SHA-plan for idrettshall Vormedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHA-plan for idrettshall Vormedal"

Transkript

1 SHA-plan for idrettshall Vormedal Forprosjekt- og gjennomføringsfase Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) Websak 20/26106 Revisjons- Nr. Endring Godkjent av prosjektleder/dato Mottatt av prosjekteier/dato 01 Utarbeidet BKE AEI Revidert Fremdriftsplan og tiltak risikovurdering 03 Revidert Fremdriftsplan og risikovurdering 04 Revidert formuleringer, innholdsfortegnelse, org. kart (ny KU/KP og BL), milepælsplan, spesifikke risikoer med tiltak, varslingsplan og nytt saksnummer. STS BKE STS BKE RD BKE

2 Innhold 1. Innledning Organisasjon Fremdriftsplan Spesifikke tiltak Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling) Vedlegg 1: Varslingsplan Side 2

3 1. Innledning Prosjektet gjelder bygging av ny idrettshall og opparbeidelse av relaterte uteområder på grusbane ved Vormedal ungdomsskole. Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise, hvor byggherren er ansvarlig for skisseprosjektet, og totalentreprenøren er ansvarlig for detaljprosjekteringen og utførelsen. Det vil inngås kontrakt med en totalentreprenør for oppdraget basert på en funksjonsbeskrivelse med nødvendig tegningsunderlag. Idrettshallen som skal oppføres er en «Normal hall» som er noe større med spilleflate på 25x48,6m. Det skal i tillegg etableres en enkel tribune og et møterom. Adressen til byggeplassen er: Steinhaugvegen 51, Gnr/bnr: 124/52, 5545 Vormedal Distribusjon og lagring av SHA-plan Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Oppdatert SHA plan skal være tilgjengelig elektronisk på prosjekthotellet, samt som fysisk eksemplar på bygge -og anleggsplassen. Distribusjonsliste: Navn Firma E-post Bjørn Kåre Ellingsen Karmøy kommune Kristoffer Sele Karmøy kommune NN NN NN NN Side 3

4 Byggherrens mål: Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi. Karmøy kommune har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål: H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 H2-verdi (Personskadefrekvens): 0 F-verdi (Fraværsfrekvens): 0 N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 10 Andre prosjektmål: Kontrakten skal sikre effektiv fremdrift, samt optimal utnyttelse av de midler som settes av til gjennomføringen av kontrakten. Nullvisjonen: er en visjon om et prosjekt som ikke fører til tap av liv eller livsvarig skade. Verdigrunnlag, mål og delmål for Karmøy kommune skal legges til grunn for arbeidet som denne kontrakten omfatter. Følgende tema/aktiviteter skal tas hensyn til, og inkluderes i byggeplanleggingen: Nullvisjonen Personsikkerhet Risikofylte arbeidsoperasjoner bør unngås dersom andre utførelsesmetoder kan velges. Ivareta 3. part og naboer mtp. sikkerhet, støy, støv, osv. Løpende risikovurderinger. Det skal etableres system for aktiv rapportering av uønskede hendelser (alle ulykker og nestenulykker/tilløp). Byggherren skal ha tilgang til sitt prosjekthotell og andre relevante tilleggssystemer. Side 4

5 2. Organisasjon Byggherre og byggherrens representanter Prosjekteier Prosjektleder Koordinator Koordinator Utførelse Byggeleder/byggherreombud Arvid Eikeskog, Karmøy kommune Bjørn Kåre Ellingsen, Karmøy kommune Rosmari Dale, Novaform Rosmari Dale, Novaform Kristoffer Sele, Karmøy kommune sgruppen forprosjekt sgruppeleder (PGL) Arkitekt (ARK) Rådgivende ingeniør bygg (RIB) Rådgivende ingeniør brann (RIBr) Rådgivende ingeniør elektro (RIE) Rådgivende ingeniør VVS (RIV) Rådgivende ingeniør Geoteknikk (RIG) Rådgivende ingeniør Teknisk Plan Anders Stormark, Norconsult Nils Inge Vikanes, Vikanes Bungum Arkitekter Kari K. Kalstveit, Omega Areal Thor Inge Lie, Q Rådgivning Kjetil Hatlevik, Multiconsult Tommy Kvale, Ferkingstad og Alsaker Frode Eike, Omega Areal Anders Lokna, COWI Totalentreprenør med samordningsansvar Prosjektleder Leder (navn) for samordningsansvar Anleggsleder(e) Verneombud Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.) Haugaland kraft Telenor Underentreprenør Prosjekteier HMS-leder Anleggsleder(e) Verneombud Underentreprenør Prosjekteier HMS-leder Anleggsleder(e) Verneombud Side 5

