemmer (H, V, FRP). Mindretallsanke fra utvalgsleder Bjørn Røtnes: Saken ble anket under møtet av utvalgsleder Bjørn Røtnes (H). Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jf. reglementets del I "Felles saksbehandlingsregler for folkevalgte organer" 3-13 Utvalg for samarbeid /19: Innstilling: Saken om kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur tas til orientering. Bærum kommune ønsker å fremme en heltidskultur og legger følgende til grunn ved kommunale ansettelser: 1. Bærum kommune skal bare utlyse hele stillinger. 2. Deltidsansatte i Bærum kommune tilbys hele stillinger innen utgangen av Bærum kommune vil arbeide for å minimere bruken av midlertidige kontrakter. Protokolltilførsel: «Saken ankes fordi er ikke klart hvilke økonomiske konsekvenser vedtaket har, men de antas å være betydelige. Det er nødvendig at konsekvensene beregnes.» «De tiltak som Kommunedirektøren har beskrevet i saken er gode og dekkende for å sikre flere heltidsstillinger i kommunen»

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.12.2016 N - 346 16/28521 16/225055 Saksbehandler: Cai Birger Nesset Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.09.2019 19/15228 19/155189 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.12.2018 18/28518 18/245708 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/7800 18/268627 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.08.2018 Tidspunkt: 15:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås,

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås, Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 19/00067-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Rådmannens innstilling: bosetter

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger 2019

Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 Arkivsak-dok. 18/09585-3 Saksbehandler Flemming Johnsen Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for velferd og folkehelse 2016-2019 05.02.2019 Bystyret 2015-2019 28.02.2019 Anmodning om bosetting av flyktninger

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Fra statens side koordineres avtalen av Kunnskapsdepartementet.

Fra statens side koordineres avtalen av Kunnskapsdepartementet. Samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger, samt om etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre mellom KS, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/9188 17/74227 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/7556 17/72691 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/14340 18/120821 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/10711 19/109685 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.11.2015 15/152361 15/238988 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Wenche Borge Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018

Innholdsfortegnelse. Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Innholdsfortegnelse Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den 20.08.2018 PS 6/18 Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Møteinnkalling årsmøte Buskerud innvandrerråd

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssaker Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

Organisering av flyktningtjenesten

Organisering av flyktningtjenesten SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 18.09.2019 095/19 Kommunestyret Saksbeh.: Rune Lund Arkivsaknr.: 17/2515 Organisering av flyktningtjenesten Rådmannens INNSTILLING Kommunestyret tar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.12.2018 18/24378 18/213183 Saksbehandler: Brita Holmen Saksansvarlig: Gunvor Erdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.05.2019 19/10342 19/107153 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK Vedlegg: Kommunestyresaken fra 16.06.2016 Andre saksdokument (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/19 19/3 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 4.

MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/19 19/3 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 4. MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 15.01.2019 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/19 19/3 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 4. DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN

BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 26.02.2018 17/3985 18/24198 Saksbehandler: Morten Svarverud Saksansvarlig: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/11814 18/101465 Saksbehandler: Kjell-Are Hansen Saksansvarlig: Gunvor Erdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.02.2018 18/5389 18/44403 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Hammerstaddalen, DalPro Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 15:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.01.2018 18/216 18/1891 Saksbehandler: Ove Myrvåg Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2019

Bosetting av flyktninger 2019 JournalpostID: 19/2095 Arkiv: FA-F35, TI-&73 Saksbehandler: Gry Aas Telefon: Flyktning- og innvandrertjeneste Bosetting av flyktninger 2019 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helse 30.01.2019 002/19

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS BOSETTING AV FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 25000 Antall bosatte (Photo: FERENC ISZA/AFP/Getty Images) 15000 10000 5000 20000 15000?

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/2138-4 Dato: 22.3.2011 HØRING FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKEREBOSETTING â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.01.2018 17/28631 18/389 Saksbehandler: Ove Myrvåg Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Bosetting og integrering av flykninger og innvandrere

Bosetting og integrering av flykninger og innvandrere Samhandling på store og vedvarende samfunnsutfordringer Bosetting og integrering av flykninger og innvandrere Hvordan foregår samordning mellom kommuner og mellom de ulike forvaltningsnivåene? Anne Cathrine

Detaljer

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør.

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør. Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold 27.11.15 Tormod Stavenes, regiondirektør. 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Asylsøknader per uke 2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 01.10.2018 18/22965 18/201228 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Tilleggsbevilgning som følge av økt antall asylsøkere

Tilleggsbevilgning som følge av økt antall asylsøkere Arbeids og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 80 (2007 2008) Tilråding fra Arbeids - og inkluderingsdepartementet av 12. september 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Flyktningesituasjon asyltilstrømming. Kommunene og KS

Flyktningesituasjon asyltilstrømming. Kommunene og KS Flyktningesituasjon asyltilstrømming Kommunene og KS 2 3 4 Økt fremmedfrykt? 5 6 Nasjonale problem løses lokalt «Kommunen og fylkeskommunen skal legge til rette for gode og inkluderende lokalsamfunn. Det

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 17:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Adrian W. K. Tollefsen Anne Kristin Hov Hilleren

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10. 17/14470 17/111206 Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Saksbehandler: Gro Steigum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17 Hadsel kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01415-4 Arkivkode 000 Saksbehandler Torill Brastad Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for helse 13.06.2017 5/17 2 Formannskapet 15.06.2017 93/17 3 Råd for

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.02.2015 15/121649 1 Saksbehandler: Bjørg Alver Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg eiendom

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET kl. 14:00-15:00. Dato: Lisbeth Hammer Krog. Følgende varamedlemmer møtte:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET kl. 14:00-15:00. Dato: Lisbeth Hammer Krog. Følgende varamedlemmer møtte: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 09.05.2017 FORMANNSKAPET 02.05.2017 kl. 14:00-15:00 Møteleder: Lisbeth ammer Krog Parti Følgende medlemmer møtte: Kari Brodin Seljelid Kjell Maartmann-Moe

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.08.2017 17/22030 17/173496 Saksansvarlig: Øyvind Brandt Saksbehandler: Anne Kristine Feltman Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 06.06.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Ingrid E. Glendrange Saksansvarlig: Siv Herikstad

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Ingrid E. Glendrange Saksansvarlig: Siv Herikstad BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.05.2019 18/18471 19/103031 Saksbehandler: Ingrid E. Glendrange Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ettersendelse av sak Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015-2019 Dato: 14.03.2019 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen, Sarpsborg rådhus Viser til tidligere utsendte møteinnkalling der

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

1 av 9 TILLEGGSINNKALLING

1 av 9 TILLEGGSINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE 1 av 9 TILLEGGSINNKALLING Utval: Møtedato Møtetid: Møtestad: Formannskapet 03.10.2019 Kl. 15:00 Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet må meldast

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger Byrådssak 1138 /16 Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger MAER ESARK-492-201504420-85 Hva saken gjelder: Oppgaven med å bosette flyktninger blir

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer