Register. For stortingsrepresentantenes og regjeringsmedlemmenes verv og økonomiske interesser. Ajourført pr. 26. juni 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Register. For stortingsrepresentantenes og regjeringsmedlemmenes verv og økonomiske interesser. Ajourført pr. 26. juni 2020"

Transkript

1 Register For stortingsrepresentantenes og regjeringsmedlemmenes verv og økonomiske interesser Ajourført pr. 26. juni 2020

2 Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser (Vedtatt av Stortinget 18. desember 2008, sist endret 14. juni 2018 med ikrafttreden 1. oktober 2018, jf. Stortingets forretningsorden 76) I. Registerets formål og virkeområde 1. Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser som har berettiget interesse for allmennheten. Registreringsplikten omfatter alle verv og interesser som nevnt i dette reglementets 2 til 11. Bare eksistensen og arten av de forskjellige interesser skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde, med mindre dette følger særskilt av bestemmelse i dette reglementet. Reglementet gjelder for alle innvalgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter som møter i Stortinget. 3 tredje ledd gjelder ikke for innkalte vararepresentanter. II Registreringspliktige forhold 2. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlig eller kommunalt organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Vervets art og navn på selskapet, organisasjonen eller organet oppgis. Ulønnede verv i politisk parti registreres ikke. 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder f.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist, frittstående konsulentoppdrag etc. Arten av virksomheten oppgis. Alle betalte oppdrag som nevnt i første ledd, og som representanten personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Det angis særskilt og med beløp om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn kroner. 4. Lønnet stilling eller engasjement som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids-/oppdragsgiver oppgis. 5. Avtaler om permisjon og avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling, lån eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget. 6. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget. 7. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, eller vederlag, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget stiller til rådighet. Det angis særskilt og med beløp om økonomisk støtte eller vederlag fra samme kilde overstiger kroner innenfor samme kalenderår. 8. Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Eiendommens betegnelse, eierform, og i hvilken kommune den ligger, oppgis. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter denne bestemmelse. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 2 Ajourført pr. 26. juni 2020

3 9. Selskapsinteresser (aksjer, andeler mv.) som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap, eller som vedkommende forvalter. Selskapets navn og ansvarsform oppgis, samt eierandelen. Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke. Endringer i selskapsinteresser som eies indirekte gjennom et annet selskap, skal meldes inn to ganger i året, henholdsvis innen én måned etter at Stortinget har trådt sammen i høstsesjonen, og senest innen 1. april i vårsesjonen. Selskapsinteresser som eies indirekte gjennom et annet selskap er ikke omfattet av registreringsplikten dersom vedkommende, sammen med nærstående (jf. aksjeloven 1-5 (1)), eier mindre enn 10 pst. av selskapet, og heller ikke deltar i investeringsbeslutninger. Dette unntaket gjelder ikke for selskap som er organisert som ansvarlig selskap (ANS eller DA) eller kommandittselskap (KS). Eierandeler i aksjefond eller annet verdipapirfond oppgis ikke. Uavhengig av tredje og fjerde ledd skal økonomiske interesser som eies indirekte gjennom et annet selskap eller andeler i aksjefond eller annet verdipapirfond meldes inn dersom det foreligger særlige personlige eller økonomiske interesser som kan gi grunnlag for mulige interessekonflikter. 9 a. Gjeld i næringsvirksomhet over 10 ganger grunnbeløpet i folketrygden og garantiansvar over 20 ganger grunnbeløpet i folketrygden som representanten personlig hefter for. Dette omfatter ikke gjeld eller garantiansvar i aksjeselskap eller annet foretak med begrenset ansvar som representanten har eierinteresser i. Kreditors navn, navn på eventuelt tilgodesett i garanti- eller kausjonsforholdet og ansvarets art skal oppgis. 10. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet dekkes av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis. 11. Gave eller annen økonomisk fordel, verd mer enn kroner, mottatt fra innenlandsk eller utenlandsk giver, når gaven/fordelen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, fordelens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. Oppmerksomhets- og jubileumsgaver fra egen partiorganisasjon oppgis ikke. III. Gjennomføringen av registreringsordningen 12. For innvalgte stortingsrepresentanter, og vararepresentanter som er fast møtende, gjelder følgende regler: A. Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved publisering på Stortingets nettsider. B. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. Vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres og registeret oppdateres med de nye opplysninger innen ti dager etter at representanten har meldt fra om dem. Andre vararepresentanter enn de som er nevnt i første ledd, plikter å melde opplysninger til registeret til Stortingets administrasjon første gang de møter i Stortinget. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes når vararepresentanten møter på ny. 13. Formular som benyttes til registreringen, skal godkjennes av Stortingets presidentskap. 14. Opplysningene registrert i medhold av 10 og 11 foreldes 10 år etter tidspunktet for reisen eller ytelsen. Ajourført pr. 26. juni

4 15. Dersom en representant vurderer at han/hun har interesser av særlig personlig eller økonomisk art som har berettiget interesse for allmennheten, men som ikke er registreringspliktige etter kap. II, kan slike opplysninger også registreres. 16. De registrerte opplysningene tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende representant er gått ut av Stortinget, jf Ajourført pr. 26. juni 2020

5 Representanter Abrahamsen, Solveig Sundbø (H, Telemark) Har ingen registreringspliktige interesser Agdestein, Elin Rodum (H, Nord-Trøndelag) 2 Styreverv mv. Høy & Rodum Eiendom AS, styreleder KomRev Trøndelag IKS, styreleder (lønnet) HRE Holding AS, styreleder Dr. Agdestein AS, styremedlem (vara) Steinkjer Montessoribarnehage, styremedlem Naboer AB, styremedlem Steinkjer Montessoriforening, styremedlem 8 Eiendom i næring Fyrgt 3, Steinkjer Kongensgt 38, Steinkjer Otto Sverdrups vei 50, Steinkjer Åsveien 57-59, Steinkjer 9 Aksjer m.v. Høy & Rodum Eiendom AS HRE Holding AS Amundsen, Per-Willy (FrP, Troms) Har ingen registreringspliktige interesser Andersen, Dag Terje (A, Vestfold) Har ingen registreringspliktige interesser Andersen, Karin (SV, Hedmark) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (møtegodtgjørelse) 10 Utenlandsreiser Reise i regi av IAVI til Kenya og Uganda 9 til 14 januar Reise og opphold betalt av IAVI. Div dekket privat. antatt verdi ,-. Avventer korrekt beløp for det har jeg ennå ikke fått fra organisasjonen. IAVI- International AIDS Vaccine Initiative Van Diemenstraat NH Amsterdam, The Netherlands. 11 Gaver To billetter til Peer Gynt-forestillingen og to overnattinger på hotell for to personer i forbindelse med oppdrag om å dele ut årets Peer Gynt Ajourført pr. 26. juni

6 i Betalt av Peer Gynt AS. 2 billetter til Sting-konsert på Hamar august Arnstad, Marit (Sp, Nord-Trøndelag) 4 Lønnet stilling m.v. Senterpartiet, parlamentarisk leder, lønnet. 9 Aksjer m.v. Aksjer i Gjensidige ASA, Aksje i AS Nord-Trøndelag Aksjer i Klassekampen Asphjell, Jorodd (A, Sør-Trøndelag) Har ingen registreringspliktige interesser Aukrust, Åsmund (A, Akershus) 2 Styreverv mv. Fra 2019: medlem av rådet Den norske Helsingforskomite, ulønnet Bastholm, Une (MDG, Oslo) 3 Selvstendig næring Gruppeinstruktør i aerobic (Krønsj), ingen inntekt. 5 Tidligere arbeidsgiver Ingen. (Som nasjonal talsperson har jeg rett på lønn fra Miljøpartiet De Grønne, dersom inntekt, pensjonsrettigheter og forsikring fra Stortinget skulle falle bort. Jeg mottar ingen slike fordeler i dag.) Andre forhold Min samboer jobber med politisk påvirkning og myndighetskontakt som politisk rådgiver for Tax Justice Network Norge. Det kan være relevant for allmennheten når det gjelder mitt arbeid i finanskomiteen med saker som skattelegging av internasjonale selskaper og Norges posisjon til internasjonale skatteregler (eks skatteparadisproblematikk). Bekkevold, Geir Jørgen (KrF, Telemark) Har ingen registreringspliktige interesser Benestad, Norunn Tveiten (H, Vest-Agder) 2 Styreverv mv. Nestleder i Sparebanken Pluss, Kristiansand. Lønnet. Avsluttes ved nyttår 2013/2014. Styremedlem i Avfall Sør AS, Kristiansand. Lønnet. Styremedlem i Avfall Sør Husholdning AS, Kristiansand. Lønnet Rådsmedlem i stiftelsen Cultiva, Kristiansand. Møtegodtgjørelse. Medlem i Formannskapet i Kristiansand for valgperioden Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke lønn i stortingsperioden. 6 Ajourført pr. 26. juni 2020

7 Medlem av Kommunalutvalget i Kristiansand kommune. Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke godtgjørelse i stortingsperioden. Medlem av Bystyret i Krisansand. Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke godtgjørelse i stortingsperioden. 5 Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra Cappelen Damm, mottar ikke lønn i stortingsperioden. Bjørdal, Fredric Holen (A, Møre og Romsdal) 4 Lønnet stilling m.v. Engasjement som miljøterapeut i Bufetat, Sunnmørsheimen akuttinstitusjon i Volda. Sommarvikar i Gaver Hospitering hos Statoil sine ulike lokalitetar i Noreg, august Stortinget betalte reise og opphald, Statoil betalte måltid og helikoptertur til plattform. Bjørke, Nils T. (Sp, Hordaland) 2 Styreverv mv. Styremedlem Ausfjelli grunneigarlag og sankelag, (ulønna) Styremedlem Kveik AS (lønna) 3 Selvstendig næring Sjølvstendig næringsdrivande oppdrag i jord og skogbruk Bjørnebekk-Waagen, Elise (A, Østfold) 2 Styreverv mv. Medlem av Sarpsborg bystyre, møtegodtgjørelse. Styremedlem Østfold Arbeiderparti, ikke lønnet. Representantskapet Østfold Handel og Kontor (varamedlem), ikke lønnet. Fagskolerådet Østfold, ikke lønnet. Styre for Fagskolen Østfold, varamedlem, ikke lønnet. Borg Havn, varamedlem styre, møtegodtgjørelse. 4 Lønnet stilling m.v. Fagpolitisk ungdomssekretær LO/Østfold 5 Tidligere arbeidsgiver Avtale om permisjon fra stilling som faglig ungdomssekretær ved LOs distriktskontor i Østfold. Bjørnstad, Sivert (FrP, Sør-Trøndelag) 2 Styreverv mv. Styremedlem, Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS. Ikke lønnet. Styremedlem, Vitenskapsmuseet NTNU. Møtegodtgjørelse. Medlem av bystyret, Trondheim kommune. Møtegodtgjørelse. Medlem av kontrollkomiteen, Trondheim kommune. Møtegodtgjørelse. 3 Selvstendig næring Innehaver, Peninsula Invest AS 8 Eiendom i næring Er deleier i flere bygårder/utleieforhold/tomter i Trondheim og nærliggende kommuner gjennom eierskapet i Peninsula Invest AS. 9 Aksjer m.v Bulkers Ltd. (under 1 pst.) Aker ASA (under 1 pst.) Ajourført pr. 26. juni

8 BlueEye Robotics AS (under 1 pst.) BW Offshore Limited (under 1 pst.) Folkeinvest AS (under 1 pst.) Forsøkslia AS (3,5 pst.) Grieg Seafood ASA (under 1 pst.) Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS (18 pst.) Karl-Ove Bjørnstad AS (16,364 pst.) Kid ASA (under 1 pst.) Klæbutorget Bt2 AS (4 pst.) Kobtas AS (13 pst.) MM9 Utbygging AS (18 pst.) Mowi ASA (under 1 pst.) NB Gruppen AS (4 pst.) NB-Utleie AS (4 pst.) Nedre Grillstadkleiva 1-3 AS (18,056 pst.) NORBIT ASA (under 1 pst.) Norske Skog ASA (under 1 pst.) Næringsbygg AS (3,922 pst.) Næringsbygg Betong AS (2,02 pst.) Otello Corporation ASA (under 1 pst.) Pandox AB ser. B (under 1 pst.) Peninsula Invest AS (100 pst.) SAS AB (under 1 pst.) Saxe Viks Vei 2 AS (18 pst.) Scorpio AS (18 pst.) Solstad Utvikling AS (13 pst.) Sparebank1 SMN ASA (under 1 pst.) Wavefoil AS (under 1 pst.) Borch, Sandra (Sp, Troms) 2 Styreverv mv. Styremedlem Sameiet Sjørpaken - lønnet Styremedlem Alfheim Arena AS - lønnet Nestleder Troms Senterparti - ulønnet Bransdal, Torhild (KrF, Vest-Agder) Har ingen registreringspliktige interesser Breivik, Terje (V, Hordaland) 2 Styreverv mv. Nestleiar i Venstre. Godtgjersle tilsvarande 10% av stortingsrepresenstantsgodtgjerlsa. 9 Aksjer m.v. Hardanger Slipeverkstad AS. Bruun-Gundersen, Åshild (FrP, Aust-Agder) 8 Ajourført pr. 26. juni 2020

9 2 Styreverv mv. Arendal Bystyre, varamedlem, møtegodtgjørelse ved oppmøte 5 Tidligere arbeidsgiver Har fått innvilget permisjon fra min stilling i Nye Veier AS i perioden 9.oktober oktober Får ikke lønn under permisjon, er også meldt ut av pensjons- og forsikringsordningene. Bøhler, Jan (A, Oslo) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Grorud Idrettslag. Ikke noe honorar. Styreleder for Groruddalstinget. Ikke noe honorar. Styremedlem i Natteravnene i Oslo. Ikke noe honorar. Styremedlem i LIM (Likestilling, integrering, mangfold). Ikke noe honorar. Christensen, Jette F. (A, Hordaland) 5 Tidligere arbeidsgiver Permittert fra stilling som administrasjonsmedarbeider (50%) i Norsk Forfattersentrum Christoffersen, Lise (A, Buskerud) 2 Styreverv mv. Styremedlem Strømsgodset Toppfotball (ulønnet) Styremedlem i Viken idrettskrets (godtgjøring) Styremedlem i Stiftelsen Guts (ulønnet) Rådsmedlem i SOS-barnebyer (ulønnet) Medlem Stortingets rettferdsverderlagsutvalg (godtgjøring) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn: Asplan Viak AS, Sandvika 11 Gaver Mottatt en flaske av Drammen kommunes jubileumscognac 2011 som medlem av jury for å bestemme dens navn. Cognac og navnekonkurranse et samarbeid mellom Larsen Cognac, Trond B. Olsen, Byavisa Drammen og Radio Metro. Dale, Jon Georg (FrP, Møre og Romsdal) 2 Styreverv mv. Medlem Volda kommunestyre (møtehonorar) Medlem Fylkestinget i Møre og Romsdal (møtehonorar) 4 Lønnet stilling m.v. Politisk rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe Ebbesen, Margunn (H, Nordland) 2 Styreverv mv. Narvik Havn KF. Vervet er lønnet med en årlig godtgjørelse. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Ulønnet styremedlem. Eide, Espen Barth (A, Oslo) Ajourført pr. 26. juni

10 2 Styreverv mv. Styreleder (Board Chair), Centre for Humanitarian Dialogue, Genève (ulønnet verv). Styremedlem, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, Stockholm) (møtehonorar). Senior Adviser, Centre for Strategic and International Affairs (CSIS), Washington D.C. (ulønnet verv). Medlem av European Leadership Network, London (ulønnet verv). Felles for de internasjonale vervene nevnt over er at reise og opphold normalt dekkes ifb. med styremøter o.l. 3 Selvstendig næring Sporadisk undervisning i Forsvarets høyskolesystem som lønnes som foreleser (opp til et par ganger i året) Noen få ganger i året holder jeg også honorerte foredrag. Ikke i noe tilfelle har det overskredet fra samme oppdragsgiver. 10 Utenlandsreiser Ingen med tilknytning som vervet som representant. Enkelte reiser dekkes for styremøter og lignende i organisasjoner som er oppført under verv. Eide, Petter (SV, Oslo) 3 Selvstendig næring Enkeltpersonsforetak org nummer omsetning så langt i 2017, ca ,- Ikke aktivt etter at jeg ble stortingsrepresentant. Eidsheim, Torill (H, Hordaland) 2 Styreverv mv. Modalen Næringsbygg - lønnet med styrehonorar, Sunnhordland lufthamn - permisjon, Voss og omland bompengeselskap as - permisjon, Norvegfinans - permisjon 3 Selvstendig næring Skram media 9 Aksjer m.v. Skram Media as Elvenes, Hårek (H, Akershus) 3 Selvstendig næring Enkeltmannsforetak: Hårek Elvenes Bedriftsrådgivning. Sovende selskap. Ingen aktivitet og inntekter siden Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Forsvarsbygg. 9 Aksjer m.v. Aksjer i : Equinor, Aker ASA, Frontline Alle: Eierandel mindre enn 1 % Elvestuen, Ola (V, Oslo) 10 Ajourført pr. 26. juni 2020

11 2 Styreverv mv. Første nestleder i Venstre (godtgjørelse) Emblemsvåg, Marianne Synnes (H, Møre og Romsdal) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Brisk Kompetansesenter AS, lønnet verv Styremedlem Olympic Subsea ASA, lønnet verv 5 Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon ved NTNU Engen-Helgheim, Jon (FrP, Buskerud) 2 Styreverv mv. Leder av Drammen FrP, ulønnet. 5 Tidligere arbeidsgiver lønn utbetalt til og med oktober Skal i tillegg gjøres opp et lån fra Accept Servicepartner AS til meg på ,- Avventer svar fra revisor på fremgangsmåte. 9 Aksjer m.v. Eier aksjer i følgende selskap: Aker Solutions ASA, 180 stk. Grieg Seafood ASA, 100 stk. Mowi. 26 stk Norwegian Air Shuttle, 81 stk Norwegian Air Shuttle TR, 162 stk Norwegian Energy Company ASA, 6 stk. Eskeland, Liv Kari (H, Hordaland) 2 Styreverv mv. Styreleder Paladio AS, ikkje honorar. Styremedlem Kulturskulerådet, mottek møtegodtgjerdsle. Styreleiar/DL L.K.Eskeland AS. L.K.Eskeland AS eig 45% i Paladio som vidare eig andre selskap. Styremedlem Sethaugen AS, ikkje honorar. Varamedlem Sentech AS, ikkje honorar. 3 Selvstendig næring L.K. Eskeland AS, ingen aktive oppdrag 5 Tidligere arbeidsgiver Avslutta arbeidsforhold med tidligere arbeidsgjevar 9 Aksjer m.v. L.K.Eskeland AS, 100% eigar Paladio AS, 45% Eigar (Gjennom L.K.Eskeland AS, saman med Halleraker AS 55% eigar) Paladio AS eig i følgjande selskap: - Sethaugen AS - 50% eigar - Sentech Holding - 57,26% eigar - Rimsvarde 30,25% eigar - Skrog Eigedom 11% eigar - Totland Utvikling 24,81% eigar -Euler Ceramic Systems as, 16,9% eiger Andre forhold Sambuar med Svein Halleraker som er vald inn i Vestland fylkesting Ajourført pr. 26. juni

12 Fagerås, Mona (SV, Nordland) Har ingen registreringspliktige interesser Fasteraune, Bengt (Sp, Oppland) 2 Styreverv mv. Styreleder Rondane Dovre Nasjonalparkstyre (møtegodtgjørelse) Styreleder Dovrefjell/Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre (møtegodtgjørelse) Styremedlem Norsk villreinssenter (møtegodtgjørelse) Kommunestyremedlem Dovre kommune (møtegodtgjørelse) Leder Oppland Senterparti (godtgjørelse) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Forsvaret 6 Framtidig arbeidsgiver Ansatt i Forsvaret, i tiden som stortingsrepresentant har jeg permisjon uten lønn. Finstad, Jonny (H, Nordland) 2 Styreverv mv. Lofotbyraaet A/S, Styreleder. Ulønnet/ikke aktivt selskap Styreleder Lofoten Matpark AS. Styregodtgjørelse Styreleder Vestvågøy Asvo A/S. Styregodtgjørelse Styreleder Leknes Fotballklubb.Ulønnet Leder Nordland Høyre.Styregodtgjørelse 3 Selvstendig næring Eier av Lofotbyraaet A/S. Selskapet er/har ikke vært aktivt. 4 Lønnet stilling m.v. Se punkt 2 9 Aksjer m.v. Lofotbyraaet A/S, 100% eierandel. Foss, Ingunn (H, Vest-Agder) 2 Styreverv mv. Lønnet verv som leder av Representantskapet i KLP. Går ut av dette vervet på Generalforsamlingen i selskapet i mai Freiberg, Kjell-Børge (FrP, Nordland) 2 Styreverv mv. Styremedlem Nordland FrP, ikke lønnet Styremedlem i Innlandet Lokalutvalg, ikke lønnet Frølich, Peter (H, Hordaland) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Fronted AS (ikke honorert) 3 Selvstendig næring Grunnlegger og medeier i techselskapet Fronted AS (om lag 35 pst. av aksjene, samt mindre konvertibelt lån). 4 Lønnet stilling m.v. Kontrakt med Univ.forlaget inngått om å skrive lærebok i kontraktsrett. Royalty av salg: 13 pst. 9 Aksjer m.v. Aksjer i: 12 Ajourført pr. 26. juni 2020

13 Anthope AS, som jeg eier 33 pst. av (B-aksjer uten stemmerett på generalforsamling), som eier aksjer i følgende selskaper: Norsk Hydro ASA, Yara International ASA og Statoil ASA. Grunnlegger / medeier i teknologiselskapet Fronted AS, ca. 35 pst. av aksjene (samt et mindre konvertibelt lån) - Selskapet har fått støtte fra Innovasjon Norge. Funcom NV (tilsvarer ASA i Nederland) REC Solar ASA Antall: Nordic Nanovector (Antall: 433) Norsk Hydro (Eierandel: mindre enn 1 %) Fond: DnB Teknologi DnB Norge Indeks Holberg Rurik KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II KLP Aksje Verden Indeks Odin Energi C Skagen Kon-Tiki A Andre finansielle plasseringer: Bondora (Estland-basert plattform for utstedelse av mikrolån uten eget bankledd) 11 Gaver Mottar årlig: "VIP BIFF-kort" - fri adgang til alle filmer på Bergen Internasjonale Filmfestival (ukjent verdi). Fylkesnes, Torgeir Knag (SV, Troms) 3 Selvstendig næring Selvstendig næringsdrivende - oppdrag på vegne av SV ifm valgkampen 2013 fra april til september. 5 Tidligere arbeidsgiver Avtale Med Teknologirådet om ulønnet permisjon ut perioden fra 1. oktober Aksjer m.v. Har en liten aksjepost i selskapet ArcGiraff - et teknologi- og reklameselskap med hovedkontor i Vadsø. Gharahkhani, Masud (A, Buskerud) 2 Styreverv mv. Styremedlem Drammen havn(styrehonorar) 9 Aksjer m.v. Orkla ASA (Eierandel:mindre enn 1%) Ajourført pr. 26. juni

14 Gimse, Guro Angell (H, Sør-Trøndelag) Ingen registrerte opplysninger Giske, Trond (A, Sør-Trøndelag) 2 Styreverv mv. Styreleder i AØF, driftsorganisasjonen for Folkets Hus i Trondheim. Honoreres pr styremøte. Gjelsvik, Sigbjørn (Sp, Akershus) 4 Lønnet stilling m.v. Norske Landbrukstenester Sunnfjord - oppdrag som avløser/omstilling av gårsdrifta ifm min fars dødsfall. Inntekt i 2018 (timebasis): (i tillegg utbetalt feriepenger i ingen forventede inntekter i 2019 utover dette). 9 Aksjer m.v. 1. Klassekampen, org.nr , ant aksjer: 2, 2. Industriholding Norge AS, 6097 aksjer Grande, Arild (A, Nord-Trøndelag) Har ingen registreringspliktige interesser Grande, Trine Skei (V, Oslo) 2 Styreverv mv. Leder i Venstre (honorar) Medlem av Helsingforskomiteens råd (ulønnet) 3 Selvstendig næring Grande Rådgivning er registrert, men ikke aktivt 10 Utenlandsreiser April Besøk presidentinnsettelse i Taiwan etter at Venstres søsterparti vant valget Deltakelse på Tynwald Day 2014, Isle of Man i Storbritannia, Oppholdet betalt av arrangøren som var Isle og Man.(reise betalt privat). 11 Gaver Mottatt bilde/kunstverk i malt tre m. lakk til julen 2014 fra Kharai og Rajavi i det iranske eksilmiljøet. (Verdi usikker.) Greni, Heidi (Sp, Sør-Trøndelag) 2 Styreverv mv. Kommunestyremedlem i Holtålen kommune (ingen godtgjørelse) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Coop Oppdal 9 Aksjer m.v. Aksjer i Haltdalen Sparebank, Holtålen kommune (eierandel mindre enn 1%) Grimstad, Carl-Erik (V, Vestfold) 14 Ajourført pr. 26. juni 2020

15 2 Styreverv mv. Permisjon fra vervet som varaordfører i Tjøme kommune, fra vararepresentant for Venstre i Færder kommunestyre (møtehonorar)politisk nestleder Vestfold Venstre, ulønnet. 3 Selvstendig næring Eneaksjonær i selskapet Public Step AS orgnr MVA, omsetning de siste tre årene gj.snittlig knyttet til min kones virksomhet. Fra forventes liten eller ingen aktivitet i selskapet. 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling som førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. 9 Aksjer m.v. 100% av aksjene i selskapet Public Step AS, orgnr MVA (reklame/informasjon), omsetning de siste årene ca (stort sett knyttet til min kones virksomhet). Fra forventes minimal omsetning Grung, Ruth (A, Hordaland) 2 Styreverv mv. FiskeriForum Vest, styreleder, ikke lønnet Carte Blanche, dansekompani, styremedlem, lønnet Anleggsutvalget for Norsk Håndballforbund region Vest, medlem, ikke lønnet Representantskapet Kirkens Bymisjon Bergen, ikke lønnet Programrådet for NRK Hordaland og Sogn og Fjordane, vara, lønnet Folkets Hus AS, vara ikke møtt. Styret Hordaland Idrettskrets, nestleder, ikke lønnet styremedlen AV og TIL honorar 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra NAV Hordaland Grøvan, Hans Fredrik (KrF, Vest-Agder) 2 Styreverv mv. Parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti (godtgjørelse) Gudmundsen, Kent (H, Troms) 3 Selvstendig næring Passiv medeier i Ferieguiden ANS Gulati, Himanshu (FrP, Akershus) 2 Styreverv mv. Styreleder i My Nordic Travel AS (ikke-lønnet styreverv). Nestleder i styret i Watec Solutions AS (ikke-lønnet styreverv). Styreleder i Alternative Development Organisation (ikke-lønnet styreverv). Styremedlem i stiftelsen India Center (ikke-lønnet styreverv). Ingen av styrevervene er lønnet, men jeg får dekket reisekostnader på reiser som skjer i.f.m arbeid i styrene. Ajourført pr. 26. juni

16 8 Eiendom i næring Jeg eier 4 utleieleiligheter i Oslo kommune. 9 Aksjer m.v. Jeg eier 100 % av aksjene i Shizzle AS. Jeg eier 50 % av aksjene i My Nordic Travel AS. Jeg eier 5 % av aksjene i Watec Solutions AS. 10 Utenlandsreiser Jeg ble i januar 2019 tildelt æresprisen "Pravasi Bharatiya Samman Award" (diasporaprisen) av presidenten i India. Den indiske regjeringen dekket flybillett og hotell ifm. mottakelse av prisen. Gunnes, Jon (V, Sør-Trøndelag) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Foreningen Norden, ingen godtgjøring. 9 Aksjer m.v. 28 aksjer i Moelven Industrier ASA. Hagebakken, Tore (A, Oppland) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Oplandske Dampskibsselskap AS (Skibladner) - (godtgjørelse). Hagerup, Margret (H, Rogaland) 2 Styreverv mv. Medlem av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Time og Hå. Lønnet. Halleland, Terje (FrP, Rogaland) 2 Styreverv mv. Styreleder, Domizil AS (ikke lønnet) Styremedlem Berge Sag Gruppen AS 4 Lønnet stilling m.v. Se punkt 2 9 Aksjer m.v. Domizil AS (100 prosent) 3500 aksjer Axactor 500 aksjer Norsk Hydro 134 aksjer Orkla Haltbrekken, Lars (SV, Sør-Trøndelag) 3 Selvstendig næring Har et enkeltmannsforetak som ikke er aktivt. 5 Tidligere arbeidsgiver Har pensjonsrettigheter fra tiden jeg var leder i Naturvernforbundet 9 Aksjer m.v. 10 aksjer i Klima Gaver Jeg fikk sommeren 2018 festivalpass til Pstereofestivalen i Trondheim. Verdien av festivalpasset var 1949 kroner. Men skulle jeg kjøpt det selv ville det kommet en billettavgift på 60 kr i tillegg. Dermed kan det sies at gaven er verdt 2009 kroner. Festivalpasset ble gitt av Pstereofestivalen. Hansen, Eva Kristin (A, Sør-Trøndelag) 16 Ajourført pr. 26. juni 2020

17 2 Styreverv mv. Styremedlem Midtnorsk Jazzsenter (godtgjørelse) Hansen, Svein Roald (A, Østfold) 2 Styreverv mv. 2. varamedlem til kontrollutvalget i Fredrikstad kommune fra høsten 2019 (møtegodtgjørelse) Hansen, Øystein Langholm (A, Rogaland) Har ingen registreringspliktige interesser Harberg, Svein (H, Aust-Agder) 2 Styreverv mv. Styremedlem Centre for Coastal Research - ikke lønnet Parlamentarisk nestleder Høyres stortingsgruppe - godtgjørelse Haukland, Marianne (H, Finnmark) 2 Styreverv mv. Verdensarvsenteret for bergkunst - Alta museum representantskapet.møtegodtgjørelse Fylkestinget i Finnmark representant (H).Møtegodtgjørelse Gruppeleder Kommunestyret i Alta Herunder: Formannskapet, planutvalget, økonomiutvalget.møtegodtgjørelse Årlig godtgjørelse månedlige godtgjørelser 12 pst. stilling - Permisjon overnevnte verv fra 1. oktober Lønnet stilling m.v. Forvaltningsrevisor 100 %. Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS - Vefik IKS Permisjon fra 1. oktober 2017 Heggelund, Stefan (H, Oslo) Har ingen registreringspliktige interesser Heggø, Ingrid (A, Sogn og Fjordane) Har ingen registreringspliktige interesser Helleland, Trond (H, Buskerud) Ajourført pr. 26. juni

18 2 Styreverv mv. Parlamentarisk leder i Høyres stortingsgruppe (godtgjørelse) 11 Gaver Sølvskål fra Høyre i anledning 50-årsdag 2012 Henriksen, Kari (A, Vest-Agder) 4 Lønnet stilling m.v. Se merknad under andre forhold. Jurymedlem i Eilert Sund jury v UiA. Mars-April, ca 8000 kroner i Tidligere arbeidsgiver Har permisjon uten lønn fra Sørlandet Sykehus HF 9 Aksjer m.v. DNB ASA. Eierandel: under 1% Fred Olsen Energy ASA. Eierandel: under 1% Storebrand ASA. Eierandel: under 1% 11 Gaver Mottok et armbåndsur merke a.b.art fra OSCE i Geneve, 2. oktober Gave fra Stortingsgruppa i forbindelse med min 60 års dag 2015 Medaljong fra Mongolia i forb med OSCE s sommermøte 2017 Andre forhold Har påtatt meg å være medlem av Eilert Sund juryen, vi skal vurdere innkomne oppgaver fra videregående skoler i Agder til Eilert Sund prisen som deles ut av UiA hvert år. Avtalen fra mars- april, honoreres etter satser på UIA universitet. Forrige gang jeg satt i juryen, to år siden, var netto utbetaling rundt 8000 kroner Henriksen, Martin (A, Troms) 2 Styreverv mv. Styremedlem Utøya AS (ulønnet) 9 Aksjer m.v. Polaris Media ASA. Mindre enn 1%. Hjemdal, Silje (FrP, Hordaland) 2 Styreverv mv. Er styremedlem i Vestland FrP. Vervet er ikke lønnet 10 Utenlandsreiser EPF studietur til Manila Filippinene 2-11 august Invitert og betalt av European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights. EPF tur til Kenya Nairobi summit on ICPD25 MP forum. Invitert og betalt av European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights november 2019 Hoksrud, Bård (FrP, Telemark) 2 Styreverv mv. Har fra og med 31. august 2018 søkt permisjon fra folkevalgte verv i Bamle kommune og Telemark fylkeskommune. Har gjennopptatt vervene etter at jeg gikk av som statsråd den Medlem kommunestyret i Bamble kommune Ajourført pr. 26. juni 2020

19 2023(møtegodtgjørelse). Leder Kontrollutvalget i Bamble (leder/møtegodtgjørelse). Medlem Fylkestinget i Telemark (møtegodtgjørelse). Medlem av samferdselsutvalget i Telemark FK (møtegodtgjørelse). Parlamentarisk 1. Nestleder Fremskrittspartiets stortingsgruppe (lønn) frem til februar 2020 Medlem KS Fylkesmøte for Bamble kommune. (Møtegodtgjørelse) 3 Selvstendig næring Hoksrud Consulting 4 Lønnet stilling m.v. Deltakelse 4-stjerners middag (Honorar) (2016) Deltakelse i lomma på Silje (Honorar) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 10 Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter april deltok på Telecruiset 2012 på Kiel fergen. Arrangørene dekket deltakeravgiften november foredrag for VG Nett i Budapest, Ungarn, som dekket reise og opphold og betalte honorar. 11 Gaver Samlegjenstander av div. pins, medaljer og klokker. Mottatt deler av samlingen som gave. Verdi av hele samlingen ca kroner. Åpnet kunstutstillingen til Thore Sveberg den 23. juni 2019, mottatt et lite malt bilde som takk for hjelpen. Verdi ukjent. Mottatt sett med treningstøy fra stiftelsen Aktiv mot kreft(nov-2019). Horne, Solveig (FrP, Rogaland) 4 Lønnet stilling m.v. 2 nestleder i FrP sin stortingsgruppe fra juni februar Godtgjørelse/lønn 9 Aksjer m.v aksjer i DNO ASA. (Eierandel: mindre enn 1 prosent) 8 aksjer i Marine Harvest (Eierandel: mindre enn 1 prosent) 300 aksjer i Rec Silicon (Eierandel: mindre enn 1 prosent) 10 Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. 11 Gaver Et par fjellsko merke La Sportiva fra Den Norske Turistforening ifbm. arrangementet Til Topps i juni 2015 Utstyr fra Norges Idrettsforbund. Verdi kr 3 000,- (Januar 2018) Huitfeldt, Anniken (A, Akershus) 2 Styreverv mv. Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som forsker ved forskningsstiftelsen FAFO 11 Gaver Jakke, gitt i gave fra Dale of Norway. Verdi Deltakelse i 4 stjernes middag på TV Norge. Honorar minus skatt. Gitt til Utøyafondet. Ajourført pr. 26. juni

20 Deltagelse i "Jaget" på TV2. Honorar minus skatt. Gitt til Utøyafondet. Iversen, Geir Adelsten (Sp, Finnmark) 2 Styreverv mv. Leder Sørøy Havfiskeklubb ikke lønnet Styremedlem Vefik ikke lønnet. Godtgjørelse. Kommunestyrerepresentant i Hasvik kommune. Godtgjørelse. 5 Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra stilling som lærer ved Hasvik skole. 11 Gaver Mottatt maleri fra Mona Rydningen(Galleri C). Dato: Jegstad, Nils Aage (H, Akershus) 2 Styreverv mv. Ungt Entreprenørskap Oslo og Akershus Styremedlem ulønnet 9 Aksjer m.v. Aksjer i Frontline Ltd Norske Skog ASA Europris ASA SalMAr ASA Eierandel: mindre enn 1% Jensen, Siv (FrP, Oslo) 3 Selvstendig næring Sporadiske honorar for artikler og kommentarer til ulike norske medier. 10 Utenlandsreiser januar Studietur til Taiwan etter invitasjon fra den taiwanske regjering. Reise og opphold dekket av vertskapet. 11 Gaver 3,5 l whisky fra Stortingets presselosje, desember Mottatt i forbindelse med 50 års dag : -Fusionbrett fra Erna Solberg og statsråder i Høyre -DAB-radio fra NRK -Våtdrakt og fusionbrett fra FrPs fylkeslag -Gavekort fra FrPs hovedorganisasjon og stortingsgruppe Johansen, Morten Ørsal (FrP, Oppland) 3 Selvstendig næring Småbruker. Hest, geit, høns, kaniner, påfugler og hunder. Johnsen, Kristin Ørmen (H, Buskerud) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Strømsgodset toppfotball. Vervet er ulønnet, får to sesongkort til hjemmekampene. 20 Ajourført pr. 26. juni 2020

21 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Høgskolen i Buskerud. Ingen lønnsutbetalinger fra tidligere arbeidsgiver. Pensjon fra Statens Pensjonskasse. 6 Framtidig arbeidsgiver Avtale om gjeninntreden i Høgskolen i Sørøst-Norge i lederstilling på nivå en eller to, ikke spesifisert dette yteligere. Johnsen, Tor André (FrP, Hedmark) 9 Aksjer m.v. Aksjer i Global Infrastruktur AS, Danefjellveien 1 og i US Opportunities Aksjer i Brumunddal Næringsbygg og Hafjell Helse- og Handelsbygg Kapur, Mudassar (H, Oslo) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra SOS-Barnebyer Norge Kaski, Kari Elisabeth (SV, Oslo) Har ingen registreringspliktige interesser Kjenseth, Ketil (V, Oppland) 2 Styreverv mv. Styreleder Biri Gårdsmeieri AS (ulønnet) Styreleder i Snertingdal Ysteri Drift AS (ulønnet) Styreleder i Bråstadlia Handelslag AS (ulønnet) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn eller andre godtgjørelse fra stilling i Norsk Vann fra 1. oktober 2013 og inntil videre. 9 Aksjer m.v. Bråstadlia Handelslag AS, 100% eier. Biri Gårdsmeieri AS. 33% eierskap (35 aksjer) Snertingdal Ysteri Drift AS, 55% eier. Gjøvik Sjokolade AS aksjer. Kjerkol, Ingvild (A, Nord-Trøndelag) Har ingen registreringspliktige interesser Kjos, Kari Kjønaas (FrP, Akershus) 2 Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Lørenskog (godtgjørelse) 4 Lønnet stilling m.v. Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg (godtgjørelse) 10 Utenlandsreiser Deltok på reise til Filippinene nov Reise og opphold betalt av European Parliamentary Forum on population and development (EPF). Klinge, Jenny (Sp, Møre og Romsdal) Ajourført pr. 26. juni

22 2 Styreverv mv. Leiar i forstandarskapet Surnadal Sparebank(godtgjering) 3 Selvstendig næring Sporadisk sal av eigne måleri. Knutsen, Eigil (A, Hordaland) 2 Styreverv mv. Varastyremedlem i Bergenhus Arbeiderparti, ikke godtgjørelse. Kolberg, Martin (A, Buskerud) Har ingen registreringspliktige interesser Kristensen, Turid (H, Akershus) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som program- og ph.d.-konsulent ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, i perioden Larsen, Erlend (H, Vestfold) 2 Styreverv mv. Styreleder AS Raadhuset - ulønnet Styremedlem stiftelsen Sti for øye - ulønnet Styremedlem Oslofjordens friluftsråd - ulønnet 3 Selvstendig næring AS Raadhuset - rådgivning, eneeier E-forlag - forlag, eneeier 4 Lønnet stilling m.v. AS Raadhuset, rådgiver (sovende firma) E-forlag, forlag (aktivt, utgir egne og andres bøker) 9 Aksjer m.v. AS Raadhuset, 100 pst. E-forlag, 100 pst. Lauvås, Stein Erik (A, Østfold) 2 Styreverv mv. Varamedlem Styret Momarken toto/momarken travbane (ulønnet) Leder Østfold Arbeiderparti (ulønnet ) Varamedlem styret Marker AP (ulønnet ) 4 Lønnet stilling m.v. Se punkt 2 5 Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Handel og Kontor Norge Leirstein, Ulf (Uav, Østfold) 2 Styreverv mv. Styreleder Moss Feriekolonier Stiftelse (årsgodtgjørelse). 3 Selvstendig næring Registrert enkeltpersonsforetaket Rådgivningstjenester Ulf Leirstein den 9. oktober Org nr Rådgiving, foredrag, konsulent innen ledelse, politisk virksomhet, forvaltning og organisasjon. Ingen aktivitet pr. dato. 22 Ajourført pr. 26. juni 2020

23 9 Aksjer m.v. Aksjer A/S Momarken Travbane (Eierandel: mindre enn 1%) Aksjer Global Skipsholdning 2 AS (Eierandel: mindre enn 1 %) Aksjer Skandiabanken ASA (Eierandel: mindre enn 1%) Aksjer SAS AB (Eierandel: mindre enn 1 %) Aksjer Norwegian Air Shuttle ASA (Eierandel: mindre enn 1%) Registrert foretak UAVHENGIG STORTINGSREPRESENTANT ULF LEIRSTEIN, Org.nr (org.form: annen juridisk person) Leirtrø, Kirsti (A, Sør-Trøndelag) 2 Styreverv mv. Styreleder Stiftelsen Kystmuseet, Hitra Lerbrekk, Solfrid (SV, Rogaland) 2 Styreverv mv. Medlem av yrkesopplæringsnemnda i Rogaland fylkeskommune frem til LO Rogaland har fått ny ungdomssekretær. Vararepresentant møter for meg frem til da. 3 Selvstendig næring Jeg eier av et mindre skogbruk/småbruk i Vennesla kommune. Liadal, Hege Haukeland (A, Rogaland) 2 Styreverv mv. Styreleder MS Utsira (godtgjørelse) - avsluttet i Varamedlem styret Haugalandmuseet fra 2019 (møtegodtgjørelse). Styremedlem Den Norske Filmfestival (honorert). 10 Utenlandsreiser Reise til Berlin februar Fly, hotell og akkreditering dekket av De nnorske filmfestival ifm styremøte og festivaldeltagelse på Berlinalen. Limi, Hans Andreas (FrP, Akershus) 2 Styreverv mv. Styremedlem og daglig leder i Limi & Limi AS, eget konsulentselskap. 3 Selvstendig næring Limi & Limi AS, konsulentselskap innen eiendomsutvikling og detaljhandel. Største oppdragsgiver i 2012 og 2013 har vært ICA Eiendom Norge AS. Selskapet legges passivt fom regnskapsåret Lønnet stilling m.v. Lønnet verv som parlamentarisk nestleder. 9 Aksjer m.v. Limi & Limi AS Linnestad, Anne Kristine (H, Akershus) 2 Styreverv mv. Styreleder Follo Næringsråd, ikke lønnet Styreleder Follo HK damer, ikke lønnet Styremedlem Akershus Idrettskrets, godtgjøring Styremedlem Follo Futura, godtgjøring Gruppeleder, Ski Høyre, godtgjøring gjennom Ski kommune Ajourført pr. 26. juni

24 Kommunestyre representant, Ski, godtgjøring Formannskapsmedlem, Ski, godtgjøring 3 Selvstendig næring I farta! daglig leder, ingen inntekter så langt i Lønnet stilling m.v. Follo Kvalifiseringssenter IKS, ansatt i 100% stilling 5 Tidligere arbeidsgiver Jeg blir lønnet de dagene jeg møter på Follo Kvalifiseringssenter IKS den perioden jeg er møtende vara for Henrik Asheim. De dagene jeg møter på Stortinget har jeg ulønnet permisjon Listhaug, Sylvi (FrP, Møre og Romsdal) 2 Styreverv mv. 1. nestleder FrP (mottar godtgjørelse) parlamentarisk 1. nestleder FrPs Stortingsgruppe (mottar godtgjørelse) 3 Selvstendig næring Gav i oktober 2018 ut boken "Der andre tier" på Kagge Forlag Lossius, Jorunn Gleditsch (KrF, Aust-Agder) 2 Styreverv mv. Leder av representantskapet i LiBiR IKS - møtegodtgjørelse Leder i KUAS - Kokkenes utvikling AS - sovende selskap, ikke mottatt honorar eller møtegodtgjørelse Lunde, Heidi Nordby (H, Oslo) 2 Styreverv mv. Styremedlem, Stiftelsen Liberalt Forskningsinstitutt (LIFO), ulønnet. Styremedlem, Oslo Pride, ulønnet. Leder, Europabevegelsen, ulønnet. Leder, Oslo Høyre, godtgjørelse ,- 3 Selvstendig næring Har registrert enkeltpersonsforetak, uten omsetning inneværende år. Hovedsakelig foredrag og konferansier-oppdrag. Ikke hatt oppdrag fra samme oppdragsgiver på mer enn kr innenfor et kalenderår. 10 Utenlandsreiser Reise organisert og betalt av Sex og Politikk til Nairobi, som leder av stortingsnettverket for seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR) i november inkludert møte i det europeiske forumet for parlamentarikernettverk for SRHR. Lundteigen, Per Olaf (Sp, Buskerud) 2 Styreverv mv. Styremedlem Vestfossen Innkjøpslag AS (mottar godtgjørelse) 3 Selvstendig næring Gardbruker 8 Eiendom i næring Gardsbruk i Øvre Eiker kommune og seter i Rollag kommune. Eneeie. 9 Aksjer m.v. Vestfossen Innkjøpslag AS Lyngedal, Åsunn (A, Nordland) 2 Styreverv mv. Bompengeselskap Nord AS, styremedlem. Lønnet 24 Ajourført pr. 26. juni 2020

25 Lysbakken, Audun (SV, Hordaland) 2 Styreverv mv. Leder i Sosialistisk Venstreparti (ulønnet) 9 Aksjer m.v. 7 aksjer i avisen Klassekampen. 1 medlemsandel à kr i foreldredrevet barnehage (samvirkeforetak). 11 Gaver Litografi "Agitatoren" av Steinar Hansen - fra LO Sør-Trøndelag på Tranmælkonferansen Lønseth, Mari Holm (H, Sør-Trøndelag) 2 Styreverv mv. Bystyrerepresentant, Trondheim kommune 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Ingen avtaler om fortsatt lønnsutbetalinger, opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter eller lignende. 7 Økonomisk støtte Utbytte fra Lønseth Eiendom AS. Godtgjørelse fra Trondheim kommune. 9 Aksjer m.v. Aksjonær i Lønseth Eiendom AS, (Eierandel: mindre enn 1 %) Løvaas, Kårstein Eidem (H, Vestfold) 3 Selvstendig næring Registrert enkeltmannsforetak "Kårstein Eidem Løvaas". Rådgivning innenfor media/krisehåndtering og kommunikasjonsstrategi. Ingen virksomhet pr dd. 9 Aksjer m.v. 300 aksjer i Aqua Biotechnology (ABT) Marthinsen, Marianne (A, Oslo) 4 Lønnet stilling m.v. Fast spaltist i Klassekampen, lønnet Mathisen, Bente Stein (H, Akershus) Har ingen registreringspliktige interesser Mehl, Emilie Enger (Sp, Hedmark) 2 Styreverv mv. Fylkestingsrepresentant, Hedmark Fylkeskommune (honorert, søker fritak fra 15. nov) 4 Lønnet stilling m.v. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Elden DA (i permisjon) 5 Tidligere arbeidsgiver Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Elden DA - i ulønnet permisjon Melvær, Frida (H, Sogn og Fjordane) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon frå stilling som lærar ved Askvoll skule/askvoll kommune 6 Framtidig arbeidsgiver Tillsett som lærar i Askvoll kommune -permisjon frå stillinga Ajourført pr. 26. juni

26 Moflag, Tuva (A, Akershus) 9 Aksjer m.v. Telenor ASA (Eierandel: mindre enn 1 %). Mossleth, Siv (Sp, Nordland) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Stiftelsen RIBO. Honorar og møtegodtgjørelse. Moxnes, Bjørnar (R, Oslo) 2 Styreverv mv. Leder i Rødt. Ikke lenger lønnet. 9 Aksjer m.v. Klassekampen A/S. Eier 1 aksje Myhrvold, Ole André (Sp, Østfold) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn og rettigheter fra Coop Norge SA Myrli, Sverre (A, Akershus) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Viken pensjonskasse (fast årlig godtgjørelse og godtgjørelse pr møte samt ett gratis avisabonnement). Styreleder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen (ingen godtgjøring). 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling som konsulent i Forsvarsbygg. 10 Utenlandsreiser Generalforsamling i Atlantic Treaty Association (ATA), Tallin, Estland september Opphold betalt av Den norske Atlanterhavskomité. Konferanse i Beograd juni Hotellopphold betalt av Atlantic Association of Young Political Leaders (AAYPL). 11 Gaver Teppe mottatt som gave fra nasjonalforsamlingen i Aserbajdsjan på reise i regi av NATO's parlamentarikerforsamling i oktober Deltok i paneldebatt på konferanse i regi av Norges Lastebileier- Forbund på Storefjell Resort Hotel november Opphold for meg og familien ble betalt av arrangør. Myrseth, Cecilie (A, Troms) Har ingen registreringspliktige interesser Mørland, Tellef Inge (A, Aust-Agder) 5 Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Sparebanken Sør, ingen lønn og heller ikke lån på ansattbetingelser, beholdt funksjonærkontostatus på innskuddskonti. 6 Framtidig arbeidsgiver Ingen utover permisjon fra tidligere arbeidsgiver Sparebanken Sør. 8 Eiendom i næring Eier ikke næringseiendom. 9 Aksjer m.v. Orkla ASA 550 aksjer Mowi ASA 50 aksjer 26 Ajourført pr. 26. juni 2020

27 Navarsete, Liv Signe (Sp, Sogn og Fjordane) 2 Styreverv mv. Nestleiar i styret for Woodinwest, eit selskap som arbeider for å bygge ei verdikjede for tømmer på Vestlandet (ikkje godtgjersle) 8 Eiendom i næring Leilegheit 23/272/9 i sameiget Kringla 1 i Sogndal kommune Nilsen, Tom-Christer (H, Hordaland) 2 Styreverv mv. Kommunestyret Askøy, har avslått godtgjørelse 10 Utenlandsreiser Stockholm 11-12/ : Nordic Marine Think Tank 11 Gaver 2 stk. sølv lysestaker, verdi samlet kr 3 711,- (gave fra Høyres stortingsgruppe i anledning min 50-årsdag) Njåstad, Helge André (FrP, Hordaland) 2 Styreverv mv. Medlem av kommunestyret, medlem utval for plan og byggesak og vara til formannskapet i Austevoll kommune, godtgjørelse pr møte 3 Selvstendig næring Diverse kronikker i aviser 9 Aksjer m.v. Aksjer i Austevoll Seafood AS. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i DOF. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Grieg Seafood. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Endur. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Kværner. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Salmar. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i TietoEvry. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Norsk hydro. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Panoro Energy. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Sparebanken 1 SMN. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Questerre Energy Corporation. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Axactor. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Kværner. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Mowi. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Norsk Hydro. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Panoro Energy. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Salmar. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i Sparebank1 SMN. Eierandel: mindre enn 1% Aksjer i DAAL. Eierandel: mindre enn 1% 11 Gaver Maleri av Marstein Fyr - Frå næringslivet i Austevoll v/ Magnus Stangeland - oktober villsauskinn - John Inge Vik - oktober Billetter Homecoming 1. oktober 2016 Norderhus, Else-May (A, Møre og Romsdal) 2 Styreverv mv. Styremedlem i Actis (møtegodtgjørelse) fra januar Tidligere arbeidsgiver 4 års permisjon fra LO Ajourført pr. 26. juni

28 10 Utenlandsreiser Reise Oslo/Spania betalt av Østensjø Rederi AS i forbindelse med skipsdåp 11 Gaver Øredobber og smykke fra Hijos De J. Barreras, S.A, gudmorgave ved skipsdåp Nordlund, Willfred (Sp, Nordland) 2 Styreverv mv. Kommunestyrerepresentant Sortland kommunestyre - godtgjørelse etter møte og reglement 4 Lønnet stilling m.v. Avløser hos Wenche Irene Kristiansen Nyborg, Torill Selsvold (KrF, Hordaland) 2 Styreverv mv. Styreleiar i Stiftelsen Verdighetssenteret, Bergen (honorar) Medlem i avviklingsstyret for Fjell Pensjonskasse, Øygarden kommune (honorar) Styremedlem, Solli Sykehus, Bergen (honorar) 4 Lønnet stilling m.v. Permisjon som varaordfører i Øygarden kommune 48% stilling 5 Tidligere arbeidsgiver Ingen lønsutbetaling frå Øygarden kommune i permisjonstida, og ingen andre bindingar til kommunen. 6 Framtidig arbeidsgiver Går tilbake til Øygarden kommune i 48% stilling som varaordfører når tida på Stortinget er over. Nævra, Arne (SV, Buskerud) 2 Styreverv mv. Norsk Naturfilmforening, styremedlem (ikke lønnet) 3 Selvstendig næring Enkeltpersonforetak: Arne Nævra. Forventet omsetning ca ,- pr år. for foredrag, salg av filmrettigheter, videobilder og stills innen naturfoto/film. 9 Aksjer m.v. Naturbilder AS, daglig leder, styreleder og eneeier (selskapet legges ned innen utgangen av 2017) Olsen, Ingalill (A, Finnmark) Har ingen registreringspliktige interesser Orten, Helge (H, Møre og Romsdal) 2 Styreverv mv Oshaug AS styremedlem (ikke honorar), Oshaug Metall AS styremedlem (mottar styrehonorar), Bygg Kompetanse AS styreleder (mottar styrehonorar), Bygg Kompetanse Holding AS, styreleder (ikke honorar) Orten Invest AS styreleder og daglig leder (eget selskap, 28 Ajourført pr. 26. juni 2020

29 ikke honorar), Krabbevik AS styreleder (50% eiet av Orten Invest AS, ikke honorar), Attraktive Midsund styremedlem (ikke honorar). 9 Aksjer m.v Orten Invest AS (eier 59,524% av selskapet (endret januar 2014)), Krabbevik AS (Orten Invest AS eier 50% av aksjene), Attraktive Midsund AS (Krabbevik AS eier 50% av aksjene), Pettersen, Tage (H, Østfold) 2 Styreverv mv. Leder av kontrollutvalget i Moss kommune, godtgjørelse pr møte. President i Norges ishockeyforbund, ingen godtgjørelse. Noen legatstyrer (uten godtgjøring) i kraft av å ha vært ordfører i Moss - disse går nå over til ny ordfører, men det kan ta noe tid før det er registrert. Leder av styret i Forum for kontroll og tilsyn, godtgjøres ikke. 3 Selvstendig næring T. Pettersens maritime konsulenttjenester (sovende personforetak). Pollestad, Geir (Sp, Rogaland) 2 Styreverv mv. Medlem Time kommunestyre (honorar) Leder kontrollutvalet Time kommune (honorar) Styreleiar Bryne Fotballklubb fra 28. mai (Ikke honorar) Reiten, Steinar (KrF, Møre og Romsdal) 5 Tidligere arbeidsgiver Avtale med Averøy kommune om ulønnet permisjon fra min stilling som lærer hele inneværende stortingsperiode. 6 Framtidig arbeidsgiver Avtalen som jeg har med Averøy kommune om ulønnet permisjon gjør at jeg beholder opparbeidet kommunal tjenesteansiennitet. Riise, Kristian Tonning (H, Hedmark) Har ingen registreringspliktige interesser Rommetveit, Magne (A, Hordaland) Har ingen registreringspliktige interesser Sandberg, Nina (A, Akershus) 2 Styreverv mv. Nestleder Akershus Arbeiderparti - ulønnet 8 Eiendom i næring Nordre Krange, sameie, Nesodden. En større og en mindre driftsbygning leies ut til næringsvirksomhet. Ajourført pr. 26. juni

Innst. 319 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Innledning. Beløpsgrenser mv.

Innst. 319 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Innledning. Beløpsgrenser mv. Innst. 319 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske

Detaljer

Innst. S. nr. 72. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap

Innst. S. nr. 72. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innst. S. nr. 72 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innstilling fra Stortingets presidentskap om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Til

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 19. desember 2017 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Holdninger til grensehandel blant folkevalgte og folk flest. Torunn Sirevaag, NHO

Holdninger til grensehandel blant folkevalgte og folk flest. Torunn Sirevaag, NHO Holdninger til grensehandel blant folkevalgte og folk flest Torunn Sirevaag, NHO 13.08.19 På vegne av NHO Mat og Drikke og Grensehandelsalliansen har Ipsos gjennomført holdningsundersøkelser blant folk

Detaljer

1. Kvartal 2014 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: Til en samlet verdi:

1. Kvartal 2014 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: Til en samlet verdi: 1. Kvartal 2014 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: 241 268 Til en samlet verdi: 59 606 466 181 Antall kvinner som eier aksjer: 110 067 Til en samlet verdi: 16 680 661 552 Det er til sammen 351

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Det nye Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS. Hva mener de 169 valgte representantene?

Det nye Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS. Hva mener de 169 valgte representantene? Det nye Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS Hva mener de 169 valgte representantene? Nei til EU arbeidsnotat 4/2017 Innhold Forord: Nei til EUs kandidatundersøkelse 2 1. Det nye Stortinget og

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 18.04.2018 17/00537-45 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2018 Oversikt over tillitsvalgte

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Møteprotokoll nr. 10/2017

Møteprotokoll nr. 10/2017 Møteprotokoll nr. 10/2017 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Balsnes/Sannan, Ørland Kultursenter Dato: 22.08.2017 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Ogne Undertun Ordfører

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2017 Privatpersoner som eier aksjer ÅRET 2017 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2017 Privatpersoner som eier aksjer ÅRET 2017 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 ÅRET 2017 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER Nordmenn eier aksjer for mer enn 100 milliarder kroner på Oslo Børs. Vi har aldri eid større verdier. Ved utgangen av 2017 eide

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2019

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2019 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 25.04.2019 18/00508-34 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2019 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

2 kvartal 2013 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: Til en samlet verdi: 48,7 mrd

2 kvartal 2013 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: Til en samlet verdi: 48,7 mrd 2 kvartal 2013 aksjestatestikk: Antall menn som eier aksjer: 243 744 Til en samlet verdi: 48,7 mrd Antall kvinner som eier aksjer: 111 544 Til en samlet verdi: 14,3 mrd Det er til sammen 355 288 privatpersoner

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/3534 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes PERMISJON FRA POLITISKE VERV- IDA BRUHEIM DERÅS (H) Valgnemndas nye forslag

Detaljer

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Perioden 2011 2015 Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Ordfører: Anne Sofie Sand Mathisen Varaordfører: John Erik Skjellnes Johansen Formannskap Parti/gruppering Representant Vararepresentanter

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp)

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Saknr. 17/7314-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Innstilling til vedtak: Fylkesordføreren legger saken fram for fylkestingets valgnemnd. Fylkestingsrepresentant

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2018 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2018 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2018 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2018 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2018 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

1 1

1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 Økonomisk verdiskaping = Driftsresultat (driftsinntekter-driftskostnader) + Lønnskostnader Kreativ bransje Verdiskaping i mill. kr. per bedrift per år Aviser og magasiner 1,17 Arkitektur

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa Kommunestyre Ekstrasaker Møtested: Rissa rådhus, storsalen. Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa Kommunestyre Ekstrasaker Møtested: Rissa rådhus, storsalen. Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Rissa Kommunestyre Ekstrasaker Møtested: Rissa rådhus, storsalen. Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes på elektronisk skjema https://www.rissa.kommune.no/politikk/ På bakgrunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-7 DRAMMEN 02.11.2016 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15. Bystyresak 127/15 Kapittel

Detaljer

NorgesBarometeret. FolkevalgtBarometeret

NorgesBarometeret. FolkevalgtBarometeret NorgesBarometeret FolkevalgtBarometeret 2019-3 1 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 3. oktober 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2018 1 Partinavn Parti Fylke Vevelstad Arbeiderparti Arbeiderpartiet Nordland Værøy Arbeiderparti Arbeiderpartiet Nordland Bø Arbeiderparti

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtetid: 25.01.2017 kl. 18.30 22.15 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen, Johan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) OG DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE FOR PERIODEN

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 24. september 2015 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Medlem Medlem. Navn Møtte for Representerer Elise Aasbø Ragnhild Løvdal H Gro C. Eskeland Tone Vestøl Bråten SP Tanja Øverland Hans Martin Ulltveit

Medlem Medlem. Navn Møtte for Representerer Elise Aasbø Ragnhild Løvdal H Gro C. Eskeland Tone Vestøl Bråten SP Tanja Øverland Hans Martin Ulltveit 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 23.01.2014 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Samuel Arnt Larsen Medlem

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden 2007-2011 Menighetenes fellesråd 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Vilt- og innlandsfiskenemnda 6 Medlemmer Medlemmer 1 Øystein E.

Detaljer