6 Organisasjonskart for prosjekteringsgruppe forprosjekt Karmøy kommune Arvid Eikeskog Prosjekteier Byggherre Karmøy kommune Bjørn Kåre Ellingsen Prosjektleder Byggherre Novaform Rosmari Dale Koordinator Norconsult Anders Stormark sgruppeleder (PGL) Bungum Vikanes Arkitekter Nils Inge Vikanes ARK Ferkingstad og Alsaker Tommy Kvale RIV Multiconsult Kjetil Hatlevik RIE Q Rådgivning Thor Inge Lie RIBr Omega Areal Frode Eike RIG Omega Areal Kari K. Kaltveit RIB COWI Anders Lokna Teknisk plan

7 Organisasjonskart for totalentreprisen, NS8407 Karmøy kommune Arvid Eikeskog Prosjekteier Byggherre Karmøy kommune Bjørn Kåre Ellingsen Prosjektleder Byggherre Novaform Rosmari Dale Koordinator Utførelse Karmøy kommune Kristoffer Sele Byggherreombud Novaform Rosmari Dale Koordinator Totalentreprenør Arbeidsgiver/hovedbedrift (Entreprenør) sleder Entreprenør Anleggsleder sgruppe Arkitekt: Firma v/navn RIB: Firma v/navn (Firma) (Navn) Arbeidsgiver/Underentrepenør (Firma) (Navn) Arbeidsgiver/Underentrepenør (Firma) (Navn) Arbeidsgiver/Underentrepenør RIV: Firma v/navn RIE: Firma v/navn

8 3. Fremdriftsplan

9 4. Spesifikke tiltak PRIORITSLIS BESKRIVELSE R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST 5.27 Smittefare, covid-19 - Personell blir smittet av covid- 19 ved å jobbe på bygge oganleggsplassen. Allerede smittet personell jobber på bygge -og anleggsplass og kan smitte flere. 300 Totalentreprenør skal utarbeide handlingsplan for oppfyllelse av enhver tid gjeldende retningslinjer for byggeplasser iht. «Bransjestandard om smittevern for BNL s medlemsbedrifter». Handlingsplan skal godkjennes av byggherre før oppstart på byggeplass. Etterlevelse av handlingsplan skal rapporteres i totalentreprenørens månedsrapport til byggherre. 1.2 Trafikkavvikling - Påkjørsel av myke trafikanter Smitteutbrudd til personell kan bety alvorlige helsekonsekvenser for den smittede og for den som den smittede omgås med. Smitteutbrudd kan gi alvorlige konsekvenser for prosjektets fremdrift. Å vise seriøsitet og ha gode fungerende smitteverntiltak vil oppleves betryggende for alle utførende. Årsaker som kan trigge smitteutbrudd er: - Mangelfulle hygiene -og renholdsrutiner. - Avstandsbegrensning blir ikke etterlevd. - Karantene -og isolasjonsrestriksjoner blir ikke fulgt. - Manglende kontroll på smitterisiko for tilreisende personell, da spesielt med fokus på utenlandsk personell. - Manglende etterlevelse på instruks ved sykdomssymptomer. Planlagt anleggsvei vil gå over fortau i sørenden av tomten, kan medføre fare for påkjørsel av myke trafikanter. Årsaken er at (anleggs)trafikk inn til tomten i sør-enden er veldig nær innkjørselen til Vormedal barnehage. All transport i bygge -og anleggstiden til/fra Steinhaugvegen må skje med hensyn til myke trafikanter fra Vormedal skole, Vormedal barnehage og beboere. Det må også tilrettelegges for trygg parkering og fremkommelighet for fritidstilbudene i området, eks svømming Hovedmengden av transport bør tilrettelegges i nord-enden av tomten. - Det skal tilrettelegges for snuplass på grusbane slik at en i størst mulig grad unngår rygging. - Varsling og sikring skal forstås av små barn som ikke kan lese. - Manuell dirigering skal vurderes. - Det skal vurderes om vareleveranser skal skje på ettermiddag eller faste tider. - Omruting av skolebarns bevegelsesmønster til/fra skolen: Skolebarn fra vestside av elven skal omrutes til å bruke Høydalvegen. Skolebarn fra østside av elven skal omrutes til å bruke Trevardvegen med overgang til Høydalvegen. Oppbemanne i prosjektet en periode i begynnelsen BH Før oppstart og under utførelse Før oppstart

10 PRIORITSLIS BESKRIVELSE R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST eller etter omlegging av vei/fortau slik at gode rutiner innarbeides. Avholding av informasjonsmøte med involverte parter/naboer. (BH) 2.2 Rigging - Påkjørsel av myke trafikanter 2.26 Rigging - Fare for at fallende gjenstander skader personell 3.3 Montering av tunge elementer - Elementer eller andre tunge bygningsdeler velter eller tas av vindkast 3.25 Montering av tunge elementer - Fare for fall ved arbeid i høyden Påkjørsel av myke trafikanter ved opparbeidelse av anleggsveien ved barnehage/t Gjenstander blir ikke sikret i høyden. Droppsonen er ikke avsperret, slik at personell kan ta seg inn i droppsonen. Ved montering av eksempelvis q-dekke kan vind ta tak i elementene og blåse de av gårde. Kan medføre personskade eller skade på material. Idrettshallen er 9,40 m høy. Noe av monteringsjobben blir utført i høyden Vurdere å sperre veien for all trafikk under opparbeidelse av anleggsveien. Vurdere plassering av anleggsveien i forhold til innkjørsel barnehage. Sørge for at krav til verktøysikring og avsperring ved arbeid i høyden blir planlagt og etterlevd. Vær må vurderes før montasje. Elementer/utstyr med vindfang skal vindsikres. Dette gjelder også ved mellomlagring. Barnehagen kan trekke barna bort i fra anleggsområdet før innheising av elementer. Viktig med god dialog. Stenge av området med lekehytta i anleggsperioden. Elemeter skal sikres mot velt. Det skal tilstrebes å montere mest mulig på bakkenivå for å unngå arbeid i høyden. Før oppstart Under utførelse Under utførelse Under utførelse Side 10

11 PRIORITSLIS BESKRIVELSE R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST 3.26 Montering av tunge elementer - Fare for at fallende gjenstander skader personell Ved arbeid i høyden blir det oftest brukt både verktøy, materiell og utstyr. Det må planlegges å kunne sikre gjenstandene som potensielt kan falle ned, samt avsperre underliggende område. 150 Droppsonen skal avsperres ved arbeid i høyden. Sikre trygg tilkomst for personell som skal jobbe i høyden. Eks bruk av personløftere. Under utførelse 4.21 Grunn og anleggsarbeider - Bergsprenging- Forsager. -Sprenging nær barnehage, skole og beboere Grunn og anleggsarbeider - Masseutskifting- Tunge kjøretøy kjører i Steinhaugvegen og forbi barnehagen mangen ganger til dagen. 1.1 Trafikkavvikling - Påkjørsel fra renovasjonsbil 3.20 Montering av tunge elementer - Elementer ikke innfestet godt nok under oppføring. Så langt det er avdekket i forprosjektet utgjør prosjektet ikke/minimale behov for sprengningsarbeider. Mindre sprengningsarbeider for grøfter, mindre knauser kan dukke opp. Det skal masseutskiftes. Dette medfører økt risiko for påkjørsel av 3. part, da det vil bli mye tungtransport tur/retur Steinhaugvegen, forbi Vormedal barnehage. Renovasjonsbil, varelevering og andre større kjøretøy må rygge inne på området. Kan medføre påkjørsel av personer eller materielle skader. Ved detaljprosjektering skal det angis at elementer må forankres under montering, samt hensynta værforhold dersom det blir aktuelt. Barnehageområdet kommer nært mot fasade idrettshall. Området som barnehagen disponerer ved lekehytten, er avtalt skal avstenges i bygge -og anleggsperioden Barnehagen og bolighus må varsles i forkant av sprengningsarbeid, slik at de har nødvendig tid til å gjennomføre aksjoner som eks. holde barna innomhus eller planlegge med å ta barna på tur bort fra barnehageområdet. Veitrafikk i Steinhaugvegen stoppes før sprenging. Entreprenør må varsle og hensynta området. Vormedal barnehage skal varsles før masseutskifting starter. En god arbeidsvarslingsplan skal også ivareta sikkerheten til 3.person. Sjåfører skal kjøre forsvarlig (sakte) da det kan forekomme passerende skolebarn som skal til/fra Høydalvegen. Vurdering er gjort sammen med renovasjonsfirma. Beslutning om plassering av permanente avfallsstasjoner og tilkomst for renovasjonsbil er gjort og visualiseres i situasjonsplan (ref. Tegningsnr: A.01-21, rev 8). Været skal vurderes før montasje av elementer. Barnehagen skal få beskjed før oppføring av elementer nær barnehagens område, slik at de kan trekke barna bort i fra anleggsområdet. Detaljprosjekteringen skal angi at elementene må forankres. BH Før sprenging Før masseutskifting Før søknad om IG Før montering Side 11

12 PRIORITSLIS BESKRIVELSE R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST 1.11 Trafikkavvikling - Økt fart som følge Fjerning av fartssperrer i Steinhaugvegen kan medføre at folk kjører i høy hastighet. Fartssperrer vil bestå, men må eventuelt flytte dem ved behov ved inntransport. av at fartssperrer Begrensninger som er definert: Skilt 906 kan også benyttes som fartsdempende tiltak Ved 50 fjernes pga. tilkomst - Lengdebegrensning maks 15 meter ved at de settes opp på begge sider av kjørebane eller inntransportering anleggstrafikk - Akseltrykk 10 tonn kjørefelt, med en avstand på 2 4 meter mellom hvert skilt Grunn og anleggsarbeider - Personskader 3 part pga. høy skjæring ved vegarbeider for kiss and ride 1.6 Trafikkavvikling - Påkjørsel som medfører materielle skader 1.9 Trafikkavvikling - Lengde- og tyngdebegrensning på vei kan medføre flere transporter 1.10 Trafikkavvikling - Smal vei fra fylkesvei og inn til anleggsområdet Det skal etableres et skrånende terreng fra kissand-drop og ned mot ny adkomst til idrettsplass og hall. Denne vil forbedre dagens forhold. Materielle skader som følge av påkjørsel av kantstein, materialer, andre konstruksjoner mm. Det er lengde og tyngdebegrensninger på Steinhaugvegen: - Lastebil 10 tonns akseltrykk. - Lengdebegrensing 15 m. Dette kan medføre behov for flere transporter med mindre kjøretøy, eks ved transport av fagverk/gitterdragere. Mulig økonomiske konsekvenser og fremdriftskonsekvenser. Smal vei med krapp sving fra avkjørsel FV og videre kan vanskeliggjøre transport av store konstruksjonsdeler (eksempelvis dragere) inn til området. Ref. tiltak RisikoID Planlegging av løfteoperasjoner i forhold til 3. part, eks ved å legge løfteoperasjoner til bestemte tidspunkter. Under arbeider med etableringen av skråningen sikres anlegget med byggegjerder og kjøresterk barriere langs vegen. Det må gjøres tiltak for å unngå påkjørsel av myke trafikanter, disse risikoreduserende tiltakene antas også å kunne redusere risiko for påkjørsel som fører til materiell skade. Viktig å ha en god og ryddig byggeplass med egne områder for lagring av material. Utsatte stolper må sikres mot påkjørsel med eks synlig merking/kjegler eller lignende. Fagverk må enten deles eller det må søkes disp. Helning på anleggsvei må tilpasses den transport som skal inn. Vurdere oppdeling av konstruksjonsdeler som elementer, dragere og andre større konstruksjoner i prosjekteringen. Før oppstart vegarbeid Før oppstart Under utførelse Side 12

13 PRIORITSLIS BESKRIVELSE R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST 2.15 Rigging - Ikke god nok avstengning av byggeplassen 4.19 Grunn og anleggsarbeider - Undergravning av mur og utrasning mot barnehage 4.23 Grunn og anleggsarbeider - Arbeid nær installasjoner i grunnen. -Skade på eksisterende kabler og røranlegg i grunn Ikke god nok avstengning av byggeplass medfører at uvedkomne tar seg inn på området. Uvedkommende som tar seg inn på området kan skade seg selv eller skade materiell/utstyr. Undergraving av mur og utrasning ved barnehagen. Grøft for overvannsledning skal anlegges i området. Fare for at kart og terreng ikke samsvarer. Veiledende kart over eksisterende anlegg foreligger Må ha rutiner for å sikre at gjerdet er tett til enhver tid. God nok gjerdeskilting er viktig. Det skal etableres adgangskontroll. Gjerder må festes med klammer eller tilsvarende. Plastikk strips aksepteres ikke. Det skal settes opp tette byggegjerder mot barnehagen. Må vurderes geoteknisk. Punktet er avklart. Overvannsledningen har fått ny trase slik at denne ikke utgjør en fare for undergraving av muren. Vi tar i tillegg med en kommentar i funksjonsbeskrivelsen til entreprenør at det under grunnarbeidene må hensyntas stabilitet av fundament for støttemur. Det søkes om gravetillatelse, kabelpåvisning og NVA. RIG Før oppstart Utførelse 4.16 Grunn og anleggsarbeider - Utslipp til miljø/bekk pga. søl fra dieseltanker Søl fra dieseltanker som medfører forurensning av bekk som brukes som prosessvann av Dupont (tidligere FMC Biopolymer). 25 I anleggsperioden, fra man starter masseutskiftning til man setter nytt OV-anlegg i drift, så vil vann og ev. forurensing i anleggsområdet dreneres gjennom eksisterende eller nye masser før de finner vegen ned til bekken. Byggegropen vil fungere som fangdam og begrensning for ev. søl og lekkasjer. Før oppstart Side 13

14 PRIORITSLIS BESKRIVELSE R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST 2.14 Rigging - Forsøpling i og Forsøpling i og utenfor anleggsområdet. I tillegg til å bidra negativt ved forsøpling av naturen vil Trekke avfallscontainere bort i fra barnehageområdet. Vurdere lukkede containere i hovedsak. utenfor det også skape dårlig omdømme. Uteområdet Unngå overfylte containere ved å ha gode Før oppstart anleggsområdet til barnehagen ligger nært opp i anleggsplass. 20 tømmerutiner. Utførelse 1.4 Trafikkavvikling - Støv og støy 1.7 Trafikkavvikling - Tredje part får ikke nok informasjon om prosjekt og risikoer 1.8 Trafikkavvikling - Redusert fremkommelighet for tredje part 2.12 Rigging - Parkering utenfor avsatt riggområde Støv og støy fra anleggstrafikk sjenerer og har negativ påvirkning på skolearbeidet. 5 Tredje part får ikke nok informasjon om prosjektet eller risikoer som kan angå de. Redusert fremkommelighet for beboere og skoletransport i området mens arbeidene pågår, spesielt ved etablering av kiss and drop området hvor en får ett kjørefelt. Dersom for lite p-plasser kan entreprenører komme til å parkere arbeidsbiler langs vei eller andre uønskede plasser. Dette vil være uheldig for passasje i Steinhaugvegen. Det ble vurdert om det skulle avsettes parkeringsareal utenfor svømmehallen, men dette ville komme til hinder for skolebarn og tilkomst for fritidsaktiviteter Forbud mot støyende arbeider i eksamensperiode. Vanning (med eks saltvann) og soping av vei ved behov. BH vil i samråd med avholde offentlig informasjonsmøte i forkant av oppstart utførelse av prosjektet. sender ut månedlig nyhetsbrev til interessenter under utførelsesfasen av prosjektet. Sette opp skilt med kontaktinformasjon i prosjektet. Sette opp gjerder eller tung sikring mot kiss and drop sone. Blir ett kjørefelt åpent med lysregulering. Alternativt stenge av veien (berører busstransport og beboertrafikk). Vurdere å bare slippe gjennom buss. BH har avsatt areal iht riggplan som foreligger. Utførelse Før oppstart Utførelse Ved arbeidsvarslingsplan Før søknad om IG 1.5 Trafikkavvikling - Slitasje av vei Slitasje av vei på grunn av anleggstrafikk. Prosjekt Vormedal ungdomsskole er nettopp ferdigstilt. Her ble også Steinhaugveien benyttet til inn/uttransport av varer og materiell i 3,5 år mens prosjektet pågikk. Man kan ikke se noe nevneverdig slitasje av vei relatert til dette. 2 BH Side 14

15 5. Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling) Endringer kan tas i byggemøter eller andre møter som er relatert til kontrakten. Endringer må referatføres og oppdatere «Ajourføring» på side 1 i denne planen. Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan: - Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon - Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for SHA - Nye forhold som krever spesielle tiltak Entreprenørens plikter Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene. Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer. Byggherres plikter Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas. Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.

