Jeg viser til hyggelig telefonsamtale, og sender deg som avtalt et tilbud på renseanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg viser til hyggelig telefonsamtale, og sender deg som avtalt et tilbud på renseanlegg"

Transkript

1 Fra: Arne Gerhardsen Sendt: 14 November :45 Til: 'Byggtakst v/tore Braate' Emne: RE: Hei! Jeg viser til hyggelig telefonsamtale, og sender deg som avtalt et tilbud på renseanlegg I forhold til bruk av 20 personer for enkel overnatting som på brakkerigg / hytte vil vi kunne anbefale deg et renseanlegg fra KWH-Pipe som heter WehoMini. Du vil da habehov for et anlegg på 15 pe som er bygget for en normalbelastning avløpsvann/døgn. Denne anleggstypen er en av få norske anlegg som har gjennomgått full 38 ukers rensetest med fokus på norske rensekrav på blant annet fosfor. Dette har en pris på kr mva og frakt fra Mysen. Vedlagt følger brosjyre og dokumentasjon på anlegget. Med vennlig hilsen For ecobio AS Arne Gerhardsen

2 SINTEF Teknisk Godkjenning SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 3 SINTEF Byggforsk bekrefter at WehoMini 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen EcoBio AS, Ramstadveien 12, 1850 Mysen. 2. Produsent KWH-Pipe AS, Nordgårde 1, DK-4520 Svinninge, Danmark, 3. Produktbeskrivelse Renseanlegg for avløpsvann for inntil 50 p.e. i hht krav gitt i NS-EN :2005+A1 :2009+NA:2009 (med nasjonalt tillegg) Anlegget leveres i flere størrelser ut fra antall pe som anlegget skal belastes med. Materiavalg Mottakstank og biologisk renseenhet produsert i PE. Type renseprosess Forsedimentering i salmavskiller etterfulgt av biologisk renseenhet med kjemisk felling og retur av slam tilbake til slamavskiller. 4. Bruksområder Godkjenningen er begrenset til bruk for rensing av avløpsvann fra husholdninger for 5 til 50 pe. Oppnådde renseeffekter i tester i henhold til NS-EN , tilfredsstiller forurensningsforskriftens krav til bruk i følsomt og normalt område med brukerinteresser i tilknytning til resipienten. Det vil si at anlegget kan brukes på utslippssted i områder der det stilles krav om inntil 90 % reduksjon av fosfor og 90 reduksjon av BOF. 5. Egenskaper Bæreevne Tilfredstiller krav i hht NS-EN Anlegget er ikke designet for trafikklast. Bestandighet Råmaterialet for produksjon PE-tanker tilfredsstiller krav til bestangihet i henhold til NS-EN Vanntetthet og slyrke Oppnådde resultater i tester i henhold til NS-EN tilfredsstillerkravene til vanntetthet og styrke. 6. Miljomessige forhold Miljodeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon i henhold til ISO for WehoMini. Påvirkning på jord og grunnvann Utlekkingen fra produktet er bedømt til å ikke påvirke jord og grunnvann negativt. Innløp fra huset 0 cn 1. kammer 2. kammer r o aj Biofilter I I I I I Kjemisk rensing fosfor Biologisk renseenhet Tallerkenlufter Slamskiller, 3. kammer Figur 1. Snitt av renseanlegget SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrement, UEAtc Referanse: Godkj. 3C Kontr. 3C Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: wvm.sintetno/byggforsk Emne:Minirenseanlegg Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

3 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 2 Helse- og miljofarlige kjemikaller Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Fellingskjemikaliene (Kemira Pax 15) er en sur løsning, og dette må en ta hensyn til ved håndtering. Løsningen er aluminiumbasert, og både pga ph og aluminiumsinnhold, må en sikre seg mot spill av kjemikalier. Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Fordi anlegget vil inneholde rester av biomasse, skal produktet i utgangspunktet sorteres som farlig avfall på byggeplass/ved avhending og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Anlegget består av polyetylen, polypropylen, elektriske komponenter og motorer, og dette kan kildesorteres etter rengjøring på byggeplass/ved avhending og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan materialgjenvinnes. 7. Betingelser for bruk Prosjektering Anllegget er standardisert og valg av størrelse gjøres ut fra antall pe anlegget skal belastes med. Montasje Montasje og utførelse av anlegget skal være i henhold til produsentens anvisninger. kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. Produksjonsbedriften har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001 av INSPECTA. 9. Grunnlag for godkjenningen Collected results of EN testing, SYKE-2004-A-3-A4/38, 27 May Evaluation of WehoMini strength calculations. Nro-VTT-S , May 18,2010. Sertifikat for Revolve N-268 fra Matrix Polymers, Test report - Testing of septic tank, KWH-Pipe NC 2 with an integrated pump well, /2011 DTI, Innstallasjonsveiledning WehoMini 5 PE, juni Retningslinjer for slam-tømming av WehoMini / Kongsted minirenseanlegg EN Merking WehoMini minirenseanlegg merkes i h.h.t. beskrivelse for CE-merking som framkommer i vedlegg ZA i NS-EN : Al NA : Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG Vedlikehold/renhold I henhold til drifts- og vedlikeholdsavtale. Transport og lagring I henhold til installasjonsveiledning. Drift/service For ferdig anlegg skal det inngås skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom anleggseier og anleggsleverandør i henhold til forurensingsforskriftens bestemmelser. Temperaturbegrensninger Ved bruk i Norge er det ingen temperaturbegrensninger. Renseanlegget er testet under forhold som er represententative for husholdningsavløp i Norge. 8. Produksjonskontroll Fabrikkfremsstillingen av WehoPuts minirenseanlegg er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til 11. Ansvar TG Godkjenningsmerke Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Lars J. Hem, SINTEF Byggforsk, avd. Infrastruktur, Oslo/Trondheim. for SINTEF Byggforsk Tore Henrik Erichsen Godkjenningsleder

4 DET NORSKE EeoBio Entrepenor AS V ardeveien MYSEN Att: Arne Gerhardsen DErNORSREVlialTAS AS DNV Consulting Vetn;tsvck:u Høvik, Noige "Ilt: I-X) Faa: liittpwwww.dnv.mni Org, Ner,N MVA Dere.s ef.: Våj OKSOLII Dato: TKB reduksjon - Kongsted minirenseanlegg Det Norske Veritas har gått gjennom resultatene for reduksjon av termotolerante koliforme bakterier (TKB) i Kongsted minirenseaitlegg. Prøvetakingen og undersøkelsene ble utført sornmeren/høsten 2004 i forbindelse med typegodkjerming i klasse 1 av anlegget, etter DNVs "Normer for typegodkjenning av minirenseanlegg". Selve prøvetakingen ble utført av huseier hvor minirenseanleggene er plassert. Prøvene ble samlet inn og undersøkt av VestfoldLAB, som er akkreditert for å foreta undersøkelser av termotolerante koliforme bakterier i vann. Alle prøvene er latt ved anleggets utløp, og undersøkt i henhold til NS4792. Resultatene viser at 25 av 26 prøver har verdier som er lavere enn 1000 /100m1. Laveste verdi av disse prøvene er < I /100m1, mens den høyeste verdien er på 730 /100m1. En snittverdi av disse prøvene ligger i intervallet /100m1. En av prøvene, tatt 19. august, har verdi på /100m1. Den Itøye verdien på prøven fra 19. august skyldes, ifølge Kongsted, enten spesielle ytre omstendigheter eller at det er feil ved undersøkelsene. Det er også lan fire prøver hvor Pax 14-tilsetting er frakoblet, og hvor anlegget kun fungerte søm et biologisk anlegg. Disse prøvene ble tan i oktober måned og har verdier > 2000 /100m1 ( /100m1). Typegodkjenningen for Kongsteds anlegg er basert på tilsetting av Pax, og disse fire prøvene er derfor ikke relevante for Kongsteds klasse 1 anlegg, med typegodkjenning, som selges i Norge. DNV har ikke deltatt i etableringen av prøvetakingsmetodikk og heller ikke på selve prøvetakingen. DNV har derfor ikke noe grunnlag for å verifisere at de bakteriologiske prøvene er tatt i samsvar med prøvetakingsprosedyren beskrevet i NS Med vennlig hilsen for DET NORSKE VERITAS, Jan AugugNIYhrstad Ole Kristian Sollie Sjefsingeiør Prosjektleder DNV Consulting DNV Consulting

5 S YK FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE NB 1762 Suomenoja Research Station EN :2005/A1:2009; Annexes A and B 27 May 2011 COLLECTED RESULTS OF EN TESTING (Based on (he test report of 27 May 2011, SYKE-2004-A-3-A4/38) Septic tank 2,8 m3 + WehoMini PE5 (= WehoMini* wastewater treatment plant) KWH Pipe Ltd The Finnish Environment Institute (SYKE) has carried out initial type testing of the WehoMini* wastewater treatment plant in accordance with the standard EN :2005/A1:2009 (CEN), including tests in accordance with Annexes A (watertightness) and B (treatment efficiency). This report includes the collated results of treatment efficiency testing. Testing was performed at SYKE's Suomenoja Research Station at Hyljeluodontie 5, Fl Espoo, Finland. The watertightness test was performed and approved in April 2010 for the septic tank and October 2009 for the WehoMini PE5. Test schedules - B. The tested wastewater treatment plant comprised of the biological section WehoMini PE 5 (in (he picture) and a separate septic tank (2,8m3). SYKE has been found to fulfil the requirements of reliability and independence, as well as other general requirements set by the Law on the Product Approval of Construction Products (230/2003) for a body involved in assessing the conformity of products for CE marking, including the competence to carry out initial type testing of equipment for the treatment of domestic wastewater. WehoMini* wastewater treatment plant is a biological-chemical continuous-flow treatment plant made of polyethylene that is designed to treat all domestic wastewater from a household. The process is based on carrier technology where the culture media for microbes are the carrier units made of reticular plastic tubes. According to the manufacturer, the nominal hydraulic daily flow of the treatment plant is 0,75 m3/d and the nominal organic load 0,3 kg BOD7/d. Treatment efficiency during nominal loading, underloading, and overloading * the mean value of 20 samples ** 4 composite samples *** 2 com osite sam les Collected results WehoMini* -wastewater treatment plant Page 1/2

6 S \I" K E FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE NB 1762 Suomenoja Research Station EN :2005/A1:2009; Annexes A and B 27 May 2011 The mean values for influent and effluent loads as well as influent and effluent concentrations (During nominal sequences 2, 4, 6, 8 and 10) The use and maintenance of the WehoMini* wastewater treatment plant and observations during testing The operation of the WehoMini* wastewater treatment plant was monitored regularly and it was used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions. The normal use and maintenance operations of the WehoMini* wastewater treatment plant are the removal of sludge, the addition of a precipitating chemical, and monitoring of the plant's operations by observing the control station monitor. The treatment plant includes a 50-litre tank for the precipitating chem ical, which with the test loading needs to be filled approximately every 9 months. During the testing, the average consumption of the chemical was 0,21 1/m3. The septic tank was ernptied once during the test, roughly 6 months after the test began. The electrical equipment of the WehoMini* wastewater treatment plant include the submersible pump, the chemical pump, and the air compressor. With the test flow, the treatment plant used 2,2 kwh/day on average, which means that the annual electricity consumption is 809 kwh. After power breakdowns, that were part of the testing programme (sequences 4 and 8), the water level raised up to the maintenance shaft (10-20 cm) and there was an alarm for surface level. After the second power breakdown the effluent also seemed unclean by visual examination. Otherwise the treatment plant started normally. No overflows were observed during the weekly peak flow discharges (= 400 I of wastewater during 6 minutes) that were conducted during normal loading. Operations started normally after a two-week low occupation stress (sequence 5), and no significant weakening was observed in treatment efficiency except for a slight weakening in the nitrogen removal efficiency. A final inspection was conducted on the plant once the testing was completed, in which the condition of the tanks, connections, and equipment was checked. The treatment plant was found to be in good order, with no deviations or weakening of condition. Verified: Date and time 27 May 2011 Helsinki Responsible manager of the testing, research engineer Riikka Vilpas, SYKE K E Collected results id WehoMini* -wastewater treatment pli 4, Page 2/

7 neimmei 0 $ 1) 1)., 41) _

8 Beskyttelse av vårt miljø Rensing av kloakkutslipp får stadig mer fokus i Norge. Hensikten med de stadig skjerpede kravene til rensing er å beskytte drikkevannskilder og våre sårbare vannområder. Rensingen skal sørge for å opprettholde en naturlig balanse i forholdet til de næringsstoffer, kjemikalier og annen forurensing vi mennesker daglig utsetter naturen for. Når du velger å beskytte naturen med et WehoMini biologisk minirenseanlegg sikrer du at utslippet på eiendommen din har fineste kvalitet. Ved kjøp av et WehoMini biologisk minirenseanlegg fra EcoBio er du sikret hurtig og profesjonell assistanse ved feil eller service fra vårt selskap eller våre servicepartnere. Typegodkjenningen krever en lovpålagt serviceordning som sikrer at anlegget fungerer optimal. WehoMini

9 Enkelt og driftsikkert WehoMini er et fremtidsrettet anlegg basert på naturens egen rensemetode WehoMini er et driftsikkert biologisk minirenseanlegg som oppfyller de strengeste krav til rensing av avløpsvann i Skandinavia. WehoMini er med sin lave nedgravingsdybde og beskjedne vekt utrolig enkelt å montere. Med få bevegelige deler er også anlegget veldig driftsikkert. WehoMini er et lukket system som graves ned i bakken. Kun lokket er synlig over jordoverflaten, ca. 1 m2 ved et 5 PE (ett hus) anlegg. Anleggets utforming gjør det lett tilgjengelig for vedlikehold når lokket er fjernet. Anlegget skal bare graves ned ca. 1,15 m. i bakken. Dette er en stor fordel der det er høy grunnvannstand eller fjell. WehoMini er et fleksibelt anlegg med standard størrelser fra 5 PE til 30 PE. Det opprinnelige anlegget kan enkelt påbygges. Det lønner seg å koble flere brukere på et fellesanlegg. Anleggs- og driftskostnadene kan reduseres med opp til 50% pr. husstand. EcoBio AS bistår gjerne ved prosjektering av større anlegg. Renseevnen kan altid kontrolleres ved å ta prøver av avløpsvannet i siste kammer og analysere denne. Plassering av anlegget WehoMini med tilhørende slamavskiller er et lukket system som krever god utluftning av rørledningsnettet over tak i henhold til dagens byggekrav. Om nødvendig kan anlegget leveres med integrert utluftning via returskylle-systemet med aktivt kullfilter som eliminerer eventuell ubehagelig lukt. t Ovenstående skisse viser et komplett 5 PE anlegg med 2,3 in3 slamavskiller og renseenhet nedgravd. Renseanlegg for hus og hytter

10 Enkel teknikk og god driftsikkerhet Slik thijctrwr Renseanlegget er sammensatt av moduler som sørger for at de naturlige mikroorganismene som finnes i utslippet har de beste levevilkår. Organsimene fester seg på dykkede biofilter hvor vannet beluftes ved hjelp av innebygde luftslanger fra en kompressor. I tillegg til å øke oksygeninnholdet i vannet og optimalisere vekstbetingelsene for mikroorganismene, er dette med og fjerner skadelige stoffer som for eksempel nitrogen, acetone og andre skadelige stoffer. Anleggets enkle oppbygging med 1 stk. dykkpumpe, 1 stk. luftkompressor, 1 stk. elektronisk styring, samt 1 stk. doseringspumpe, betyr at anlegget stort sett passer seg selv. Ifølge norsk typegodkjenning er det lovpålagt to årlige servicebesøk. Dette er viktig for å vedlikeholde alle komponenter og sikre maksimal renseprosess hele tiden. Renseprosessen etterlater»restslarn«som bunnfelles i hver renseenhet. Dette slammet pumpes tilbake til slamavskilleren for ikke å tette til biofilterene. Returpumpingen skjer ved hjelp av anleggets luftkompressor via returskyllingens rørsystem. Anleggets elektroniske styring sørger for at returskylling skjer med faste intervaller til passet anleggets størrelse. Ved installering i fritidsboliger hvor anlegget ikke brukes i deler av året, sørger returskyllingen for å tilføre næring til mikroorganismen. Dette betyr at biologi og renseevne overlever og er klar til bruk ved ankomst. WehoMini

11 Installering av WehoMini Hvis anlegget oppbevares på bakken før nedgravning, skal det plasseres på en jevn overflate Anlegget monteres lettest ved at man graver et hull på ca. 3 x 1,5 m med en dybde på 1,25 m. Dette hullet graves ca. 1 m etter pumpekummen/ 3-kammer slamavskilleren. _. Selvkomprimerende pukk - k Bunnen av hullet avrettes, deretter legges en såle med ca 20 cm. selykomprimerende pukk. Rundt anlegget skal det isoleres med styroform. Anlegget skal monteres slik at overflatevann fra terrenget ikke kan trenge inn i anlegget. Hvis mulig må det legges ned en drenering. I enkelte tilfeller må også anlegget forankres. Renseanlegg for hus og hytter

12 Installering av WehoMini Det er viktig å sørge for at anlegget ligger helt vannrett Hvis anlegget etableres i områder med risiko for høy grunnved montering. Hvis anlegget heller vil ikke renseprossesen vannstand, skal det taes høyde for dette ved å forankre fungere som den skal. anlegget. Forankringen av anlegget kan f.eks. utføres slik: Legg 2 stk. 11/2" galvaniserte jernrør gjennom de 2 hullene som er plassert i bunnen av anlegget. Monter så forankringsplatene på disse. 1\,\, edn\ Utløb til recipient Innløb fra huset, Slamavskiller Returskylling r'x Det skal være selvfall fra renseenheten og tilbake til slamavskilleren. Dette for at returskyllefunksjonen skal fungere. lnnløpsrøret til slamavskilleren kuttes og det settes inn en gren og returskyllingen kobles på. Utløpet fra anlegget legges dit det er prosjektert. Dvs: infiltrasjonsgrøft, jordbruks drenering, helårs vannførende bekk, elv eller insjø, etc. Pumpekum Hvis det benyttes en slamavskiller uten integrert pumpekum, skal det monteres en separat pumpekum etter slamavskilleren. Kravtil denne slamavskilleren er at den har minimum 3 kammer og er av glassfiber. Pumpekummen monteres så lokket flukter med ferdig terreng. Det må bores et hull til 110mm rør inn i pumpekummen. Dette røret legges med selvfall fra slamavskilleren. Fra pumpekummen til renseenheten skal det benyttes 40mm pell. Pumpekum integrert i slamavskiller Innpumpingsmengden må max. være på liter pr. pumping. Hvis dette overskrides, vil ikke renseanlegget opprettholde oppholdstiden på vannet og renseprossesen fungerer ikke. WehoMini

13 Test og godkjenning er anlegyet med svært gode Vi klarwverdens strengese rensekriew renseresultater nemlig de skandinaviske WehoMini er testet og typegodkjent i henhold til EN li Norge. WehoMini klarer ikke bare de gitte kravene - våre løpende tester viser at vi oftest kan vise til betydelig bedre resultater enn kravene. For eksempel renser WehoMini SOP anlegget bakterier ned til godt under kravene for badevannskvalitet. Flere kommuner har skjerpet kravene på bakterierensing til badevannskvalitet. I disse områdene slipper vi kostnader med etterpoleringsløsninger for å tilfredstille kravene. I de tilfellene hvor bakterie kravet i utløpsvannet er 0 mg/i kan vi enkelt oppnå dette ved bruk av en rimelig etterpoleringsløsning. Bruk av denne etterpoleringsenheten fjerner også fosfor til nær 0 mg/l. WehoMini reduserer total N (nitrogen) med opp til 60%. De gode renseresultatene fra WehoMini har medført at en rekke kommuner med krav til bakterierensning har godkjent WehoMini - som eneste anlegg - uten ytterligere etterbehandling. WehoMini anlegget med veldig gode renseresultater. WehoMini er den sikreste løsningen når minirenseanlegg skal velges. Valg av vårt renseanlegg gir god sikring av badevann, drikkevannskilder og lignende. Tabellen viser testresultater foretatt på et utvalg anlegg i Norge. Krav i henhold til norske bestemmelser : ø Testresultater TKB* Testresultater er tatt fra anlegg i drift EN ø 0 20 Anlegg TKB morgen TKB middag Badevannskvalitet, Danmark og Norge Anlegg Anlegg 2 50 Anlegg Anlegg TKB (thermocolifom bacteria) TKB/100 ml <1000/100m1 Gjenomsnitt 122,5 176,5 *Termotolerante koliforme bakterier pr. 100 ml utlopsvann Analyserapporten er utført av AnalyCen, et akkreditert laboratorium. Renseanlegg for hus og hytter

14 Om EcoBio EcoBio leverer renseløsninger til de fleste avløpsbehov der kommunale løsninger ikke finnes. Vi levere renseanlegg til ett hus eller hytte og opp til store samleanlegg for hyttefelt, boligfelt eller lignende behov. Vå samarbeidspartner som produserer vare produkter er KWH Pipe (Danmark) AS som igjen er et datterselskap av det verdensomspennende finske KWH konsernet. EcoBio AS Ramstadveien Mysen Tlf.: EcoBiano Fax:

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

WehoMini. Renseanlegg for hus og hytter. Importør: Ramstadveien 14, 1850 Mysen Tlf.: 69 89 30 90 - post@ecobio.no - www.ecobio.no

WehoMini. Renseanlegg for hus og hytter. Importør: Ramstadveien 14, 1850 Mysen Tlf.: 69 89 30 90 - post@ecobio.no - www.ecobio.no WehoMini Renseanlegg for hus og hytter Importør: Ramstadveien 14, 1850 Mysen Tlf.: 69 89 30 90 - post@ecobio.no - www.ecobio.no Beskyttelse av vårt miljø Rensing av kloakkutslipp får stadig mer fokus i

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Biovac minirenseanlegg

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Biovac minirenseanlegg C_Dt SINTEF å TekniskGodkjenning SINTEF Certification Nr. 20108 Utstedt: 28.06.2011 Revidert: 15.07.2011 Gyldig til: 28.06.2016 Side: 1 av 3 SINTEF Byggforsk bekrefter at Biovac minirenseanlegg 5-50 p.e.

Detaljer

NORSK Etterpoleringsanlegg - hygienisering av avløpsvann fra minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg P R O D U S E R T Kompakt løsning for bakteriereduksjon i avløpsvann fra hus og hytter. Tømming Odin

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Biovac FDN minirenseanlegg

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Biovac FDN minirenseanlegg SINTEF Byggforsk bekrefter at Biovac FDN minirenseanlegg SINTEF Certification Nr. 20108 Utstedt første gang: 28.06.2011 Revidert: 31.01.2018 Korrigert: 03.10.2018 Gyldig til: 01.02.2023 Forutsatt publisert

Detaljer

DNV DET N ORSKE VERITAS APPENDIX TO CERTIFICATE. This Appendix pertairls to Certificate No. 0575-CPD-71520304/08-NO. BIOVAC Minirenseanlegg

DNV DET N ORSKE VERITAS APPENDIX TO CERTIFICATE. This Appendix pertairls to Certificate No. 0575-CPD-71520304/08-NO. BIOVAC Minirenseanlegg RISSAKoMMuNE 25':JAN2815 MOTTATT,ifl\:"~.. * ;'f } Q_; L}QAI-(FXMUI XNF DNV DET N ORSKE VERITAS APPENDIX TO CERTIFICATE Saksmr.:,g_Q..l 'ls 2-'_._l This Appendix pertairls to Certificate No. 0575-CPD-71520304/08-NO

Detaljer

Serviceavtale Uponor's Clean i Renseanlegg

Serviceavtale Uponor's Clean i Renseanlegg Serviceavtale Uponor's Clean i Renseanlegg NORoptionASog nedenfornevnte kunde inngått lovpliktigserviceavtale vedrørende Uponor'sminirenseanlegg. Serviceavgifteninkludererikke forbruksmateriell.dette gjelder

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 RENSEANLEGG GRÅVANNSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Renseanlegg

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at RMB 400 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2397 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400 SINTEF Certification Nr. 2387 Utstedt: 17.02.2005 Revidert: 21.01.2011 Gyldig til: 01.07.2011 Side: 1 av 5 1. Innehaver av godkjenningen Isola as Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: 35 57 57 00 Fax.: 35

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2396 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Teknisk godkjenning av prefabrikkerte avløpsrenseanlegg og renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann for inntil 50 pe

Teknisk godkjenning av prefabrikkerte avløpsrenseanlegg og renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann for inntil 50 pe Teknisk godkjenning av prefabrikkerte avløpsrenseanlegg og renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann for inntil 50 pe Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og Miljø Innhold Hvorfor

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordisk Träskruv

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordisk Träskruv SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordisk Träskruv SINTEF Certification Nr. 2422 Utstedt: 30.06.2006 Revidert: 21.12.2011 Gyldig til: 21.12.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Klaro Easy minirenseanlegg

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Klaro Easy minirenseanlegg SINTEF Byggforsk bekrefter at Klaro Easy minirenseanlegg SINTEF Certification Nr. 20150 Utstedt første gang: 23.01.2012 Revidert: 01.05.2018 Korrigert: 25.05.2018 Gyldig til: 01.05.2023 Forutsatt publisert

Detaljer

Biologisk renseanlegg

Biologisk renseanlegg Biologisk renseanlegg Prinsipp, oppbygging og styring Sondre Kvitli Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 PRINSIPP 3 OPPBYGGING 4 FORSEDIMENTERING 4 BIOLOGISK RENSING 4 DOSERING 4 ETTERSEDIMENTERING

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glasroc H Storm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glasroc H Storm SINTEF Certification Nr. 20251 Utstedt: 01.02.2013 Revidert: 11.04.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 4 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glasroc H Storm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem SINTEF Certification Nr. 2281 Utstedt: 20.06.2001 Revidert: 30.10.2012 Gyldig til: 01.01.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Cosima DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. DESIGNSLUK TIL DUSJ. VIGOUR løsninger for ditt bad

Cosima DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. DESIGNSLUK TIL DUSJ. VIGOUR løsninger for ditt bad Cosima DESIGNSLUK TIL DUSJ VIGOUR løsninger for ditt bad DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. Cosima DESIGNSLUK TIL DUSJ FREMTIDENS PERFEKTE SLUKLØSNING FOR DITT BAD VELGES PGA: 1. Førsteklasses kvalitet 2.

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Nr. 1926. SINTEF Byggforsk bekrefter at. PIE motorisert kuleventil, DN 20. er i samsvar med kravene i

Nr. 1926. SINTEF Byggforsk bekrefter at. PIE motorisert kuleventil, DN 20. er i samsvar med kravene i 3» SINTEF NORSK AKKREDCTERING PROD 007 Produktsertifikat Nr. 1926 bekrefter at PIE motorisert kuleventil, DN 20 er i samsvar med kravene i NS-EN 13828 Utlekking av tungmetaller etter NKB 4 ISO 6509 Produktet

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg Utslipp av renset gråvann 10 m Gråvannsrenseanlegg Gråvanns-renseanlegg for hytter og fritidshus NORSK P R O D U S E R T VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! Tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr.

Detaljer

Nr NBL

Nr NBL SINTEF NBL as bekrefter at Firetex FX2000 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Nr. 20274 NBL 010-0250

Nr. 20274 NBL 010-0250 1. Innehaver av godkjenningen Tikkurila Norge As, Stanseveien 25, 0976 Oslo, Norway www.tikkurila.no 2. Produsent Rütgers Organics GmbH, www.rütgers-organics.de 3. Produktbeskrivelse NON-FIRE S104 er en

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

VA-plan for Grevsjølia hyttefelt.

VA-plan for Grevsjølia hyttefelt. VA-plan for Grevsjølia hyttefelt. Denne avløpsplanen er et tillegg til reguleringsplan for Grevsjølia hyttefelt med bestemmelser. Avløpsvann skal håndteres ved separering der svartvann går til tette tanker

Detaljer

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK FILTER FOR GRÅVANN

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK FILTER FOR GRÅVANN JETS VACUUM SANITARY SYSTEMS ECOMOTIVE ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK FILTER FOR GRÅVANN KILDESEPARERING FRA JETS HVORFOR BØR VI KILDESEPARERE AVLØPSVANNET? KOMPAKT, ENKELT, TRYGT OG FREMTIDSRETTET Kildeseparering

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan G, GG og GT takbelegg og vanntrykksfolier

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan G, GG og GT takbelegg og vanntrykksfolier SINTEF Byggforsk bekrefter at G, GG og GT takbelegg og vanntrykksfolier SINTEF Certification Nr. 2008 Utstedt: 05.12.1995 Revidert: 30.10.2012 Gyldig til: 01.01.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Nr. 20268 NBL 010-0215

Nr. 20268 NBL 010-0215 1. Innehaver av godkjenningen Leighs Paints Tower Works, Kestor Street, BL2 2AL BOLTON, UK. www.leighspaints.com 2. Produsent Leighs Paints, UK. 3. Produktbeskrivelse Enkomponent, vannbasert varmeekspanderende

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Willy Røstum Thelin Seniorforsker,, Vann og Miljø Avløpskonferansen 2016 Ås, 24.05.2016 1 Innhold Hva innebærer CE merking av byggevarer?

Detaljer

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon Erfaringer med minirenseanlegg så langt Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB 1 Typer renseløsninger i spredt bebyggelse (SSB 2011) 2 Godkjente anlegg - SINTEF (http://tjenester.byggforsk.no/default.aspx?funksjon=prodok&sok=true&produktgruppe=10309&innholdsid=199)

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann. Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert!

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann.  Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert! For rent avløpsvann Odin minirenseanlegg Norsk-produsert for norske forhold! GODKJENT ETTER NS-EN 12566-3 VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! www.odin-miljø.no Vi leverer og installerer ditt minirensanlegg

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune. Fastsatt av Marker kommunestyre 12.06.2018, med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Nr NBL

Nr NBL 1. Innehaver av godkjenningen Protecta AS, Ravneveien 7, Linnestad Næringsområde, 3174 Revetal, NORGE, www.protecta.no 2. Produsent Paroc AB Sverige, www.paroc.se 3. Produktbeskrivelse Brannbeskyttende

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning?

Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning? Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning? Dag Erik Håvimb Rådgiver vann og sånn Melhus kommune daha@melhus.kommune.no Kommunens målsetning: optimale og robuste renseløsninger Sørge for å oppnå

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! God Morgen! Sven Vikøren Valg av renseløsninger. Velkommen. Vestfoldplastindustri

Vi tar hånd om miljøet! God Morgen! Sven Vikøren Valg av renseløsninger. Velkommen. Vestfoldplastindustri God Morgen! Velkommen Sven Vikøren Valg av renseløsninger Bedriften 95 ansatte Mål 2018: ca. 170 mil Fabrikker Bokn i Rogaland Andebu i Vestfold 2 Kjerneområder Støperi for glassfiber Prosess leverandør,

Detaljer

NOTAT FOR MINIRENSEANLEGG

NOTAT FOR MINIRENSEANLEGG NOTAT FOR MINIRENSEANLEGG Oppdrag Storheia Vindpark Kunde Veidekke Notat nr. K-002 Dato 09/11/2017 Til Fra Kopi Veidekke Ivar Soares Urdalen, Rambøll Norge Pål Predesen, Rambøll Norge Per Halvor Bekkelund,

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

SINTEF TEKNISK GODKJENNING AV MINIRENSEANLEGG HVORDAN KAN SINTEF TG GI STØTTE TIL KOMMUNENS VURDERINGER?

SINTEF TEKNISK GODKJENNING AV MINIRENSEANLEGG HVORDAN KAN SINTEF TG GI STØTTE TIL KOMMUNENS VURDERINGER? SINTEF TEKNISK GODKJENNING AV MINIRENSEANLEGG HVORDAN KAN SINTEF TG GI STØTTE TIL KOMMUNENS VURDERINGER? Willy Røstum Thelin, Seniorforsker SINTEF Byggforsk Innhold Hva er SINTEF Teknisk godkjenning? Viktige

Detaljer

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse Konstruert våtmark med forfi lter Konstruert våtmark med forfilter Konstruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

SELBU KOMMUNE SØKNAD OM UTSLIPP AV RENSET AVLØPSVANN FRA FUGLEM

SELBU KOMMUNE SØKNAD OM UTSLIPP AV RENSET AVLØPSVANN FRA FUGLEM SELBU KOMMUNE SØKNAD OM UTSLIPP AV RENSET AVLØPSVANN FRA FUGLEM INNHOLD 1. SØKNADENS OMFANG 1.1. Bakgrunn 1.2. Søker 1.3. Søknadens omfang 2. EKSISTERENDE UTSLIPP 3. PLANLAGTE RENSETILTAK 3.1. Rensekrav

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning BI Teknisk Godkjenning orges byggforskningsinstitutt (BI) orsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA orsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc r. 2397 Utstedt: 01.04.2004 Revidert:

Detaljer

Avløpsløsning for Sangefjell

Avløpsløsning for Sangefjell Tiliatech AS Postboks 97, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Org. nr: 987 532 238 MVA Konto nr: 2711 21 13016 Tlf. 91 351 499 Avløpsløsning for Sangefjell Renseanlegget på Steintippen må bygges om for å tilfredsstille

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s PROD 007 Nr. 1354 SINTEF Byggforsk bekrefter at VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s er i samsvar med kravene i NS-EN 858-1, pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 og

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

SELBU KOMMUNE SØKNAD OM UTSLIPP AV RENSET AVLØPSVANN FRA FOSSAN

SELBU KOMMUNE SØKNAD OM UTSLIPP AV RENSET AVLØPSVANN FRA FOSSAN SELBU KOMMUNE SØKNAD OM UTSLIPP AV RENSET AVLØPSVANN FRA FOSSAN INNHOLD 1. SØKNADENS OMFANG 1.1. Bakgrunn 1.2. Søker 1.3. Søknadens omfang 2. EKSISTERENDE UTSLIPP 3. PLANLAGTE RENSETILTAK 3.1. Rensekrav

Detaljer

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS www.odin-maskin.no Etter 35 år på det norske markedet har Odin Maskin AS blitt hovedaktøren innenfor rensing av avløpsvann Oljeutskillere Fettutskillere Minirenseanlegg

Detaljer

BioDisc BA-BG. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger. Typegodkjent av DnV i Norge

BioDisc BA-BG. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger. Typegodkjent av DnV i Norge Minirenseanlegg for hus og hytter Typegodkjent av DnV i Norge EU Testet 2005 - NS-EN 12566-3 BioDisc BA-BG Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger www.klargester.no BioDisc BA-BG - Prefabrikkert

Detaljer

Dokumentasjon av byggevarer

Dokumentasjon av byggevarer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Dokumentasjon av byggevarer Rolf Bergh-Christensen Overingeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fibo Trespo Baderomspanel

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fibo Trespo Baderomspanel SINTEF Byggforsk bekrefter at Fibo Trespo Baderomspanel SINTEF Certification Nr. 2289 Utstedt: 22.09.2000 Revidert: 11.10.2012 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre SINTEF Certification Nr. 20103 Utstedt: 19.09.2012 Revidert: Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Kombinasjonsanlegg for rensing av avløpsvann pe. Knut Robert Robertsen

Kombinasjonsanlegg for rensing av avløpsvann pe. Knut Robert Robertsen Kombinasjonsanlegg for rensing av avløpsvann 50 2000 pe Knut Robert Robertsen Kombinasjonsanlegg Avløpskonferansen2018 Hva er kombinasjonsanlegg? Ulike kombinasjoner av tekniske og naturbaserte rensemetoder.

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

SLAMAVSKILLERE. 1.0-100 m 3. Dette kjennetegner våre slamavskillere: www.vpi.no

SLAMAVSKILLERE. 1.0-100 m 3. Dette kjennetegner våre slamavskillere: www.vpi.no SLAMAVSKILLERE 1.0-100 m 3 Dette kjennetegner våre slamavskillere: Unik renseeffekt Forlenger levetiden til etterfølgende infiltrasjons- eller våtmarksfilter Meget tømmevennlig design Produsert i glassfiberarmert

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune DaØ Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 10.12. 10.12. Side 2 av INNLEDNING (DaØ) har på oppdrag fra Ski kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer