Foreløpig rapport om utviklingsmuligheter for Kvænangen Næringsbygg i Sørstraumen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig rapport om utviklingsmuligheter for Kvænangen Næringsbygg i Sørstraumen."

Transkript

1 Kvænangen Næringsbygg AS Foreløpig rapport om utviklingsmuligheter for Kvænangen Næringsbygg i Sørstraumen. Historisk gjennomgang Kvænangen næringsbygg AS (KNB) sin virksomhet er i følge formålsparagrafen forvaltning og utvikling av fast eiendom i Kvænangen kommune til næringsformål. Selskapet ble stiftet , med kommunen som eneste aksjonær. Aksjekapitalen er på kroner ,-. Selskapet eier og leier ut kontorer, møterom og møtesal i tidligere Sørstraumen skole. Den nyeste og største delen av skolen (bygd i 1982) ble pusset opp og tatt i bruk som næringsbygg høsten I 2017 ble også den eldste delen (bygd på 1950-tallet) bygd om til kontor. Fram til drev Halti Næringshage AS, Storslett næringsbygget. Etter dette overtok styret i aksjeselskapet driften. Disse sitter nå i styret: Leder Ragnhild Enoksen Styremedlem Åsmund Austarheim og Jan-Arne Jakobsen Varamedlemmer: Valter Olsen og Jan-Helge Jensen Styrets leder funger som daglig leder. Nåværende situasjon Omtrent halvparten av alt arealet i Kvænangen Næringsbygg er kontor og den andre halvparten omfatter møtesal, et mindre møterom, kjøkken med kantine og rommet som brukes til treningsstudio. Sistnevnte tilhører den eldste delen av bygget. Studioet er kummerlig og slitt, og trenger standardheving. Hovedentreprenøren 420 kwh-linja og underentreprenører flyttet ut av næringsbygget den De sto for 57,5 % av de faste leieinntektene. Disse leietakerne blir igjen: 1. Návuona Giellaguovddáš/Naavuonon Kielikeskus/Kvænangen Språksenter. 2,4 stillinger. Eier: Kvænangen kommune Finansiering: Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. 2. Styret for landskapsvernområdene i Navitdalen og Kvænangsbotn ved Fylkesmannen i Troms (LVO). 2 stillinger med hovedkontor på Storslett. Eier: LVO Finansiering: Fylkesmannen. 3. Innfallsporten til naturvernområdene i Kvænangen. Leieforholdet omfatter utstillingsplass inne og rasteplass ute. LVO forvalter utstilling på vegne av Fylkesmannen (Statsforvalteren) 1

2 for Troms og Finnmark, Nord-Troms Museum, Halti kvenkultursenter og Kvænangen kommune. Eier: LVO Finansiering: Fylkesmannen, Kvænangen kommune, Nord-Troms Museum og Halti kvenkultursenter. 4. Treningshagen SA. Eier: Treningshagen SA Finansiering: Salg av medlemskort De fire leietakerne representerer per i dag 2,4 stillinger og samt 2 stillinger som deler tilstedeværelse mellom Sørstraumen og Storslett i Nordreisa. I tillegg trenger Kvænangen Næringsbygg AS selv en kontorplass, og sitter i dag i kontorfellesskap med språksenteret. Drift og vedlikehold Etter siste oppussing er det utført enkelt vedlikehold som skifte av punktert vindu og sprukken ytterdør og retting av feil på strøm- og vannanlegg. Styreleder tar seg av daglig drift, adminstrativt og teknisk. Regnskapet føres av OKbedriftskonsult. Renhold av fast renholder og vintervedlikehold vei og parkering av MET. Framtidige muligheter foreløpige resultater av forstudien Styret for KNB deltok i i Utviklingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter i regi av Omstillingsprogrammet for Kvænangen. Dette blir fulgt opp med forstudien som undersøker mulighetene for å videreutvikle Næringsbygget til et senter for natur, kultur og historie i kommunen, og et knutepunkt for opplevelsesnæringer. Et slikt senter vil basere seg på videreutvikling av det som allerede er i bygget. Forstudien blir gjennomført i samarbeid mellom KNB og LVO, altså den ene leietakeren. Forstudien blir finansiert hovedsaklig av LVO og Kvænangen Næringsfabrikk, dvs. Omstillingsprogrammet for Kvænangen, som bevilget mider til forstudien den 5. januar i år. Deretter kunne KNB og LVO gå i gang med studien. Prosjektleder: Ragnhild Enoksen. Prosessleder: Jan Arne Jakobsen. Prosjektmedarbeider: Rune Benonisen, som er daglig leder for LVO. Innholdsmessig utvikling I løpet av forstudien har vi hentet ideer og innspill fra lignende sentra, fra fagfolk og rådgivere. I Tranøybotn på Senja ligger Sážža Senja natur- og kultursenter som det er naturlig å sammenligne seg med. Dette senteret har følgende innhold: 1. Kontorplasser - faste - ambulerende 2

3 - prosjekt 2. Kursvirksomhet - lokale og regionale dagskurs og møter - oppmøtested for samlingsbaserte kurs 3. Kulturscene - konserter - utstillinger - prosjekter/framvisninger 4. Innfallsport til natur og kultur - rasteplass - informasjon - utstilling 5. Naturveiledning - utgangspunkt for guidede/arrangerte turer - temadager/kvelder - soppkurs, plantekurs o.l. 6. Fellesfunksjon for bygget - booking og organisering - prosjekter Kvænangen næringsbygg har i dag 1. Kontorplasser - 16 kontorplasser 2. Innfallsport til natur og kultur - rasteplass - informasjon - utstilling 3. Språksenter - kurs - seminar - språkarenaer i form av konserter o.l. - arrangementer for barn og ungdom 4. Treningssenter - trening med treningsapparater 5. Møteplass for lokalt næringsliv - kurs - møter - seminar Skal Kvænangen Næringsbygg bli et til et senter for natur, kultur og historie i kommunen, og et knutepunkt for opplevelsesnæringer, kan det skje ved at dagens innhold videreutvikles og at det i tillegg skapes nytt innhold. Styret for landskapsvernområdene for Kvænangsbotn og Navitdalen ønsker å videreutvikle senteret i samarbeid med eieren av bygget. En naturlig og nødvendig samarbeidspartner i 3

4 det videre arbeidet vil være samisk/kvensk språksenter. Det forutsettes et at styret for Kvænangen Næringsbygg AS vil være en pådriver for utviklingen. Innholdsmessig utvikling av innfallsporten Et senter for natur, kultur og historie i kommunen, og et knutepunkt for opplevelsesnæringer trenger aktivitetsleder, naturveileder eller formidler. Det kan være a) en aktivitetsleder som i samarbeid med ulike organisasjoner tar seg av det langsiktige arbeidet med kulturelle og sportslige arrangement. Det kan være arrangmenter som allerede fins i kommunen og det kan være utvikling av nye arrangment knyttet opp mot kultur og natur. Her kan man hente lærdom om organisering og finansiering fra festivaler og events som Riddu Riddu i Kåfjord, Landsbymarkedet i Nordreisa og Midnight Sun Maraton i Tromsø. En slik stilling vil ha et kommersielt innhold. Prosjektfinansiering i 3 år med hovedsaklig eksterne midler. Prosjektperioden vil vise om det er grunnlag for videre drift. Målgruppe er lokalbefolkning og tilreisende. Eierforhold må avklares. En avktivitetsleder vil trenge eget kontor. b) En naturveileder skal drive naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til naturen i Kvænangen, spesielt de vernede områdene, men også naturområdene utenfor der vi har fjorden med Storstraumen og Lillestraumen, øyene, holmene og fjordarmene som interessante naturområder. Det er opprettet slike stillinger i tilknytning til natur og verneområder flere steder i landet. Målgruppe er skoleverket og reiselivet. Staten fullfinansierer eller er med og finansierer. Eier må være verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde. Arealbehovet må avklares om en naturveileder knyttes til Landskapsvernområdet. Styret for KVO leier allerede plass som kan utnyttes bedre. Innholdsmessig utvikling av samisk/kvensk språksenteret Návuona Giellaguovddáš/Naavuonon Kielikeskus/Kvænangen språksenter vil være en viktig aktør innenfor et senter for natur, kultur og historie i kommunen. Senteret ble etablert høsten Fra Sametinget sin side var dette et treårig prosjekt, det vil si at senteret i løpet av tre år skulle vise om det er eksistensberettiget. Prosjekttiden er nå over, og senteret får fra høsten 2020 fast basistilskudd + variabelt aktivitetstilskudd fra Sametinget. Det åpner mulighet for videreutvikling fordi språksenterets tjenester blir etterspurt her i kommunen og i nabokommunene Loppa og Nordreisa. Kommunal og moderniseringsdepartementet sitt ansvar for kvensk språk- og kulturarbeid ble ved fylkessammenslåingen overført til Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er ventet at språksenteret i Kvænangen heretter vil få fast tilskudd fra fylkeskommunen. Senterets kvenske tjenester er etterspurt i Kvænangen og utenfor kommunen. 4

5 Kvænangen kommune er rik på kulturminner helt fra steinalderen og fram til i dag. Disse kulturminnene forteller mye om både samisk, kvensk og norsk utvikling og bosetting, populært kaldt de stammers møte. Styret for Kvænangen Næringsbygg mener derfor at språksenteret etter hvert vil få en viktig oppgave som kulturformidler, slik at det blir et språk- og kultursenter. Dette må utredes og vurderes nærmere i samarbeid med språksenteret, Sametinget og andre. Språksenterets samarbeidspartnere er blant annet barnehager, grunnskoler, kulturskole, kirke og menighet og frivillige organisasjoner som kor, lag og foreninger. Målgruppe er barn, unge og voksne. Eier er Kvænangen kommune. Finansieres av Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Behovet for kontorplass øker. Språksenteret trenger større plass enn de leier per i dag, og dette behovet kan øke enda mer. Innholdsmessig utvikling av møteplass for lokalt næringsliv Kvænangen næringsbygg startet med å være en møteplass for næringslivet, og har fortsatt med å holde kurs og seminarer arrangert av næringslivet selv, av Kvænangen kommune og Kvænangen Næringsfabrikk. Dette kan videreutvikles slik at næringsdrivende får størst mulig nytte av virksomheten. Dette omfatter møter, seminar og kurs. I tillegg kan det være snakk om faste, ambullerende og prosjektbaserte kontorplasser. Næringsbygget bør også tilby fellestjenester for både faste og sporadiske leietakere. Målgruppe er alle som driver næringsvirksomhet samt fagforeninger og andre organisasjoner for ansatte. Finansiering med leieinntekter. Eier er Kvænangen Næringsbygg AS. Arealbehovet. KNB trenger egen kontorplass. Innholdsmessige utvikling av treningssenter Dette faller utenom den forstudien som LVO og KNB jobber med. Senteret har godt utviklingspotensiale, men det krever omfattende oppgradering av lokalene de leier. Bygningsmessig utvikling Kontorene og møterommene er i forholdsvis god stand, men trenger likevel en del fornying og oppgradering. Det gjelder spesielt - gulv i møtesalen. Bortsett fra dette er møtesalen i meget god stand. Vi vil likevel undersøke om det er mulig og formålstjenelig å utvikle salen videre. - vinduene og ventilasjonen i den eldste delen av bygget trenger utskifting. - det mangler universell gjennomgang mellom nyeste og eldste del av bygget - inngangen til utstillingen for LVO er dårlig beskyttet mot vind og væte. Bygget er for lite til å få optimal økonomisk drift. Det er stort nok til å imøtekomme dagens behov for kontorplass, men for lite til å imøtekomme leietakere med flere/mange medarbeidere som trenger kontorplass. Bygget har god plass til møtevirksomhet og til fellesfunksjoner for leitakerne. 5

6 Treningssenteret er et kapittel for seg. Det er trangt, mangler lagringsplass, rommet er nedslitt og burde ha vært mer hensiktsmessig utformet. Styret for LVO ønsker å videreutvikle det bygningsmessige av innfallsporten til landskapsvernområdene i Kvænangen slik at det får en kraft som både tiltrekker og stopper folk fra nærområdet såvel som tilreisende. Styret for LVO har utarbeid skisse til videreutvikling av uteområdet. Dette går fram av skissen at - innfallsporten, og gjerne hele næringsbygget, må få et klart og tydelig navn. - innfallsporten må bli mer synlig - parkeringsplassen foran Næringsbygget må utvides - kanting langs parkering og gangvei - helhet og estetikk - utvidelse av rasteplass - informasjonskilt og tavler ved næringsbygget jobbes med skiltplan som omfatter - adkomst til Næringsbygget fra E6 og fra Sørstraumen handel - informasjon ved E6 nord og sør for Sørstraumen Økonomi Selskapet har 1,19 millioner kroner i lån i Sparebanken Nord-Norge. Med aksjekapital på ,- kroner og bokførte verdier pr på kr ,- er aksjekapitalen i følge regnskapet tapt. Om eiendommens markedsverdi er over eller under 1,5 millioner kroner, det vil si om den dekker lån og aksjekapital eller ikke, kan vurderes ved å få gjennomført en ny eiendomstakst. Sparebanken Nord-Norge godtar fortsatt drift på tross av tapt aksjekapital fordi kommunen eier bygget og har garantert for lånet. Styret for KNB overtok driftsansvaret i august Oppussing og ombygging av det siste klasserommet og det siste grupperommet ble ført som driftutgifter i 2017, noe som ga kr i underskudd det året. I 2018 gikk driften i balanse og i 2019 med kr i overskudd. Dette viser at driftsmarginene er små. Fordelingen mellom fellesareal og kontorplass gjør inntjeningen vanskelig. Fordi en betalingsdyktig leietaker flyttet ut i november, er det usikkert om regnskapet vil ende med underskudd med eller overskudd i Men det er liten eller ingen mulighet for overskudd i Styret vil derfor - arbeide videre med forstudien for å øke inntektene. Målet med den er å videreutvikle eiendommen slik det forventes i selskapets formålsparagraf - redusere utgiftene i samsvar med redusert behov og reduserte inntekter - søke eierne om driftstilskudd slik vår rådgiver i Utviklingsprogrammet for små og mellomstore tilrår 6

7 Styret har - nylig avsluttet forhandlinger med Språksenteret som trenger mer plass - søkt om tilskudd til markedsføring og tilpasninger for å tiltrekke nye leietakere Arbeidet har resultert i at et areal som tilsvarer all kontorplass i den nye delen er leid ut. Skal det bli balanse i drifta, må kontorplasser som tilsvarer kontorene i den eldste delen av bygget være i bruk. Styret har sett på mulige innsparinger på grunn av færre brukere. Dette utgjør ca. kr ,- i 2021, der de største enkeltpostene er strøm og vintervedlikehold av adkomst og parkering. Konklusjon vedtatt på styremøte : Kvænangen Næringsbygg legger foreløpig rapport fram for eieren, som er Kvænangen kommune. 1. Styret ber eierne gi tilslutning at Kvænangen næringsbygg utvikles til et senter for natur, kultur og historie i kommunen, og et knutepunkt for opplevelsesnæringer, slik det er skissert i selskapets strategidokument I tillegg viser arbeidet med forstudien at en også kan videreutvikle bygget som en møteplass for andre næringer. 2. Det hentes forslag til et klart og tydelig navn på senteret 3. Styret søker eierne om kr ,- i driftsstøtte i 2021, med opsjon på driftsstøtte etter behov i de to påfølgende år. Målet med driftsstøtten er å opparbeide forsvarlig driftsmargin. Sørstraumen, 20. november

INNFALLSPORT TIL NATUR OG KULTUR I INDRE KVÆNANGEN - SAMARBEID FOR HELHETLIG VERDISKAPING

INNFALLSPORT TIL NATUR OG KULTUR I INDRE KVÆNANGEN - SAMARBEID FOR HELHETLIG VERDISKAPING 4. MAI 2017 INNFALLSPORT TIL NATUR OG KULTUR I INDRE KVÆNANGEN - SAMARBEID FOR HELHETLIG VERDISKAPING PROSJEKTANSVARLIG: VERNEOMRÅDESTYRET FOR KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDER 1 Bakgrunn

Detaljer

Tiltaksrapport 2016 Tiltak og prosjekter. 06/03/2017 Rapport

Tiltaksrapport 2016 Tiltak og prosjekter. 06/03/2017 Rapport Tiltak og prosjekter 06/03/2017 Rapport Rapport 06/03/2017 2 Innhold 1 Om tiltaksrapporten... 3 2 Tiltak og prosjekter 2016... 3 2.1 Innfallsport uteområdet Sørstraumen... 3 2.2 Restaurering av kjørespor...

Detaljer

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2016 Forslag tiltaksplan Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om plan for tiltak 2016... 1 2 Innfallsport Kvænangshagen Verdde - uteanlegget... 2 3 Driftssamarbeid

Detaljer

Tiltaksideér. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Tiltaksideér. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2017 Tiltaksideér Rune Benonisen Verneområdeforvalter 02.01.2017 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om plan for tiltak 2017... 1 1.1 Det legges for opp til følgende prosess for tiltaksplanen;... 1 1.2 Forholdet

Detaljer

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre 1 Storfossen i Kvænangsbotn Behandlet 24.03.2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteprotokoll Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad Leder Sametinget

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møteprotokoll Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Utvalg: Møtested: Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 05.04.2018 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Planlegging og prosjektering av informasjonsformidling ved innfallsporten i Kvænangshagen Verdde

Planlegging og prosjektering av informasjonsformidling ved innfallsporten i Kvænangshagen Verdde Planlegging og prosjektering av informasjonsformidling ved innfallsporten i Kvænangshagen Verdde Innhold Bakgrunn... 1 Oppdrag og leveranse... 1 Deltakere Tema og formidlingsmåte... 2 Informasjonsrommet...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL SP/KP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL SP/KP Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 03.04.2017 Tidspunkt: 10:35 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP Jan Helge Jensen

Detaljer

Gausdal Næringstorg 2006 2008

Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal, januar 09 Av: Ellen Krageberg, daglig leder Innledning Gausdal Næringstorg (GNT) har nå drevet i 3 år som selvstendig selskap. I denne rapporten skal aktiviteten

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

15/11/2017 Rapport. Innfallsport til verneområder og natur, kultur og næring i Kvænangen - Sørstraumen. Sluttrapport november 2018

15/11/2017 Rapport. Innfallsport til verneområder og natur, kultur og næring i Kvænangen - Sørstraumen. Sluttrapport november 2018 15/11/2017 Rapport Innfallsport til verneområder og natur, kultur og næring i Kvænangen - Sørstraumen Sluttrapport november 2018 PROSJEKTRAPPORT 15/11/2017 2 Kolofon Utførende institusjon Kvænangsbotn

Detaljer

Språkplan. Halti kvenkultursenter IKS

Språkplan. Halti kvenkultursenter IKS Språkplan Halti kvenkultursenter IKS 2 Strategi for kvensk språk Nordreisa høsten 2012 Dette strategidokumentet legger føringer for hvordan vi skal nå vår målsetning; Halti kvenkultursenter IKS skal fremme

Detaljer

Rapport tiltak i verneområder, plan og utredninger

Rapport tiltak i verneområder, plan og utredninger 2017 Rapport tiltak i verneområder, plan og utredninger Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Tiltak i verneområder 2017 Status... 1 1.1 Innfallsport. Informasjonsanlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 18.10.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Mulig sammenslåing av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen. Presentasjon av saken

Mulig sammenslåing av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen. Presentasjon av saken Mulig sammenslåing av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen Presentasjon av saken Kontor Sørstraumen Kontor Storslett Kvænangsbotn Landskapsvernområde 104km2 Navitdalen Landskapsvernområde 187km2

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Vi viser til Deres søknad innsendt Fylkesråd for kultur og næring gjorde følgende vedtak i saken:

Vi viser til Deres søknad innsendt Fylkesråd for kultur og næring gjorde følgende vedtak i saken: Næringsetaten Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen Lvo Hovedveien 2 9151 STORSLETT Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 17/11590-3 Gjermund Evanger 243 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Eiermøte 10. februar 2014

Eiermøte 10. februar 2014 Eiermøte 10. februar 2014 Innhold Selskapets formål Viktige hendelser i 2013 Nøkkeltall 2013 Veien videre Forutsetninger for å lykkes Planlagte prosjekter Eier og Formål AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Styremøte Kvænangsbotn og Navitdalen lvo. 4. April 2018 Kvænangshagen Verdde

Styremøte Kvænangsbotn og Navitdalen lvo. 4. April 2018 Kvænangshagen Verdde Styremøte Kvænangsbotn og Navitdalen lvo 4. April 2018 Kvænangshagen Verdde TROMS Forvaltningsknutepunkt, styrer og forvaltere Øverbotn Ånderdalen NP Setermoen Rohkunborri NP Moen Dividalen NP Lyngseidet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Kunnskapsparken Campus Bø Bø i Telemark - Gullbringvegen 32 bygget totalt ca M 2 BRA

Kunnskapsparken Campus Bø Bø i Telemark - Gullbringvegen 32 bygget totalt ca M 2 BRA Kunnskapsparken Campus Bø Bø i Telemark - Gullbringvegen 32 bygget totalt ca. 10.000 M 2 BRA Kunnskapsparken Campus Bø INNHOLD Side 5 Gullbringvegen 32 Side 7 Bygget Side 10 Planløsning Side 13 Beliggenhet

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteprotokoll Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Muisto ja Toivo. Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo»

Muisto ja Toivo. Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo» Muisto ja Toivo Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo» Det kvenske språket har vært en naturlig del av livet i Nord-Troms. Følelser, sang og tanker ble formidlet på kvensk, hjertespråket til mange

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.04.2018 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Nestleder

Detaljer

HØRING og MELDING OM VEDTAK i sak ST 5/15 «Mulig omorganisering av verneomra destyret i Kvænangen og nasjonalparkstyret i Nordreisa»

HØRING og MELDING OM VEDTAK i sak ST 5/15 «Mulig omorganisering av verneomra destyret i Kvænangen og nasjonalparkstyret i Nordreisa» Høring sendt til: Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet Sametinget / Samediggi Troms Fylkeskommune Kvænangen kommune Andre interessenter SAKSBEHANDLER: RUNE BENONISEN ARKIVKODE: 2015/1581-432.3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

(20xx-20yy) Forvaltningsstyre, NTRM, KVSSAL 2014 tre år kr kr kr kr Tiltaksbeskrivelse OK Statskog, NTRM, KVSS A/L

(20xx-20yy) Forvaltningsstyre, NTRM, KVSSAL 2014 tre år kr kr kr kr Tiltaksbeskrivelse OK Statskog, NTRM, KVSS A/L Tiltaksplan for Navitdalen og Kvænangsbotn LVO 2014-2017 (uprioritert) Oversikt TILTAKSPLAN FOR NAVITDALEN OG KVÆNANGSBOTN LVO 2014-2017 Sist endret: 12.11.2013 Verneområdenav n + naturbase-id Tiltakskategori

Detaljer

Tilbud om å bli samarbeidspartner med Bjelland Næringsutvikling.

Tilbud om å bli samarbeidspartner med Bjelland Næringsutvikling. Tilbud om å bli samarbeidspartner med Bjelland Næringsutvikling. Bjelland Næringsutvikling har som formål å bidra til både å etablere nye og videreutvikle eksisterende virksomheter i Bjelland. Det gjøres

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2019 1943/34/1. Vedtak- dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Sørstraumen. Kvænangshagen Verdde. Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Sørstraumen. Kvænangshagen Verdde. Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Sørstraumen. Kvænangshagen Verdde. Dato: 02.04.2019 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn John R. Karlsen Ole

Detaljer

Kartlegging av kulturminner i Navitdalen- og Kvænangsbotn landskapsvernområde

Kartlegging av kulturminner i Navitdalen- og Kvænangsbotn landskapsvernområde Prosjektbeskrivelse Kartlegging av kulturminner i Navitdalen- og Kvænangsbotn landskapsvernområde Foto: Morten W. Melby Storslett, 14.2.2019. Innhold Innledning... 2 Eksisterende kartlegging... 3 Mål...

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Referat fra Nord-Troms Museum

Referat fra Nord-Troms Museum Referat fra Nord-Troms Museum Styremøte 7.april 2008. Sted: Lyngen, Tindevangen ungdomshus. Tid: klokken 10.00 Tilstede: Asle Tveitnes Åshild Simonsen Elin Kaasen Guri Isaksen Carl Johan Bentsen Ole Anton

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Nilsen MEDL KRF Lars N. Nilsen Marakat MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Nilsen MEDL KRF Lars N. Nilsen Marakat MEDL MDG GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 30.04.2018 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Referat. Møte faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalparkstyre. torsdag 07.03.2013 på Halti

Referat. Møte faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalparkstyre. torsdag 07.03.2013 på Halti Referat Møte faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalparkstyre torsdag 07.03.2013 på Halti POSTADRESSE: POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK DSØ, POSTBOKS 4104,

Detaljer

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Meahcceguovddáš Presentasjon 04.03.2017 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene. Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012

Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene. Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012 Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012 2012: 15 autoriserte nasjonalparksentre 35 nasjonalparker Status - forvaltere Pr dato er 35 forvaltere ansatt Etableres

Detaljer

Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker. Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker. Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Tamburveien

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Halti kvenkultursenter IKS Årsmelding 2009

Halti kvenkultursenter IKS Årsmelding 2009 1 Halti kvenkultursenter IKS Årsmelding 2009 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Om Halti Kvenkultursenter IKS...2 Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS...2 Styret for Halti kvenkultursenter

Detaljer

Årsmelding 2016 Vedtatt 6.mars /03/2017 Rapport

Årsmelding 2016 Vedtatt 6.mars /03/2017 Rapport Vedtatt 6.mars 2017 06/03/2017 Rapport Rapport 06/03/2017 2 Kolofon Utførende institusjon Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder Kontaktperson Rune Benonisen Publikasjonsnummer

Detaljer

Glasslåven - Granavollen

Glasslåven - Granavollen Glasslåven - Granavollen Hvorfor Glasslåven? Kultur- og opplevelsesnæringene i kraftig vekst særlig der den samler seg til et kraftsenter, eksempelvis Fabrikken, Verftet og Glasslåven Kultur- og opplevelsesnæringene

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Prosjekt: Alle frøyværinger tilbake til steinalderen

Prosjekt: Alle frøyværinger tilbake til steinalderen Prosjekt: Alle frøyværinger tilbake til steinalderen Sluttrapport til Extrastiftelsen for prosjekt 2016/RB80052 Sammendrag Frøya kommune vedtok 26.03.15 å bli en «Friluftslivets år kommune 2015.» Det ble

Detaljer

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2013/1595-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Dokumenter

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Nome Kompetansehus Avdeling Lunde

Nome Kompetansehus Avdeling Lunde Nome Kompetansehus Avdeling Lunde Bankbygget Brugata 4 Et bedriftsfellesskap i Lunde Samlokalisering av bedrifter En samlokalisering av bedrifter i ett og samme bygg har mange store fordeler for bedriftene:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Arne Strømøy Arkivsaksnr.: 14/65. Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Arne Strømøy Arkivsaksnr.: 14/65. Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Arne Strømøy Arkivsaksnr.: 14/65 Arkiv: Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet LOKALITERER FOR FRØYA FRIVILLIGSENTRAL Forslag til vedtak: 1. Frøya kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store ste, Halti Dato: 11.09.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sigrund Hestdal

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Avantor Eiendom for hodet og hjertet

Avantor Eiendom for hodet og hjertet Hvem er vi? Drift Mitt navn er Tor Olsen Er driftsjef i Avantor har ansvaret for driftsavdelingen i Avantor eiendomsforvaltning. Vi er 17 ansatte og 3 innleide. Vi har ansvaret ca 40 bygg, 445.000kvm eiendom.

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem SP/KP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem SP/KP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2018 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:05-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge

Detaljer

Tiltaksplan 2019 Tiltak i verneområder, utredninger, planer og prosjekter

Tiltaksplan 2019 Tiltak i verneområder, utredninger, planer og prosjekter 25/03/2019 1 Tiltak i verneområder, utredninger, planer og prosjekter 1 25/03/2019 2 Innhold 1 Rammer og føringer for 2019... 3 1.1 Om tiltaksplanen... 3 1.2 Prosess... 3 2 Tiltak i verneområder... 4 2.1

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 14.04.2016 10:00 Følgende faste medlempier møtte: Funkajon Idar Marenius

Detaljer

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Nordland Nasjonalparksenter Nordland har et senter og 8 nasjonalparker. Nordland nasjonalparksenter ble åpnet i 2005. Autorisert for Saltfjellet

Detaljer

Arbeidsprogram Nord-Troms Friluftsråd. 1. Organisasjon. 2. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk

Arbeidsprogram Nord-Troms Friluftsråd. 1. Organisasjon. 2. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk Versjon 19.12.17 Arbeidsprogram 2018 1. Organisasjon skal bistå kommunene og arbeide på en slik måte at det oppnås resultater som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. Resultater som kommunene

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2017 1943/13/82. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Detaljer

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter med gode og langsiktige leietakere i Hundvåg sentrum For nærmere informasjon, kontakt.: Kristian Kleiberg tlf. 51 91 00 55 / kristian.kleiberg@mork-partners.no

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Handlingsplan Omstillingsprogrammet i Kvænangen

Handlingsplan Omstillingsprogrammet i Kvænangen Handlingsplan 2019 Omstillingsprogrammet i Behandlet i styret for næringsfabrikk 12.februar 2019 Behandlet av formannskapet 13.februar 2019 Vedtatt i kommunestyre 27.februar 2019 1 INNHOLD 3 Omstillingsplanen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Onsdag 21. november Bjørn F. Nordmo Daglig leder

KONTROLLUTVALGET. Onsdag 21. november Bjørn F. Nordmo Daglig leder KONTROLLUTVALGET Onsdag 21. november 2018 Bjørn F. Nordmo Daglig leder INNHOLD I PRESENTASJONEN Historien. (skjulte bilder vedlagt) Fra Arena Elvenes AS til Astafjord Utvikling AS. Status drift og økonomi.

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

AKTIVITETSMIDLER TIL BARN OG UNGE I INDRE FOSEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV KULTURUTVALGET I INDRE FOSEN

AKTIVITETSMIDLER TIL BARN OG UNGE I INDRE FOSEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV KULTURUTVALGET I INDRE FOSEN AKTIVITETSMIDLER TIL BARN OG UNGE I INDRE FOSEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV KULTURUTVALGET I INDRE FOSEN 09.05.2018 Innhold 1 Hjemmel... 2 2 Formål og Mandat... 2 2.1. Formål - Intensjon...

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Styremøte: 6.april 2010 Sted: Olderdalen kommunehus Tid: klokken 10.00

Styremøte: 6.april 2010 Sted: Olderdalen kommunehus Tid: klokken 10.00 Styremøte: 6.april 2010 Sted: Olderdalen kommunehus Tid: klokken 10.00 Innkalt: Asle Tveitnes Elin Kaasen Guri Isaksen (meldt forfall) Elna Karlsen (meldt forfall) Ole Anton Teigen (ikke møtt) Solveig

Detaljer

Framtidas kunnskapsarena (Ref #f34cb594)

Framtidas kunnskapsarena (Ref #f34cb594) Framtidas kunnskapsarena (Ref #f34cb594) Søknadssum: 650 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nord- Troms Regionråd DA /

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

PROTOKOLL Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre / Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

PROTOKOLL Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre / Báhčaveaji álbmotmeahccestivra PROTOKOLL 16.12.2014 Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre / Báhčaveaji álbmotmeahccestivra Dato: Tirsdag 16. desember 2014. Sted: Svanhovd Juletallerken kl 17.00. Møtetid kl 18.00-20.45. Anne Wikan

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Evaluering 2018 Planlegging 2019

Evaluering 2018 Planlegging 2019 Evaluering 2018 Planlegging 2019 1. Organisasjon Nord-Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide på en slik måte at det oppnås resultater som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. Resultater

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Håvardstua, Vollan gjestestue Dato: 03.12.2018 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL OVERORDNET INFO VEDR SØKER - Søker: Omstillingsprogrammet i Rollag Kommune - Kontaktperson: Espen Berg - Espen.berg@rollag.kommune.no;

Detaljer

Stranda kommune 2014 - Fritak

Stranda kommune 2014 - Fritak 1 2 0 0 5 a - Statlige eiendommer 2 2 0 0 5 h - Gårds-/Skogbruk 5 31 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 5 34 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 8 11 0 0 5 c - Kirker 8 15 0 0 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

1. Styre og administrasjon Nord-Troms Friluftsråd ble stiftet Styret har siden årsmøtet bestått av:

1. Styre og administrasjon Nord-Troms Friluftsråd ble stiftet Styret har siden årsmøtet bestått av: Årsrapport for 2017 1. Styre og administrasjon Nord-Troms Friluftsråd ble stiftet 06.11.14. Styret har siden årsmøtet 27.06.17 bestått av: Kjell Kr. Johansen og Anne Bårdseth, Kvænangen kommune Ola Dyrstad

Detaljer

Nettverkets overordnede formål er å fremme og utvikle samiskopplæring.

Nettverkets overordnede formål er å fremme og utvikle samiskopplæring. Nettverk for samiskopplæring ble stiftet 19.09.13 i en konferanse for samiske lærere i Bardufoss. Nettverket har som formål å fremme og utvikle samiskopplæring i henhold til de til enhver tid gjeldende

Detaljer