16 Vedlegg 1: Varslingsplan Side 16

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: SHA-plan: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Side 1

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 32 Holtesletta-Heivannet. GS veg. 15/221927 Versjon 24.11.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Opprusting

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Fv 546 Fanavegen Fotgjengerkryssing ved Kirkevoll skole. Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 503885 Fv 17 Mindland Utdyping seilingsled Arkivreferanse 16/83631 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 304529 Tunneloppgradering Region vest Bygging av ny vannledning til 3 boliger på Aksnes i Karmøy kommune Versjon 2015-12-18 UTARBEIDELSE

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen 2016-2020 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift 17/ Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift 17/ Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: E6 Soknedal (Vindåsliene Korporalsbru) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: E6 Soknedal (Vindåsliene Korporalsbru) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: E6 Soknedal (Vindåsliene Korporalsbru)

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt Fv. 107 Jondal ferjekai

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt Fv. 107 Jondal ferjekai SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt 304560 - Fv. 107 Jondal ferjekai Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. He Prosjektnr.: RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. He Prosjektnr.: RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø He Prosjektnr.: 305117 RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering Nordbytunnelen fase 2 og Smiehagen/kontrakt nr: 16/190903

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering Nordbytunnelen fase 2 og Smiehagen/kontrakt nr: 16/190903 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rehabilitering Nordbytunnelen fase 2 og Smiehagen/kontrakt nr: 16/190903

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning /

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / 15205292 Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Forarbeider for asfaltering fylkesveger Aust agder 2016 Prosjektnr.: 207368 Sveisnr.: 16/59476 Versjon 2016-04-20 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider Versjon 21.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnr.: Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnr.: Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnr.:107978 Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bypakke Nord-Jæren bomstasjoner. 16/ Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bypakke Nord-Jæren bomstasjoner. 16/ Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Bypakke Nord-Jæren bomstasjoner.

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) Beregnet til Nedre Eiker kommune Dokument type Rapport Dato Januar, 2017 Oppdragsgiver Nedre Eiker Kommune FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr:15/ Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr:15/ Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr:15/203606 Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro. Kontrakt nr: 1005 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt Dekkeleggingskontrakter Region midt Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt Dekkeleggingskontrakter Region midt Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt Dekkeleggingskontrakter Region midt

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato:

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato: Nesttun idrettspark_sha Dato: 15-09-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: etat for utbygging SHA-plan 533017-02

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 SHA- PLAN 1/6 KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN SHA- PLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 3 Organisasjon 2 3.1 Organisasjon prosjektering 3 4 Fremdriftsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Hausmania teater og 1108 lokaler Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Hausmania teater og 1108 lokaler Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Hausmania teater og 1108 lokaler Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. 18.4.2016 00 Rev 0, prosjekteringsfase Beskrivelse Utarb.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kristins Hall Ombygging 1 etg. vestre del Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kristins Hall Oppdragsnr.: 5150394 Revisjon: F02 F02 2015-02-26 For konkurransegrunnlag

Detaljer

Omlegging havnevei Sjursøya 2013

Omlegging havnevei Sjursøya 2013 Omlegging havnevei Sjursøya 2013 Byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA plan) Prosjektdata: Prosjektnr./ navn: Omlegging havnevei Sjursøya 2013 Prosjektets adresse: Sjursøya 13-25 Kommune:

Detaljer

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

Detaljer

HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD

HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD 2 Ny INNHOLDSFORTEGNELSE: - GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET - ORGANISASJONPLAN - FRAMDRIFT/AKTIVITETSPLAN - AVVIKSSKJEMA - RISIKOVURDERING 3 Ny GENERELL

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Tunnelrehabilitering Akershus:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Tunnelrehabilitering Akershus: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Tunnelrehabilitering Akershus: Follotunnelen Versjon 21.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Ringsaker kommune SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Ringsaker kommune Revi Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent sjon 0 06.09.201

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Rehabilitering E18 tunneler Nordre Vestfold

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Rehabilitering E18 tunneler Nordre Vestfold SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 206848 Rehabilitering E18 tunneler Nordre Vestfold Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

SHA-plan i henhold til BHF 8

SHA-plan i henhold til BHF 8 (Plan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-plan i henhold til BHF 8 1. HENSIKT/MÅLSETNING 1.1 Bakgrunn Byggherreskriften krever at det utarbeides en skriftlig plan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før

Detaljer

Byprosjekter. Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG

Byprosjekter. Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG Vedlegg F 1 Byprosjekter Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG 02.12.2015 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARMBEIDSMILJØ Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 02.11.2015

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Akerselva og Langerud sykehjem Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal fylles

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

SHA-plan Åveien - Langelandveien

SHA-plan Åveien - Langelandveien IVAR SHA-plan Åveien - Langelandveien Mal utarbeidet juni 2010 02 01 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

FUSA KOMMUNE VA-ANLEGG HOLMEFJORD SHA-PLAN LANDLEDNINGER. O.nr A Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen

FUSA KOMMUNE VA-ANLEGG HOLMEFJORD SHA-PLAN LANDLEDNINGER. O.nr A Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no FUSA KOMMUNE O.nr A021687 Dokumentnr. SHA002 Versjon 01 Utgivelsesdato 1.12.2011 Utarbeidet Stig Steinstø Kontroll:

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stange kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stange kommune Utomhusanlegg for fire kommunale områder i Stange kommune: Stange Helse- og Omsorgssenter, Hoberg barneskole, Stange Ungdomsskole,

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE

RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Side 1 av 6 OMBYGGING HØYBLOKKEN BYGG B, ÅRSTAD. Del av konkurransegrunnlaget tilbudskonkurranse for rammeavtaler, handverkertjenester, Årstad VGS RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD. Side 2 i henhold

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PÅ BYGGEPLASSEN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PÅ BYGGEPLASSEN SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PÅ BYGGEPLASSEN Prosjekt: Oppgradering av Parkteatret og Samfunnshus Siste revisjon: 14.12.15 Oppgradering av Parkteatret og Samfunnshus Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø P.nr. 60181 - Oppgradering av lekeområde - Førre skole Generalentreprise Sak nr 2016/1568 Tysvær kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Finnmark Fylkeskommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vardø Videregående skole Rehabilitering av tak administrasjonsbygg 2015-06-25 Oppdragsnr.: 5133234 24.06.2015 Vardø videregående skole -

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ODDA KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø PLUGGKJØRING AV TRYKK- OG PUMPELEDNINGER Rammeavtale F02 19.09.2016 For innhenting av tilbud JIOKL JIN JIN D01 18.01.2016 Godkjenning av oppdragsgiver

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis

Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis Prosjekt: Nytt Munchmuseum Tittel: Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis 01 Konkurransegrunnlag M013 17.12.14 FL-L GLB SN Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften Martin Tranmæls veg, veg og VA SHA-plan iht Byggherreforskriften SHA-plan iht Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Emne: SHA-plan Oppdragsgiver: Agder Renovasjon IKS Dato: Skrevet av: Kristian Johnsen Byggherre: Agder Renovasjon IKS

Emne: SHA-plan Oppdragsgiver: Agder Renovasjon IKS Dato: Skrevet av: Kristian Johnsen Byggherre: Agder Renovasjon IKS SHA-DOKUMENT Emne: SHA-plan Oppdragsgiver: Agder Renovasjon IKS Dato: 01.06.2016 Skrevet av: Kristian Johnsen Byggherre: Agder Renovasjon IKS Overordnet SHA-plan - Tilbygg Heftingsdalen 1 PROSJEKTINFO

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken

SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Bergen kommune SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken A037665 SHA-plan Sanering Fjøsangerveien

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 65 68 Kulvert SIVA Moland SHA-plan Dato: 2014-10-31 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk SHA plan dato: 15.01.13 Filnavn: ver137.doc FEF dato: 131211 Side: 1 av 2 Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien 117 7332 Løkken Verk Tiltak: Rehabilitering, ombygging og nybygg, gjennomført i hovedsak

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer