Rapport etter provetaking av badeplasser i 0ygarden kommune 2021

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport etter provetaking av badeplasser i 0ygarden kommune 2021"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Helsevernen heten 0YGARDEN KOMMUNE Postboks STRAUME Vàr referanse. 2021/ Saksbehandler: Randi Merete Hetland Dato: 28. mai 2021 Deres ref.: Rapport etter provetaking av badeplasser i 0ygarden kommune 2021 Denne rapporten beskriver resultatene av en undersokelse av vannkvaliteten ved 9 badeplasser i 0ygarden kommune var/sommer De aktuelle badeplassene er: Blomvatnet, Nordlavatnet, Fuglavatnet, Kvernavatnet, Setravika (vik i sjo), Skiftedalsvatnet, Skogavatnet og Arefjordvatnet. Undersokelsen er gjennomfort etter onske fra 0ygarden kommune ved kommuneoverlegen. I tillegg til badeplassene nevnt over ble det ogsà tatt malinger av Ulvesetvatnet. Ulvesetvatnet ligger pà en privat eiendom med tilgang gjennom et beiteomräde for husdyr (sau). Deter ikke tilrettelagt for offentlig bading, men vannet ble tatt med i proverunden da vi har fätt opplyst at dette er en mye brukt badeplass. Vi vil imidlertid presisere at den ne omtalen ikke skal oppfordre til bruk av badestedet. Friluftbad, og den aktivitet som folger med dette, er en viktig rekreasjon med positiv helseeffekt. Dersom innholdet av tarmbakterier blir for hoyt, tilsier risiko for hygieniske ulemper at helsemyndighetene fraräder bading. Hensikten med undersokelsen er à gi publikum informasjon om hvordan kvaliteten er pà disse badeplassene med hensyn til bakterieinnhold i forhold til nasjonale normer for friluftbad og ä rette oppmerksomhet mot mulige forurensningskilder ved disse badeplassene. For à fà en systematisk undersokelse har vi foretatt 5 malinger pà hver badeplass, med en ukes mellomrom. METODE Vannprover til analyser ble tatt ut i sterile engangs plastbeger eller sterile plastflasker. Vi foretok de fleste proveuttakene ved à sette dette begeret/flasken fast i en klemme pà en ca. 1,5 m lang stang slik at vi nädde ca. 2 m ut fra land og tok proven 0,5 m under vannoverflaten. I enkelte tilfeller var det ikke mulig à komme sä langt ut, for eksempel ved proveuttak ved sjo der det er stor forskjell pà flo og fjare. Det ble da tatt prover sà tett opp til beskrivelsen som mulig. Provene ble undersokt med hensyn pà termotolerante koliforme bakterier (TKB) etter NS I tillegg ble provene fra Setravika analysert for E. coli (pà foresporsel fra 0ygarden kommune ved overingenior John Kristen Torkildsen) etter ISO Resultatene er presentert i hver sine tabeller nedenfor. RESULTATER Postadresse: Solheimsgaten 9, 5058 BERGEN Kontorad resse: Solheimsgaten 9 Telefon: E-post: lnternett:

2 TKB Talle ne under viser TKB pr 100 ml vann (cfu/100 ml): Navn pâ friluftsbad 1.prove 2.prove 3.prove 4.prove 5.prove 19/ /4-21 3/ / /5-21 Blomvatnet <10 <10 <10 <10 30 Nordlavatnet <10 10 <10 10 <10 Fuqlavatnet <10 <10 <10 <10 <10 Kvernavatnet <10 10 < U lvesetvatnet <10 <10 <10 <10 <10 Setravika <10 <10 <10 <10 <10 Skiftedalsvatnet <10 <10 <10 <10 <10 Skogavatnet <10 <10 70 <10 <10 Arefjordvatnet <10 10 <10 <10 20 Normene for badevannskvalitet ble utgitt av Statens Helsetilsyn og er som folger. Godt badevann: Mindre godt badevann: lkke akseptabelt badevann: Mer enn 100 cfu/100 ml TKB cfu/100 ml TKB cfu/100 ml TKB For à betegne badevannet som godt mà minst 90 % av provene ligge under 100 TKB (cfu/100 ml), mens inntil 10 % kan ligge mellom 100 og TKB. For à betegne badevannet som mindre godt mà 10 % eller mer av provene ligge i kategorien 100 til TKB, mens inntil 10 % kan ligge over TKB. Dersom 10 % eller mer av provene viser over TKB, skai van net betegnes som ikke akseptabelt som badevann. Resultatene fra mälingene har fordelt badeplassene slik: Godt egnet badevann: 100 TKB pà minst 90 % av alle prover. Folgende badeplasser havnet i denne kategorien: Blomvatnet, Nordlavatnet, Fuglavatnet, Ulvesetvatnet, Setravika, Skiftedalsvatnet, Skogavatnet, Arefjordvatnet Mindre egnet badevann: En eller flere prover over 100 TKB, men under 10 % av provene er over 1000 TKB. mà kunne aksepteres, men tiltak bor iverksettes slik at forholdene bedres pà sikt. Folgende badeplass havnet i denne kategorien: Bading Kvernavatnet. E.Coli Tallene under viser E. coli pr 100 ml vann mpn/100ml): Navn pà friluftbad (vik i sjo) 1.prove 2.prove 3.prove 4.prove 5.prove 19/ /4-21 3/ / /5-21 Setravika <1 <1 <10 <10 <10 Side 2 av 4

3 Noen kommuner bed0mmer badevannet i henhold til EUs nye badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC). Da 0ygarden kommune har bedt om analyser av E.coli gjengis kravene i dette direktivet her (saltvann/brakkvann): Utmerket kvalitet: God kvalitet: Tilstrekkelig kvalitet: Därlig kvalitet: Mer enn Basert pá at 95 % av provene skal vere bedre enn angitt verdi Basert pà at 90 % av provene skal vere bedre enn angitt verdi Dersom 10 % eller mer av provene viser over 500, skal badevannet betegnes som ä ha därlig kvalitet. For mer informasjon se: Resultatene fra mälingene viser at deter mindre enn 250 E.Coli mpn/100 ml pà minst 90 % av alle prover. Vannkvaliteten i Ulvesetvatnet vil pá bakgrunn av utforte analyser karakteriseres som utmerket. EU-direktivet sier imidlertid at badevannskvaliteten skai bedommes pà bakgrunn av resultatene over den siste 4-àrsperioden. Vi gjor oppmerksom pà at denne analysen kun er utfort i VURDERINGER OG FORSLAG TIL TILTAK Tarmbakterier kan komme bäde fra mennesker og dyr. Bäde grunne kloakkutslipp, sigevann fra utette kloakker pà land og avrenning fra landbruk kan vaere en kilde til forurensning. Ogsä lokale kilder som f. eks avforing fra hester, hunder og fugler kan forurense badevannet. Med et proveomfang pà 5 ulike analyser mà det paregnes at vàre resultater ikke dekker alle hygieniske forhold som kan forekomme i lopet av en sesong. TKB Kvernavatnet l perioder etter kraftig regn ser vi erfaringsmessig at det er storre sannsynlighet for hoyere TKB enn ved finvaersperioder. Det regnet litt dagene for den siste proven ble tatt i Kvernavatnet og i helgen for regnet det en god del. Dette kan vere en mulig ársak til forhoyede verdier av TKB som vises i tabellen for Kvernavatnet, den 18/5. Dette er imidlertid likevel relativt lave verdier av TKB. Tilstedevaerelsen av fugler har ogsä en tendens til à oke TKB verdien i vannprovene. Det ble imidlertid ikke observert noe flere fugler i omrädet pà provetakingstidspunktet, heller ikke avforing fra gjess, som det ofte pleier à vere i omrádet pä denne tiden. I enkelte tilfeller kan de badende selv utgjore den storste kilden til forurensing. Det gjelder for godvaersperioder da det er stor badeaktivitet, noe som ikke var tilfelle ved ärets provetaking. l og med at det er funnet forhoyede verdier av TKB i en av provene for Kvernavatnet anbefaler vi at det blir tatt prover ut over sommeren i forbindelse med lange perioder med fint og varmt vaer for à folge med pà innholdet av TBK i vannet. Skogavatnet Skogavatnet har flere är pà rad for 2021 kommet i kategorien «Mindre egnet badevann». Det anbefales derfor at det ogsà i àr blir tatt prover ut over sommeren i forbindelse med lange perioder med fint og varmt ver for à folge med pà innholdet av TBK i dette vannet. Side 3 av 4

4 Resterende badeplasser Dersom det ikke oppstar spesielle forhold i lopet av sommeren anbefales ikke ytterligere provetaking av de andre badeplassene sommeren E.Coli Siden analyse av badeplasser for E.Coli ikke inngär i var ordinaere badevannsanalyse vil vi ikke gi noen anbefalinger knyttet til videre oppfolging av Setravika med tanke pà analyser for E.Coli. VEDRORENDE PROVETAKING 2022 Vi anbefaler i utgangspunktet at et vann mà fà karakteristikken «Godt egnet badevann» 3 àr pà rad for en eventuelt velger à ikke utfore prover av badevannet päfolgende är. Fuglevatnet Skiftedalsvatnet og Arefjordsvatnet har vist god badevannskvalitet i 2019, 2020 og Vi vurderer det derfor slik at det ikke er nodvendig à ta badevannsprover av disse vannene i Vi startet med à ta badevannsprover av Blomvatnet og Nordlayatnet i Blomvatnet fikk karakteristikken «Mindre egnet badevann» og Nordlavatnet fikk karakteristikken «Godt egnet badevann». Av den grunn anbefaler vi at det i 2022 blir tatt prover av begge vann. Videre anbefalinger er avhengig av analyseresultatet av provene i Skogavatnet har landet i kategorien «Mindre egnet badevann» i 2018, 2019 og I 2021 fikk vannet karakteristikken «Godt egnet badevann». Vi vurderer det derfor slik at deter viktig à ta badevannsprover av dette vannet ogsà i I Kvernavatnet har som nevnt tidligere far karakteristikken «Godt egnet badevann» flere ar pà rad. I og med at det i àr kommer under karakteristikken «Mindre egnet badevanm» anbefaler vi at det tas prover av vannet i När det gjelder Setrayika som det ble tatt prover av for forste gang i 2021 anbefaler at det ogsä blir tatt badevannsprover i g Siden Ulvesetvatnet ikke er en offentlig/tilrettelagt badeplass vil vi ikke gi noen anbefalinger i forhold til eventuell videre oppfolging. Med hilsen Helsevernenheten Viviann Sandvik - Avd.leder Miljorettet helsevern Randi M. Hetland - Rädgiver Ookumentet er godkjent elektronisk. Kopi til: 0YGARDEN KOMMUNE - John Torkildsen Side 4 av 4

5 Utskrift fra Norkart AS kartklient i Dato: Mälestokk: 1 :5000 Koordinatsystem: UTM 32N.nz Kvalvi < \ i \ I vain:_\(/ :~~ \. \ ~- :\:u.:: '.to 23 40m '3s / ' 2no I Hoylandsvika rung,,m» I 1,um l l.n%% 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/nasa, Meti Mapbox OpenStreetMap a ì..(

6 Tegnforklaring Matrikkelkart Grunneiendor Hjelpelinje veg Hjelpelinje fiktiv Hjelpelinje vannkant Skissensyaktighet(metode 80/81/82) Grense < 1O cr Grense < 30 cr Grense < 200 cm Grense < 500 cm Grense>500 cr Matrikke! Tiltak (Avgjorelser i enkeltsaker) 9848, Godkj. Nyby9g Me Godkj. Tilbyg9 Abc Godkj. Tiltak.- Omriss Tiltak

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen og Os

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen og Os Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen og Os Byr Etat for helsetjenester Etat for helsetjenester 2012 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 21 badeplasser

Detaljer

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os 1 Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os 2010 Helsevernetaten 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 28 badeplasser i Bergen, Fjell og Os våren

Detaljer

Undersøkelse av. Friluftsbad. Bergen, Fjell, Os og Sund

Undersøkelse av. Friluftsbad. Bergen, Fjell, Os og Sund Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Os og Sund Helsevernetaten 2009 Byrådsavdeling for Helse og omsorg 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 27

Detaljer

Undersøkelse av. Friluftsbad. Bergen, Fjell, Os og Sund

Undersøkelse av. Friluftsbad. Bergen, Fjell, Os og Sund Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Os og Sund Helsevernetaten Byrådsavdeling for Helse og omsorg 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 29 badeplasser

Detaljer

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os 1 Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os 2010 Helsevernetaten 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 28 badeplasser i Bergen, Fjell og Os våren

Detaljer

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Sund og Os

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Sund og Os Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Sund og Os 2011 Helsevernetaten 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 28 badeplasser i Bergen, Fjell, Sund og

Detaljer

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Frogn kommune Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Formål: Frogn kommune skal følge Folkehelseinstituttets

Detaljer

Vannkvalitet - friluftsbad på Øvre Romerike sommeren 2018

Vannkvalitet - friluftsbad på Øvre Romerike sommeren 2018 behandler saker innen fagfeltet for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker Vannkvalitet - friluftsbad på Øvre Romerike sommeren 2018 Undersøkelse av badevannskvalitet og tilrettelegging

Detaljer

Oppfølging av badevannskvalitet i kommunene

Oppfølging av badevannskvalitet i kommunene Oppfølging av badevannskvalitet i kommunene 27.05.19 Norsk Vannforening Line Ø. Angeloff, seniorrådgiver Avd. for smitte fra mat, vann og dyr Folkehelseinstituttet Badevannet Glede Rekrasjon God helse

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune

Enhet for teknisk drift og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Formål: Frogn kommune skal følge Folkehelseinstituttets veiledning om badevannskvalitet

Detaljer

Badevannsrapport 2003 2007

Badevannsrapport 2003 2007 Badevannsrapport 2003 2007 FREDRIKSTAD KOMMUNE Avd. Miljørettet Helsevern Innledning Norge er rikt på kyststrekninger, innsjøer og vassdrag som ligger vel til rette for bading. Dette gjelder også Fredrikstad.

Detaljer

Badevannskvalitet Erfaring med bruk av EUs badevannsdirektiv

Badevannskvalitet Erfaring med bruk av EUs badevannsdirektiv Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Badevannskvalitet Erfaring med bruk av EUs badevannsdirektiv Miljø- og helsedagene 2009, Årskonferansen i Tønsberg 11. Mai 2009 Tone Høysæter Helse- og velferdsetaten,

Detaljer

Badevannsrapport 2008 2012

Badevannsrapport 2008 2012 Badevannsrapport 2008 2012 FREDRIKSTAD KOMMUNE MILJØ OG LANDBRUK Innledning Norge er rikt på kyststrekninger, innsjøer og vassdrag som ligger vel til rette for bading. Dette gjelder også Fredrikstad. Fredrikstads

Detaljer

Notatet er utarbeida for styringsgruppa som arbeider med opprydding av 12 anlegg.

Notatet er utarbeida for styringsgruppa som arbeider med opprydding av 12 anlegg. Oversikt over prøveresultat juni og september 2017. Notatet er utarbeida for styringsgruppa som arbeider med opprydding av 12 anlegg. Det er i hovudsak gjennomført to prøvetakingar frå kvar av stasjonane.

Detaljer

Krav til badevannskvalitet

Krav til badevannskvalitet Krav til badevannskvalitet Dr. scient. Vidar Lund Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Norsk vannforening 16. mars 2009 E. coli: Norske normer 1975/1976 (rødt: spesielt for saltvann)

Detaljer

Forurensingskilder og fordeling. Fagtreff 12.oktober 2015 Vannforeningen Ingeniørenes Hus, OSLO

Forurensingskilder og fordeling. Fagtreff 12.oktober 2015 Vannforeningen Ingeniørenes Hus, OSLO Forurensingskilder og fordeling Fagtreff 12.oktober 2015 Vannforeningen Ingeniørenes Hus, OSLO 1 Agenda 1. Tradisjonelle metoder for kildesporing/forurensingskartlegging Husdyrgjødsel og avløpsvann som

Detaljer

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 2012 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1634

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 2012 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1634 R Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 212 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1634 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 212

Detaljer

Badevannsrapporten 2018

Badevannsrapporten 2018 BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET Badevannsrapporten 2018 Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Foto: Siri Anne Bjørnbakken, Bærum kommune Tittel: Badevannsrapporten 2018 Folkehelsekontort v/miljørettet

Detaljer

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden 2005 På oppdrag fra Hole kommune NIVA, 09.11.2005 Camilla Blikstad Halstvedt Sammendrag Steinsfjorden i Hole og Ringerike kommuner har årlig siden 1997 blitt

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Rådhuset 0037 OSLO Dato: 29.12.2016 Deres ref.: Vår ref.: 12/01800-13 Saksbeh.: Hans Kristian Daviknes Org. enhet: Natur og forurensning

Detaljer

Analyselaboratorium og fiskehelsetjeneste TEST037 Høgskolen i Bodø Biologisk forskningsgruppe Att: Robert Eliassen NMU-bygget 8020 BODØ Dato: 13.12.2010 Prøve ID: 2010-5310 ANALYSERESULTATER Sjøvann Kvalvika

Detaljer

Rapport fra kartlegging av badevannskvalitet 2016

Rapport fra kartlegging av badevannskvalitet 2016 Rapport fra kartlegging av badevannskvalitet 2016 Til: Kommuneoverlege i Ullensaker; Lars Meyer-Myklestad, Nes; Unni-Berit Schjervheim, Gjerdrum og Hurdal; Anne-Stine Garnes og Nannestad; Tom Sundar Dato:

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune. Erfaring med badevannsovervåkning

Bymiljøetaten Oslo kommune. Erfaring med badevannsovervåkning Bymiljøetaten Oslo kommune Erfaring med badevannsovervåkning HVEM ER JEG OG HVOR KOMMER JEG FRA? HVA HAR BYMILJØETATEN MED BADEVANN Å GJØRE? BADEPLASSER SOM OVERVÅKES SAMARBEID Andre etater og bydeler

Detaljer

Vurdering av metoder for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet

Vurdering av metoder for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet Vurdering av metoder for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet Av Ingun Tryland, Henrik Braathen, Anna-Lena Beschorner og Tone Muthanna Ingun Tryland og Tone Muthanna er forskere på NIVA, Henrik Braathen

Detaljer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA MC - 6 T, r_ ; 2017 Kartverket Deres ref: Sak: Dato: 2017/1172 11463932 01.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Analysestartdato: Suspendert stoff 6.7 mg/l 2 20% Intern metode

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Analysestartdato: Suspendert stoff 6.7 mg/l 2 20% Intern metode AR-19-MM-0335-01 Í%R5vÂÂ~#23Î -03.05.2019 Prøvenr.: 439-2019-04250025 Prøvemerking: 012-29028 Analysestartdato: Turbiditet 2.4 FNU 0.1 30% NS-EN ISO 7027-1 Suspendert stoff 6.7 mg/l 2 20% Intern metode

Detaljer

Grunnkart. Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm. Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm. Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Grunnkart. Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm. Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm. Eiendomsgr. uviss nøyaktighet Grunnkart Eiendom: Adresse: Dato: Målestokk: 67/102 Øvre Elnes vei 4B 14.02.2019 1:1000 UTM-32 Eiendomsgr. nøyaktig 200

Detaljer

Forklaring på vannprøvene

Forklaring på vannprøvene Forklaring på vannprøvene 20.02.18 Ble det av elever ved Helleland barneskule tatt ut 6 vannprøver av drikkevann hjemme hos seg selv. Industriell Vannbehandling (IVB) har sendt disse til analyse der man

Detaljer

02- A. Oversiktskart Alle vassverk og forsyningsområder HB5 VB3 PV4 VI1 RB1 VL225 RB2 VK4 HB2 VK3 PV10 RV5 HB1 VB1 PV3 RV4 RV3 PV9 RV2 PV11 RV1 VB2

02- A. Oversiktskart Alle vassverk og forsyningsområder HB5 VB3 PV4 VI1 RB1 VL225 RB2 VK4 HB2 VK3 PV10 RV5 HB1 VB1 PV3 RV4 RV3 PV9 RV2 PV11 RV1 VB2 VL16 V L16 HB5 VB3 PV4 Inntaksbasseng VI1 VL1 6 V L9 VL75 RB2 RB1 VL225 VK4 HB2 VL 28 VL VK3 VL 11 VL225 VL 2x15 11 PV1 RV5 RV4 HB1 VB1 V L11 PV3 RV2 PV11 VL 16 VL2 VL 16 RV1 VL2 25 Reservevatn til/fra

Detaljer

Friluftsbad og Vannkvalitet nye utfordringer

Friluftsbad og Vannkvalitet nye utfordringer Friluftsbad og Vannkvalitet nye utfordringer 10.05.19 Årskonferansen NEMFO Line Ø. Angeloff, seniorrådgiver Avd. for smitte fra mat, vann og dyr Folkehelseinstituttet Badevannet Glede Rekrasjon God helse

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Iveland kommune Teknisk etat 4724 Iveland Attn: Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57 5207 AR-16-MG-001771-01

Detaljer

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk 2003 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 662

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk 2003 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 662 R Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk A P P O R T Rådgivende Biologer AS 662 RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag

Detaljer

Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare

Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare Helse- og velferdsetaten, 2004 Kirvil Bang OSLO KOMMUNE Helse- og velferdsetaten Telefon:

Detaljer

Badevannsrapporten 2017

Badevannsrapporten 2017 BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET Badevannsrapporten 2017 v/ Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Foto: Lisbeth Sloth Tittel: Badevannsrapporten 2017 Folkehelsekontort v/miljørettet helsevern Forfatter:

Detaljer

Fra: Terje Hermansen Sendt: :26:37 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Morten Lorentzen

Fra: Terje Hermansen Sendt: :26:37 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Morten Lorentzen Fra: Terje Hermansen (terje@orp.no) Sendt: 26.11.2018 09:26:37 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Morten Lorentzen Emne: Innspill ved rullering av arealdelen av kommuneplanen med kartvedlegg Vedlegg: kart

Detaljer

Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407. Tidligere dato Tidligere referanse

Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407. Tidligere dato Tidligere referanse Forsvarsbygg 1 av 3 Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407 Var saksbehandler Tod Faye-Schjøll 90689578 Tidligere dato Tidligere referanse Til Se adresseliste 1 Avhending av fast eiendom i Forsvarets

Detaljer

Grunnkart. Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm. Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm. Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Grunnkart. Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm. Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm. Eiendomsgr. uviss nøyaktighet Grunnkart Eiendom: Adresse: Dato: Målestokk: 40/1040 Otto Blehrs vei 30 21.01.2019 1:1000 UTM-32 Eiendomsgr. nøyaktig 200

Detaljer

Notat analyse av prøvetakingsdata fra Botn , vurdering av den økologiske tilstanden og effekten av bobleanlegget

Notat analyse av prøvetakingsdata fra Botn , vurdering av den økologiske tilstanden og effekten av bobleanlegget Notat analyse av prøvetakingsdata fra Botn 2007-2015, vurdering av den økologiske tilstanden og effekten av bobleanlegget I løpet av de siste årene har Rissa kommune samlet inn vannprøver og gjort registreringer

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 21. FORFATTER: OPPDRAGSGIVER: Cand. scient. Annie Elisabeth Bjørklund Fjell

Detaljer

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 22.01.2018 Deres dato 28.11.2017 Vår referanse 2017/14499 461.5 Deres referanse Åge A. Landro Brevet er sendt pr. epost til aage.landro@bof.no

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 4. RK 169 Hellerudveien Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 4. RK 169 Hellerudveien Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Oslo Kommune Vann- og Avløpsetaten PB. 4704 Sofienberg 0506 Oslo

Detaljer

Antall teiger. Grunnforurensing. Avtale/Vedtak om gr.erverv Bestående. Ikke fullført oppmålingsforr. Mangel ved matrikkelføringskrav

Antall teiger. Grunnforurensing. Avtale/Vedtak om gr.erverv Bestående. Ikke fullført oppmålingsforr. Mangel ved matrikkelføringskrav Matrikkelrapport (Datakilde: Kartverket) Ni edal kommune: Grunneiendom 0233-4/405 Eiendomsdata Utskri sdato: 26.02.2019_10:06 Bruksnavn TOMT 9.06 Beregnet areal 608.7 Etablert dato 27.10.1981 Historisk

Detaljer

EM 6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Asker kommune. Kommunenr Gårdsnr. 5 Bruksnr. 47 Festenr. Seksjonsnr.

EM 6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Asker kommune. Kommunenr Gårdsnr. 5 Bruksnr. 47 Festenr. Seksjonsnr. Asker kommune Adresse: Postboks 353, 1372 ASKER Telefon: 66 90 90 90 Utskriftsdato: 19.09.2018 Planopplysninger EM 6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Asker kommune Kommunenr.

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Prøvetaking Innværfjorden Bømlo kommune

Prøvetaking Innværfjorden Bømlo kommune Prøvetaking Innværfjorden Bømlo kommune 2015 Driftsassistansen I Hordaland - Vann og Avløp IKS (DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane er Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bømlo,

Detaljer

Vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 1 av 15 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold og konduktivitet... 4 Totalt organisk karbon

Detaljer

Tilsvar høringsuttalelse, `Søknad om tiltak på eiendommen

Tilsvar høringsuttalelse, `Søknad om tiltak på eiendommen NOTAT OPPDRAG Kolstad Renseanlegg DOKUMENTKODE 512535 RIM NOT002 EMNE Svar på høringsutalelser TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kolstad Utvikling OPPDRAGSLEDER Silje Røysland KONTAKTPERSON Eldar Sofienlund

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-16-MX-003787-01

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: F. reg. 965 4 68 MVA NO-538 Moss Pb. 300 402 Ski AR-8-MM-05789-0 EUNOMO-002680 Í%R5vÂÂw@QeÎ Prøvemottak: 8.2.208 Analyseperiode: 8.2.208-2.2.208 Referanse: 8.2.208 Prøvenr.: 439-208-280407 Prøvetakingsdato:

Detaljer

TKB verdier i vanningsvann fra Numedalslågen

TKB verdier i vanningsvann fra Numedalslågen TKB verdier i vanningsvann fra Numedalslågen Oppsummering av prøveresultatene for perioden 2005-2008 Rapport utarbeidet av Forord I nedre del av Lågen har det i en årrekke vært diskusjon om bakterieinnholdet

Detaljer

Tegnforklaring. Moeng gruva i Målselv kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF

Tegnforklaring. Moeng gruva i Målselv kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF Konsesjonsområde 7662500,000000 7662600,000000 7662700,000000 7662800,000000 Moeng gruva i Målselv kommune 7662200,000000 7662300,000000 7662400,000000 75 DAA Kart produsert ved DMF 06.09.2017 Tegnforklaring

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MM Í%R5vÂÂVBo5Î EUNOMO Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland

ANALYSERAPPORT AR-16-MM Í%R5vÂÂVBo5Î EUNOMO Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien 2 1450 NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland Tlf: +47 69 00 52 00 Fax:

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

Glem ikke bakteriene Drikkevann, jordvanning og badevannskvalitet er viktigst for brukerne

Glem ikke bakteriene Drikkevann, jordvanning og badevannskvalitet er viktigst for brukerne Nasjonal Vannmiljøkonferanse 10.-11.mars 2010 Parallellsesjon B Vann og avløp 10.mars Glem ikke bakteriene Drikkevann, jordvanning og badevannskvalitet er viktigst for brukerne Sivilingeniør Christen Ræstad

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde. Forurensningsanalyse

Detaljer

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET KILDESPORING, KARTLEGGING OG TILTAK Anne-Grete Buseth Blankenberg (agbb@nibio.no) Seniorforsker NIBIO Adam Paruch, Marianne Bechmann, Lisa Paruch, alle NIBIO BAKGRUNN

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 11 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes ANALYSERAPPORT Tlf: +7 9 50 2 2 Fax: AR-17-MX-003890-01

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Meland Råvannskran Kvernavatnet Analysestartdato: NS-EN ISO 10523

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Meland Råvannskran Kvernavatnet Analysestartdato: NS-EN ISO 10523 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 11 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen Tlf: +7 9 50 2 2 bergen@eurofins.no Meland kommune Pb 79 5906 Frekkhaug Attn: Meland kommune Prøvemottak:

Detaljer

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet.

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Sør-Fron kommune Vassdragsovervåkning 2005 Innholdsfortegnelse VASSDRAGSOVERVÅKNING I SØR-FRON KOMMUNE 2005... 2 OVERSIKT OVER HVOR PRØVENE ER TATT UT... 3 KARTLEGGING

Detaljer

Notat Scptember 7( 12

Notat Scptember 7( 12 - POLITIET Notat Scptember 7( 12 Oslo politidistrikt og mangfold, notat til Helse og sosialkomiteen, Oslo kommune Oslo politidistrikt har over flere år jobbet aktivt for å skape tillit mellom politiet

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1997. FORFATTERE: Cand. scient. Annie Elisabeth Bjørklund OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

HORING AV NOU 2004:13: EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - OM SAMORDNING AV AETATS, TRYGDEETATENS OG SOSIALTJENESTENS OPPGAVER

HORING AV NOU 2004:13: EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - OM SAMORDNING AV AETATS, TRYGDEETATENS OG SOSIALTJENESTENS OPPGAVER 4 5c y KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALDIREKTOREN HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Det kongelige sosialdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Var ref.: 200408780-2/E: 024 /ELI Deres ref.: Kristiansand, 20.09.2004

Detaljer

MIKROBIELL KILDESPORING AV FEKAL VANNFORURENSING SAMMEN MED DETEKSJON AV LEGEMIDLER OG PERSONLIG PLEIEPRODUKTER

MIKROBIELL KILDESPORING AV FEKAL VANNFORURENSING SAMMEN MED DETEKSJON AV LEGEMIDLER OG PERSONLIG PLEIEPRODUKTER MIKROBIELL KILDESPORING AV FEKAL VANNFORURENSING SAMMEN MED DETEKSJON AV LEGEMIDLER OG PERSONLIG PLEIEPRODUKTER Fagtreff i Norsk vannforening Forurensningskilder og fordeling 12. oktober 2015, Adam M.

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere

Vannkilden som hygienisk barriere Vannkilden som hygienisk barriere Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam AS NORVAR-prosjektet Vannkilden som hygienisk barriere Hvilke krav bør stilles for at råvannskilden bør kunne utgjøre en hygienisk barriere

Detaljer

Vassområde Sunnfjord

Vassområde Sunnfjord SAMLERAPPORT Vassområde Sunnfjord Analyseresultater 2013 Kilde: Vannportalen Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS versjon 2 november 2013 Side 1 av 13 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer

Betydningen av "nye" patogene mikroorganismer for norsk desinfeksjonspraksis

Betydningen av nye patogene mikroorganismer for norsk desinfeksjonspraksis Betydningen av "nye" patogene mikroorganismer for norsk desinfeksjonspraksis Avdelingsdirektør Truls Krogh Avdeling for vannhygiene Divisjon for miljømedisin Nasjonalt folkehelseinstitutt Gastroenteritt

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøledelse, SHA

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøledelse, SHA NOTAT OPPDRAG Kolstad Renseanlegg DOKUMENTKODE 512535 RIM NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kolstad Utvikling OPPDRAGSLEDER Silje Røysland KONTAKTPERSON Eldar Sofienlund SAKSBEHANDLER Knut

Detaljer

Tømrermester Åge hvielevengen,

Tømrermester Åge hvielevengen, HM/m; Tømrermester Åge hvielevengen, Dregonveien 56, T362 Billingfltado lødrerende enebolig pa gm. Sö, bnr. 312. tomt nr. 80. Nordengen. Under henvisning til bygningslovens y 99 gis det hemed midlertidig

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: «REF» Vår ref Saksbehandler Berit Skjevling Direktetelefon 901 13 194 Dato 12.04.2019 Badeplass ved Sunndalsøra Dispensasjon fra kommunedelplan

Detaljer

Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 Rev. 12.08.05 Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. 1 VANNFOREKOMSTENE. 1.1 Vannkvalitet. Vannkvaliteten

Detaljer

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune.

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. 02.12.2005 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Hensikt med handlingsplanen...

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: 2009.030.I Dato for inspeksjonen: 12.08.2009

Inspeksjonsrapport nummer: 2009.030.I Dato for inspeksjonen: 12.08.2009 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.10.2009 2009/16797 Saksbehandler, innvalgstelefon Torild K. Halvorsen, 22 00 36 41 Arkiv nr. Deres referanse 520 001 Pukkverk

Detaljer

VAledninger :1000. Avløp felles

VAledninger :1000. Avløp felles VAledninger Eiendom: Adresse: Dato: Målestokk: 83/63 Brynsveien 32 24.06.2018 1:1000 UTM-32 Vannledning Overvannsledning Kum Spillvannsledning Avløp felles Sluk Hydrant VA-ledninger Dersom det er behov

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT HVA BETYR NY FORSKRIFT I PRAKSIS? FORSETH TORE MATTILSYNET MIDT AVDELING GAULDAL GARDERMOEN 24.10.2017 LEDETRÅDER HVORFOR NY FORSKRIFT?

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: AR-9-MM-037360-0 Í%R5vÂÂÃ/7`Î Prøvenr.: 439-209-0520337 Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: 2.05.209 Koliforme 96 cfu/00 ml 48-90 NS-EN ISO 9308- max 0 NS-EN ISO 0523 Konduktivitet ved 25 C (målt

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1422

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1422 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 21 R A P P O R T 1422 RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 21 FORFATTERE: Mette Eilertsen

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: AR-9-MM-05282-0 Í%R5vÂÂÅÃ!%Î Prøvenr.: 439-209-07090280 Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: 09.07.209 Koliforme 39 cfu/00 ml 20-78 NS-EN ISO 9308- max 0 NS-EN ISO 0523 Konduktivitet ved 25 C (målt

Detaljer

Klassifisering av miljøtilstand i Steinbekken, Ytterdalsbekken og Tverråga for Rana kommune Nordland i 2018

Klassifisering av miljøtilstand i Steinbekken, Ytterdalsbekken og Tverråga for Rana kommune Nordland i 2018 Klassifisering av miljøtilstand i Steinbekken, Ytterdalsbekken og Tverråga for Rana kommune Nordland i 2018 Vannområdet Ranfjorden 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Klassifisering av vanntyper...

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 miljo@eurofins.no Ullensaker Kommune Postboks A 205 JESSHEIM Attn: Svein-Arne Kværner

Detaljer

Kvinnherad komm ne. Sakstype, pbl 20-lm. oppretting av Deling i medhald til. jf. Pbl. El Reguleringsplan E] Ny anleggseigedom [] Kommuneplan

Kvinnherad komm ne. Sakstype, pbl 20-lm. oppretting av Deling i medhald til. jf. Pbl. El Reguleringsplan E] Ny anleggseigedom [] Kommuneplan D l) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-] m og 26 l E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m eller

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Perslia familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Perslia familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Perslia Familebarnehage Perslia 9 N-7088 HEIMDAL Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Perslia familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

1/83 Tillatelse til tiltak - Riving av eksisterende garasje / nybygg garasje Tilla Valstads vei 8 Tiltakshaver: Helle Hennie

1/83 Tillatelse til tiltak - Riving av eksisterende garasje / nybygg garasje Tilla Valstads vei 8 Tiltakshaver: Helle Hennie Helle Hennie Tilla Valstads vei 8 1395 HVALSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: MHOLM2 GBNR 1/83 4.3.2015 S15/1757 L15998/15 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S15/1757. Delegasjonssak:

Detaljer

Vurdering av forurensning fra kunstgressbanen til Fiskum IL på Darbu i Øvre Eiker kommune

Vurdering av forurensning fra kunstgressbanen til Fiskum IL på Darbu i Øvre Eiker kommune Vår dato: 16.11.2016 Vår referanse: 2016/6452 Arkivnr.: 460 Deres referanse: 3.10.2016 Saksbehandler: Erik Garnås Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Fiskum IL v/ Dan Ove Gundersen Boxrudveien 3 3322 Fiskum (dan-ove.gundersen@telenor.com)

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT COLIFAST AS 25 års FoU - Utvikler, produserer, selger Rask påvisning av indikatorbakterier

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

'I 38#993:1f3d2e75-c5fe d9-33d97b383957:1

'I 38#993:1f3d2e75-c5fe d9-33d97b383957:1 'I 38#993:1f3d2e75-c5fe-4374 88d9-33d97b383957:1 Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 35/7 VERRAN KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN Liavegen l 7790 MALM 27 MQTTATT 2 t{ 0KT 2015 Ve ran Arkivnr. 'Sa a' W T ILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tabell 2.0 Oversikt over nye saker i aktuelle arkiver pr. fir

Tabell 2.0 Oversikt over nye saker i aktuelle arkiver pr. fir Etablerin2 av digitalt arkiv forprosjektrapport v.2.2 2. Gardsarkivet Arkivet har ansvaret for Gardsarkivet. Arkivet er lokalisert i 1. etasje ved Postmottak. Arkivet bestar av Wellerskap med hengemapper,

Detaljer