BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEINNKALLING UTVALG FOR SAMARBEID Mandag 1. september 2014 kl 17:00 Dato: Arkivkode: N-99.1 Medlemmene innkalles til møte kl 17:00 i Rådhuset, møterom B 112. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes til Inger Kvannes, telefon / eller e-post SAKSLISTE: Saksnummer Sakstittel 018/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 019/14 ORIENTERING OM REKRUTTERINGSARBEID OG KOMPETANSEUTVIKLING INNEN PLEIE OG OMSORG 020/14 SYKEFRAVÆR - STATUSRAPPORT 1. KVARTAL /14 ORIENTERING OM REKRUTTERING AV LÆRLINGER EVENTUELT Hårek Elvenes Utvalgsleder Inger Kvannes Utvalgssekretær

2 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: ArkivsakID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Inger Kvannes Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Utvalg for samarbeid /14 GODKJENNING AV PROTOKOLL Vedlagt følger protokoll fra forrige møte. Forslag til vedtak: Protokoll fra utvalgets møte godkjennes slik den foreligger. Vedlegg: Møteprotokoll Utvalg for samarbeid SAM

3 3 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Wenche Borge Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg bistand og omsorg Funksjonshemmedes råd /14 Eldrerådet /14 Utvalg for samarbeid /14 ORIENTERING OM REKRUTTERINGSARBEID OG KOMPETANSEUTVIKLING INNEN PLEIE OG OMSORG VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: Utvalg for samarbeid behandlet 7. april 2014 sak 8/14 Kartlegging av uønsket deltid Utvalget vedtok blant annet at «Rådmannen fremlegger en sak for utvalg for samarbeid om hvilke tiltak som skal iverksettes.» Denne saken er en oppfølging av vedtaket i utvalg for samarbeid. Tiltak for å redusere uønsket deltid henger nøye sammen med rekrutteringsarbeid og kompetansebehov. Rådmannen har derfor inkludert disse temaene i saken. Rådmannen forutsetter at de tiltakene som beskrives i saken kan gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer.

4 4 Forslag til vedtak: Rådmannens redegjørelse om uønsket deltid, rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling tas til orientering. Erik Kjeldstadli Vedlegg: Bovild Tjønn Rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling innen pleie og omsorg Strategisk kompetanseplan helse og omsorg mai FUNKSJONSHEMMEDES RÅD Votering: Enstemmig FRÅD-051/ Vedtak: Funksjonshemmedes råd tar rådmannens redegjørelse om uønsket deltid, rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling til orientering.

5 5 RÅDMANNENS REDEGJØRELSE 1. Arbeid med uønsket deltid sett opp mot behovet for kompetanse Det er flere grunner til at Pleie og omsorg ønsker å ha så stor andel ansatte i heltidsstillinger som mulig. Både ut fra effektivitet, kvalitet og arbeidsmiljø viser forskning av det er lønnsomt med stor andel i heltidsstillinger. Dette arbeidet har hatt høyt prioritert i Pleie og omsorg i flere år. Dette illustreres også i følgende figur, som er hentet fra FAFO-rapport 2012:14 «Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger» ved Leif Moland.

6 6 Hvorfor trenger omsorgssektoren deltidstillinger? Ulike offentlige utvalg beskriver at ansattes ønsker om å arbeide deltid, og organisasjonenes krav om at deres medlemmer ikke skal jobbe oftere enn hver tredje helg, er med på å opprettholde en deltidskutlur der frivillig deltid avler ufrivillig deltid. Dette fordi man trenger nye deltidsansatte for å fylle opp huller i turnusene. I Fafo-rapport av trekkes det frem at vi har deltidsproblematikk fordi døgnkontinerlige tjenester ofte har ujevne arbeidstopper og turnusbegresninger ved at fagbevegelsen ofte har motstand mot komprimert arbeidstid (lange vakter) og noe helgearbeid. Disse faktorene fører til en deltidskultur i omsorgssektoren. Pleie og omsorgstjenestene i Bærum kommune har ca fast ansatte, og ca av disse jobber i stillinger på under 80 %. Ut fra det kan vi si at Pleie og omsorg har ca 70 % ansatte i hele stillinger, noe som omtrent er på landsgjennomsnittet. Kartlegging av deltid i Pleie og omsorg En arbeidsgruppe ledet av Personalenheten gjennomførte høsten 2013 en kartlegging for å få status over deltid i Pleie og omsorg i Bærum kommune. Kartleggingsskjema ble delt ut både elektronisk og per brev til alle ca deltidsansatte i Pleie og omsorg. 288 svarte, dvs. en svarprosent på 28,8. Rådmannen antar at de som ikke svarte, ikke har sterke meninger om hvorvidt de ønsker å arbeide i større stilling. Kartleggingen viste blant annet at syv sykepleiere, 57 helsefagarbeidere og 54 ufaglærte ønsket å øke stillingen. 47 % av respondentene svarte at de jobbet deltid fordi det ikke fantes ledig stillinger de ønsket å søke på. De andre begrunnelsene var spredd. Kartlegging av behov for kompetanse All rekruttering må ses opp mot tjenestens behov for kompetanse. Høsten 2013 gjennomførte Pleie og omsorg en kartlegging av kompetansen i tjenestene i dag, og hva behovet er for å rekruttere. Resultatet av dette arbeidet viser at Pleie og omsorg har omtrent 180 årsverk med ufaglærte, som det er behov for å omgjøre til 100 nye årsverk med sykepleiere og 80 årsverk med helsefagarbeider. I tillegg kommer rekrutteringen for å kompensere for turnover og naturlig avgang. Samhandlingsreformen har vært med på å gjøre en «forskyvning» i behovet for fagkompetanse. Når en helsefagarbeider slutter, velger leder ofte å ansette en sykepleier. Når en ufaglært slutter, faller valget ofte på en helsefagarbeider. Dessverre er turnover høyest blant de med 3-årig utdanning. For å øke andel faglærte er det iverksatt flere tiltak for å tilby ufaglærte utdanning gjennom jobb. I hele handlingsprogramperioden frem til 2017 er det planlagt å sette i gang egne klasser med helsefagarbeidere hvert år fremover. Tiltaket er viktig for å nå målet om flere faglærte. Ut fra brukerbehovene i tjenesten anslår rådmannen at 80 % av bemanningen bør være faglærte og 20 % kan være ufaglærte. Per hadde Pleie og omsorg 76 % faglærte og 24 % ufaglærte. Rekrutteringssituasjonen I 2013 utlyste Pleie og omsorg blant annet følgende ledige stillinger: 195 sykepleie- og vernepleiestillinger. Det var 5,3 søker per ledig stilling. 87 helsefagarbeiderstillinger. Det var 20,6 søkere per ledig stilling. Alle søkerne hadde ikke rett formell kompetanse i forhold til den stillingen de søkte, men oversikten viser et bilde av rekrutteringssituasjonen. Pleie og omsorg får mange søkere til

7 7 ledige helsefagarbeiderstillinger, mens det er lagt færre søkere per stilling til sykepleiere/vernepleiere. Samlet sett har Pleie og omsorg en relativ god søking til ledige stillinger. Lovendring i Arbeidsmiljøloven Pleie og omsorg har også stor oppmerksomhet på først å gi deltidsansatte større stilling, før man går til ekstern ansettelse kom det ny bestemmelse i Arbeidsmiljøloven som 14-4 gir rett til utvidet stilling for deltidsansatte: «Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav» (Lovdata PM : Endringer i arbeidsmiljøloven - fortrinnsrett for deltidsansatte). Rådmannen vil bruke lovendringen til å utvikle en enda sterkere heltidskultur enn den kommunen har i dag. Pleie og omsorg skal også i årene fremover øke andel faglærte. For å nå begge målene må det tas strategiske grep. Forslag til konkrete tiltak er behandlet på medbestemmelsesmøte i Pleie og omsorg 23. juni Mulige løsninger for å redusere ufrivillig deltid FAFO-rapport 2012:14 «Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger» tar opp utfordringene rundt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og helgeproblematikk. De har undersøkt mange kommuner i Norge og funnet frem til åtte ulike tiltak som kan være med på å øke andel heltidsansatte. Jobbe på tvers Ønsketurnus Jobbe flere helger Vikarpool Øke grunnbemanning Langevakter 3+3 turnus Pleie og omsorg har forsøkt, eller i ferd med å prøve ut, de fleste av tiltakene gjennom ulike prosjekter av kortere eller lengre varighet. Flere kommuner har gode erfaringer med å øke andel hele stillinger ved å ha lange vakter i helgene. Dette er også interessant for Bærum å prøve ut. Et eget prosjekt er opprettet rundt dette, med oppstart høsten Andre kommuner viser til at det å prøve ut alternative turnuser også er positivt for omdømme, rekruttering, gir økt brukerfokus, øker komtansen på vakt samt gir mer tilfredse brukere. Hvordan sikre rett kompetanse i forhold til brukerne behov Pleie og omsorg har som mål å ha 80 % faglærte og 20 % ufaglærte på jobb. Det er imidlertid driftsutfordringer å klare dette på alle vakter. Når man ikke klarer denne sammensetningen, er det noen ganger nødvendig å sette inn ekstra ressurser for å dekke opp for behovet. Rett kompetanse på jobb er også viktig for å sikre rett kvalitet på tjenesten. Pleie og omsorg ønsker både flere heltidsstillinger og flere faglærte for å dekke opp økte krav til kompetanse. For å klare begge deler må det legges vekt på hvordan ufaglærte

8 8 benyttes i tjenesten, og hvordan det legges til rette for at faglærte skal komme opp i stillingsbrøk. Hvordan kunne tilby flere faglærte større stilling? Ved å øke grunnbemanning vil man kunne redusere behovet for vikarer, samt gi bedre kontinuitet i tjenesteytingen. Økning av grunnbemanning må i så fall være innenfor forventet behov for vikar. Store tjenestesteder vil kunne øke flere faglærte om man evner å se hele tjenestestedet under ett. Tjenesten må kunne bruke deltidsansatte med fagutdanning mer fleksibelt enten i «eget hus» eller på distriktet. Det rådes til å opprette en «base» for deltidsansatte med fast turnus som bør lages etter analyse av bruk av timevikarer. Pleie og omsorg har en stor andel deltidsstillinger i samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming. Mye av grunnen til dette er at brukerne har egne ansatte på dagtilbud. For å få gjort noe med denne problematikken, bør ansatte benyttes mer fleksibelt enn det gjøres i dag. Større stillinger i denne deltjenesten, vil også virke positivt på rekruttering av fagpersoner. Ved å øke grunnbemanningen vil hvert tjenestested bedre kunne ta styring på hvem som skal ha høyere stilling. Ved å ha en passiv holdning til dette, vil krav hjemlet i AML 14-4 styre dette. Aktuelle tiltak Etter drøfting i medbestemmelsesmøte 23. juni vil rådmannen arbeide videre med følgende tiltak, med hovedvekt på fleksibel bruk av arbeidskraften: Kompetansebehovet må ses under ett på tjenestestedet. Det må utvikles kultur for mer fleksibel utnyttelse av kompetanse på tjenestestedet og i hele Pleie og omsorg. Løfte frem arbeidskontrakten, dvs. at alle jobber i Bærum kommune og ikke bare på det enkelte tjenestested/avdeling. Dette vil skape større fleksibilitet og muligheter. Flytte lønnsmidler fra vikarmidler til fast lønn. Ansatte må ha fast turnus, men avdeliger alternerer etter behov. Jobbe alternativ turnus (for eksempel langvakter). Legge til rette for at ufaglærte får helsefagarbeiderutdanning. 2. Oppdatert status for rekruttering og kompetanseutvikling i Pleie og omsorg, juni 2014 Rådmannen viser til saken «Rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling innen pleie- og omsorg (BIOM sak 48/13, SAM sak 31/13). Saken inneholder en grundig gjennomgang av alle løpende tiltak. Under følger en oppdatering over de viktigste løpende interne tiltakene for å øke andel faglærte i Pleie og omsorg. Norskskolen i Pleie og omsorg Helsefag på Rud videregående skole Fagskolen

9 9 Vernepleie på deltid Sykepleie på heltid Videreutdanninger for høgskole Legge til rette for autorisering av sykepleiere fra land utenfor EU/EØS Praksisplasser Norskskolen i Pleie og omsorg Omtrent 250 fast ansatte er kartlagt for å vurdere norskferdighetene, og omtrent 170 av disse trenger norskundervisning for å ta eksamen for Norskprøve B1 (tidligere Norskprøve 3). 11 klasser av i hver klasse er gjennomført siden oppstart høsten Norskskolen er deltid opp i grunnivå, mellomnivå og høyt nivå for alle ansatte med dokumentasjonskrav i jobben de skal utføre. Hvert trinn består at 24 kursdager og i alt 94 undervisningstimer. Muntlig klasse for renhold/kjøkken er på 48 timer. Lærerne melder tilbake at mange av de ansatte har utfordringer ved at de har vært lenge i Norge, og bruker mye tid på «avlæring» før ny kunnskap setter seg. Til nå er erfaringen at de fleste deltakerne må ha to kurs før de klarer eksamen. 6 nye klasser planlegges å starte opp høsten 2014, samt videre klasser i All undervisning foregår i arbeidstiden. For høsten 2014 og våren 2015 har Pleie og omsorg fått midler fra VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) til delvis dekning av skoleplass. Dekning av vikar finansiere tjenesten selv. Helsefag på Rud videregående skole Høsten 2014 starter 25 faste ufaglærte ansatte på Rud videregående for å forberede seg på å ta eksamen som praksiskandidat våren Etter eksamen, skal de gå opp til fagprøve. Dette er planlagt gjennomført senest høsten Ingen i denne klassen har rettighet til skoleplass. Det vil vi at de har gjennomført videregående skole fra før. Dette er derfor en flott sjanse til å få fagbrev. Kostnaden til skoleplass finansieres av Pleie og omsorg, og noe gjennom statelige midler. Pleie og omsorg startet også lignende klasse med 21 deltakere høsten 2013, med avslutning juni Fagskolen Dette er et viktig tilbud for helsefagarbeidere slik at de også kan få en videre karrierevei. Rud videregående tilbyr linjene Rehabilitering og Demens og alderspsykiatri, med skole en dag i uka over 2 år. Til sammen har Pleie og omsorg omtrent 25 deltakere fordelt på begge linjene. Vernepleie på deltid Vernepleierutdanningen gjennom Høgskolen i Oslo og Akershus flytter inn i nye flotte lokaler i Kunnskapssenteret denne høsten. Hvert år begynner 6 8 ansatte fra Pleie og omsorg på denne høgskoleutdanningen som går over fire år. Dette er et svært viktig rekrutteringstiltak for Pleie og omsorg, da tilgang på eksterne søkere er lav til vernepleiestillinger. Pleie og omsorg har mange dispensasjonssøknader til Fylkesmannen hvert år på grunn av for få vernepleiere i tjenesten.

10 10 Sykepleie på heltid Dessverre tilbyr ingen av høgskolene i vårt område sykepleie på deltid høsten Høgskolen i Oslo og Akershus har imidlertid en klasse på 30 elever på fulltid på det nye Kunnskapssenteret. Denne klassen skal knyttes nært til kommunen, og kommer til å få eget opplegg i praksis som blir ekstra tilpasset kommunal tjenesteyting. Videreutdanninger for høgskole I tråd med Pleie og omsorgs satsningsområder tilbys også videreutdanning for syke- /vernepleiere. I denne perioden legges det spesielt til rette for videreutdanning innen demens og palliasjon. Omtrent 10 nye starter opp videreutdanning hvert år. Legge til rette for autorisering av sykepleiere fra land utenfor EU/EØS Etter nye retningslinjer fra Statens autorisasjonskontor, har kommunens tilrettelegging på dette området måttet legges om. Slik reglene er blitt praktisert det siste året, er det veldig få ansatte med sykepleieutdanning utenfor EU/EØS som får godkjenning i Norge. De som fortsatt får dette er de som har sykepleieutdanning fra universitet i Filippinene. Dette er de færreste, siden de fleste tar denne utdanningen på college. De som fortsatt kan bli autoriserte, får delvis permisjon med lønn for å gjennomføre Nasjonale fag, praksis innen psykisk helse og på sykehus. Praksisplasser Det å tilby elever og studenter praksisplass er fortsatt et av de viktigste tiltakene kommunen har for ekstern rekruttering. Omtrent 450 sykepleiestudenter og 50 vernepleierstudenter er innom tjenestesteder i Pleien og omsorg hvert år. Fra videregående skole tar kommunen i mot omtrent 100 elever hvert år. Det arbeides fortsatt med å bli enda bedre på denne ansvarsfulle oppgaven. Blant annet er det utviklet et eget opplegg for veiledere for høgskolestudentene, og jobber med å overføre denne kunnskapen over på mottak av elever fra videregående skole. 3. Økonomiske konsekvenser Rådmannen forutsetter at de tiltakene som beskrives i saken kan gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer.

11 11 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Ingrid Jernberg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Utvalg for samarbeid /14 Sektorutvalg bistand og omsorg Sektorutvalg eiendom og administrasjon Sektorutvalg barn og unge SYKEFRAVÆR - STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: Strategier og tiltak for å nå vedtatt mål om 1 prosentpoeng reduksjon i sykefraværet ble behandlet av kommunestyret i sak 021/14 den Kommunestyret vedtok at det skal rapporteres halvårlig på sykefraværet, status og ressurser som er til rådighet. Kommunestyret besluttet å redusere sykefraværet med 1 prosentpoeng i forbindelse med behandling av Handlingsprogram Rådmannen la så frem en egen sak med strategier og forslag til tiltak som er planlagt gjennomført i den neste 4-års perioden. Målet er at Bærum kommunen har 7 prosent sykefravær i Fire nye strategier skal gjennomsyre arbeidet i årene fremover (se også vedlegg 1.) Strategi A: Bærum kommune skal oppleves som en helsefremmende arbeidsplass Strategi B: Forpliktelse og oppfølging av sykefravær fra alle ledere på alle nivå Strategi C: Redusere korttidsfraværet gjennom holdningsarbeid og forebyggende tiltak Strategi D: Langtidssykemeldte tilbake til jobb I all hovedsak er det linjeledelsen som skal gjennomføre tiltakene, men HR-funksjonene bidrar med systemer, rådgivning og utvikling av tiltak. For å styrke eierskapet til oppfølging i linjeledelsen, foreslår rådmannen i Handlingsprogram at det settes konkrete målsettinger for sykefraværet pr programområde.

12 12 I rådmannens redegjørelse presenteres de tiltak som så langt er under planlegging/ påbegynt og statusrapport for sykefraværet pr 1. kvartal Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2013 over legemeldt sykefravær i Bærum kommune og utvikling av sykefraværet i kommunalsjefsområdene vedlegges også saken. Sykefraværstallene for 1. kvartal 2014 peker så langt i positiv retning. En rekke tiltak er under planlegging og vil bli igangsatt/ gjennomført i løpet av høsten Forslag til vedtak: Rådmannens redegjørelse for sykefravær i 1. kvartal 2014 og status i arbeidet med strategier og tiltak i sykefraværsarbeidet tas til etterretning Erik Kjeldstadli Vedlegg: Gunvor Erdal Vedlegg 2_Årsrapport sykefravær 2013 BK_BHT Vedlegg 3_Årsrapport sykefravær 2013 Komsjef_BHT Vedlegg 1 Strategier og tiltak 1 kvartal

13 13/23 RÅDMANNENS REDEGJØRELSE Rådmannen fortsetter å ha fokus på interne rapporteringsrutiner i forhold til egenmeldt sykefravær. Rådmannen anser at fraværstallene for de to siste årene har en bedre kvalitet enn tidligere. Sykefraværstall blir rapportert ti uker etter avsluttet periode. Fraværstall rapporteres derfor nå for 1. kvartal og for de fem første månedene i Ny IA-avtale er forhandlet av de sentrale parter og videreført med noen justeringer. Rådmannen har inngått ny lokal avtale om samarbeid for gjennomføring av avtalen med de tillitsvalgte, NAV Bærum og NAV arbeidslivssenter. Avtalen bygger på samme hovedmål som tidligere men innebærer nye og noe enklere regler for oppfølging av sykemeldte fra 1. juli 2014 og en tydeligere dreining mot å arbeide mer forebyggende. Sanksjonsregimet fra 2011 er blitt fjernet. - Sektorutvalget for BIOM har vedtatt at det skal gjennomføres en analyse av sykefraværet innen pleie og omsorg med henblikk hvilke faktorer som kan påvirkes for å bidra til en mer målrettet innsats for å reduseres sykefraværet. Denne analysen gjøres i tillegg til øvrig arbeid med utvikling at bedre sykefraværdata. Oppdraget utføres av Utviklings og utredningsenheten. 1. Status i sykefraværet 1. kvartal 2014 Kvartalsoversikten for 1. kvartal 2014 viser at sykefraværet har en positiv utvikling i forhold til samme periode i tidligere år. Det totale fraværet er på 8,7 prosent, både korttidsfraværet og langtidsfraværet har hatt en svak nedgang. Det er vanskelig å si noe om utviklingen av fravær fra april og mai tallene, og hvordan 2. kvartal 2014 blir. Sju av ti programområde har gått ned i det totale fraværet i forhold til 1. kvartal Helse og sosial, kultur, kirke og fritid, plan og miljø og administrasjon har hatt en nedgang på ca. 2 prosentpoeng fra samme periode I forhold til diagnoser i det legemeldte fraværet ser vi at det er en markant nedgang i luftveissykdommer hittil i 2014 sammenlignet med tidligere år. Dette antas å ha sammenheng med en svakere influensa periode i begynnelsen av året. Det totale sesongjusterte sykefraværet i Norge er nå på 6,5 prosent. Dette betyr at f eks influensa holdes utenom statistikken. Samlet økning på landsbasis var på 0,5 prosent. Kvartalsvis utvikling i sykefraværet : Fravær i prosent 1. kvartal kvartal kvartal 2014 Korttid 3,4 3,6 3,2 Langtid 5,7 5,7 5,5 Totalt 9,1 9,4 8,7 Kilde: Lønns- og personalsystem (LØP) Merknad: og 2014 er fraværet beregnet på antall dager per måned vanligvis 21, 22 eller 23 dager og med noe lavere tall når det er helligdager. I 2012 var sykefraværet

14 14/23 beregnet på fast antall dager per måned (21,67 dager). Fraværstallene er derfor ikke helt sammenlignbare for perioden Fraværet rapporteres fordelt på korttidsfravær (egenmeldt og legemeldt fravær i de første 16 kalenderdagene) og langtidsfravær (over 16 dager eller mindre enn 16 dager siden sist fravær). Det rapporteres ikke fravær på Kemneren i Asker og Bærum, Revisjon og Formannskap. Dette av hensyn til personvern. Områdene er inkludert i det totale tallet for Bærum kommune. Utvikling i sykefraværet de fem første måneder i 2014 : Fravær i prosent Januar Februar Mars April Mai Korttid 3,3 3,3 3,1 2,4 2,6 Langtid 5,1 5,6 5,9 5,6 5,2 Totalt 8,4 8,9 9,0 8,0 7,8 Kilde: LØP Utvikling i sykefravær 1. kvartal 2013 og 2014 per programområde Programområde Fravær i prosent 1. kvartal kvartal 2014 Grunnskoleopplæring Korttid 3,11 2,76 Langtid 3,74 4,54 Totalt 6,85 7,30 Pleie og omsorg Korttid 4,18 3,57 Langtid 7,65 7,42 Totalt 11,83 11,00 Helse og sosial Korttid 3,27 2,85 Langtid 6,86 5,28 Totalt 10,13 8,13 Administrasjon Korttid 2,99 2,47 Langtid 4,44 2,69 Totalt 7,43 5,16 Barnehager og parker Korttids 4,44 4,44 Langtids 6,02 5,48 Totalt 10,47 9,92 Kultur, kirke og fritid Korttid 3,18 2,62 Langtid 4,05 2,27 Totalt 7,24 4,89 Plan og miljø Korttid 2,41 3,31 Langtid 4,88 0,71 Totalt 7,29 4,02 Kommunaltekniske tjenester Korttid 3,04 3,26 Lang 3,57 3,73 Totalt 6,61 7,00

15 15/23 Eiendom Korttid 3,08 3,83 Langtid 6,19 7,43 Totalt 9,27 11,26 Barne- og ungdomstjenester Korttid 3,41 2,53 Langtid 5,75 4,86 Totalt 9,16 7,39 Kilde: LØP For tabellen rapporteres to desimaler for å kunne se små forandringer i sykefraværet. Fraværstallene for 2012 er ikke tatt med da det ei helt kan sammenlignes med fravær for 2013 og Eiendom og Pleie- og omsorg har det høyeste fraværet i 1. kvartal Helse og sosial, kultur, kirke og fritid, plan og miljø og administrasjon har hatt en nedgang på ca. 2 prosentpoeng fra samme periode Barne- og ungdomstjenester har hatt størst minskning av korttidsfraværet sammenlignet med samme periode i Barnehager og parker har hatt en minskning i langtidsfraværet på et halv prosentpoeng. Legemeldt fravær fordelt på diagnoser for 1. kvartal Diagnoser. Tapte dagsverk i % Totalt Almene og uspesifiserte lidelser 4,8 5 5,8 5,3 6,6 Sykdommer i fordøyelsesorganene 4,8 6,6 4,7 4,8 4 Sykdommer i hjerte/kar-systemet 3,3 2,7 2,9 3,6 3,4 Muskel/skjelett - lidelser 33,8 32,8 32,4 30,9 34,4 Rygglidelser 8,1 9,1 8,4 7,8 9,3 Nakke-, skuldre-, armlidelser 9,2 8,3 6,4 8,8 9 Andre muskel/skjelett-lidelser 16,5 15,5 17,6 14,3 16,1 Sykdommer i nervesystemet 5,7 4,2 5,1 6,8 5,1 Psykiske lidelser 22,3 22,4 19,6 17,8 21,3 Lettere psykiske lidelser 8,5 9,7 8,9 8,4 8,9 Angst / depressive lidelser 12,2 11,4 9,9 8,6 11,2 Andre psykiske lidelser 1,6 1,3 0,8 0,8 1,2 Sykdommer i luftveiene 10,5 11,4 14,8 14,6 9,6 Svangerskaps-sykdommer 7,1 7,4 6,8 7,9 7,2 Andre lidelser 7,6 7,5 7,8 8,2 8,4 Kilde: NAV Etter å ha hatt en nedgang i 2013 har nå muskel/skjelett og psykiske lidelser økt til tidligere nivå og står for over 55 prosent av det legemeldte fraværet i 1. kvartal Den kraftige nedgangen vi ser i sykdommer i luftveiene på 5 prosentpoeng samsvarer med trenden for Norge i stort. Sesonginfluensaen var vesentlig svakere i 1. kvartal 2014 enn den har vært tidligere år. I Norge falt antall tilfeller med luftveislidelser med over 30 prosent og det egenmeldte fraværet gikk ned med 9 prosent. Det registrerte legemeldte sykefraværet sammenlignes med samme kvartal i Det legemeldte sykefraværet gikk ned med 6,2 prosent og er nå på 5,5 prosent. Hovedårsaken til at legemeldte sykefraværet har gått ned, er nedgangen i influensa.

16 16/23 Legemeldt fravær - tre største diagnoser for de ulike programområdene 1. kvartal 2014 Programområde Muskel/skjelett - lidelser Psykiske lidelser Sykdommer i luftveiene Grunnskoler 25,8 21,2 10,5 Pleie og omsorg 43,7 16,8 7,6 Helse og sosial 26,8 33,1 5 Administrasjon 28,4 26,4 9,2 Barnehager og parker 28,8 21,8 13,8 Kultur, kirke og fritid * 43,9 22,5 Plan og bygningstjenester * * 18,0 Kommunaltekniske tjenester 43,3 11,9 17,1 Eiendom 45,5 16,1 12,7 Barne- og ungdomstjenester 29,2 32,8 8,9 Kilde: NAV *For få ansatte eller ingen diagnose. Av det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2014 står diagnosen muskel/skjelett lidelser for den største andelen av sykefraværet i programområdene eiendom, kommunaltekniske tjenester og pleie- og omsorg. I samme kvartal er diagnosen psykiske lidelser høyest i kultur, kirke og fritid, helse og sosial samt barne- og ungdomstjenester. Legemeldt fravær på grunn av sykdommer i luftveiene, er lavest hos helse og sosial, pleie- og omsorg samt barne- og ungdomstjenester. Legemeldt sykefravær 1. kvartal for kvinner i prosent i Bærum kommune Alder ,0 2,5 2, ,7 7,6 6, ,3 11,2 10, ,1 8,9 7, ,4 8,7 8, ,5 9,2 8,0 Totalt 8,2 9,0 8,3 Kilde: NAV Legemeldt sykefravær 1. kvartal for menn i prosent i Bærum kommune Alder ,8 1,2 2, ,3 3,1 2, ,3 4,1 4, ,3 6,3 6, ,2 8,0 5, ,6 7,0 6,4 Totalt 5,1 5,6 5,0 Kilde: NAV

17 17/23 Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal i de tre siste årene for kvinner, viser at det er høyest i aldergruppen år og ligger på over 10 prosent. For menn er det høyest i alderne fra 40 til 69 år. I 1. kvartal 2014 i Norge var det legemeldte sykefraværet for kvinner på 7,3 prosent og 4,2 prosent for menn. Fordeler vi fraværet på kjønn og ser på endringen fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, hadde menn en nedgang på 7,1 prosent og kvinners sykefravær gikk ned med 5,4 prosent. 2. Status iverksetting av tiltak Planarbeid og konkretisering av en rekke av de skisserte tiltakene er i gang. Her beskrives kort det arbeidet som foreløpig er igangsatt. Det vises ellers til vedlegg 1. -Arbeidet med å etablere etiske refleksjonsgrupper på minst 30 flere tjenestesteder i organisasjonen spesielt der hvor det er utfordrende brukersituasjoner er i gang. - Ledere skal benytte fraværsrapporter i LØP aktivt for å analysere utvikling av sykefravær: Et arbeid pågår med å videreutvikle fraværsstatistikken i LØP med flere variabler. (For eksempel kombinasjonen kjønn +alder, ukedager +alder, stillingstittel +alder, stillingsprosent, arbeidsplan dagtid, turnus, natt, ansettelse type, fast, vikar eller timelønnede). Når dette foreligger vil det finnes et bedre grunnlag for å vurdere om det er sammenhenger mellom disse variablene og sykefraværet. -Det informeres jevnlig om ledernes muligheter for å hente ut rapporter om fravær på kurs, i Ansattportalen og ved besøk på tjenestestedene. -Det skal gjennomføres resultatoppfølging av alle ledere minimum to ganger per år. Resultatoppfølgingen skal omfatte oppfølging av hms-plan og bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT-plan). Dette er i god gjenge. I forbindelse med Handlingsprogrammet foreslår rådmannen at det settes konkrete mål for hvert enkelt programområde. Dette vil gi et styrket eierskap for oppfølging av tiltak. -Ny HMS-modul i LØP skal anskaffes og tas i bruk. Utviklingen av modulen er noe forsinket men det antas at vurdering og testing vil kunne starte i løpet av høsten. -Det skal etableres et «innsatsteam» for veiledning av ledere i oppfølging av sykemeldte på individnivå: Det er øremerkede medarbeidere i Personalenheten som har ansvar for støtte til ledere i oppfølging av langtidssykemeldte og omplassering til annet arbeid. I løpet av høsten vil organisering, arbeidsmetoder og samarbeidsformer gjennomgås med mål om en mer systematisk oppfølging av alle langtidssykemeldte. -Alle tjenestesteder med korttidsfravær >4 % skal følges opp: Et prosjekt for å redusere korttidsfravær tilbys barnehagesektoren og pleie og omsorg fra høsten Gjennom metoden fokusgruppe skal det konkretiseres forslag for å redusere korttidsfraværet. -Leder ivaretar arbeidsgivers tilretteleggingsplikt regler og rutiner for oppfølging og tilrettelegging av sykemeldte er revidert.

18 18/23 -Minst ett smitteverntiltak skal etableres innen barnehageområdet: Bedriftshelsetjenesten har etablert et prosjekt. -Alle langtidssykemeldte (>3 måneders fravær), som av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å komme tilbake til eget arbeidssted, skal følges opp: Dette tiltaket vil ses i sammenheng med punktet om «Innsatsteam». -Lederne skal gis tilbud om opplæring om psykiske lidelser et opplæringstilbud i samarbeid med NAV er utviklet og vil tilbys i løpet av høsten. -Tiltaket ibedrift i barnehagesektoren i samarbeid med NAV omfatter alle barnehager og vil avsluttes i løpet av høsten. -Nødvendige årsverksressurser for de planlagte nærværstiltak skal sikres ved omdisponering innen administrasjon og støtte: I økonomimelding I ble det avsatt kr 0,5 million som bl.a. skal brukes til å koordinere arbeidet med oppfølging av strategier og utvikling av tiltak. Det blir også vurdert om det er nødvendig å sette inn mer ressurser ifht «Innsatsteam» for oppfølging av sykemeldte på individnivå. Personalenheten har pt 2 årsverk som arbeider med individoppfølging og 0,5 0,75 årsverk som arbeider med statistikk, rapportering og noen av tiltakene ifht korttidsfravær som er under arbeid.

19 19/23 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Anci Odhelius Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Utvalg for samarbeid /14 Sektorutvalg eiendom og administrasjon ORIENTERING OM REKRUTTERING AV LÆRLINGER VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: Utvalg for Eiendom og administrasjon har bedt om en orientering om hva kommunen gjør for å rekruttere lærlinger. Kommunen gjennomfører en rekke aktiviteter hvert år for å rekruttere kandidater til lærlingeplasser og samarbeider med de ulike videregående skolene i Asker og Bærum i rekrutteringsarbeidet. Bærum kommune har til enhver tid kapasitet og budsjettmidler til å ta imot 65 lærlinger. Ut fra kommunens behov er det helsefagarbeidergruppen som prioriteres høyest. Hittil har rammen på 65 plasser vist seg å være tilstrekkelig. Skulle det bli flere kvalifiserte søkere enn dette, vil rådmannen ta opp spørsmål om tilleggsbevilgning i økonomimelding 1 ( denne fremgangsmåten ble avklaret med kommunestyret i 2013). Rådmannen har slått fast at alle kvalifiserte søkere bosatt i Bærum kommune skal tilbys lærlingeplass. Søkningen for høsten 2014 tyder på at 65 læreplasser vil holde. Forslag til vedtak: Sak om rekruttering av lærlinger tas til orientering

20 20 Erik Kjeldstadli Gunvor Erdal

21 21 RÅDMANNENS REDEGJØRELSE Utvalg for Eiendom og administrasjon har bedt om en orientering om hva kommunen gjør for å rekruttere lærlinger. Kommunen driver aktiv profilering av lærlingeordningen ved mange tiltak. - Rekrutteringspatruljen, som består av lærlinger, besøker alle kommunens ungdomsskoler for å fortelle om helse- og oppvekstfag til alle 10-klasser. - Kommunen har hver vår stand på Fylkeskommunens Utdanningstorg for våre ungdomsskoleelever, og besøker alle elevene på Helse- og oppvekstfag på Rosenvilde, Sandvika og Rud videregående skole på både Vg1 og vg2. - Kommunen deltar på Åpen dag på de samme skolene for å snakke om barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. - På kommunens hjemmeside ligger informasjon om lærlingeordningen, inklusive søknadsskjema. Elevene søker om læreplass på fylkeskommunens datasystem Vigo. Vi oppfordrer også elevene om å søke på kommunens eget søknadsskjema, i tillegg til Vigo. Dette gir oss flere relevante opplysninger for å vurdere om vi mener de er kvalifiserte til læreplass i kommunen. Kriteriene for å bli lærling er at eleven er motivert for å bli fagarbeider og at han/ hun har akseptable karakterer. Med det menes at de må ha bestått alle programfagene, og kan ha maksimalt to fellesfag som ikke er bestått. I tillegg ser vi på personlig egnethet, det sjekkes referanse. Evnen til å lytte/kommunisere og språkforståelse (skriftlig og muntlig) vurderes. Digitale ferdigheter legges også til grunn. Til slutt vurderes ordens- og atferdskarakter, og om eleven har lite fravær. De som bor i kommunen blir prioritert. Fra statlig hold er det nå en satsing på å få flere til å søke yrkesfag, og å få flere til stå i det videregående løpet helt ut. Ett av tiltakene er en såkalt vekslingsmodell. Det vil si, det er ikke en modell, men flere mulige modeller, der hensikten er å la elevene møte praksis tidligere enn den tradisjonelle modellen legger opp til. Bærum kommune samarbeider med Rud videregående skole om en vekslingsmodell i helsearbeiderfaget Fylkeskommunen er ansvarlig for å gi alle tilbud om videregående opplæring. Bærum kommune er en av mange bedrifter som får søkere til læreplasser, men vi har ingen lovmessig forpliktelse til å ta imot de som formidles til oss. Kommunen må balansere hensynet til å ansette lærlinger som kan bli verdifulle arbeidstagere (rekrutteringsperspektivet), opp mot samfunnsansvaret. Kommunen inngår en del kontrakter med personer som trenger spesiell tilrettelegging på veien mot fagbrev (såkalte lærekandidater). Disse vil ikke nødvendigvis kunne gå inn i en ordinær stilling i kommunen etter endt lælingeløp. Kommunen har en samarbeidsavtale med flere av de videregående skolene i kommunen, og har hatt et godt samarbeid om inntak og oppfølging av lærlinger. I tillegg mottar kommunen søknader om læreplass fra andre kommuner i Akershus eller Buskerud.

22 22 Kommunen er godkjent lærebedrift og tilbyr lærlingeplasser til barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, IT, kontorfag, institusjonskokkefag, snekkerfaget, bil- og gjenvinningsfaget. Det anslås en viss kvote til hvert av fagene før inntak, basert på hva kommunen primært trenger av kompetanse i fremtiden. I noen fag er det begrensede muligheter å ta inn lærlinger pga at kommunen har liten aktivitet innen området - f eks snekkerfaget og bil- og gjenvinningsfaget. Bærum kommune har til enhver tid kapasitet og budsjettmidler til å ta imot 65 lærlinger. Ut fra kommunens behov er det helsefagarbeidergruppen som prioriteres høyest. Hittil har rammen på 65 plasser vist seg å være tilstrekkelig. Skulle det bli flere kvalifiserte søkere enn dette, vil rådmannen ta opp spørsmål om tilleggsbevilgning i økonomimelding 1 ( denne fremgangsmåten ble avklaret med kommunestyret i 2013). Det er et vedtatt mål for kommunen at alle kvalifiserte søkere bosatt i Bærum kommune skal tilbys lærlingeplass. Søkningen for høsten 2014 tyder på at 65 læreplasser vil holde. Kommunen har vært aktiv med å informere om mulighetene som ligger i de aktuelle yrkene til ungdomsskoleelever, slik at de i større grad velger studieretninger som kommunen vil ha behov for som følge av fremtidig arbeidskraftbehov. Det synes som om det nå er flere ungdommer i Bærum som ønsker å ta disse studieretningene. Det koster i overkant av kroner for Bærum kommune å ha en læring i 2 år. Dette inkluderer lønn og sosiale kostnader. Det overordnete økonomi- og personalansvar for lærlingen er lagt til Personalenheten. Oppfølgingen av lærlingene ivaretas ved at det arrangeres introduksjonsdager og fagdager for dem. Hver lærling følges opp ved at de som er ansvarlige for lærlingeordningen besøker ham eller henne to ganger pr halvår på praksisstedet. Det er et økende antall lærlinger med behov for spesiell tilrettelegging pga helseproblem og lærevansker. Personalenheten har derfor styrket innsatsen mot denne målgruppen, foreløpig for et år. EVENTUELT

23 23

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.11.2015 15/152361 15/238988 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Wenche Borge Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 06.09.2017 17/23016 17/181770 Saksbehandler: Gunvor Erdal Saksansvarlig: Kjell-Are Hansen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Vestby kommune. Heltidskultur. Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering

Vestby kommune. Heltidskultur. Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Heltidskultur Saksbehandler: Rolf Enger Saksnr.: 16/01891-40 Behandlingsrekkefølge Møtedato Partssammensatt utvalg 11.06.2018 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Side 1 av 5 SAKSUTREDNING:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Oppfølging budsjett - redusere antall læreplasser Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Administrasjonsutvalget Formannskapet 30.04.2019 Kommunestyret 15.05.2019 Saksbehandler:

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 08.06.2017 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 11/17 14/1664 Sentrale forhandlinger - Hovedtariffavtalen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg

MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 07.03.2018 kl. 12:00 Sakliste Sak nr. Sakstittel Arkivsak nr Gradering 001/18 Administrasjonens oppfølging av interpellasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 11:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 11:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 11:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Møterom Olav den hellige, Sarpsborg rådhus. Forfall meldes snarest mulig til Torild Lindemark tlf /

Møterom Olav den hellige, Sarpsborg rådhus. Forfall meldes snarest mulig til Torild Lindemark tlf / Møteinnkalling Administrasjonsutvalg 2016-2019 Dato: 16.02.2017 kl. 11:00 Sted: Møterom Olav den hellige, Sarpsborg rådhus Forfall meldes snarest mulig til Torild Lindemark tlf. 911 17 119 / 69 10 88 11.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 14.11.2013 N-125 11/26942 13/208581 Saksbehandler: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Funksjonshemmedes råd 02.12.2013

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.11.2015 15/153533 15/245258 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 01.12.2015

Detaljer

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Forord Prosjektet har vært gjennomført i enhetene innen pleie og omsorg i 2012 og 2013. Prosjektet er finansiert med prosjektmidler

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/9188 17/74227 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Vedlegg 13 Innspill fra ansattes organisasjoner til økonomiplan

Vedlegg 13 Innspill fra ansattes organisasjoner til økonomiplan Vedlegg 13 Innspill fra ansattes organisasjoner til økonomiplan 2019-2022 Norsk Sykepleierforbunds innspill til økonomiplan Utdanning og oppvekst. Gjennom prosjektmidler har kommunen styrket jordmordekningen.

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur

Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur - En veileder fra partene i Heltidserklæringen Illustrasjon: BLY Oslo, 21. mars 2018 1 Heltidserklæringen som utgangspunkt KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN

BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 26.02.2018 17/3985 18/24198 Saksbehandler: Morten Svarverud Saksansvarlig: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

FRA UFRIVILLIG DELTID TIL HELTIDSKULTUR

FRA UFRIVILLIG DELTID TIL HELTIDSKULTUR FRA UFRIVILLIG DELTID TIL HELTIDSKULTUR Kvalitetskommuneprogrammet 2009 2011 Sammen om en bedre kommune 2012 2015 Samarbeid med fylkeskommunen 2016 2018 Kommunal drift 2019 DEFINISJON AV HELTIDSKULTUR

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 3.11.16 Møtetid: 9: Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 1 31 eller 916 6 38. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Til : Partsammensattsamarbeidsutvalg, Direktør Eva Milde Grunwald og virksomhetsledergruppen i Helse- og omsorg. Fra

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 03.06.2019 Tidspunkt: 12.00 14.00 Orientering om arbeidet i nye Molde kommune Eventuelt forfall

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Administrasjonsutvalget Hovedarbeidsmiljøutvalget Sentraladministrasjonens arbeidsmiljøutvalget

Administrasjonsutvalget Hovedarbeidsmiljøutvalget Sentraladministrasjonens arbeidsmiljøutvalget Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/31546-1 Saksbehandler: Bente Hopland Avdeling: Personal- og organisasjonsavdelingen Sykefravær 2. kvartal 2019 Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Administrasjonsutvalget

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 27.05.2019 Møtested:

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/11814 18/101465 Saksbehandler: Kjell-Are Hansen Saksansvarlig: Gunvor Erdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet?

1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet? Innleggets tre problemstillinger: 1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet? Datagrunnlag 1. Casestudier x 5 Bærum,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 15.08.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Partssammensatt utvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-3. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 3. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 1. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune Sammen for en levende by. Er til stede - går foran skaper framtid

Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune Sammen for en levende by. Er til stede - går foran skaper framtid Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune 2014 2017 Sammen for en levende by Er til stede - går foran skaper framtid 1 Innledning Opplæringskontoret i Stavanger kommune har utarbeidet en

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10. 17/14470 17/111206 Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Saksbehandler: Gro Steigum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune Sammen for en levende by. Er til stede - går foran skaper framtid

Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune Sammen for en levende by. Er til stede - går foran skaper framtid Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune 2015 2018 Sammen for en levende by Er til stede - går foran skaper framtid 1 Innledning Opplæringskontoret i Stavanger kommune har utarbeidet en

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Heltid i Sauda kommune

Heltid i Sauda kommune Heltid i Sauda kommune Sauda kommune har på lik linje med andre kommuner mange deltidsstillinger. Spesielt har vi arbeidstidsordninger i helse og omsorgtjenesten med mye bruk av deltid, men vi har og mange

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.05.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg - Formannskapet

Vestby kommune Partssammensatt utvalg - Formannskapet Vestby kommune Partssammensatt utvalg - Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG - FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: 20.08.2007 Tid: 17.00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.08.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 FRAVÆR 2011 - FRAVÆR 3.KVARTAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 3. kvartal 2011 og legemeldt

Detaljer

Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX)

Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX) Det store heltidsvalget Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX) NSH-konferanse om arbeidstidskultur 8. april 2014 Leif Moland Tre hovedspørsmål om Finnmark og heltid-deltidsproblematikken: 1 Er det riktig at

Detaljer