Søknadsskjema - Ny molo, Storekorsnes fiskerihavn Vedlegg 1 Oversiktskart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsskjema - Ny molo, Storekorsnes fiskerihavn Vedlegg 1 Oversiktskart"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Søknadsskjema - Ny molo, Storekorsnes fiskerihavn Vedlegg 1 Oversiktskart

10 Oversiktskart , Storekorsnes fiskerihavn

11 Søknadsskjema - Ny molo, Storekorsnes fiskerihavn Vedlegg 2 Detaljkart: situasjonsplan

12

13 Søknadsskjema - Ny molo, Storekorsnes fiskerihavn Vedlegg 3 Prinsippsnitt ny molo

14 Ny molo til kote 4,2 flyttet 8 m innover. Motfylling til mellom kote -4,0 og 4,5. Grave ned eksisterende molo til ca. kote -2,5.

15 Søknadsskjema - Ny molo, Storekorsnes fiskerihavn Vedlegg 4 Kart over prøvestasjoner

16 Kart over prøvestasjoner , Storekorsnes fiskerihavn

17 Søknadsskjema - Ny molo, Storekorsnes fiskerihavn Vedlegg 5 Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnssediment

18 RAPPORT Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Kystsak nr.: 2016/657 OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 28. februar 2018 / 00 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

19 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 2 av 17

20 RAPPORT OPPDRAG Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn DOKUMENTKODE RIGm-RAP-001 EMNE Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Joakim Ripman Sletten KONTAKTPERSON Cato Solberg UTARBEIDET AV Johannes Abildsnes KOORDINATER SONE: 35W ØST: NORD: ANSVARLIG ENHET Tromsø GNR./BNR./SNR. ALTA KOMMUNE Miljørådgivning SAMMENDRAG Kystverket har engasjert Multiconsult Norge AS som rådgiver i miljøgeologi for planlagt ombygging av eksisterende molo i Storekorsnes fiskerihavn, Alta kommune. Det er utført prøvetaking av overflatesediment (0-10 cm) fra 8 stasjoner innenfor planlagt tiltaksområde. Sedimentprøvene er kjemisk analysert for tungmetaller, organiske miljøgifter, TOC, samt tørrstoffinnhold og finstoffinnhold. Det er tatt 3 prøver av betong i eksisterende molo. Betongprøvene er analysert for PCB7. Analyseresultatene for overflateprøvene (0-10 cm) viser at det i ST1 ble påvist 7 PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV (dårlig miljøtilstand), 3 PAH-forbindelser i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) samt TBT tilstandsklasse III. I ST4 ble det påvist TBT i tilstandsklasse IV og 3 PAH-forbindelser i tilstandsklasse III. I ST5 og ST6 ble det påvist én PAHforbindelse i tilstandsklasse III. I ST2, ST3 og ST8 ble det påvist TBT tilstandsklasse III. I ST7 ble det ikke påvist miljøgifter over tilstandsklasse II. I betongprøvene ble det ikke påvist PCB7. Sedimentene i havnebassenget har høyt finstoffinnhold, og det planlagte tiltaket vil medføre fare for spredning av forurenset finstoff i anleggsfasen. Hvor mye som spres er avhengig av utfyllingsmetode, strømforhold og eventuelle avbøtende tiltak. Tiltaket kan også føre til kortvarige negative effekter på naturmiljøet, som følge av økt turbiditet og fare for nedslamming i anleggsfasen. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil påvirke den berørte vannforekomstens økologiske eller kjemiske tilstand nevneverdig Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment Johannes Abildsnes Iselin Johnsen Iselin Johnsen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Kvaløyveien 156 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf multiconsult.no NO MVA

21 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Formål Tiltaksbeskrivelse Områdebeskrivelse Beliggenhet Vannforekomst Sjøbunnstopografi og generell løsmassebeskrivelse Strømforhold Utførte undersøkelser Feltundersøkelser Prøveomfang Laboratorieundersøkelser Resultater Sedimentbeskrivelse Finstoffinnhold og totalt organisk karbon Kjemiske analyser Resultater fra prøvetaking av betong Beskrivelse av forurensningssituasjonen Sedimentprøver Betongprøver Risikovurdering Vurdering av tiltakets konsekvenser for naturmiljøet Partikkelspredning Naturmangfold Vannforekomst Påvirkning på økologisk tilstand Påvirkning på kjemisk tilstand Vurdering av kunnskapsgrunnlaget og behov for videre arbeid Oppsummering Referanseliste Vedlegg A Analysebevis, ALS Laboratory Group Norway AS, datert og B Multiconsults notat 4013-RIGm-NOT-001 Miljøprøvetaking av sjøbunnsedimenter, sjøvann og suspendert stoff. Datert RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 4 av 17

22 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning 1.1 Formål Kystverket planlegger ombygging av eksisterende molo i fiskerihavna i Storekorsnes, i Alta kommune, Finnmark fylke. I den forbindelse er Multiconsult Norge AS engasjert som rådgiver i miljøgeologi for prosjektet. Multiconsult har utført miljøgeologisk prøvetaking av sjøbunnsedimentene i det aktuelle området og betong fra eksisterende molo. Foreliggende rapport inneholder resultater fra den miljøgeologiske undersøkelsen. 1.2 Tiltaksbeskrivelse Kystverket har bygget en molo som skjermer fiskerihavna på Storekorsnes. Under tidligere byggeperioder har det gått flere grunnbrudd og dagens molo har fått store setninger. Kystverket planlegger nå utbedringstiltak for moloen. Multiconsult har tidligere utredet ulike tiltak og kommet frem til en løsning der eksisterende molo graves ned og det opparbeides ny molo på innsiden innebærer lavest risiko. Eksisterende molo graves ned til kote minus 3, og massene fylles inn på innsiden av moloen, slik som illustrert i Figur 1-1. Figur 1-1: Storekorsnes. Planlagt utfylling for ny molo og nedgraving av eksisterende molo. Kilde: Multiconsult tegning RIG-TEG-500, datert RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 5 av 17

23 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse 2 Områdebeskrivelse 2.1 Beliggenhet Storekorsnes er lokalisert i Alta kommune, Finnmark fylke, se Figur 2-1. Figur 2-1: Oversiktskart Storekorsnes, Alta kommune. Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk. Storekorsnes er ei fiskerihavn med flytebrygger for småbåter innenfor moloen. Flyfoto av området er vist i Figur RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 6 av 17

24 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse ± Figur 2-2: Flyfoto molo Storekorsnes. Kilde: 2.2 Vannforekomst Det planlagte tiltaket ligger innenfor vannforekomsten «Altafjorden-ytre», som dekker et areal på ca. 94 km 2 (Tabell 2-1). «Altafjorden-ytre» grenser mot «Altafjorden-indre» ca. 0,5 km sørvest for tiltaksområdet og «Korsfjorden» ca. 1,3 km nordøst for moloen. «Altafjorden-ytre» er vist i Figur 2-3. Tabell 2-1: Oversikt vannforekomsten «Altafjorden-ytre». Beliggenhet og karakterisering (opplysninger fra vann-nett.no 26. februar 2018). Vannforekomst Vannområde Økoregion Vanntype Økologisk tilstand Kjemisk tilstand C Altafjorden-ytre Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland Barentshavet Beskyttet kyst/fjord Udefinert Ukjent RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 7 av 17

25 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse ± Figur 2-3: Vannforekomsten «Altafjorden-ytre» og nabovannforekomstene «Altafjorden-indre» og «Korsfjorden». Tiltaksområdet ligger innenfor rød sirkel. Kartkilde: Sjøbunnstopografi og generell løsmassebeskrivelse Multiconsult gjennomførte i 2016 geotekniske grunnundersøkelser i havna innenfor og sjøbunnen utenfor moloen. Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til høydesystem sjøkartnull. Borpunktene er innmålt med Trimble GPS med en nøyaktighet i xyz ±10 cm. Bunnkoten i prøvestasjonene varierer fra minus 3,3 m til minus 5,2 m i området hvor tiltaket er planlagt. I følge de geotekniske undersøkelsene er sjøbunnshelningen innenfor moloen 1:4 fra land og til kote minus 5 m. Videre ut er sjøbunnen relativt flat og ligger på ca. kote minus 5 m. Det er registrert berg i dagen langs store deler av strandsonen innenfor moloen. Sonderinger viser at det er påtruffet berg mellom kote minus 1 m og minus 31 m. Løsmassetykkelsen i hele undersøkelsesområdet øker fra 0 inne ved land til ca. 20 m ved moloen RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 8 av 17

26 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no 3 Utførte undersøkelser Grunnen består i hovedsak av ett lag med lav sonderingsmotstand. En prøveserie tatt på sørsiden av moloen viser leire helt ned til avslutningsnivå, 10 m ned i sedimentet. Finstoffinnholdet i geotekniske prøver varierer fra 39 til 51 %. For nærmere beskrivelse av grunnforholdene vises det til den geotekniske rapporten [1]. 2.4 Strømforhold Det er ikke gjennomført strømmålinger ved Storekorsnes. Vurdering av strømforholdene ved Storekorsnes er basert på APN strømmodell for 2010 og 2011 [2]. Kart over 95 prosentil for strømmen ved 5 m dybde og ved bunn er vist i Figur 2-4. ± ± cm/s Figur 2-4: Storekorsnes. 95 % strømhastighet årsmiddel (APN strømmodell). Strømkartet til venstre viser modellert strøm ved 5 m dybde, og strømkartet til høyre viser modellert strøm langs bunnen. Strømstyrke målt i cm/s. I følge strømmodellen er det beregnet en årsmiddelstrøm opp til ca. 15 cm/s på 5 m dybde og langs bunnen ved moloen på Storekorsnes. 3 Utførte undersøkelser Det er samlet inn prøver av overflatesedimenter (0-10 cm) fra totalt 8 stasjoner sør og sørøst for eksisterende molo. I tillegg er det samlet inn betongprøver fra 3 punkt på eksisterende molo. Alle prøvepunktene er inntegnet på kart i Figur RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 9 av 17

27 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no 3 Utførte undersøkelser Figur 3-1: Storekorsnes. Plassering av prøvestasjonene ST1-ST8 og betongprøvene B1B3. Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk. 3.1 Feltundersøkelser Feltarbeidet ble utført den 9. februar Prøvetaking i overflatesediment (0-10 cm) ble utført ved hjelp av dykker fra Dykker Sentret AS. Værforholdene var opphold, lett bris og ca. - 1 C. Det ble samlet inn 4 replikater fra hver sedimentstasjon. Innsamling av betongprøvene fra eksisterende molo, ble utført av miljøgeolog 9. februar Prøver av betong fra molo ble tatt med meisel og pakket inn i tette rilsanposer. Prøvetaking og analyse av sediment er utført i henhold til prosedyrer gitt i veiledere om klassifisering og håndtering av sediment fra Miljødirektoratet [3], [4], [5] og norsk standard for sedimentprøvetaking i marine områder [6] samt Multiconsult sine interne retningslinjer. Stasjonsdyp er avlest på stedet og korrigert (ref. Sjøkartverkets kartnull) med hensyn til observert tidevann på prøvetidspunktet ( Koordinatene er under feltarbeidet notert i UTM sone 35W, se posisjoner i Tabell 4-1. Feltarbeidet er loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av undersøkelsen. For nærmere beskrivelse av prøvetakingsmetode og prøveopparbeiding vises det til vedlegg B "Miljøprøvetaking av sjøbunnsedimenter, sjøvann og suspendert stoff". 3.2 Prøveomfang Det er utført miljøundersøkelser med prøvetaking i 8 stasjoner, hvor 3 av prøvestasjonene ligger innenfor utfyllingsområdet. Utfyllingsarealet for den nye moloen utgjør ca m RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 10 av 17

28 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no 4 Resultater I henhold til Miljødirektoratets veileder M-409 [4] kan én sedimentprøve representere inntil m 2 i områder med vanndybde <20 m. Prøveomfanget for det planlagte utfyllingsområdet er i tråd med krav i veilederen. 3.3 Laboratorieundersøkelser Sediment fra 8 stasjoner er sendt til kjemisk analyse for innhold av miljøgifter. Sedimentprøvene er analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH 16), polyklorerte bifenyler (PCB 7), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Prøvene er også analysert for innhold av tørrstoff og finstoff. Betong fra 3 stasjoner på eksisterende molo er sendt til kjemisk analyse for innhold av PCB 7. Alle analysene er utført av ALS Laboratory Group, som er akkreditert for denne typen analyser. 4 Resultater 4.1 Sedimentbeskrivelse Lokalisering av prøvestasjonene (Figur 3-1), stasjonsdyp, samt visuell beskrivelse av sedimentprøvene er presentert i Tabell 4-1. Sedimentbeskrivelsen er basert på observasjoner fra miljøgeolog under feltarbeidet og fra opparbeidelse av prøvene i Multiconsult sitt laboratorium. Tabell 4-1: Storekorsnes, prøver av sediment, sedimentbeskrivelse og lokalisering av prøvestasjoner. Sediment fra 8 stasjoner er kjemisk analysert. Prøvestasjon UTM-sone 35 X (øst) Y (nord) Kote (sjøkartnull) Sediment dyp (cm) ST , ST , ST , ST , ST , ST , ST , ST , Sedimentbeskrivelse Gråbrun sand/silt. Mørkere og mer finstoff i nederste del av prøven. Gråbrun siltig sand øverste 2-3 cm. Gråbrunt, bløtt finstoff i resten av prøven. Gråbrun siltig sand øverste 2-3 cm. Gråbrunt, bløtt finstoff i resten av prøven. Gråsvart sand med korallrester i øvre 3-4 cm. Mørkt, bløtt finstoff i nedre del av prøven. Moderat lukt av H 2S. Sand med korallrester i øvre 5 cm, bløtt leiraktig finstoff i resten av prøven. Siltig sand øverste 3-4 cm, deretter bløtt, grålig finstoff. Siltig gråbrun sand øverste 3-4 cm, resten grått leiraktig finstoff. Grå sand med mye finstoff og litt skjellrester, bløtt RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 11 av 17

29 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment multiconsult.no 4 Resultater 4.2 Finstoffinnhold og totalt organisk karbon Finstoffinnhold og TOC er oppsummert i Tabell 4-2 for alle de analyserte prøvene. Analyse for innhold av finstoff (<63 µm) er utført av laboratoriet. Tabell 4-2: Storekorsnes. Analyseresultater for tørrstoff, finstoff og TOC. PARAMETER Analyseresultater (0-10 cm) ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 Tørrstoff E (%) 71,1 71,5 73,9 54,6 71,4 74,6 73,8 82,5 Kornstørrelse, <63 µm (% TS) 37,9 23,5 35,5 66,1 48,4 52,6 53,7 14,2 Kornstørrelse, <2 µm (% TS) 1,6 1,4 3,2 3,2 5, ,1 TOC (% TS) 1,59 1,18 1,33 1,78 0,7 0,507 0,485 0,866 Resultatet av finstoffanalysen viser at andelen finstoff i prøvestasjonene i det undersøkte området varierer fra 14 til 66 %, men hovedsakelig >30 %. Dette samsvarer godt med feltobservasjonene. Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene, inkludert organiske miljøgifter. Høyt innhold av organisk materiale kan tyde på dårlige forhold for nedbrytning. Organiske miljøgifter er hydrofobe og bindes lett til partikler, særlig organiske partikler. Ved høyt TOC-innhold kan det tyde på at de organiske miljøgiftene er godt bundet til sedimentene, og dermed mindre tilgjengelig for eksponering. Innholdet av TOC varierer fra 0,5 til 1,8 %. 4.3 Kjemiske analyser Analyseresultatene er sammenlignet med tilstandsklasser i Miljødirektoratets klassifiseringsveileder for vann, sediment og biota, M-608 [7]. I veilederen er det kun oppgitt effektbaserte grenseverdier for TBT. Iht. opplysninger på Miljødirektorats internettside skal de forvaltningsmessige grenseverdiene, gitt i veileder TA-2229 [3], benyttes ved tilstandsklassifisering av TBT i sjøbunnsedimenter. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem tilstandsklasser som vist i Tabell 4-3. Resultatene fra de kjemiske analysene er vist i Tabell 4-4. Fullstendig analysebevis fra laboratoriet er gitt i vedlegg A. Tabell 4-3: Klassifiseringssystemet for miljøtilstand i marine sedimenter [7]. Tilstandsklasser for sediment I Bakgrunn II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig Bakgrunnsnivå Ingen toksiske effekter Kroniske effekter ved langtidseksponering Akutt toksiske effekter ved korttidseksponering Omfattende akutt-toksiske effekter RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 12 av 17

30 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment og betongmolo multiconsult.no 4 Resultater ELEMENT Tabell 4-4: Storekorsnes, analyseresultater fra prøvestasjonene ST1-ST8 for tungmetaller, PAH 16, PCB 7 og TBT. Elementene naftalen til indeno(123cd)pyren er PAH-forbindelser. Fargene tilsvarer tilstandsklassene i Tabell 4-3. ENHET ST1 (0-10 cm) ST2 (0-10 cm) ST3 (0-10 cm) ST4 (0-10 cm) ST5 (0-10 cm) ST6 (0-10 cm) ST7 (0-10 cm) ST8 (0-10 cm) Arsen mg/kg TS 5,17 2,1 3,12 4,5 4 1,06 1,34 2,27 Bly mg/kg TS 12,4 5,9 7,3 10,1 12,6 6,3 5,6 6,4 Kobber mg/kg TS 60,4 34, ,4 55,1 38,8 41,8 33 Krom mg/kg TS 42 29,8 42,9 45,8 52,5 45,6 48,5 27,5 Kadmium mg/kg TS <0.10 0,12 <0.10 0,24 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 Kvikksølv mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Nikkel mg/kg TS 22,5 17, ,7 28,8 24,6 26,4 15,4 Sink mg/kg TS 67 36,5 38, ,9 28,8 30,1 30,6 Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 27 <10 <10 Acenaftylen µg/kg TS 12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Acenaften µg/kg TS 10 <10 <10 <10 <10 10 <10 <10 Fluoren µg/kg TS 16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fenantren µg/kg TS < <10 <10 Antracen µg/kg TS 58 <10* <10* <10* <10* <10* Fluoranten µg/kg TS Pyren µg/kg TS <10 21 Benso(a)antracen µg/kg TS <10 20 Krysen µg/kg TS <10 27 Benso(b)fluoranten µg/kg TS <10 24 Benso(k)fluoranten µg/kg TS <10 20 Benso(a)pyren µg/kg TS <10 16 Dibenso(ah)antracen µg/kg TS 22 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Benso(ghi)perylen µg/kg TS < <10 <10 <10 Indeno(123cd)pyren µg/kg TS <10 <10 10 PCB 7 µg/kg TS i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. TBT** µg/kg TS 18,2 19,9 6,84 20,3 3,81 2,25 1,38 7,26 < = mindre enn deteksjonsgrensen i.p. = ikke påvist. * Tilstandsklasse III eller bedre pga. høy deteksjonsgrense hos analyselaboratoriet. ** TBT er sammenlignet med forvaltningsmessige grenseverdier gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2229/2007 [3]. Figur 4-1 viser prøvestasjonene markert med høyeste påviste tilstandsklasse og med farge i henhold til Miljødirektoratets tilstandsklasser RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 13 av 17

31 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment og betongmolo multiconsult.no 5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen Figur 4-1: Oversikt over plassering av stasjoner for prøvetaking av sediment, med angivelse av høyeste tilstandsklasse, samt oversikt over prøvetakingspunkter for betong. 4.4 Resultater fra prøvetaking av betong Det ble ikke registrert maling på betongen på eksisterende molo, og betongprøvene ble kun analysert for PCB 7. Analyseresultatene viser at det ikke er påvist PCB i noen av de tre betongprøvene. Fullstendig analysebevis er gitt i vedlegg A. 5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen 5.1 Sedimentprøver Analyseresultatene for overflateprøvene (0-10 cm) viser at det er påvist miljøgifter over tilstandsklasse II i 7 av 8 stasjoner. Det er TBT eller PAH-forbindelser som er styrende for tilstandsklassifiseringen i alle stasjonene. I ST1 er det påvist 7 PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV og i ST4 er det påvist TBT i tilstandsklasse IV, begge stasjonene er lokalisert i nærheten av småbåthavna. I de øvrige stasjonene utenom ST7 er det påvist TBT eller PAH-forbindelser i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand). 5.2 Betongprøver I betongprøvene ble det ikke påvist PCB 7. Det er ikke mistanke om tungmetaller over normverdi i betongprøvene da betongen ikke var malt eller overflatebehandlet RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 14 av 17

32 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment og betongmolo multiconsult.no 6 Risikovurdering 6 Risikovurdering Miljødirektoratets veileder om risikovurdering av forurenset sediment [4] omfatter vurdering av miljørisiko for forurenset sediment i fjord- og kystområder, inkludert havner. Slik risikovurdering er et ledd i saksgangen for å vurdere om det er nødvendig å gjennomføre opprydding i forurensede sedimenter. Utfyllingstiltakene i Storekorsnes skal utføres for å skjerme fiskerihavna med molo. Formålet med den gjennomførte undersøkelsen er ikke å vurdere om det er nødvendig å gjennomføre opprydding i forurensede sedimenter, men for å avklare forurensningsnivå i mudringsmassene, for en videre klargjøring av massehåndtering. Det anses derfor ikke påkrevet å utføre risikovurdering av forurenset sediment i Storekorsnes fiskerihavn. 7 Vurdering av tiltakets konsekvenser for naturmiljøet 7.1 Partikkelspredning Som angitt i kap. 2.4 er det ikke gjennomført strømmålinger i tiltaksområdet. APNs strømmodell for 2010 og 2011 viser en årsmiddelstrøm opptil 15 cm/s på 5 m dybde og på sjøbunnen innenfor moloen i Storekorsnes havn. Laboratorieanalysene viser at finstoffinnholdet i overflatesedimentene (0-10 cm) i utdypingsområdet inne i havneområdet er høyt, (14-66 %). Det forventes at utfylling uten avbøtende tiltak vil medføre oppvirvling av finstoff. Miljøtilstanden i havneområdet er klassifisert som moderat til dårlig (tilstandsklasse III til IV) på grunn av påvist innhold av TBT og PAH-forbindelser. Kystverket opplyser at det vil bli lagt ut en pute av grus på sjøbunnen før det fylles opp med sprengstein. Dette vil gi mindre oppvirvling av finstoff enn utlegging av stein direkte på sjøbunnen. 7.2 Naturmangfold I Naturbase er det i tiltaksområdet ved Storekorsnes ikke registrert viktige eller svært viktige naturtyper. Det er i Naturbase eller Artskart heller ikke registrert arter i området som er klassifisert som truet eller nært truet på Norsk rødliste for arter I Kystinfo er det er ikke registrert gyteområder for fisk i området. Bunnfauna og flora vil bli skadelidende av det planlagte tiltaket, siden etablering av molo vil begrave sediment som er leveområde for bunnfauna og flora. Utfyllingsarbeider vil vanligvis medføre midlertidig økt turbiditet og nedslamming i nærområdene, på grunn av oppvirvling av finstoff i sediment og utfyllingsmasser. Økt turbiditet og nedslamming kan gi negative effekter på filtrerende organismer, som muslinger og skjell på grunn av tetting og skade på filterapparat og gjeller. Siden det aktuelle utfyllingstiltaket ved Storekorsnes er såpass lite, forventes det at omfanget av økt turbiditet og nedslamming vil bli moderat, og at normaltilstanden for turbiditet i vannmassene vil gjeninntre kort tid etter at tiltakene er avslutta. Støy i forbindelse med anleggsarbeidene kan føre til negative effekter for blant annet fisk og fugl, som sannsynligvis vil trekke unna området når støyende arbeidsoperasjoner utføres. Disse effektene vil primært være midlertidige, og når arbeidene er gjennomført vil situasjonen trolig normalisere seg i løpet av kort tid. 7.3 Vannforekomst Tiltaksområdet ligger innenfor vannforekomsten «Altafjorden-ytre» og er beskyttet av eksisterende molo i nord og vest RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 15 av 17

33 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment og betongmolo multiconsult.no 8 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget og behov for videre arbeid Nye inngrep i en vannforekomst kan i henhold til Vanndirektivet, normalt ikke tillates dersom tiltaket vil føre til en forverring av den økologiske eller kjemiske tilstanden i vannforekomsten Påvirkning på økologisk tilstand Dagens økologiske tilstand i «Altafjorden-ytre» er udefinert. Som nevnt under avsnittet om naturmangfold vil planlagte tiltak kunne medføre visse negative effekter på naturmiljøet. Utfyllingsområdet berører ca. 0,02 % av sjøbunnarealet i vannforekomsten. Det er derfor lite sannsynlig at planlagte deponering vil medføre forringelse av vannforekomstens økologiske tilstand Påvirkning på kjemisk tilstand Den kjemiske tilstanden i «Altafjorden-ytre» er ukjent. Det er manglende data i Vannmiljø for dette området. Undersøkelsen som nå er gjort, klassifiserer miljøtilstanden i topplaget av bunnsedimentet i havneområdet som moderat til dårlig på grunn av påvist TBT og PAH-forbindelser. Som nevnt under avsnittet om partikkelspredning vil planlagte tiltak kunne medføre en viss oppvirvling og spredning av miljøgifter i sjøbunnsedimentene under utdypingsarbeidene. Siden det her i stor grad vil dreie seg om spredning av eksisterende miljøgifter innenfor en vannforekomst vil ikke dette kunne medføre at vannforekomstens kjemiske tilstand forringes. Utfyllingsarbeidene vil gjøre forurenset sjøbunn utilgjengelig for spredning i vannsøylen og opptak i vannlevende organismer, og den kjemiske tilstanden lokalt i tiltaksområdet vil dermed kunne bedres på sikt. 8 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget og behov for videre arbeid Prøvegrunnlaget med hensyn til kartlegging av forurensning i utfyllingsområdet anses som tilstrekkelig. 9 Oppsummering Det er påvist forurensning av TBT og PAH i tilstandsklasse III til IV i overflatesedimentene (0-10 cm) i det planlagte utfyllingsområdet. Sedimentene i havnebassenget har høyt finstoffinnhold, og de planlagte tiltakene vil medføre fare for spredning av forurenset finstoff i anleggsfasen. Hvor mye som spres er avhengig av utfyllingsmetode, strømforhold og eventuelle avbøtende tiltak. Tiltaket kan også føre til kortvarige negative effekter på naturmiljøet, som følge av økt turbiditet og fare for nedslamming i anleggsfasen. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil påvirke den berørte vannforekomstens økologiske eller kjemiske tilstand nevneverdig. 10 Referanseliste 1 Multiconsult, Storekorsnes fiskerihavn. Grunnundersøkelser. Parametervurdering. Rapport nr RIGmRAP-001_rev01, datert 2. desember Akvaplan-niva. Strømmodellering av Finnmark fylke. 3 Miljødirektoratet Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. TA 2229/ RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 16 av 17

34 Kystverket, Storekorsnes fiskerihavn Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment og betongmolo multiconsult.no 10 Referanseliste 4 Miljødirektoratet 2011: Risikovurdering av forurenset sediment. Veileder M Miljødirektoratet 2015: Håndtering av sedimenter. Veileder M NS-EN ISO , Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder. 7 Miljødirektoratet 2016: Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. Veileder M RIGm-RAP februar 2018 / 00 Side 17 av 17

35 Vedlegg A Analysebevis ALS Laboratory Group Norway AS

36 Rapport Side 1 (12) N F0P2QR3EKN Mottatt dato Multiconsult AS Utstedt Johannes Abildsnes Avd. Geo Fiolveien 13, N-9016 Tromsø Norway Prosjekt Bestnr Kystverket Storekorsnes Analyse av sediment Deres prøvenavn ST1 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sedimentpakke-basis* Arbetsmoment 1 1 ELNO Tørrstoff (E) % 2 2 NADO Vanninnhold % 2 2 NADO Kornstørrelse >63 µm % 2 2 NADO Kornstørrelse <2 µm % 2 2 NADO Kornfordeling se vedl. 2 2 NADO TOC 1.59 % TS 2 2 NADO Naftalen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaftylen µg/kg TS 2 2 NADO Acenaften µg/kg TS 2 2 NADO Fluoren µg/kg TS 2 2 NADO Fenantren µg/kg TS 2 2 NADO Antracen µg/kg TS 2 2 NADO Fluoranten µg/kg TS 2 2 NADO Pyren µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)antracen^ µg/kg TS 2 2 NADO Krysen^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Dibenso(ah)antracen^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(ghi)perylen µg/kg TS 2 2 NADO Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH-16* 3300 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH carcinogene^* 1400 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 28 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 52 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 101 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 118 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 138 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 153 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 180 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PCB-7* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO As (Arsen) mg/kg TS 2 2 NADO Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

37 Rapport Side 2 (12) N F0P2QR3EKN Deres prøvenavn ST1 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Cu (Kopper) mg/kg TS 2 2 NADO Cr (Krom) mg/kg TS 2 2 NADO Cd (Kadmium) <0.10 mg/kg TS 2 2 NADO Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 2 2 NADO Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 2 NADO Zn (Sink) mg/kg TS 2 2 NADO Tørrstoff (L) % 3 V NADO Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Tributyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

38 Rapport Side 3 (12) N F0P2QR3EKN Deres prøvenavn ST2 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sedimentpakke-basis* Arbetsmoment 1 1 ELNO Tørrstoff (E) % 2 2 NADO Vanninnhold % 2 2 NADO Kornstørrelse >63 µm % 2 2 NADO Kornstørrelse <2 µm % 2 2 NADO Kornfordeling se vedl. 2 2 NADO TOC 1.18 % TS 2 2 NADO Naftalen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaftylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaften <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fenantren µg/kg TS 2 2 NADO Antracen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoranten µg/kg TS 2 2 NADO Pyren µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)antracen^ µg/kg TS 2 2 NADO Krysen^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Dibenso(ah)antracen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(ghi)perylen µg/kg TS 2 2 NADO Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH-16* 340 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH carcinogene^* 200 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 28 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 52 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 101 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 118 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 138 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 153 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 180 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PCB-7* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO As (Arsen) mg/kg TS 2 2 NADO Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 NADO Cu (Kopper) mg/kg TS 2 2 NADO Cr (Krom) mg/kg TS 2 2 NADO Cd (Kadmium) mg/kg TS 2 2 NADO Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 2 2 NADO Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 2 NADO Zn (Sink) mg/kg TS 2 2 NADO Tørrstoff (L) % 3 V NADO Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Tributyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

39 Rapport Side 4 (12) N F0P2QR3EKN Deres prøvenavn ST3 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sedimentpakke-basis* Arbetsmoment 1 1 ELNO Tørrstoff (E) % 2 2 NADO Vanninnhold % 2 2 NADO Kornstørrelse >63 µm % 2 2 NADO Kornstørrelse <2 µm % 2 2 NADO Kornfordeling se vedl. 2 2 NADO TOC 1.33 % TS 2 2 NADO Naftalen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaftylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaften <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fenantren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Antracen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoranten µg/kg TS 2 2 NADO Pyren µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)antracen^ µg/kg TS 2 2 NADO Krysen^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Dibenso(ah)antracen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(ghi)perylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH-16* 240 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH carcinogene^* 160 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 28 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 52 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 101 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 118 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 138 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 153 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 180 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PCB-7* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO As (Arsen) mg/kg TS 2 2 NADO Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 NADO Cu (Kopper) mg/kg TS 2 2 NADO Cr (Krom) mg/kg TS 2 2 NADO Cd (Kadmium) <0.10 mg/kg TS 2 2 NADO Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 2 2 NADO Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 2 NADO Zn (Sink) mg/kg TS 2 2 NADO Tørrstoff (L) % 3 V NADO Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Tributyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

40 Rapport Side 5 (12) N F0P2QR3EKN Deres prøvenavn ST4 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sedimentpakke-basis* Arbetsmoment 1 1 ELNO Tørrstoff (E) % 2 2 NADO Vanninnhold % 2 2 NADO Kornstørrelse >63 µm % 2 2 NADO Kornstørrelse <2 µm % 2 2 NADO Kornfordeling se vedl. 2 2 NADO TOC 1.78 % TS 2 2 NADO Naftalen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaftylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaften <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fenantren µg/kg TS 2 2 NADO Antracen µg/kg TS 2 2 NADO Fluoranten µg/kg TS 2 2 NADO Pyren µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)antracen^ µg/kg TS 2 2 NADO Krysen^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Dibenso(ah)antracen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(ghi)perylen µg/kg TS 2 2 NADO Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH-16* 790 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH carcinogene^* 450 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 28 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 52 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 101 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 118 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 138 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 153 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 180 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PCB-7* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO As (Arsen) mg/kg TS 2 2 NADO Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 NADO Cu (Kopper) mg/kg TS 2 2 NADO Cr (Krom) mg/kg TS 2 2 NADO Cd (Kadmium) mg/kg TS 2 2 NADO Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 2 2 NADO Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 2 NADO Zn (Sink) mg/kg TS 2 2 NADO Tørrstoff (L) % 3 V NADO Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Tributyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

41 Rapport Side 6 (12) N F0P2QR3EKN Deres prøvenavn ST5 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sedimentpakke-basis* Arbetsmoment 1 1 ELNO Tørrstoff (E) % 2 2 NADO Vanninnhold % 2 2 NADO Kornstørrelse >63 µm % 2 2 NADO Kornstørrelse <2 µm % 2 2 NADO Kornfordeling se vedl. 2 2 NADO TOC % TS 2 2 NADO Naftalen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaftylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaften <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fenantren µg/kg TS 2 2 NADO Antracen µg/kg TS 2 2 NADO Fluoranten µg/kg TS 2 2 NADO Pyren µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)antracen^ µg/kg TS 2 2 NADO Krysen^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Dibenso(ah)antracen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(ghi)perylen µg/kg TS 2 2 NADO Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH-16* 370 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH carcinogene^* 210 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 28 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 52 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 101 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 118 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 138 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 153 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 180 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PCB-7* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO As (Arsen) mg/kg TS 2 2 NADO Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 NADO Cu (Kopper) mg/kg TS 2 2 NADO Cr (Krom) mg/kg TS 2 2 NADO Cd (Kadmium) mg/kg TS 2 2 NADO Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 2 2 NADO Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 2 NADO Zn (Sink) mg/kg TS 2 2 NADO Tørrstoff (L) % 3 V NADO Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Tributyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

42 Rapport Side 7 (12) N F0P2QR3EKN Deres prøvenavn ST6 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sedimentpakke-basis* Arbetsmoment 1 1 ELNO Tørrstoff (E) % 2 2 NADO Vanninnhold % 2 2 NADO Kornstørrelse >63 µm % 2 2 NADO Kornstørrelse <2 µm % 2 2 NADO Kornfordeling se vedl. 2 2 NADO TOC % TS 2 2 NADO Naftalen µg/kg TS 2 2 NADO Acenaftylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaften µg/kg TS 2 2 NADO Fluoren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fenantren µg/kg TS 2 2 NADO Antracen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoranten µg/kg TS 2 2 NADO Pyren µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)antracen^ µg/kg TS 2 2 NADO Krysen^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Dibenso(ah)antracen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(ghi)perylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Indeno(123cd)pyren^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH-16* 230 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH carcinogene^* 81 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 28 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 52 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 101 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 118 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 138 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 153 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 180 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PCB-7* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO As (Arsen) mg/kg TS 2 2 NADO Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 NADO Cu (Kopper) mg/kg TS 2 2 NADO Cr (Krom) mg/kg TS 2 2 NADO Cd (Kadmium) <0.10 mg/kg TS 2 2 NADO Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 2 2 NADO Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 2 NADO Zn (Sink) mg/kg TS 2 2 NADO Tørrstoff (L) % 3 V NADO Monobutyltinnkation <1 µg/kg TS 3 T NADO Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Tributyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

43 Rapport Side 8 (12) N F0P2QR3EKN Deres prøvenavn ST7 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sedimentpakke-basis* Arbetsmoment 1 1 ELNO Tørrstoff (E) % 2 2 NADO Vanninnhold % 2 2 NADO Kornstørrelse >63 µm % 2 2 NADO Kornstørrelse <2 µm % 2 2 NADO Kornfordeling se vedl. 2 2 NADO TOC % TS 2 2 NADO Naftalen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaftylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaften <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fenantren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Antracen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoranten µg/kg TS 2 2 NADO Pyren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)antracen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Krysen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(b)fluoranten^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(k)fluoranten^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)pyren^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Dibenso(ah)antracen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(ghi)perylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Indeno(123cd)pyren^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH-16* 10 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH carcinogene^* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO PCB 28 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 52 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 101 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 118 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 138 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 153 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 180 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PCB-7* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO As (Arsen) mg/kg TS 2 2 NADO Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 NADO Cu (Kopper) mg/kg TS 2 2 NADO Cr (Krom) mg/kg TS 2 2 NADO Cd (Kadmium) <0.10 mg/kg TS 2 2 NADO Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 2 2 NADO Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 2 NADO Zn (Sink) mg/kg TS 2 2 NADO Tørrstoff (L) % 3 V NADO Monobutyltinnkation <1 µg/kg TS 3 T NADO Dibutyltinnkation <1 µg/kg TS 3 T NADO Tributyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

44 Rapport Side 9 (12) N F0P2QR3EKN Deres prøvenavn ST8 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sedimentpakke-basis* Arbetsmoment 1 1 ELNO Tørrstoff (E) % 2 2 NADO Vanninnhold % 2 2 NADO Kornstørrelse >63 µm % 2 2 NADO Kornstørrelse <2 µm % 2 2 NADO Kornfordeling se vedl. 2 2 NADO TOC % TS 2 2 NADO Naftalen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaftylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Acenaften <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fenantren <10 µg/kg TS 2 2 NADO Antracen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Fluoranten µg/kg TS 2 2 NADO Pyren µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)antracen^ µg/kg TS 2 2 NADO Krysen^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 2 2 NADO Benso(a)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Dibenso(ah)antracen^ <10 µg/kg TS 2 2 NADO Benso(ghi)perylen <10 µg/kg TS 2 2 NADO Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH-16* 160 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PAH carcinogene^* 120 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 28 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 52 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 101 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 118 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 138 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 153 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO PCB 180 <0.70 µg/kg TS 2 2 NADO Sum PCB-7* n.d. µg/kg TS 2 2 NADO As (Arsen) mg/kg TS 2 2 NADO Pb (Bly) mg/kg TS 2 2 NADO Cu (Kopper) mg/kg TS 2 2 NADO Cr (Krom) mg/kg TS 2 2 NADO Cd (Kadmium) <0.10 mg/kg TS 2 2 NADO Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 2 2 NADO Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 2 NADO Zn (Sink) mg/kg TS 2 2 NADO Tørrstoff (L) % 3 V NADO Monobutyltinnkation <1 µg/kg TS 3 T NADO Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO Tributyltinnkation µg/kg TS 3 T NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

45 Rapport Side 10 (12) N F0P2QR3EKN * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Pakkenavn «Sedimentpakke basis» Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under 2 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff Metode: ISO Måleprinsipp: Rapporteringsgrense: 0,10 % Måleusikkerhet: 5 % Tørrstoff bestemmes gravimetrisk og vanninnhold beregnes utfra målte verdier. Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) Metode: ISO 11277:2009 Måleprinsipp: Laserdiffraksjon Rapporteringsgrense: 0,10 % Bestemmelse av TOC Metode: ISO 10694, EN 13137, EN Måleprinsipp: Coulometrisk bestemmelse Rapporteringsgrense: 0,010 %TS Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: EPA 429, EPA 1668, EPA 3550 Måleprinsipp: GC/MSD Rapporteringsgrenser: 10 µg/kg TS Måleusikkerhet: 30 % Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 Metode: EPA 429, EPA 1668, EPA 3550 Måleprinsipp: GC/MSD Rapporteringsgrenser: 0,7 µg/kg TS Måleusikkerhet: 30 % Bestemmelse av metaller, M-1C Metode: EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120 Måleprinsipp: ICP-AES Rapporteringsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) alle enheter i mg/kg TS ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

46 Rapport Side 11 (12) N F0P2QR3EKN Metodespesifikasjon Måleusikkerhet: 20 % 3 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser Metode: ISO 23161:2011 Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS Rapporteringsgrenser: 1 µg/kg TS ELNO NADO Godkjenner Elin Noreen Nadide Dönmez T Utf 1 GC-ICP-QMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr V Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 173, 0277 Oslo, Norge 2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

47 Rapport Side 12 (12) N F0P2QR3EKN Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web:

48 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká LípaAttachment No. 1 to the Test Report No.: PR17Q1613 Bendlova 1687/7, CZ Česká Lípa, Czech Republic R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) N N N N N [g] [%] [%] [%] % samples Results of soil texture analysis N N N N N CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Page: 1 / 2

49 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká LípaAttachment No. 1 to the Test Report No.: PR17Q1613 Bendlova 1687/7, CZ Česká Lípa, Czech Republic R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) N N N [g] [%] [%] [%] % samples Results of soil texture analysis N N N CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Page: 2 / 2

50 Rapport Side 1 (3) N EF780BVTS9 Mottatt dato Multiconsult AS Utstedt Johannes Abildsnes Avd. Geo Fiolveien 13, N-9016 Tromsø Norway Prosjekt Bestnr Kystverket Storekorsnes Analyse av material Deres prøvenavn PR1 Betong Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign PCB 28 < mg/kg 1 1 NADO PCB 52 < mg/kg 1 1 NADO PCB 101 < mg/kg 1 1 NADO PCB 118 < mg/kg 1 1 NADO PCB 138 < mg/kg 1 1 NADO PCB 153 < mg/kg 1 1 NADO PCB 180 < mg/kg 1 1 NADO Sum PCB-7* n.d. mg/kg 1 1 NADO Deres prøvenavn PR2 Betong Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign PCB 28 < mg/kg 1 1 NADO PCB 52 < mg/kg 1 1 NADO PCB 101 < mg/kg 1 1 NADO PCB 118 < mg/kg 1 1 NADO PCB 138 < mg/kg 1 1 NADO PCB 153 < mg/kg 1 1 NADO PCB 180 < mg/kg 1 1 NADO Sum PCB-7* n.d. mg/kg 1 1 NADO Deres prøvenavn PR3 Betong Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign PCB 28 < mg/kg 1 1 NADO PCB 52 < mg/kg 1 1 NADO PCB 101 < mg/kg 1 1 NADO PCB 118 < mg/kg 1 1 NADO PCB 138 < mg/kg 1 1 NADO PCB 153 < mg/kg 1 1 NADO PCB 180 < mg/kg 1 1 NADO Sum PCB-7* n.d. mg/kg 1 1 NADO Knusing* ja 2 1 NADO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web: Nadide Dönmez :15:56 Client Service

51 Rapport Side 2 (3) N EF780BVTS9 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 «OG-2» Bestemmelse av PCB-7 i materialer Metode: Måleprinsipp: Rapporteringsgrenser: ISO 15308, EPA 3550C GC/MS/SIM LOD mg/kg (for de enkelte forbindelsene) LOD mg/kg (sum PCB-7) 2 Knusing av prøve før analyse Kontakt for ytterligere informasjon NADO Godkjenner Nadide Dönmez Utf 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av Nadide Dönmez ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web: :15:56 Client Service

52 Rapport Side 3 (3) N EF780BVTS9 Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo E-post: Tel: Dokumentet er godkjent og digital undertegnet av ALS avd. ØMM-Lab Yvenveien 17, N-1715 Yven Epost: Tel: Web: Nadide Dönmez Client Service :15:56

53 Vedlegg B Miljøprøvetaking av sjøbunnsedimenter, sjøvann og suspendert stoff

54 NOTAT OPPDRAG Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter, sjøvann og suspendert stoff. DOKUMENTKODE EMNE Prøvetakingsrutiner og utstyr TILGJENGELIGHET Åpen 4013-RIGm-NOT-01_ prøvetakingsrutiner_sjø OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Elin Ophaug Kramvik KONTAKTPERSON SAKSBEHANDLER Elin Ophaug Kramvik KOPI ANSVARLIG ENHET 4013 Tromsø Miljøgeologi SAMMENDRAG Dette notatet omhandler Multiconsult sine rutiner for prøveinnsamling og prøvehåndtering ved miljøundersøkelser i marint miljø. 1 Innledning Prøve- og analyseprogrammet fastsettes ut fra målsettingen med arbeidet. Prøvetaking og analyse utføres bl.a. i henhold til prosedyrer gitt i Miljødirektoratets veiledninger TA-1467/1997 (Miljødirektoratet-veiledning 97:03) «Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann», TA- 2229/2007 «Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment», TA-2802/2011 «Risikovurdering av forurenset sediment», TA-2803/2011 «Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering», TA-2960/2012 «Håndtering av sedimenter» og NS-EN ISO «Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder», samt Multiconsults interne retningslinjer. 2 Beskrivelse av utstyr og rutiner Denne metodebeskrivelsen omhandler rutiner for prøveinnsamling og prøvehåndtering ved miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter, sjøvann og suspendert stoff i vannmassene. Multiconsult har høyt fokus på at alt arbeid utføres iht. gjeldende krav til HMS (SHA), inkludert arbeid utført av underleverandører. Utsett og opptak av sedimentfeller samt innsamling av sjøvannsprøver utføres i hovedsak med lettbåt. Prøvetaking av sedimenter utføres med grabb fra våre borefartøy eller annet innleid fartøy. I noen tilfeller blir dykker benyttet for opphenting av prøver. Valg av prøvetakingsutstyr bestemmes av sedimenttype og målsetting for undersøkelsen i henhold til ovennevnte veiledere og retningslinjer. Feltarbeidet blir nøyaktig loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av undersøkelsen. Elin O. Kramvik/ Arne Fagerhaug/ Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Elin O. Kramvik Kristine Hasle Solveig Lone REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Fiolvegen 13 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf multiconsult.no NO MVA

55 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Posisjonering Prøvestasjonene blir stedfestet entydig og på en slik måte at prøvetakingsstasjonene skal kunne gjenfinnes av andre. Stedfestingen skjer ved hjelp av koordinater med henvisning til referansesystem for gradnett. Hvilket gradnett som benyttes er prosjektavhengig, normalt foretrekkes UTM Euref89. I de fleste tilfeller benyttes GPS med korreksjon for posisjonsbestemmelser. Dette gir en nøyaktighet bedre enn ± 2 m. I områder med manglende satellittdekning kan dette erstattes ved at posisjonen bestemmes ved krysspeiling med rader eller lignende. Uansett skal posisjonsnøyaktigheter minst lik forutsetningene gitt i NS_EN ISO oppnås. Vanndybde Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av ekkolodd, måling ved loddesnor, avmerking på prøvetakerline eller lignende, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig og nøyaktig under feltarbeidet. Vanndybden korrigeres for tidevann basert på Sjøkartverkets tidevannstabell og vannstandsvarsel fra Det norske meteorologiske institutt og Sjøkartverket, og angis minimum til nærmeste meter. Prøvetaking av sjøvann Innsamling av vannprøver foregår ved at en vannhenteer senkes til ønske dybde. Denne er utformet som en åpen sylinder hvor vann kan strømme uhindret gjennom. Når vannhenteren når ønsket prøvetakingsnivå aktiveres lukkemekanismen og et definert volum vann kan hentes opp uforstyrret. Prøven overføres umiddelbart til rengjorte og forbehandlede beholdere i tråd med planlagt analyseprogram. Suspendert stoff Sedimentfeller benyttes til innsamling av partikler som sedimenterer ut fra vannmassene (figur 1). Disse kan plasseres på bunnen eller i definerte nivå i vannsøylen. Ved uttak av sedimentert materiale fra fellene blir fritt vann over prøven (sedimentene) forsiktig dekantert ut før prøven blir overført til rengjorte og forbehandlede beholdere i tråd med planlagt analyseprogram. Eventuelt benyttes destillert vann eller sjøvann fra lokaliteten for å skylle ut alt prøvematerialet. Figur 1 Eksempel på utforming av sedimentfeller. Bildet til venstre viser standard sedimentfelle som plasseres på bunnen eller i vannsøyla. Bildet i midten viser større sedimentfeller for plassering på bunn og detalj som viser åpning med strømdemper er vist i bildet til høyre RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 2 av 6

56 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Grabb Multiconsult har flere standard van Veen-grabber og minigrabber i tillegg til en større grabb på stativ («day» grabb). Prøveinnsamling kan utføres med en av disse grabbene, avhengig av bunnforhold og tilgjengelighet for prosjektet. Grabbene er vist i figur 2. Van Veen-grabb Van Veen-grabb Day grabb Minigrabb Figur 2 Standard van Veen-grabb med «inspeksjonsluker» hvor prøver blir tatt ut, «day» grabb på stativ og håndholdt minigrabb. Van Veen-grabben er laget av rustfritt stål med åpent areal (prøvetakingsareal) på ca cm 2 (33 cm x 33 cm). Det er to «inspeksjonsluker» på overflaten hvor prøvene blir hentet ut (figur 2). Fra grabbprøven blir det tatt ut 4-6 delprøver med rør av pleksiglass, ø50 mm. Arealet av prøvesylinderen tilsvarer 2 % av grabbprøvens areal. Det samles vanligvis inn minimum 4 replikater per stasjon. Sylinderprøvene blir oppbevart vertikalt inntil den blir forbehandlet før analyse. «Day» grabben er laget av galvanisert stål og er montert på stativ for stabil prøvetaking. Lukking av grabben skjer ved hjelp av forspente fjærer. Det er ingen inspeksjonsluker på denne grabben, og prøvematerialet må tas ut som bulk prøve på benk for videre behandling. Normalt blir prøven overført til egnet beholder inntil den blir forbehandlet før analyse. Begge disse grabbene krever bruk av kran eller vinsj RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 3 av 6

57 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Den håndholdte minigrabben blir benyttet ved prøvetaking i grunne områder. Denne grabben er lett og kan benyttes manuelt. Prøvematerialet behandles på tilsvarende måte som for «Day» grabben. Mellom hver prøvestasjon blir grabben rengjort, f.eks med DECONEX, som er et vaskemiddel for laboratorium. Når det tas flere grabbprøver ved hver stasjon blir grabben rengjort med sjøvann mellom hvert kast. En grabbprøve blir kvalitetsvurdert i felt av kvalifisert personell som bestemmer om prøven er godkjent eller underkjent. Ved for eksempel manglende fylling av grabben, tydelige spor av utvasking av prøven, mistanke om at overflaten av prøven er forstyrret eller annet, blir prøven forkastet og ny prøve tas. Forkastede prøver blir oppbevart på dekk mens stasjonen undersøkes eller skylt ut nedstrøms prøvetakingsstasjonen. Både godkjente og underkjente grabbprøver blir loggført. Forbehandling av prøven utføres om bord i båten i et enkelt feltlaboratorium. Ved forbehandlingen blir prøven beskrevet med hensyn til lukt, farge, struktur, tekstur, fragmenter og lignende. Prøvene blir vanligvis splittet i samme dybdeintervaller som er planlagt analysert hvis ikke annet er bestemt. Dette avhenger også noe av eventuell lagdeling i prøven. Replikate prøver fra hvert dybdenivå blir blandet for hver prøvetakingsstasjon. Prøver for kjemisk analyse blir pakket i luft- og diffusjonstette rilsanposer og frosset ned inntil forsendelse til laboratoriet. Hvis rilsanposer ikke er tilgjengelig, blir prøver for analyse av metaller og TBT pakket i plastposer eller plastbeger mens prøver for analyser av organiske miljøgifter blir pakket i glassbeholdere eller aluminiumsfolie etter avtale med laboratoriet. Det utvises stor nøyaktighet med tanke på renhold av utstyr og beskyttelse av prøvemateriale slik at krysskontaminering av prøvene ikke skal forekomme. Prøvetaking med dykker I enkelte tilfeller blir det benyttet dykker for opphenting av prøver. Dykkeren inspiserer bunnforholdene og kommuniserer med miljøgeologen før prøven samles inn. Prøven tas med pleksiglass-sylindere som presses ned i sjøbunnen. Før transport til overflaten, blir prøvesylinderen forseglet med en gummitropp i topp og bunn. Sylinderprøvene blir oppbevart vertikalt fra den blir tatt ut fra sjøbunnen og inntil den blir forbehandlet før analyse. Det tas vanligvis 4 replikate sylindere ved hver stasjon. Hvis det er lang tid fra prøven blir forbehandlet til analyse, blir den frosset ned før forsendelse til laboratoriet. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.5 og kan enten utføres i felt eller ved ett av Multiconsults geotekniske laboratorium. Gravitasjonsprøvetaker Multiconsult disponerer en tyngre fallprøvetaker «piston corer» for innsamling av lengre kjerneprøver i sedimenter med høyt finstoffinnhold. Prøvetakeren tar uforstyrrede kjerneprøver i lengder på inntil 4 m med diameter 110 mm. Prøvene skjæres inn i egne foringsrør for senere åpning og behandling på laboratoriet. Prøvetakeren kan tilpasses med lodd til ønsket vekt, totalt 400 kg, og utløses av pilotlodd i forhåndsbestemt høyde over bunnen (prinsippskisse i figur 3). Utstyret er meget godt egnet til rask prøvetaking i områder hvor det ønskes innsamlet prøver gjennom større dybder i sedimentsøylen, og slik det er forutsatt i retningslinjene for mudringssøknader RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 4 av 6

58 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Figur 3 Prinsippskisse for prøvetaking med «pistoncorer», samt Multiconsults «pistoncorer» i bruk. Kjerneprøven blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog som bestemmer om prøven er godkjent eller underkjent. Ved for eksempel manglende fylling i sylinderen, tydelige spor av utvasking av prøven, mistanke om at overflaten av prøven er forstyrret eller annet, blir prøven forkastet og ny prøve tas. Både godkjente og underkjente prøver blir loggført. Hvis prøvene ikke blir forbehandlet om bord på båten, blir prøvesylinderen forseglet med et lokk i topp og bunn og oppbevares vertikalt under transport til laboratoriet. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 5 av 6

59 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Stempelprøvetaker Denne metoden benyttes når det er ønskelig med prøver fra dypere sjikt enn 20 cm, og er godkjent for prøvetaking i både fine og grove sedimenter. Prøvesylinderen er av akrylplast eller rustfritt stål med diameter 54 mm og 1 m lang. Prøvetakingen blir utført ved at stempelet settes ca 10 cm fra bunnen av plastsylinderen. Parallelt med at prøvetakeren presses nedover i sedimentene dras stempelet oppover i prøvesylinderen. Dermed blir det sjøvann mellom stempelet og overflatesedimentene som forblir uforstyrret. En hjelpevaier henges på stempelet for å løfte stempelet idet bunnen nås for at ikke prøven skal komprimeres av trykket. Når prøven kommer opp blir sylinderen forseglet med gummilokk i bunn og topp. Dersom det er vanskelig å samle inn en stempelprøve hvor overflaten er uforstyrret, samles overflateprøven inn med dykker eller grabb i tillegg til stempelprøvene for analyse av dypere transekt. Det tilstrebes å samle inn 4 replikate prøvesylindre fra hver stasjon. Sylinderprøvene blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog i laboratoriet og ellers behandlet som beskrevet under avsnitt 2.6. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.5. Borefartøy «Borebas», «Frøy» og «BoreCat» Båtene har utstyr for å ta sedimentprøver med gravitasjonsprøvetaker, grabb eller stempelprøvetaker. Det medfører at en kan benytte forskjellig utstyr avhengig av hva som er best egnet til enhver tid. Ved å benytte egen båt slipper man innleie av tilfeldige båter. Et fast mannskap med rutinerte hjelpearbeidere i forhold til miljøprøvetaking følger båten. Stedfesting av prøvestasjonene blir bestemt ved hjelp av båtens posisjoneringsutstyr. Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av båtens ekkolodd. For nærmere beskrivelse av båtene vises det til vedlagte faktaark. 3 Hasteoppdrag Hasteoppdrag hvor det forutsettes kort responstid og rask levering av resultater vil normalt bli utført på tilsvarende måter som beskrevet over. Det vil da bli benyttet lett prøvetakingsutstyr og / eller dykker avhengig av hva som kreves for å kunne levere resultatene i henhold til gitte tidsfrister. Utenom dette stilles samme krav til sikkerhet og gjennomførelse av prøvetakingen, innmåling, prøvebehandling, pakking etc., men prøvene sendes da ekspress direkte fra felt og det bestilles analyser med forsert levering fra laboratoriet. For de fleste parametere vil det si at resultatene kan være klare i løpet av 1 til 2 arbeidsdager etter mottak hos laboratoriet RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 6 av 6

60 Søknadsskjema - Ny molo, Storekorsnes fiskerihavn Vedlegg 6 Sjøkart fra Kystverket

61 Sjøkart fra Kystverket , Storekorsnes fiskerihavn

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Sedimentrapport 13061AN

Sedimentrapport 13061AN Sedimentrapport 13061AN Arne Rød & Co AS Sedimentundersøkelse ifm. søknad om mudre- og dumpetillatelse Nøtterøy båtsenter, Smidsrød vn 171c (Gnr/Bnr:27/39) i Nøtterøy kommune Sammendrag: I forbindelse

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Sedimentrapport 13061AJ

Sedimentrapport 13061AJ Sedimentrapport 13061AJ Arne Rød & Co AS Sedimentundersøkelse ifm. søknad om mudre- og dumpetillatelse Einar Staff, Dalsveien (Gnr/Bnr: 19/117) i Dalskilen Tjøme kommune Sammendrag: I forbindelse med søknad

Detaljer

Rapport N Revidert rapport som erstatter tidligere rapport med samme nummer. Endringer i resultater er angitt med skyggelagte rader.

Rapport N Revidert rapport som erstatter tidligere rapport med samme nummer. Endringer i resultater er angitt med skyggelagte rader. Side 1 (5) N1616794 25X6P3I3FDL Mottatt dato 2016-10-28 Promitek as Utstedt 2016-11-14 Kirsten Kleveland Bachetomta næringspark Lierstr N-3400 Lier Norge Prosjekt Bestnr Svene Pukkverk Revidert rapport

Detaljer

Klar for utsendelse SMV S. Lone JBO REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar for utsendelse SMV S. Lone JBO REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG EMNE Reguleringsplan settefiskanlegg Herand, Marine Harvest Miljøgeologisk sedimentundersøkelse i sjø. Resultater DOKUMENTKODE TILGJENGELIGHET 10201462-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Marine Harvest

Detaljer

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn RAPPORT «Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn OPPDRAGSGIVER Gilhusbukta Sjøgrunn AS EMNE SEDIMENTUNDERSØKELSER 2017, DATARAPPORT DATO / REVISJON: 24. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814864-RIGm-RAP-01 Denne rapporten

Detaljer

Fossing Tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt Holding AS DATARAPPORT, SUPPLERENDE SEDIMENTUNDERSØKELSE RIGm-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fossing Tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt Holding AS DATARAPPORT, SUPPLERENDE SEDIMENTUNDERSØKELSE RIGm-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fossing Tresliperi OPPDRAGSGIVER Fossing Storsmolt Holding AS EMNE DATARAPPORT, SUPPLERENDE SEDIMENTUNDERSØKELSE DATO / REVISJON: 18.10.17/00 DOKUMENTKODE: 814962-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

Fossing Tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt Holding AS DATARAPPORT, SEDIMENTUNDERSØKELSE RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fossing Tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt Holding AS DATARAPPORT, SEDIMENTUNDERSØKELSE RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fossing Tresliperi OPPDRAGSGIVER Fossing Storsmolt Holding AS EMNE DATARAPPORT, SEDIMENTUNDERSØKELSE DATO / REVISJON: 04.09.17/00 DOKUMENTKODE: 814962-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Senjahopen, utdyping og utfylling

Senjahopen, utdyping og utfylling RAPPORT Senjahopen, utdyping og utfylling OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 22. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712406-RIGm-RAP-002 Denne rapporten

Detaljer

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Vannområde Horten-Larvik Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 2017-01-20 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 Sedimentundersøkelse

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

Prosjekt Ren havn Hammerfest

Prosjekt Ren havn Hammerfest RAPPORT Prosjekt Ren havn Hammerfest OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune EMNE Supplerende miljøundersøkelser av sjøbunnsediment i delområde C og D DATO / REVISJON: 31. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 712956-RIGm-RAP-003

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

TEKNISK NOTAT. Format Eiendom AS v/andreas Olsen. Kopi: GrunnTeknikk AS

TEKNISK NOTAT. Format Eiendom AS v/andreas Olsen. Kopi: GrunnTeknikk AS TEKNISK NOTAT TIL: Format Eiendom AS v/andreas Olsen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: 28.12.2018 Dokumentnr: 113809n1 Prosjekt: 110501 Utarbeidet av: Kajsa Onshuus Kontrollert av: Asbjørn Reisz Færder.

Detaljer

Sedimentundersøkelse Sjøparken

Sedimentundersøkelse Sjøparken RAPPORT Sedimentundersøkelse Sjøparken OPPDRAGSGIVER Agnes Utvikling AS EMNE Sedimentundersøkelse DATO / REVISJON: 15. november 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 10207785-RIGm-RAP-02 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Fra: Post Arne Dato: 20. mar Til: FmOVPost Kopi: Rune Kilebu Tittel: Søknad om vedlikeholds mudring m/ vedlegg Hei

Fra: Post Arne Dato: 20. mar Til: FmOVPost Kopi: Rune Kilebu Tittel: Søknad om vedlikeholds mudring m/ vedlegg Hei Fra: Post Arne Rød[post@arneroed.no] Dato: 20. mar 2019 13.13.45 Til: FmOVPost Kopi: Rune Kilebu Tittel: Søknad om vedlikeholds mudring m/ vedlegg Hei Vedlagt fã lger sã knad om vedlikeholds mudring for

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

Lakselv lufthavn RAPPORT. Avinor AS. Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment OPPDRAGSGIVER EMNE

Lakselv lufthavn RAPPORT. Avinor AS. Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lakselv lufthavn OPPDRAGSGIVER Avinor AS EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 4. juli 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713684-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Kjøpmannsgata 13, Trondheim

Kjøpmannsgata 13, Trondheim RAPPORT OPPDRAGSGIVER Huitfeldtbrygga AS EMNE DATO / REVISJON: 20. desember 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10203566-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra

Detaljer

Fra: leif.arne.hellvik@multiconsult.no[leif.arne.hellvik@multiconsult.no] Dato: 24.05.2017 14:05:02 Til: Tønnessen, Lasse Aase; FM Rogaland, Postmottak Kopi: lars.kolnes@eigersund.kommune.no Tittel: FW:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Utfylling Ytre Langnes DOKUMENTKODE 713852-RIGm-NOT-001 EMNE Supplerende undersøkelser, avgrensningsprøver TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier

Detaljer

Memo to: Memo No: Helene Mathisen From: Øyvind Fjukmoen Date: Copied to: [Copied to]

Memo to: Memo No: Helene Mathisen From: Øyvind Fjukmoen Date: Copied to: [Copied to] Memo to: Memo No: 184630-3 Helene Mathisen From: Øyvind Fjukmoen Date: 2018-08-30 Copied to: [Copied to] Prep. By: Øyvind Fjukmoen Prøvetaking av skjell og sedimenter NOAH, Mai 2018 Oppsummering DNV GL

Detaljer

SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD

SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD Beregnet til Kystverket Dokument type Miljøteknisk rapport Dato Oktober, 2014 SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD Revisjon

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Hurtigbåtkai Akkarfjord

Hurtigbåtkai Akkarfjord RAPPORT Hurtigbåtkai Akkarfjord OPPDRAGSGIVER Secora AS EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 10. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713728-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Klubben næringspark RAPPORT. Lenvik kommune. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Klubben næringspark RAPPORT. Lenvik kommune. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Klubben næringspark OPPDRAGSGIVER Lenvik kommune EMNE Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter DATO / REVISJON: 15. november 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 10200307-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Utfylling i Nidelva ved Elgeseter bro

Utfylling i Nidelva ved Elgeseter bro RAPPORT OPPDRAGSGIVER Studentersamfundet i Trondhjem EMNE DATO / REVISJON: 12. juni 2019 / 01 DOKUMENTKODE: 10200316-02-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

RAPPORT. Prøvetaking og analyse av sedimentprøver fra Lovund

RAPPORT. Prøvetaking og analyse av sedimentprøver fra Lovund Vigner Olaisen AS Att: Aino Olaisen SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 68363 8764 LOVUND Rapportref.: rapport Bestillingsnr.:

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

RAPPORT. Prøvetaking og kartlegging av miljøgifter i sedimenter utenfor Peterson, Moss SEDIMENTUNDERSØKELSE

RAPPORT. Prøvetaking og kartlegging av miljøgifter i sedimenter utenfor Peterson, Moss SEDIMENTUNDERSØKELSE SEDIMENTUNDERSØKELSE Prøvetaking og kartlegging av miljøgifter i sedimenter utenfor Peterson, Moss Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS RAPPORT Rapportnummer 09509130019-5 Rapportnavn: Golder Associates

Detaljer

Molo Reipå RAPPORT. Reipå Knuseri AS. Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Molo Reipå RAPPORT. Reipå Knuseri AS. Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Molo Reipå OPPDRAGSGIVER Reipå Knuseri AS EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 14. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713798-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Fiskerikai Fuglenes RAPPORT. Hammerfest Havn KF. Miljøundersøkelser av sjøbunnsediment OPPDRAGSGIVER EMNE

Fiskerikai Fuglenes RAPPORT. Hammerfest Havn KF. Miljøundersøkelser av sjøbunnsediment OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fiskerikai Fuglenes OPPDRAGSGIVER Hammerfest Havn KF EMNE Miljøundersøkelser av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 04. oktober 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 712956-RIGm-RAP-004 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Gibostadbukta RAPPORT. Lenvik kommune. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Gibostadbukta RAPPORT. Lenvik kommune. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Gibostadbukta OPPDRAGSGIVER Lenvik kommune EMNE Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 10. april 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10202952-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utfylling Ytre Langnes

Utfylling Ytre Langnes RAPPORT Utfylling Ytre Langnes OPPDRAGSGIVER Mo Industripark EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 30. mai 2017/00 DOKUMENTKODE: 713852-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6 Teknisk notat Til: Langvik og Bygdø Båtforening v/ Torstein Lange Larsen Kopi til: Dato: 2016-01-08 Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150834-01-TN Prosjekt: Langvik og Bygdø Båtforeninger Utarbeidet

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Mjøsparken. Ringsaker kommune. Miljøteknisk sedimentundersøkelse Båthavna og Skibladnerbrygga

Mjøsparken. Ringsaker kommune. Miljøteknisk sedimentundersøkelse Båthavna og Skibladnerbrygga Ringsaker kommune Mjøsparken Miljøteknisk sedimentundersøkelse Båthavna og Skibladnerbrygga Oppdragsnr.: 5161063 Dokumentnr.: 000-009 Versjon: E02 2017-12-20 Oppdragsgiver: Ringsaker kommune Oppdragsgivers

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG VIKTIG! Før skjemaet fylles ut anbefaler vi at De leser veilederen vår til søkere, som kan lastes ned fra nettsidene til Fylkesmannen (https://www.fylkesmannen.no/more-og-romsdal/miljoog-klima/forureining/mudring-dumping-og-utfylling).

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Børøya industriområde, utfylling sørøst

Børøya industriområde, utfylling sørøst RAPPORT Børøya industriområde, utfylling sørøst OPPDRAGSGIVER Nordlaks Eiendom AS EMNE Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 14. november 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10208371-RIGm-RAP-001

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Beskrivelse av undersøkelsesområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Beskrivelse av undersøkelsesområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Vannkanten DOKUMENTKODE 713328-RIGm-NOT-001 EMNE Miljøgeologisk undersøkelse, sjøbunnsedimenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Thomas Nystad AS OPPDRAGSLEDER Kristine Hasle Johnsen KONTAKTPERSON

Detaljer

Vikan Industriområde RAPPORT. Tore Vikan. Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter OPPDRAGSGIVER EMNE

Vikan Industriområde RAPPORT. Tore Vikan. Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Vikan Industriområde OPPDRAGSGIVER Tore Vikan EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 10. november 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713959-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Holm fergeleie RAPPORT. Statens vegvesen. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Holm fergeleie RAPPORT. Statens vegvesen. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Holm fergeleie OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 15. mai 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10204941-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier.

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier. Oppdragsnr.: 5180740 NOTAT Oppdragsgiver: Hamar kommune Dokumentnr.: RIM-03 Versjon: J01 Til: Fra: Hamar kommune v/ Reidar Aas, Marthe-Lise Søvik Dato 2018-03-09 Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Straumen Båtforening RAPPORT. Straumen Båtforening. Miljøundersøkelse av sjøbunnsediment RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Straumen Båtforening RAPPORT. Straumen Båtforening. Miljøundersøkelse av sjøbunnsediment RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Straumen Båtforening OPPDRAGSGIVER Straumen Båtforening EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 1. august 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10205911-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

UTFYLLING I SJØ VED TIDLIGERE OSCAR HOFF, ELLINGSØY

UTFYLLING I SJØ VED TIDLIGERE OSCAR HOFF, ELLINGSØY RAPPORT UTFYLLING I SJØ VED TIDLIGERE OSCAR HOFF, ELLINGSØY OPPDRAGSGIVER Brødrene Sperre AS EMNE Miljøundersøkelser sedimenter DATO / REVISJON: 22. august 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10206262-RIGm-RAP-001

Detaljer

Tiltaket er kostnadsberegnet til 50 millioner inkludert nye seilingsmerker i innseilingen.

Tiltaket er kostnadsberegnet til 50 millioner inkludert nye seilingsmerker i innseilingen. NORDLAND Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Ved Solveig Margrethe Bergseng Lakså Deres ref Vår ref 2014/122 Arkiv nr Saksbehandler Victoria Windstad Dato 04.1014 Søknad om tillatelse til mudring

Detaljer

Rapport_. Kystverket, Senjahopen KYSTVERKET UTDYPING I HAVNA OG I INNSEILINGA TIL SENJAHOPEN, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket, Senjahopen KYSTVERKET UTDYPING I HAVNA OG I INNSEILINGA TIL SENJAHOPEN, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket, Senjahopen KYSTVERKET UTDYPING I HAVNA OG I INNSEILINGA TIL SENJAHOPEN, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 3. OKTOBER 2014 DOKUMENTKODE: 712406-RIGm-RAP-001 Med mindre annet

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Miljøundersøkelse i Brekstad havn, Ørland kommune.

Miljøundersøkelse i Brekstad havn, Ørland kommune. GeoSubSea as SJ~UNNSUNDERSSKELSER I..J i OG 11L HAVS v euiegg Miljøundersøkelse i Brekstad havn, Ørland kommune. Analyser av stratigrafiske sjøbunnsprøver for fastlegging av vertikal utbredelse av kvikksølvkontaminering.

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innseiling Florø Miljøgeologiske undersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av undersøkelsesområdet... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Tidligere utførte

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater

VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater Vurdering av analyseresultater tungmetaller på land Element Dyp TS As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Prøvenr/punkt

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Beregnet til Kystverket. Dokument type Miljørapport. Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN

Beregnet til Kystverket. Dokument type Miljørapport. Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN Beregnet til Kystverket Dokument type Miljørapport Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN ÅLESUND FLATHOLMEN Revisjon 001 Dato 2014/01/07 Utført av Hans Olav O. Sømme Kontrollert av Tom Jahren Godkjent av

Detaljer

Ånderkleiva Næringsområde BN12

Ånderkleiva Næringsområde BN12 RAPPORT Ånderkleiva Næringsområde BN12 OPPDRAGSGIVER Magne Arvesen og Sønner AS EMNE Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 4. mai 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 713706-RIGm-RAP-001

Detaljer

Vannkanten RAPPORT. Vannkanten AS. Miljøgeologiske undersøkelser, land RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Vannkanten RAPPORT. Vannkanten AS. Miljøgeologiske undersøkelser, land RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Vannkanten OPPDRAGSGIVER Vannkanten AS EMNE Miljøgeologiske undersøkelser, land DATO / REVISJON: 08. juni 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713328-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Indre Havn, gjestehavn. Miljøteknisk datarapport. Sedimentundersøkelser r1

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Indre Havn, gjestehavn. Miljøteknisk datarapport. Sedimentundersøkelser r1 RAPPORT Larvik kommune Larvik. Indre Havn, gjestehavn. Miljøteknisk datarapport Sedimentundersøkelser 112828r1 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Indre Havn, gjestehavn Dokumentnavn: Miljøteknisk datarapport Dokumentnr:

Detaljer

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport MULTICONSULT Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Områdeskildring... 3 3. Utførte undersøkingar... 4 3.1 Feltarbeid prøvetaking...

Detaljer

Fuglenes Hammerfest, utdyping

Fuglenes Hammerfest, utdyping RAPPORT Fuglenes Hammerfest, utdyping OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 31. mars 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 712829-RIGm-RAP-001_rev01 Denne rapporten

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

Tiltaksplan forurensede sedimenter Slipen Mekaniske AS

Tiltaksplan forurensede sedimenter Slipen Mekaniske AS RAPPORT Tiltaksplan forurensede sedimenter Slipen Mekaniske AS Sendt til: Slipen Mekaniske AS Golder Ilebergveien 3. 3011 Drammen, Norway Prosjektnr: 11509120113 Dato: 14.9.2018 Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse Trønder Energi AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Vestbyen Transformatorstasjon Gnr/Bnr: 402/5 Trondheim kommune Oppdragsnr.: 5173487 Dokumentnr.: 5173487-RIM-01 Versjon: D01 2018-01-04 Oppdragsnr.: 5173487

Detaljer

Hei. Vedlagt er søknad om mudring og dumping av mudringsmasser ved Halsa og Kanestraum ferjekaier.

Hei. Vedlagt er søknad om mudring og dumping av mudringsmasser ved Halsa og Kanestraum ferjekaier. Fra: Gjendem Roger[roger.gjendem@vegvesen.no] Sendt: 17.06.2019 14:02:48 Til: Aurdal, Thomas Kopi: Tingvoll Kommune; Halsa Kommune Tittel: Søknad om mudring og dumping av mudringsmasser Hei. Vedlagt er

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING ELLER UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING ELLER UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING ELLER UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1. Generell informasjon: a) Søker Navn: Trondheim kommune v/lars Erik Hårberg Adresse: Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 12. oktober Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 12. oktober Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 27. oktober 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-528-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Raudsand - KU for sjøutfylling og kai

Raudsand - KU for sjøutfylling og kai RAPPORT Raudsand - KU for sjøutfylling og kai OPPDRAGSGIVER Bergmesteren i Raudsand AS EMNE Miljøgeologiske grunnundersøkelser. Datarapport DATO / REVISJON: 6. juni 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 617153-RIGm-RAP-001

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune

Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune RAPPORT Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune OPPDRAGSGIVER Ullvaren Eiendom AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 3. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416951-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er

Detaljer

Notat. 1 Innledning. 2 Prøvetaking og analyser. Miljøkartlegging i forbindelse med planlagt utfylling

Notat. 1 Innledning. 2 Prøvetaking og analyser. Miljøkartlegging i forbindelse med planlagt utfylling Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur Postboks 6606 Langnes, 996 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Anita

Detaljer

Innseiling Kragerø, Telemark fylke

Innseiling Kragerø, Telemark fylke RAPPORT Innseiling Kragerø, Telemark fylke OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst, Havne- og farvannsavd. EMNE Forprosjekt. Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelser og videofilming av utdypningsområder

Detaljer

Innseiling Forsøl Kystsak nr.: 2015/1647

Innseiling Forsøl Kystsak nr.: 2015/1647 Innseiling Forsøl Kystsak nr.: 2015/1647 OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Miljøundersøkelser av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 24. april 2018 / 02 DOKUMENTKODE: 713047-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utfylling i Nidelva RAPPORT. Studentersamfundet i Trondhjem. Sedimentundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Utfylling i Nidelva RAPPORT. Studentersamfundet i Trondhjem. Sedimentundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT OPPDRAGSGIVER Studentersamfundet i Trondhjem EMNE DATO / REVISJON: 19. november 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10200316 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Til: Fra: Bergmesteren Raudsand AS Norconsult AS Dato 2018-09-06 Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Bakgrunn Bergmesteren Raudsand AS har mottatt mange høringsuttalelser fra ulike aktører

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

E6 Ranheim Værnes Datarapport forurenset grunn Hommelvik

E6 Ranheim Værnes Datarapport forurenset grunn Hommelvik E6 Ranheim Værnes Datarapport forurenset grunn Hommelvik E6RV-MUL-EV-RPT-CA#00-0001 Revision record Revision Status Date Reason for Issue 01 IFR 21.06.2019 Issued for Review 02 IFE 28.06.2019 Issued for

Detaljer

Silkestrå Abbediengen Hegdehaugen Bislett Ullern Homansbyen Uranienborgparken Briskeby SKØYEN Bestum Sjølyst Frøyas Gimle Have Vækerø Skarpsnoparken Frogner Frognerkilen Bestumkilen Killingen Hasle Freiaparken

Detaljer

SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel

Detaljer

Molo Finnvika RAPPORT. Staff Universalservice AS. Miljøundersøkelse av sjøbunnsediment RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Molo Finnvika RAPPORT. Staff Universalservice AS. Miljøundersøkelse av sjøbunnsediment RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Molo Finnvika OPPDRAGSGIVER Staff Universalservice AS EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 16. mai 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10204810-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Kollektivfelt Klemetsrud Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Almenna Dato: 17. Oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 1 23915 / RIGm-001-rev01

Detaljer

DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E

DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E Oppdragsgiver Vikna Kommune Rapporttype Datarapport 2010-12 - 01 DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E 4 ( 9) MILJØU NDERSØKELSE KRÅKØY, VIKNA KOMMUNE SAM M ENDRAG Rambøll har

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Miljøgeologiske undersøkelser Rapport miljøgeologiske undersøkelser 9 frr kkf eok Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Miljøgeologiske undersøkelser Rapport miljøgeologiske undersøkelser 9 frr kkf eok Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Kvalvikodden, Bodø Miljøgeologiske undersøkelser Nordasfalt AS Dato: 26. januar 2012 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 7 1 1 1 2 6 / 1 Ikke begrenset

Detaljer

Haakon VIIs gate 14, Trondheim

Haakon VIIs gate 14, Trondheim RAPPORT Haakon VIIs gate 14, Trondheim OPPDRAGSGIVER Haakon VIIs gate 14 A/S EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 14. september 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 417803 RIGm RAP 001_rev01 Denne rapporten

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

"N:\515\22\5152222\BIM\Konstruksjon\Arkfil\Betong alternativ\\k1b-001.dwg - FrSyl - Plottet: 2017-02-02, 16:37:24 - LAYOUT = K1B-001 - XREF = Senkekasser_form, Tårn, Søyler, 5152222-oversikt Alt_Betong

Detaljer

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune DATO 16.9.2014 PROSJEKT nr. 14509130084-1rev TIL Kavringen AS v/ Paul Støp KOPI FRA Golder Associates AS v/ida Kristine Buraas E-POST ida.buraas@golder.no Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E

DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E Oppdragsgiver Vikna Kommune Rapporttype Datarapport 201 1-05 - 0 4 DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E MILJØU NDERSØKELSE KRÅKØY, VIKNA KOM MUNE 3 ( 7 ) DATARAPPORT MILJØUN DERSØKELSE

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer