RAPPORT. Sandefjord kommune. Sandefjord. Kastet avfallsplass Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport r1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Sandefjord kommune. Sandefjord. Kastet avfallsplass Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport r1"

Transkript

1 RAPPORT Sandefjord kommune Sandefjord. Kastet avfallsplass Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport r

2 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Kastet avfallsplass Dokumentnavn: Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Dokumentnr: r1 Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi: Sandefjord kommune Rune Solberg Rapport utarbeidet av: Rapport kontrollert av: Prosjektleder: Olav Frydenberg Geir Solheim Geir Solheim Sammendrag: Sandefjord kommune planlegger å utvikle Kastet gjenvinningsstasjon i Sandefjord kommune. GrunnTeknikk AS er engasjert for å gjennomføre grunnundersøkelser og geoteknisk bistand. Vår kontaktperson hos Sandefjord kommune har vært Rune Solberg. Foreliggende rapport inneholder en sammenstilling av resultatene fra utførte grunnundersøkelser med en generell beskrivelse av grunnforholdene, samt alternativer for fundamentering av anlegget. Grunnundersøkelsene viser generelt et ca 2 til 8 m topplag av ant. fyllmasser/avfall og tørskorpeleire. Mot vest og nordvest er boringene stoppet mot ant. fjell rett under topplaget. Videre vestover er det fjell i dagen. Boringer mot øst viser generelt lav til middels høy bormotstand under topplaget i antatt finkornige masser av bløt til middels fast leire/siltig leire. Boringene er avsluttet i løsmasser uten å treffe fjell i inntil 20,7 m dybde. Vingeboring med måling av udrenert og omrørt skjørstyrke viser at leira er lite sensitiv og ikke har sprøbruddegenskaper. Høyt vanninnhold tyder på at leira er meget kompressibel. Alternativer som er vurdert er oppfylling med steinmasser (1), lette masser (2), samt pelefundamentering (3). Videre er det sett på en alternativ plassering (4). Aktuell løsning vil være avhengig av krav til hvilke setninger som aksepteres, samt pris/kostnader. Nærmere vurderinger er beskrevet i rapporten. GrunnTeknikk AS Pb VEAR Org.nr

3 111441r Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Utførte Grunnundersøkelser Terreng og grunnforhold Terreng Grunnforhold Geoteknisk vurderinger Alt. 1. Oppfylling med konvensjonelle masser (sprengstein) Alt. 2. Oppfylling med lette masser Alt 3. Fundamentering på peler Alt. 4 Flytting av anlegget Sluttkommentar... 9 TEGNINGER Tegn nr. Tittel Målestokk 0 Oversiktskart 1: Borplan 1: Naverboring Totalsonderinger 1: Vingeboring 100 Profil A-A 1:200 VEDLEGG 1 Standardbilag, boremetoder/feltundersøkelse 2 Standardbilag, laboratorieundersøkelser

4 111441r Side 3 1 Innledning Sandefjord kommune planlegger å utvikle Kastet gjenvinningsstasjon i Sandefjord kommune. Ny gjenvinningsstasjon vil omfatte eiendommene g/bnr 115/1 og116/71. GrunnTeknikk AS er engasjert for å gjennomføre grunnundersøkelser og geoteknisk bistand. Vår kontaktperson hos Sandefjord kommune har vært Rune Solberg. Foreliggende rapport inneholder en sammenstilling av resultatene fra utførte grunnundersøkelser med en generell beskrivelse av grunnforholdene, samt mulige alternativer for fundamentering av anlegget. 2 Utførte grunnundersøkelser Boringene er utført av GeoStrøm AS med hydraulisk borerigg i februar 2015 med påfølgende lab. undersøkelser etter borprogram utarbeidet av GrunnTeknikk AS. Følgende undersøkelser er utført: - 10 stk. totalsonderinger - 1 stk. naverboringer med opptak av omrørte jordprøver (naverprøver/poseprøver). - 1 stk. vingeboring Opptatte fyllmasser/avfall er analysert i felt, mens underliggende «naturlige» masser er analysert i henhold til standard rutine i geoteknisk laboratorium. Plassering av borpunktene er målt inn med GPS av GeoStrøm AS. En nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegningsmåter framgår av geotekniske bilag i vedlegg 1 og 2, GT-1 t.o.m. GT-5. 3 Terreng og grunnforhold Borplan med plassering av utførte grunnundersøkelser er vist på tegning Borpunktene er angitt med terrengkote, stedvis ant. fjellkote og borede dybder i løsmasser. Resultater fra naverboringen er presentert på tegning -10, totalsonderingsresultatene er vist på tegningene -20 til -29 og vingeboringen er vist på tegning Terreng Det undersøkte området ligger sør for eksisterende driftsbygning på gjenvinningsmottaket/ avfallsmottaket på Kastet i Sandefjord kommune. Deponiområdet ligger nede ved fjorden og grenser i øst mot et lite grøntområde og videre mot sjøen (Mefjorden). Mot vest grenser området mot Djupsundveien og videre stiger terrenget mot fjellkollen «Varden». Terrenget på det undersøkte området faller svakt fra vest mot øst, og innmålte terrenghøyder i borpunktene varierer mellom kote +8,2 og kote +4,3. Det er fjell i dagen på andre siden av Djupsundveien i nordvest samt en oppstikkende fjellkolle inne på området i sørvest.

5 111441r Side 4 Figur 1 viser et flyfoto av området, hentet fra kart.finn.no: Figur 1. Flyfoto hentet fra finn.no. Undersøkt område er markert. 3.2 Grunnforhold Kvartærgeologisk kart fra NGUs nettsider (fig. 2 neste side) angir at forventede løsmasser på tomta består av «fyllmasser» (grå farge på kartet). Dette beskriver grunn som øverst er påvirket av menneskelig aktivitet. Nærliggende områder er beskrevet som «hav-/strandavsetning» (blå farge) og «Bart fjell» (rosa). Hav- og strandavsetninger består normalt av finkornige masser av leire/silt. Løsmasserenna fra Mefjorden og innover land mellom de to nord-sydgående fjellåsene opp mot kommunenes lager på Heimdal består generelt av bløt, organisk leire under et tynt topplag av forvitret leire/silt. Stedvis kan topplaget bestå av torv/gytje. De underliggende leirmassene er stedvis kvikke. Fjelldybden øker fra fjell i dagen langs åssidene til mer enn 30 m. Det er utført grunnundersøkelser for flere prosjekter i området som bekrefter dette grunnbildet.

6 111441r Side 5 Figur 2. Kvartærgeologisk kart fra med aktuelt område omrisset med rødt. Generelt viser totalsonderingene varierende bormotstand i et 2 til 8 m topplag i masser ant. bestående av fyllmasser/avfall og siltig, sandig leire (tørrskorpeleire). Boringene viser at mektigheten av fyllmasser/avfall og løsmasser øker fra vest mot øst. Sonderingene mot vest (1, 2, 4 og 6) er stoppet mot fast grunn/ant. fjell under topplaget i dybder fra 2,2 m til 8,2 m under terreng. Fjellappellen i pkt. 2 er usikker og boringen kan ha stoppet mot fyllmasser heller enn fjell. Mot øst øker løsmassemektigheten og boringene (3, 5 og 7 til 10) viser lav til middels høy bormotstand under topplaget i antatt finkornige masser av bløt til middels fast leire/siltig leire. Boringene er avsluttet i løsmasser uten å treffe fjell i inntil 20,7 m dybde. Naverboringer med opptak av omrørte jordprøver er utført ved borpunkt 5, midt i det undersøkte området. Opptatte prøver viser et ca. 6,5 m topplag av avfall/fyllmasser over bløt siltig leire med noe innhold av organiske masser og sand/grus. Det målte vanninnholdet i leira er relativt høyt og varierer fra 42 % til 76 %. Høyt vanninnhold tyder på at leira er meget kompressibel. Vingeboring i borpunkt 5 viser at leira er bløt til middels fast og lite sensitiv. Målt udrenert skjærstyrke (Su) varierer fra ca 17 kpa til 27 kpa. Omrørt skjærstyrke varierer fra 3 kpa til 15 kpa, iht. NVEs veileder 2014_07 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» har leira ikke sprøbruddegenskaper (kvikkleire). 4 Geoteknisk vurderinger Vi viser til epost datert og fra oppdragsgiver med tegningsunderlag (skissetegninger) og generell beskrivelse for den planlagte utvidelsen: - Kastet gjenvinningsstasjon Høydeplan sept Kastet gjenvinningsstasjon_plans

7 111441r Side 6 Ut fra mottatte skissetegninger og møter og har vi forstått at det er ønskelig å etablere en ca 2 m høy støttekonstruksjon av betong slik at containere kan plasseres nedenfor denne. På nedsiden av støttekonstruksjonen planlegges et kjøredekke av betong. Kjøredekket og støttekonstruksjonen planlegges som én sammenhengende konstruksjon. Videre planlegges et enkelt servicebygg/mottak/lager mot vest. Mellom bygget i vest og containeroppstillingen i øst planlegges vei/ midlertidig parkering for kunder som kommer med avfall. Figur 3 under viser et utklipp av borplan som er tegnet på mottatt plantegning. Figur 3. Utklipp av borplan (tegning -1) som er tegnet på mottatt plantegning.

8 111441r Side 7 Vi har tegnet et terrengprofil A-A (tegning -100) normalt på bygget og containerplassen som viser dagens terreng og planlagt situasjon. Vi har forstått at servicebygget planlegges i ca nivå med dagens terreng og at det planlegges oppfylling mot støttemuren på inntil 2 m pga. det fallende terrenget. Som diskutert i møte vil det være flere mulige alternativer for å etablere anlegget avhengig av pris/kostnader og hva som kan aksepteres av setninger/skjevsetninger. Generelt vil oppfylling/heving av terrenget gi store og varierende setninger i bløt og kompressibel grunn. Ulike løsninger er beskrevet under. 4.1 Alt. 1. Oppfylling med konvensjonelle masser (sprengstein) Alternativet innebærer å fylle opp bak muren og inn mot planlagt servicebygg med knust/sprengt stein. Da det er registrert underliggende avfallsmasser over bløt, organisk leire, vil en slik oppfylling medføre betydelige setninger i grunnen. Setningene vil bli varierende pga. varierende kvalitet på avfallsmassene, men generelt må man forvente økende setninger mot øst der fyllingsmektigheten er størst. Også området ved betongplata vil få setninger, og for å jevne ut overgangen mot urørt terreng anbefales å etablere en setningsplate av betong. Løsningen er vist i prinsipp på figur 4. Figur 4. Prinsipp for alt. 1 oppfylling med steinmasser og setningsplate mot urørt terreng Med antatt kostnad på 4500 kr/m3 armert betong, vil en ca 30 cm tykk konstruksjon koste i str. orden ,- eks. mva. pr. m. Tilkjørt og utlagt stein ca 15 m3/m á 150 kr/m3 gir en kostnad på ca 2300,- eks. mva. pr. m. Setningsplate vil koste i str. orden ,- eks. mva pr m. Med en oppfylling på inntil 2 m med stein, må man forvente store setninger, sannsynlig minst cm enkelte steder. Løsningen er derfor uheldig med tanke på setninger.

9 111441r Side Alt. 2. Oppfylling med lette masser Løsningen er tilnærmet som alt. 1, men i stedet for oppfylling med stein benyttes lette masser av eks. lettklinker (løs Leca) eller skumglass (Glasopor). De lette massene pakkes inn i fiberduk og over massene legges et cm tykt bærelag av knust stein/pukk for kjørearealer. For å kompensere for vekten av steinmassene i toppen, masseskiftes det 0,5-0,75 m med lette masser ned i opprinnelig grunn / avfall. Antatt behov for lette masser vil være ca 23 m3/m til en kostnad på 600 kr/m3. Kostnad lette masser vil da bli i str. orden ,- eks. mva. pr. m. Kostnader til konstruksjon av betong blir som i alt. 1. Løsningen er ikke setningsfri, men vil gi vesentlig mindre setninger enn oppfylling med stein. Man må uansett påregne setninger og ujevnheter på kjørearealer og setninger på betongkonstruksjonen pga. underliggende avfall. 4.3 Alt 3. Fundamentering på peler Et tredje alternativ vil være å fylle opp med lette masser for å redusere setninger på kjørearealene og under bygget, og i tillegg fundamentere støttemuren og betongplata på peler. Mest aktuell peletype vil da være rammede friksjonspeler av betong. Løsningen er vist i prinsipp i figur 5. Figur 5. Prinsipp for alt. 3. Oppfylling med lette masser, pelefundamentert støttekonstruksjon og setningsplate mot urørt terreng Løsningen gjør at setningene på betongmur/kjøredekke blir beskjedne, men man må forvente ujevnheter/setninger i overgangen mellom pelefundamentert areal og oppfylt areal med lette masser.

10 111441r Side 9 Tilleggskostnaden for dette alternativet i forhold til al.t 2 vil være betongpelene. Dersom det antas 25 m lange betongpeler type P230NA med akseavstand 5 m (500 kr/m pel), fås en tilleggskostnad på 20x500 = ,- eks. mva. pr. m. 4.4 Alt. 4 Flytting av anlegget En mulighet for å unngå problemene med bløt og kompressibel grunn, vil være å flytte anlegget lenger vest og opp på fjellkollen sydvest på området. Lenger vest er det også påvist vesentlig mindre avfall/løsmassemektighet, og nærmest veien i vest er det grunn til å forvente at det ikke er avfall. Ved å sprenge ut fjellkollen og benytte steinen som oppfylling, bør tiltak kunne reduseres vesentlig. Dette krever imidlertid en annen utforming av anlegget og må planlegges nærmere. 5 Sluttkommentar Når endelige planer foreligger bør disse gjennomgås av geoteknisk sakkyndig.

11 111441r Side 10 Kontrollside Dokument Dokumenttittel: Sandefjord. Kastet avfallsplass, Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Emne/Tema: Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Dokument nr: r1 Dato: Sted Land og fylke: Norge, Vestfold Sted: Kastet avfallsplass UTM sone: 32 Kommune: Sandefjord Nord: Øst: Kvalitetssikring/dokumentkontroll Egenkontroll av Sidemannskontrav Rev Kontroll dato sign dato sign Oppsett av dokument/maler ofr ges Korrekt oppdragsnavn og emne ofr ges Korrekt oppdragsinformasjon ofr ges Distribusjon av dokument ofr ges Laget av, kontrollert av og dato ofr ges Faglig innhold ofr ges Godkjenning for utsendelse Dato: Sign.:

12

13

14 Dyp m Fyllmasse Beskrivelse Steiner(jordstein utsortert fra jordprod) Prøve Vanninnhold (%) G Konsistensgrenser Skjærstyrke (kpa) kn/m S t Fyllmasser leire,silt,sand og grus. Videre en blanding av søppel og fyllmasser. En del trevirke og trefiber 5 Silt, leirig Leire, siltig Leire, siltig Noe sand og grus, fuktig. Diesel og søppellukt Bløt, noe sand og grus, sterk lukt Bløt, grå Leire, siltig Leire, siltig Noe finsand, bløt, grå Noe finsand, bløt, grå S t VANNINNHOLD/KONSISTENSGRENSER KONUS UFORSTYRRET TREAKS, AKTIV TRYKKFORSØK/DEFORMASJON KONUS OMRØRT TREAKS, PASSIV /K /Ø SENSITIVITET KORNFORDELING ØDOMETERFORSØK MARKBESKRIVELSE (KURSIV) Leire Silt Sand Grus Fyllmasse Organisk Skjell Hull Kastet Avfallsanlegg 5 Naverboring Vannstand Terreng X-koord Y-koord Dato Lab. Prosjektnr. Figur ME

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 0 Vingeboring 5 Uomrørt Omrørt St Dybde (m) Suv kpa Dato Boret: 23/2-15 Borbeskrivelse: Vingeboring 5 Prosjektnavn: Kastet i Sandefjord Dato Vingestørrelse 55/110 Prosjektnr. Rapportnr. Målestokk /r1 Tegningsnr

26 Servicebygg/mottak/lager Oppfylling Dagens terreng Ant. Fyllmasser (avfall/usortert jord/trevirke) / tørrskorpeleire Ant. bløt siltig leire Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Sandefjord kommune OFR GES Sandefjord. Kastet avfallsplass Målestokk Orginalformat Profil A-A Tønsberg, tlf.: Porsgrunn, tlf.: Dato M = 1 : 200 Status Tegningsnummer Tegn. Tegning i rapport A3XL Kontr. Rev.

27

28

29

30

31

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport RAPPORT Asplan Viak AS Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 112144 4. mai 2016 RAPPORT Prosjekt: Horten. Natursenter, Borrevannet Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Vedlegg nr. 11 RAPPORT. Indre Østfold Renovasjon IKS. Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

Vedlegg nr. 11 RAPPORT. Indre Østfold Renovasjon IKS. Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Indre Østfold Renovasjon IKS Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111401r1 03.08.2015 RAPPORT Prosjekt: Askim. Stegen avfallsdeponi Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS Ås. Ås. Kjølstadhøgda Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS Ås. Ås. Kjølstadhøgda Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport r RAPPORT Asplan Viak AS Ås Ås. Kjølstadhøgda Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 112757r1 30.03.17 RAPPORT Prosjekt: Ås. Kjølstadhøgda Dokumentnavn: Grunnundersøkelser og områdestabilitet

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r RAPPORT Asplan Viak AS Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser Datarapport 112131r1 22.06.16 RAPPORT Prosjekt: Sande. Hanekleiva reguleringsplan Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

RAPPORT. Øster Hus Tomter AS. Sola. Haga vest Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Øster Hus Tomter AS. Sola. Haga vest Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Øster Hus Tomter AS Sola. Haga vest Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111061r1 17. juni 2014 RAPPORT Prosjekt: Sola. Haga vest Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111061r1 Dato:

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS Bergen. Florø. Litlevatnet, ny fotballhall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS Bergen. Florø. Litlevatnet, ny fotballhall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Bergen Florø. Litlevatnet, ny fotballhall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 113788r1 05.06.2018 RAPPORT Prosjekt: Florø. Litlevatnet, ny fotballhall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Peab AS Distrikt Telemark. Drangedal. Lauvåsen 3 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r

RAPPORT. Peab AS Distrikt Telemark. Drangedal. Lauvåsen 3 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r RAPPORT Peab AS Distrikt Telemark Drangedal. Lauvåsen 3 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 113859r1 14.01.19 RAPPORT Prosjekt: Drangedal. Lauvåsen 3 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110904r1 6. mai.2014 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Dokumentnr: Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi:

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112467r1 02.01.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Grimsrødhøgda 109 Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr:

Detaljer

RAPPORT. Øster Hus Tomter AS. Sola. Haga vest Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Øster Hus Tomter AS. Sola. Haga vest Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Øster Hus Tomter AS Sola. Haga vest Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111061r1 17. juni 2014 RAPPORT Prosjekt: Sola. Haga vest Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111061 r1 Dato:

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112868r1 09.08.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr: 112868r1

Detaljer

RAPPORT. ROM Eiendom AS. Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarpport r1

RAPPORT. ROM Eiendom AS. Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarpport r1 RAPPORT ROM Eiendom AS Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser Geoteknisk datarpport 110183r1 2. mars 2012 RAPPORT Prosjekt: Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

RAPPORT. Flå kommune. Flå. Flå renseanlegg - Elvemo Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Flå kommune. Flå. Flå renseanlegg - Elvemo Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Flå kommune Flå. Flå renseanlegg - Elvemo Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 113647r1 23. august 2018 RAPPORT Prosjekt: Flå. Flå renseanlegg - Elvemo Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

RAPPORT. Gumpen Auto AS. Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Gumpen Auto AS. Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Gumpen Auto AS Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111606r1 18. august 2015 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1 RAPPORT Larvik kommune Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111388r1 20.02.2015 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Dokumentnavn:

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum. Skoglundveien Filtvet Grunnundersøkelser. Datarapport. Geoteknikk og miljøgeologi r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum. Skoglundveien Filtvet Grunnundersøkelser. Datarapport. Geoteknikk og miljøgeologi r1 RAPPORT Grunnundersøkelser Datarapport. Geoteknikk og miljøgeologi 113131r1 27. november 2017 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 113131r1 Dato: 27. november 2017 Kunde: Kontaktperson:

Detaljer

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Jacaranda Eiendom AS Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Prosjekt: Ullensaker, Miklagard hotell Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

RAPPORT. Gamle Riksvei 237 AS. Nedre Eiker. Gamle Riksvei Krokstadelva Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r

RAPPORT. Gamle Riksvei 237 AS. Nedre Eiker. Gamle Riksvei Krokstadelva Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r RAPPORT Gamle Riksvei 237 AS Nedre Eiker. Gamle Riksvei 237 - Krokstadelva Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 113711r1 09.10.18 RAPPORT Prosjekt: Nedre Eiker. Gamle Riksvei 237 - Krokstadelva Dokumentnavn:

Detaljer

RAPPORT. Roger Helgerud. Aurskog-Høland. Fosser deponi Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport

RAPPORT. Roger Helgerud. Aurskog-Høland. Fosser deponi Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport RAPPORT Roger Helgerud Aurskog-Høland. Fosser deponi Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 112118 26. mai 2016 RAPPORT Prosjekt: Aurskog-Høland. Fosser deponi Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1 RAPPORT Follo Prosjekt a.s Utvidelse Nesodden kirkegård Geoteknisk rapport - område syd 110329r1 28.09.2012 RAPPORT Prosjekt: Follo Prosjekt a.s Dokumentnavn: Utvidelse Nesodden kirkegård Dokumentnr: 110329r1

Detaljer

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1 RAPPORT Røyken Eiendom AS Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111520r1 21. april 2015 RAPPORT Prosjekt: Røyken. Skolebakken 5 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111520r1

Detaljer

RAPPORT. Kari og Snorre Skjennum. Askim. Kykkelsrudveien 75 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport, områdestabilitet r1

RAPPORT. Kari og Snorre Skjennum. Askim. Kykkelsrudveien 75 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport, områdestabilitet r1 RAPPORT Kari og Snorre Skjennum Askim. Kykkelsrudveien 75 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport, områdestabilitet 113727r1 20. september 2018 RAPPORT Prosjekt: Askim. Kykkelsrudveien 75 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Våre beregninger viser tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning for en normaltilstand av dagens situasjon. Beregningmessig sikkerhet er γm > 1,5.

Våre beregninger viser tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning for en normaltilstand av dagens situasjon. Beregningmessig sikkerhet er γm > 1,5. TEKNISK NOTAT TIL: Golder Assosiates AS v/rolf Andersen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110750n1 Prosjekt: 110665 Utarbeidet av: Sivert S Johansen Kontrollert av: Geir Solheim Larvik, Tjølling,

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Sammendrag: Larvik Boligbyggelag, Labo, planlegger oppføring av 2 leilighetsbygg og et frittstående garasjebygg på Futestien 5 i Kvelde.

Sammendrag: Larvik Boligbyggelag, Labo, planlegger oppføring av 2 leilighetsbygg og et frittstående garasjebygg på Futestien 5 i Kvelde. TEKNISK NOTAT TIL: Larvik Boligbyggelag v/håkon Jakobsen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110993n1 Prosjekt: 110380 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Geir Solheim Futestien 5, leilighetsbygg

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport r

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport r RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato:

Detaljer

Innledende anbefalinger vedr. grave- og fundamenteringsarbeider er beskrevet i notatet.

Innledende anbefalinger vedr. grave- og fundamenteringsarbeider er beskrevet i notatet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS v/susanna Grimseth Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110740n1 Prosjekt: 110263 Utarbeidet av: Sivert S Johansen Kontrollert av: Geir Solheim 532457 Tjøme, Østveien

Detaljer

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1 RAPPORT Skreppestad Eiendom AS Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111248r1 21. november 2014 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Dokumentnavn:

Detaljer

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område nord r2

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område nord r2 RAPPORT Follo Prosjekt a.s Utvidelse Nesodden kirkegård Geoteknisk rapport - område nord 110329r2 28.09.2012 RAPPORT Prosjekt: Follo Prosjekt a.s Dokumentnavn: Utvidelse Nesodden kirkegård Dokumentnr:

Detaljer

RAPPORT. Timb Entreprenør AS. Øvre Eiker. Hokksund, Smedgata r1. Geoteknisk Rapport

RAPPORT. Timb Entreprenør AS. Øvre Eiker. Hokksund, Smedgata r1. Geoteknisk Rapport RAPPORT Timb Entreprenør AS Øvre Eiker. Hokksund, Smedgata 16 112446r1 Geoteknisk Rapport 18. november 2016 RAPPORT Prosjekt: Øvre Eiker. Hokksund, Smedgata 16 Dokumentnavn: 112446r1 Dokumentnr: Dato:

Detaljer

Foreliggende notat inneholder overordnende stabilitetsvurderinger og generelle vurderinger/råd vedr. fundamenteringsforhold i området.

Foreliggende notat inneholder overordnende stabilitetsvurderinger og generelle vurderinger/råd vedr. fundamenteringsforhold i området. TEKNISK NOTAT TIL: Indre Østfold Renovasjon IKS v/rita Heide Eggen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111127 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Askim.

Detaljer

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta.

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Omnibo Eiendom AS v/olav Jordanger Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111328n3 Prosjekt: 111072 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Øvre Eiker. Arnekbekktunet

Detaljer

RAPPORT. JM Norge AS. Stokke. Boligfelt Sjuestokk Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110949r1

RAPPORT. JM Norge AS. Stokke. Boligfelt Sjuestokk Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110949r1 RAPPORT JM Norge AS Stokke. Boligfelt Sjuestokk Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 1949r1 20. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Stokke. Boligfelt Sjuestokk Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 1949r1

Detaljer

Ut i fra en helhetsvurdering av topografi og grunnforhold mener vi områdestabilitetsforholdene er tilfredsstillende.

Ut i fra en helhetsvurdering av topografi og grunnforhold mener vi områdestabilitetsforholdene er tilfredsstillende. TEKNISK NOTAT TIL: Inter Eiendom AS v/tom Roger Rystad Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111713 Utarbeidet av: Sivert S Johansen Kontrollert av: Geir Solheim Sandefjord. Ranvikveien

Detaljer

Kontaktperson for oppdraget har vært Roar Vebjørn Bruun i ViaNova Kristiansand AS, og Per Tore Torgersen i Multiconsult AS.

Kontaktperson for oppdraget har vært Roar Vebjørn Bruun i ViaNova Kristiansand AS, og Per Tore Torgersen i Multiconsult AS. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: ViaNova Kristiansand AS v/roar Vebjørn Bruun Multiconsult AS v/per Tore Torgersen Multiconsult AS v/jo Gaute Fornes GRUNNTEKNIKK AS Dato: 22. oktober 2013 Dokumentnr: 110656n1_Rev.A

Detaljer

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan Langgård Søndre, Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1 RAPPORT Sverre Langgård Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 111169r1 15.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Reguleringsplan "Langgård Søndre",

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

RAPPORT. Øster Hus Tomter AS. Sola, Eivindsvegen Supplerende grunnundersøkelser og vurderinger. Geoteknisk rapport r2

RAPPORT. Øster Hus Tomter AS. Sola, Eivindsvegen Supplerende grunnundersøkelser og vurderinger. Geoteknisk rapport r2 RAPPORT Øster Hus Tomter AS Sola, Eivindsvegen Supplerende grunnundersøkelser og vurderinger Geoteknisk rapport 110578r2 12. november 2013 RAPPORT Prosjekt: Sola, Eivindsvegen Dokumentnavn: Supplerende

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111467n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Brøholtskogen

Detaljer

RAPPORT. Inter Eiendom AS. Sandefjord. Mosserødveien 17 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport r

RAPPORT. Inter Eiendom AS. Sandefjord. Mosserødveien 17 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport r RAPPORT Inter Eiendom AS Sandefjord. Mosserødveien 17 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 112714r1 23.03.17 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Mosserødveien 17 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

En overordnet vurdering av fundamenteringsforhold er nærmere beskrevet i notatet.

En overordnet vurdering av fundamenteringsforhold er nærmere beskrevet i notatet. TEKNISK NOTAT TIL: Norgeseiendom AS v/thomas Lie Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110369n1 Prosjekt: 110362 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Sivert S. Johansen Sørumsand. Reguleringsplan.

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 13.8.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-1 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112100n1 Prosjekt: 111258 Utarbeidet av: Eelco van Raaij

Detaljer

Foreliggende notat inneholder vurderinger av områdestabiliteten av tomta og områdene lenger vest.

Foreliggende notat inneholder vurderinger av områdestabiliteten av tomta og områdene lenger vest. TEKNISK NOTAT TIL: Øster Hus Gruppen AS v/knut Terje Vatland Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110578n1 Prosjekt: 110507 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Sola. Eivindvegen

Detaljer

RAPPORT. Bergene Holm AS. Larvik. Amundrød - Rødbøl Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport r1

RAPPORT. Bergene Holm AS. Larvik. Amundrød - Rødbøl Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport r1 RAPPORT Bergene Holm AS Larvik. Amundrød - Rødbøl Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111694r1 26. oktober 2015 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Amundrød - Rødbøl Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111466n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Skolebakken

Detaljer

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder. TEKNISK NOTAT TIL: Knarberg båtforening v/roar Aasvang Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110493n1 Prosjekt: 110448 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Runar Larsen Knarberg båthavn,

Detaljer

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no Rapport Oppdragsgiver: NVE Region Sør Anton Jenssensgate 7 Pb. 2124 33 Tønsberg

Detaljer

RAPPORT. A. L. Høyer Skien AS

RAPPORT. A. L. Høyer Skien AS RAPPORT Bleiker videregående skole, Asker Grunnundersøkelser og anbefalinger vedrørende fundamentering av nytt planlagt skolebygg Geoteknisk rapport 110068-02 27. september 2011 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn:

Detaljer

RAPPORT. Mesterhus Eiendom Tønsberg AS. Tønsberg. Granborgveien 7 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport r1

RAPPORT. Mesterhus Eiendom Tønsberg AS. Tønsberg. Granborgveien 7 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport r1 RAPPORT Mesterhus Eiendom Tønsberg AS Tønsberg. Granborgveien 7 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 11180r1 28. juni 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Granborgveien 7 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Archi-Plan AS v/jurgita Hansen håndterer reguleringsprosessen på vegne av vår kunde.

Archi-Plan AS v/jurgita Hansen håndterer reguleringsprosessen på vegne av vår kunde. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Dal Utvikling AS v/geir Skari Archi-Plan AS GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112580n1 Prosjekt: 111533 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Runar Larsen Eidsvoll.

Detaljer

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger RAPPORT Telemark Vestfold Entreprenør AS Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111219r1 rev. A 31.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Bamble. Herre.

Detaljer

GrunnTeknikk AS er engasjert til å gi geotekniske innspill til planarbeidet med reguleringsplanen.

GrunnTeknikk AS er engasjert til å gi geotekniske innspill til planarbeidet med reguleringsplanen. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Fjordgløtt Eiendom AS v/arvid Holmgill Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/torstein Synnes GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111638n1 Prosjekt: 111077 Utarbeidet av:

Detaljer

Det vurderes at det ikke er risiko for skred i løsmasser innenfor planområdet og i umiddelbar nærhet sett i forhold til de planlagte tiltakene.

Det vurderes at det ikke er risiko for skred i løsmasser innenfor planområdet og i umiddelbar nærhet sett i forhold til de planlagte tiltakene. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Viktoria Hus AS v/stein Willy Mellefos Børve og Borchsenius AS v/siv Wiersdalen GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111987n1 Prosjekt: 111505 Utarbeidet av: Eelco van Raaij

Detaljer

RAPPORT. Nissedal kommune. Treungen, Nytt vannbehandlingsanlegg Grunnundersøkelser. Geoteknisk vurdering. Geoteknisk rapport 110649r1 13.08.

RAPPORT. Nissedal kommune. Treungen, Nytt vannbehandlingsanlegg Grunnundersøkelser. Geoteknisk vurdering. Geoteknisk rapport 110649r1 13.08. RAPPORT Nissedal kommune Treungen, Nytt vannbehandlingsanlegg Grunnundersøkelser. Geoteknisk vurdering Geoteknisk rapport 110649r1 13.08.13 RAPPORT Prosjekt: Treungen, Nytt vannbehandlingsanlegg Dokumentnavn:

Detaljer

RAPPORT Bjørnars Eiendom AS Moveien 111-113, Sandefjord Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110194r1 30.04.2012

RAPPORT Bjørnars Eiendom AS Moveien 111-113, Sandefjord Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110194r1 30.04.2012 RAPPORT Bjørnars Eiendom AS Moveien 111-113, Sandefjo rd Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110194r1 30.04.2012 RAPPORT Prosjekt: Moveien 111-113, Sandefjord Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Det er ikke påvist bløt leire, kvikkleire eller sensitive masser/sprøbruddmateriale ved undersøkelsene.

Det er ikke påvist bløt leire, kvikkleire eller sensitive masser/sprøbruddmateriale ved undersøkelsene. TEKNISK NOTAT TIL: Mester Eiendom Tønsberg AS v/geir Erik Allum Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: 26. oktober 2017 Dokumentnr: 113144n1 Prosjekt: 112044 Utarbeidet av: Ivar Gustavsen Kontrollert av: Geir

Detaljer

RAPPORT. Suldal kommune. Suldal. Ras Suldalslågen Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Suldal kommune. Suldal. Ras Suldalslågen Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Suldal kommune Suldal. Ras Suldalslågen Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111304r1 2. mars 2015 RAPPORT Prosjekt: Suldal. Ras Suldalslågen Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111304r1

Detaljer

RAPPORT. Tjøme kommune. Tjøme. Lindhøy Barnehage Grunnundersøkelser for reguleringsplan. Geoteknisk rapport r1

RAPPORT. Tjøme kommune. Tjøme. Lindhøy Barnehage Grunnundersøkelser for reguleringsplan. Geoteknisk rapport r1 RAPPORT Tjøme kommune Tjøme. Lindhøy Barnehage Grunnundersøkelser for reguleringsplan Geoteknisk rapport 111840r1 7. desember 2015 RAPPORT Prosjekt: Tjøme. Lindhøy Barnehage Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no Rapport Oppdragsgiver: NVE Region Sør Anton Jenssensgate 7 Pb. 2124 33 Tønsberg

Detaljer

RAPPORT. Klokkerjordet Utvikling AS. Sande. Klokkerjordet, sentrum Geoteknisk utredning av stabilitetsforhold og innledende anbefalinger

RAPPORT. Klokkerjordet Utvikling AS. Sande. Klokkerjordet, sentrum Geoteknisk utredning av stabilitetsforhold og innledende anbefalinger RAPPORT Klokkerjordet Utvikling AS Sande. Klokkerjordet, sentrum Geoteknisk utredning av stabilitetsforhold og innledende anbefalinger Geoteknisk rapport 111442r1 27.05.15 RAPPORT Prosjekt: Sande. Klokkerjordet,

Detaljer

TEKNISK BEREGNING. Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling

TEKNISK BEREGNING. Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling TEKNISK BEREGNING Prosjekt: Oppdrag: Beregning: Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling Geoteknisk vurdering for oppfylling felt B Stabilitet ved oppfylling Dato: 22.6.16 Dokumentnr: 112190tb1 Utarbeidet

Detaljer

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no RAPPORT Oppdragsgiver: NVE Region Sør, Tønsberg v/ Martin Jespersen Skred-

Detaljer

Bergoverdekning og bergkvalitet i forhold til bygging av tunnelen skal vurderes av Statens vegvesen og Nye Veier AS.

Bergoverdekning og bergkvalitet i forhold til bygging av tunnelen skal vurderes av Statens vegvesen og Nye Veier AS. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Inger Johanne Werner Sivilarkitekt Gunnar Dale AS v/ Gunnar Dale GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112141n1 Prosjekt: 111583 Utarbeidet av: Eelco van Raaij Kontrollert av:

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori.

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori. TEKNISK NOTAT TIL: Askim Entreprenør AS v/thor-ole Riiser Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111097 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Askim. Eid barnehage

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 11, Områdestabilitetsvurdering Juli 2016 Planavdelingen, 1 TEKNISK NOTAT TIL: v/simon Friis Mortensen Kopi: - Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112273n1

Detaljer

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no RAPPORT Oppdragsgiver: NVE v/ Jaran Wasrud Postboks 5091, Majorstuen 0301

Detaljer

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011025532-34 Region

Detaljer

GrunnTeknikk AS er engasjert av Lanskapsarkitekt MNAL Nils Skaarer til å vurdere planene.

GrunnTeknikk AS er engasjert av Lanskapsarkitekt MNAL Nils Skaarer til å vurdere planene. TEKNISK NOTAT TIL: Landskapsarkitekt MNAL Nils Skaarer v/nils Skaarer Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111531 Prosjekt: 111175 Utarbeidet av: Ivar Gustavsen Kontrollert av: Geir Solheim Fet.

Detaljer

Rv154 Nordbyveien. Nygård - Ski. Te Ressursavdelingen. Nr Region øst Ressursavdelingen Seksjon Veg- og geoteknikk:

Rv154 Nordbyveien. Nygård - Ski. Te Ressursavdelingen. Nr Region øst Ressursavdelingen Seksjon Veg- og geoteknikk: Rv154 Nordbyveien Nygård - Ski OPPDRAGP P D R A G Te Ressursavdelingen k n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 200508278-031 Region øst Ressursavdelingen Seksjon Veg- og geoteknikk: 2006-09-13 OPPDRAGSRAPPORT

Detaljer

RAPPORT. Trøgstad kommune. Trøgstad, Gbnr 62/2, Skjønhaugenga Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111243r1 21.10.14

RAPPORT. Trøgstad kommune. Trøgstad, Gbnr 62/2, Skjønhaugenga Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111243r1 21.10.14 RAPPORT Trøgstad kommune Trøgstad, Gbnr 62/2, Skjønhaugenga Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111243r1 21.10.14 RAPPORT Prosjekt: Trøgstad, Gbnr 62/2, Skjønhaugenga Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

TEKNISK NOTAT. Sektor Gruppen AS v/tarjei Sandnes. Cowi AS v/cathrine Fosen. GrunnTeknikk AS

TEKNISK NOTAT. Sektor Gruppen AS v/tarjei Sandnes. Cowi AS v/cathrine Fosen. GrunnTeknikk AS TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Sektor Gruppen AS v/tarjei Sandnes Cowi AS v/cathrine Fosen GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111412n1 Prosjekt: 111043 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

Vår uavhengige kontroll er utført med bakgrunn i NVEs retningslinjer nr , «Flaum og skredfare i arealplanar», ref. [3].

Vår uavhengige kontroll er utført med bakgrunn i NVEs retningslinjer nr , «Flaum og skredfare i arealplanar», ref. [3]. TEKNISK NOTAT TIL: NVE v/jan Eirik Hønsi Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110810n3 Prosjekt: 110722 Utarbeidet av: Erik Skredsvig Kontrollert av: Geir Solheim Re, Dal kvikkleiresone 1180 Uavhengig

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Kartlegging geoteknikk Oppdrag nr: Rapport nr. 00 Dato: 0.0.208 AVDELING GEOTEKNIKK, SØR OG ØST Fylke Kommune Sted UTM-sone 32V Østfold Askim Prestengata 7 62205 660754

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Ut fra en helhetsvurdering av topografi og registrerte grunnforhold mener vi at områdestabilitetssituasjonen er tilfredsstillende.

Ut fra en helhetsvurdering av topografi og registrerte grunnforhold mener vi at områdestabilitetssituasjonen er tilfredsstillende. TEKNISK NOTAT TIL: Pinsemenigheten Salem, Sandefjord v/reidar Larsen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112514n1 Prosjekt: 111801 Utarbeidet av: Thea Solheim Kontrollert av: Geir Solheim Sandefjord.

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERSIKTSKART ENTREPRENØRSELSKAPET ØST AS OPPFYLLING AV AV MASSER I LIERDALEN Original format A4 Tegningens filnavn oversiktskart.docx Målestokk Fag Geoteknikk

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 10, Geoteknisk datarapport Mai 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 RAPPORT Vestby kommune Vestby. Vestby sentrum - områderegulering Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Modum Kommune. Modum, Vikersund sentrum nord Grunnundersøkelser og vurderinger. Geoteknisk rapport r1

RAPPORT. Modum Kommune. Modum, Vikersund sentrum nord Grunnundersøkelser og vurderinger. Geoteknisk rapport r1 RAPPORT Modum Kommune Modum, Vikersund sentrum nord Grunnundersøkelser og vurderinger Geoteknisk rapport 110344r1 16. oktober 2012 RAPPORT Prosjekt: Modum, Vikersund sentrum nord Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

KIRKEVEIEN GEOTEKNISK NOTAT

KIRKEVEIEN GEOTEKNISK NOTAT Vedlegg: F.10 - Georapport - bolig NOTAT KIRKEVEIEN 17-19 GEOTEKNISK NOTAT Kunde: Kirkeveien Utbyggingsselskap AS Prosjekt: Kirkeveien 17-19, Ski Prosjektnummer: 10205335 Dokumentnummer: RIG-01 Rev.: 00

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bussanlegg Dalane Oppdrag nr: Rapport nr. 001 Dato: 26.07.2016 AVDELING GEOTEKNIKK, SØR OG ØST Fylke Kommune Sted UTM-sone 32V Vest-Agder Kristiansand Dalane 04380-66480

Detaljer

RAPPORT. Holmestrand kommune. Holmestrand, Ekeberg skole Grunnundersøkelser og vurderinger. Geoteknisk rapport r1. 28.

RAPPORT. Holmestrand kommune. Holmestrand, Ekeberg skole Grunnundersøkelser og vurderinger. Geoteknisk rapport r1. 28. RAPPORT Holmestrand kommune Holmestrand, Ekeberg skole Grunnundersøkelser og vurderinger Geoteknisk rapport 110404r1 28. november RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Dokumentnr: Dato: Kunde: Kontaktperson:

Detaljer

Betonmast AS v/erik Nilsen planlegger bygging av ny skole på Ytre Enebakk. GrunnTeknikk AS er engasjert for geoteknisk bistand i saken.

Betonmast AS v/erik Nilsen planlegger bygging av ny skole på Ytre Enebakk. GrunnTeknikk AS er engasjert for geoteknisk bistand i saken. TEKNISK NOTAT TIL: Betonmast Østfold AS v/erik Nilsen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112195n2 Prosjekt: 111614 Utarbeidet av: Sivert S Johansen Kontrollert av: Geir solheim Enebakk. Ytre

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Oslo kommune Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo 13-1- Oppdragsnr.: 513381 Oppdragsnr.: 513381 Dokument nr.: NO-RA-3 Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo Revisjon: Innhold 1 Oppdrag 5

Detaljer

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser.

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser. Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Inderøy kommune Vennaområdet Kulturcampus Inderøy Fundamenteringsforhold Geotekniske vurderinger Dato: 9. november 2009 Rev. - dato Oppdrag / Rapportnr. 413853-1 Oppdragsleder:

Detaljer

RAPPORT. Hjertnes Eiendom AS. Sandefjord. Chr. Hvidts plass 3 Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport r1

RAPPORT. Hjertnes Eiendom AS. Sandefjord. Chr. Hvidts plass 3 Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport r1 RAPPORT Hjertnes Eiendom AS Sandefjord. Chr. Hvidts plass 3 Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 112631r1 18. april 2017 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Chr. Hvidts plass 3 Dokumentnavn:

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en kortfattet vurdering knyttet til stabilitetsforholdene på tomta som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan.

Foreliggende notat inneholder en kortfattet vurdering knyttet til stabilitetsforholdene på tomta som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan. TEKNISK NOTAT TIL: Cosmic Bygg AS v/bjørn Vidar Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 113085n1 Prosjekt: 112117 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Sivert S. Johansen Sandefjord.

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Eidsvoll Kommune Vilberg skole -Tynsåkvegen Oppdrag nr: 135131115 Rapport nr. 1 Dato: 23.5.216 AVDELING GEO & MILJØ, SØR OG ØST Fylke Akershus Kommune Eidsvoll Sted Vilberg

Detaljer