Forslag til budsjett 2021/handlingsog økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til budsjett 2021/handlingsog økonomiplan"

Transkript

1 Forslag til budsjett 2021/handlingsog økonomiplan Malvik, 19. oktober 2020

2 Digitalt budsjett for

3 Hovedbildet En offensiv og fremtidsrettet økonomi- og handlingsplan Det foreslås investeringer for nesten 1,3 milliarder kroner i perioden En økonomi- og handlingsplan for et fortsatt godt tjenestetilbud Det kompenseres for demografi og lønns/prisvekst En ansvarlig økonomi- og handlingsplan Vedtatte handlingsregler er styrende for både drifts- og investeringsopplegget Netto driftsresultat Disposisjonsfond Gjeldsutvikling 3

4 Prosess 19. oktober - Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan oktober/23. november - Formannskapet behandler saken og innstiller til kommunestyret Oktober November Desember 07. oktober - Regjeringens forslag til statsbudsjett 20. oktober 23. november - Politiske prosesser før innstilling til kommunestyret 7. desember - Kommunestyret behandler forslag til handlings- og økonomiplan

5 Kommuneplanen 1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 2. Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning 5. Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring 6. Vi har et variert og aktivt kulturliv 7. Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold 8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon 5

6 FNs bærekraftsmål - rammeverk 6

7 7

8 Kommunale satsingsområder Heltidskultur og kvalitet i tjenestene Innovasjon og utvikling Klima og miljø - klimabudsjett 8

9 Etterspørsel oppveksttjenester Barnehagebarn antall barn 1-5 år år gml 1-5 år ny 9

10 Etterspørsel oppveksttjenester Skolebarn antall barn 6-12 år år gml 6-12 år ny 10

11 Etterspørsel oppveksttjenester Skolebarn antall barn år år gml år ny 11

12 Vekst blant de eldste år ny 90 år + ny 12

13 Hovedendringer i budsjettet Om lag uendret reell endring i budsjetterte frie inntekter (rammetilskudd og inntektsskatt) Skattevekst over landsgjennomsnittet i 2020, lik skatt per innbygger som i som i Flere endringer i rammetilskuddet Inntektsgradert foreldrebetaling trinn Overføring ansvar trossamfunn Utvidet aldersgrense barnevern Redusert kompensasjon for pensjon i private barnehager Ettårig styrkning til habilitering og avlastning til unge med nedsatt funksjonsevne Reell reduksjon i flyktningeinntekter, rentekompensasjon og eiendomsskatt Redusert lønnsvekst og lavere pensjonsutgifter i 2020 gir effekt i hele planperioden 13

14 Millioner Budsjettendringer ,0 40,0 35,0 Innsparinger Effektiverisering og vedtatte tiltak Nye tiltak 30,0 Tekniske justeringer/pensjon Styrket netto driftsresultat 25,0 20,0 Lønnsoppgjør 2020 og pensjon Netto finansutgifter Tekniske justeringer 15,0 Demografijustering 10,0 5,0 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale inntekter Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst 0,0 Endring i disponible midler Endring i anvendelse av midler 14

15 Endring i pensjonskostnader i løpende priser Førte pensjonskostnader går ned i 2020, øker deretter Stor økning i premieinnbetaling, men kun kostnadene belaster budsjettet Skyver kostnader fremfor oss (premieavvik) Påvirker resultat positivt på kort sikt, men blir mer krevende etter hvert Disposisjonsfond bør matche akkumulert premieavvik Rådmann foreslår økte avsetninger til disposisjonsfond kr kr kr kr kr kr kr kr kr Innbetalte premier Førte kostnader Premieavvik (inntekt) Akkumulert premieavvik Amortisert premieavvik 15

16 Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen Kommuneloven: Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid Kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko Malvik kommune: Finansreglement Økonomiske målsettinger Økonomiske handlingsregler 16

17 Økonomiske handlingsregler Budsjettene korrigeres for kostnadsendringer som følge av endringer i befolkningssammensetning. Netto økt arealbruk blir kompensert. Lønns- og prisvekst kompenseres fullt ut, med unntak av lønnsglidning. Det årlige effektiviseringskravet settes til 0,2 prosent av brutto utgiftsramme, korrigert for forhold som åpenbart må holdes utenom et effektiviseringskrav. Nivået på vedlikehold skal være verdibevarende 17

18 Økonomiske målsettinger Netto driftsresultat ut fra formuesbevaring, kun realkapital som grunnlag Korrigert netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene i planperioden Disposisjonsfond med risikobegrunnelse og strategisk handlingsrom Disposisjonsfond på 6-7 prosent av driftsinntektene Videreføring av gjeldsgrad Andel renteutsatt gjeld på 80 prosent av driftsinntektene 18

19 Økonomiske endringer i perioden Avdragstid endret fra 36 år til 27 år Økte avdrag på 11 millioner kroner hvert år, korrigert for gjeldsvekst Budsjettert netto driftsresultat fra 0 til 22 millioner kroner (2,2 prosent av driftsinntektene) hvert år Egenkapital til investeringer Styrkning av disposisjonsfond Samlet budsjettert endring som følge av disse - om lag 33 millioner kroner siden 2017 Kommunen tåler høyere investeringer og er mer robust for fremtidige utfordringer Disposisjonsfond økt fra 0 til 82 millioner kroner 19

20 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Prognose 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan ,00% Netto driftsresultat Netto driftsresultat - korrigert fond Netto driftsresultat - korrigert fond og pensjon Handlingsregel 20

21 Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Disposisjonsfond Disposisjonsfond "bundet" Handlingsregel 21

22 Gjeld som belaster de frie inntektene i prosent av driftsinntekter 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% R 2016 R 2017 R 2018 R2019 Bud 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Gjeldsgrad rentefølsom gjeld Gjeldsgrad uten handlingsregel Handlingsregel 22

23 Forslag til investeringer Beløp i millioner kroner Avgiftsfinansierte investeringer 156,7 231,4 184,9 134,6 707,6 Ikke avgiftsfinansierte investeringer 241,4 244,8 56,7 16,2 559,1 Sum investeringer 398,0 476,2 241,5 150, ,5 Noen store investeringer Vikhammer ungdomsskole Ny sentrumsbarnehage Vikhammer Flerbrukshall Hommelvik i slutten av perioden Helseplattformen Oppstart 1. etappe veg Sveberg Hommelvik Ombygging rådhuset/øyavegen 19 Hovedplan for vann og avløp med store investeringer 23

24 Finansiering av de ikke avgiftsfinansierte investeringene (tall i millioner kroner) , , ,9 148, , Budsjett 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Låneopptak Til inv.fond Mva kompensasjon Salg av tomter Egenkapital 24

25 Fordeling av netto driftsrammer 1 % 13 % 1 % 7 % 34 % 44 % Folkevalgte Rådmann Oppvekst og kultur Helse og velferd Samf.utv. Og tekniske tjenester Felles 25

26 Eiendomsskatt, gebyrer og egenbetaling De fleste satser justeres med deflator (pris- og lønnsvekst) på 2,7 prosent Behandles i egne saker til kommunestyret Realreduksjon av vann- og avløpsgebyr i 2021, nominelt uendret Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer foreslås uendret på 2,1 promille Skatteetatens boligverdier legges til grunn Skattesatsen for næringsareal foreslås videreført på fire promille Takstgrunnlag på utstyr og inventar for «verk og bruk» reduseres med tre syvendedeler med en skattesats på fire promille 26

27 Sammenligning av gebyrnivå årsgebyr per for standard bolig på 120 m 2 i kroner ekskl mva kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 Melhus Selbu Malvik Stjørdal Levanger Verdal Årsgebyr avløp Årsgebyr vann Årsgebyr avfall 27

28 Tjenesteområdene Rådmannen

29 Hovedprioriteringer Felles satsningsområder for hele kommunen Innovasjon og utvikling Heltidskultur og tjenestekvalitet Klima/ miljø Skatteoppkreverfunksjonen og arbeidsgiverkontrollen overføres til staten fra 1. november 2020 Konsekvenser av ny kommunelov forsterket krav til internkontroll 30

30 Kommunale satsingsområder Heltidskultur og kvalitet i tjenestene Innovasjon og utvikling Klima og miljø 31

31 Tiltak Samhandling og samskaping på tvers av rammeområder og med øvrig lokalsamfunn Systematisk og godt helse, miljø og sikkerhetsarbeid Stille gode miljø- og klimakrav bl.a. ved innkjøp, følge opp klimaregnskapet Økning i antall lærlinger Økt bemanning ledelse og personal videreføring fra

32 Investeringer Ny hjemmeside inkl. kvalitetssystem: Større grad av selvbetjening hvor tjenestene har høy grad av kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet Løpende IT-investeringer 33

33 Tjenesteområdene Oppvekst og kultur

34 Oppvekst og kulturområdet Omfatter følgende tjenester/virksomheter: Barnehager Malvik har sju kommunale barnehager, fire private barnehager og fire familiebarnehager Skoler Kommunen gir opplæring ved sju grunnskoler; fem barneskoler og to ungdomsskoler Barne- og familietjenesten Barneverntjenesten med foreldreveiledere, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) inklusive logoped, psykologtjenesten, mobbeombudet, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenester til barn Kultur Kulturområdet består av kulturskole, fritidsklubber, forvaltning og drift av kommunale idrettsanlegg, kommunale friluftsområder, museum, bibliotek og kulturbygg. 35

35 Hovedprioriteringer Realisering av mål i nye og eksisterende plan- og lovverk i oppvekstsektoren: Rammeplan for barnehagen Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 Rammeplan for SFO Rammeplan for kulturskolen Barnevernsreformen Forsterke det tverrfaglige arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i og mellom barnehage, skoler og barne- og familietjenesten. 36

36 Tiltak Deltakelse i regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOM) Deltakelse i etterutdanning gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM) Samskapende prosesser i kommunen 37

37 Kommunale satsingsområder Heltidskultur og kvalitet i tjenestene; - samarbeid på tvers av virksomheter, frivillig deltid I barnehagene Innovasjon og utvikling; - ulike forskningsprosjekter, Rekom/Dekom, digital undervisning, samhandling på tvers Klima og miljø; - sirkulær økonomi, plastutfordringen/fjord til fjære/tv-aksjon, matsvinn, nasjonale føringer på bærekraft 38

38 Endringer i driftsøkonomien 2021 Vedtatte endringer -1,2 mill. kr. (Barnehage redusert ramme, mindre utgifter flyktninger, reduksjon på skoleskyss og økt ramme SFO 1.- og 2. trinn, opphør mobbeombud) Innsparingstiltak -1,7 mill. kr. (Redusert vikarinnleie, redusert pensjonskostnader i private barnehager og reduksjon transportutgifter til ekskursjoner og turer Nye tiltak +3,4 mill. kr. (Bortfall inntekter BFT, fullfinansiering lærernorm, økt ramme SFO for 3.- og 4. trinn, nytt læreplanverk, utvidet aldersgrense ettervern i barnevernet og overgang fra øremerkede midler til rammetilskudd for psykologer, mobbeombud videreføres) Senere i økonomiplanperioden (Effektivisering av merkantil funksjon på kulturskolen og færre barn) 39

39 Investeringer: Ny Vikhammer ungdomsskole med lokaler for kultur. Sentrumsbarnehage Vikhammer Flerbrukshall Hommelvik Arbeidsrom på Planetringen og Vikhammeråsen barnehager Saksvik skole 40

40 Tjenesteområdene Helse og velferd

41 Helse og velferdsområdet Omfatter følgende tjenester/ virksomheter; Samfunnsmedisin og legetjeneste NAV Malvik Koordinerende enhet Hjemmesykepleien Psykisk helsetjeneste og rus Helse og rehabilitering Boveiledningstjenesten + interkommunale tjenester (eks. legevakt, krisesenter ) 43

42 Helsefremmende lokalsamfunn «Helse i alt vi gjør» Sektorovergripende innsats og samhandling nødvendig, se Folkehelseoversikt Eksempler på tverrsektorielt utviklingsarbeid: «Psykt bra i Malvik» Familietorget Aldersvennlig lokalsamfunn i Malvik Helseplattformen 45

43 Hovedprioriteringer Viderefører heltidssatsningen, 2 millioner kroner i ,6 millioner kroner i 2021 Styrke bemanningen i omsorgsboligene ved Hommelvik helsetun 2,1 millioner kroner Styrke rehabiliteringstilbudet til voksne/ eldre - 0,68 millioner kroner Kompetansetilskudd fastleger vedtak i kommunestyret 0,35 millioner kroner 1 turnuslege fra sept rekrutteringstiltak + "buffer" til off. legeoppgaver ved helsestasjon og sykehjem 0,27 millioner kroner Videreutvikle heldøgns avlastningstilbud for barn, i egen regi omdisponere ressurser Økonomisk sosialhjelp, vedtatte satser for barnefamilier + økning som følge av pandemien 1 millioner kroner 46

44 Innsparingstiltak Tilskudd prosjekt matsvinn 0,2 millioner kroner i 2021 Økt inntekt samarbeid om Helseplattformen 0,48 millioner kroner i 2021 Reduksjon i innleie og vikarer i Hjemmesykepleien 0,45 millioner kroner i 2021 Reduksjon i innleie og vikarer Psykisk helsetjeneste og rus 0,15 millioner kroner Redusere kjøp av avlastningstjenester fra private (for barn/unge)- 1,5 millioner kroner Reduserte utgifter til transport 0,1 millioner kroner i 2021 Reduserte utgifter til trygghetsalarm 0,1 millioner kroner i

45 Investeringer Utskifting av pasientsignalanlegg Hommelvik helsetun, gamle «Motrøtunet»- videreføring av felles anbudsprosess med Trondheim kommune inklusive velferdsteknologisk utstyr Helseplattformen 4 millioner kroner i ,5 millioner kroner i 2022, forbedring av infrastruktur Kjøleanlegg ved Helsetunene 1,5 millioner kroner i 2022 Hytte i marka 0,5 millioner kroner i 2024 Ny nettportal og kvalitetssystem 2,5 millioner kroner i 2021 Ombygging Øyavegen 19 jfr. barnevernsreform + utvidelse Hommelvik legekontor 12 millioner kroner i 2021 Mulighetsstudie kommunale boliger sluttføres

46 Tjenesteområdene Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

47 Beskrivelse av rammeområdet Eiendomsservice Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og boliger. FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-kommunalteknikk Ansvar for drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemene, veger, gater, park- og idrettsanlegg, samt friluftsområdene Areal- og samfunnsplanlegging Ansvar for lovforvaltning og saksbehandling innen arealplanlegging, byggesak landbruk, miljø, forurensning mv Ansvar for planlegging og bygging av kommunale bygg og vei, vann, avløp og miljøanlegg 50

48 Hovedprioriteringer Satsingsområdene som gjelder for hele kommunen ligger til grunn for prioriteringene innen dette området også. I tillegg nevnes spesielt: Innføring og etablering av bedre samhandling og arbeidsprosesser i etterkant av OU-prosjektet. Kontinuerlig fokus på forbedring. Gjennomføring av hovedplanene for vann, avløp og vannmiljø, samt hovedplan veg. Videreutvikle og forbedre kvaliteten på saksbehandlingen. Etablere systematisk tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven og forurensningslovgivninga Videreutvikling og forbedring av prosjektgjennomføring Helhetlig vedlikehold av formålsbygg og boliger Overgang fra manuelle driftsoppgaver til automatisering og digitalisering 51

49 Tiltak Generell innsparing på 1 million kroner pr. år i hele perioden Reduserte strømutgifter Byvekstavtalen Gjennomføre prosjektene som er vedtatt gjennom denne og være en aktiv part i avtalens organer Vann Kontinuerlig arbeid med lekkasjesøk, oppgradering og fornyelse av ledningsnettet Avløp Separering av spillvann og overvann, og begrensning av overvannstilførselen til ledningsnettet Kontinuerlig fornying av ledningsnettet Veg- og trafikkanlegg Sikre god framkommelighet gjennom effektiv drift og tilstrekkelig standard på brøyting, strøing og øvrig vedlikehold Trafikksikkerhetsplan Kommunale formålsbygg og boliger Oppfølging av vedlikeholdsplanen og gjennomføre tiltak 53

50 Investeringer Vannverksutbedring hovedplan Utskifting hovedvannledning Torp Betania Høydebasseng Lia Sikringstiltak damanlegg Stavsjøen Avløpsutbygging hovedplan Nye renseanlegg Karlstad, Bakken og Saksvik Tiltak i Byvekstavtalen En del mindre tiltak innen både vei, vann, avløp og vannmiljø Ombygging Øyavegen 19 og Hommelvik legekontor 54

51 Digital plattform for budsjettpublisering: Rådmannens forslag til Budsjett 2021/Handlings- og økonomiplan

Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan

Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan 2018-2021 Malvik, 20. oktober 2017 åpen nyskapende samhandlende 1 000,4 Prosess 20. oktober - Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan 1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019 Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017 RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Loen 16.april 2013 Virksomhetsleder barnehager Ann Kristin Aalberg Virksomhetsleder Barne- og familietjenesten Anne Furan http://newson.no/malvik/malvik_kommune_kort_versjon.zip

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018 Arkiv: Arkivsaksnr: 2018/6004-1 Saksbehandler: Einar Spjøtvoll Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019 RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS 16. mai 2019 Moderat konjunkturoppgang ikke alle fylker følger hovedmønsteret Arbeidsledigheten i april ned 0,3 prosentpoeng på 12 måneder

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen

Detaljer

Sentrale føringer for Budsjettseminar

Sentrale føringer for Budsjettseminar Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2019-2022 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Sauda kommune Budsjett 2018 Økonomiplan

Sauda kommune Budsjett 2018 Økonomiplan Sauda kommune Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Statsbudsjettet det økonomiske opplegget for 2018 Statsbudsjett 2018 Vekst i frie inntekter Opptrappingsplan rus Tidlig innsats Forebyggende tiltak barn

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Organisering av kommunalog stabsområder

Organisering av kommunalog stabsområder Organisering av kommunalog stabsområder Kommunalsjef utdanning og oppvekst barn, unge og familie barnevern barnehage skole Helsetjenester til gravide, barn og unge Koordinerende tjenester og lavterskeltilbud

Detaljer

Opprinnelig vedtatt Forslag til

Opprinnelig vedtatt Forslag til Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019

Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019 Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram 2020-2023 5. juni 2019 Spørsmål til drøfting Økonomisk politikk og handlingsregler.hvordan sikre en god styring og økonomisk handlingsrom? Omstillingsbehov på 100

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Handlingsregler. Fylkesmannens kommuneøkonominettverk åpen nyskapende samhandlende

Handlingsregler. Fylkesmannens kommuneøkonominettverk åpen nyskapende samhandlende Handlingsregler Fylkesmannens kommuneøkonominettverk 2019 Økonomiske handlingsregler Må være på plass i 2020 (ny kommunelov fra 2020 14-2) Lite krav til hvilke handlingsregler dette skal være Peker på

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer