1552 Detaljregulering, Svanedamsveien/Fiskåtangen - offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1552 Detaljregulering, Svanedamsveien/Fiskåtangen - offentlig ettersyn"

Transkript

1 PLAN OG BYGG Plan Dato 14. april 2021 Saksnr.: PLAN-20/ Saksbehandler Elin Aabel Bergland Godkjent av Eirik Heddeland MartensVenke Moe Saksgang Møtedato 1552 Detaljregulering, Svanedamsveien/Fiskåtangen - offentlig ettersyn Forslag til vedtak 1. By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Svanedamsveien/Fiskåtangen, med plankart sist datert og bestemmelser sist datert ut til offentlig ettersyn. 2. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må følgende endres i plandokumentene: a) I bestemmelsene tilføyes: «Ny bebyggelse skal oppføres med tre som fasadekledning og i bærende konstruksjoner. Unntatt fra dette er konstruksjoner under og mot terreng, samt etasjer på gateplan tiltenkt publikumsrettede funksjoner, som tillates oppført i betong, mur eller stål i sin helhet.» b) Gangbru innenfor BG#1 tas ut og erstattes av kryssing av ny atkomstvei i plan og videre stiforbindelse opp i friområdet. c) Antall rekkehus innenfor delfeltene BKS1 og BKS2 reduseres. d) Varelevering til BKB 1 for må løses fra o_sv4. Parkeringslomme o_spp1 tas bort. 3. By- og stedsutviklingsutvalget legger følgende nye veinavn ut på høring samtidig med planforslaget: Fiskåtangen og Siren Johnsens vei. 1

2 Sammendrag Planområdet ligger i Vågdsbygd ca. 3,5 km fra Kvadraturen. Planområdet har en samlet grunnflate på m 2 og er i dag et næringsområde, som er dominert av større næringsbygg og asfalterte flater til parkering. Planområdet sett i kontekst. Bilde tatt fra sør-vest. Glencore Nikkelverk, Kvadraturen og Odderøya vises i bakgrunnen av bildet, i tillegg til Fiskåtangen boligfelt. I front ligger Æskefabrikken og Blå Kors. Formålet med planarbeidet og det overordnede plangrep er å transformere eksisterende industri- og næringsområde til et bilfritt blågrønt utbyggingsområde med hovedvekt på bolig samt noe innslag av næring. Planforslaget åpner opp for at det kan bygges inntil 660 boenheter. Bebyggelsen som henvender seg mot Svanedamsveien er regulert til rekkehus i 2 etasjer pluss underetasje. Bebyggelsen innenfor området er regulert til blokkbebyggelse som kan oppføres på inntil 6 etasjer. Bebyggelsen mot vest og sør (Myrbakken og Eskefabrikken) er regulert til kombinert formål med mulighet for bolig, tjenesteyting, kontor og forretning på inntil 8 etasjer. 2

3 Fra eksisterende rundkjøring ved Blørstad er det foreslått ny atkomstvei til planområdet og eksisterende boliger på Fiskåtangen. Fra rundkjøringa går veien i bro over sykkelekspressveien. Fra den nye atkomstveien vil det være innkjørsel til parkeringskjellere. Det tillates ingen biler inne i boligområdet. Rekkehusene mot Svanedamsveien vil få atkomst og inngang fra Svanedamsveien. Ved etablering av ny atkomstvei stenges Svanedamsveien for biltrafikk fra Myrbakken, og Konsul Wilds vei stenges for gjennomgående biltrafikk. Det er stilt rekkefølgekrav til at Svanedamsveien med tilhørende fortau skal utbedres for å bedre trafikksikkerheten, og i sammenheng med dette er også den nordvestre innkjørselen til Fasanveien foreslått stengt. Gjennom planområdet skal det etableres to hovedakser, blågrønne korridorer, for gående og syklende. Den ene aksen går fra øst til vest og forbinder Myren gård og gangbrua til Slettheia. Den andre aksen går fra nord til sør og forbinder Myrbakken og Vågsbygd. I midten møtes aksene ved en dam, som skal vil være et rekreativt område, som samtidig skal fungere som fordrøyning av overvann. Lekefunksjoner skal etableres ut fra konseptet «perler på en snor». Det vil si at lekefunksjoner skal spres ut i området, men konsentreres langs hovedaksene. Sandlekeplasser skal legges inne i kvartalene, men vil være tilgjengelige for allmennheten. Den eksisterende tennisbanen og balløkken i sørøst ved Konsul Wilds vei, erstattes og plasseres i det nye krysset Svanedamsveien/ ny atkomstvei. Plan- og bygningssjefens vurdering og prioritering Formålet med planarbeidet er i strid med gjeldende arealformål (omdisponering fra næring til bolig med noe næring) i kommuneplanens arealdel fra Det ble derfor stilt krav om konsekvensutredning. Konklusjonene av utredningene/analysene taler for at området kan transformeres til boligformål med noe næring. Plan- og bygningssjefen 3

4 vurderer at fremlagt planbeskrivelse med konsekvensutredning svarer ut fastsatt planprogram, og at utredningsplikten er oppfylt. Plan- og bygningssjefen er positiv til transformering av et sentrumsnært nærings- og industriområde til boligformål med noe næring. Dette vurderes til å være i tråd med føringene om boligfortetting i sentrale etablerte strøk med sosial infrastruktur, gange- og sykkelavstand til sentrum samt nær kollektivakse. Plan- og bygningssjefen mener prosjektet har mange gode kvaliteter, forholder seg til nærområdet og vil bli et godt tilskudd til lokalmiljøet. Ny bebyggelse (blokkbebyggelse og rekkehus) vil komplementere eksisterende eneboligområde ved å introdusere en ny bebyggelsestypologi. Planområdet har god tilknytning til kollektivtrafikk og sykkelekspressveien og kobler seg naturlig på eksisterende nettverk. Med sitt konsept om bilfrie hovedakser vil de trygge forbindelser for de myke trafikanter forsterkes. Forslaget representerer urbane kvaliteter og gode fellesarealer. Det er imidlertid enkelte tema som plan- og bygningssjefen mener må håndteres annerledes enn vist i planforslaget. Dette gjelder følgende: Materialvalg: Forslagsstiller ønsker ikke å fastlåse bestemte materialer i planen. De mener en bestemmelse om bærekraft vil være mer robust over tid. Plan- og bygningssjefen mener bestemmelse som sikrer bruk av tre må innarbeides. Gangbru innenfor BG#1: Det er foreslått å etablere ei offentlig gangbru over den nye offentlige atkomstveien som forbinder planområdet (privat) med Fiskåskogen (privat). Det er ikke ønskelig med privat bru over offentlig vei, da det kan skape konflikt ifm. vedlikehold, og kommunen ønsker ikke å eie ei bru som går fra privat til privat areal. Ei bru vil belaste kommunen med større driftskostnader. Brua er ikke nødvendig trafikksikkerhetsmessig. Plan- og bygningssjefen mener foreslått gangbru må tas ut og erstattes av kryssing av vei i plan og videre stiforbindelse opp i friområdet. Rekkehus i BKS1 og BKS2: Antall rekkehus er beregnet ut fra en bredde på 5 m pr boenhet. Plan- og bygningssjefen mener dette er for smalt, og mener antall boenheter må reduseres for å få til en bredde som kan gi en mer funksjonell planløsning. Varelevering: Forslagsstiller foreslår en parkeringslomme langs Myrbakken, o_spp1, som kan fungere som parkering og varelevering for næringsarealene i BKB1. Administrasjonen mener dette vil skape konflikt med sykkelekspressveien, da både parkerende og varelevering må krysse denne. Plan- og bygningssjefen mener at varelevering bør skje fra o_sv4, eksisterende Svanedamsveien. Her ligger forholdene til rette for at tunge kjøretøyer kan parkere og snu uten å komme i konflikt med de myke trafikantene. Parkeringslomme o_spp1 må tas bort. Plan- og bygningssjefen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er innarbeidet i planforslaget: Bestemmelse om bruk av tre innarbeides i bestemmelsene. Gangbru innenfor BG#1 erstattes av kryssing av ny atkomstvei i plan og videre stiforbindelse opp i friområdet. Antall rekkehus innenfor delfeltene BKS1 og BKS2 reduseres. Varelevering må løses fra o_sv4. Parkeringslomme o_spp1 tas bort. Plan og bygg delegeres myndighet til å foreta plantekniske justeringer i plandokumentene. Det er fremdeles behov for å bedre den tekniske og juridiske kvaliteten på plankart og bestemmelser, samt samspill mellom disse. Plan- og bygningssjefen anbefaler at forslag til nye veinavn sendes på høring samtidig med planforslaget. «Fiskåtangen» foreslås for den nye atkomstveien fra Myrbakken inn til første veikryss. «Siren Johnsens vei» foreslås for den delen av Svanedamsveien som blir stengt og går fram til kryss med ny vei Fiskåtangen. 4

5 Forslag til reguleringsplan anbefales lagt ut på offentlig ettersyn. Venke Moe Plan- og bygningssjef Sign. Eirik Heddeland Martens Planleder Sign. Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur Vedlegg: Plankart sist datert Bestemmelser sist datert Planbeskrivelse Vedlegg arkitektur og landskap Vedlegg boligbehovsanalyse Vedlegg bærekraftsstrategi Vedlegg faseplan Vedlegg grunnundersøkelser og tiltaksplan Vedlegg infrastruktur Vedlegg luftforurensning Vedlegg medvirkning Vedlegg mobilitetsplan Vedlegg næringsanalyse Vedlegg oppstartvarsel og merknader Vedlegg overvannsnotat Vedlegg sol- og skyggeanalyse Vedlegg sosial infrastruktur Vedlegg støyanalyse Vedlegg ROS-analyse revidert

6 Saksutredning BAKGRUNN FOR SAKEN På vegne av Svanedamsveien Utvikling AS fremmer WSP Norge AS forslag til detaljregulering for Svanedamsveien/Fiskåtangen. Formålet med planarbeidet er å transformere eksisterende industri- og næringsområde på Fiskåtangen til et bilfritt blågrønt utbyggingsområde med hovedvekt på bolig samt noe næring. Dagens situasjon Planområdet ligger i Vågsbygd ca. 3,5 km fra Kvadraturen. I vest grenser planområdet til Myrbakken og Vågsbygdveien. Nord for planområdet ligger Myren gård, i nord og nordøst etablert eneboligområde på Fiskåtangen, mot øst Fiskåskogen og mot sør Blå Kors og Elkem industriområde. Planområdet har en samlet grunnflate på m 2 og er i dag et næringsområde dominert av større næringsbygg og asfalterte flater til parkering. Planområdet med eksisterende bebyggelse. Eiendomsforhold Det er flere private grunneiere innenfor planområdet. Kristiansand kommune eier offentlige veier og grøntarealer, Agder fylkeskommune eier offentlig vei og sykkelekspressvei og Elkem eier grøntareal og næringsareal i sør og øst. Det vises til tabell i planbeskrivelsen for mer informasjon om eiendomsforholdene i planområdet. 6

7 Planens innhold Hovedgrep Formålet med planarbeidet og det overordnede plangrep er å transformere eksisterende industri- og næringsområdet til et bilfritt blågrønt utbyggingsområde med hovedvekt på bolig samt noe næring. Forslag til plankart. Bebyggelse Bebyggelsen som henvender seg mot Svanedamsveien, BKS1 og BKS2, er regulert til rekkehus. Planforslaget åpner opp for at disse kan oppføres i 2 etasjer pluss underetasje med takterrasse. Rekkehusene henvender seg mot eksisterende bebyggelse på Fiskåtangen og vil ha parkering og inngang fra Svanedamsveien. Feltene innenfor området er regulert til blokkbebyggelse, BBB1-BBB5 og skal oppføres i varierende høyde med inntil 6 etasjer. Blokkbebyggelsen vil få parkering under bakken med inn- og utkjørsel fra den atkomstveien. Det legges til rette for maks. en parkeringsplass per boenhet pluss 0,25 gjesteparkering per boenhet. Delfeltet mot Vågsbygdveien, BKB1, og delfeltet på Eskefabrikken, BKB2, er regulert til kombinert formål med mulighet for bolig, tjenesteyting, kontor og forretning (stripet skravur). Disse kan oppføres i inntil 8 etasjer. 7

8 Infrastruktur Fra eksisterende rundkjøring ved Blørstad er det foreslått ny atkomstvei til planområdet og boligene på Fiskåtangen langs sørsiden av det nye boligområdet. Fra rundkjøringa går veien i bro over sykkelekspressveien. Fra den nye atkomstveien vil det være innkjørsel til parkeringskjellere. Det tillates ingen biler i boligområdet. Rekkehusene mot Svanedamsveien vil få atkomst og inngang fra Svanedamsveien. Ved etablering av ny atkomstvei stenges Svanedamsveien for biltrafikk fra Myrbakken, og Konsul Wilds vei stenges for gjennomgående biltrafikk. Det er stilt rekkefølgekrav til at Svanedamsveien med tilhørende fortau skal utbedres for å bedre trafikksikkerheten, og i sammenheng med dette er også den nordvestre innkjørselen til Fasanveien foreslått stengt. På sørsiden av den nye atkomstveien skal det opparbeides gang- og sykkelvei. I tillegg er det regulert inn ny gang- og sykkelforbindelse mellom Eskefabrikken og Blå Kors som forbinder planområdet med sykkelekspressveien i sør. Blågrønnstruktur En viktig del av prosjektets konsept har vært å skape en bilfri blågrønn struktur som binder planområdet og omkringliggende strukturer sammen. Utbyggingen henvender seg mot to hovedakser, blågrønne korridorer, som går gjennom planområdet. Den ene aksen går fra øst til vest og forbinder Myren gård og gangbrua til Slettheia. Innenfor denne skal det etableres gang- og sykkelveg med parkmessig preg. Den andre aksen går fra nord til sør og forbinder Myrbakken med Vågsbygd. I midten møtes aksene ved en dam, som skal være et rekreativt område, som også skal fungere til fordrøyning av overvann. Lek og opphold I stedet for å samle lekefunksjonene på et samlet areal er aktiviteter og kvartalslekefunksjoner spredt ut langs de to hovedaksene. Allmenheten sikres tilgang til lekearealene som ligger i kvartalene. Det er intensjonen at lekefunksjonene skal integreres med opphold slik det skapes uformelle møter mellom mennesker i alle aldersgrupper. Området med dammen sentralt i planområdet vil være et viktig møtested. Den eksisterende tennisbanen og balløkken i sørøst ved Konsul Wilds vei erstattes og plasseres i det nye krysset Svanedamsveien/ny atkomstvei. PLANPROSESSEN Gjeldende planer Kommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi Transformasjon av et sentrumsnært nærings- og industriområde til bolig- og næringsformål, er i tråd med kommuneplanens føringer og arealstrategi, om boligfortetting i sentralt etablerte strøk nær kollektiv akse og sykkelekspressvei. Kommuneplanens arealdel Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens arealdel. Inntil ny arealdel er vedtatt gjelder Kristiansand kommune sin arealdel som kommunedelplan. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, nå registrert som kommunedelplan. Sirkel viser lokasjon av planområdet. I gjeldene arealdel for gamle Kristiansand kommune, vedtatt , er mesteparten av planområdet avsatt til «næringsvirksomhet». Formålet med planarbeidet er i strid med kommuneplanens arealdel, det ble derfor stilt krav om konsekvensutredning. 8

9 Kommunedelplan Kommunedelplan for Sykkelekspressveien (Plan ID 1134) og Kommunedelplan for Rv 456 Vågsbygdveien (vedtatt 2008) berører planområdets vestre del. Sykkelekspressveien er regulert gjennom planområdet. Det er tatt hensyn til denne ved at ny atkomstvei «Fiskåtangen» er lagt i bro over, og eksisterende Svandamsvei er foreslått stengt slik at sykkelekspressveien blir krysningsfri. Reguleringsplaner Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er vist på kartet. Nytt plankart vil erstatte/erstatte deler av disse. For mer informasjon se planbeskrivelsen. A: Reguleringsplan for Fiskå (Plan-ID 643) B: Reguleringsplan for Rv 456 Hannevika- Lumberkrysset (Plan-ID 1134 C: Reguleringsplan for Fiskåtangen (Plan-ID 100) D: Detaljregulering for Fiskå industriområde (Plan- ID 1215) Andre planer For mer informasjon om overordnede føringer og planer for planarbeidet vises det til planbeskrivelsen kapittel 3, «Rammer og premisser». Tidligere saksgang Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel for gamle Kristiansand kommune, og planen må derfor konsekvensutredes. Det ble utarbeidet et planprogram som var på høring samtidig som varsel om oppstart. By- og stedsutviklingsutvalget fastsatte enstemmig planprogrammet den Andre aktuelle saker i området Det er gitt rivingstillatelse til Eskefabrikken. Det er ellers ingen pågående byggesaker i og omkring området som er relevante for planarbeidet. Melding om oppstart Melding om oppstart av planarbeid ble varslet med frist Forslag til planprogram var på høring samtidig som varsel om oppstart. Det kom svært mange innspill til varsel om oppstart. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlegg «Oppsummering av merknader». Innspillene omhandler i hovedsak følgende: Hovedgrep Generelt har innspillene vært positive til hovedgrepet om å transformere eksisterende næringsområde til et bilfritt og blågrønt boligområde. Eksisterende tennisbane og balløkke 9

10 Beboerne på Fiskåtangen har vært svært opptatt av at eksisterende tennisbane og balløkke må erstattes og plasseringen må henvende seg til eksisterende beboerne på Fiskåtangen. Plan og byggs kommentar: Forslag til ny veiløsning vil beslaglegge areal hvor det i dag ligger en balløkke og en tennisbane. I planforslaget er disse arealene erstattet og vist som BAI (tennisbane) og o_g6 (balløkke) ved krysset av Svanedamsveien/ny atkomstvei. Plasseringen vil gi enkel tilgang for barn og unge på Fiskåtangen. Trafikksikkerhet og ny atkomstvei Beboerne på Fiskåtangen er opptatt av at trafikksikkerheten ivaretas i og etter utbyggingsperioden, da Svanedamsveien er skolevei for mange. Det er ønskelig at bygging av ny atkomstvei skjer tidlig i utbyggingsperioden. Plan og byggs kommentar. Til byggetrinn 1 (BBB1 og BKS1) er det stilt rekkefølgekrav til at Svanedamsveien med tilhørende fortau må utbedres fra krysset Svanedamsveien/Svanedamsveien/Konsul Wilds vei fram til Fasanveien for å ivareta trafikksikkerheten for de myke trafikantene. I planbeskrivelsen står det at ved utbygging av første byggetrinn (BBB1 og BKS1) vil dagens adkomst til Blå Kors benyttes for anleggstrafikk, for å skåne eksisterende bebyggelse på Fiskåtangen. Ny atkomstvei og stenging av Svanedamsveien for biltrafikk er knyttet til byggetrinn 2 (BBB2). Et av prosjektets hovedgrep er å legge til rette for et bilfritt utbyggingsområde, hvor koblingen fra gangbruen til Slettheia mot Myren gård forsterkes. Når planområdet er ferdig utbygd, vil dette skape en tydeligere og tryggere skolevei for barn og unge Overgang mellom ny bebyggelse og eksisterende boligområde på Fiskåtangen. Beboerne ønsker at prosjektet henvender seg mot og tilpasser seg eksisterende bebyggelse ved å nedtrappe bebyggelsen mot Svanedamsveien. Plan og byggs kommentar. Planforslaget viser rekkehus langs Svanedamsveien. Bebyggelsen vil ligge på dagens terrengnivå trukket noe tilbake fra veien, da det skal etableres atkomst og inn- og utkjørsel til boligene herfra. Bebyggelsestypologien henvender seg Svanedamsveien, noe som vil knytte sammen nye og eksisterende boliger. Stenging av Konsul Wilds vei Det har kommet innspill til at det ikke ønskelig å stenge for gjennomkjøring i Konsul Wilds vei, men at veien må flyttes inn i selve planområdet. Plan og byggs kommentar: Prosjektet prioriterer myke trafikanter ved at boligområdet skal være bilfritt. Dette er et konsept plan og bygg støtter opp. Dette betyr anlegging av ny atkomstvei, som vil medføre stenging av Konsul Wilds vei for gjennomkjøring. Ekstern medvirkning I planprosessen har det vært en god medvirkningsprosess med beboerne i området og med barn og unge. Beboerne i området Forslagsstiller har avholdt flere møter med beboerne i området. I august ble det gjennomført et informasjonsmøte. Kommunen deltok som observatør. Barn og unge I planprosessen har forslagsstiller gjennomført gåtur med Eplehage barnehage og Linerla barnehage. Fiskåtangen barnehage har sendt sine innspill på e-post. Barnehagene 10

11 benytter seg av friområdet skogen mellom Elkem og Fiskåtangen og er svært opptatt av at dette området fortsatt blir lett tilgjengelig. Forslagsstiller har gjennomført møter med elevrådene ved Slettheia skole, Fiskå skole og Karuss skole. Alle tre skoler opplever skoleveiene som trygge, men at kulvertene for gående og syklende gjerne kan ha mer belysning og utsmykking. Generelt har barna i Vågsbygd gode muligheter for lek og aktiviteter, mens ungdommen har færre tilbud. Ungdommene ønsker seg sitteplasser og en plass å føle seg velkommen, - gjerne innendørs. Kommunen har deltatt på gåturene og møtene på skolene. For utdypende informasjon om medvirkningsprosessen som har blitt gjennomført vises det til planbeskrivelsen «Barn og unges interesser» og vedlegg «Medvirkning». PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET Konsekvensutredning Formålet med planarbeidet er i strid med gjeldende arealformål i kommuneplanen, da industri- og næringsarealene foreslås erstattet med hovedsakelig boligformål. Det er derfor krav om konsekvensutredning. I planbeskrivelsen kapittel 6 «Konsekvensutredning» er det beskrevet hvilke temaer som har blitt konsekvensutredet med egen fagrapport samt konsekvensene fra å gå fra alternativ 0 (dagens situasjon/ gjeldende regulering) til alternativ 1 (planforslaget). Konklusjonene av utredningene/analysene taler for at området kan transformeres fra næring til bolig med noe næring. Plan- og bygningssjefen vurderer at fremlagt planbeskrivelse med konsekvensutredning svarer ut fastsatt planprogram. Utredningsplikten er oppfylt. Hovedgrep Plan og bygg er positive til planens hodegrep om å transformere industri- og næringsområdet til et bilfritt blågrønt utbyggingsområde med hovedvekt på bolig samt noe næring. Planområdet har en sentral plassering, med kort avstand til barnehage og skole, grøntområder, butikk samt god tilknytning til kollektivtrafikk og sykkelekspressveien. Plan og bygg mener prosjektet har mange gode kvaliteter og vil bli et godt supplement til nærområdet. Planområdet ligger inntil Fiskåtangen boligområde, som består av større eneboligtomter. Planforslaget introduserer en ny bebyggelsestypologi i form av blokkbebyggelse og rekkehus. Dette vil komplementere dagens boligtilbud i nærområdet. Innenfor planområdet skal det legges til rette for ulike lekefunksjoner, møteplasser og steder for opphold for ulike aldersgrupper. Dette er positivt både for beboerne som skal bo innenfor området og for nærområdet. Bokvalitet og uteopphold Ved innsendelse av første planforslag var store deler av utearealene i kvartalene skyggefulle. Dette gjaldt også fasadene på bebyggelsen. Plan og bygg ga tydelig tilbakemelding på at det måtte arbeides mer med prosjektet for sikre bedre bokvalitet og forbedre solforholdene ved å justere bebyggelsens høyde og plassering. Maks. høyder måtte sikres i plankart. I planforslaget, som nå legges frem til behandling, viser forslagsstiller til at prosjektet har blitt justert. Plan og bygg er opptatt av å sikre at planen legger til rette for god bokvalitet og gode uteoppholdsarealer. Det må gjøres en kvalitetssjekk av endringene 11

12 som er gjort på høydeangivelser i de juridiske plandokumentene før sluttbehandling. Det må vurderes om høyder skal angis på plankartet og ikke i bestemmelsene. BKS1-BKS2, rekkehusbebyggelsen I innsendte bestemmelser har forslagstiller foreslått 15 rekkehus innenfor BKS1 og 12 rekkehus innenfor BKS2. Planbeskrivelsen viser at rekkehusene kun vil ha en bredde på 5 meter. Plan og bygg mener rekkehusene er for smale og man ikke vil få til en god og funksjonell planløsning innenfor de rammene. Plan og bygg mener antall rekkehus må reduseres og ber om at administrasjonen delegeres myndighet til å se på en reduksjon av rekkehusene. Trinnvis utbygging Det er et stort område som skal transformeres. Det er derfor naturlig at utbyggingen vil skje over tid. Flere av virksomhetene innenfor planområdet er i dag ikke drift, men det eksisterer fortsatt noe næring innenfor området. I planprosessen har det vært viktig å ta hensyn til eksisterende næringsvirksomheter i utbyggingsperioden, slik at de fortsatt kan opprettholde deres drift. I tillegg er det viktig at beboerne i området hensyntas. For å sikre forutsigbarhet for berørte parter er det laget en faseplan som viser utbyggingsrekkefølge og hva som skal bygges ut (rekkefølgekrav) i ulike byggetrinn. Første byggetrinn er BBB1 og BKS1. Andre byggetrinn er BBB2. Det er intensjonen at eksisterende næringsbyggelse i BBB3, BBB4, BKB1, BBB5 og BKS2 skal rives sist. For disse delfeltene er det derfor lagt inn fleksibiltet i bestemmelsene og ikke konkretisert hvilken rekkefølge disse skal bygges ut med. For mer informasjon se vedlegg «Faseplan», rekkefølgebestemmelsene og planbeskrivelsen s I planbeskrivelsen under «Gjennomføringsfase» står det også hvordan anleggstafikken er tenkt ved utbygging av planområdet. Plan- og bygningssjefen vurderer at planforslaget sikrer de forhold som må sikres gjennom rekkefølgebestemmelsene, men samtidig er noenlunde fleksibel på tema hvor det er hensiktsmessig. Gateløsning Planforslaget legger til rette for at boligområdet skal være bilfritt og parkering i hovedsak legges under bakken. Plan og bygg mener det er veldig positivt at prosjektet bygges ut på de myke trafikanters premisser. Krysset Myrbakken/Svanedamsveien er i dag trafikkfarlig, da biltrafikk må krysse sykkelekspressveien i plan. Ved etablering av ny atkomstvei med planfri kryssing av sykkelekspressveien og stenging av eksisterende Svanedamsveien for biltrafikk, blir trafikksikkerheten bedre. Plan og bygg mener dette er et positivt grep da Svanedamsveien benyttes som skolevei. I tillegg kopler planområdet seg på eksisterende gang- og sykkelforbindelser utenfor planområdet som skaper bedre og tryggere forbindelser for de myke trafikantene. Varelevering Langs Myrbakken er det regulert inn næringsarealer i BKB1. Disse vil ha behov for varelevering. I planforslaget er det vist en parkeringslomme langs Myrbakken o_spp1, som kan fungere som parkering og varelevering for næringsarealene i BKB1. De skriver at ulike løsninger for varelevering har blitt vurdert, men at de mener dette vil være den mest hensiktsmessige løsningen. Se planbeskrivelsen «Varelevering» for mer informasjon om de ulike løsningene. Det argumenteres for at parkeringslommen kan benyttes til varelevering da vareleveransen er lav, dette vil være den korteste transportvei fra varelevering til lager og dette ikke vil skape konflikt med sykkelekspressveien. Administrasjonen er ikke enige i denne vurderingen. Løsningen vil skape konflikt med sykkelekspressveien, da både parkerende og varelevering må krysse denne. Samtidig kan det oppstå konflikt mellom bruk av parkeringslomme og varelevering. Plan og bygg mener at varelevering bør skje fra o_sv4, eksisterende Svanedamsveien. Her ligger 12

13 forholdene til rette for at tunge kjøretøyer kan parkere og snu uten å komme i konflikt med de myke trafikantene. Parkeringslomme o_spp1 må tas bort. Bygging i tre Forslagsstiller ønsker ikke å fastlåse bestemte materialer i planen, men har i stedet foreslått en bestemmelse om bærekraft (1.01). Forslagsstiller argumenterer for at dette vil sikre bærekraft i hele planens levetid. Intensjonen med bærekraftsbestemmelsen er god, men plan og bygg har i planprosessen vært tydelige på at bruk av tre er et politisk ønske og dette må følges opp uavhengig. Plan og bygg foreslår at følgende innarbeides i bestemmelsene: «Ny bebyggelse skal oppføres med tre som fasadekledning og i bærende konstruksjoner. Unntatt fra dette er konstruksjoner under og mot terreng, samt etasjer på gateplan tiltenkt publikumsrettede funksjoner, som tillates oppført i betong, mur eller stål i sin helhet.» Gangbru innenfor BG#1 Forslagstiller har foreslått å etablere ei offentlig gangbru over den nye atkomstveien som forbinder planområdet med Fiskåskogen, regulert friområde på Elkems ASA sin eiendom Forslagstiller argumenterer for at gangbrua er viktig, da den ivaretar en viktig kobling mot Fiskåskogen for boligene. Samtidig vil den være verdifull for Slettheia skole og barnehagene i området. Kommunen er enige i at koplingen til Fiskåskogen er viktig, men ønsker ikke at det etableres bru over ny offentlig atkomstvei, da det kan skape konflikt ifm. vedlikehold, og kommunen ønsker ikke å eie ei bru som går fra privat areal til privat areal. Ei bru vil medføre større driftsutgifter for kommunen. Broa er ikke nødvendig for å ivareta trafikksikkerheten. Plan- og bygningssjefen mener foreslått gangbru må tas ut og erstattes av kryssing av vei i plan og videre stiforbindelse opp i friområdet. Vann- og avløp Utbyggingsområdet skal i all hovedsak tilkobles eksisterende kommunalt spillvannsnett i Vågsbygdveien og føres til pumpestasjon på Lumber, som skal oppgraderes. På grunn av høydeforskjeller er det ikke mulig å få selvfall til borehullet for rekkehusene (BKS1) som ligger nordøst i planområdet. Disse skal derfor føres til Fiskåtangen pumpestasjon. For mer informasjon se planbeskrivelsen «Teknisk infrastruktur». Næringsinteresser Formål i gjeldende kommuneplan gjenspeiler den bruken området mellom Svanedamsveien og Fiskå hadde i Det består i dag av flere større næringslokaler som står tomme etter at bedrifter enten er nedlagt eller har flyttet. Flere av de gjenværende bedriftene er også på flyttefot. Samtidig åpner gjeldende kommuneplan for at utviklingen av næring- og senterfunksjoner i Vågsbygd skal utvikles som en akse fra Vågsbygd senter og ned mot Lumber. Høydedraget mellom prosessindustrien på Fiskå og dagens boligbebyggelse på Fiskåtangen har vært en naturlig buffer, og området rundt Svanedamsveien har ikke vært benyttet til industriformål. En av årsakene til at det tidligere ikke har vært aktuelt å legge til rette for boliger i dette område har vært at Agder Energi ikke har åpnet for at høyspentlinja (luftstrekk) til industribedriftene på Fiskå kan legges i bakken. Dette er nå avklart, og ny nedgravd kabel vil følge ny atkomstvei før den går videre ned til fabrikkområdet i tilstøtende friområde. I og med boligformål ikke er i tråd med formålet i kommuneplanen ble det også stilt krav om å konsekvensutrede bortfall av de eksisterende næringsarealene. Ny plan opprettholder muligheter for ny næring mot Vågsbygdveien og opprettholder næringsarealene mot Fiskå. Om behovet skulle være til stede kan også større deler av BKB2 og BKB1 også brukes til tjenesteyting og kontorformål. 13

14 Barn og unges interesser I planprossesen har det blitt gjennomført en god og grundig medvirkningsprosess med barn og unge. Plan og bygg mener at barn og unges interesser har blitt godt ivaretatt i planprosessen. Planforslaget legger til rette for gode og trygge forbindelser for myke trafikanter. Det skal etableres ulike leketilbud og møteplasser som henvender seg til ulike aldersgrupper. Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslagsstiller har gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen viser at det er få risikoer knyttet til planforslaget. Det vises til avsnitt i planbeskrivelsen «Risiko- og sårbarhetsanalyse» og vedlegg til planbeskrivelsen «ROS-analyse». Planområdet ligger i influensområdet til en bedrift omfattet av storulykkeforskriften. En storulykke er definert som en hendelse der det inngår et eller flere farlige kjemikalier, som oppstår i en storulykkevirksomhet og som kan få en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier". Storulykkebedrifter er pålagt å ha egen beredskapsplaner, beredskap og øvelser. I arealplanlegging skal hensyn til det langsiktige behovet for å opprettholde egnet avstand mellom virksomheter omfattet av direktivet og boligområder, bygninger, områder med offentlig ferdsel m.m ivaretas. Bedriften oppbevarer to kjemikalier som det er knyttet risiko til. Propan er oppbevart innenfor bedriftsområdet, men avstand til Svanedamsveien er for lang til at dette utgjør en spesiell risiko. Den andre kjemikalien er en meget giftig syre (flussyre). Oppbevaringen på bedriften utgjør ikke en risiko, men transporten av denne til bedriften utgjør en risiko for nye boliger i Svanedamsveien. Ved en eventuell uønsket hendelse under transport vil det være fare for liv og helse i en radius av ca 200 m. Risikoen for nye boliger i Svanedamsveien er ikke større enn øvrige boliger som ligger langs transportruta, som blant annet omfatter deler av Kvadraturen og boliger langs Vågsbygdveien. Rapporten sier at sannsynligheten for en ulykke er meget lav, og lik (konstant) langs hele transportruta. Plan- og bygg mener denne risikoen er akseptabel. Brann i et stort fabrikkområde kan forårsake skader på omkringliggende områder med skader fra varmestråling, helseskadelige branngasser og miljøskader (forurenset grunnvann og luft). Bedriften har eget industrivern, risikoutredninger og beredskapsplaner. Det har vært samarbeid med bedriften om rapporten og i arbeidet med reguleringsplanen. Bedriften sender regelmessig ut en informasjonsbrosjyre til nabolaget der det informeres om risikoforhold og beredskap, og hvordan folk skal opptre ved en storulykke. Nye boliger på Svanedamsveien vil ligge innenfor området som får slik informasjon. Naturmangfoldloven 8-12 Planområdet er i dag utbygd som næringsområde. Det er ikke registrert noen rødlistearter. Det er registrert Boersvineblom i området ved Æskefabrikken og langs ved sykkelekspressveien. Dette er en fremmedart på svartlista, og det må gjennomføres tiltak for å hindre spredning i forbindelse med utbyggingen. Forholdet til naturmangfoldlovens 8-12 anses å være ivaretatt. Økonomiske konsekvenser for kommunen Kommunen ved parkvesenet skal stå for drift av turvei og friområder. Kostnadene er anslått til ca (2021-priser). Kommunen ved ingeniørvesenet skal stå for drift av kommunalteknisk infrastruktur. Kostnadene er anslått til ca kr (2021-priser). Økte driftskostnader foreslås lagt inn ved rullering av handlingsprogrammet. 14

15 Veinavn På grunn av regulering av området er det behov for etablering av nye veinavn. Veinavn «Fiskåtangen» foreslås for den nye atkomstveien fra rundkjøringen ved Myrbakken inn til første veikryss. Veinavn «Siren Johnsens vei» foreslås for den delen av Svanedamsveien som blir stengt for biltrafikk og går fram til kryss med ny vei «Fiskåtangen». Forslaget er etter innspill fra Christianssands byselskab. Siren Johnsen var siste eier av Myren gård. Hennes arvinger har godkjent navneforslaget. Plan og bygg forslår at forslag til veinavn sendes på høring samtidig med planforslaget. Plantekniske justeringer I forbindelse med høringen vil administrasjonen kvalitetssikre plandokumentene. Det er fremdeles behov for å bedre den tekniske og juridiske kvaliteten på plankart og bestemmelser, samt samspill mellom disse. Før sluttbehandling må dette gjøres. Det gjelder blant annet: - Generell kvalitetssikring av solforhold/bokvalitet og behov for bedre fastsette høyder som nevnt over. - Bokvalitet og uteoppholdsarealer på BKB2 må vurderes nærmere og kvalitetssikres. - Samsvar mellom formål, bebyggelsen, funksjoner, kantsoner og eierskap (offentilg/felles/privat) mot sentralt grøntdrag og offenlig infrastruktur. - Ta deler av BKB4, BOP, BKB3 og GF ut av planen. Dette er allerede regulert og planforslaget gjentar bare eksisternde reguleringsplaner. De delene som skal tas ut er der det ikke skal gjøres tiltak ifm utbyggingen. - Endelig plassering og utforming av renovasjonsløsninger må kvalitetssikres med kommunen og Avfall Sør. - Kvalitetssikring av plassering av trafoer. Vår vurdering er at justeringene ikke påvirkerer prosjektets konsept som helhet, og heller ikke har større betydning for berørte parter og øvrige høringsinstanser. Oppsummering Plan og bygg anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn etter følgende endringer er innarbeidet i planforslaget: Bestemmelse om bruk av tre innarbeides i bestemmelsene. Gangbru innenfor BG#1 erstattes av kryssing av ny atkomstvei i plan og videre stiforbindelse opp i friområdet. Antall rekkehus innenfor delfeltene BKS1 og BKS2 reduseres. Varelevering må løses fra o_sv4. Parkeringslomme o_spp1 tas bort. Plan og bygg delegeres myndighet til å foreta plantekniske justeringer i plandokumentene. Det er fremdeles behov for å bedre den tekniske og juridiske kvaliteten på plankart og bestemmelser, samt samspill mellom disse. I tillegg anbefales det at forslag til veinavn sendes på høring samtidig med planforslaget. Joann Rexen Busk,

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0481.00, K2 - L12 Vår ref: 15/2246-30 Journalpostid: 18/9891 Saksbeh.: Wibecke Natås PLAN 0481.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering av Solheim boligfelt, Tverlandet planid

Sluttbehandling - Detaljregulering av Solheim boligfelt, Tverlandet planid Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2018 76563/2018 2017/17835 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/47 Komite for plan, næring og miljø 10.10.2018 18/164 Bystyret 25.10.2018 Sluttbehandling

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id:

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: 2016026 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 25.06.2019 PS 91/19 Innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Detaljregulering for Slåttmyrskogen - 1.gangsbehandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 119/

Detaljregulering for Slåttmyrskogen - 1.gangsbehandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 119/ ArkivsakID 15/5719 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Arealplan Detaljregulering for Slåttmyrskogen - 1.gangsbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 119/16 24.06.2016 Dokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planprogram for Østjordet, Hanstad PlanID:

Planprogram for Østjordet, Hanstad PlanID: ELVERUM KOMMUNE 28.01.2019 Planprogram for Østjordet, Hanstad PlanID: 2018010 Planområdets beliggenhet er markert med rødt 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og hensikt Formålet med planen er å legge tilrette

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04079-47 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r , sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r , sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 14.03.2017 Sak: 27/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r20160016, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/44096 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Detaljregulering for Åsensletta: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøtet (etter PBL 12-8)

Detaljregulering for Åsensletta: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøtet (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Marte Lifjeld L.nr.: 32839/2018 Arkivnr.: 2018006/L13 Saksnr.: 2018/3681 Utvalgssak Detaljregulering for Åsensletta: - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Planinitiativ for reguleringssak: Hoppern sykkelfelt

Planinitiativ for reguleringssak: Hoppern sykkelfelt 13.05.2019 Planinitiativ for reguleringssak: Hoppern sykkelfelt Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er forslagsstillers

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2017/1129-880/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 15.01.2019 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID 201707

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Detaljregulering for Trekanten, Vågsbygd Bydel Vest Plannummer Saksnummer 200909805 Møtedato 10.03.2010 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Kristiansand

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/03758-37 Saksbehandler Petter Sandtangen Detaljreguleringsplan for Jutulveien 52E - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3849-24 Arkiv: 023729200 Saksbehandler: Marco Skotti Dato: 19.09.2018 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling Arkivsak-dok. 15/06848-70 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 29.11.2017 Bystyret 2015-2019 14.12.2017 Detaljreguleringsplan for kvartal

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2 - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/3752-36774/2018 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 04.09.2018 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2 - Plan ID 201218 Utv.saksnr

Detaljer

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Richard Sletten Nilsen L.nr.: 23081/2011 Arkivnr.: 20110008/L12 Saksnr.: 2011/1934 Utvalgssak Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/01296-46 Saksbehandler Maria Skåren Detaljreguleringsplan for Grålumveien 40 A - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

330 SOKNEDALSVEIEN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

330 SOKNEDALSVEIEN FASTSETTING AV PLANPROGRAM 330 SOKNEDALSVEIEN 5-27 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 12/5314 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet 12.03.2013 110/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2018p190e16 18/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2018p190e16 18/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2018p190e16 18/5716-12 Dato: 02.02.2019 Saken behandles slik: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR Utvalg for plan og samfunnsutvikling 14.02.2019

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker Nærøy kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/209-11 Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato: 04.10.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker 11.10.2018 Sak:

Detaljer

Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT

Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT Linås- utvidelse av eksisterende boligområde, syd for Langhus stasjon. Arealet er vedtatt

Detaljer

Arkivsak: 17/15 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÅSET - ENDELIG VEDTAK

Arkivsak: 17/15 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÅSET - ENDELIG VEDTAK Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/15 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÅSET - ENDELIG VEDTAK Saksnr. Utvalg Møtedato 78/19 Formannskapet 20.06.2019 98/19 Formannskapet 05.09.2019 67/19 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/07808-41 Saksbehandler Tonje Larsen Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret , sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling:

Saksprotokoll - Bystyret , sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling: Saksprotokoll - Bystyret 31.03.2011, sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling: Representanten Eirik Sørsdal, Sv, satte frem følgende tilleggsforslag: I prosjektets planbeskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/1132-24169/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 31.05.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID 201802

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04149-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 52/15 Planprogram for Vingulmorkveien og Torsbekkdalen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STOMPERUD - 1.GANGSBEHANDLING ETTER 12-10, I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STOMPERUD - 1.GANGSBEHANDLING ETTER 12-10, I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Saksprotokoll Utvalg: Kultur- og byutviklingsutvalget Møtedato: 04.09.2018 Sak: 56/18 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/862 Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STOMPERUD -

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2016/2408-50561/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering av Vedderheia nord, felt B21 - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering av Vedderheia nord, felt B21 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2017/1868-51315/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 09.01.2018 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering av Vedderheia nord, felt B21 - Plan

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR LUNDTOMTA

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR LUNDTOMTA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/19 Formannskapet 02.04.2019 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR LUNDTOMTA Vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for Lundtomta gnr/bnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR..

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR.. PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR.. Utarbeidet av firma og logo firma Dato Saltdal kommune Side 1 av 10 Punkter merket med rød skrift skal alltid være med i planbeskrivelsen. De andre punktene

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-28 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Marco Skotti Dato: 17.11.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-48 Journalpostid: 15/19622 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid 2017007 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 13.11.2018 PS 118/18

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Detaljregulering for Østjordet boligfelt - 1.gangsbehandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 083/

Detaljregulering for Østjordet boligfelt - 1.gangsbehandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 083/ ArkivsakID 18/3497 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Marie Norstrøm Surèn Arealplan Detaljregulering for Østjordet boligfelt - 1.gangsbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 083/19 12.06.2019

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune Rælingen kommune Saksbehandler: Mai-Lin Rue Telefon: 908 08 783 E-post: mlr@p1.no Dato: 02.07.2018 Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune På vegne av Tjonåsen Utvikling

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/

Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/ ArkivsakID 18/3894 Sakspapir Vår saksbehandler: Henri Auer Arealplan Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/19 06.02.2019

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for Torvgata, strekningen Rensåsgata-Professor Schyttes gate

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for Torvgata, strekningen Rensåsgata-Professor Schyttes gate Byplan Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.2.2019 15830 2018/14025 L13 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for Torvgata, strekningen Rensåsgata-Professor

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent.

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Saksprotokoll - Bystyret 01.09.2016 Behandling: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Vedtak: Arendal Bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven 12-12 forslag til detaljregulering for

Detaljer

Områderegulering for Konnerud sentrum

Områderegulering for Konnerud sentrum Områderegulering for Konnerud sentrum 1. Bakgrunn 2. Hensikt og hovedelementer i planforslaget 3. Sammenhengen med utbyggingsavtalen 4. Videre prosess 11.12.2018 1 1. Bakgrunn Transformasjonsområde O i

Detaljer

BERGERVEIEN 15 MANSTAD MULIGHETSSTUDIE: UTBYGGING AV BERGERVEIEN - DEL 1

BERGERVEIEN 15 MANSTAD MULIGHETSSTUDIE: UTBYGGING AV BERGERVEIEN - DEL 1 BERGERVEIEN 15 MANSTAD MULIGHETSSTUDIE: UTBYGGING AV BERGERVEIEN - DEL 1 INNLEDNING PÅ VEGNE AV DAHLE EIENDOM HOLDING AS BLE DET FREMMET INNSPILL OM FORMÅLSENDRING PÅ DELER AV EIENDOMMEN 120/1, BERGERVEIEN

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/455-31545/2016 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 17.08.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID 201602 Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og ressursutvalget 47/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og ressursutvalget 47/ Sørfold kommune Arkiv: L13 Arkivsaksnr: 2018/1160-9 Saksbehandler: Line Margrethe Hansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og ressursutvalget 47/19 27.06.2019 1. gangs behandling Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-252 Saknr.: 08/1187 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-252 Saknr.: 08/1187 Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-252 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MOERVEIEN 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-252 Saknr.: 08/1187 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Innstilling til møte i Hovedutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 480/16 Arkivsaksnr.: 15/2049-9

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 480/16 Arkivsaksnr.: 15/2049-9 Saksframlegg Ark.: L12 201503 Lnr.: 480/16 Arkivsaksnr.: 15/2049-9 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FOR DELER AV H16 - S3 - S2F - H33 - H27 PÅ SØR SKEI - 1. GANGS BEHANDLING.. Vedlegg:

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-43 Journalpostid: 16/28236 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200608102-136 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200608102-136 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200608102-136 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 21.05.2015 Bystyret 17.06.2015 Solbergveien 12

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID-20160002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby GBNR - 53/70, FA - L12 16/2771 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN JÅSUND DELFELT F1, F2, I3, I4 OG L2 SOLA KOMMUNE

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN JÅSUND DELFELT F1, F2, I3, I4 OG L2 SOLA KOMMUNE Sola kommune Plan Vår dato Vår ref Arkivkode 05.12.2014 Saksnr.: 14/102-9 REG 0509-01 Saksbehandler Deres ref. Hege Kristin Trondsen MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 0509-01

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

(Jf. pbl 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 149 L)

(Jf. pbl 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 149 L) (Jf. pbl 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 149 L) for Gnr/bnr 6/514 / Skogsveien 2A, 4330 Ålgård/ Områdenavn / Stedsnavn Utarbeidet av Datert 16.04.19

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Sømsveien Dvergsnesveien, kryss. Detaljregulering. Plannummer 1386 Saksnummer 201309381 Møtedato 08.10.2013 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Støodden

Detaljer

Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr Behandling av forslag for utlegging til offentlig ettersyn

Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr Behandling av forslag for utlegging til offentlig ettersyn Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201802 Saksmappe: 2018/171-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 10.09.2018 Saksframlegg Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr. 201802 - Behandling av forslag for utlegging

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/01058-8 Saksbehandler May Edith Huru Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 06.04.2016 25/16 Forslag til detaljreguleringsplan for Fromholttunet

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID:

Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID: Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID: 20100017 Navn på plan: Detaljregulering, Bergveien. Planid: 20100017 Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Bergveien

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Leistadvegen 1, r , sluttbehandling

Saksframlegg. Detaljregulering av Leistadvegen 1, r , sluttbehandling Saksframlegg Detaljregulering av Leistadvegen 1, r20140036, sluttbehandling Arkivsaksnr.: 14/18392 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Leistadvegen 1 som vist på kart

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/599 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/7 31.01.2019 Kommunestyret 19/6 14.02.2019 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer